Prognoser for norsk handel Høst 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013"

Transkript

1 Prognoser for norsk handel Høst 2013

2 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har det vært en stund og det ser ut til å fortsette. Vi gir deg i det følgende en oversikt over det makroøkonomiske bilde samt våre vekstforventninger i varehandelen for Prognosene suppleres med funn fra Virkes Konjunkturundersøkelse, gjennomført i september Oppsummert, ser den gode veksten som norsk handelsstand har opplevd tidligere år, nå ut til å avta. Dette har sammenheng med en kald vår og drømmevær i sommer som har trukket ned omsetningen. Samtidig har forbrukeren i kjølvannet av finanskrisen hatt en unormal høy sparerate. I følge våre prognoser vil vi dermed få en forventet vekst i varehandelen på 3 prosent i 2013, men med store bransjevise forskjeller. Det ventes derimot at veksten tar seg noe opp igjen i 2014 der den samlede vekstforventningen ligger på 4 prosent. Vi anser konjunkturrapporten som ett viktig verktøy for å øke innsikt i handelsbransjene og ser frem til å følge utviklingen tett sammen med næringen ut i Analyse og bransjeutvikling

3 1. Svake internasjonale konjunkturer Etter seks år med nærmest vedvarende krisetilstand i verdensøkonomien og i Eurosonen, har pilene i år stort sett pekt riktig vei. Fem år etter finanskrisen er amerikansk økonomi i rimelig godt gjenge, mens eurosonens hittil lengste nedtur synes å gå mot slutten. Veksten i fremvoksende økonomier, som Kina, Russland og India, ser imidlertid ut til å bremse. Samlet sett forventes det en global vekst på vel 3 prosent i år og 3 ¾ - 4 prosent i årene Samtidig er risikoen for tilbakeslag fortsatt tilstede. 1 Lavkonjunkturen setter fortsatt ett sterkt preg på Euroområdet. Arbeidsledigheten, som siden 2008 har økt med 10 millioner, er fremdeles økende og verdiskapingen ser ut til å avta for andre år på rad i Gjeldsnedbygging i offentlig og privat sektor legger en demper på vekstutsiktene. Andre kvartal i år var det derimot økonomisk vekst i området, og mye tyder på at denne utviklingen vil fortsette. Lettelser i kravene til budsjettkonsolidering for landene som er mest berørt av gjeldskrisen gir sammen med ESBs forsikringer om "å gjøre det som skal til" dersom utviklingen blir svakere enn ventet. I 2014 vil fravær av nye budsjettkutt, fortsatt bedring i kredittmarkedene og forsiktig vekst i privat etterspørsel kunne løfte veksten til 1 ¼ prosent. Selv om det går klart bedre i USA enn i Euroområdet, er prognosene for den samlede veksten i 2013 redusert med 1,1 prosentpoeng fra 2012, og antas å ende på 1,7 prosent. Husholdningenes gjeldskonsolidering de senere år, et boligmarked som ser ut til å ha passert bunnen - kombinert med fallende arbeidsledighet, tilsier økt etterspørsel fra husholdningene fremover. Innstramming i finans- og pengepolitikken vil derimot dempe veksten, og prognosene for 2014 er en moderat vekst på 2,9 prosent. Veksten i fremvoksende økonomier ser ut til å bli noe lavere enn de høye vekstratene i årene før finanskrisen. Utsiktene til en fortsettelse av en gradvis renteøkning, kombinert med reduserte råvarepriser og budsjettunderskudd har medført endringer i kapitalstrømmene i verden, og svekket valutaen i flere av de største fremvoksende økonomiene. Den avtagende veksttakten i Kina er en medvirkende faktor i denne utviklingen, da Kina har drevet mye av den sterke etterspørselen på råvarer i disse landene og det her er fortsatt fare for en hard landing. Figur 1: Internasjonale vekstutsikter, Kilde: Makrobond (2013) 1 Kilde: DNB Markets (2013). Økonomiske utsikter. August 2013.

