Steen & Strøm Norge Markedsrapport Sverige, Danmark og Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steen & Strøm Norge Markedsrapport 2010 - Sverige, Danmark og Norge"

Transkript

1 Steen & Strøm Norge Markedsrapport Sverige, Danmark og Norge Dansk, norsk og svensk økonomi har hentet seg inn igjen etter finanskrisen. Størst framgang er det i Sverige. Husholdningene konsum øker i år og neste år. Størst økning antas det å bli i Norge. Ved utgangen av 2010 utvikler omsetningen i detaljhandelen i Sverige seg klart best. Vekstanslaget for inneværende år er høyest i Norge. M A R K E D S R A P P O R T F R A S T E E N & S T R Ø M N O R G E S V E R I G E, N O R G E, D A N M A R K Side 1

2 Trend: Nordmenn er Nordens moteløver Norske husholdninger bruker langt flere kroner på klær og skotøy enn husholdningene i Danmark og Sverige. Vel 5 prosent av husholdningenes årlige utgifter går til klær og fottøy i Danmark og Norge, mens andelen ligger litt under 5 prosent i Sverige. Norske husholdninger bruker nærmere kroner i året til kjøp av klær og skotøy. I norske kroner er dette 17 prosent mer enn hva danske husholdninger bruker og hele 85 prosent mer enn hva svenske husholdninger bruker på kjøp av tilsvarende varer. I nasjonal valuta bruker gjennomsnittshusholdningen i Sverige svenske kroner årlig til klær og fottøy. Av dette går kroner til klær og resten i fottøy. I Danmark bruker gjennomsnittshusholdningen danske kroner til klær og fottøy, hvorav til klær. Vel halvparten av danskenes klesbudsjett går til klær til kvinner. I Norge bruker gjennomsnittshusholdningen kroner i året til klær og fottøy. Av dette går til klær. Også her legger kvinnene beslag på om lag halvparten av klesutgiftene. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Danmarks Statistik og Statistiska centralbyrån. Gjennomsnittshusholdningen i Sverige hadde i 2009 i overkant av svenske kroner i årlige utgifter. Av disse utgiftene gikk 4,9 prosent til klær og fottøy. I Norge brukte gjennomsnittshusholdningen 5,3 prosent av sine totale utgifter på norske kroner til klær og fottøy. Høyest andel til klær og fottøy bruker danske husholdninger der 5,4 prosent av deres årlige utgifter på danske kroner går til kjøp av klær og fottøy. M A R K E D S R A P P O R T F R A S T E E N & S T R Ø M N O R G E S V E R I G E, N O R G E, D A N M A R K Side 2

3 1. Økonomisk utvikling Både dansk, norsk og svensk økonomi har hentet seg bra inn igjen etter finanskrisen. Etter stagnasjon og nedgang i husholdningenes konsum i 2009, tok konsumveksten seg klart opp i Også de to nærmeste årene vil konsumveksten være god. Høyest vekst vil det være i Norge og Sverige. Veksten i BNP vil ta seg opp i Norge i 2011, mens den vil bli litt lavere i Danmark og Sverige enn i Klart størst produksjonsøkning i 2011 og 2012 blir det i Sverige. M A R K E D S R A P P O R T F R A S T E E N & S T R Ø M N O R G E S V E R I G E, N O R G E, D A N M A R K Side 3

