Program seminar etterutdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program seminar etterutdanning"

Transkript

1 Program seminar etterutdanning Tid: Fredag Sted: Næringslivets Hus, Majorstuen, Oslo Velkommen Transportbransjens kompetansestrategi ved administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange Krav til gjennomføring av etterutdanning, søknader om godkjenning og erfaringer med disse ved Torunn Garder, konsulent i Tilsynsseksjonen, Statens Vegvesen, Region Øst Lunch Lokale avtaler om etterutdanning med arbeidstakerne rammer og mulige feller ved Ann Helen Hvam og Johannes Straume, begge advokater i NHO Transport Skattemessige aspekt for arbeidstaker og arbeidsgiver ved Gry Nilsen, Skattefaglig ansvarlig i Skattebetalerforeningen Aktuelle samarbeidspartnere læremidler og gjennomføring - ved Øyvind Lundegaard, NKI Forlaget, Siri Rønneberg og Kai Fegri, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og Ellen Mohaugen, AOF Kaffepause Praktisk gjennomføring av etterutdanning i bedriftene ved Bjørgulv Flatland, Unibuss AS, Leif Jørgen Ulvatne, Tide Buss AS, og Ingrid Eieland Flåt, L/L Setesdal Bilruter Spørsmål og diskusjon Oslo, Jon H. Stordrange

2 Velkommen Til NHO Transports etterutdanningsseminar 11. februar 2011

3 To viktige utfordringer: A. Beholde og utvikle dagens sjåfører Bedring av lønns- og arbeidsvilkår Bussbransjeavtalen lønn og kompetanse Arbeidsdagens organisering Seniorpolitiske tiltak B. Rekruttere nye sjåfører Fra utlandet Egen omdømme- og rekrutteringskampanje Politisk påvirkning 2

4 Fremtidens kompetansekrav: EU og Yrkessjåførdirektivets krav til grunnutdanning inn i yrket EU og Yrkessjåførdirektivets krav til etterutdanning bli i yrket Bransjens kompetansemoduler utvikle seg i yrket Men, hvorfor er bransjen så opptatt av kompetanse? 3

5 Viktig for samfunnet: Dyktige bussjåfører gir: Økt trafikksikkerhet og mer miljøvennlig kjøring Mer smidig trafikkavvikling og kontroll ved uforutsette hendelser Regularitet og service får flere til å velge buss og presset på infrastrukturen blir mindre Lettere å øke busskapasiteten i fremtiden fordi flere sjåfører er tilgjengelige Lavere sykefravær og høyere pensjoneringsalder gir mindre press på offentlige budsjetter 4

6 Viktig for arbeidstakerne: Økt kompetanse gir: Stolthet og motivasjon i forhold til yrket fordi man forstår den samfunnsmessige rollen Sterkere selvfølelse og bedre trivsel Gir trygghet i arbeidssituasjonen og ved takling av ulike problemstillinger Bedre og mer harmonisk forhold til passasjerer, medtrafikanter og kollegaer Høyere lønn 5

7 Viktig for arbeidsgiverne: Mer kompetente sjåfører gir: Økt lojalitet og dermed lavere rekrutterings- og opplæringskostnader Lavere skadefrekvens og omfang Mer økonomisk kjøring Mindre sykefravær Bedre leveranser unngår sanksjoner og bedrer mulighetene for å beholde gamle og få ny kontrakter Altså: En vinn-vinn situasjon for samfunnet, arbeidstakerne og arbeidsgiverne 6

8 To utfordringer for 2011: Igangsetting og gjennomføring av den obligatoriske etterutdanningen Videreutvikle og fornye de bransjeinterne kompetansemodulene 7

9 Tekst her Inkluderende arbeidsliv er hensiktsmessig

10 Gode transportløsninger

11 Etterutdanning YSK Torunn Garder Tilsynsseksjonen Region øst Transportbedriftenes Landsforening, 11.februar 2011

12 Tilsynsseksjonen Region øst, landsdekkende for YSK Har landsdekkende spesialistoppgaver innen yrkessjåførutdanning Behandler søknader og godkjenner læresteder for grunn- og etterutdanning av yrkessjåfører Fører tilsyn med de lærestedene som er godkjent

13 Agenda i dag Godkjenning av lærested hvilke krav stiller forskriften? Begrepsavklaringer Innholdet i undervisningsplanen Målverb undervisningsmetoder Innholdet i etterutdanningen Litt om godkjenningsarbeidet Avslutning

14 Forskriftskravet - godkjenning av lærested Yrkessjåførforskriften 18, (kun utdrag) Godkjenning av lærested: Lærested som tilbyr utdanning etter denne forskriften skal være godkjent av regionvegkontoret. Godkjenning gis etter skriftlig og dokumentert søknad. Søknaden skal (bl.a) inneholde: a) hvilke deler av utdanningen lærestedet søker godkjenning for b) undervisningsplan c) redegjørelse for undervisningsmetoder og hvordan undervisningen skal gjennomføres for å oppfylle kravene i forskriften Både busselskap, transportfirmaer, organisasjoner og trafikkskoler er på banen.

15 Begrepsavklaringer Lærested: Det geografiske stedet der utdanningen foregår og hvor Statens vegvesen skal kunne føre tilsyn etter forskriftens 30. Læreplan: Utarbeidet av Statens vegvesen og benevnes som håndbok 277. Enkelt sagt er dette en anskueliggjøring av forskriftens krav og et grunnlag/hjelpemiddel for lærestedet til å utarbeide sin egen lokalt tilpassede undervisningsplan. For etterutdanningen ingen egen læreplan men et hefte som ligger på ( Hvem kan tilby etterutdanning, Etterutdanning av yrkessjåfører ) Undervisningsplan: Plan som viser hvordan lærestedet oppfyller forskriftens krav. Skal reflektere lærestedets reelle undervisningstilbud og også redegjøre for hvilke undervisningsmetoder som nyttes.

16 Innholdet i undervisningsplanen Må minst inneholde/vise: Redegjørelse for hva det skal undervises i. Redegjørelse for hvordan det skal undervises. (metodevalg) Hvordan det skal vurderes måloppnåelse Når og hvor undervisningen skal foregå (inkl. øvingsområder) Tilgjengelige ressurser. (kjøretøy, lærerkrefter, lokaler, utstyr osv.) Synliggjøre tilpassinger i forhold til målgrupper undervisningen rettes mot. (lese/skrivevansker, fremmedspråklige osv) * Disse tilpasningene er spesielt aktuelle for etterutdanningen, da mye av stoffet kan tilpasses målgruppen. (tank, tømmer, stykkgods, ADR osv) *Spesielle tilpassinger i etterutdanningen vil således også kunne dekke bedrifters behov for internopplæring/hms-opplæring. En undervisningsplan som på en lettfattet måte anskuelig temaene over, forenkler myndighetenes godkjenningsarbeid og undervisningsansvarliges oppfyllelse av sine plikter. Undervisningsplanen forutsettes å være et levende dokument.

