Prognoser for norsk handel Høst 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013"

Transkript

1 Prognoser for norsk handel Høst 2013

2 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har det vært en stund og det ser ut til å fortsette. Vi gir deg i det følgende en oversikt over det makroøkonomiske bilde samt våre vekstforventninger i varehandelen for Prognosene suppleres med funn fra Virkes Konjunkturundersøkelse, gjennomført i september Oppsummert, ser den gode veksten som norsk handelsstand har opplevd tidligere år, nå ut til å avta. Dette har sammenheng med en kald vår og drømmevær i sommer som har trukket ned omsetningen. Samtidig har forbrukeren i kjølvannet av finanskrisen hatt en unormal høy sparerate. I følge våre prognoser vil vi dermed få en forventet vekst i varehandelen på 3 prosent i 2013, men med store bransjevise forskjeller. Det ventes derimot at veksten tar seg noe opp igjen i 2014 der den samlede vekstforventningen ligger på 4 prosent. Vi anser konjunkturrapporten som ett viktig verktøy for å øke innsikt i handelsbransjene og ser frem til å følge utviklingen tett sammen med næringen ut i Analyse og bransjeutvikling

3 1. Svake internasjonale konjunkturer Etter seks år med nærmest vedvarende krisetilstand i verdensøkonomien og i Eurosonen, har pilene i år stort sett pekt riktig vei. Fem år etter finanskrisen er amerikansk økonomi i rimelig godt gjenge, mens eurosonens hittil lengste nedtur synes å gå mot slutten. Veksten i fremvoksende økonomier, som Kina, Russland og India, ser imidlertid ut til å bremse. Samlet sett forventes det en global vekst på vel 3 prosent i år og 3 ¾ - 4 prosent i årene Samtidig er risikoen for tilbakeslag fortsatt tilstede. 1 Lavkonjunkturen setter fortsatt ett sterkt preg på Euroområdet. Arbeidsledigheten, som siden 2008 har økt med 10 millioner, er fremdeles økende og verdiskapingen ser ut til å avta for andre år på rad i Gjeldsnedbygging i offentlig og privat sektor legger en demper på vekstutsiktene. Andre kvartal i år var det derimot økonomisk vekst i området, og mye tyder på at denne utviklingen vil fortsette. Lettelser i kravene til budsjettkonsolidering for landene som er mest berørt av gjeldskrisen gir sammen med ESBs forsikringer om "å gjøre det som skal til" dersom utviklingen blir svakere enn ventet. I 2014 vil fravær av nye budsjettkutt, fortsatt bedring i kredittmarkedene og forsiktig vekst i privat etterspørsel kunne løfte veksten til 1 ¼ prosent. Selv om det går klart bedre i USA enn i Euroområdet, er prognosene for den samlede veksten i 2013 redusert med 1,1 prosentpoeng fra 2012, og antas å ende på 1,7 prosent. Husholdningenes gjeldskonsolidering de senere år, et boligmarked som ser ut til å ha passert bunnen - kombinert med fallende arbeidsledighet, tilsier økt etterspørsel fra husholdningene fremover. Innstramming i finans- og pengepolitikken vil derimot dempe veksten, og prognosene for 2014 er en moderat vekst på 2,9 prosent. Veksten i fremvoksende økonomier ser ut til å bli noe lavere enn de høye vekstratene i årene før finanskrisen. Utsiktene til en fortsettelse av en gradvis renteøkning, kombinert med reduserte råvarepriser og budsjettunderskudd har medført endringer i kapitalstrømmene i verden, og svekket valutaen i flere av de største fremvoksende økonomiene. Den avtagende veksttakten i Kina er en medvirkende faktor i denne utviklingen, da Kina har drevet mye av den sterke etterspørselen på råvarer i disse landene og det her er fortsatt fare for en hard landing. Figur 1: Internasjonale vekstutsikter, Kilde: Makrobond (2013) 1 Kilde: DNB Markets (2013). Økonomiske utsikter. August 2013.