4 2. Taktskifte i norsk økonomi Den gode veksten norsk handelsstand har opplevd de senere årene ser nå ut til å avta, og det har tydelig skjedd et taktskifte i norsk økonomi. Bak oppbremsingen ligger svakere vekst i oljeinvesteringene, eksporten og fastlandsbedriftenes investeringer. Også forbruket og boliginvesteringene har utviklet seg svakere. Det ventes derimot at veksten tar seg opp igjen i Vi forventer at det blir rom for en lvekst i forbruket på størrelsesorden 3 prosent i år og 4 prosent i Norge er fremdeles annerledeslandet i verden med en lønnsvekst på rundt 4 prosent og en arbeidsledighetsandel på knappe 3,6 prosent. Allikevel påvirker de svake internasjonale konjunkturene norsk økonomi, og bidrar blant annet til; Lave renter Sterk krone Svak vekst i tradisjonelle eksportnæringer Høy arbeidsinnvandring Forsiktighetsmotivert sparing i husholdningene Veksten i norsk økonomi ser ut til å bli noe lavere i år enn i fjor. Det er fortsatt vekst i oljeinvesteringene, men det ventes at denne vil avta i 2014, samtidig som veksten i næringsinvesteringene trolig vil øke. En fortsatt vekst i oljeinvesteringene og husholdningenes forbruk er essensielle drivere for veksten i norsk. Produktivitetsveksten 2 begynte å flate ut allerede før finanskrisen, har siden det hatt en sterk nedadgående trend, noe som påvirker lønnsomheten i norsk økonomi. Figur 2: Produktivitetsvekst i norsk økonomi, , indeks; 1990=100. Kilde: SSB/Damwad (2013) 2 Produktivitetsveksten er her målt som totalfaktorproduktivitet (TFP) som viser den rene produktivitetsveksten dvs. den delen av produksjonsøkningen som ikke skyldes økt bruk av innsatsfaktorer som arbeidskraft og kapital.

5 Gåten rundt den vedvarende lave inflasjonen kombinert med lønnsvekst på 4 prosent løste seg selv ved at inflasjonsnivået uventet økte til inflasjonsmålet satt for 2015, allerede nå i september. Denne uventede inflasjonsstigningen tilsier at Norges Bank vil øke styringsrenten tidligere enn først antatt. Om innskuddsog utlånsrenten umiddelbart blir oppjustert deretter, vil få en innvirkning på veksttakten i norsk økonomi. En oppjustering tidligere enn ventet, vil dempe en veksttakt som allerede er avtagende. Renteutviklingen i Norge er ikke upåvirket av renteutviklingen i internasjonale markeder. Den sterke kronen har hatt en direkte negativ effekt på våre tradisjonelle eksportnæringer. Kronen har vært en populær valuta blant utenlandske valutahandlere, grunnet veksten i norsk økonomi i en verden hvor ellers mange økonomier opplever resesjon. Siden januar i år har det vært en markert svekkelse av kronen. En spesielt kraftig nedgang i september var en konsekvens av blant annet nyhetene om avtagende vekst i den norske økonomien og økt ledighet, kombinert med gode tall fra den amerikanske økonomien. Den svekkede kronen er gode nyheter for eksportnæringene som nå har bedret konkurranseevne. Figur 3: Utvikling i valutakurser, Kilde: Makrobond (2013) Vårens lønnsoppgjør ga ett noe lavere lønnstillegg en ventet, allikevel er husholdningenes inntektsvekst fortsatt høy. Sysselsettingen vokser fortsatt og økte pensjonsutbetalinger trekker stønadene fra det offentlige opp. Prisveksten er fortsatt lav, men har tatt seg opp ila av året. Ved inngangen til 2013 var det negativ prisutvikling sammenlignet med begynnelsen av 2012, mens prisveksten i andre halvår er nær 3 prosent over hva den var på samme tid i fjor. 3 Den lave prisveksten, kombinert med lav utlånsrente bidrar til høy realinntektsvekst. 3 KPI (Konsumprisindeksen) for mat og alkoholfri drikke. Kilde: Makrobond (2013).