4 1.1 Norsk økonomi Norsk økonomi er fremdeles i en lavkonjunktur, men konjunkturbunnen ser ut til å være passert. Økt innenlandsk etterspørsel ventes å holde veksten oppe, og føre norsk økonomi over i høykonjunktur i Usikkerheten er imidlertid stor, ikke minst på grunn av den uklare internasjonale utviklingen. Et mer varig omslag i fastlandsøkonomien er avhengig av tilstrekkelig vekst i husholdningenes etterspørsel. Konsumveksten tok seg som ventet opp i 3. kvartal 2010 og Statistisk sentralbyrå regner med at den vil holde seg relativt høy de nærmeste årene. Konsumet anslås å øke med 4 prosent i år og deretter vokse med henholdsvis 4,3 og 4, 4 prosent i 2012 og Konsumet antas å øke noe mer enn inntektene, slik at husholdningenes sparing reduseres noe fram mot Høy befolkningsvekst, høy realinntektsvekst og samtidig relativt lave renter, bidrar til at boligprisene kan øke med opptil 5 prosent i 2011 og 2012 og noe mer i Etter nesten tre år med fall, var det en viss økning i boliginvesteringene i de tre første kvartalene i Statistisk sentralbyrå venter at veksten vil ta seg ytterligere opp i tiden som kommer. I anslås årslønnsveksten til rundt 3,5 prosent, mot 4,2 prosent i Konsumprisveksten ligger an til å bli 2,4 prosent i 2010, og komme ned i 1,4 prosent i En reallønnsvekst rundt en prosent i 2010 kan dermed bli doblet i Pris- og lønnsveksten ventes deretter å ta seg noe opp, mens reallønnsveksten kan bli om lag uforandret. Styringsrenta ble sist satt opp i mai 2010 og var da 0,75 prosentpoeng høyere enn bunnivået sommeren Utsikter til en moderat norsk konjunkturoppgang, selv med svært lavt rentenivå internasjonal og lav norsk inflasjon, peker i retning av en viss økning i rentene framover. Statistisk sentralbyrå tror at styringsrenta ikke blir endret før i juni 2011, og da med 0,25 prosentpoeng. Deretter ser de for seg ytterligere to renteøkninger av samme størrelse i En gradvis økning videre vil bringe pengemarkedsrenta opp i 5 prosent ved utgangen av 2013, om lag 2,5 prosentpoeng over hva den har ligget på i den senere tiden. Etter ett år med stillstand var det i følge kvartalsvise nasjonalregnskapstall en liten økning i sysselsettingen fra 2. til 3. kvartal Statistisk sentralbyrå regner med at konjunkturoppgangen gradvis vil slå ut i høyere vekst i sysselsettingen. De tror imidlertid også at arbeidsstyrken vil øke. Dermed kan ledigheten, etter å ha ligget svært stabilt i 2010, komme til å øke til 3,7 prosent av arbeidsstyrken i Deretter vil ledigheten falle og i 2013 antas det at arbeidsledighetsraten vil være nede i 3,2 prosent. Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før. Statistikk Prognose BNP 2,7 % 0,8 % - 1,4 % 0,0 % 2,7 % 2,5 % 2,6 % BNP Fastlands-Norge 5,6 % 1,8 % - 1,3 % 2,0 % 3,0 % 3,4 % 3,5 % Konsum husholdninger m.v 5,4 % 1,6 % 0,2 % 3,7 % 4,0 % 4,3 % 4,4 % Konsum offentlig forvaltning 3,0 % 4,1 % 4,7 % 2,9 % 2,2 % 1,9 % 1,9 % Konsumprisvekst 0,8 % 3,8 % 2,1 % 2,4 % 1,4 % 1,5 % 2,5 % Husholdningenes sparerate 1,5 % 3,8 % 7,5 % 7,1 % 6,6 % 6,3 % 5,5 % Lønnsvekst 5,4 % 6,3 % 4,2 % 3,5 % 3,4 % 3,6 % 4,5 % Arbeidsledighetsprosent (AKU) 2,5 % 2,6 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,6 % 3,2 % Kilde: Statistisk sentralbyrå, desember M A R K E D S R A P P O R T F R A S T E E N & S T R Ø M N O R G E S V E R I G E, N O R G E, D A N M A R K Side 4

5 1.2. Dansk økonomi Dansk økonomi har gjennom 2010 utviklet seg bedre enn forventet. Veksten har vært sterkere og ledigheten har steget mindre enn fryktet. Siden bunnen i 2. kvartal 2009 har BNP steget med 3,7 prosent. Eksporten har kommet godt i gang som følge av god vekst i bl.a. Sverige og Tyskland. Fremganget skyldes en aktiv finanspolitikk og meget lave renter. BNP-veksten i Danmark har vært noe høyere enn i euroområdet det seneste året og anslås til 2 prosent på årsbasis i Dette er bedre enn ventet og skyldes at etterspørselen har økt raskere enn forventet. Det er først og fremst eksporten og det offentlige forbruk som har økt mer enn forventet. I 2011 antas veksten å bli på 1,7 prosent. Fremgangen ventes gradvis å bli mer selvbærende, drevet fram av økt privat etterspørsel og eksport. Vekstpotensialet er begrenset de kommende årene og anslås til 1-1 ½ prosent årlig fram mot Husholdningenes realdisponible inntekter antas å øke med 5 ¾ prosent i 2010 og med 1 ½ prosent i 2011 etter en svak utvikling i Den kraftige inntektsøkningen skyldes først og fremst skattereformen samt rentefallet. I 2012 antas det at husholdningenes realdisponible inntekter øker med ½ prosent. I 2010 antas det at veksten i privat forbruk blir på 2 ¼ prosent, hvilket er vesentlig mindre enn veksten i husholdningenes realdisponible inntekter. I 2011 forventes samme vekst i privat forbruk som i 2010, noe som vil være på linje med inntektsøkningen. I 2012 forventes forbruksveksten å gå ned til 1 ¾ prosent som følge av moderat inntektsøkning og oppbremsing i veksten i husholdningenes formue. Etter tre år med tosifret nedgang i boliginvesteringene, regnes det med en moderat vekst på 1 ½ prosent i 2011 og 3 prosent i Etter fall i næringslivsinvesteringene i 2009 og 2010 anslås en vekst på 4-5 prosent både i 2011 og Den sterke tilbakegangen de seneste årene har hatt vesentlig mindre konsekvenser for ledigheten enn ventet. Anslagene for ledigheten er justert noe ned for både 2010 og 2011, til henholdsvis 4 og 4 ¼ prosent av arbeidsstyrken. Den svake økningen i arbeidsledigheten ventes å opphøre i begynnelsen av 2011 og bli avløst av et lite fall. I 2012 antas ledigheten til å gå ned til samme nivå som i Timelønnen i det private arbeidsmarkedet antas å øke med 2,1 prosent i 2010 mot 3 prosent i 2009 og 4,6 prosent i I 2011 ventes en liten økning i lønnsstigningstakten til 2,4 prosent og i 2012 vil en litt lavere ledighet bidra til å øke lønnsveksten til 2,7 prosent. Økningen i forbruksprisene antas i 2010 til 2,3 prosent mot 1,3 prosent i Økningen skyldes hovedsakelig økte energipriser. I 2011 ventes prisstigningen til å falle til 1,7 prosent bl.a som følge av lavere energipriser. Det regnes med samme inflasjonstakt i Hovedtall for dansk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før BNP -1,1 % -5,2 % 2,0 % 1,7 % 1,5 % Privat forbruk -0,6 % -4,5 % 2,2 % 2,2 % 1,8 % Offentlig forbruk 1,6 % 3,1 % 1,0 % -0,3 % 0,3 % Forbrukerprisindeks 3,4 % 1,3 % 2,3 % 1,7 % 1,7 % Timelønn i privat sektor 4,6 % 3,0 % 2,1 % 2,4 % 2,7 % Arbeidsledighetsprosent 1,7 % 3,4 % 4,0 % 4,2% 4,0 % Kilde: Økonomisk Redegørelse - December 2010 M A R K E D S R A P P O R T F R A S T E E N & S T R Ø M N O R G E S V E R I G E, N O R G E, D A N M A R K Side 5

6 1.3. Svensk økonomi Svensk økonomi vokser raskt og betydelig raskere enn mange andre OECD-land. Veksten har gradvis økt utover i 2010 og i 3. kvartal 2010 var BNP hele 6,9 prosent høyere enn ett år tidligere. Dermed er nesten hele nedgangen som følge av finanskrisen hentet inn igjen. BNP økte i 2010 med hele 5,6 prosent. I kalenderkorrigerte termer, som bedre speiler den konjunkturelle utviklingen, var tilveksten 5,3 prosent. Allerede på starten av 2011 dras tilveksten ned og for hele 2011 ventes BNP (kalenderkorrigert) å øke med 3,8 prosent. I 2012 dempes veksten ytterligere til 3,3 prosent (kalenderkorrigert). Økt utenlandsk etterspørsel er vanligvis det viktigste årsaken til at svensk økonomi henter seg inn igjen etter konjunkturnedganger. Denne gangen har innenlandsk etterspørsel vært en uvanlig sterk motor. Den økonomiske politikken har gitt tydelige stimulanser til den innenlandske økonomien. Husholdningenes etterspørsel er begunstiget bl.a. av lave renter og reduserte skatter. Endringen i arbeidsmarkedet har samtidig økt inntektene for husholdningene og gitt de et lysere syn på den økonomiske utviklingen. Husholdningenes realdisponible inntekter øker med til sammen 6,5 prosent i perioden I 2010 øker husholdningenes konsum med 3,6 prosent. Inntektene øker ikke like mye i 2010 så sparingen går dermed noe ned. En bedring i arbeidsmarkedet og en økonomisk politikk som stimulerer etterspørselen fører til at husholdningene øker konsumet med til sammen 6,3 prosent i Dette er mer enn inntektsøkningen og sparingen fortsetter dermed å minske. Den sterke produksjonsøkningen den senere tiden har ført til at sysselsettingen har økt betraktelig. Etterspørselen etter arbeidskraft vil øke også i 2011 og 2012 og i 2012 vil 2,5 prosent flere være sysselsatt enn i 2010, noe som tilsvarer ca personer. Bedringen på arbeidsmarkledet fører til at arbeidsløsheten avtar framover, men den vil fortsatt være såpass høy som 7,6 prosent av arbeidsstyrken i Inflasjonen målt med KPI er i gjennomsnitt 1,3 prosent i 2010 for så å øke betydelig og for det meste ligge litt over inflasjonsmålet på 2 prosent i 2011 og Den raske oppgangen i KPI skyldes først og fremst at Riksbanken øker reprorenten. Lønningene øker beskjedene i perioden Hovedtall for svensk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før BNP - 0,2 % -5,3 % 5,6 % 3,8 % 2,9 % Privat forbruk -0,2 % -0,4 % 3,6 % 3,2 % 3,1 % Offentlig forbruk 1,4 % 1,7 % 2,0 % 1,7 % 0,7 % Forbrukerprisindeks (KPI) 3,4 % - 0,3 % 1,3 % 2,2 % 2,2 % Timelønn 4,4 % 3,2 % 2,4 % 2,7 % 3,3 % Arbeidsledighetsprosent 1) 6,1 % 8,4 % 8,5 % 7,9 % 7,6 % 1) Inkl. heltidsstudenter som har søkt arbeid. I prosent av arbeidsstyrken. Kilde: Statistiska centralbyrån og Konjunkturinstitutet december 2010 M A R K E D S R A P P O R T F R A S T E E N & S T R Ø M N O R G E S V E R I G E, N O R G E, D A N M A R K Side 6

7 2. Detaljhandelsutvikling Detaljhandelen i Norge og Sverige utviklet seg betydelig bedre enn i Danmark i Mens veksten i Sverige og Norge var på 3-4 prosent i 2009, falt omsetningen i detaljhandelen i Danmark med tett oppunder fire prosent. I alle de tre skandinaviske landene bedret utviklingen i detaljhandelen seg gradvis utover i I første kvartal 2010 var omsetningsøkningen klart høyest i Norge med 6,8 prosent. Veksten i Sverige var 4,8 prosent, mens detaljhandelen i Danmark bare økte med 1,6 prosent. I andre kvartal falt omsetningen i Norge og Danmark med henholdsvis 1,2 og 2,4 prosent, mens detaljhandelen i Sverige økte omsetningen med 2,3 prosent i verdi. Også i tredje kvartal har utviklingen vært klart best i Sverige. Omsetningen gikk her opp med 4,1 prosent, mens den i Norge og Danmark økte med henholdsvis 1,4 og 0,2 prosent. Også i 4. kvartal var utviklingen i Sverige mest positiv, da omsetningen i dette kvartalet økte med 3,8 prosent, mens veksten i Norge og Danmark var på henholdsvis 2,3 og 1,6 prosent. På årsbasis økte detaljhandelen i Sverige omsetningen med 3,7 prosent, mens den økte med henholdsvis 2,2 og 0,2 prosent i Norge og Danmark. Kilde: Statistisk sentralbyra/statistiska centralbyrån/danmarks Statistik M A R K E D S R A P P O R T F R A S T E E N & S T R Ø M N O R G E S V E R I G E, N O R G E, D A N M A R K Side 7

8 2.1 Norge Detaljhandelen i alt eksklusive motorvogner og drivstoff til motorvogner økte omsetningen med 2,2 prosent i I 4. kvartal økte omsetningen med 2,3 prosent. Størst økning i 4. kvartal hadde sportsbransjen og skobransjen. For hele 2010 sett under ett var det postordrehandelen og handelen via Internett som økte mest fulgt av butikkhandelen med tekstiler og utstyrsvarer og sportsbutikkene. Veksten i detaljhandelen ble mindre enn forventet i Omsetningen økte med 2,2 prosent mot forventet 4 prosent. I fjerde kvartal økte omsetningen med 2,3 prosent etter nedgang i oktober, god vekst i november og svært beskjeden økning i desember. Kilde: Statistisk sentralbyrå Veksten på årsbasis er den laveste siden Høye strømregninger, unormal høy forskuddsbetaling av skatt, økt reisevirksomhet og sikkerhetssparing pga usikkerhet rundt den internasjonale økonomiske utviklingen har dempet kjøpene av detaljhandelsvarer i Økt priskonkurranse har også bidratt til å dempe verdiveksten i detaljhandelen. Postordre- og internetthandelen er vinneren i 2010 med en vekst på 6,9 prosent. Av butikkbransjene er det butikkhandelen med tekstiler og utstyrsvarer som gjorde det best i 2010 med en vekst på 6,5 prosent. Sportsbransjen, byggevarehusene, møbelbransjen og kosmetikkbransjen følger deretter. Dagligvarebransjen økte omsetningen med 2,3 prosent, mens klesbransjen hadde en vekst på 1,3 prosent. I butikkhandelen med elektriske husholdningsapparater falt omsetningen med 0,5 prosent i 2010 etter en svært svak avslutning på året. M A R K E D S R A P P O R T F R A S T E E N & S T R Ø M N O R G E S V E R I G E, N O R G E, D A N M A R K Side 8

9 2.2 Danmark Detaljhandelen i Danmark falt i verdi med 0,1 prosent i Størst nedgang var det for bekledning der omsetningen falt med 6,4 prosent. Omsetningen av andre forbruksvarer gikk tilbake med 3,2 prosent, mens omsetningen av dagligvarer økte med 4,4 prosent sammenlignet med I 2009 falt omsetningen i detaljhandelen i alt med 3,9 prosent. Omsetningen av matvarer og andre dagligvarer falt med 2,2 prosent, mens salget av bekledning m.v og andre forbruksvarer falt med henholdsvis 4,6 og 5,6 prosent sammenlignet med I første kvartal i 2010 økte omsetningen i detaljhandelen i alt med 1,6 prosent etter 8,7 prosent vekst i mars. Størst økning i dette kvartalet var det for detaljhandelen med bekledning m.v der omsetningen gikk opp med 2,5 prosent. Detaljhandelen med matvarer og andre dagligvarer økte med 2,1 prosent, mens detaljhandelen med andre varer bare økte med 0,7 prosent. I andre kvartal falt omsetningen med 2,4 prosent. Størst nedgang var det for bekledning der omsetningen falt med 3,8 prosent. Omsetningen av matvarer og andre dagligvarer gikk ned med 3 prosent, mens omsetningen av andre forbruksvarer gikk ned med 1,3 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. I tredje kvartal økte detaljhandelen i alt med 0,2 prosent. Størst økning i tredje kvartal hadde detaljhandelen med matvarer og andre dagligvarer der omsetningen gikk opp med 1,5 prosent. Omsetningen innen bekledning m.v gikk opp med 1,4 prosent, mens salget av andre forbruksvarer gikk ned med 1,3 prosent i tredje kvartal i år. I 4. kvartal 2010 økte omsetningen i detaljhandelen med 1,6 prosent og bidro således til at omsetningen i 2010 økte med 0,2 prosent. Størst økning i 4. kvartal var det i salget av matvarer og andre dagligvarer med 3,9 prosent, fulgt av bekledning med 2,8 prosent. Salget av andre forbruksvarer gikk ned med 0,8 prosent i 4. kvartal. På årsbasis økte omsetningen av matvarer og andre dagligvarer med 1,2 prosent, bekledningsvarer med 0,7 prosent, mens salget av ande forbruksvarer gikk ned med 0,7 prosent. Detaljomsetning etter bransje. Januar- november 2010 BRANSJE Detaljhandel i alt 0,1 % Kjøpmenn og døgnkiosker -0,5 % Supermarkeder -3,3 % Discountforretninger 5,4 % Apoteker 2,4 % Detaljhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleie 2,0 % Tøyforretninger 0,3 % Babyutstyrs- og barnetøyforretninger - 8,3 % Skotøyforretninger 7,5 % Møbelforretninger 2,8 % Boligtekstilforretninger - 4,6 % Detaljhandel med kjøkkenutstyr, glass, porselen, bestikk etc 11,3 % Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater 3,9 % Byggemarkeder og verktøysmagasiner 2,9 % Detaljhandel med bøker - 0,1 % Detaljhandel med ur, smykker og gull- og sølvvarer - 6,5 % Optikere - 9,0 % Fotoforretninger - 11,2 % Forhandlere av sports- og campingutstyr 2,0 % Blomsterforretninger, planteforhandlere og hagesentre - 2,8 % Postordreforretninger - 5,9 % Kilde: Danmarks Statistis detailomsetningsindeks Endring i verdi i forhold til samme periode i 2009 M A R K E D S R A P P O R T F R A S T E E N & S T R Ø M N O R G E S V E R I G E, N O R G E, D A N M A R K Side 9

10 Detaljomsetningsindeksen for januar- november 2010 viser at veksten i de elleve første månedene i 2010 har vært klart høyest i detaljhandelen med kjøkkenutstyr, glass, porselen, bestikk etc. med 11,3 prosent fulgt av skotøyforretningene med 7,5 prosent. Discountforretningene kan vise til en økning på 5,4 prosent, mens detaljhandelen med elektriske husholdningsapparater økte med 3,9 prosent i Etter omsetningsnedgang i 2008 og 2009 forventes det at omsetningen i detaljhandelen vil øke igjen i Realveksten i 2010 er justert ned fra 1,9 prosent i augustredegjørelsen til 0,9 prosent i desember. Veksten i 2011 er justert opp med 0,2 prosentpoeng til 2,4 prosent, mens det anslås en realvekst på 2 prosent i Med en prisstigning på rundt to prosent betyr det en verdiøkning på om lag 4-4 ½ prosent i M A R K E D S R A P P O R T F R A S T E E N & S T R Ø M N O R G E S V E R I G E, N O R G E, D A N M A R K Side 10

11 2.3 Sverige Detaljhandelen i Sverige tok seg noe opp i andre halvår 2010 og på årsbasis økte omsetningen med 3,7 prosent i Etter 3,4 prosent vekst i første halvår økte omsetningen i detaljhandelen med 4,1 prosent i 3. kvartal og med 3,8 prosent i 4. kvartal. Omsetningen i desember økte med 3,2 prosent. Størst fremgang i 2010 hadde skohandelen som økte omsetningen med 8 prosent etter hele 45 prosent økning i november. Gullsmedhandelen økte omsetningen med 7,6 prosent, mens elektronikkhandelen omsatte for 7,5 prosent mer enn i Også kleshandelen og sport - og fritidshandelen hadde et godt år i 2010 med henholdsvis 7,2 og 6,7 prosent vekst. Jernvare- og byggevarehandelen omsatte i 2010 for 6,1 prosent mer enn i 2009, mens leketøybutikkene og møbelbutikkene økte omsetningen med henholdsvis 4 og 3,8 prosent. Totalt økte de bransjene som inngår i sällanköpsvaruhandeln omsetningen med 5 prosent i Dagligvarehandelen ekskl. vinmonopol hadde i 2010 en vekst på 2 prosent, mens vinmonopolet økte omsetningen med 3,2 prosent. HUI for 2011 at den totale detaljhandelen vil øke med 3,5 prosent. Både dagligvarehandelen og sällanköpsvaruhandeln antas å øke med 3,5 prosent i følge HUI. Detaljomsetningsindeks etter bransje i Verdiendring i prosent. BRANSJE Endring 2010 Detaljhandel i alt 3,7 % Dagligvarehandel 2,2% Spesialforretninger innen nærings- og nytelsesmidler inkl. vinmonopol 5,1 % Annen detaljhandel med bredt sortiment -0,9 % Sykehusartikler, kosmetikk og hygieneartikler 5,7 % Bekledningshandel (tekstilvarer, klær, sko) 7,3 % Hjemutrustningshandel (møbel, elektro, byggevare) 5,3 % Bokhandel og annen butikkhandel (foto, ur, smykker, blomster etc) 4,1 % Postordrehandel og detaljhandel på internet 9,6 % Kilde: SCB Redaktør: Harald Nilsen, Direktør for Strategi og Analyse, Steen & Strøm Norge. E-post: M A R K E D S R A P P O R T F R A S T E E N & S T R Ø M N O R G E S V E R I G E, N O R G E, D A N M A R K Side 11

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Om status Hovedtrekk i utviklingen Aktiviteten i Norge faller Finanskrise og tilbakegang i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 NORGES BANK MEMO Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 Norges Bank Memo Nr. 3 2014 Norges Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

Norsk økonomi vaksinert mot

Norsk økonomi vaksinert mot CME 21. juni 2011 Andreas Benedictow Torbjørn Eika Norsk økonomi vaksinert mot nedturer i utlandet? Eller tegner SSB et for optimistisk bilde? SSBs prognoser juni 2011: Internasjonal lavkonjunktur trekker

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014 Skofaghandelen 2013 Rapport mars 2014 Virke Mote og Fritid - skofaghandelen Etter finanskrisen har omsetningen i skofaghandelen nærmest stått stille. Også 2013 ble et vanskelig år for bransjen. Med en

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Andel av butikkomsetningen i 2012

Andel av butikkomsetningen i 2012 BUTIKKHANDELEN 2012 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2012. Rapporten tar i tillegg for seg utviklingen i de største bransjene og sommerhandelens betydning for

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet Varehandelsrapporten 2015 Rogaland Haugalandet Landet Detaljvarehandelen vokste noe mer 2014 enn snittet for 2008-2014. Internett igjen den klare vinneren, med en vekst på 14,8 % fra 2013 til 2014, klart

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014 En analyse av kjøpesentrenes omsetningsutvikling i Oslo og Akershus. Utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Oslo Handelsstands Forening. Januar 2015 Utarbeidet av Kvarud Analyse I denne rapporten belyses

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2013 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2012 til 2013. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2012 til 2013.

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

Konjunkturtendensene. Internasjonal økonomi

Konjunkturtendensene. Internasjonal økonomi Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /5 Konjunkturtendensene Internasjonal økonomi Internasjonalt er det økonomiske vekstbildet fortsatt blandet. Det er fremdeles høy vekst i den amerikanske økonomien.

Detaljer

Prognoser 2015. Lars E Haartveit

Prognoser 2015. Lars E Haartveit Prognoser 2015 Lars E Haartveit Omstillingsbehovet: Oljeinvesteringene skulle ned prisfallet setter fart i nedgangen Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 Men langt fra noen krise man ser for seg Utviklingen i anslag

Detaljer

Avveiinger i pengepolitikken

Avveiinger i pengepolitikken Avveiinger i pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Centre for Monetary Economics/BI,. juni Bytteforhold til utlandet med varer Indeks.99=, Norge, med olje,,,, Fastlands-Norge, Danmark Finland Sverige,

Detaljer

Butikkhandelens fordeling etter landsdel 2011

Butikkhandelens fordeling etter landsdel 2011 BUTIKKHANDELEN 2011 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2011. Rapporten tar også for seg utviklingen i de største bransjene og ser også litt nærmere på sommerhandelens

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2014 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2013 til 2014. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2013 til 2014.

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Konjunkturseminar oktober 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar oktober 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar oktober 2015 Lars E Haartveit 2015 starten på nødvendig omstilling Mange «oljerelaterte» som mister jobben blir neppe «navere» Øvrig eksport nyter trolig godt både av økt markedsvekst

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2013 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Klesmarkedet Markedsandeler

Klesmarkedet Markedsandeler INNHOLD Klesmarkedet... Side 3. Klesimport og prisfall...side 4. Skomarkedet...Side 5. Tekstilvaremarkedet...Side 6. Sportsmarkedet...Side 7. Styret for sko og tekstil...side 7. 2. Landets klesbutikker

Detaljer

Innledningsvis viser vi en landsoversikt før vi går ser nærmere på de enkelte fylkene.

Innledningsvis viser vi en landsoversikt før vi går ser nærmere på de enkelte fylkene. BUTIKKHANDELEN 2010 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2010. Rapporten tar også for seg utviklingen i de største bransjene og ser også litt nærmere på sommerhandelens

Detaljer

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27.

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. 1 Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. oktober 2009 1 Amerikansk økonomi har vokst på stadig flere finansielle

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Innholdet i TBU-rapportene Hovedtema i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen i 2014 Prisutviklingen inkl. KPI-anslag

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

Arbeid og velferd. Finansminister Sigbjørn Johnsen

Arbeid og velferd. Finansminister Sigbjørn Johnsen Arbeid og velferd Finansminister Sigbjørn Johnsen Norsk økonomi har greid seg bra Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser 1. kv. 25= 1 Arbeidsledighet (AKU), prosent av arbeidsstyrken Kilder:

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2013 2014 2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS MAI 2015 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Nedgangskonjunkturen til nå hva skiller denne fra de forrige?

Nedgangskonjunkturen til nå hva skiller denne fra de forrige? Nedgangskonjunkturen til nå hva skiller denne fra de forrige? Av: Johannes Sørbø og Jørn Handal sammendrag Vi har i denne artikkelen sett på utviklingen på arbeidsmarkedet i de tre siste nedgangskonjunkturene.

Detaljer

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt 24. september 2015 Sjeføkonom Inge Furre Internasjonal økonomi - Vekst Veksten i verdensøkonomien er intakt Utviklingen i Kina representerer den største

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

2008 2009 2. halvår 09

2008 2009 2. halvår 09 LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2008 2009 2. halvår 09 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS JUNI 2010 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som

Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som Økonomisk vekst, konjunkturer, arbeidsledighet, inflasjon, renter, utenriksøkonomi

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomiske analyser 4/2011 Konjunkturtendensene 2. Konjunkturutviklingen i Norge Foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) viser en volumvekst i BNP Fastlands-Norge på 4 prosent i 2. kvartal

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

N o t a t 001 / 2 0 1 1. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2011

N o t a t 001 / 2 0 1 1. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2011 N o t a t 001 / 2 0 1 1 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2011 1 Innledning Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser lønnsutvikling

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Møbel- og interiørbransjene 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Økonometriske prognoser for. makroøkonomiske. pensjonsforutsetninger 2014-2035. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 15-2014

Økonometriske prognoser for. makroøkonomiske. pensjonsforutsetninger 2014-2035. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 15-2014 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 15-2014 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Sammendrag Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) benyttes her til å framskrive variabler

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært en interessant uke. Finansmarkedene har ristet av seg litt av frykten som har preget inngangen

Detaljer

Kriser. Hva skjer og hvordan reagerer økonomien og menneskene? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå KD, 21. januar 2009

Kriser. Hva skjer og hvordan reagerer økonomien og menneskene? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå KD, 21. januar 2009 1 Kriser Hva skjer og hvordan reagerer økonomien og menneskene? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå KD, 21. januar 2009 1 Årsakene til finanskrisen 2 Årsaken er oppgangen før finanskrisen! Selvforsterkende

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Direktør Birger Vikøren Rådmannslandsmøtet, KS Kommunesektorens organisasjon. april Vekst i globalt BNP Vektet med landenes andel av global

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren

Detaljer

Norsk økonomi gjennom 20 år *

Norsk økonomi gjennom 20 år * Økonomi Norsk økonomi gjennom år * I denne artikkelen gis en kort presentasjon av norsk økonomi gjennom år. Vi går gjennom konjunkturutviklingen i grove trekk, og innvilger oss noen korte stopp ved viktige

Detaljer

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/15 Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen 1. Omsorg og oppvekst dominerer 2. Pleie og omsorg er viktig vekstområde 3.

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2008

Revidert nasjonalbudsjett 2008 Revidert nasjonalbudsjett 8 Finansminister Kristin Halvorsen 1. mai 8 Sterk vekst i fastlandsøkonomien Sterk vekst i fastlandsøkonomien... BNP for Fastlands-Norge. Prosentvis vekst fra året før I fjor

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 N o t a t 006/2011 Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser

Detaljer

Tall og bakgrunn for årets inntektsoppgjør

Tall og bakgrunn for årets inntektsoppgjør Tall og bakgrunn for årets inntektsoppgjør Parats tariffkonferanse Scandic Oslo Airport, 1. mars 2016 Helle Stensbak, sjeføkonom YS Innholdet i TBU-rapportene Hovedtema i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett Økonomiske Utsikter Agenda Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum MET Valutahandel på nett 2 Norden vs Euroland og USA 6 BNP Prosentvis endring år/år 4 2 0-2 -4-6 Q1

Detaljer

Norsk økonomi i omstilling

Norsk økonomi i omstilling Norsk økonomi i omstilling Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank Nord-Norge. Desember Sparebank Nord-Norge.desember Konsumpriser Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt - - 9 9 9 9 98 Kilde:

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

2. Konjunkturtendensene i Norge

2. Konjunkturtendensene i Norge Økonomiske analyser /200 2. Konjunkturtendensene i Norge Norsk økonomi kom inn i en lavkonjunktur tidlig i 2009 etter at forrige konjunkturtopp ble passert for to år siden. Foreløpige tall fra kvartalsvis

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 1 CME i SSB 30.oktober 2007 Torbjørn Eika og Ådne Cappelen Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 September KT: Og vi suser avgårde, alle mann Har NB 2008 endret vår oppfatning? 2 Makroøkonomiske anslag

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Norge er nå inne i en høykonjunktur med lav arbeidsledighet og svært sterk sysselsettingsvekst. Arbeidsledigheten er på sitt laveste siden 1988 og går ned for alle yrkesgrupper og i alle fylker.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Europeisk konjunkturnedgang hvordan rammes Norge? Moderat tilbakeslag som først og fremst rammer eksportindustrien

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2007

HANDELEN I OSLO 2007 HANDELEN I OSLO 2007 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2008 HANDELEN I OSLO 2007 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2007

Detaljer