Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006"

Transkript

1 Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006

2 Christiania Børs was officially opened on 15 April 1819, and the Stock Exchange Act gave it a dual role as an exchange for both foreign currencies and commodities. Shares and bonds were relatively uncommon in Norway at that time, and it was not until 1880 that the initiative was taken to open a stock exchange in Norway s capital city. Trading in listed securities started on 1 March The new securities market saw only very limited activity, with prices fixed just once a month in the presence of the city s two broking firms. Weekly pricing was first introduced immediately before the First World War, and daily pricing started in The exchange stopped quoting prices for commodities in 1974, and the Norwegian central bank took over responsibility for daily exchange rate fixing in Some two decades after trading in standardised options started in the USA, Oslo Børs introdused derivatives trading on 20 May Oslo Børs, the operator of the Oslo market, was a self-owning foundation until May 2001 when it became a limited company, Oslo Børs Holding ASA. The Oslo securities marketplace is operated by Oslo Børs ASA, a wholly owned subsidiary. Oslo Børs is a member in det Nordic stock exchange alliance NOREX, which is a strategic alliance between Iceland Stock Exchange, Oslo Børs and OMX. OMX owns and operates the stock exchanges in Stockholm, Copenhagen, Helsinki, Tallinn, Riga and Vilnius. Christiania Børs ble offisielt åpnet den 15. April 1819 og var av børsloven tildelt to hovedoppgaver, nemlig å skulle fungere som valuta- og varehandelsbørs. Aksjer og obligasjoner var lite utbredt i Norge forut for 1880 da initiativet til etableringen av en fondsbørs i hovedstaden ble tatt. Verdipapirnotering ble igangsatt 1. mars Virksomheten var meget beskjeden, med notering én gang i måneden og i nærvær av byens to fondsmeglerforretninger. Ukentlige noteringer ble først innført rett før første verdenskrig, mens daglige noteringer fant sted fra Notering av varer opphørte i 1974, mens Norges Bank overtok valutanoteringen i Omlag to tiår etter at handelen i standardiserte opsjoner fant sin form i USA, ble det på Oslo Børs åpnet for handel i derivater 20. mai I mai 2001 ble Oslo Børs omdannet fra en selvfinansierende stiftelse til et privat selskap, Oslo Børs Holding ASA, som eier 100 prosent av aksjene i Oslo Børs (markedsplassen). Oslo Børs er medlem i børsalliansen NOREX, som er en strategisk allianse bestående av Iceland Stock Exchange, Oslo Børs og OMX. OMX eier og drifter børsene i Stockholm, København, Helsinki, Tallinn, Riga og Vilnius.

3 Contents / Innhold 4 OSLO BØRS Statistics and Key figures Norwegian market 2005 / Statistikk og nøkkeltall NOREX 11 NOREX Statistics / NOREX-statistikk 14 LISTING AT OSLO BØRS / NOTERING PÅ OSLO BØRS 14 Listing of shares and PCCs / Om børsnotering 15 Listing structure and classification of shares / Listestruktur og klassifisering av aksjer 16 Listing criteria / Kriterier for børsnotering 17 Listing fees / Noteringsavgifter 18 SELECTED FIGURES ALL COMPANIES 2005 / UTVALGT STATISTIKK ALLE SELSKAPER TRADING IN OSLO / HANDEL PÅ OSLO BØRS 28 Trading, clearing and settlement / Handelssystem, clearing og oppgjør 30 Membership on Oslo Børs / Medlemskap på Oslo Børs 30 Trading-fees 2006 / Handelsavgifter

4 Oslo Børs 2005 Another good year for the Oslo market 2005 will go down in history as one of the busiest years ever for Oslo Børs, with a 66 % increase in share trading and 46 new companies added to the stock exchange lists. During the course of the year, the benchmark index gained 40.5 % to close at This is the third year in a row to show a strong rally in the Norwegian market, and the combined market capitalisation of all the companies quoted on Oslo Børs now amounts to NOK billion. As many as 34 companies more than doubled their market capitalisation in The majority of these were found in the oil and oil-related sector, which also led the year's upturn. Trading activity in the equity market in 2005 was at a level that could scarcely have been dreamt of just a few years ago. Shares worth an average of NOK 6 billion changed hands every day, representing an increase of 66 % from 2004 and 170 % higher than The Oslo Benchmark Index reached a new all-time high no fewer than 66 times in 2005, equivalent to a new record on approximately every fourth trading day. Since its low point in February 2003, the Benchmark Index has gained 237 %, which is a very strong performance even by international comparison. Higher oil prices, good earnings by listed companies and, not least, a favourable international economic climate all played a role in the year's stock exchange rally and investors' continuing optimism. Broadly based rally with energy shares taking the lead 2005 again saw a broadly based upturn for the Oslo market, and all the sector indices gained ground. However, there can be little doubt that oil and oil-related shares played the major role in moving the market forward, as can be seen in the gain of 79.5 % achieved by the energy index. The Oslo market's two largest companies, Statoil and Hydro, gained 63 % and 45 % respectively, while the tanker company Frontline saw a 12.5 % upturn. The year's top performer was the oil company DNO, which increased in value by a hefty 849 % to reach a market capitalisation of NOK 13.5 billion. The DNO share price enjoyed a particular surge towards the end of the year when the company announced that its first trial drilling in northern Iraq had found oil. DNO's fantastic performance in 2005 is largely due to the market's expectations for its oil exploration in Iraq, as well as other encouraging news from the company and the high oil price. The year was also characterised by a very strong market for drilling rigs, which led to a number of companies in this sector seeking a stock exchange listing. A number of Nok et godt år på Oslo Børs 2005 skriver seg inn i historien som tidenes mest aktive år på Oslo Børs, med en omsetningsøkning i aksjemarkedet på 66 prosent og 46 nye selskaper på børslistene. I løpet av året steg hovedindeksen 40,5 prosent til 332,5 poeng. Dette er tredje år på rad med solid opptur i det norske markedet, og verdien av aksjene på Oslo Børs beløper seg nå til milliarder kroner. Så mange som 34 selskaper mer enn doblet sin markedsverdi, hvorav et flertall er å finne innen olje- og oljerelatert virksomhet, som også er den sektoren som ledet an i årets oppgang. Aktiviteten i aksjemarkedet har i 2005 vært på et nivå man bare kunne drømme om for få år siden. I snitt ble det omsatt for 6 milliarder kroner hver dag, som er en økning på 66 prosent fra i fjor, og 170 prosent sammenlignet med Hele 66 ganger nådde hovedindeksen historisk toppnotering, som innebærer rekordnotering ca hver fjerde børsdag. Siden hovedindeksens bunn i februar 2003 har indeksen løftet seg 237 prosent, som er meget sterkt også i internasjonal sammenheng. Høy oljepris, gode resultater fra de børsnoterte selskapene og ikke minst et godt økonomisk klima internasjonalt er noen av faktorene som forklarer årets børsoppgang og den vedvarende optimismen blant investorene. Bred oppgang med energiaksjer i front Det har vært en bred oppgang på Oslo Børs også i år, og samtlige bransjeindekser fikk en opptur. Likevel er det liten tvil om at olje- og oljerelaterte selskaper dro det meste av lasset, noe som uttrykkes i oppturen for energiindeksen på 79,5 prosent. Børsens to største selskaper, Statoil og Hydro, kan notere kursoppganger på 63 og 45 prosent, mens tankrederiet Frontline la på seg 12,5 prosent. Årets børsvinner ble oljeselskapet DNO som økte sin verdi med hele 849 prosent, noe som priser selskapet til 13,5 milliarder kroner. DNO fikk blant annet en real opptur mot slutten av året, etter å ha meldt om oljefunn ved sin første letebrønn i Nord-Irak. Det er i stor grad forventninger om oljefunn i Irak, sammen med flere positive nyheter og høy oljepris, som er forklaringen på DNOs fantastiske børsår. Året har også vært preget av et svært godt riggmarked, som har gjort seg utslag i børsnotering av en rekke selskaper innen denne sektoren. Flere riggselskaper troner også høyt på vinnerlisten for året, deriblant Petrolia Drilling, Sinvest, Ocean Rig og Fred. Olsen Energy. Disse aksjene steg mellom 170 og 350 prosent. 4

