Program seminar etterutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program seminar etterutdanning"

Transkript

1 Program seminar etterutdanning Tid: Fredag Sted: Næringslivets Hus, Majorstuen, Oslo Velkommen Transportbransjens kompetansestrategi ved administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange Krav til gjennomføring av etterutdanning, søknader om godkjenning og erfaringer med disse ved Torunn Garder, konsulent i Tilsynsseksjonen, Statens Vegvesen, Region Øst Lunch Lokale avtaler om etterutdanning med arbeidstakerne rammer og mulige feller ved Ann Helen Hvam og Johannes Straume, begge advokater i NHO Transport Skattemessige aspekt for arbeidstaker og arbeidsgiver ved Gry Nilsen, Skattefaglig ansvarlig i Skattebetalerforeningen Aktuelle samarbeidspartnere læremidler og gjennomføring - ved Øyvind Lundegaard, NKI Forlaget, Siri Rønneberg og Kai Fegri, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og Ellen Mohaugen, AOF Kaffepause Praktisk gjennomføring av etterutdanning i bedriftene ved Bjørgulv Flatland, Unibuss AS, Leif Jørgen Ulvatne, Tide Buss AS, og Ingrid Eieland Flåt, L/L Setesdal Bilruter Spørsmål og diskusjon Oslo, Jon H. Stordrange

2 Velkommen Til NHO Transports etterutdanningsseminar 11. februar 2011

3 To viktige utfordringer: A. Beholde og utvikle dagens sjåfører Bedring av lønns- og arbeidsvilkår Bussbransjeavtalen lønn og kompetanse Arbeidsdagens organisering Seniorpolitiske tiltak B. Rekruttere nye sjåfører Fra utlandet Egen omdømme- og rekrutteringskampanje Politisk påvirkning 2

4 Fremtidens kompetansekrav: EU og Yrkessjåførdirektivets krav til grunnutdanning inn i yrket EU og Yrkessjåførdirektivets krav til etterutdanning bli i yrket Bransjens kompetansemoduler utvikle seg i yrket Men, hvorfor er bransjen så opptatt av kompetanse? 3

5 Viktig for samfunnet: Dyktige bussjåfører gir: Økt trafikksikkerhet og mer miljøvennlig kjøring Mer smidig trafikkavvikling og kontroll ved uforutsette hendelser Regularitet og service får flere til å velge buss og presset på infrastrukturen blir mindre Lettere å øke busskapasiteten i fremtiden fordi flere sjåfører er tilgjengelige Lavere sykefravær og høyere pensjoneringsalder gir mindre press på offentlige budsjetter 4

6 Viktig for arbeidstakerne: Økt kompetanse gir: Stolthet og motivasjon i forhold til yrket fordi man forstår den samfunnsmessige rollen Sterkere selvfølelse og bedre trivsel Gir trygghet i arbeidssituasjonen og ved takling av ulike problemstillinger Bedre og mer harmonisk forhold til passasjerer, medtrafikanter og kollegaer Høyere lønn 5

7 Viktig for arbeidsgiverne: Mer kompetente sjåfører gir: Økt lojalitet og dermed lavere rekrutterings- og opplæringskostnader Lavere skadefrekvens og omfang Mer økonomisk kjøring Mindre sykefravær Bedre leveranser unngår sanksjoner og bedrer mulighetene for å beholde gamle og få ny kontrakter Altså: En vinn-vinn situasjon for samfunnet, arbeidstakerne og arbeidsgiverne 6

8 To utfordringer for 2011: Igangsetting og gjennomføring av den obligatoriske etterutdanningen Videreutvikle og fornye de bransjeinterne kompetansemodulene 7

9 Tekst her Inkluderende arbeidsliv er hensiktsmessig

10 Gode transportløsninger

11 Etterutdanning YSK Torunn Garder Tilsynsseksjonen Region øst Transportbedriftenes Landsforening, 11.februar 2011

12 Tilsynsseksjonen Region øst, landsdekkende for YSK Har landsdekkende spesialistoppgaver innen yrkessjåførutdanning Behandler søknader og godkjenner læresteder for grunn- og etterutdanning av yrkessjåfører Fører tilsyn med de lærestedene som er godkjent

13 Agenda i dag Godkjenning av lærested hvilke krav stiller forskriften? Begrepsavklaringer Innholdet i undervisningsplanen Målverb undervisningsmetoder Innholdet i etterutdanningen Litt om godkjenningsarbeidet Avslutning

14 Forskriftskravet - godkjenning av lærested Yrkessjåførforskriften 18, (kun utdrag) Godkjenning av lærested: Lærested som tilbyr utdanning etter denne forskriften skal være godkjent av regionvegkontoret. Godkjenning gis etter skriftlig og dokumentert søknad. Søknaden skal (bl.a) inneholde: a) hvilke deler av utdanningen lærestedet søker godkjenning for b) undervisningsplan c) redegjørelse for undervisningsmetoder og hvordan undervisningen skal gjennomføres for å oppfylle kravene i forskriften Både busselskap, transportfirmaer, organisasjoner og trafikkskoler er på banen.