6 Hvor stor andel av inntekten vi ønsker å forbruke vil ha stor betydning for produksjon og sysselsetting fremover. Usikkerheten rundt den internasjonale økonomien har bidratt til økt sparing blant norske husholdninger, hvorav spareraten i første kvartal i år er på sitt høyeste siden 90-tallet (hvor den lå på opp i mot 20 prosent). Ett nøkkelspørsmål mht utviklingen fremover er om spareraten normaliseres eller om den forblir på dagens høye nivå. Den høye sparingen ser i første rekke ut til å gå utover hvor mye varer vi kjøper. Vekstraten for kjøp av tjenester ligger på ett høyere nivå og ligger nå like rundt gjennomsnittsveksten ved årtusenskiftet. Alt i alt legger vi til grunn at husholdningenes sparing holder seg høy, men at det allikevel blir rom for en vekst i forbruket på 3 prosent i år, og potensielt noe høyere i Den fortsatt høye arbeidsinnvandringen påvirker veksten i forbruket. Figur 4: Husholdningenes sparerate og forbruk, Kilde: Makrobond (2013)

7 3. Vekstforventninger i norsk handel Virke utarbeider vekstforventninger for et utvalg av handelsbransjene som oppdateres 4 ganger i året. Alt i alt ser det ut til at det i år blir en liten nedgang i veksten sammenlignet med fjoråret. Bransjene "Bredt vareutvalg ellers" og "byggevare, jernvare" er de som opplever den største vekstreduksjonen. For alle bransjene ser vekstprognosene lysere ut i 2014, med en samlet vekstprognose for detaljhandelen på 4 prosent, en økning på ett prosentpoeng fra i år. Skobransjen går av med vekst seieren for Figur 5. Prognoser for vekst i detaljomsetningen. Kilde: Virkes konjunkturbarometer (2013).

8 Handelens samlede forventninger Virkes konjunkturundersøkelse 4 viser at 88 prosent av de spurte virksomhetene bruker begrepene god eller tilfredsstillende om sin egen markedssituasjon foreløpig i 2013 en nedgang på 1 prosent poeng sammenlignet med fjoråret. Når det gjelder forventningene til 2014 er virksomhetene samlet sett relativt optimistiske; 42 prosent venter bedret driftsresultat mens 88 prosent venter bedret eller uendret omsetning. At kun 12 prosent venter dårligere markedsutsikter i 2014, lover godt for norsk handel. Samtidig er det helt klart en tøff konkurranse i markedet og kampen om markedsandelene blir stadig tøffere. Figur 6. Virksomhetens vurdering av markedssituasjonen. Kilde: Virkes konjunkturundersøkelse (2013). Figur 7. Virksomhetens forventninger til Kilde: Virkes konjunkturundersøkelse (2013). 4 Virkes konjunkturundersøkelse tar "temperaturen" hos våre handelsmedlemmer ifht den generell markedssituasjonen i 2013 og forventinger for 2014 mhp markedsutsikter, salgspriser, omsetning og driftsresultat (bedring, uendret eller forverret).

9 Dagligvare og kioskmarkedet Til sammen står dagligvarehandelen og kioskene for hele 39 prosent av detaljhandelsomsetningen i Norge med 181 mrd. kroner i omsetning (inkl. mva). De to bransjenes utvikling har de siste årene imidlertid vært svært forskjellig; mens omsetningen i dagligvarebutikkene de siste fem årene i gjennomsnitt har økt med ca. 5 prosent per år, har kioskomsetningen i gjennomsnitt falt med snaue 4 prosent per år. Tilbakegangen i kioskhandelen skyldes bl.a. økt konkurranse fra dagligvarebutikkene, der et økende antall butikker de senere årene har utvidet åpningstiden og åpnet opp for søndagshandel (Brustad-bua). Foreløpig i 2013 har det vært en generell lav vekst i dagligvaremarkedet, som kun økte med 2,1 % første halvår I tilsvarende periode i fjor var veksten dobbelt så høy. Den svake veksten skyldes først og fremst lav prisvekst og hard konkurranse om markedsandelene. Det er tydelig at pris i stor grad står i fokus, der vi også ser at lavprisbutikkene utvider ferskvareutvalget og gjør det best. Samlet sett, forventer vi en samlet vekst for dagligvare og kiosk på henholdsvis 3,5 og 4 prosent i år og i Bransjens egen vurdering Virkes konjunkturundersøkelse viser at 64 prosent av de spurte virksomhetene innen dagligvare vurderer markedssituasjonen foreløpig i 2013 som tilfredsstillende, mens 23 prosent vurderer den som god. Kun 12 prosent av virksomhetene rapporterer om dårlig utvikling. For 2014 ser det ut til at et flertall av dagligvareaktørene forventer en tilnærmet lik forventning til markedet som i år (63 %). 48 prosent forventer økt omsetning, mens hele 78 prosent forventer uendrede salgspriser. Figur 8. Bransjens forventninger til Kilde: Virkes konjunkturundersøkelse. 5 Nielsen-tall, kun for dagligvarebutikker.