5 rig companies can be found well up the list of stock exchange winners in 2005, including Petrolia Drilling, Sinvest, Ocean Rig and Fred. Olsen Energy. These companies saw their share prices rise by between 170 % and 350 %. Shares in the airline Norwegian enjoyed a very successful year, gaining 485 %. Norwegian's success reflects new routes, better capacity utilisation and, not least, stronger earnings. Its competitor SAS also enjoyed a good year, but had to be content with a gain of 53 %. Companies in the Aker family also made their mark on the Oslo exchange in 2005, with no fewer than six companies listed on the stock exchange. Of these, Aker, Aker Kværner and Aker Yards produced the strongest improvements in share price with 219 %, 157 % and 117 % respectively. The overwhelming majority of companies listed on Oslo Børs saw an improvement in share price in 2005, and as many as 34 companies doubled their market capitalisation. Of these, around two-thirds are related to the oil industry. The list of companies with falling share prices in 2005 is relatively short, but we find former IT favourites such as Tandberg and Ementor well up the list with declines of 45 % and 26 % respectively. Tandberg issued another profit warning in December which had a sizeable adverse impact on its share price, while the Ementor share continued the downward trend seen in Among the largest companies on the losers' list, we find RCCL and Norske Skog, where share prices fell by 9 % and 10 % respectively. 46 new companies join the Oslo market Oslo Børs admitted as many as 46 companies to listing in 2005, and we have to go back as far as 1997 to find a busier year for new listings (58). Oil and oil-related companies accounted for 21 of the new companies, while the other 25 came from eight different sectors. The level of new listing activity says a lot about the state of the Norwegian economy, and not least reflects the direction and success of many Norwegian companies that have found it natural to seek a stock exchange listing. The corporate sector continues to show strong interest in new listings, and if market conditions remain favourable, it seems likely that investors will again see a number of new investment opportunities join the market in However, experience suggests that the positive trend for new listings seen over recent years could quickly reverse if the market were to take a less favourable direction. 15 companies were removed from listing over the course of the year, principally due to mergers and acquisitions. Flyselskapet Norwegian opplevde også et knallår, og kan glede seg over en kursoppgang på 485 prosent. Økt rutetilbud, høyere belegg på flyene og ikke minst bedre inntjening forklarer mye av oppgangen. Konkurrenten SAS hadde også et hyggelig børsår, men måtte nøye seg med en oppgang på 53 prosent. Selskapene i Aker-sfæren har satt sitt preg på Oslo Børs i 2005, og har ved utgangen av året notert ikke mindre enn seks selskaper på Oslo Børs. De som har hevdet seg best er Aker, Aker Kværner og Aker Yards som har løftet seg henholdsvis 219, 157 og 117 prosent. Det ble et positivt år for de aller fleste selskapene på Oslo Børs, og hele 34 selskaper mer enn doblet sin markedsverdi. Av disse er drøyt halvparten relatert til oljeindustrien. Listen over selskaper som har falt i verdi er forholdsvis kort, men høyt på listen finner vi tidligere it-favoritter som Tandberg og Ementor med kursfall på 45 og 26 prosent. Tandberg kom med nok et resultatvarsel i desember, som ga kraftig negativt utslag på aksjekursen, mens Ementor fortsatte nedturen fra Av de større selskapene på taperlisten finner vi RCCL og Norske Skog, som falt henholdsvis 9 og 10 prosent. 46 nye selskaper til børs Så mange som 46 selskaper fant veien til Oslo Børs i løpet av året, og vi må tilbake til 1997 for å finne et bedre år for nynoteringer (58). 21 av de nye selskapene har kommet innen olje- og oljerelatert virksomhet, mens de resterende 25 er spredt på åtte andre sektorer. Noteringsaktiviteten sier mye om tilstanden i norsk økonomi, og ikke minst at det jobbes svært godt og riktig i mange norske selskaper som etter hvert har funnet det naturlig med børsnotering. Oslo Børs merker fortsatt bra interesse på selskapssiden, og under forutsetning av et fortsatt positivt marked vil investorene kunne få flere nye investeringsobjekter også til neste år. Av erfaring vil likevel en slik positiv trend som vi har sett de siste årene raskt kunne snu dersom utviklingen i markedet tar en annen retning. 15 selskaper er strøket fra notering i løpet av året, hovedsakelig grunnet oppkjøp og fusjoner. Dette er også en naturlig del av hverdagen på en børs, som i tillegg til kjøp og salg av verdipapirer også er en arena for restrukturering og omdannelse av selskaper. Utlendingene dominerer Utenlandske investorer har i en årrekke vært svært aktive på Oslo Børs, men i 2005 nådde aktiviteten et volum man aldri før har sett maken til. Utlendinger passerte i høst den norske stat som største eier, og ved 5

6 This represents another aspect of the normal operation of a stock exchange, which is not only a market place for buying and selling shares but also an arena for corporate restructuring and consolidation. Foreigners dominate Foreign investors have played a very active role in the Oslo market for a number of years, but in 2005 foreign trading activity reached a level never seen before. By the autumn, foreign investors had overtaken the Norwegian state as the largest owner of Norwegian shares, and by the close of the year foreigners held around NOK 545 billion of the total capitalisation of the Oslo market, representing an overall ownership approaching 40 %. For some time now, foreign investors have accounted for between 60 % and 70 % of daily trading volumes, which means that these investors have been largely responsible for the increase in trading the Oslo market has seen over recent years. It is particularly important for a small stock market in a small country that foreign investors find it attractive to invest part of their portfolio here since there is not sufficient private Norwegian capital to meet the sizeable capital requirements that are seen in the market. In addition, increasing interest from foreign investors serves to demonstrate that international investors have confidence in the Norwegian securities market. utgangen av året eier utlendingene omlag 545 milliarder av verdiene på Oslo Børs, som etter hvert nærmer seg en andel på 40 prosent. Av den daglige handelen har utenlandske investorer i lengre tid stått for mellom 60 og 70 prosent, som også betyr at det er disse investorene som i stor grad står for den mer-omsetningen vi har sett på Oslo Børs de siste årene. For en liten børs i et lite land er det særdeles viktig at utenlandske investorer finner det attraktivt å investere deler av sin kapital her, da det i Norge ikke finnes nok privat kapital til å dekke det store kapitalbehovet man stadig ser eksempler på. Utlendingenes økte interesse for å investere på Oslo Børs viser dessuten at internasjonale investormiljøer har tillit til det norske verdipapirmarkedet. Internasjonal oppgang Internasjonalt ble det et hyggelig børsår i de fleste markeder. Norden peker seg ut som et sterkt segment i året som gikk, og børsene i København og Stockholm steg 37 og 29 prosent. Også ved de større børsene i London og Frankfürt ble det en solid opptur. Litt tråere gikk det i USA, der Dow Jones og Nasdaq begge endte med kun små endringer året sett under ett, mens Nikkei-indeksen i Japan steg 40 prosent og opplevde sitt beste år på lang tid. International rally On an international perspective, 2005 was an encouraging year in most markets. The Nordic countries stand out as a strong region for the year, and the Copenhagen and Stockholm markets gained 37 % and 29 % respectively. The major stock exchanges of London and Frankfurt also showed a sound upturn for the year. Markets in the USA were a little more subdued, with the Dow Jones and NASDAQ ending the year close to unchanged, whereas in Japan the Nikkei index enjoyed its best year for quit a while with a rally of 40 %. 6