15 Begrepsavklaringer Lærested: Det geografiske stedet der utdanningen foregår og hvor Statens vegvesen skal kunne føre tilsyn etter forskriftens 30. Læreplan: Utarbeidet av Statens vegvesen og benevnes som håndbok 277. Enkelt sagt er dette en anskueliggjøring av forskriftens krav og et grunnlag/hjelpemiddel for lærestedet til å utarbeide sin egen lokalt tilpassede undervisningsplan. For etterutdanningen ingen egen læreplan men et hefte som ligger på ( Hvem kan tilby etterutdanning, Etterutdanning av yrkessjåfører ) Undervisningsplan: Plan som viser hvordan lærestedet oppfyller forskriftens krav. Skal reflektere lærestedets reelle undervisningstilbud og også redegjøre for hvilke undervisningsmetoder som nyttes.

16 Innholdet i undervisningsplanen Må minst inneholde/vise: Redegjørelse for hva det skal undervises i. Redegjørelse for hvordan det skal undervises. (metodevalg) Hvordan det skal vurderes måloppnåelse Når og hvor undervisningen skal foregå (inkl. øvingsområder) Tilgjengelige ressurser. (kjøretøy, lærerkrefter, lokaler, utstyr osv.) Synliggjøre tilpassinger i forhold til målgrupper undervisningen rettes mot. (lese/skrivevansker, fremmedspråklige osv) * Disse tilpasningene er spesielt aktuelle for etterutdanningen, da mye av stoffet kan tilpasses målgruppen. (tank, tømmer, stykkgods, ADR osv) *Spesielle tilpassinger i etterutdanningen vil således også kunne dekke bedrifters behov for internopplæring/hms-opplæring. En undervisningsplan som på en lettfattet måte anskuelig temaene over, forenkler myndighetenes godkjenningsarbeid og undervisningsansvarliges oppfyllelse av sine plikter. Undervisningsplanen forutsettes å være et levende dokument.

17 Undervisningsmetoder tilpasset forskriftens målverb Lærestedet må altså via undervisningsplanen anskueliggjøre ovenfor myndighetene at undervisningen er tilrettelagt slik at elevene kan nå målene. For at myndighetene lettere skal kunne ta stilling til dette, bør undervisningsmetodene knyttes til temaene. Dette kan f. eks gjøres via vedlagt timeplan for utdanningen. Målverb: Eleven skal kjenne til Metode: Eks: forelesning ekskursjon bruk av internett etc.

18 Undervisningsmetode målverb forts. Målverb: Kunne utføre.. Forslag til metode: Praktisk øving etter nødvendig instruksjon, eksempelvis lasting/lossing med oppfølging/kontroll fra lærestedet for å få klarhet i om målet er nådd. Målverb: Kunne gjøre rede for.. Et høyt krav som krever elevaktivitet. Eksempelvis gruppearbeid med aktuelle problemstillinger og påfølgende plenumsfremføring.

19 Innholdet i etterutdanningen Regulert i yrkessjåførforskriften 50 3 utdanningsløp â 35 timer fordelt over 5 dager á 7 (klokke) timer. Stoffet utvelges fra alle 6 moduler. Fastsatte temaer: Ulykkesberedskap, lastsikring, kriminalitet, kosthold, optimal kjøring. Krav til timefordeling fremgår av tabell på Stor frihet og forventning til at øvrig innhold tilpasses målgruppen. Sjåføryrket er i hovedsak en praktisk ferdighet.

20 Litt om godkjenningsarbeidet og vurdering av undervisningsplanen Formelle krav kontrolleres. Undervisningsansvarlig, lærerkrefter, utstyr osv. Undervisningsplanen (e) gjennomgåes. Saksbehandler søker via planen å få forståelse av hvordan undervisningen vil bli gjennomført. (Innhold, omfang, metode) Det gjennomføres plenumsmøter med flere saksbehandlere før godkjenning gis. Slik sikres kvaliteten i saksbehandlingen og likebehandling av lærestedene.

21 Tilsynsseksjonen, Statens vegvesen Region øst Følger retningslinjer gitt av Vegdirektoratet Tilsynet skal bl.a. bidra til like konkurransevilkår mellom lærestedene og sikre at elevene får den opplæring som samfunnet stiller krav om. For yrkessjåførutdanning, landsdekkende ansvar. Tilsyn: At vi fra SV reg.øst har rett til bl.a å overvære undervisningen, at lærestedet skal være tilgjenglig med undervisningsplaner, elevfortegnelse etc. Tilsyn kan være både uanmeldt og varslet.

22 Avslutning Statens vegvesen mener at god grunn- og etterutdanning av yrkessjåfører er et viktig bidrag i trafikksikkerhets- og miljøarbeid. Lærestedene er nøkkelen i dette arbeidet og spiller en helt sentral rolle for at yrkessjåførene har en adferd og en utøvelse av yrket til beste for involverte parter. Statens vegvesen vil gi sitt bidrag i dette arbeidet via tilsyn med lærestedene. TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

23 NHO Utdanning dekket av arbeidsgiver Advokat Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen 1

24 Agenda Vilkår for å dekke Hvilke utgifter? Dokumentasjon Reise - og oppholdsutgifter 2

25 Utdanningsutgifter Kan vi dekke ansattes utdanningsutgifter skattefritt? Ja, på visse vilkår: A) Utdanning må gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig jobb hos arbeidsgiver. Eller B) ( Sluttpakke ): Utdanning dekkes i forbindelse med opphør av arbeidsforhold og gir kompetanse som er nyttig ved nytt arbeidsforhold. (inntil 1,5 G) 3

26 Utdanningsutgifter Ekstra vilkår ved ekstern utdannelse (arrangert av andre enn arbeidsgiver) + Utdanningen må normalt gjennomføres på maksimalt 4 semestre normert. + ansatt må ha arbeidet i full stilling minst ett år før studieoppstart ved utdanning over 2 mnd. 4

27 Utdanningsutgifter Hvilke utgifter? Undervisning, skolepenger Bøker og eksamensavgift mv. Ingen øvre beløpsgrense (unntatt i sluttpakketilfellene) 5

28 Utdanningsutgifter Hvilke utgifter forts. Reisekostnader fra bosted til studiested Dekke billetter eller bilgodtgjørelse (3,65 kr per km) Regnes som yrkesreise Merkostnader ved opphold utenfor hjemmet Pensjonatsats: 291 kroner Brakkesats: 189 kroner Hvis hotell: 580 kroner (522 hvis frokost inkludert) 6

29 Utdanningsutgifter Dokumentasjon av utgiftene Arbeidsgiver får faktura direkte eller Den ansatte leverer oversikt over utgiftene, og leverer kvitteringer i ettertid eller Den ansatte leverer oversikt og kvitteringer samtidig Er utgiftene dokumentert på riktig måte kan arbeidsgiver innberette i kode 818 uten skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Skattefritt for den ansatte. 7

30 Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum Besøksadresse: Øvre Voll gate 13 Tlf Fax: Bli medlem! 8

31 NKI Forlaget as Øyvind Lundegaard Produktsjef

32 Mitt innlegg Kort om NKI Forlaget as Læreverket for etterutdanningen Hvordan vi har utviklet og hva vi har utviklet Gjennomføring, bruk av læreverket

33 Om NKI Forlaget AS Etablert 1972 Skolebok-/Fagbokforlag Snart 40 års erfaring i å tolke læreplaner 12 ansatte 30 mill omsetning Førerkort og Yrkessjåfør Transport & Logistikk Teknisk fagskole

34 Arbeidet med læreverket Konsept fra grunnutdanningen Ressursgruppe Aktører i bransjen Bedriftsbesøk Læreplanen sier noe om: Alle moduler Temaer obligatoriske Arbeidsmetoder Krav til instruktør mm Instruksjon - praktisk Bedrift & sjåfør i sentrum

35 Resultatet = Vårt læreverk: Instruktørkurs Oppgavesamling Lærebok

36 Lærebok og PowerPoint Læreboka Ta vare på suksessfaktorene fra grunnboka Enkelt språk, smale spalter, mye luft på siden, store bokstaver rikt, illustrert Følger Vegdirektoratets læreplan modul for modul Målstyrt Læringsmål for hvert kapittel Direkte sammenheng mellom mål og innhold Plass til egne notater Oppgaver Erfaringsutveksling, diskusjons refleksjon, gruppearbeidarbeids- og praktiske oppgaver knyttet til lærestoffet PowerPoint Følger boka, men er åpen for lokale tilpasninger Lenker: Lover og forskrifter

37 Oppgavesamlinger Digital - åpen Lett å tilpasse sjåførens og bedriftens behov Dekker læreplanens forslag til arbeidsmetoder

38 Instruktørkurs Fra sjåfør til fagformidler Digital og åpen Veiledning for kursledere Forslag til 6 samlinger Hjemmeoppgaver Rikelig med praktiske oppgaver PowerPoint Ordliste Undervisningsansvarlig Ansvar, plikter, oppgaver

39 Samarbeidspartnere NKI Forlaget kursarrangør RBT as Sjåførkompetanse as Transportsentralen as Opplæringskontor Åpent instruktørkurs Tirsdager og onsdager Uke 12 Uke 13 Uke 14 Etter kundens ønsker

40 Oppsummering Samarbeidspartnere Lokalisert mange steder i landet Instruktørkurs PowerPoint Ordbok Oppgavesamling m/veiledning Lærebok PowerPoint

41 Takk for oppmerksomheten

42 Hva kan vi gjøre for dere?

43 Etterutdanningen

44 Hva kan vi bruke dette til? Optimal kjøring Vedlikeholdsbesparelser Skadebegrensning Sykefravær Helse Miljø Sikkerhet Samfunnsmessige forhold Markedsføring av bransjen/yrket

45 Læremidlene våre

46 Buss-Lastebil-Vogntog Lærebok, klasse C, CE, D Grunnkurs tunge kjøretøy Atferd feks. i bytrafikk og vegkryss Økonomisk kjøring og miljø Kjøretøyets oppbygning Transport og beregning av last Bilføreransvaret feks. kjøre og hviletid «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

47 Buss-Lastebil-Vogntog Arbeidsbok Nyttige øvelser og oppgaver som gir sjåføren trening i å tenke igjennom ulike trafikksituasjoner han/hun vil støte på i praksis. Anbefales sammen med læreboka! «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

48 Buss-Lastebil-Vogntog Spørsmålsbøker for Buss Lastebil Vogntog med 150 varierte spørsmål «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

49 Buss-Lastebil-Vogntog Læreboka på CD-rom med film, tekster og spørsmål «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

50 Buss - Lastebil Lærebok Veitransporten og samfunnet Yrkessjåførens helse, arbeidsmiljø og sikkerhet Kjøreteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy Gods- og persontransportens vilkår og praksis Sikker atferd på veien «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

51 Buss - Lastebil Arbeidsbok 120 nyttige øvelser og oppgaver som gir yrkessjåføren trening i å tenke igjennom ulike trafikksituasjoner han/hun vil støte på i praksis. Anbefales sammen med læreboka! «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

52 Buss - Lastebil Spørsmålsbok 200 varierte spørsmål gir yrkessjåføren trening i å tenke igjennom ulike trafikksituasjoner han/hun vil støte på i praksis. Anbefales sammen med læreboka! «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

53 Etterutdanning Buss Lastebil Ergonomi og helse Ulykkesberedskap Kriminalitet og smugling Sikring av last og passasjerer Økonomisk og optimal kjøring «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

54 Utvidelse av kompetanse fra Lastebil til Buss Persontransportens vilkår Persontransport i praksis Sikker atferd på veien «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

55 Kontaktpersoner: Forlagsredaktør Siri Rønneberg Tlf: Fagkonsulent Kai A. Fegri Tlf: Rammeavtale om yrkessjåførutdanning NLF - ATL 15

56 ETTERUTDANNING ETTER YRKESSJÅFØRFORSKRIFTEN Deler av etterutdanningens intensjoner og innhold ble presentert på seminar i regi av NHO Transport i Næringslivets Hus den 11. februar. Vedlagt følger presentasjonen i.pdf-format. Det må også presiseres at ATL arbeider med rekruttering til transportbransjen sammen med NHO Transport og NLF. Temaene som belyses er NAV sin rolle, finansiering av urdanning til yrkessjåfør og alderskravet for persontransport. Utfordringen i forbindelse med innhenting av anbud fra samarbeidspartnere er ofte å sammenligne hva de enkelte tilbydere faktisk tilbyr. Også i forhold til hva den enkelte bedrift etterspør av undervisningstjenester. Matrisen under kan benyttes til strukturering av dette arbeidet. Rubrikkene til høyre beskriver hvilke type transport og rubrikkene nedover beskriver hvilke type kurs som er ønskelig. Bedriftene kan for eksempel stille med eget materiell eller egne undervisningspersoner som er dyktige på bedrifts- eller transportspesifikke temaer. TRANSPORTTYPE KURSTYPE Organisering Stykk Thermo Masse Bulk Tank Tømmer Person Ukeskurs Helgekurs Fredagskurs Egne biler Egne lærere 5 dgr à 7 t Lø/Sø (+ Fr) 1 dag pr uke Eget utstyr Egne personer Det må gjøres tilpasninger i avtalene i forhold til hva hver enkelt vil ha av undervisning og hva de stiller med av eget utstyr og personell. Dessuten hvilke pris trafikkskolen og bedriften blir enige om skal gjelde for de enkelte tjenester eller kurs i avtalen. Hvert krysningspunkt i matrisen bør vurderes og ha sin egen pris diktert av forutsetningene. Viktige momenter som bør hensyntas i vurderingen er tilrettelegging, kvalitet og pris på tjenesten. Mulige områder for besparelser vil kunne medføre at denne utdanningen blir en investering fremfor en kostnad ved at yrkessjåførkompetansen heves innenfor viktige områder. Her bør selvfølgelig også bedriftsspesifikke områder vektlegges. Argumentene for etterutdanningens kvalitet og derav mulig besparelse for arbeidsgiver fordi sjåføren kjører billigere, har mindre skader og holder seg frisk er akseptert i bransjen. Og ATL er av den oppfatning at nødvendig kompetansen eksisterer i mer enn tilstrekkelig grad Yrkessjåførutdanning Side 1

57 hos trafikkskolene. En trafikklærer tungbil har minimum 2,5 års utdanning, det vil si minst 150 studiepoeng, i tillegg til flere års praksis som yrkesutøver og lærer. De fleste har også etterutdanning innenfor spesifikke emner som optimal kjøring, sikring av last, ulykkesberedskap og tekniske spørsmål og etterutdanning. Dette skulle kvalitetssikre kompetansen både når det gjelder pedagogisk bakgrunn og rent faglige spørsmål. Det viktigste er uansett å møte yrkessjåføren og hans kompetanse med åpne øyne og forsøke å bygge videre på denne. Og unngå tørre forelesninger basert på ren boklig lærdom. Virkemidler i denne sammenhengen er undervisningsplaner som er basert på praksis, utviklet i forlengelsen av internopplæringen i transportbedriftene og med elementer av e- læring som ekstra virkemiddel. På denne måten får vi tilfredsstilt elevenes læreforutsetninger og bedriftenes ønske om effekt av opplæringen. Undertegnede kan fungere som kontaktperson ovenfor trafikkskolene. Alternativet er å kontakte en nærliggende trafikkskole direkte, og forhandle med denne om spesifikke løsninger. Alternative trafikkskoler kan finnes ved hjelp av vår hjemmeside Finn din trafikkskole. Med vennlig hilsen: Kai A. Fegri Fagkonsulent ATL Tlf: Yrkessjåførutdanning Side 2

58 Etterutdanning for yrkessjåfører FORDI MENNESKET LÆRER

59 Studieforbundet AOF Lang erfaring og spisskompetanse innen opplæring for voksne. Lang tradisjon i opplæring på arbeidsplassen Fag- og yrkesopplæring innen alle programområder på videregående nivå fortrinnsvis for praksiskandidater, Fagskoler helse, service og samferdsel og HMS En av landets mest seriøse og største tilbyder innen HMS relatert opplæring - ASAS -Sertifisert sikkerhetsopplæring (TransQ, Achilles) Landets største aktør innen BKA programmet Lang og solid erfaring i norsk/fagopplæring for minoritetsspråklige FORDI MENNESKET LÆRER

60 Etterutdanningen prinsipper Landsdekkende, inkl Svalbard Gode faglige og pedagogiske veiledere Fleksibel organisering av opplæringen En opplæring som bygger på deltagernes praksis og erfaringer Opplæring tilpasset den enkelte bedrift etter ønske og behov Tilrettelegging for personer med lese/skriveutfordringer, (visualisering, praksis, talesyntese osv) Tilrettelegging for minoritetsspråklige (flerspråklig opplæring, tolk, tilrettelegging av materiell) FORDI MENNESKET LÆRER

61 Hvor er vi? Vi søker godkjenning for persontransport, godstransport og kombinasjon De første søknadene går til Statens vegvesen i uke 8-9 AOF avdelingene er klare til å starte opplæringen så fort godkjenning foreligger. For spørsmål og formidling av videre kontakt eller Les mer om oss på FORDI MENNESKET LÆRER

62 Seminar om obligatorisk etterutdanning 11. februar 2011 Bjørgulv Flatland Undervisningsansvarlig for etterutdanning av yrkessjåfører 11/02/2009 Side 1 Unibuss

63 Fakta om Unibuss: Ca 616 busser I overkant av 1600 ansatte 144 busslinjer Antall reiser i 2010: 70 millioner Omsetning 2010: 1,2 mrd Kjører i Oslo, Akershus og Vestfold Eier og driver Unibuss Tur Eier og driver Unibuss Ekspress 11/02/2009 Side 2 Unibuss

64 Unibuss har ca. 70 % av bussmarkedet i Oslo målt i antall reiser. Etter oppstart av kjøringen i Vestfold og det siste store anbudet på Romerike fra , har konsernet i overkant av 1600 ansatte. Unibuss har pr busser og vognparken har en gjennomsnittsalder på 2,8 år. Selskapets største driftsavdeling ligger på Alnabru med parkering av ca 120 busser. 11/02/2009 Side 3 Unibuss

65 De andre driftsavdelingene er på Klemetsrud, Ryen og Ulven i Oslo. Ny oppstart på Rosenholm kommer I Akershus er det avdelinger på Leiraveien ved Lillestrøm, Nannestad, Lørenfallet og Ask. I Vestfold er det tre driftsavdelinger; Tønsberg, Horten og Borgeskogen. Ny oppstart Vestfold Nord kommer Unibuss Tur er lokalisert på Ulven i Oslo og i Måkeveien i Tønsberg. Unibuss Ekspress holder til på Alnabru. 11/02/2009 Side 4 Unibuss

66 Søknadsprosessen for å bli godkjent Var en ny situasjon for oss, dette krevde at vi måtte tenke nytt Vi måtte lage ny og mer detaljert opplæringsplan og dokumentere hvordan vi skulle gjennomføre opplæringen Når det gjelder den praktiske øvelsen i modul 6 så vil denne ha mange likhetstrekk i forhold til kurs vi har hatt tidligere 11/02/2009 Side 5 Unibuss

67 Hvordan skal vi gjennomføre yrkeskompetansen Vi skal gjennomføre kursene i løpet av en uke Antall deltagere på kursene blir personer 11/02/2009 Side 6 Unibuss

68 Teori Vi vil bruke en del av kompetansemodulene som er laget av Norsk Interaktiv AS på oppdrag av Transportbedriftenes Landsforening. Stoffet vil bli brukt i klasseromspresentasjon som grunnlag for dialog, erfaringsutveksling, korte gruppearbeid og noen case. Her er det mye fag- og bransjestoff med eksempler, oppgaver, praktiske øvelser og videosnutter. Mange av våre sjåfører har tilgang til dette stoffet via internett, noe som gir mulighet for selvstudier både før og etter kursdeltagelse. 11/02/2009 Side 7 Unibuss

69 Instruktører Vi har et godt samarbeid med Romerike Buss- og Trailerskole AS (RBT) og alle instruktørene våre har vært igjennom en opplæring internt i Unibuss i regi av RBT. Mange har også gjennomført utdanning i yrkespedagogikk ved Høgskolen i Akershus Unibuss vil i tillegg til instruktørene, benytte interne ressurser som har variert bakgrunn som f.eks. brannmester, sosionom, lærerutdanning, og vi vil samarbeide nært med vår bedriftshelsetjeneste som er Oslo HMS-senter. 11/02/2009 Side 8 Unibuss

70 Status for fremdriften i prosjektet Vi har ikke startet opp med kurs ennå da vi avventer avtale med fagforeningene i bedriften Vi forventer at første kurs vil være i sent i mars /02/2009 Side 9 Unibuss

71 Tide Buss AS Tide Kompetanse Leif Jørgen Ulvatne, opplæringsleder Tide Kompetanse 1 Tide Buss AS

72 Forskrift nr 362: Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) med bakgrunn i EU direktivet 2003/59 yrkessjåførdirektivet. Tide Buss AS har som mål å bli godkjent lærested for å ta det meste av etterutdanningen selv Slik har vi tenkt å følge opp forskriften Undervisningsplan etterutdanning YSB Tide Kompetanse Vedlegg 4 EU Yrkessjåførdirektivet Undervisningsplan etterutdanningen bussjåfører i Tide Buss AS (Rådsdirektiv 2003/59/EF) Søknad er er i prosess! Tide Kompetanse 2 Tide Buss AS

73 Vi velger å kjøre sammenhengende 35 t kurs over 5 dager med alle 6 modulene - (hvorfor?) Volum forskriften gir rom for å ta modulene separat innenfor 6 mnd. Med over 2000 sjåfører, 400 årlig, blir det en dårlig og risikabel løsning. Vi tar sikte på kurs med 6 eller 12 deltagere avhengig av tilgjengelig mannskap Logistikk Den logistikken vi legger opp til nå, gir også føringer for de neste 5 år og så de neste 5 år osv. Unntak: Vi må muligens la time/deltid sjåfører dele opp modulene Tide Kompetanse 3 Tide Buss AS

74 Tide Buss vil i stor grad benytte egne lærekrefter (men leier også inn eksternt) Eksisterende instruktørkorps Tide Buss har et oppgående instruktørkorps som over de siste år er skolert til å undervise/instruere i mange av de emnene som inngår i etterutdanningen. Kompetansebygging Vi ønsker videreføring av å bygge egen kompetanse slik at vi beholder et eierskap og en bedriftsrelasjon. Fleksibelt Spesielt i forhold til anbud og lite forutsigbarhet Tide Kompetanse 4 Tide Buss AS

75 Vi har søkt om godkjenning for flere læresteder - Tide Buss har avdelinger med relativt stor spredning geografisk. Vi søker derfor om godkjenning for 5 separate læresteder basert på en standard læreplan med noen lokale tilpassinger. Bedriftsrelatert etterutdanning til sted, materiell og det trafikale miljø. Enklere logistikk for blant annet å unngå mye/lang reising og risiko for overnatting. Utnyttelse av lokale lærekrefter og bygging av lokal kompetanse Tide Kompetanse 5 Tide Buss AS

76 Organisasjon: Tide Buss AS HR avd. Tide Kompetanse Opplærings-ansvarlig Opplærings sted Voss, Strandavegen 367, Skulestadmo Ansv. Olav K. Kyte Opplærings sted Norheimsund, Haugamyrvegen 12, Norheimsund Ansv. Lars Eide Opplærings sted Odda, Røldalsveien 2, Odda Ansv. Jan Nedkvitne Undervisningspersonell: 1 Undervisningsansvarlig 5 Instruktører Ekstern, Arsana, (bedriftshelsetj.) Åsane Trafikkskole Opplærings sted Bergen, Møllendalsveien 1. Ansv. Jan Harald Bakkejord Undervisningspersonell: 1 Undervisningsansvarlig 36 Instruktører Ekstern, Arsana, (bedriftshelsetj.) Åsane Trafikkskole Opplærings sted Haugesund/Stord/Stavanger Karmsundgata 215, Haugesund. Ansv. Lars Eidhammer Undervisningspersonell: 1 Undervisningsansvarlig 7 Instruktører Ekstern, Arsana, (bedriftshelsetj.) Åsane Trafikkskole Ca. 300 sjåfører Ca sjåfører Ca. 320 sjåfører Tide Kompetanse 6 Tide Buss AS

77 Undervisnings og læremateriell og utstyr - Teorimateriell Her vil vi i hovedsak hente materiale fra modulene i Kompetanseløftet, knyttet til BBA. Stoffet vil bli brukt i klasseromspresentasjon som grunnlag for dialog, erfaringsutveksling, korte gruppearbeide og case. Her er det mye fag og bransjestoff med eksempler oppgaver og videosnutter. Alle våre sjåfører har tilgang til dette stoffet noe som også gir mulighet for selvstudie både før og etter kursdeltagelse. I tillegg vil vi benytte arbeidsbok for kursdeltagerne og tilgang til kursbøker for instruktører og lærere. NKI materiell er aktuelt! Tide Kompetanse 7 Tide Buss AS

78 Undervisnings og læremateriell og utstyr - Bussmateriell og utstyr Vi benytter våre egne busser for gjennomføring av modul 6. Dette for å imøtekomme intensjonene i forskriften slik vi har forstått den. Vi har også beskrevet faste kjøretraseer. Sjåførene får da etterutdanning og oppfrisking av kunnskaper om det materiell de bruker i sitt daglige virke, samt erfaringsutveksling om hvordan dette kan brukes optimalt. De av våre busser som benyttes til dette fyller kravene som er beskrevet i forskriften, spesielt fordi vi har installert utstyr som via satellitt registrerer kjøreatferd, (fart, akselerasjon, retardasjon, sidekrefter, tomgangskjøring, girbruk, dieselforbruk, kjørestrekning, tid med mer.) Dokumentasjon kan tas ut og presenteres for den enkelte sjåfør etter gjennomført kjøring Tide Kompetanse 8 Tide Buss AS

79 Undervisnings og læremateriell og utstyr - Annet materiell og utstyr I forhold til annet utstyrs behov f.eks modul 2, 3 og P4, vil dette bli organisert via innleie av eksterne lærekrefter som vår bedriftshelsetjeneste og vår samarbeidspartner Åsane Trafikkskole Der er også aktuelt med ekskursjoner. Oppfølging og etterutdanning av instruktører/lærere Vi vil også teste ut kursing oppfølging og etterutdanning av våre instruktører gjennom ett opplegg utarbeidet av NKI Tide Kompetanse 9 Tide Buss AS

80 Evaluering og oppfølging - Mål og måloppnåelse: Underveis i kurset vil vurdering/analyser av - Dialog, Erfaringsutveksling, summing Kontrollspørsmål Løsing av case, og enkle gruppeoppgaver Den viktigste evalueringen vil likevel være Gjennomføring av modul 6, Optimalkjøring og den avsluttende evalueringen der! For sjåfører som har et utpreget forbedrings potensial vil vi nok følge opp utover etterutdanningen for YSB Tide Kompetanse 10 Tide Buss AS

81 Noen utfordringer slik vi ser det - Kvalitet på etterutdanningen? Minimumsopplegg eller maksimal utnyttelse? Blir det overordnede mål gjennomføring eller økt kvalitet og standard på yrkessjåføren? I disse anbudstider lite økonomisk handlings rom kan være en trussel! Bedriftsrelatert opplegg? Vi får mange tilbud om etterutdanning fra eksterne aktører. Ved høy grad av eksternt kjøp hva da med bedriftsrelasjonen som forskriften poengterer Tide Kompetanse 11 Tide Buss AS

82 Til slutt et ønske fra oss i Tide Buss AS Harmoniser Kompetanseløftet med læreplanen i EU direktivet. Da får vi et godt undervisningsmateriell tilrettelagt for bruk i etterutdanningen til Yrkessjåførbeviset. Det gir økt motivasjon til selvstudie før og etter etterutdannings kursene. Det øker mulighetene på sikt å få godkjent nettundervisning som en del av etterutdanningen. I tillegg står det i vedlegg 15, BBA, at kompetansebeviset skal fornyes/evalueres hver 5 år! Ved harmonisering kan vi samtidig med gjennomføring av etterutdanningen for Yrkessjåførdirektivet få til et opplegg med fornying av Kompetansebeviset relatert til BBA Tide Kompetanse 12 Tide Buss AS

83 Tides Hovedkontor i Bergen Takk for oppmerksomheten! Tide Kompetanse 17 Tide Buss AS

84 Etterutdanning for yrkessjåfører LL Setesdal Bilruter & Birkeland Busser

85 LL Setesdal Bilruter Konsern Indre Agder Gods, langtransport Turavdeling Ekspressbusser Verksted Fylkeskommunal kjøring - anbud

86 Om oss forts. Ca 110 ansatte Gjennomsnittsalder 49 år Ca 80 kjøretøy

87 Personell Teknisk sjef i bedriften Organisasjonssjef

88 Hvorfor søke? Mange sjåfører, gode lokaler Langt til byen Tilpasset våre behov Kompetansesenter på indre Agder Positive til økt kompetanse

89 Utfordringer Søknad Læreplan Gjennomføring Hvem dekker hva av utgifter?

Yrkessjåførdirektivet

Yrkessjåførdirektivet Høring om nærmere gjennomføring av Yrkessjåførdirektivet RAPPORT Veg- og trafikkavdelingen Del C Forslag til læreplan Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Oktober 2007 Forord Vegdirektoratet sender

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE 1 Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 19.01.2013 2 Om å veilede.at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet AOF Haugaland Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 22. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Linda Lillegård

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor informasjonshefte til INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Sør/Vest Norge... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav... 8 4.4

Detaljer

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Fafo Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer

Detaljer

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Sigrun Røstad, Randi Storli ISBN 978-82-7724-167-8

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Kjedeskoler internopplæring i varehandelen

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Anna Hagen og Torgeir Nyen Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Anna Hagen og Torgeir Nyen Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Fafo-notat 2010:20 Fafo 2010 ISSN 0804-5135 Trykk: Allkopi AS

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring Læreplan Kompetansebevis for utrykningskjøring Fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009 1 Innhold: Kapittel I - GENERELL DEL... 3 Utvikling av trafikal kompetanse... 3 Gjennomgående temaer i trafikkopplæringen...

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Transportadministrator. Treider Fagskoler AS Juni 2013

Transportadministrator. Treider Fagskoler AS Juni 2013 Transportadministrator Treider Fagskoler AS Juni 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo, Bergen og Trondheim Transportadministrator Dato for vedtak: 28. juni 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et

Detaljer