10 Mote og fritid Klesbransjen omsatte i 2012 for 39 mrd. kroner (inkl. mva), 2,5 prosent mer enn året før. Klesbransjen har de fem siste årene hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 2,2 prosent. Den beskjedne verdiøkningen skyldes dels at klesprisene har falt, og dels at bransjen har fått økende konkurranse fra blant annet sportsbutikkene og netthandelen. Det er en påbegynnende trend at enkelte kjeder har valgt å øke sine distribusjonskanaler med nettbutikker, noe som i sin helhet også bidrar til å effektivisere driften. Den flate omsetningsveksten kombinert med prisnedgang har hatt en sterk innvirkning på driftsmarginen, som siden 2007-nivået på 10 prosent, er blitt halvert. Dekningsgraden på rundt 50 prosent har holdt seg stabil under den samme perioden. Kjededominansen er stor i denne bransjen; De største kjedene med 100 mill. kroner eller mer i omsetning tok i fjor hånd om 60 prosent av omsetningen, hvorav lavpriskjedene representerte den største andelen. Hard priskonkurranse og volumdrevet vekst, kombinert med den sterke kjededominansen, gir forventninger til konkurser, nedleggelser og oppkjøp. Butikker og kjeder med store merkevareinnslag har høyere vekst enn gjennomsnittet og tendensen går i retning av at forbrukerne velger færre, men dyrere plagg. I år forventes det en vekst på 2 prosent, med noe høyere forventinger til med en vekstprognose på 3 prosent. I sportsbransjen har veksten de siste årene vært beskjeden, etter mange år med årlige vekstrater rundt 8-10 prosent. I 2012 omsatte bransjen for 16 mrd. kroner (inkl. mva), noe som ga en vekst på 2,8 prosent fra Været har stor innflytelse på salget i sportsforretningene og mildere og kortere vintre var bidragsytere til den moderate veksten i 2011 og Bransjen preges av kjededominans, hvorav disse representerer hele 87 prosent av bransjens samlede omsetning. De tre største kjedene står for 54 prosent, hvor XXL med doblet markedsandel siden 2008 er den klare vekstvinneren. Dekningsgraden på 37 prosent har vært synkende siden 2008, og driftsmarginen var i 2011 negativ, på -0,3 prosent. At kjedenes driftsmargin har sunket med 5,5 prosentpoeng siden 2007 er alarmerende. Den økende trenden innen sport og friluftsinteresserte nordmenn gir ett godt markedsgrunnlag for bransjen, derimot er det behov for kostnadseffektivisering for å bedre bunnlinjen. Økt konkurranse fra netthandelsbutikker vil prege det fremtidige markedsbildet og vi venter en vekst på 4 prosent både i år og i 2014.

11 Etter at skobransjen i perioden hadde en gjennomsnittlig årlig vekst på 8,5 prosent, har årsveksten de fem siste årene i gjennomsnitt bare vært på 1,5 prosent. Skobransjen omsatte i 2012 for 6 mrd. kroner, noe som er 0,5 prosent lavere enn i Nedgangen er den første siden Den moderate omsetningsutviklingen i skobransjen de siste årene kan forklares med økt konkurranse fra sports- og klesbutikker samt økende netthandel. Fallende priser bidrar også til svak verdiutvikling. Mellom 2001 og 2012 har prisreduksjonen vært på 17 prosent. Til tross for prisnedgangen har bransjens omsetning økt med omtrent 50 prosent under samme periode, en vekst som i stor grad er volumpreget. I 2012 sto de fire største kjedene for 70 prosent av den samlede omsetningen i Til tross for kjededominans har andelen enkeltstående butikker mer enn doblet seg siden 2008, hvor disse kun representerte 10 prosent av bransjens samlede omsetning. I år ventes det en negativ omsetningsutvikling på 2 prosent, mens det i 2014 vil ta seg opp og vi venter en vekst på 3 prosent. Mote og fritid bransjenes egne vurderinger Virkes konjunkturundersøkelse viser at 86 prosent av de spurte virksomhetene innen mote og fritidsbransjene vurder markedssituasjonen i 2013 som god eller tilfredsstillende. Kun 14 prosent vurderer markedssituasjonen som dårlig, og det er en bedring på 7 prosentpoeng siden forrige undersøkelse (mars 2013). For 2014 forventer i overkant av halvparten (56 %) av virksomhetene uendrede markedsutsikter, mens 29 prosent forventer en bedring i markedet. Som i dagligvare, forventer de fleste (72 %) uendrede salgspriser, mens hele 48 forventer økt omsetning mens 44 prosent forventer et bedret driftsresultat neste år. Figur 9. Bransjens forventninger til Kilde: Virkes konjunkturundersøkelse (2013).