7 Key Figures / Nøkkeltall Oslo Børs Oslo Børs Benchmark Index / Hovedindeksen (OSEBX) 332,5 236,7 Percentage change 2005 / Prosentvis endring OSEBX 40,5 38,4 Market Capitalisation all companies / Markedsverdi alle selskaper Trading days / Handledager New Issues / Emisjoner ( NOK billion) 28,4 9,3 Dividends year / Utbytte utbetalt i året (NOK billion) 48,5 36,8 Total turnover / Total omsetning (NOK billion) Average turnover per day / Gjennomsnittlig dagsomsetning 6,0 3,6 No of transactions / Antall handler Avarage value one transaction / Gjennomsnittlig verdi per transaksjon (NOK 1000) Turnover velocity / Omsetningshastighet (%) 128,85 108,77 No of listed companies / Antall noterte selskaper No of foreign companies / Antall utenlandske selskaper Shareholder structure at 31 December 2005 / Aksjonærstruktur pr. 31. desember 2005 December Total Main SMB PCC list Government & municipalities 15,90 18,79 15,09 15,85 15,58 23,08 38,20 43,05 41,33 36,98 34,38 37,53 0,59 3,40 Comp. with governm. ownership 5,90 1,58 1,06 1,08 1,27 1,49 0,82 0,71 0,76 0,60 0,51 0,55 0,09 0,00 Banks & mortgage com. 1,60 1,95 1,94 2,21 2,26 1,88 1,84 1,42 1,57 1,91 1,02 0,85 2,87 3,95 Private pension funds/ Life insurance 8,30 8,07 8,51 9,19 9,06 6,67 4,87 2,89 3,18 2,84 2,43 2,43 2,43 4,00 General insurance 1,50 1,46 1,37 1,20 0,85 0,44 0,42 0,72 0,62 0,60 0,41 0,30 1,50 0,34 Mutual funds 4,50 6,25 8,21 7,99 8,41 7,06 5,16 4,24 4,60 4,18 3,91 3,66 6,63 2,20 Other companies 19,80 17,82 24,90 22,85 21,99 17,36 13,52 14,10 14,53 14,77 15,59 14,26 29,92 21,01 Private investors 9,30 9,15 7,72 7,77 7,84 7,73 5,92 5,43 5,53 5,26 4,66 4,01 11,63 51,84 Foreign investors 33,20 33,59 31,15 31,71 31,51 34,11 28,01 26,96 27,82 32,83 37,05 36,39 44,21 13,21 Others - 1,34 0,06 0,16 1,21 0,19 1,25 0,48 0,05 0,03 0,02 0,02 0,12 0,04 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Source: The Norwegian Central Securities Depository Number of shareholders by age at end of year Antall aksjeeiere etter alder ved utgangen av året Under 18 år / below 18 years år / years år / years år / years år / years år / years Over 80 år / above 80 years Sum / Total Kilde: VPS / Source: The Norwegian Central Securities Depository 7

8 Number of shareholders female/male Antall aksjeeiere kvinner/menn Female Male Kilde: VPS / Source: The Norwegian Central Securities Depository Number of shareholders by region in Norway Antall aksjeeiere etter fylke AKERSHUS AUST-AGDER BUSKERUD FINNMARK HEDMARK HORDALAND MØRE OG ROMSDAL NORDLAND NORD-TRØNDELAG OPPLAND OSLO ROGALAND SOGN OG FJORDANE SVALBARD SØR-TRØNDELAG TELEMARK TROMS VEST-AGDER VESTFOLD ØSTFOLD UKJENT UTLANDET TOTALT ANTALL Kilde: VPS / Source: The Norwegian Central Securities Depository 8

9 New listings and removals Nye og strøkne selskaper Listed companies Noterte selskaper Removals / Strøkne selskaper 2005 Company Ticker Last day Price Market value List last day (NOK 1000) Kredittbanken KBK , Financials Nordic American Tanker NAT , Industrials Tsakos Energy Navigation TEN , Industrials Sparebanken Rana RANG , Financials Bolig og Næringsbanken BNB , Financials Elkem ELK , Materials Axxessit AXX , Information Technology Exploration Resources EXRE , Energy Via Travel Group VIA , Consumer Discretionary Privatbanken PRI , Financials Catch Communication CATCH , Information Technology Kværner KVI , Energy Choice Hotels Scandinavia CHS , Consumer Discretionary Findexa FIND , Consumer Discretionary SeaDrill Invest OIL , Energy 9

10 New Listings / Nye selskaper 2005 Company Ticker Type of First day Price Market value List change of listing first day (NOK 1000) DynaPel Systems DYNA Listed , Information Technology Petrojack ASA JACK Listed , Energy Exploration Resources EXRE Demerger , Energy Wilson ASA WILS Listed , Industrials APL ASA APL Listed , Energy International Maritime Exchange IMAREX Listed , Financials Polimoon POLI Listed , Materials Oslo Areal ASA OSLO Listed , Financials Awilco Offshore AWO Listed , Energy Vizrt Ltd VIZ Listed , Information Technology Aker Seafood AKS Listed , Consumer Staples Havila Shipping HAVI Listed , Energy Allianse ALL Listed , Information Technology Norway Energy & Marine Insurance NEMI Listed , Financials Via Travel Group VIA Listed , Consumer Discretionary Questerre Energy Corp. QEC Listed , Energy Kongsberg Automotive Holding KOA Listed , Consumer Discretionary Revus Energy REVUS Listed , Energy Eidesvik Offshore EIOF Listed , Energy Easterm Drilling EDRILL Demerger , Energy Simrad Optronics SIT Listed , Industrials Artumas Group Inc. AGI Listed , Energy Aker American Shipping AKASA Listed , Industrials Siem Offshore SIOFF Demerger , Energy Deep Sea Supply DESS Listed , Energy Media & Research Group MRG Listed , Consumer Discretionary Consafe Offshore CONSA Listed , Energy Bluewater Insurance BLU Listed , Financials Cermaq CEQ Listed , Consumer Staples Powel POWEL Listed , Information Technology Bergesen Worldwide Gas GAS Listed , Energy Rygge-Vaaler Sparebank RVSBG Listed , Financials Biotec Pharmacon BIOTEC Listed , Health Care Geo GEO Listed , Energy Norgani Hotels NORGAN Listed , Financials Odim ODIM Listed , Industrials SeaDrill SDRL Listed , Energy Future Information Research Management FIRM Listed , Information Technology DeepOcean DEEP Listed , Energy Grenland Group GGG Listed , Energy Funcom FUNCOM Listed , Information Technology NorDiag NORD Listed , Health Care Fara FARA Demerger , Information Technology Scorpion Offshore SCORE Listed , Energy Trefoil TREF Listed , Energy Aker Drilling AKD Listed , Energy 10