17 Undervisningsmetoder tilpasset forskriftens målverb Lærestedet må altså via undervisningsplanen anskueliggjøre ovenfor myndighetene at undervisningen er tilrettelagt slik at elevene kan nå målene. For at myndighetene lettere skal kunne ta stilling til dette, bør undervisningsmetodene knyttes til temaene. Dette kan f. eks gjøres via vedlagt timeplan for utdanningen. Målverb: Eleven skal kjenne til Metode: Eks: forelesning ekskursjon bruk av internett etc.

18 Undervisningsmetode målverb forts. Målverb: Kunne utføre.. Forslag til metode: Praktisk øving etter nødvendig instruksjon, eksempelvis lasting/lossing med oppfølging/kontroll fra lærestedet for å få klarhet i om målet er nådd. Målverb: Kunne gjøre rede for.. Et høyt krav som krever elevaktivitet. Eksempelvis gruppearbeid med aktuelle problemstillinger og påfølgende plenumsfremføring.

19 Innholdet i etterutdanningen Regulert i yrkessjåførforskriften 50 3 utdanningsløp â 35 timer fordelt over 5 dager á 7 (klokke) timer. Stoffet utvelges fra alle 6 moduler. Fastsatte temaer: Ulykkesberedskap, lastsikring, kriminalitet, kosthold, optimal kjøring. Krav til timefordeling fremgår av tabell på Stor frihet og forventning til at øvrig innhold tilpasses målgruppen. Sjåføryrket er i hovedsak en praktisk ferdighet.

20 Litt om godkjenningsarbeidet og vurdering av undervisningsplanen Formelle krav kontrolleres. Undervisningsansvarlig, lærerkrefter, utstyr osv. Undervisningsplanen (e) gjennomgåes. Saksbehandler søker via planen å få forståelse av hvordan undervisningen vil bli gjennomført. (Innhold, omfang, metode) Det gjennomføres plenumsmøter med flere saksbehandlere før godkjenning gis. Slik sikres kvaliteten i saksbehandlingen og likebehandling av lærestedene.

21 Tilsynsseksjonen, Statens vegvesen Region øst Følger retningslinjer gitt av Vegdirektoratet Tilsynet skal bl.a. bidra til like konkurransevilkår mellom lærestedene og sikre at elevene får den opplæring som samfunnet stiller krav om. For yrkessjåførutdanning, landsdekkende ansvar. Tilsyn: At vi fra SV reg.øst har rett til bl.a å overvære undervisningen, at lærestedet skal være tilgjenglig med undervisningsplaner, elevfortegnelse etc. Tilsyn kan være både uanmeldt og varslet.

22 Avslutning Statens vegvesen mener at god grunn- og etterutdanning av yrkessjåfører er et viktig bidrag i trafikksikkerhets- og miljøarbeid. Lærestedene er nøkkelen i dette arbeidet og spiller en helt sentral rolle for at yrkessjåførene har en adferd og en utøvelse av yrket til beste for involverte parter. Statens vegvesen vil gi sitt bidrag i dette arbeidet via tilsyn med lærestedene. TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

23 NHO Utdanning dekket av arbeidsgiver Advokat Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen 1

24 Agenda Vilkår for å dekke Hvilke utgifter? Dokumentasjon Reise - og oppholdsutgifter 2

25 Utdanningsutgifter Kan vi dekke ansattes utdanningsutgifter skattefritt? Ja, på visse vilkår: A) Utdanning må gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig jobb hos arbeidsgiver. Eller B) ( Sluttpakke ): Utdanning dekkes i forbindelse med opphør av arbeidsforhold og gir kompetanse som er nyttig ved nytt arbeidsforhold. (inntil 1,5 G) 3

26 Utdanningsutgifter Ekstra vilkår ved ekstern utdannelse (arrangert av andre enn arbeidsgiver) + Utdanningen må normalt gjennomføres på maksimalt 4 semestre normert. + ansatt må ha arbeidet i full stilling minst ett år før studieoppstart ved utdanning over 2 mnd. 4

27 Utdanningsutgifter Hvilke utgifter? Undervisning, skolepenger Bøker og eksamensavgift mv. Ingen øvre beløpsgrense (unntatt i sluttpakketilfellene) 5

28 Utdanningsutgifter Hvilke utgifter forts. Reisekostnader fra bosted til studiested Dekke billetter eller bilgodtgjørelse (3,65 kr per km) Regnes som yrkesreise Merkostnader ved opphold utenfor hjemmet Pensjonatsats: 291 kroner Brakkesats: 189 kroner Hvis hotell: 580 kroner (522 hvis frokost inkludert) 6

29 Utdanningsutgifter Dokumentasjon av utgiftene Arbeidsgiver får faktura direkte eller Den ansatte leverer oversikt over utgiftene, og leverer kvitteringer i ettertid eller Den ansatte leverer oversikt og kvitteringer samtidig Er utgiftene dokumentert på riktig måte kan arbeidsgiver innberette i kode 818 uten skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Skattefritt for den ansatte. 7

30 Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum Besøksadresse: Øvre Voll gate 13 Tlf Fax: Bli medlem! 8

31 NKI Forlaget as Øyvind Lundegaard Produktsjef

32 Mitt innlegg Kort om NKI Forlaget as Læreverket for etterutdanningen Hvordan vi har utviklet og hva vi har utviklet Gjennomføring, bruk av læreverket

33 Om NKI Forlaget AS Etablert 1972 Skolebok-/Fagbokforlag Snart 40 års erfaring i å tolke læreplaner 12 ansatte 30 mill omsetning Førerkort og Yrkessjåfør Transport & Logistikk Teknisk fagskole

34 Arbeidet med læreverket Konsept fra grunnutdanningen Ressursgruppe Aktører i bransjen Bedriftsbesøk Læreplanen sier noe om: Alle moduler Temaer obligatoriske Arbeidsmetoder Krav til instruktør mm Instruksjon - praktisk Bedrift & sjåfør i sentrum

35 Resultatet = Vårt læreverk: Instruktørkurs Oppgavesamling Lærebok

36 Lærebok og PowerPoint Læreboka Ta vare på suksessfaktorene fra grunnboka Enkelt språk, smale spalter, mye luft på siden, store bokstaver rikt, illustrert Følger Vegdirektoratets læreplan modul for modul Målstyrt Læringsmål for hvert kapittel Direkte sammenheng mellom mål og innhold Plass til egne notater Oppgaver Erfaringsutveksling, diskusjons refleksjon, gruppearbeidarbeids- og praktiske oppgaver knyttet til lærestoffet PowerPoint Følger boka, men er åpen for lokale tilpasninger Lenker: Lover og forskrifter

37 Oppgavesamlinger Digital - åpen Lett å tilpasse sjåførens og bedriftens behov Dekker læreplanens forslag til arbeidsmetoder

38 Instruktørkurs Fra sjåfør til fagformidler Digital og åpen Veiledning for kursledere Forslag til 6 samlinger Hjemmeoppgaver Rikelig med praktiske oppgaver PowerPoint Ordliste Undervisningsansvarlig Ansvar, plikter, oppgaver

39 Samarbeidspartnere NKI Forlaget kursarrangør RBT as Sjåførkompetanse as Transportsentralen as Opplæringskontor Åpent instruktørkurs Tirsdager og onsdager Uke 12 Uke 13 Uke 14 Etter kundens ønsker

40 Oppsummering Samarbeidspartnere Lokalisert mange steder i landet Instruktørkurs PowerPoint Ordbok Oppgavesamling m/veiledning Lærebok PowerPoint

41 Takk for oppmerksomheten

42 Hva kan vi gjøre for dere?

43 Etterutdanningen

44 Hva kan vi bruke dette til? Optimal kjøring Vedlikeholdsbesparelser Skadebegrensning Sykefravær Helse Miljø Sikkerhet Samfunnsmessige forhold Markedsføring av bransjen/yrket

45 Læremidlene våre

46 Buss-Lastebil-Vogntog Lærebok, klasse C, CE, D Grunnkurs tunge kjøretøy Atferd feks. i bytrafikk og vegkryss Økonomisk kjøring og miljø Kjøretøyets oppbygning Transport og beregning av last Bilføreransvaret feks. kjøre og hviletid «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

47 Buss-Lastebil-Vogntog Arbeidsbok Nyttige øvelser og oppgaver som gir sjåføren trening i å tenke igjennom ulike trafikksituasjoner han/hun vil støte på i praksis. Anbefales sammen med læreboka! «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

48 Buss-Lastebil-Vogntog Spørsmålsbøker for Buss Lastebil Vogntog med 150 varierte spørsmål «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

49 Buss-Lastebil-Vogntog Læreboka på CD-rom med film, tekster og spørsmål «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

50 Buss - Lastebil Lærebok Veitransporten og samfunnet Yrkessjåførens helse, arbeidsmiljø og sikkerhet Kjøreteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy Gods- og persontransportens vilkår og praksis Sikker atferd på veien «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

51 Buss - Lastebil Arbeidsbok 120 nyttige øvelser og oppgaver som gir yrkessjåføren trening i å tenke igjennom ulike trafikksituasjoner han/hun vil støte på i praksis. Anbefales sammen med læreboka! «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

52 Buss - Lastebil Spørsmålsbok 200 varierte spørsmål gir yrkessjåføren trening i å tenke igjennom ulike trafikksituasjoner han/hun vil støte på i praksis. Anbefales sammen med læreboka! «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

53 Etterutdanning Buss Lastebil Ergonomi og helse Ulykkesberedskap Kriminalitet og smugling Sikring av last og passasjerer Økonomisk og optimal kjøring «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

54 Utvidelse av kompetanse fra Lastebil til Buss Persontransportens vilkår Persontransport i praksis Sikker atferd på veien «««AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND

55 Kontaktpersoner: Forlagsredaktør Siri Rønneberg Tlf: Fagkonsulent Kai A. Fegri Tlf: Rammeavtale om yrkessjåførutdanning NLF - ATL 15

56 ETTERUTDANNING ETTER YRKESSJÅFØRFORSKRIFTEN Deler av etterutdanningens intensjoner og innhold ble presentert på seminar i regi av NHO Transport i Næringslivets Hus den 11. februar. Vedlagt følger presentasjonen i.pdf-format. Det må også presiseres at ATL arbeider med rekruttering til transportbransjen sammen med NHO Transport og NLF. Temaene som belyses er NAV sin rolle, finansiering av urdanning til yrkessjåfør og alderskravet for persontransport. Utfordringen i forbindelse med innhenting av anbud fra samarbeidspartnere er ofte å sammenligne hva de enkelte tilbydere faktisk tilbyr. Også i forhold til hva den enkelte bedrift etterspør av undervisningstjenester. Matrisen under kan benyttes til strukturering av dette arbeidet. Rubrikkene til høyre beskriver hvilke type transport og rubrikkene nedover beskriver hvilke type kurs som er ønskelig. Bedriftene kan for eksempel stille med eget materiell eller egne undervisningspersoner som er dyktige på bedrifts- eller transportspesifikke temaer. TRANSPORTTYPE KURSTYPE Organisering Stykk Thermo Masse Bulk Tank Tømmer Person Ukeskurs Helgekurs Fredagskurs Egne biler Egne lærere 5 dgr à 7 t Lø/Sø (+ Fr) 1 dag pr uke Eget utstyr Egne personer Det må gjøres tilpasninger i avtalene i forhold til hva hver enkelt vil ha av undervisning og hva de stiller med av eget utstyr og personell. Dessuten hvilke pris trafikkskolen og bedriften blir enige om skal gjelde for de enkelte tjenester eller kurs i avtalen. Hvert krysningspunkt i matrisen bør vurderes og ha sin egen pris diktert av forutsetningene. Viktige momenter som bør hensyntas i vurderingen er tilrettelegging, kvalitet og pris på tjenesten. Mulige områder for besparelser vil kunne medføre at denne utdanningen blir en investering fremfor en kostnad ved at yrkessjåførkompetansen heves innenfor viktige områder. Her bør selvfølgelig også bedriftsspesifikke områder vektlegges. Argumentene for etterutdanningens kvalitet og derav mulig besparelse for arbeidsgiver fordi sjåføren kjører billigere, har mindre skader og holder seg frisk er akseptert i bransjen. Og ATL er av den oppfatning at nødvendig kompetansen eksisterer i mer enn tilstrekkelig grad Yrkessjåførutdanning Side 1

57 hos trafikkskolene. En trafikklærer tungbil har minimum 2,5 års utdanning, det vil si minst 150 studiepoeng, i tillegg til flere års praksis som yrkesutøver og lærer. De fleste har også etterutdanning innenfor spesifikke emner som optimal kjøring, sikring av last, ulykkesberedskap og tekniske spørsmål og etterutdanning. Dette skulle kvalitetssikre kompetansen både når det gjelder pedagogisk bakgrunn og rent faglige spørsmål. Det viktigste er uansett å møte yrkessjåføren og hans kompetanse med åpne øyne og forsøke å bygge videre på denne. Og unngå tørre forelesninger basert på ren boklig lærdom. Virkemidler i denne sammenhengen er undervisningsplaner som er basert på praksis, utviklet i forlengelsen av internopplæringen i transportbedriftene og med elementer av e- læring som ekstra virkemiddel. På denne måten får vi tilfredsstilt elevenes læreforutsetninger og bedriftenes ønske om effekt av opplæringen. Undertegnede kan fungere som kontaktperson ovenfor trafikkskolene. Alternativet er å kontakte en nærliggende trafikkskole direkte, og forhandle med denne om spesifikke løsninger. Alternative trafikkskoler kan finnes ved hjelp av vår hjemmeside Finn din trafikkskole. Med vennlig hilsen: Kai A. Fegri Fagkonsulent ATL Tlf: Yrkessjåførutdanning Side 2

58 Etterutdanning for yrkessjåfører FORDI MENNESKET LÆRER

59 Studieforbundet AOF Lang erfaring og spisskompetanse innen opplæring for voksne. Lang tradisjon i opplæring på arbeidsplassen Fag- og yrkesopplæring innen alle programområder på videregående nivå fortrinnsvis for praksiskandidater, Fagskoler helse, service og samferdsel og HMS En av landets mest seriøse og største tilbyder innen HMS relatert opplæring - ASAS -Sertifisert sikkerhetsopplæring (TransQ, Achilles) Landets største aktør innen BKA programmet Lang og solid erfaring i norsk/fagopplæring for minoritetsspråklige FORDI MENNESKET LÆRER

60 Etterutdanningen prinsipper Landsdekkende, inkl Svalbard Gode faglige og pedagogiske veiledere Fleksibel organisering av opplæringen En opplæring som bygger på deltagernes praksis og erfaringer Opplæring tilpasset den enkelte bedrift etter ønske og behov Tilrettelegging for personer med lese/skriveutfordringer, (visualisering, praksis, talesyntese osv) Tilrettelegging for minoritetsspråklige (flerspråklig opplæring, tolk, tilrettelegging av materiell) FORDI MENNESKET LÆRER

61 Hvor er vi? Vi søker godkjenning for persontransport, godstransport og kombinasjon De første søknadene går til Statens vegvesen i uke 8-9 AOF avdelingene er klare til å starte opplæringen så fort godkjenning foreligger. For spørsmål og formidling av videre kontakt eller Les mer om oss på FORDI MENNESKET LÆRER

62 Seminar om obligatorisk etterutdanning 11. februar 2011 Bjørgulv Flatland Undervisningsansvarlig for etterutdanning av yrkessjåfører 11/02/2009 Side 1 Unibuss

63 Fakta om Unibuss: Ca 616 busser I overkant av 1600 ansatte 144 busslinjer Antall reiser i 2010: 70 millioner Omsetning 2010: 1,2 mrd Kjører i Oslo, Akershus og Vestfold Eier og driver Unibuss Tur Eier og driver Unibuss Ekspress 11/02/2009 Side 2 Unibuss

64 Unibuss har ca. 70 % av bussmarkedet i Oslo målt i antall reiser. Etter oppstart av kjøringen i Vestfold og det siste store anbudet på Romerike fra , har konsernet i overkant av 1600 ansatte. Unibuss har pr busser og vognparken har en gjennomsnittsalder på 2,8 år. Selskapets største driftsavdeling ligger på Alnabru med parkering av ca 120 busser. 11/02/2009 Side 3 Unibuss

65 De andre driftsavdelingene er på Klemetsrud, Ryen og Ulven i Oslo. Ny oppstart på Rosenholm kommer I Akershus er det avdelinger på Leiraveien ved Lillestrøm, Nannestad, Lørenfallet og Ask. I Vestfold er det tre driftsavdelinger; Tønsberg, Horten og Borgeskogen. Ny oppstart Vestfold Nord kommer Unibuss Tur er lokalisert på Ulven i Oslo og i Måkeveien i Tønsberg. Unibuss Ekspress holder til på Alnabru. 11/02/2009 Side 4 Unibuss

66 Søknadsprosessen for å bli godkjent Var en ny situasjon for oss, dette krevde at vi måtte tenke nytt Vi måtte lage ny og mer detaljert opplæringsplan og dokumentere hvordan vi skulle gjennomføre opplæringen Når det gjelder den praktiske øvelsen i modul 6 så vil denne ha mange likhetstrekk i forhold til kurs vi har hatt tidligere 11/02/2009 Side 5 Unibuss

67 Hvordan skal vi gjennomføre yrkeskompetansen Vi skal gjennomføre kursene i løpet av en uke Antall deltagere på kursene blir personer 11/02/2009 Side 6 Unibuss

68 Teori Vi vil bruke en del av kompetansemodulene som er laget av Norsk Interaktiv AS på oppdrag av Transportbedriftenes Landsforening. Stoffet vil bli brukt i klasseromspresentasjon som grunnlag for dialog, erfaringsutveksling, korte gruppearbeid og noen case. Her er det mye fag- og bransjestoff med eksempler, oppgaver, praktiske øvelser og videosnutter. Mange av våre sjåfører har tilgang til dette stoffet via internett, noe som gir mulighet for selvstudier både før og etter kursdeltagelse. 11/02/2009 Side 7 Unibuss

69 Instruktører Vi har et godt samarbeid med Romerike Buss- og Trailerskole AS (RBT) og alle instruktørene våre har vært igjennom en opplæring internt i Unibuss i regi av RBT. Mange har også gjennomført utdanning i yrkespedagogikk ved Høgskolen i Akershus Unibuss vil i tillegg til instruktørene, benytte interne ressurser som har variert bakgrunn som f.eks. brannmester, sosionom, lærerutdanning, og vi vil samarbeide nært med vår bedriftshelsetjeneste som er Oslo HMS-senter. 11/02/2009 Side 8 Unibuss

70 Status for fremdriften i prosjektet Vi har ikke startet opp med kurs ennå da vi avventer avtale med fagforeningene i bedriften Vi forventer at første kurs vil være i sent i mars /02/2009 Side 9 Unibuss

71 Tide Buss AS Tide Kompetanse Leif Jørgen Ulvatne, opplæringsleder Tide Kompetanse 1 Tide Buss AS

72 Forskrift nr 362: Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) med bakgrunn i EU direktivet 2003/59 yrkessjåførdirektivet. Tide Buss AS har som mål å bli godkjent lærested for å ta det meste av etterutdanningen selv Slik har vi tenkt å følge opp forskriften Undervisningsplan etterutdanning YSB Tide Kompetanse Vedlegg 4 EU Yrkessjåførdirektivet Undervisningsplan etterutdanningen bussjåfører i Tide Buss AS (Rådsdirektiv 2003/59/EF) Søknad er er i prosess! Tide Kompetanse 2 Tide Buss AS

73 Vi velger å kjøre sammenhengende 35 t kurs over 5 dager med alle 6 modulene - (hvorfor?) Volum forskriften gir rom for å ta modulene separat innenfor 6 mnd. Med over 2000 sjåfører, 400 årlig, blir det en dårlig og risikabel løsning. Vi tar sikte på kurs med 6 eller 12 deltagere avhengig av tilgjengelig mannskap Logistikk Den logistikken vi legger opp til nå, gir også føringer for de neste 5 år og så de neste 5 år osv. Unntak: Vi må muligens la time/deltid sjåfører dele opp modulene Tide Kompetanse 3 Tide Buss AS

74 Tide Buss vil i stor grad benytte egne lærekrefter (men leier også inn eksternt) Eksisterende instruktørkorps Tide Buss har et oppgående instruktørkorps som over de siste år er skolert til å undervise/instruere i mange av de emnene som inngår i etterutdanningen. Kompetansebygging Vi ønsker videreføring av å bygge egen kompetanse slik at vi beholder et eierskap og en bedriftsrelasjon. Fleksibelt Spesielt i forhold til anbud og lite forutsigbarhet Tide Kompetanse 4 Tide Buss AS

75 Vi har søkt om godkjenning for flere læresteder - Tide Buss har avdelinger med relativt stor spredning geografisk. Vi søker derfor om godkjenning for 5 separate læresteder basert på en standard læreplan med noen lokale tilpassinger. Bedriftsrelatert etterutdanning til sted, materiell og det trafikale miljø. Enklere logistikk for blant annet å unngå mye/lang reising og risiko for overnatting. Utnyttelse av lokale lærekrefter og bygging av lokal kompetanse Tide Kompetanse 5 Tide Buss AS

76 Organisasjon: Tide Buss AS HR avd. Tide Kompetanse Opplærings-ansvarlig Opplærings sted Voss, Strandavegen 367, Skulestadmo Ansv. Olav K. Kyte Opplærings sted Norheimsund, Haugamyrvegen 12, Norheimsund Ansv. Lars Eide Opplærings sted Odda, Røldalsveien 2, Odda Ansv. Jan Nedkvitne Undervisningspersonell: 1 Undervisningsansvarlig 5 Instruktører Ekstern, Arsana, (bedriftshelsetj.) Åsane Trafikkskole Opplærings sted Bergen, Møllendalsveien 1. Ansv. Jan Harald Bakkejord Undervisningspersonell: 1 Undervisningsansvarlig 36 Instruktører Ekstern, Arsana, (bedriftshelsetj.) Åsane Trafikkskole Opplærings sted Haugesund/Stord/Stavanger Karmsundgata 215, Haugesund. Ansv. Lars Eidhammer Undervisningspersonell: 1 Undervisningsansvarlig 7 Instruktører Ekstern, Arsana, (bedriftshelsetj.) Åsane Trafikkskole Ca. 300 sjåfører Ca sjåfører Ca. 320 sjåfører Tide Kompetanse 6 Tide Buss AS

77 Undervisnings og læremateriell og utstyr - Teorimateriell Her vil vi i hovedsak hente materiale fra modulene i Kompetanseløftet, knyttet til BBA. Stoffet vil bli brukt i klasseromspresentasjon som grunnlag for dialog, erfaringsutveksling, korte gruppearbeide og case. Her er det mye fag og bransjestoff med eksempler oppgaver og videosnutter. Alle våre sjåfører har tilgang til dette stoffet noe som også gir mulighet for selvstudie både før og etter kursdeltagelse. I tillegg vil vi benytte arbeidsbok for kursdeltagerne og tilgang til kursbøker for instruktører og lærere. NKI materiell er aktuelt! Tide Kompetanse 7 Tide Buss AS

78 Undervisnings og læremateriell og utstyr - Bussmateriell og utstyr Vi benytter våre egne busser for gjennomføring av modul 6. Dette for å imøtekomme intensjonene i forskriften slik vi har forstått den. Vi har også beskrevet faste kjøretraseer. Sjåførene får da etterutdanning og oppfrisking av kunnskaper om det materiell de bruker i sitt daglige virke, samt erfaringsutveksling om hvordan dette kan brukes optimalt. De av våre busser som benyttes til dette fyller kravene som er beskrevet i forskriften, spesielt fordi vi har installert utstyr som via satellitt registrerer kjøreatferd, (fart, akselerasjon, retardasjon, sidekrefter, tomgangskjøring, girbruk, dieselforbruk, kjørestrekning, tid med mer.) Dokumentasjon kan tas ut og presenteres for den enkelte sjåfør etter gjennomført kjøring Tide Kompetanse 8 Tide Buss AS

79 Undervisnings og læremateriell og utstyr - Annet materiell og utstyr I forhold til annet utstyrs behov f.eks modul 2, 3 og P4, vil dette bli organisert via innleie av eksterne lærekrefter som vår bedriftshelsetjeneste og vår samarbeidspartner Åsane Trafikkskole Der er også aktuelt med ekskursjoner. Oppfølging og etterutdanning av instruktører/lærere Vi vil også teste ut kursing oppfølging og etterutdanning av våre instruktører gjennom ett opplegg utarbeidet av NKI Tide Kompetanse 9 Tide Buss AS

80 Evaluering og oppfølging - Mål og måloppnåelse: Underveis i kurset vil vurdering/analyser av - Dialog, Erfaringsutveksling, summing Kontrollspørsmål Løsing av case, og enkle gruppeoppgaver Den viktigste evalueringen vil likevel være Gjennomføring av modul 6, Optimalkjøring og den avsluttende evalueringen der! For sjåfører som har et utpreget forbedrings potensial vil vi nok følge opp utover etterutdanningen for YSB Tide Kompetanse 10 Tide Buss AS

81 Noen utfordringer slik vi ser det - Kvalitet på etterutdanningen? Minimumsopplegg eller maksimal utnyttelse? Blir det overordnede mål gjennomføring eller økt kvalitet og standard på yrkessjåføren? I disse anbudstider lite økonomisk handlings rom kan være en trussel! Bedriftsrelatert opplegg? Vi får mange tilbud om etterutdanning fra eksterne aktører. Ved høy grad av eksternt kjøp hva da med bedriftsrelasjonen som forskriften poengterer Tide Kompetanse 11 Tide Buss AS

82 Til slutt et ønske fra oss i Tide Buss AS Harmoniser Kompetanseløftet med læreplanen i EU direktivet. Da får vi et godt undervisningsmateriell tilrettelagt for bruk i etterutdanningen til Yrkessjåførbeviset. Det gir økt motivasjon til selvstudie før og etter etterutdannings kursene. Det øker mulighetene på sikt å få godkjent nettundervisning som en del av etterutdanningen. I tillegg står det i vedlegg 15, BBA, at kompetansebeviset skal fornyes/evalueres hver 5 år! Ved harmonisering kan vi samtidig med gjennomføring av etterutdanningen for Yrkessjåførdirektivet få til et opplegg med fornying av Kompetansebeviset relatert til BBA Tide Kompetanse 12 Tide Buss AS

83 Tides Hovedkontor i Bergen Takk for oppmerksomheten! Tide Kompetanse 17 Tide Buss AS

84 Etterutdanning for yrkessjåfører LL Setesdal Bilruter & Birkeland Busser

85 LL Setesdal Bilruter Konsern Indre Agder Gods, langtransport Turavdeling Ekspressbusser Verksted Fylkeskommunal kjøring - anbud

86 Om oss forts. Ca 110 ansatte Gjennomsnittsalder 49 år Ca 80 kjøretøy

87 Personell Teknisk sjef i bedriften Organisasjonssjef

88 Hvorfor søke? Mange sjåfører, gode lokaler Langt til byen Tilpasset våre behov Kompetansesenter på indre Agder Positive til økt kompetanse

89 Utfordringer Søknad Læreplan Gjennomføring Hvem dekker hva av utgifter?

Yrkessjåførkompetanse Etterutdanning

Yrkessjåførkompetanse Etterutdanning Yrkessjåførkompetanse Etterutdanning Kjetil Dahlen firmapost-ost@vegvesen.no Landsdekkende YSK Renovasjonskonferansen 15. mars 2011 Innhold Grunnlaget for direktivet Hovedmål for etterutdanning Godkjenning

Detaljer

Etter- og videreutdanning av yrkessjåfører. MEF Region Sørvest Transportkompetanse Haugesund AS Svein Ove Vetrhus Daglig leder

Etter- og videreutdanning av yrkessjåfører. MEF Region Sørvest Transportkompetanse Haugesund AS Svein Ove Vetrhus Daglig leder Etter- og videreutdanning av yrkessjåfører MEF Region Sørvest Transportkompetanse Haugesund AS Daglig leder Norges ledende selskap innfor opplæring og oppfølgning av norske transportbedrifter Presentasjon

Detaljer

Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet

Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet Sal D Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet Forum for trafikkpedagogikk Tungbilopplæring status og veien videre Jan Edv. Isachsen Lennart Garnes Trafikantseksjonen

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41, Dyrskueveien - 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Mail: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til hyggelig

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41,Dyrskueveien - 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter:

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C/D Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Dyrskueveien 18-2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 8 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig

Detaljer

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s.

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. NKI-seminar 10.september 2009 Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. Læreplanen Jeg er forpliktet til å si

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften)

Forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) Vegdirektoratet

Detaljer

MANDAG 22.08.2011 TIRSDAG 23.08.2011 ONSDAG 24.08.2011 TORSDAG 25.08.2011 FREDAG

MANDAG 22.08.2011 TIRSDAG 23.08.2011 ONSDAG 24.08.2011 TORSDAG 25.08.2011 FREDAG MANDAG 22.08.2011 TIRSDAG 23.08.2011 ONSDAG 24.08.2011 TORSDAG 25.08.2011 FREDAG 26.08.2011 08:30-09:30 Lover og forskrifter Arb. Tid/kjør- hviletid Kommunikasjon/ service Kjøring / selvstudie 09:40-10:40

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Dyrskueveien 18 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

Transport- næringens egen kompetanseleverandør

Transport- næringens egen kompetanseleverandør Transport- næringens egen kompetanseleverandør Godstransport på vei har en lys fremtid. Få, om noen andre næringer er spådd en slik eventyrlig vekst i årene fremover. Geir A. Mo, adm. dir NLF Transportkompetanse

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Program for basiskompetanse i arbeidslivet VOX Innsendt dato: 11.11.2014 Referansenummer: FZQNHD Program for basiskompetanse i arbeidslivet Søker Org.nr. 971526912 Virksomhet Studieforbundet Aof Midt-Norge Næringskode 85.593 Adresse Vestre Rosten

Detaljer

Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011:

Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011: Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011: Samferdselsdepartementet vil innføre eit modulbasert føraropplæringssystem vurdere nærmare omfang og emne for obligatorisk opplæring for alle førarkortklasser

Detaljer

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen!

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! Kompetanseløftet for bussjåfører Et yrke å være stolt av! 1. Kundemottaker 2. Kaptein 3. Miljøverner Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! 4. Forbilde Les om kursopplegget Gjennom Bussbransjeavtalen

Detaljer

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Hicham El Houssaini Trafikant- og kjøretøyavdelingen Vegdirektoratet 29.10.2014 Kompetanseheving for taxisjåfører Statens vegvesen satt i gang

Detaljer

Statens vegvesen. Høringsnotat om forslag til midlertidig endring av aldersgrense for lærlinger til bussfaget

Statens vegvesen. Høringsnotat om forslag til midlertidig endring av aldersgrense for lærlinger til bussfaget Statens vegvesen Høringsinstansene (se vedlagte liste) Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Jon Andresen - 22073559 2010/041742-072 29.05.2012

Detaljer

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS KURSKATALOG Sjåførkompetanse AS 2010 Sjåførkompetanse AS Oslo Transportservice (OTS), Transportformidlingen (TF), Transportsentralen Lillestrøm (TSL), Transportsentralen Asker og Bærum (TAB) og Transportsentralen

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON Følgende punkter skal legges til grunn for gjennomføringen: Målsetting Opplæringen skal kvalifisere lærlingen til: - Førerkort klasse C og CE. - Obligatorisk kjøring i Grunnopplæring

Detaljer

Prisliste Transportkompetanse Haugesund AS

Prisliste Transportkompetanse Haugesund AS Prisliste Transportkompetanse Haugesund AS Tjeneste Veil. pris NLF Avtalekunde YSK Ukeskurs 9750,- 8000,- 8000,- YSK Helgekurs 11750,- 10000,- 10000,- Fagbrev yrkessjåfør 11500,- 10000,- 10000,- Sikring

Detaljer

Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven 26, 27 og 29

Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven 26, 27 og 29 Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen postboks 8142 Dep 0033 Oslo firmapost@vegvesen.no Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik Deres referanse: 15/257542-27 Vår dato: 30.09.2016

Detaljer

Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører

Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører Schenker AS er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO14001. Som en del av vårt miljøarbeide har vi fokus på den påvirkning vår transportaktivitet

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften)

Høringsnotat Forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike

Detaljer

Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, 30 studiepoeng

Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, 30 studiepoeng NO EN Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, 30 studiepoeng Studietilbud som kvalifiserer til undervisning i henhold til Yrkessjåførdirektivet. Vi tilbyr deg et fleksibelt studietilbud som kvalifiserer

Detaljer

Oktober Førerkortklasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning

Oktober Førerkortklasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning Oktober 2013 Førerkortklasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning 2 Hensikten med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er ment å være en enkel veiledning til deg som ønsker å bli

Detaljer

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Etter trafikalt grunnkurs kontaktet vi en trafikkskole og tok de første kjøretimene. Vi tok noen timer på trafikkskolen, øvde privat, tok nye timer osv. Det var en

Detaljer

AGENDA Velkommen med presentasjon av møtedeltagere Gjennomgang av del B kravspesifikasjon

AGENDA Velkommen med presentasjon av møtedeltagere Gjennomgang av del B kravspesifikasjon AGENDA 12.00 Velkommen med presentasjon av møtedeltagere 12.15 Gjennomgang av del B kravspesifikasjon 12.40 Spørsmål og dialog om kravspesifikasjonen 13.00 Gjennomgang av del A regler for konkurransen

Detaljer

Presentasjon av Transportkompetanse Haugesund AS. Ved Svein Ove Vetrhus Daglig leder

Presentasjon av Transportkompetanse Haugesund AS. Ved Svein Ove Vetrhus Daglig leder Presentasjon av Transportkompetanse Haugesund AS Ved Svein Ove Vetrhus Daglig leder Innledning: Bakgrunn for etableringen: Samarbeid med Laastad Last og Buss AS 2004 Hittil gjennomført ca 5000 kurs i økonomisk-

Detaljer

Tilsyn og tilsynsenheten

Tilsyn og tilsynsenheten Tilsyn og tilsynsenheten status og erfaringer Bente Nygren Vegdirektoratet Tilsynstradisjon Har vært varierende omfang og innhold på tilsynet Variert mht trend i tiden Pedagogisk veiledning Formaltilsyn

Detaljer

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnopplæring i arbeidsmiljø er grunnsteinen i HMS opplæringen som ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring KRAVSPESIFIKASJON Føreropplæring 1 Veiledning til Leverandør Kravspesifikasjonen er inndelt i hhv. Generelle krav føreropplæring og deretter påfølgende krav som gjelder for de enkelte førerkortklasser/kompetansebevis

Detaljer

Føringar for gjennomføring av sikkerheitskurs på bane klasse B

Føringar for gjennomføring av sikkerheitskurs på bane klasse B Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (1) Postboks 144, Manglerud, 0612 OSLO Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Per Gunnar Veltun /

Detaljer

MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL

MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL Målet for konferansen er å skape et nettverk for transport- og logistikkfagene. I dette nettverket må vi forsøke å få med organisasjoner, bedrifter, opplæringskontor

Detaljer

Hva betyr læreplassen for meg? Erlend Berg Lærling i fjor sjåfør nå

Hva betyr læreplassen for meg? Erlend Berg Lærling i fjor sjåfør nå Spekter side 1 21. september 2017 Hva betyr læreplassen for meg? Erlend Berg Lærling i fjor sjåfør nå Lærling i Nettbuss Bussjåfør? Hvorfor? Spekter 21. september 2017 side 2 Utdanningsforløp Spekter 21.

Detaljer

Veiledningstime. Hensikt og erfaringer. Hell, 5. mars 2009

Veiledningstime. Hensikt og erfaringer. Hell, 5. mars 2009 Veiledningstime Hensikt og erfaringer Hell, 5. mars 2009 Hva er veiledning? Veiledning kan utøves både i teoretiske og praktiske sammenhenger, og innebærer å stimulere til læring og utvikling. Det er en

Detaljer

Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, 30 studiepoeng

Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, 30 studiepoeng NO EN Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, 30 studiepoeng Studietilbud som kvalifiserer til undervisning i henhold til Yrkessjåførdirektivet. Vi tilbyr deg et fleksibelt studietilbud som kvalifiserer

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Richard Muskaug - 22073466 2008/087841-001 20.05.2008

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 4 Erfaringslæring Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav... 4 4. Kompetanse...

Detaljer

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

Føreropplæringen fra

Føreropplæringen fra Føreropplæringen fra 1.1.2005 DISPOSISJON Ny føreropplæring bakgrunn Prinsipper Trinnvis modell Obligatoriske veiledningstimer Rapportering når trinnet er gjennomført Trinn 2 Tekniske ferdigheter Trinn

Detaljer

Ved Svein Ove Vetrhus Daglig leder Transportkompetanse Haugesund AS. Post@Transportkompetanse.no Tlf: 02242

Ved Svein Ove Vetrhus Daglig leder Transportkompetanse Haugesund AS. Post@Transportkompetanse.no Tlf: 02242 Ved Svein Ove Vetrhus Daglig leder Transportkompetanse Haugesund AS Innledning: Stiftelse av Transportkompetanse Haugesund AS: - Sommer 2007 - Stor etterspørsel av kompetanse til transportbransjen - Større

Detaljer

FFTP Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2013. www.vegvesen.no

FFTP Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2013. www.vegvesen.no FFTP Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2013 Adresseavisen 31.10.2013 I verdensklasse i føreropplæring Hva har vi opplevd i to dager? Anslag med trøkk i Lasse Lager: Stolt byråkrat i follaskjørt

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften)

Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 29.

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger KURSPLAN Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser. Kåre Robertsen

Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser. Kåre Robertsen Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser Kåre Robertsen Deltagende i prosjektet Mandat / oppdraget ü Tydeliggjøre målformuleringene ü Sikre læreren didaktisk handlingsrom ü Gjennomgå innholdet ü

Detaljer

Ny opplæring. Tunge førerkortklasser

Ny opplæring. Tunge førerkortklasser Ny opplæring Tunge førerkortklasser Obligatorisk opplæring tunge klasser før 01.01.2005 PÅ VEG Klasse C1 0 timer Klasse C1E 0 timer Klasse C 0 timer Klasse CE 0 timer Klasse D1 0 timer Klasse D1E 0 timer

Detaljer

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 Norgestaxi er opptatt av å rekrutere sjåfører som snakker godt norsk, er service innstilte og som har god lokalkunnskap.

Detaljer

HØRING AV YRKESSJÅFØRFORSKRIFTEN

HØRING AV YRKESSJÅFØRFORSKRIFTEN Statens vegvesen HØRING AV YRKESSJÅFØRFORSKRIFTEN HØRINGSFRIST: 31. MAI 2010 ENDRINGENE FORESLÅS Å TRE I KRAFT: 1. JULI 2010 Det er foretatt endringer i følgende bestemmelser: (Merk høyre tallkolonne referere

Detaljer

Høringsinnspill til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for

Høringsinnspill til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for Kunnskapsdepartementet Deres referanse: 17/4602 06.12.2017 Høringsinnspill til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018-2019 Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 19.10.17 vedrørende

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke Prosjekt til fordypning Fylkesdirektøren sier Hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus fylkeskommune har vedtatt

Detaljer

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Forord 7 Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Mål for trinn 1 trafikalt grunnkurs Etter å ha gjennomført trinn 1 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring ha så god forståelse

Detaljer

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg!

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Et altfor velkjent syn Utfordringer Transportmarkedet Dramatisk økning i vogntogtrafikken: I 2002 krysset 16700 lastebiler inn i Norge over den norsk finske grensa.

Detaljer

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 1. Innledning. 2. Opplæring for hvem? 3. En tabell. 4. Noen utfordringer. Innledning Arbeidsmiljølovens formål er å: A. Å sikre

Detaljer

Kompetansepluss på Sandetun pleie og rehabilitering

Kompetansepluss på Sandetun pleie og rehabilitering Kompetansepluss på Sandetun pleie og rehabilitering Fønix AS Et unikt HR-hus og Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift Leverer alle tiltakene innen Avklaring og Oppfølging for Nav i Vestfold Mer

Detaljer

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Sal D Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Silje Sitter, Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) Forum for trafikkpedagogikk Migrasjons pedagogikk og kulturforståelse Innvandrere

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER -Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER -Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap Scandic Ambassadeur Hotell i Drammen 13/05-2017 Süleyman Günenc Avd. leder for

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Jan Petter Wigum Høgskolen i Nord-Trøndelag

Jan Petter Wigum Høgskolen i Nord-Trøndelag Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2015 Trondheim 19.november Jan Petter Wigum Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsgruppa Jan Petter Wigum HiNT Tore Johannessen TF Roger Dalsaune ATL Elisabeth Suzen

Detaljer

FORSVARETS KOMPETANSESENTER FOR LOGISTIKK OG OPERATIV STØTTE

FORSVARETS KOMPETANSESENTER FOR LOGISTIKK OG OPERATIV STØTTE Tema: A-01 Kursåpning... 2 Tema: B-01 Utrykningsteori... 4 Tema: B-02 Oppsummering... 6 Tema: C-01 Praktisk utrykningskjøring... 7 Tema: C-02 Praktisk utrykningskjøring... 9 Ukeprogram... 11 Maj. Næss.Ole

Detaljer

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand 1 Kartleggingsverktøyet er gratis og tilgjengelig på nettet. Last ned

Detaljer

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD...

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD... VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM OPPDRAGSGIVER... 2 1.1 Akershus fylkeskommune... 2 1.2 Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk... 2 2 RAMMEAVTALENS INNHOLD... 2 2.1 Innledning...

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Våre avdelinger i norge

Våre avdelinger i norge Våre avdelinger i norge Asker Telefon: 66 78 75 25 E-post: marianne@wright.no Fredrikstad Telefon: 69 31 96 96 E-post: anne.baardsen@wright.no Gjøvik Telefon: 61 17 25 35 E-post: post@lundstad.no Halden

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

Visualisering av god HMS på byggeplassen Endringer av holdninger / Praksis og oppfølging

Visualisering av god HMS på byggeplassen Endringer av holdninger / Praksis og oppfølging 20. oktober 2009, Tekniske k Foreningers Servicekontor HMS for hele bygge- og anleggsprosessen Visualisering av god HMS på byggeplassen Endringer av holdninger / Praksis og oppfølging g av Tom Ekeli, Byggenæringens

Detaljer

Kontorsted: Bilen. Trafikksikkerhet som HMS

Kontorsted: Bilen. Trafikksikkerhet som HMS Kontorsted: Bilen Trafikksikkerhet som HMS Fart Oppmerksomhet Sikring av last 1 Trafikksikkerhet som HMS Magne Tommy Brobakken Politiet Trygg Trafikk Statens vegvesen 2 Trafikksikkerhet som HMS Stikkord

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap Rica Dyreparken Hotell 14-02/15-02 2014 Süleyman Günenc Avd. leder for Språktjenester

Detaljer

Logistikkfaget Formål Formålet med faget Prosjekt til fordypning er å stimulere til samarbeid mellom skole og næringsliv.

Logistikkfaget Formål Formålet med faget Prosjekt til fordypning er å stimulere til samarbeid mellom skole og næringsliv. Dok.id.: 2.14.8.1.2 O-S-11-SSSSA1 Utgave: 1.00 Skrevet av: Ellinor Tande Gjelder fra: 01.01.2016 Godkjent av: Sylvi Berg Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Logistikkfaget Formål Formålet med faget

Detaljer

Et samarbeid mellom private aktører og Statens vegvesen. Trygg Trailer. Tungbilkonferanse Bodø

Et samarbeid mellom private aktører og Statens vegvesen. Trygg Trailer. Tungbilkonferanse Bodø Et samarbeid mellom private aktører og Statens vegvesen Trygg Trailer Foto: Knut Opeide Et altfor velkjent syn Bakgrunn Oppstart i nord Trygg trailer er et resultat av et samarbeid som startet vinteren

Detaljer

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge Fagskolen i HMS Ta fagskolestudier hos AOF Norge 1 Velkommen Vi ønsker deg velkommen til AOF og vårt utdanningstilbud. I over 80 år har vi vært en aktiv aktør innen utdanningsmarkedet og har siden starten

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 2 Redningsfaglig ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

«Kvalitetssikring av praksis».

«Kvalitetssikring av praksis». «Kvalitetssikring av praksis». Hva gjør at praksis blir læring? NOKUTs fagskolekonferanse «Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen?». 19. og 20. oktober 2011 Ålesund Anne Karin Larsen Høgskolelektor Høgskolen

Detaljer

Undervisningsplaner mars Bente Nygren og Per Gunnar Veltun

Undervisningsplaner mars Bente Nygren og Per Gunnar Veltun Undervisningsplaner 4.-6. mars 2009 Bente Nygren og Per Gunnar Veltun 2003 1 Vi styrer etter dette mønsteret. 1. Mål 2. Innhold 3. Tilhørernes, dine, forutsetninger 4. Våre forutsetninger 5. Rammer 6.

Detaljer

Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte. (10 dager à 4 samlinger)

Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte. (10 dager à 4 samlinger) Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte (10 dager à 4 samlinger) Kurs i dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse Aktuelt Kurset er et alternativ til videreutdanningen i dialogiske

Detaljer

NLF. Utekontroll tunge kjøretøy. Tømmerseminar. Oslo, 6. 7. februar 2015. Arnfinn Eriksen VD

NLF. Utekontroll tunge kjøretøy. Tømmerseminar. Oslo, 6. 7. februar 2015. Arnfinn Eriksen VD NLF Tømmerseminar Oslo, 6. 7. februar 2015 Utekontroll tunge kjøretøy Arnfinn Eriksen VD Svv s policy for trafikkontroll Utekontroll tunge kjøretøy Et grunnleggende mål for Svv s trafikkontroller er at

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Henry Ford. Kvalitet betyr å gjøre det riktig når. ingen ser på. Gjelder oss alle!

Henry Ford. Kvalitet betyr å gjøre det riktig når. ingen ser på. Gjelder oss alle! Henry Ford Kvalitet betyr å gjøre det riktig når ingen ser på Gjelder oss alle! Hvorfor tilsyn? Trafikksikkerhet Sikre like konkurransevilkår Hindre svindel Sikre forbrukerrettigheter Miljø Tilsyn er...

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Peter Egges pl. Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord: 24 16 88 00 Telefaks: 73 89 24 31 Org.nr. 988 716 480 DERES REF VÅR REF DATO 2009/FINA

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Paradigmer i føreropplæringen

Paradigmer i føreropplæringen Paradigmer i føreropplæringen Sonja Sporstøl Seksjonsleder Trafikant Paradigme For å kunne kalle noe et paradigmeskifte må det være en radikal uenighet blant representanter for disiplinen det gjelder Et

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Målrettet integrering av flyktninger. d.d. våren 2014

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Målrettet integrering av flyktninger. d.d. våren 2014 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Målrettet integrering av flyktninger 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Etnedal kommune 3. Søknadsbeløp: 600 000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

MARS KURSHOLDERKURS. Studieforbundet Funkis. Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS

MARS KURSHOLDERKURS. Studieforbundet Funkis. Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS MARS 16 KURSHOLDERKURS Studieforbundet Funkis Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS Velkommen til kurs Dette kurset er ingen fasit for hvordan man skal bli den perfekte kursholder. Det gir heller

Detaljer