12 Møbel- og interiørbransjen Etter en liten omsetningsnedgang like etter finanskrisen har møbel- og interiørbransjen hentet seg fint inn igjen. Omsetningsveksten de tre siste årene har ligget stabilt på 4-4,5 prosent. Med utviklingen som har vært i første halvår, ventes en vekst på 3 prosent i Utviklingen tar seg derimot opp i 2014 med en vekst på 4 prosent. Siden 2002 har bransjen økt omsetningen med 55 prosent der økt effektivisering har gitt rom for lavere snittpriser, som har medført økte salgsvolum. Både dekningsgrad og driftsmargin har holdt seg stabile på omtrent 38,5 og 5,15 prosent. Det er derimot store variasjoner i marginene innad i bransjen. Sammen med den sterke omsetningsveksten har konkurransen tilspisset seg, noe som har presset prisene ytterligere ned. Bransjen domineres av de store møbelkjedene, der de seks største står for 80 prosent av møbelbutikkenes omsetning i Norge. Ikea alene utgjør på 37 prosent av den samlede omsetningen, hvor kjeden opplevde en omsetningsvekst 6,9 prosent fra 2011 til De andre store kjedene opplevde også sterk vekst, i motsetning til de øvrige møbelbutikkene som hadde en negativ omsetningsutvikling på 0,2 prosent. Bransjen har betydelig konkurranse fra innredningsbutikker som levere kjøkkenløsninger og interiørvarer, og fra blant annet hagesentrene når det gjelder hagemøbler. Kostnadseffektivitet og høy andel variable kostnader, gjerne kombinert med bredt vareutvalg, er viktige faktorer for å kunne operere lønnsomt i bransjen. Bransjens forventninger til prosent av de spurte virksomhetene innen møbel- og interiørbransjen 6 vurder markedssituasjonen i 2013 som god eller tilfredsstillende. Samtidig er det kun 12 prosent som opplever en dårlig markedsutvikling. For 2014 forventer 22 prosent bedre markedsutsikter enn i år, mens 12 prosent ser mørkt på utviklingen i Når det kommer til salgspriser forventer 22 prosent lavere prisvekst enn i år, mens 77 prosent forventer bedre driftsresultat neste år enn i år. Figur 10. Bransjens forventninger til Kilde: Virkes konjunkturundersøkelse. 6 Inkluderer her også virksomheter innen byggevare på engrosnivå (hovedsakelig).