11 NOREX a single Nordic market Oslo Børs is a member of the NOREX-alliance, which is a strategic alliance between the Nordic exchanges. NOREX was the first alliance using a common trading system, and harmonised rules and recomandations regarding trading and membership. The alliance consists of Iceland Stock Exchange, Oslo Børs and OMX. OMX owns and operates the exchanges in Stockholm, Copenhagen, Helsinki, Tallinn, Riga and Vilnius. The NOREX alliance has made Nordic and Baltic securities far more accessible to investors around the world, through only one single point of access. The objective of the alliance is to exploit synergy benefits through increased distribution and improved cost-effectiveness arising from economies of scale. The alliance builds on active, binding cooperation to attract and retain investors, issuers and members by meeting their needs for simplicity, accessibility, cost-effectiveness and quality. NOREX en felles nordisk markedsplass Oslo Børs er medlem av børsalliansen NOREX, som er en strategisk allianse mellom de nordiske børsene. Alliansen var den første børsalliansen som tok i bruk felles handelssystem og harmoniserte regler og krav med hensyn til handel og medlemskap. Alliansen består av Iceland Stock Exchange, Oslo Børs og OMX. OMX eier og drifter børsene i Stockholm, København, Helsinki, Tallinn, Riga og Vilnius. NOREX-alliansen innebærer at investorer verden over har tilgang til samtlige nordiske og baltiske verdipapirer gjennom kun ett tilknytingspunkt. Formålet er å utnytte synergieffekter gjennom økt distribusjon og bedret kostnadseffektivitet som følge av stordriftsfordeler. Alliansen bygger på aktivt og forpliktende samarbeid for å tiltrekke og beholde investorer, utstedere og medlemmer ved å tilfredsstille deres behov for enkelhet, tilgjengelighet, kostnadseffektivitet og kvalitet. All share price indices. Based on local currency Index level at end of: Percentage Market value change during: Mill Euro end of 2005 Iceland Stock Exchange, ICEX Main 5 107, ,91 60, OMX Copenhagen Stock Exchange, OMXC 367,50 263,32 39, OMX Helsinki Stock Exchange, OMXH 8 166, ,11 31, OMX Riga Stock Exchange, OMXR OMX Stockholm Stock Exchange, OMXS 302,91 228,41 32, OMX Tallinn Stock Exchange, OMXT OMX Vilnius Stock Exchange,OMXV Oslo Børs, OSEAXPR 282,45 193,95 45,

12 Turnover of shares. Mill Euro Turnover Change Equity Covered Company Convertible UCIT's shares in % rights Warrants Warrants Loans incl ETF's Iceland Stock Exchange ,2 86, ,6 OMX Copenhagen Stock Exchange ,4 57,70 83, ,9 OMX Helsinki Stock Exchange* ,4 24,20 117,9 707,3 536,7 2,4 166,9 OMX Riga Stock Exchange 77,5-12, OMX Stockholm Stock Exchange ,3 9, ,7 754,5 100,8 34, ,2 OMX Tallinn Stock Exchange 1 941,2 193, OMX Vilnius Stock Exchange 591,5 87, Oslo Børs ,6 74,59 75,7 63, ,2 NOREX ,1 28, , ,9 637,4 37, ,8 Market capitalization. Mill Euro Shares* Percentage change: Iceland Stock Exchange , ,1 87,00 OMX Copenhagen Stock Exchange , ,0 35,73 OMX Helsinki Stock Exchange , ,3 27,38 OMX Riga Stock Exchange 2 130, ,2 75,28 OMX Stockholm Stock Exchange , ,1 24,16 OMX Tallinn Stock Exchange 2 962, ,0 (34,65) OMX Vilnius Stock Exchange 6 934, ,8 45,85 Oslo Børs** , ,3 55,34 NOREX , ,8 32,73 * Only shares registered in the national securites depositories for foreign companies are included. ** Including Primary Capital Certificates 12

13 Turnover Bonds in market value, excluding repo transactions. Mill Euro * Turnover Percentage change excluding repo and issuing calls Dec Dec Iceland Stock Exchange 1 927, ,8-100,00-0,91 OMX Copenhagen Stock Exchange , ,0 159,53 20,67 OMX Helsinki Stock Exchange 15,9 38,6-71,90 OMX Riga Stock Exchange 0,0 1,9-98,46-88,62 OMX Stockholm Stock Exchange** , ,9 29,72 13,96 OMX Tallinn Stock Exchange 0,1 0, ,13 OMX Vilnius Stock Exchange 28,1 573,0-24,57-10,58 Oslo Børs 6 303, ,3 1,63-8,51 NOREX , ,8 * Including T-bills and certificates. ** Turnover figures of bonds listed on the Monthly List are not reported to Stockholm Stock Exchange. Please note that market value figures for Stockholm are not completely correct. Turnover Bonds in market value, including repo transactions. Mill Euro * Turnover Percentage change incl. repo trans excl. issuing calls Dec Dec Iceland Stock Exchange** 1 927, ,5-26,34-8,15 OMX Copenhagen Stock Exchange , ,0 56,27-15,47 OMX Helsinki Stock Exchange n/a n/a n/a n/a OMX Riga Stock Exchange OMX Stockholm Stock Exchange** n/a n/a n/a n/a OMX Tallinn Stock Exchange n/a n/a n/a n/a OMX Vilnius Stock Exchange Oslo Børs , ,4-18,22 37,88 NOREX , ,9 * Including T-bills and certificates. ** Repos are not reported to the Exchange 13

14 Listing at Oslo Børs / Børsnotering Listing of Shares and Primary Capital Certificates Both large and small companies, foreign and domestic, turn to Oslo Børs to raise capital or to have existing shares more publicly marketed and traded. The alternative to a public listing is for trading in a company s shares to take place in what is known as the grey market, which is not regulated by Oslo Børs or any other supervisory body. The moment a company is listed on Oslo Børs a number of requirements come into play, of which the company s duty to report its accounts and other information to the market and the reporting requirements for employees and officers of the company with access to insider information play a major role. A stock exchange listing is often seen as a sign of quality, and companies typically belive that their customers and suppliers will react positively if they are admitted to listing. However there are many aspects to a stock exchange listing, both positive and negative, and it is absolutely essential that when companies consider applying for admission to listing they are also prepared for the additional exposure that a listing normally also creates. Shareholders, investment analysts and the media can be valuable friends, but can also be very difficult to deal with if times turn difficult. Oslo Børs therefore recommends that companies considering listing should carefully review and prepare their policies on Investor Relations and Corporate Governance. These are both areas that have gained greater focus and significance in the wake of the accounting and other financial scandals that have rocked the international financial markets over recent years. Companies listed at Oslo Børs represent a wide range of industries and sectors, such as finance, industry, offshore, energy, shipping, technology and telecom. In terms of size, listed companies range from a market Om børsnotering Både store og små selskaper, norske og utenlandske, søker mot Oslo Børs for å hente ny kapital eller for å få eksisterende aksjer ytterligere markedsført og omsatt. Alternativet til børsnotering er at aksjene omsettes i det såkalte unoterte markedet, der verken børsen eller andre kontrollinstanser fører tilsyn med aktørene. I det øyeblikk et selskap søker børsnotering blir det underlagt bestemte krav, der spesielt informasjonsplikt, regnskapsrapportering og innsideregler står sentralt. En børsnotering vurderes ofte som positiv overfor kunder og leverandører, da en børsnotering gjerne anses som et kvalitetstegn. Men en børsnotering har mange sider, på godt og vondt, og det er helt nødvendig at selskaper som ønsker børsnotering forbereder seg grundig i forhold til den økte oppmerksomheten mange blir utsatt for som børsnotert. Aksjonærer, analytikere og media er gull verdt å ha med seg, men ofte svært vanskelig å håndtere i dårlige tider. Derfor anbefaler Oslo Børs at det nedlegges et grundig arbeid i forhold til Investor Relations og Eierstyring og Selskapsledelse (Corporate Governance), som har fått økt fokus nasjonalt og internasjonalt de siste årene. Selskaper notert på Oslo Børs representerer mange ulike bransjer, deriblant teknologi, finans, industri, offshore, energi, shipping, it og telekommunikasjon. Størrelsesmessig varierer selskapene fra en markedsverdi på 13 millioner kroner til 350 milliarder kroner. Ved utgangen av 2005 var totalt 219 selskaper notert på Oslo Børs, hvorav 28 var utenlandske selskaper og 20 sparebanker med utstedte grunnfondsbevis. Samlet markedsverdi for selskapene notert på Oslo Børs var ved utgangen av 2005 NOK milliarder. 14

15 capitalisation of NOK 13 million to as much as NOK 350 billion. At the end of 2005 there were 219 companies listed on Oslo Børs, of which 28 foreign companies and 20 saving banks with listed Primary Capital Certificates (PCCs). The total market capitalisation for companies listed at Oslo Børs where at the end of 2005 NOK billion. Listed companies in 2005 In 2005 Oslo Børs listed 46 new companies. At the same time 15 companies was delisted. The number of listings is the highest since 1997 and is, among other factors, a result of a strong Norwegian economi that makes it naturally for several companies to go public to develop their business. Listing structure and classification of shares Liquidity categories Listed shares are allocated to categories based on their liquidity, with a separate category for listed primary capital certificates (PCCs). The method of allocation to liquidity categories will be based on historic liquidity last six months. Shares in each category will be listed alphabetically. The allocations to categories will be rebalanced every six months, and the new category allocations will come into force on the third Friday in June and the third Friday in December respectively. The target measurement periods are from 1 December to and including 31 May and from 1 June to and including 30 November. For more information regarding listing structure on Oslo Børs: Liquidity categories for shares and PCCs listed on Oslo Børs are: OBX Shares included in the OBX-index, normally 25 shares OB Match Shares with a minimum of 10 trades per day on average (excl. OBX), or if the company has signed an agreement with an investment firm, approved by Oslo Børs, as a liquidity provider. OB Standard OB New Shares with fever than 10 trades per day on average. Newly listed shares. OB Primary Capital Certificates Listed PCCs. Mange nynoteringer i 2005 I 2005 ble hele 46 selskaper notert på Oslo Børs mens 15 selskaper ble strøket fra notering, først og fremst som følge av oppkjøp og fusjoner. Antall nynoteringer er det høyeste siden 1997, og er blant annet et resultat av en sterk norsk økonomi som gjør det naturlig for mange selskaper å søke børsnotering for å videreutvikle sin virksomhet. Listestruktur og klassifisering av aksjer Likviditetsinndeling Børsnoterte aksjer inndeles i ulike segmenter ut fra likviditet i aksjene, med et eget segment for børsnoterte grunnfondsbevis. Likviditetsinndelingen tar utgangspunkt i historisk likviditet siste seks måneder, og aksjene presenteres alfabetisk innenfor hvert segment. Segmentene rebalanseres hvert halvår med gjennomføring henholdsvis tredje fredag i juni og tredje fredag i desember. Måleperiodene er fra og med 1. desember til og med 31. mai, og fra og med 1. juni til og med 30. november. Les mer om listeinndelingen på Oslo Børs her: Oslo Børs har definert følgende segmenter: OBX OB Match OB Standard OB Nye Aksjene som utgjør OBX-utvalget, normalt 25 aksjer. Øvrige aksjer med minimum 10 handler pr dag i gjennomsnitt (eksl OBX), eller at selskapet har inngått en likviditetsgarantiavtale med et godkjent meglerhus på Oslo Børs. Aksjer med færre enn 10 handler pr dag i gjennomsnitt. Nylig noterte aksjer. OB Grunnfondsbevis Noterte grunnfondsbevis. 15

16 Industry Classification (GICS) Companies listed on Oslo Børs are in addition categorised according to industry sectors. Together with the other exchanges in the NOREX Alliance, Oslo Børs has implemented the Global Industry Classification Standard (GICS), a global standard developed by Morgan Stanley Capital International Inc. and Standard & Poor s. Main List / SMB List / Primary Capital Certificate List A company that whises to be listed can apply for admission to either the Main List or the SMB List (small and mediumsized companies). In addition savings banks can seek admission to a separate list for primary capital certificates (PCCs). The SMB List was introduced in April 1992 with the intention of making it easier for small and medium-sized companies to raise equity capital from the market. At the end of 2005 the SMB List included 106 companies. The primary capital certificates (PCCs) list was introduced in savings banks are listed with PCCs at the end of At the end of 2005 four companies still had issued two classes of shares, that is A and B shares, whereas the B shares often have limited or no voting rights while the A shares have full voting rights. Apart from these differences, all shareholders in a company normally have the same rights and duties regardless of the class of shares they own. Listing criteria The decision to admit a security to listing is made by the Board of Oslo Børs on the basis of an application from the company. One main requirement for a public listing is that the security is of general interest, and can be expected to be traded regularly. When making its decision, the Board also places emphasis on the company s financial status. Companies that apply for a listing must prepare and publish an introductory prospectus. The shares in the company must be freely negotiable and registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS). Listed Norwegian joint stock companies must be public limited companies (ASA). In addition to the general requirements mentioned above, companies seeking a listing must satisfy the following conditions: The value of the shares for which a listing is requested must be expected to exceed NOK 300 million on the Main List and NOK 8 million on the SMB List. The company must have been in existence and carried on its business for at least three years. At least 25 % of the shares for which a listing is requested must be spread among the general public. Sektorklassifisering (GICS) I tillegg til likviditetsinndelingen er selskaper notert på Oslo Børs klassifisert etter sektortilhørighet. Sammen med de øvrige børsene i NOREX-alliansen benyttes the Global Industry Classification Standard (GICS) som er utviklet og implementert av Morgan Stanley Capital International Inc. og Standard & Poor s. Hovedlisten / SMB-listen / Grunnfondsbevislisten Et selskap som ønsker å gå på børs kan søke om opptak på enten hovedlisten eller SMB-listen (små og mellomstore bedrifter). I tillegg kan sparebanker notere sine grunnfondsbevis på egen liste. SMB-listen ble introdusert i april 1992, med det formål å gjøre det lettere for mindre og mellomstore selskaper å skaffe ny egenkapital. Ved årsslutt 2005 var 106 selskaper notert på SMB-listen. Grunnfondsbevis ble første gang notert i februar Ved utgangen av 2005 hadde 20 sparebanker notert grunnfondsbevis på Oslo Børs. Ved utgangen av 2005 hadde fire selskaper fortsatt notert to aksjeklasser, dvs. både A- og B-aksjer der A-aksjer er aksjer med full stemmerett mens B-aksjer ofte har begrenset eller ingen stemmerett. Utover dette innehar aksjonærene vanligvis de samme rettigheter og forpliktelser, uavhengig av hvilken aksjeklasse de eier. Kriterier for børsnotering Børsstyret avgjør etter søknad fra selskapet om et verdipapir skal tas opp til notering. Et hovedkrav for børsnotering er at verdipapiret skal ha allmenn interesse, og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning. Ved avgjørelsen skal det dessuten legges vekt på selskapets økonomi. Selskaper som søker opptak må utarbeide og offentliggjøre et introduksjonsprospekt. Aksjene i selskapet skal være fritt omsettelige og være registrert i VPS. Norske børsnoterte aksjeselskaper må være allmennaksjeselskaper (ASA). Utover de generelle kravene som er angitt ovenfor, må selskaper som søker opptak til notering oppfylle følgende vilkår: Kursverdien av de aksjene som søkes opptatt må antas å være minimum 300 millioner kroner på hovedlisten og minimum 8 millioner kroner på SMB-listen. Selskapet må ha bestått og drevet sin virksomhet i minimum tre år. Minimum 25 prosent av aksjene som søkes notert må være spredt blant allmennheten. 16

17 In the case of a listing on the Main List, at least 1,000 independent shareholders must own a minimum of one round lot each (shares worth approximately NOK 10,000). The corresponding figure for the SMB list is 100 shareholders. In the case of primary capital certificates, at least 25% of the certificates in issue must be held by at least 200 independent owners who own a minimum of one round lot each. Other conditions are identical to those applying to listing on the Main List. For more information regarding listing, see Oslo Børs web-site For notering på hovedlisten må minimum uavhengige aksjonærer eie minimum én børspost hver (aksjer for omlag kroner). Tilsvarende tall for SMB-listen er 100 aksjonærer. For grunnfondsbevis er kravet at minst 25 prosent er fordelt blant minst 200 uavhengige eiere som eier minimum én børspost hver. For øvrig er vilkårene identiske med de som gjelder for hovedlisten. For ytterligere informasjon om børsnotering, se børsens nettsider Extract from the Oslo Børs fee tariff for 2006 (equites) Annual listing fee: Utdrag av avgiftene til Oslo Børs for 2006 (aksjer og grunnfondsbevis) Årlig kursnoteringsavgift: Main List: NOK 60 kroner per NOK million in market capitalisation at year end:minimum NOK maximum NOK Hovedlisten: 60 kroner pr mill kroner i markedsverdi ved årsskiftet; minimum kroner og maksimum kroner SMB List: Same rates as for the Main List SMB-listen: Samme satser som hovedlisten Secundary listing: Registration fee: Prospectus fee: Calculated on the basis of the value of capital registered with VPS 0,1 0/0 of the gross issue amount, minimum NOK , maximum NOK First time controll of prospectus: NOK Offer documents: NOK Sekundærnotering: Beregnes ut fra VPS-registrert kapital Registreringsavgift: 0,1 0/0 av brutto hentet kapital, minimum kroner, maksimum kroner. Prospektavgift: Første gangs kontroll av prospekt: kroner Tilbudsdokumenter kroner 17

18 Selected figures for all listed companies 2005 Nominal Note Company - share class Reg. share Dividend Dividend Price* Change Price Price Market value Turnover Turnover no. of Turnover Velocity (%) Tr.days Symbol value capital (1000) share total % high low year end (1000) Value (1000) Shares (1000)** Transactions OBX 10,00 Aker Kværner , ,50 157,50 415,00 173, , AKVER 10,00 DnB NOR , ,00 25,50 73,00 57, , DNBNOR 1,00 DNO , ,50 853,80 59,50 6, , DNO 0,01 Fast Search & Transfer , ,80 87,90 26,30 12, , FAST 20,00 Fred. Olsen Energy , ,00 177,70 243,00 84, , FOE USD 2,50 Frontline , ,00 39,80 354,00 234, , FRO 18,30 Norsk Hydro , ,00 51,20 747,00 464, , NHY 10,00 Norske Skogindustrier , ,25-5,00 124,87 86, , NSG 6,25 Orkla , ,50 46,10 280,00 195, , ORK 10,00 Petroleum Geo-Services , ,00 64,90 211,00 120, , PGS 10,00 Prosafe , ,50 83,70 286,50 165, , PRS USD 0,01 Royal Caribbean Cruises , ,50-7,90 343,00 253, , RCL 1,00 Schibsted , ,00 19,50 203,50 147, , SCH 10,00 Smedvig ser. A , ,00 96,30 197,00 95, , SME 2,50 Statoil , ,00 70,90 166,50 91, , STL USD 2,00 Stolt Offshore ,50 100,30 82,25 39, , STO USD 1,00 Stolt-Nielsen , ,50 40,50 263,00 176, , SNI 5,00 Storebrand , ,25 13,00 66,50 47, , STB USD 0,01 1 Subsea ,75 161,00 92,00 29, , SUB 1,00 Tandberg , ,30-44,70 89,00 34, , TAA 2,00 Tandberg Television ,25 69,20 94,00 52, , TAT 6,00 Telenor , ,25 23,80 66,75 49, , TEL 1,00 TGS-NOPEC Geophysical Company ,00 104,50 318,50 149, , TGS 1,00 Tomra Systems , ,30 55,60 51,00 23, , TOM 1,70 Yara International , ,25 26,30 119,75 74, , YAR Total OBX OB Match 0,23 ABG Sundal Collier , ,80 41,50 9,19 5, , ASC 0,18 Acta Holding , ,90 110,10 19,80 8, , ACTA 0,10 Active ,57-14,30 8,39 4, , ACTIVE 0,25 AF Gruppen , ,00 65,20 92,00 55, , AFG 28,00 Aker , ,00 241,90 212,50 67, , AKER 10,00 2 Aker American Shipping ,00-82,00 62, , AKASA 5,00 3 Aker Seafoods ,00-43,50 28, , AKS 20,00 Aker Yards , ,00 123,20 375,00 149, , AKY 0,10 Aktiv Kapital , ,00-21,10 133,00 86, , AIK 1,00 4 Allianse ,00-10,50 7, , ALL 0,10 Altinex ,51 97,90 0,54 0, , ALX 0,50 5 Andvord Tybring-Gjedde ,10 137,50 7,15 3, , ATG 0,50 6 Axxessit ,50 o 29,50 28,50 17, , AXX 0,50 7 APL ,00-88,00 53, , APL 50,00 8 Bolig- og Næringsbanken , ,50 o -1,00 340,00 321, ,30 44 BNB 0,07 Apptix ,18-19,20 9,40 4, , APP 10,00 9 Awilco Offshore ,40-42,40 21, , AWO GBP 0,35 Axis-Shield ,80 22,20 41,40 26, , ASD 2,00 Belships , ,11-25,90 19,10 6, , BEL 1,00 Birdstep Technology ,80 34,00 15,00 5, , BIRD 1,00 Bjørge , ,80 59,30 12,30 7, , BJORGE 0,10 Blom ,00 376,80 42,50 7, , BLO 22,00 10 Bluewater Insurance ,00-44,50 29, ,60 54 BLU 5,00 Bonheur , ,00 146,40 654,00 260, , BON 10,00 Borgestad , ,00 K 6,70 158,00 108, , BOR 0,10 11 Catch Communications ,50 o 24,50 29,00 14, , CATCH 5,00 Camillo Eitzen & Co , ,00 32,90 81,00 53, , CECO USD 0,20 CanArgo Energy Corporation ,55 32,40 14,10 4, , CNR SEK 1,00 12 Consafe Offshore ,00-119,00 86, ,90 69 CONSA 0,10 Conseptor , ,00-13,20 14,10 10, , CNS SEK 0,25 ContextVision ,50 263,30 56,50 14, , COV 1,00 CorrOcean ,74 11,60 4,50 2, , COR CAD - Crew Gold Corporation ,32 55,30 11,60 6, , CRU * Last traded price for the last day of the year. If the stock has not been traded that day, the last ask price is applied (marked «k»). If there does not exist an ask price either, the last traded price for the latest day the stock was traded is used (marked «o»). ** Diluting effects are adjusted for in order to reflect the true performance of the security

19 Selected figures for all listed companies 2005 Nominal Note Company - share class Reg. share Dividend Dividend Price* Change Price Price Market value Turnover Turnover no. of Turnover Velocity (%) Tr.days Symbol value capital (1000) share total % high low year end (1000) Value (1000) Shares (1000)** Transactions 0,50 Data Respons ,90 46,30 13,90 9, , DAT 1,00 13 Deep Sea Supply ,30-11,90 8, ,80 76 DESS 0,05 DiaGenic ,31 223,30 15,30 2, , DIAG 2,00 DOF , ,00 82,80 36,50 20, , DOF 0,50 Domstein , ,45 5,70 8,05 5, , DOM 12,00 14 Exploration Resources ,00 o - 340,00 126, , EXRE USD 0,50 15 DynaPel Systems ,80-9,20 3, , DYNA 1,00 16 Eastern Drilling ,50-100,50 67, , EDRILL 1,75 EDB Business Partner , ,00 0,10 54,25 41, , EDBASA 0,05 17 Eidesvik Offshore ,50-57,00 45, , EIOF 1,00 Ekornes , ,25 0,30 147,00 107, , EKO 1,00 Eltek ,75 62,00 117,00 63, , ELT 1,00 Ementor ,24-25,80 3,17 1, , EME 5,00 Expert , ,50 27,40 83,50 57, , EXPERT 1,00 Farstad Shipping , ,00 36,20 97,00 74, , FAR 1,00 Fjord Seafood ,45 45,40 4,80 2, , FJO 0,50 18 Findexa , ,30 o 52,20 33,50 22, , FIND 5,00 Ganger Rolf , ,50 149,90 581,00 236, , GRO 0,10 Global Geo Services ,00 22,00 13,30 6, , GGS USD 1,00 Golar LNG ,00 2,00 98,00 69, , GOL USD 0,10 Golden Ocean Group ,80 0,00 5,70 3, , GOGL 0,20 Goodtech ,00 245,00 2,90 0, , GOD 1,00 Green Reefers ,84 8,80 6,78 4, , GRR CAD 0,00 Guinor Gold Corporation ,32 K 73,70 8,68 4, , GNR 1,00 Hafslund ser. B , ,50 98,00 74,00 38, , HNB 0,20 Hands ,18 o 34,10 1,21 0, , HND 0,12 Hexagon Composites ,10 115,80 8,03 2, , HEX 6,00 HÅG , ,50 K 97,10 47,00 24, , HAG 60,00 I.M. Skaugen , ,00 K 65,40 248,50 155, , IMSK 20,00 19 Kværner ,50 o 559,70 211,50 34, , KVI 0,10 Ignis ,26 197,50 1,35 0, , IGNIS 0,21 Inmeta , ,95-3,50 2,45 1, , INM SEK 0,05 Int. Gold Exploration , ,16 660,90 2,16 0, ,0 252 IGE 1,00 20 International Maritime Exchange , ,50-118,25 65, , IMAREX 1,00 Itera Consulting Group , ,81 66,70 4,12 2, , ITE USD 0,05 Jinhui Shipping and Transport , ,80 12,80 34,60 14, , JIN 1,00 Kitron ,92 5,90 3,70 2, , KIT 0,50 21 Kongsberg Automotive Holding ,20-58,00 46, , KOA 5,00 Kongsberg Gruppen , ,00 27,90 132,00 91, , KOG 1,00 Lerøy Seafood Group , ,00 103,40 73,00 33, , LSG 0,50 Mamut ,50 36,40 16,30 9, , MAMUT 0,10 22 Media & Research Group ,00-11,20 8, ,60 48 MRG DKK 5,00 Medicult ,30 0,00 16,00 9, , MEC 1,00 Natural , ,00-24,20 40,00 26, , NTL 2,00 Nera ,70 8,30 16,30 12, , NER 1,00 NextGenTel Holding ,50 18,80 56,00 31, , NEXT 0,05 Nordic Semiconductor ,50 0,80 79,00 46, , NOD 0,88 23 Norse Energy Corp ,52 28,50 5,08 2, , NEC 0,10 Norwegian Air Shuttle ,00 485,20 79,50 13, , NAS 10,00 Ocean Rig ,50 224,60 92,50 27, , OCR 2,50 Odfjell ser. A , ,00 33,90 153,00 104, , ODF 2,50 Odfjell ser. B , ,00 18,20 140,00 98, , ODFB 1,80 Office Line , ,25 90,50 62,00 28, , OFL 0,02 Opera Software ,50 158,30 23,30 8, , OPERA 0,15 Opticom ,00 111,10 205,00 42, , OPC 1,00 Otrum ,00-3,20 35,80 26, , OTR 1,00 P4 Radio Hele Norge , ,20 55,50 29,50 18, , PFI SEK 0,50 PA Resources ,90 419,50 40,33 6, , PAR 0,75 Pan Fish ,09 12,40 2,26 1, , PAN 5,00 24 Petrojack ,00-22,50 7, , JACK 0,50 Petrolia Drilling ,25 351,40 3,42 0, ,1 253 PDR 0,50 PhotoCure ,00 24,10 56,00 33, , PHO 1,00 25 Polimoon ,00-21,90 14, , POLI 1,00 26 Powel ,50-24,50 14, ,70 41 POWEL 2,00 Profdoc , ,50 45,90 114,00 78, , PRO 20 21

20 Selected figures for all listed companies 2005 Nominal Note Company - share class Reg. share Dividend Dividend Price* Change Price Price Market value Turnover Turnover no. of Turnover Velocity (%) Tr.days Symbol value capital (1000) share total % high low year end (1000) Value (1000) Shares (1000)** Transactions 1,00 PSI Group ,40-19,50 28,60 16, , PSI 0,38 Q-Free ,30 37,00 30,42 14, , QFR CAD - 27 Questerre Energy Corporation ,24-4,60 2, , QEC 0,25 28 Revus Energy ,00-64,50 38, , REVUS 10,00 Rieber & Søn , ,25-3,30 58,25 47, , RIE 0,25 29 Rocksource ,83 156,10 2,86 0, , RGT SEK 10,00 SAS AB ,00 53,30 89,00 53, , SAS NOK 1,25 Scana Industrier ,50 65,30 4,91 2, , SCI 0,20 Sevan Marine ,60 232,60 33,50 9, , SEVAN USD 1,00 30 SeaDrill Invest ,50 o 96,40 19,50 8, , OIL USD 0,01 31 Siem Offshore ,82-4,52 3, , SIOFF 0,66 32 Simrad Optronics ,12-4,40 3, , SIT 6,00 Sinvest ,75 322,40 85,75 19, , SIN 10,00 Smedvig ser. B , ,00 92,90 156,00 77, , SMEB 0,34 Software Innovation ,20 4,70 23,50 15, , SOI 2,00 Solstad Offshore , ,00 43,30 104,00 64, , SOFF USD 0,01 Star Reefers Inc ,00 29,60 170,00 108, , SRI 0,40 Stepstone ,30 78,80 9,65 5, , STP 0,25 Strømme ,10 246,90 5,60 1, , STR 0,70 SuperOffice , ,60 33,20 35,40 26, , SUO 2,00 Synnøve Finden ,40 46,60 40,40 22, , SFM 2,20 Tandberg Data ,00 0,00 13,20 7, , TAD 0,84 Tandberg Storage ,55 105,60 6,40 2, , TST 0,65 Technor , ,80 30,00 13,40 7, , TEC 0,05 Teco Coating Services , ,85-16,80 8,00 4, , TECO 0,13 TeleComputing ,00 53,00 15,50 9, , TCO USD 0,67 33 Trefoil ,00-43,50 41, ,20 8 TREF 0,50 TTS Marine ,00 65,80 36,50 18, , TTS 2,50 Veidekke , ,50 113,00 192,50 99, , VEI 5,00 Visma , ,00 35,70 101,50 70, , VIS 0,50 VMetro , ,30-5,50 36,00 25, , VME 20,00 Wilh. Wilhelmsen ser. A , ,50 65,30 248,50 145, , WWI 5,00 34 Wilson ,90-22,60 19, , WILS Total OB Match OB Standard 20,00 Adresseavisen , ,00 K 26,00 500,00 400, ,80 52 AAV 10,00 Arendals Fossekompani , ,00 47,00 950,00 620, , AFK CAD - 35 Artumas Group ,00 K - 34,00 28, ,70 86 AGI 2,60 Byggma , ,00 K 54,10 34,00 22, , BMA 0,09 36 Choice Hotels Scandinavia ,00 o 57,40 37,00 20, ,30 55 CHS 0,50 Consorte Group ,11 12,50 12,00 6, , COGR 5,00 Eidsiva Rederi ,00 27,60 30,00 20, ,00 71 EID 20,00 37 Elkem ,00 o 2,60 242,00 220, ,30 64 ELK 0,12 Exense ,60-34,40 6,00 2, , EXE 10,00 Fesil , ,50 K 53,70 60,00 30, ,10 77 FSL 25,00 Fosen Trafikklag ,00 K 2,90 380,00 285, ,70 40 FOS 5,00 Gresvig , ,00 18,70 48,50 39, , GRE 10,00 Gyldendal , ,50 K 34,40 445,00 300, ,50 52 GYL 1,00 Hafslund ser. A , ,00 91,90 73,50 39, , HNA 20,00 Hardanger Sunnhordlandske , ,00 45,40 360,00 200, ,40 90 HSD 25,00 38 Havila Shipping ,50-58,00 41, , HAVI 10,00 Hjellegjerde , ,00-16,10 47,50 26, , HJE 0,12 IBAS Holding ,00 K 92,50 23,10 11, , IBAS 1,00 Komplett , ,00 100,90 85,00 38, , KOM 2,00 39 KredittBanken ,00 0 KBK 10,00 Kverneland ,00-4,20 92,33 72, , KVE 5,00 Luxo ,40-31,60 17,00 10, ,80 41 LUX 0,25 Medi-Stim , ,60 42,80 14,50 9, , MEDI 10,00 Namsos Trafikkselskap , ,00 K -11,30 83,00 67, ,60 59 NAM USD 0,01 40 Nordic American Tanker Shipping ,00 o -2,20 225,00 205, ,40 2 NAT 0,39 Norman ,50-11,70 71,00 51, , NORMAN 10,00 Norsk Vekst ,10 25,40 32,90 25, , NOV 0,15 Norsk Vekst Forvaltning ,50-60,00 4,15 1, ,80 95 NVF 10,00 41 Norway Energy & Marine Insurance ,70 K - 53,00 29, , NEMI 22 23

Facts & Figures 2005

Facts & Figures 2005 Facts & Figures 2005 Christiania Børs was officially opened on 15 April 1819, and the Stock Exchange Act gave it a dual role as an exchange for both foreign currencies and commodities. Shares and bonds

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Verdiansettelse på verdipapirer Aksjer, Grunnfondsbevis og Derivater Pr. 1. januar 2006 (Antatt omsetningsverdi) Ettertrykk forbudt! Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund AKSJER - Hovedlisten OBX Pål.

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Verdiansettelse på verdipapirer Aksjer, Grunnfondsbevis og Derivater Pr. 1. januar 2007 (Antatt omsetningsverdi) Ettertrykk forbudt! Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund AKSJER OBX Utb. Kurs- Omregnet

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Verdiansettelse på verdipapirer Aksjer, Grunnfondsbevis og Derivater Pr. 1. januar 2005 (Antatt omsetningsverdi) Ettertrykk forbudt! Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund AKSJER - Hovedlisten OBX - Hovedlisten

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017 Hordaland på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 217 Selskapene fra Hordaland Hordaland på Børsen 19 SELSKAPER VERDT XXX MILLIARDER KRONER Sektorer Energi 6,7 mrd.

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal.

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Nordnet Market Outlook, juni 2011 Selskapet SME Direkt samler inn prognoser og estimater fra analytikere og sammenstiller dette til gjennomsnittsverdier.

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Facts & Figures 2004

Facts & Figures 2004 Facts & Figures 2004 Christiania Børs was officially opened on 15 April 1819, and the Stock Exchange Act gave it a dual role as an exchange for both foreign currencies and commodities. Shares and bonds

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

OBI Price Information Feed

OBI Price Information Feed OBI Price Information Feed Product Specification Equities Version 1.0 / 05.07.1999 Table of Contents 1 PRODUCT SPECIFICATION 3 1.1 Scope...3 1.2 Record Definition...3 1.2.1 Data types...3 1.2.2 Record

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

Februar 2017/February 2017 Veiledning meldingskategorier Guidance categories

Februar 2017/February 2017 Veiledning meldingskategorier Guidance categories Februar 2017/February 2017 Veiledning meldingskategorier Guidance categories Oslo Børs NewsPoint Navn på kategori /Name of category Norsk/Norwegian Engelsk /English ÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER

Detaljer

Veiledning meldingskategorier Guidance categories

Veiledning meldingskategorier Guidance categories JUNI 2017/JUNE 2017 Veiledning meldingskategorier Guidance categories Oslo Børs NewsPoint Navn på kategori /Name of category Norsk/Norwegian Engelsk /English ÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER ANNUAL

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer Pr. 1. januar 2005 (Antatt omsetningsverdi) Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Statskasseveksler NO0010218902 0% 2004/2005... 99,65 NO0010238694

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Antall treff: 113 [1] 2 3 4 5 26.05.2009 15:52:07 OB,A... RXT Mandatory notifications of trade MELDEPLIKTIG HANDEL 26.05.2009 14:34:07 OB,A... RXT Mandatory notifications of trade MELDEPLIKTIG HANDEL 25.05.2009

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Hordaland til nye høyder på Børsen. 18. august 2016, Hordaland på børs

Hordaland til nye høyder på Børsen. 18. august 2016, Hordaland på børs Hordaland til nye høyder på Børsen 18. august 2016, Hordaland på børs Store endringer i rammebetingelsene: Husker dere sommeren 2014? Kilde: Fish Pool, Infront, NAV Sjømat sterkeste sektor Rebasert: 01.08.2014

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Agder på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017

Agder på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017 Agder på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017 Egder på Børsen 370 365 360 355 350 345 340 335 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Private sparer mer i aksjer DET PRIVATE

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

InnsideBørsen Q2 2012. Tema: Makt og kjønn

InnsideBørsen Q2 2012. Tema: Makt og kjønn InnsideBørsen Q2 2012 Tema: Makt og kjønn 10. april 2012 1 Abstract We are seeing a small increase in the share of women with regular access to insider information within listed companies on the Oslo Stock

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 46. 13. november 2006 Tilbakeblikk på uke 45. Oslo Børs fortsatte å stige i forrige uke etter de siste ukenes stigning og Hovedindeksen endte på 412,06, en stigning

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer Obligasjoner Pr. 1. januar 2007 (Antatt omsetningsverdi) Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund BØRSNOTERTE OBLIGASJONER Statskasseveksler NO0010305329

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 26.04.07 Kr.

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr.

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr. 30.06.08

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr.

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 33. 14. august 2006 Tilbakeblikk på uke 32. Uke 32 var bl.a. preget av Feds rentemøte og terrorfrykt og det ble en tung uke for de fleste børsene rundt om i

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Semi-annual report mutual funds 2015. @ Harald Pettersen / Statoil

Semi-annual report mutual funds 2015. @ Harald Pettersen / Statoil Semi-annual report mutual funds 15 @ Harald Pettersen / Statoil Long-term approach Growth Asset management Our company has applied the same philosophy since it was founded in 1995 and those participating

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer Pr. 1. januar 2004 (Antatt omsetningsverdi) Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Statskasseveksler NO 0010181084 0.00% 2003/2004... 99,57 NO0010190408

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 30.06.10

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2005.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2005. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2005. Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består i det alt vesenlige av finansvirksomhet, dessuten kraftproduksjon samt eiendomsutleie.

Detaljer

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet) den 13. april 2011 kl. 10:00 i Selskapets

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 03.03.09 Kr. 408,0 mill.. Pr.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 31.03.09 Kr. 451,1 mill.. Pr. 28.04.09 Kr.

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 29.04.10 Kr.

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type 14.04.2008 13:48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor 14.04.2008 13:48:08 OB NOR Noreco sells South East Tor share 11.04.2008 16:52:35

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

InnsideBørsen Q1 2012. Tema: Makt og kjønn

InnsideBørsen Q1 2012. Tema: Makt og kjønn InnsideBørsen Q1 2012 Tema: Makt og kjønn 22. januar 2012 1 Abstract Three of four with regularly access to insider information on the Oslo Stock Exchange within listed companies are men. In the primary

Detaljer

Annual Information Orkla ASA 2007

Annual Information Orkla ASA 2007 Annual Information Orkla ASA Date/time Ticker Announcement Type of announcement 19.12. 08:59:21 ORK TRADE SUBJECT TO - EMPLOYEE SHARES 19.12. 08:59:08 ORK - AKSJER TIL ANSATTE 18.12. 15:27:57 ORK TRADE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2006

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2006 KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2006 Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr. 30.06.06

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Er det noen forskjeller på hvilke aksjer nordmenn kjøper og hvor stor risiko man tar avhengig av hvor i landet man bor? Tar nordlendinger mer risiko enn søringer?

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer