~ DAVVIBUOHCCEVIESSOAPOTEHKA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~ DAVVIBUOHCCEVIESSOAPOTEHKA"

Transkript

1 ~ ~ SYKEHUSAPOTEK NORD Årsregnskap Sykehusapotek Nord HF

2 Årsregnskap.JVJ,~...SYKEHUSAPOTEKNORD Resultatregnskap NOTE Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter 2, Varekostnad Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DriftsresuItat 5 7 5,7, FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansresultat Resultat før skattekostnad O ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsetning til utbytte Overført til annen egenkapital Sum overføringer

3 Årsregnskap j ~\~-SYKEHUSAPOTEKNORD 1~ DAWI BUDHCCEVIESSOAPOTEHKA Balanse EIENDELER NOTE Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og lignende Anlegg under utførelse 7 O Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidier Varer Fordringer Fordringer på selskap i samme konsern 10, Øvrige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter 0, Sum omløpsmidier SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD NOTE Egenkapital Innskutt egenkapital ForetakskapItal Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD ~ '"' 'irjbli Li. L f ~ ~jl "'luw Styreleder () - Il li)' :: ~" "'2 L / f VI, ~ ";~ unes, ~JJ/L~ {~;'~./I"'f-- ""I~~.~,.(, ~J. Paulssen ErikArneHansen SissiLundblad J~.\ &,o_"m t-kcl Varamedlem ~orl~t> J:I.:~AbJ;;;/m Direktør

4 Årsregnskap X,Il: SYKEHUSAPOTEK NORD Kontantstrømoppsti IIing KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: NOTE Årsresultat Ordinære avskrivninger Endring i pensjon midler/-forpliktelser Endring i omløpsmidier og kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelie aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Bankinnskudd ført opp som fordring på RHF Sum bankinnskudd, kontanter og lignende pr

5 Årsregnskap ~~ '1--SYKEHUSAPOTEK NORD Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslovog god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr 31. desember. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan frem komme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Tallene i notene er avstemt mot selskapets resultat- og balanse. Andre generelle forhold Sykehusapotek Nord HF ble stiftet 18.desember 2001 i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion nord til Helse Nord RHF. Virksomheten er regulert av lov om helseforetak med mere. Virksomhetsoverføringen har skjedd som et tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Dette innebærer at virkelige verdier pr. overdragelsestidspunktet er lagt til grunn for verdsetteisen av innskutte eiendeler. Sykehusapotek Nord HF er en non-profil-virksomhet. Eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital. Bruksverdi representerer derfor virkelig verdi for anleggsmidler. I åpningsbalansen, er bruksverdien satt til gjenanskaffelseskost. I gjenanskaffelsesverdien, er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. For overførte anleggsmidler der det pr var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden, er det gjort fradrag i åpningsbalansen. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader.

6 Årsregnskap.x\~-SYKEHUSAPOTEK NORD Note 1 Regnskapsprinsipper Kostnadsføringstidspunkt I sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Immaterielle eiendeler Utgifter forbundet med forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Andre immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. Leieavtaler Leieavtaler vurderes som operasjoneli eller finansiell leasing etter en konkret vurdering. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Finansielle eiendeler Finansplasseringer Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

7 Årsregnskap ~,-1: SYKEHUSAPOTEKNORD Note 1 Regnskapsprinsipper Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, eller estimatavvik, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidler. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Skatt Sykehusapotek Nord HF driver ikke skattepliktig virksomhet, og det er derfor ikke foretatt noen skatteberegning. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Omklassifisering Det er foretatt endringer i oppstillingen av resultat, balanse, kontantsrømoppstilling og noter ut fra krav fra Helseog omsorgdepartementet om felles oppstilling for alle helseforetak. Sammenligninstallene for er omarbeidet i tråd med ny oppstilling, og det vises til note 10, 11 og 20.

8 Årsregnskap ~\~ SYKEHUSAP ~ DAWIBUOHCCEV Note 2 Segmentinformasjon Den vesentligste delen av foretakets virksomheter knyttet tilsalg av varer til Universitetssykehuset Nord-NorgeHF og Nordlandssykehuset HF. Av omsetningen refererer 65 % seg til Tromsø og 35 % til Bodø, hvorav 55 % skjer til sykehusene. Note 3 Inntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Korringering kortsiktig gjeld Sum driftsinntekter Note 4 Varer Varelager råvarer Varelager spesialiteter Varelager handelsvarer Varelager apotekpreparater fra grossist Varelager uregistrerte spesialiteter Varelager emballasje Sum Note 5 Lønnskostnader I Antall ansatte I Godtgjøreiser Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader mm. inkl arb avgift Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjøreiser (i kroner) Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse Adm. direktør Styret Styreleder Revisjonshonorar Lovpålagt revisjon Revisjonsrelaterte tjenester Andre attestasjonstjenester Bistand årsregnskap Andre tjenester utenfor revisjon Sum honorarer

9 Årsregnskap ~ \\~ SYKEH, DAVVIBue., Note 6 Pensjon Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsomingene behandles regnskapsmessig i hen hol til foreløpig NRS. Foretakets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Sykehusapotek Nord HF har pensjonsordninger i Pensjonsordningen for apoteketaten som omfatter 199 personer, hvorav 82 er aktive, 77 er oppsatte og 40 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidge ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Pensjonsforpliktelse Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto påløpt pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført tap! (gev) av estimat- og planavvik inkl aga Netto balanseført forpliktelse inkl aga herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Arets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatendring!-avvik Arbeidsgiveravgift Arets netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente Forventet avkastning på pensjonsmidler Uttakstilbøyelighet AFP Arlig lønnsregulering Regulering av folketrygdens grunnbeløp % 6.0% 6.0% 6.3% 20.0% 20.0% 3.0% 3.5% 3.0% 3.5% Pensjonskostnaden for er basert på forutsetningene som ble lagt til grunn i og som er vurdert å være rimelige forutsetninger per Som følge av endringer i markedet gjennom er det foretatt en ny vurdering av de økonomiske forutsetningene per Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser per basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for. Basert på avkastningen i pensjonskasse for er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene per Estimatavviket som oppstår på slutten av amortiseres fra og med 2006.

10 Årsregnskap ~~,~SYKEHUSAPO ~ DAWIBUOHCCEVIES Note 7 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler SykehusapotekNordharingenimmaterielleeiendeler. Varige driftsmidler Anskaffelseskost 1.1. Tilgang Fra anlegg under utførelse til driftsløsøre, inventar og lignende Anskaffelseskost Akk avskrivninger Akk nedskrivninger Balanseført verdi Arets ordinære Levetider Avskrivningsplan avskrivninger Anlegg under Driftsløsøre, inventar og utførelse lignende Sum ( ) år lineær Sykehusapotek Nord har følgende større leieavtaler: Leie lokaler Sum Årlig leie Foretaket har ingen leasingavtaler av finansiell karakter. Note 8 Eierandeler i datterforetak, felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap Sykehusapotek Nord har ikke eierandeler i datterforetak, felleskontrollert virksomhet eller tilknyttede selskap. Note 9 -Investeringer i aksjer og andeler Bestårav: Norut Medisin og Helse AS - 15 aksjer il kr , Note 10 Fordringer og obligasjoner Kundfordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Det er foretatt avsetning for forventet tap med i alt kr ,-. Fordringer består av: Forskuddsbetalte kostnader Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum Foretaket har ingen fordringer med forfall senere enn ett år.

11 Arsregnskap ~~~~- SYKEHUSAPOTEKNORD ~ DAWIBUOHCCEVIESSOAPOTEHKA Note 11 Gjeld og obligasjoner Annen kortsiktig gjeld består av: Leverandørgjeld Påløpt lønn Feriepenger Forkuddstrekk Påløpte kostnader Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum O O Foretaket har ingen gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt. Note 12 Egenkapital Sykehusapotek Nord HF har en foretakskapital på kr Foretaket er 100 % eid av Helse Nord RHF. Annen innskutt Annen Total Foretakskapital egenkapital egenkapital egenkapital Egenkapital Korrigering av feil i tidligere års regnskap' Egenkapital Fra årets resultat Egenkapital Sykehusapotek Nord HF eier aksjer i Norut Medisin og Helse AS. Disse aksjene har tidligere ikke vært tatt med i foretakets regnskap. Note 13 Garantiforpliktelser Foretaket har ingen garantiforpliktelser. Note 14 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler Foretaket har ingen usikre forpliktelser og betingede eiendeler. Note 15 Mellomværende med selskap i samme foretaksgruppe Fordringer: Helse Finnmark HF UNN HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Helse Nord RHF Sum Kortsiktig gjeld: UNN HF Nordlandssykehuset HF Hålogalandssykehuset HF Sum Alle Helseforetakene i Helse Nord er med i en konsernkontoordning i Sparebanken Nord-Norge og formelt er alle innskuddene i denne ordningen eid av Helse Nord RHF. I årsregnskapet er derfor alle innskudd og trekk på konti som er med i konsernkontoordningen satt som mellomværende med Helse Nord RHF.

12 Årsregnskap j\{\ Il- SYKEHUSAPOTEKNORD ~ DAWIBUDHCCEVIESSDAPDTEH Note 16 Bankinnskudd og bundne midler Av totale bankinnskudd er kr bundet til dekning av skyldig skattetrekk pr Note 17 Nærstående parter Som nærstående parter regnes foretakene speisfisert i note 15. Foretaket har i hatt følgende transaksjoner med nærstående parter: UNN HF og Nordlandssykehuset HF: Salg av medisiner, medisinske forbruksvarer og tilsynstjenester. Kjøp av tjenester som regnskapsførsel, renhold og transport. leie av lokaler. Det er lagt til grunn ordinære priser ved transaksjoner mellom foretakene. For øvrige foretak i konsernet er det ingen vesentlige transaksjoner. Note 18 Restriksjoner og heftelser vedrørende bygningsmassen Foretaket leier lokaler av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Note 19 Kjøp av helsetjenester Foretaket har ingen kjøp av helsetjenester. Note 20 Sammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen Endring i varelager Endring i fordring på selskap i samme konsern Endring i øvrige fordringer Endring i skyldige offentlige avgifter Endring i kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern Endring i annen kortsiktig gjeld Sum

13 ... Arsregnskap ~~\~SYKEHUSAPOTEKNORD ~ DAWIBUOHCCEVIESSOAPOTEHKA ÅRSBERETNING 1. Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives Sykehusapotek Nord HF ble stiftet 18.desember Sykehusapotek Nord driver sykehusapotek i Tromsø og Bodø, og har sitt hovedkvarter i Tromsø. Foretaket skal yte gode og likeverdige apotektjenester, og skal legge til rette for forskning og undervisning. Virksomheten er i hovedsak knyttet til salg av varer og tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Foretaket er 100 % eid av Helse Nord RHF. 2. Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs. 3. Arbeidsmiljø mm (internt) Arbeidsmiljøet i foretaket anses som tilfredsstillende, men behovet for iverksetteise av tiltak for forbedringer vurderes løpende. Det har vært jevnlige møter mellom ledelsen og arbeidsmiljøutvalget gjennom året. Foretakets apotek har begge inngått avtaler om inkluderende arbeidsliv, og følger de retningslinjer som der gjelder med hensyn til oppfølging av sykefravær og fysisk/psykisk arbeidsmiljø. Det er iverksatt følgende tiltak for å bedre arbeidsmiljøet:.. Redusert arbeidstid for ansatte med barn i første klasse Opprusting av spiserom i Tromsø I utgjorde sykefraværet dager, hvilket tilsvarer 7,6 % av total arbeidstid. I var gjennomsnittlig sykefravær 6,9 %. Foretaket har etablert system for avviksrapportering på området helse- miljø og sikkerhet. 1 har det ikke vært registrert arbeidsrelaterte skader og ulykker. Foretaket hadde i gjennomsnittlig 62 årsverk mot 60 årsverk i - en økning på 2 årsverk. Arsaken til økningen er i hovedsak økt aktivitet. 4. Likestilling Styret i Sykehusapotek Nord HF består av 3 menn og 4 kvinner. Ledergruppen har i bestått av 1 mann og 2 kvinner. Av alle ansatte er 7 % menn, noe som er det samme som i. Likestilling er ett av satsningsområdene i overordnet personalpolitikk. Det har ikke blitt gjennomført særskilte kartlegginger og tiltak knyttet til likeverd og likestilling. Ved rekruttering til utviklingstiltak har det imidlertid vært vektlagt å få balanse i sammensetningen. 5. Ytre miljø Sykehusapotek Nord HF påvirker i liten grad det ytre miljø. Det er foretakets målsetting å fremstå som en miljøvennlig virksomhet. Energiforbruket er knyttet til oppvarming, belysning, prosess og drift. Apotekene er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. De fleste produkter som videreselges transporteres med godsbiler. Som følge av at foretakets to apotek er innlemmet i energiforbruket ved NLSH og UNN er det vanskelig å anslå mengden energi som er brukt. Foretaket har etablerte rutiner for å håndtere returer og kassasjon av potensielt skadelige legemidler og råvarer. Vanlig avfall og spesialavfall håndteres etter gjeldende forskrifter.

14 Arsregnskap ~~,~ SYKEHUSAPOTEK NORD Kravet om miljøledelse følges opp gjennom den ordinære organisasjon, siden det vurderes ikke regningssvarende å bygge opp en egen miljøorganisasjon. 6. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling. Foretaket er i liten grad utsatt for finansiell-, markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko. Sykehusapotek Nord HF vurderer likviditeten i foretaket som god. Sykehusapotek Nord HF finansierer investeringer med egen likviditet. Sykehusapotek Nord HF avstemmer sitt investerings- og driftsnivå slik at foretaket planlegger med positiv likviditet i løpet av året. Sykehusapotek Nord HF har ubenyttet trekkramme i konsernkontoordningen med Helse Nord RHF. Kontantstrømmen i var positiv, jfr. kontantstrømsoppstillingen. Kontantstrøm fra operasjonelie aktiviteter utgjør 0,67 millioner kroner. Dette tilsvarer driftsresultatet korrigert for endringer i pensjonsmidler, inntektsføring av kortsiktig gjeld og øvrige endringer i kortsiktig gjeld og omløpsmidier. Virksomheten i Styrets hovedstrategier for virksomheten i var å:. Bidra til at sykehusene i Helse Nord får kontroll med veksten i legemiddelutgiftene.. Bidra til kvalitetssikring av legemiddelterapien ved sykehusene i Helse Nord.. Være et bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og bidra til høy kvalitet på legemiddelterapien i primærhelsetjenesten.. Bidra til at overgangen mellom spesialisthelseljenesten og primærhelsetjenesten blir så enkel som mulig for pasient og pårørende.. Tilbyegenproduksjon av nødvendige legemidler som ikke finnes tilgjengelig fra andre produsenter.. Bidra til at istandgjøring av legemidler ved avdelingene/postene på sykehusene blir mest mulig rasjonell og sikker.. Utvikle en felles identitet og organisasjonskultur.. Være en attraktiv arbeidsplass med høy faglig profil som medarbeiderne er stolte av.. Utvikle en ikt-strategi som kan forbedre oppfølgingen av legemiddelbruken hos den enkelte bruker og som effektiviserer og forbedrer samhandlingen med kunder og leverandører.. Utvikle og dokumentere nytten av farmasøytiske tjenester.. Ha et driftsresultat som sikrer fremtidige investeringer og faglige aktiviteter. Investerinaer Viktige investeringer i har vært ferdigstilling av ombygging av møterom i Tromsø. Økonomisk drift Sykehusapotek Nord HF har i hatt et budsjettert mål om balanse. Resultatet ble et overskudd på kr ,-. De viktigste årsakene til avviket er en reduksjon i pensjonsforpliktelse på kr ,- og inntektsføring av kortsiktig gjeld på kr ,-. Korrigert for disse forholdene er overskuddet på kr ,-. Den kortsiktige gjelden som er inntektsført består av restene aven passivapost som ble overført apoteket i forbindelse med den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten. Av forsiktighetshensyn har ikke denne posten vært inntektsført tidligere, men det er nå avklart at dette ikke er en reell kortsiktig gjeld. Beløpet er derfor inntektsført.

15 Arsregnskap j~\ 'l: SYKEHUSAPOTEK NORD Omsetningen ble på i underkant av 210 millioner, mot 189 millioner i.55 % av omsetningen skjer til sykehusene. Omsetningen i Tromsø utgjør 65 % av totalomsetning, mens Bodø utgjør 35 %. Økningen i salgsinntekter har vært på 10,7 %, noe som tilvarer 20,3 millioner i forhold til. Det er i hovedsak omsetningen til sykehusene som har ført til økningen i omsetning i forhold til. Omsetningen til Nordlandssykehuset har økt med 27 %, mens omsetningen til UNN har økt med 13 %. Om lag halvparten av omsetningsendringen til sykehus skyldes mer bruk av kostbare medisiner, mens halvparten skyldes økt volum. I forhold til har varekostnadene økt med 16,1 millioner, en endring på 10,5 %. Vareforbruksprosenten ble på 83,9 %, noe som er 1,9 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Dette skyldes at mye av økningen i omsetningen har vært på kostbare produkter med lav avanse. Bodø har en vareforbruksprosent på 83,2, mens Tromsø har 84,2. Forskjellen skyldes høyere andel salg til publikum i Bodø, noe som har noe høyere avanse enn salg til sykehusene, og at salget av de dyreste medikamentene til sykehus er vesentlig høyere i Tromsø enn i Bodø. Totalkapitalen var ved utgangen av året 41,8 millioner kroner. Den kortsiktige gjelden per 31. desember utgjør 65 % av totalkapitalen. Egenkapitalen er på 13,5 millioner kroner, noe som utgjør 32 % av totalkapitalen. Foretaket har ingen langsiktig rentebærende gjeld. 7. Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere foretakets fremtidige utvikling Dersom det ikke skjer endringer i sykehusenes aktivitetsnivå forventes det en fortsatt vekst i omsetningen også i Styret vurderer løpende de muligheter som måtte komme for ulike former for utvidelse og forbedring av tjenester som virksomheten yter. Fokuset på satsningsområdene nevnt tidligere vil fortsette også i Resultatdisponering Styretforeslårfølgendedisponeringav årsresultat: Avsetning til utbytte kr ,- Overført til annen egenkapital kr ,- Bodø, 20. mars 2006.Å IU -4 fji,t?,l. M ~- h,;s~~~) ~J J. ~~ 11 ~~~{~ørge Wahl AnnKristinTunes EyvindJ. Paulssen Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem [dl.. tf..)i~ Erik Arne Hansen Styremedlem ~L>~.~~q Sissi Lundblad J,.; NarZ'~ Liv Norlid Styremedlem Varamedlem aij/l r Liv WnlHtf:dJd Direktør (p/j J

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. mars 2015 kl. 10.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. mars 2015 kl. 10.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 10.30 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2015/26

Detaljer

Årsregnskap. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Årsregnskap. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Årsregnskap Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 4 378 354 008 4 152 185 892 3 Aktivitetsbasert

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nordlandssykehuset HF. Årsregnskap 2005

Nordlandssykehuset HF. Årsregnskap 2005 Styresaknr. 11/06 REF: 2005/000418 ÅRSREGNSKAP 2005 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2005 - bestående av: Vedlegg 1. årsberetning, resultatregnskap, balanse,

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 19. mars 2014 kl. 08:30 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959

Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959 Resultatregnskap Beløp i 1000 NOK Ambulanse Midt-Norge HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1,2 0 789 990 Aktivitetsbasert inntekt 1,2-38 1 959 Annen driftsinntekt 1,2,17 1 343 21 075

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013

RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013 Årsregnskap 2014 - Sørlandet Sykehus HF RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013 Basisramme 1 3 523 725 3 943 499 Aktivitetsbasert inntekt 1 1 855 059 1 505 525 Annen driftsinntekt 1 174 050 169 859 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 2 355 013 2 771 036 Aktivitetsbasert inntekt 2 1 477 387 1 180 871 Annen driftsinntekt 2, 8 164 306 144 581 Sum

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Årsregnskap 28 1.1.28-31.12.28 Innhold: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 28 - Helse Nord-Trøndelag HF (Beløp i hele 1.) RESULTATREGNSKAP Note nr 28

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 325 188 351 855 Aktivitetsbasert inntekt 2 130 763 104 366 Annen driftsinntekt 2 55 911 55 066 Sum driftsinntekter

Detaljer

Å r s r a. p p o r t

Å r s r a. p p o r t Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 INNHOLD Dette er Helse Midt-Norge 2 Administrerende direktør 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19 ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Styrets Årsberetning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Noter 11 Revisjonsberetning 19 2 Styrets Årsberetning 2003Helse Nord-Trøndelag HF Presentasjon av Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsberetning 2009. Teknologisk Institutt

Årsberetning 2009. Teknologisk Institutt Årsberetning 2009 Teknologisk Institutt TI i korte trekk 1917 Staten 1988 TI 230 medarbeidere 227 millioner 6,6 millioner etablerer TI som et nasjonalt virkemiddel skilles ut som egen stiftelse (5 % økning

Detaljer