13 Byggevarehandel I byggevarehandelen har omsetningsveksten de tre siste årene vært god, med en gjennomsnittlig årsvekst på 6,5 prosent. Byggevarehandelen var en av de bransjene som merket finanskrisen mest og omsetningen gikk betydelig ned både i 2008 og I fjor omsatte bransjen for 27 7 mrd. kroner og passerte dermed omsetningen fra Byggevarehandelen er svært sensitiv i forhold til aktiviteten i proffmarkedet, mens privatmarkedet har liten innvirkning. Været har også en påvirkningskraft på bransjen, hvorav det kalde været i første kvartal i år har gitt byggevarehandelen en tøff start på året. Veksten i år vil bli betydelig lavere enn i fjor, hvor vi venter en vekst på 2 prosent. I 2014 ventes derimot en vekst på 5 prosent. Til tross for varierende omsetningsutvikling har dekningsgraden holdt seg stabil. Driftsmarginen har vært mer volatil og er også svært varierende innad i bransjen. Byggevarehandelens lave marginer og behov for store volumer, krever effektiv drift. De varierende driftsmarginene blant bransjens aktører, indikerer derfor at det er rom for ytterligere effektivisering i bransjen. Byggevarehandelens fire største aktører representerer over halvparten av bransjens samlede omsetning, men andre kjeder og enkeltstående butikker tar stadig større markedsandeler og har hatt sterk vekst siden En vesentlig strukturendring er den økende graden av vertikal integrasjon, både oppover og nedover, for å oppnå større kontroll over verdikjeden. Elektrobransjen Etter at finanskrisen ga elektrohandelen en skikkelig nedtur, har bransjen ikke helt klart å hente seg inn igjen. Omsetningen i 2012 på 18 mrd. kroner (inkl. mva) var 350 millioner lavere enn i Fraværet av produktnyheter samt kraftig prispress forklarer den svake utviklingen de siste årene. Vi venter en vekst på 4 posent både i år og i Bransjen er sterkt konkurranseutsatt og preges av store volum og lave marginer. Britiske Dixons Group representerer 60 prosent av markedets samlede omsetning gjennom sitt eierskap av Elkjøp og Lefdal. Til tross for en samlet sett negativ utvikling i omsetning, har det vært bedring på bunnlinjen. Nøkkeltall fra utvalgte kjeder gir en gjennomsnittlig driftsmargin på 3,7 prosent i 2011, som er en ett prosent poeng økning fra året før. Det er derimot store forskjeller blant kjeder og butikkene innad i kjedene. 7 Byggevaretallene omfatter kun nace Byggevarehus m.m, dvs ikke engrosomsetningen.

14 Kosmetikk Mellom 2008 og 2012 har bransjen hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 4,2 prosent, hvorav den i 2012 hadde en vekst på 4,5 prosent. Kosmetikksalget i Norge anslåes til omtrent 11 mrd. kroner (inkl. mva). Omsetning gjennom parfymerier og taxfreesalg står for om lag 45 prosent av denne omsetningen, hvorav taxfree salget har hatt sterkest vekst de senere årene. Resten av salget skjer gjennom dagligvarebutikker, kleskjedenes kosmetikk avdelinger, apotek og internett handel. Bransjen ventes å ha en vekst på 3 prosent både i år og i Bransjen domineres av de store kjedene som representerer 72 prosent av bransjens samlede omsetning. Validusgruppen, eier av Vita, Parfymelle og Travel Retail Norway (TRN) utgjør hele 60 prosent av det norske markedet. Estetique har økt sine markedsandeler med 1 prosent, etter at de ble kjøpt av svenske KICKS, nordens ledende kosmetikk-kjede. Kjedenes gjennomsnittlige lønnsomhetsutvikling har vært sterk, med en vekst i driftsmargin fra 4,4 prosent i 2008 til 6,8 prosent i Dekningsgraden har stabilisert seg på 58 prosent. Forfengelige forbrukere er til stor fordel for den videre utviklingen i markedet, derimot tar netthandelsbutikker en større del av den totale omsetningen. Bredt vareutvalg ellers Denne bransjen omfatter flere butikkonsepter i lavprissegmentet, som Clas Ohlson, Europris og Nille, hvor de alle tilbyr kundene et bredt vareutvalg. Bransjen er sterkt dominert av fire store kjeder, som sammen representer 68 prosent av bransjens omsetning. Disse kjedene har hatt en samlet markedsvekst på 55 prosent siden Ekspansiv etableringsstrategi og stadig bredere vareutvalg, har bidratt til å løfte omsetningen i denne bransjen med 75 prosent de siste fem årene. Bransjens gjennomsnittlige driftsmargin er negativ, mens dekningsgraden har stabilisert seg på 28 prosent. De største kjedene har positive driftsmarginer, men det er store variasjoner i kjedenes lønnsomhet. Det ventes at andelen selvstendige aktører vil synke. Den gjennomsnittlige omsetningsveksten har vært på 6,3 prosent de siste fem årene. I 2012 hadde bransjen en vekst på 6,8 prosent, mens det i 2013 ventes en svak nedgang med vekst på 6 prosent. Veksten denne bransjen har vært vitne til de siste årene, er klart høyere enn i andre bransjer og nesten dobbelt så høy som omsetningsveksten i butikkhandelen i Norge. I 2014 ventes det en vekst på 7 prosent.