4 2. Taktskifte i norsk økonomi Den gode veksten norsk handelsstand har opplevd de senere årene ser nå ut til å avta, og det har tydelig skjedd et taktskifte i norsk økonomi. Bak oppbremsingen ligger svakere vekst i oljeinvesteringene, eksporten og fastlandsbedriftenes investeringer. Også forbruket og boliginvesteringene har utviklet seg svakere. Det ventes derimot at veksten tar seg opp igjen i Vi forventer at det blir rom for en lvekst i forbruket på størrelsesorden 3 prosent i år og 4 prosent i Norge er fremdeles annerledeslandet i verden med en lønnsvekst på rundt 4 prosent og en arbeidsledighetsandel på knappe 3,6 prosent. Allikevel påvirker de svake internasjonale konjunkturene norsk økonomi, og bidrar blant annet til; Lave renter Sterk krone Svak vekst i tradisjonelle eksportnæringer Høy arbeidsinnvandring Forsiktighetsmotivert sparing i husholdningene Veksten i norsk økonomi ser ut til å bli noe lavere i år enn i fjor. Det er fortsatt vekst i oljeinvesteringene, men det ventes at denne vil avta i 2014, samtidig som veksten i næringsinvesteringene trolig vil øke. En fortsatt vekst i oljeinvesteringene og husholdningenes forbruk er essensielle drivere for veksten i norsk. Produktivitetsveksten 2 begynte å flate ut allerede før finanskrisen, har siden det hatt en sterk nedadgående trend, noe som påvirker lønnsomheten i norsk økonomi. Figur 2: Produktivitetsvekst i norsk økonomi, , indeks; 1990=100. Kilde: SSB/Damwad (2013) 2 Produktivitetsveksten er her målt som totalfaktorproduktivitet (TFP) som viser den rene produktivitetsveksten dvs. den delen av produksjonsøkningen som ikke skyldes økt bruk av innsatsfaktorer som arbeidskraft og kapital.

5 Gåten rundt den vedvarende lave inflasjonen kombinert med lønnsvekst på 4 prosent løste seg selv ved at inflasjonsnivået uventet økte til inflasjonsmålet satt for 2015, allerede nå i september. Denne uventede inflasjonsstigningen tilsier at Norges Bank vil øke styringsrenten tidligere enn først antatt. Om innskuddsog utlånsrenten umiddelbart blir oppjustert deretter, vil få en innvirkning på veksttakten i norsk økonomi. En oppjustering tidligere enn ventet, vil dempe en veksttakt som allerede er avtagende. Renteutviklingen i Norge er ikke upåvirket av renteutviklingen i internasjonale markeder. Den sterke kronen har hatt en direkte negativ effekt på våre tradisjonelle eksportnæringer. Kronen har vært en populær valuta blant utenlandske valutahandlere, grunnet veksten i norsk økonomi i en verden hvor ellers mange økonomier opplever resesjon. Siden januar i år har det vært en markert svekkelse av kronen. En spesielt kraftig nedgang i september var en konsekvens av blant annet nyhetene om avtagende vekst i den norske økonomien og økt ledighet, kombinert med gode tall fra den amerikanske økonomien. Den svekkede kronen er gode nyheter for eksportnæringene som nå har bedret konkurranseevne. Figur 3: Utvikling i valutakurser, Kilde: Makrobond (2013) Vårens lønnsoppgjør ga ett noe lavere lønnstillegg en ventet, allikevel er husholdningenes inntektsvekst fortsatt høy. Sysselsettingen vokser fortsatt og økte pensjonsutbetalinger trekker stønadene fra det offentlige opp. Prisveksten er fortsatt lav, men har tatt seg opp ila av året. Ved inngangen til 2013 var det negativ prisutvikling sammenlignet med begynnelsen av 2012, mens prisveksten i andre halvår er nær 3 prosent over hva den var på samme tid i fjor. 3 Den lave prisveksten, kombinert med lav utlånsrente bidrar til høy realinntektsvekst. 3 KPI (Konsumprisindeksen) for mat og alkoholfri drikke. Kilde: Makrobond (2013).

6 Hvor stor andel av inntekten vi ønsker å forbruke vil ha stor betydning for produksjon og sysselsetting fremover. Usikkerheten rundt den internasjonale økonomien har bidratt til økt sparing blant norske husholdninger, hvorav spareraten i første kvartal i år er på sitt høyeste siden 90-tallet (hvor den lå på opp i mot 20 prosent). Ett nøkkelspørsmål mht utviklingen fremover er om spareraten normaliseres eller om den forblir på dagens høye nivå. Den høye sparingen ser i første rekke ut til å gå utover hvor mye varer vi kjøper. Vekstraten for kjøp av tjenester ligger på ett høyere nivå og ligger nå like rundt gjennomsnittsveksten ved årtusenskiftet. Alt i alt legger vi til grunn at husholdningenes sparing holder seg høy, men at det allikevel blir rom for en vekst i forbruket på 3 prosent i år, og potensielt noe høyere i Den fortsatt høye arbeidsinnvandringen påvirker veksten i forbruket. Figur 4: Husholdningenes sparerate og forbruk, Kilde: Makrobond (2013)

7 3. Vekstforventninger i norsk handel Virke utarbeider vekstforventninger for et utvalg av handelsbransjene som oppdateres 4 ganger i året. Alt i alt ser det ut til at det i år blir en liten nedgang i veksten sammenlignet med fjoråret. Bransjene "Bredt vareutvalg ellers" og "byggevare, jernvare" er de som opplever den største vekstreduksjonen. For alle bransjene ser vekstprognosene lysere ut i 2014, med en samlet vekstprognose for detaljhandelen på 4 prosent, en økning på ett prosentpoeng fra i år. Skobransjen går av med vekst seieren for Figur 5. Prognoser for vekst i detaljomsetningen. Kilde: Virkes konjunkturbarometer (2013).

8 Handelens samlede forventninger Virkes konjunkturundersøkelse 4 viser at 88 prosent av de spurte virksomhetene bruker begrepene god eller tilfredsstillende om sin egen markedssituasjon foreløpig i 2013 en nedgang på 1 prosent poeng sammenlignet med fjoråret. Når det gjelder forventningene til 2014 er virksomhetene samlet sett relativt optimistiske; 42 prosent venter bedret driftsresultat mens 88 prosent venter bedret eller uendret omsetning. At kun 12 prosent venter dårligere markedsutsikter i 2014, lover godt for norsk handel. Samtidig er det helt klart en tøff konkurranse i markedet og kampen om markedsandelene blir stadig tøffere. Figur 6. Virksomhetens vurdering av markedssituasjonen. Kilde: Virkes konjunkturundersøkelse (2013). Figur 7. Virksomhetens forventninger til Kilde: Virkes konjunkturundersøkelse (2013). 4 Virkes konjunkturundersøkelse tar "temperaturen" hos våre handelsmedlemmer ifht den generell markedssituasjonen i 2013 og forventinger for 2014 mhp markedsutsikter, salgspriser, omsetning og driftsresultat (bedring, uendret eller forverret).

9 Dagligvare og kioskmarkedet Til sammen står dagligvarehandelen og kioskene for hele 39 prosent av detaljhandelsomsetningen i Norge med 181 mrd. kroner i omsetning (inkl. mva). De to bransjenes utvikling har de siste årene imidlertid vært svært forskjellig; mens omsetningen i dagligvarebutikkene de siste fem årene i gjennomsnitt har økt med ca. 5 prosent per år, har kioskomsetningen i gjennomsnitt falt med snaue 4 prosent per år. Tilbakegangen i kioskhandelen skyldes bl.a. økt konkurranse fra dagligvarebutikkene, der et økende antall butikker de senere årene har utvidet åpningstiden og åpnet opp for søndagshandel (Brustad-bua). Foreløpig i 2013 har det vært en generell lav vekst i dagligvaremarkedet, som kun økte med 2,1 % første halvår I tilsvarende periode i fjor var veksten dobbelt så høy. Den svake veksten skyldes først og fremst lav prisvekst og hard konkurranse om markedsandelene. Det er tydelig at pris i stor grad står i fokus, der vi også ser at lavprisbutikkene utvider ferskvareutvalget og gjør det best. Samlet sett, forventer vi en samlet vekst for dagligvare og kiosk på henholdsvis 3,5 og 4 prosent i år og i Bransjens egen vurdering Virkes konjunkturundersøkelse viser at 64 prosent av de spurte virksomhetene innen dagligvare vurderer markedssituasjonen foreløpig i 2013 som tilfredsstillende, mens 23 prosent vurderer den som god. Kun 12 prosent av virksomhetene rapporterer om dårlig utvikling. For 2014 ser det ut til at et flertall av dagligvareaktørene forventer en tilnærmet lik forventning til markedet som i år (63 %). 48 prosent forventer økt omsetning, mens hele 78 prosent forventer uendrede salgspriser. Figur 8. Bransjens forventninger til Kilde: Virkes konjunkturundersøkelse. 5 Nielsen-tall, kun for dagligvarebutikker.

10 Mote og fritid Klesbransjen omsatte i 2012 for 39 mrd. kroner (inkl. mva), 2,5 prosent mer enn året før. Klesbransjen har de fem siste årene hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 2,2 prosent. Den beskjedne verdiøkningen skyldes dels at klesprisene har falt, og dels at bransjen har fått økende konkurranse fra blant annet sportsbutikkene og netthandelen. Det er en påbegynnende trend at enkelte kjeder har valgt å øke sine distribusjonskanaler med nettbutikker, noe som i sin helhet også bidrar til å effektivisere driften. Den flate omsetningsveksten kombinert med prisnedgang har hatt en sterk innvirkning på driftsmarginen, som siden 2007-nivået på 10 prosent, er blitt halvert. Dekningsgraden på rundt 50 prosent har holdt seg stabil under den samme perioden. Kjededominansen er stor i denne bransjen; De største kjedene med 100 mill. kroner eller mer i omsetning tok i fjor hånd om 60 prosent av omsetningen, hvorav lavpriskjedene representerte den største andelen. Hard priskonkurranse og volumdrevet vekst, kombinert med den sterke kjededominansen, gir forventninger til konkurser, nedleggelser og oppkjøp. Butikker og kjeder med store merkevareinnslag har høyere vekst enn gjennomsnittet og tendensen går i retning av at forbrukerne velger færre, men dyrere plagg. I år forventes det en vekst på 2 prosent, med noe høyere forventinger til med en vekstprognose på 3 prosent. I sportsbransjen har veksten de siste årene vært beskjeden, etter mange år med årlige vekstrater rundt 8-10 prosent. I 2012 omsatte bransjen for 16 mrd. kroner (inkl. mva), noe som ga en vekst på 2,8 prosent fra Været har stor innflytelse på salget i sportsforretningene og mildere og kortere vintre var bidragsytere til den moderate veksten i 2011 og Bransjen preges av kjededominans, hvorav disse representerer hele 87 prosent av bransjens samlede omsetning. De tre største kjedene står for 54 prosent, hvor XXL med doblet markedsandel siden 2008 er den klare vekstvinneren. Dekningsgraden på 37 prosent har vært synkende siden 2008, og driftsmarginen var i 2011 negativ, på -0,3 prosent. At kjedenes driftsmargin har sunket med 5,5 prosentpoeng siden 2007 er alarmerende. Den økende trenden innen sport og friluftsinteresserte nordmenn gir ett godt markedsgrunnlag for bransjen, derimot er det behov for kostnadseffektivisering for å bedre bunnlinjen. Økt konkurranse fra netthandelsbutikker vil prege det fremtidige markedsbildet og vi venter en vekst på 4 prosent både i år og i 2014.

11 Etter at skobransjen i perioden hadde en gjennomsnittlig årlig vekst på 8,5 prosent, har årsveksten de fem siste årene i gjennomsnitt bare vært på 1,5 prosent. Skobransjen omsatte i 2012 for 6 mrd. kroner, noe som er 0,5 prosent lavere enn i Nedgangen er den første siden Den moderate omsetningsutviklingen i skobransjen de siste årene kan forklares med økt konkurranse fra sports- og klesbutikker samt økende netthandel. Fallende priser bidrar også til svak verdiutvikling. Mellom 2001 og 2012 har prisreduksjonen vært på 17 prosent. Til tross for prisnedgangen har bransjens omsetning økt med omtrent 50 prosent under samme periode, en vekst som i stor grad er volumpreget. I 2012 sto de fire største kjedene for 70 prosent av den samlede omsetningen i Til tross for kjededominans har andelen enkeltstående butikker mer enn doblet seg siden 2008, hvor disse kun representerte 10 prosent av bransjens samlede omsetning. I år ventes det en negativ omsetningsutvikling på 2 prosent, mens det i 2014 vil ta seg opp og vi venter en vekst på 3 prosent. Mote og fritid bransjenes egne vurderinger Virkes konjunkturundersøkelse viser at 86 prosent av de spurte virksomhetene innen mote og fritidsbransjene vurder markedssituasjonen i 2013 som god eller tilfredsstillende. Kun 14 prosent vurderer markedssituasjonen som dårlig, og det er en bedring på 7 prosentpoeng siden forrige undersøkelse (mars 2013). For 2014 forventer i overkant av halvparten (56 %) av virksomhetene uendrede markedsutsikter, mens 29 prosent forventer en bedring i markedet. Som i dagligvare, forventer de fleste (72 %) uendrede salgspriser, mens hele 48 forventer økt omsetning mens 44 prosent forventer et bedret driftsresultat neste år. Figur 9. Bransjens forventninger til Kilde: Virkes konjunkturundersøkelse (2013).

12 Møbel- og interiørbransjen Etter en liten omsetningsnedgang like etter finanskrisen har møbel- og interiørbransjen hentet seg fint inn igjen. Omsetningsveksten de tre siste årene har ligget stabilt på 4-4,5 prosent. Med utviklingen som har vært i første halvår, ventes en vekst på 3 prosent i Utviklingen tar seg derimot opp i 2014 med en vekst på 4 prosent. Siden 2002 har bransjen økt omsetningen med 55 prosent der økt effektivisering har gitt rom for lavere snittpriser, som har medført økte salgsvolum. Både dekningsgrad og driftsmargin har holdt seg stabile på omtrent 38,5 og 5,15 prosent. Det er derimot store variasjoner i marginene innad i bransjen. Sammen med den sterke omsetningsveksten har konkurransen tilspisset seg, noe som har presset prisene ytterligere ned. Bransjen domineres av de store møbelkjedene, der de seks største står for 80 prosent av møbelbutikkenes omsetning i Norge. Ikea alene utgjør på 37 prosent av den samlede omsetningen, hvor kjeden opplevde en omsetningsvekst 6,9 prosent fra 2011 til De andre store kjedene opplevde også sterk vekst, i motsetning til de øvrige møbelbutikkene som hadde en negativ omsetningsutvikling på 0,2 prosent. Bransjen har betydelig konkurranse fra innredningsbutikker som levere kjøkkenløsninger og interiørvarer, og fra blant annet hagesentrene når det gjelder hagemøbler. Kostnadseffektivitet og høy andel variable kostnader, gjerne kombinert med bredt vareutvalg, er viktige faktorer for å kunne operere lønnsomt i bransjen. Bransjens forventninger til prosent av de spurte virksomhetene innen møbel- og interiørbransjen 6 vurder markedssituasjonen i 2013 som god eller tilfredsstillende. Samtidig er det kun 12 prosent som opplever en dårlig markedsutvikling. For 2014 forventer 22 prosent bedre markedsutsikter enn i år, mens 12 prosent ser mørkt på utviklingen i Når det kommer til salgspriser forventer 22 prosent lavere prisvekst enn i år, mens 77 prosent forventer bedre driftsresultat neste år enn i år. Figur 10. Bransjens forventninger til Kilde: Virkes konjunkturundersøkelse. 6 Inkluderer her også virksomheter innen byggevare på engrosnivå (hovedsakelig).

13 Byggevarehandel I byggevarehandelen har omsetningsveksten de tre siste årene vært god, med en gjennomsnittlig årsvekst på 6,5 prosent. Byggevarehandelen var en av de bransjene som merket finanskrisen mest og omsetningen gikk betydelig ned både i 2008 og I fjor omsatte bransjen for 27 7 mrd. kroner og passerte dermed omsetningen fra Byggevarehandelen er svært sensitiv i forhold til aktiviteten i proffmarkedet, mens privatmarkedet har liten innvirkning. Været har også en påvirkningskraft på bransjen, hvorav det kalde været i første kvartal i år har gitt byggevarehandelen en tøff start på året. Veksten i år vil bli betydelig lavere enn i fjor, hvor vi venter en vekst på 2 prosent. I 2014 ventes derimot en vekst på 5 prosent. Til tross for varierende omsetningsutvikling har dekningsgraden holdt seg stabil. Driftsmarginen har vært mer volatil og er også svært varierende innad i bransjen. Byggevarehandelens lave marginer og behov for store volumer, krever effektiv drift. De varierende driftsmarginene blant bransjens aktører, indikerer derfor at det er rom for ytterligere effektivisering i bransjen. Byggevarehandelens fire største aktører representerer over halvparten av bransjens samlede omsetning, men andre kjeder og enkeltstående butikker tar stadig større markedsandeler og har hatt sterk vekst siden En vesentlig strukturendring er den økende graden av vertikal integrasjon, både oppover og nedover, for å oppnå større kontroll over verdikjeden. Elektrobransjen Etter at finanskrisen ga elektrohandelen en skikkelig nedtur, har bransjen ikke helt klart å hente seg inn igjen. Omsetningen i 2012 på 18 mrd. kroner (inkl. mva) var 350 millioner lavere enn i Fraværet av produktnyheter samt kraftig prispress forklarer den svake utviklingen de siste årene. Vi venter en vekst på 4 posent både i år og i Bransjen er sterkt konkurranseutsatt og preges av store volum og lave marginer. Britiske Dixons Group representerer 60 prosent av markedets samlede omsetning gjennom sitt eierskap av Elkjøp og Lefdal. Til tross for en samlet sett negativ utvikling i omsetning, har det vært bedring på bunnlinjen. Nøkkeltall fra utvalgte kjeder gir en gjennomsnittlig driftsmargin på 3,7 prosent i 2011, som er en ett prosent poeng økning fra året før. Det er derimot store forskjeller blant kjeder og butikkene innad i kjedene. 7 Byggevaretallene omfatter kun nace Byggevarehus m.m, dvs ikke engrosomsetningen.

14 Kosmetikk Mellom 2008 og 2012 har bransjen hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 4,2 prosent, hvorav den i 2012 hadde en vekst på 4,5 prosent. Kosmetikksalget i Norge anslåes til omtrent 11 mrd. kroner (inkl. mva). Omsetning gjennom parfymerier og taxfreesalg står for om lag 45 prosent av denne omsetningen, hvorav taxfree salget har hatt sterkest vekst de senere årene. Resten av salget skjer gjennom dagligvarebutikker, kleskjedenes kosmetikk avdelinger, apotek og internett handel. Bransjen ventes å ha en vekst på 3 prosent både i år og i Bransjen domineres av de store kjedene som representerer 72 prosent av bransjens samlede omsetning. Validusgruppen, eier av Vita, Parfymelle og Travel Retail Norway (TRN) utgjør hele 60 prosent av det norske markedet. Estetique har økt sine markedsandeler med 1 prosent, etter at de ble kjøpt av svenske KICKS, nordens ledende kosmetikk-kjede. Kjedenes gjennomsnittlige lønnsomhetsutvikling har vært sterk, med en vekst i driftsmargin fra 4,4 prosent i 2008 til 6,8 prosent i Dekningsgraden har stabilisert seg på 58 prosent. Forfengelige forbrukere er til stor fordel for den videre utviklingen i markedet, derimot tar netthandelsbutikker en større del av den totale omsetningen. Bredt vareutvalg ellers Denne bransjen omfatter flere butikkonsepter i lavprissegmentet, som Clas Ohlson, Europris og Nille, hvor de alle tilbyr kundene et bredt vareutvalg. Bransjen er sterkt dominert av fire store kjeder, som sammen representer 68 prosent av bransjens omsetning. Disse kjedene har hatt en samlet markedsvekst på 55 prosent siden Ekspansiv etableringsstrategi og stadig bredere vareutvalg, har bidratt til å løfte omsetningen i denne bransjen med 75 prosent de siste fem årene. Bransjens gjennomsnittlige driftsmargin er negativ, mens dekningsgraden har stabilisert seg på 28 prosent. De største kjedene har positive driftsmarginer, men det er store variasjoner i kjedenes lønnsomhet. Det ventes at andelen selvstendige aktører vil synke. Den gjennomsnittlige omsetningsveksten har vært på 6,3 prosent de siste fem årene. I 2012 hadde bransjen en vekst på 6,8 prosent, mens det i 2013 ventes en svak nedgang med vekst på 6 prosent. Veksten denne bransjen har vært vitne til de siste årene, er klart høyere enn i andre bransjer og nesten dobbelt så høy som omsetningsveksten i butikkhandelen i Norge. I 2014 ventes det en vekst på 7 prosent.

15

16 Tlf: Faks: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Prognoser 2015. Lars E Haartveit

Prognoser 2015. Lars E Haartveit Prognoser 2015 Lars E Haartveit Omstillingsbehovet: Oljeinvesteringene skulle ned prisfallet setter fart i nedgangen Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 Men langt fra noen krise man ser for seg Utviklingen i anslag

Detaljer

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2017 Sjeføkonom Lars E Haartveit På vei opp etter en litt svak periode Figuren har tall tom april 2017 Det er mye som holder fortsatt Fra fjorårets seminar: Nå: Vi tror som

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Norsk handel med lavere vekst i vente

Norsk handel med lavere vekst i vente UTSIKTER FOR Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har det vært en stund og det ser

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Møbel- og interiørbransjene 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Konjunkturseminar september Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2016 Lars E Haartveit Nokså jevn omsetningsvekst over lang tid Figuren har tall tom april 2016 Bakgrunn Vi tror som så mange andre at vi er på eller nær konjunkturbunnen Oljeinvesteringene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Statusrapport 2012 Markedsanalysebransjen

Statusrapport 2012 Markedsanalysebransjen Statusrapport 2012 Markedsanalysebransjen Status og forventninger I denne rapporten gis det innledningsvis et overblikk over Virkes forventede makroøkonomiske utvikling i 2013. Videre oppsummeres fjorårets

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Konjunkturseminar september 2013 16.09 2013

Konjunkturseminar september 2013 16.09 2013 Konjunkturseminar september 2013 16.09 2013 Agenda Det store bildet! v/ adm. dir. Vibeke Hammer Madsen Detaljhandelsprognoser v/ sjeføkonom Lars E. Haartveit 16.09 2013 Stortingsvalget vil ta Norge i en

Detaljer

Konjunkturseminar juni Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2017 Lars E Haartveit Det lange bildet: Langvarig fall målt i løpende priser Har holdt seg klart bedre oppe i volum (faste priser) 2 Noen flere kroner brukes på varer Forholdet mellom

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal /

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal / Møbel og interiørbransjene 2016 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Bakgrunn Datagrunnlaget på omsetning til bransjene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Omsetningen for de 10 første månedene i 2016 er

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Steen & Strøm Norge Markedsrapport 2010 - Sverige, Danmark og Norge

Steen & Strøm Norge Markedsrapport 2010 - Sverige, Danmark og Norge Steen & Strøm Norge Markedsrapport 2010 - Sverige, Danmark og Norge Dansk, norsk og svensk økonomi har hentet seg inn igjen etter finanskrisen. Størst framgang er det i Sverige. Husholdningene konsum øker

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventning om lavere lønnsvekst og økt lønnsomhet i bedriftene Bedriftslederne, som deltar i Norsk Gallups forventningsundersøkelse, forventer en lønnsvekst i

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2013 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

Konjunkturseminar februar Lars E Haartveit

Konjunkturseminar februar Lars E Haartveit Konjunkturseminar februar 2017 Lars E Haartveit Forbrukertilliten holder seg Forbrukertilliten holder seg oppe Også når vi ser på tallene for egen økonomi Merknad: Juli 2007 2010 er her satt til gjennomsnittet

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 1. kvartal 2012 1 Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2012 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene falt sterkt, fra +27 i 4. kvartal til +5 i

Detaljer

Klesmarkedet Markedsandeler

Klesmarkedet Markedsandeler INNHOLD Klesmarkedet... Side 3. Klesimport og prisfall...side 4. Skomarkedet...Side 5. Tekstilvaremarkedet...Side 6. Sportsmarkedet...Side 7. Styret for sko og tekstil...side 7. 2. Landets klesbutikker

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014 Skofaghandelen 2013 Rapport mars 2014 Virke Mote og Fritid - skofaghandelen Etter finanskrisen har omsetningen i skofaghandelen nærmest stått stille. Også 2013 ble et vanskelig år for bransjen. Med en

Detaljer

LTLs markedsbarometer 1. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 1. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 1. kvartal 2011 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2011: LTLs markedsbarometer viser at: Det er en positiv utvikling i LTL-bedriftenes markedssituasjon Det har skjedd et

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Konjunkturseminar juni Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2017 Lars E Haartveit Det lange bildet: Langvarig fall målt i løpende priser Har holdt seg klart bedre oppe i volum (faste priser) 2 Noen flere kroner brukes på varer Forholdet mellom

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Svekket optimisme blant næringslivsledere Flere av næringslivslederne, som deltar i Norsk Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppgir at lønnsomheten

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 4. kvartal 2005: Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 4. kvartal viser at det ventes økt prisvekst neste 12 måneder. Økonomenes

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Bedre tider i næringslivet og forventninger om økt sysselsetting Et flertall av næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2014 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING. Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016

STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING. Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016 STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016 INTRODUKSJON Oppdraget Status Konsekvenser Tiltak Om undersøkelsen Totalt: 41 bedrifter Fabrikasjon: 12 bedrifter

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Omsetningen opp 5 prosent i desember!

Omsetningen opp 5 prosent i desember! Omsetningen opp 5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til nesten 53 mrd. kroner. - Det blir i så fall 5 prosent mer enn i fjor. Utvikling desemberomsetning 1984 2014 - Mrd. kroner inkl.

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

Norsk økonomi fram til 2019

Norsk økonomi fram til 2019 CME-SSB 15. juni 2016 Torbjørn Eika Norsk økonomi fram til 2019 og asyltilstrømmingen SSBs juni-prognose 1 Konjunkturtendensene juni 2016 Referansebanen i Trym Riksens beregninger er SSBs prognoser publisert

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene

Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2005: Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser at andelen husholdninger i 2. kvartal som forventer

Detaljer

Norge - en oljenasjon i solnedgang?

Norge - en oljenasjon i solnedgang? Norge - en oljenasjon i solnedgang? Sjeføkonom Elisabeth Holvik, 25. november 2014 The big picture 6 år siden finanskrisen i USA Veksten holdt oppe av ekstreme virkemidler USA og England på vei ut av krisen

Detaljer

Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke. - en hurtig og tabloid fremstilling. Hallgeir Isdahl

Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke. - en hurtig og tabloid fremstilling. Hallgeir Isdahl Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke - en hurtig og tabloid fremstilling Hallgeir Isdahl 14.09.10 2 3 Gjeninnhentingen blir annerledes Kina og sør-øst Asia blir mer dominant Kina er nå verdens

Detaljer

Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet Forventningsundersøkelsen 3. kvartal 2005: Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 3. kvartal at norske bedriftsledere fortsatt oppfatter

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling Kampen om byggevaremarkedet (Oslo, 30. september) Nordmenns boliginteresse har gitt gode år for byggevarehandelen,

Detaljer

Norsk økonomi vaksinert mot

Norsk økonomi vaksinert mot CME 21. juni 2011 Andreas Benedictow Torbjørn Eika Norsk økonomi vaksinert mot nedturer i utlandet? Eller tegner SSB et for optimistisk bilde? SSBs prognoser juni 2011: Internasjonal lavkonjunktur trekker

Detaljer

Rapport mai 2013. Skofaghandelen 2012

Rapport mai 2013. Skofaghandelen 2012 Rapport mai 2013 Skofaghandelen 2012 1 2 Skofaghandelen omsatte i 2012 for 4 622 millioner kroner. Dette er 0,6 prosent lavere enn i 2011. Nedgangen i fjor er den første siden 1995. Omsetningen i årets

Detaljer

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2004: Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 4. kvartal at norske bedriftsledere oppfatter lønnsomheten i egen

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Næringslivslederne tror på høyere prisvekst Næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppjusterer i 4. kvartal sine

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal /

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal / (Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Nordmenn handlet varer for 529 mrd i 2016 529 72 34 Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel

Detaljer