15

16 Tlf: Faks: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Prognoser 2015. Lars E Haartveit

Prognoser 2015. Lars E Haartveit Prognoser 2015 Lars E Haartveit Omstillingsbehovet: Oljeinvesteringene skulle ned prisfallet setter fart i nedgangen Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 Men langt fra noen krise man ser for seg Utviklingen i anslag

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Norsk handel med lavere vekst i vente

Norsk handel med lavere vekst i vente UTSIKTER FOR Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har det vært en stund og det ser

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Møbel- og interiørbransjene 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Statusrapport 2012 Markedsanalysebransjen

Statusrapport 2012 Markedsanalysebransjen Statusrapport 2012 Markedsanalysebransjen Status og forventninger I denne rapporten gis det innledningsvis et overblikk over Virkes forventede makroøkonomiske utvikling i 2013. Videre oppsummeres fjorårets

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Konjunkturseminar september 2013 16.09 2013

Konjunkturseminar september 2013 16.09 2013 Konjunkturseminar september 2013 16.09 2013 Agenda Det store bildet! v/ adm. dir. Vibeke Hammer Madsen Detaljhandelsprognoser v/ sjeføkonom Lars E. Haartveit 16.09 2013 Stortingsvalget vil ta Norge i en

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Steen & Strøm Norge Markedsrapport 2010 - Sverige, Danmark og Norge

Steen & Strøm Norge Markedsrapport 2010 - Sverige, Danmark og Norge Steen & Strøm Norge Markedsrapport 2010 - Sverige, Danmark og Norge Dansk, norsk og svensk økonomi har hentet seg inn igjen etter finanskrisen. Størst framgang er det i Sverige. Husholdningene konsum øker

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Klesmarkedet Markedsandeler

Klesmarkedet Markedsandeler INNHOLD Klesmarkedet... Side 3. Klesimport og prisfall...side 4. Skomarkedet...Side 5. Tekstilvaremarkedet...Side 6. Sportsmarkedet...Side 7. Styret for sko og tekstil...side 7. 2. Landets klesbutikker

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2013 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014 Skofaghandelen 2013 Rapport mars 2014 Virke Mote og Fritid - skofaghandelen Etter finanskrisen har omsetningen i skofaghandelen nærmest stått stille. Også 2013 ble et vanskelig år for bransjen. Med en

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Om status Hovedtrekk i utviklingen Aktiviteten i Norge faller Finanskrise og tilbakegang i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk

Detaljer

Omsetningen opp 5 prosent i desember!

Omsetningen opp 5 prosent i desember! Omsetningen opp 5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til nesten 53 mrd. kroner. - Det blir i så fall 5 prosent mer enn i fjor. Utvikling desemberomsetning 1984 2014 - Mrd. kroner inkl.

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000.

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000. Makroøkonomi uke 1 Økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen Kraftig sysselsettingsvekst i USA Børsuro i Kina Varekonsumet økte i november Fortsatt en negativ trend i industriproduksjonen Store regionale

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Norsk økonomi vaksinert mot

Norsk økonomi vaksinert mot CME 21. juni 2011 Andreas Benedictow Torbjørn Eika Norsk økonomi vaksinert mot nedturer i utlandet? Eller tegner SSB et for optimistisk bilde? SSBs prognoser juni 2011: Internasjonal lavkonjunktur trekker

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Rapport mai 2013. Skofaghandelen 2012

Rapport mai 2013. Skofaghandelen 2012 Rapport mai 2013 Skofaghandelen 2012 1 2 Skofaghandelen omsatte i 2012 for 4 622 millioner kroner. Dette er 0,6 prosent lavere enn i 2011. Nedgangen i fjor er den første siden 1995. Omsetningen i årets

Detaljer

Norge - en oljenasjon i solnedgang?

Norge - en oljenasjon i solnedgang? Norge - en oljenasjon i solnedgang? Sjeføkonom Elisabeth Holvik, 25. november 2014 The big picture 6 år siden finanskrisen i USA Veksten holdt oppe av ekstreme virkemidler USA og England på vei ut av krisen

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2014 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 24.09.15 Figurer og bakgrunn Rentebeslutning Styringsrenten settes ned fra 1,0 prosent til 0,75 prosent I tillegg nedjusteres rentebanen Det ventes ytterligere rentekutt det nærmeste året

Detaljer

Konjunkturseminar oktober 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar oktober 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar oktober 2015 Lars E Haartveit 2015 starten på nødvendig omstilling Mange «oljerelaterte» som mister jobben blir neppe «navere» Øvrig eksport nyter trolig godt både av økt markedsvekst

Detaljer

LTLs markedsbarometer. Resultater fra 4. kvartal 2011

LTLs markedsbarometer. Resultater fra 4. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer Resultater fra 4. kvartal 2011 Hovedkonklusjoner 4. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene gikk overraskende opp i 4. kvartal, fra 8 til

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010. Foto: Jo Michael

LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010. Foto: Jo Michael LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 4. kvartal: LTLs markedsbarometer viser at: - For første gang siden finanskrisen startet høsten 2008 er det overvekt av bedrifter

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventninger om lavere prisvekst og høyere lønnsvekst blant partene i arbeidslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2007 viser at det nå ventes

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Butikkens samlede betydning for bygda

Butikkens samlede betydning for bygda Er det fortsatt behov for en statlig satsing på utkantbutikker? Utdrag fra rapporten "Merkur leker ikke butikk", Møreforskning (2014) Kommunal- og moderniseringdepartementets satsing på utkantbutikker

Detaljer

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 NORGES BANK MEMO Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 Norges Bank Memo Nr. 3 2014 Norges Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Andel av butikkomsetningen i 2012

Andel av butikkomsetningen i 2012 BUTIKKHANDELEN 2012 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2012. Rapporten tar i tillegg for seg utviklingen i de største bransjene og sommerhandelens betydning for

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet Varehandelsrapporten 2015 Rogaland Haugalandet Landet Detaljvarehandelen vokste noe mer 2014 enn snittet for 2008-2014. Internett igjen den klare vinneren, med en vekst på 14,8 % fra 2013 til 2014, klart

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2014 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2013 til 2014. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2013 til 2014.

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Sportsbransjen AS. Sportsbransjen AS eierskap

Sportsbransjen AS. Sportsbransjen AS eierskap Sportsbransjen 2008 Sportsbransjen AS Sportsbransjen AS skal bidra til å fremme sport og fritid blant folk flest og derigjennom sikre økt salg hos aktørene i bransjen. Myndigheter og media skal følges

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Sportsbransjen. Bransjeoppdatering 2009

Sportsbransjen. Bransjeoppdatering 2009 Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2009 Agenda Fakta om Sportsbransjen AS Markedsutvikling Konkurransesituasjon Segmenter Muligheter og utfordringer Sportsbransjen AS visjon Sportsbransjen AS skal bidra

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

HANDELSRAPPORTEN 2014

HANDELSRAPPORTEN 2014 HANDELSRAPPORTEN 2014 VELKOMMEN TIL HANDELSRAPPORTEN 2014 VIBEKE HAMMER MADSEN Administrerende direktør Som hovedorganisasjonen for norsk handel er vi stolte av å presentere Handelsrapporten 2014 en samling

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Hva nå? Lars E Haartveit

Hva nå? Lars E Haartveit Hva nå? Lars E Haartveit 10 millioner flere arbeidsledige 2 Internasjonalt Bedre i avanserte økonomier: USA går foran Moderat oppover i euroområdet Abenomics: Et risikoprosjekt som så langt ser ut til

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Markedsbarometer 2. kvartal 2012 fra NHO Logistikk og Transport. Foto: Jo Michael

Markedsbarometer 2. kvartal 2012 fra NHO Logistikk og Transport. Foto: Jo Michael Markedsbarometer 2. kvartal 212 fra NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 2. kvartal 212: NHO Logistikk og Transports (NHOLTs) markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for NHOLT-bedriftene

Detaljer

En bransje i endring hva preger konkurransebilde frem mot 2020?

En bransje i endring hva preger konkurransebilde frem mot 2020? En bransje i endring hva preger konkurransebilde frem mot 2020? Virke er faghandelens talerør og arbeider for å sikre rammebetingelser som øker verdiskapingen i norsk faghandel. Kunnskap og fakta gir grunnlag

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

Sportsbransjen. Bransjeoppdatering 2011

Sportsbransjen. Bransjeoppdatering 2011 Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2011 Agenda Fakta om Sportsbransjen AS Markedsutvikling Konkurransesituasjon Segmenter Muligheter og utfordringer Sportsbransjen AS visjon Sportsbransjen AS skal bidra

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer