Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006"

Transkript

1 Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006

2 Christiania Børs was officially opened on 15 April 1819, and the Stock Exchange Act gave it a dual role as an exchange for both foreign currencies and commodities. Shares and bonds were relatively uncommon in Norway at that time, and it was not until 1880 that the initiative was taken to open a stock exchange in Norway s capital city. Trading in listed securities started on 1 March The new securities market saw only very limited activity, with prices fixed just once a month in the presence of the city s two broking firms. Weekly pricing was first introduced immediately before the First World War, and daily pricing started in The exchange stopped quoting prices for commodities in 1974, and the Norwegian central bank took over responsibility for daily exchange rate fixing in Some two decades after trading in standardised options started in the USA, Oslo Børs introdused derivatives trading on 20 May Oslo Børs, the operator of the Oslo market, was a self-owning foundation until May 2001 when it became a limited company, Oslo Børs Holding ASA. The Oslo securities marketplace is operated by Oslo Børs ASA, a wholly owned subsidiary. Oslo Børs is a member in det Nordic stock exchange alliance NOREX, which is a strategic alliance between Iceland Stock Exchange, Oslo Børs and OMX. OMX owns and operates the stock exchanges in Stockholm, Copenhagen, Helsinki, Tallinn, Riga and Vilnius. Christiania Børs ble offisielt åpnet den 15. April 1819 og var av børsloven tildelt to hovedoppgaver, nemlig å skulle fungere som valuta- og varehandelsbørs. Aksjer og obligasjoner var lite utbredt i Norge forut for 1880 da initiativet til etableringen av en fondsbørs i hovedstaden ble tatt. Verdipapirnotering ble igangsatt 1. mars Virksomheten var meget beskjeden, med notering én gang i måneden og i nærvær av byens to fondsmeglerforretninger. Ukentlige noteringer ble først innført rett før første verdenskrig, mens daglige noteringer fant sted fra Notering av varer opphørte i 1974, mens Norges Bank overtok valutanoteringen i Omlag to tiår etter at handelen i standardiserte opsjoner fant sin form i USA, ble det på Oslo Børs åpnet for handel i derivater 20. mai I mai 2001 ble Oslo Børs omdannet fra en selvfinansierende stiftelse til et privat selskap, Oslo Børs Holding ASA, som eier 100 prosent av aksjene i Oslo Børs (markedsplassen). Oslo Børs er medlem i børsalliansen NOREX, som er en strategisk allianse bestående av Iceland Stock Exchange, Oslo Børs og OMX. OMX eier og drifter børsene i Stockholm, København, Helsinki, Tallinn, Riga og Vilnius.

3 Contents / Innhold 4 OSLO BØRS Statistics and Key figures Norwegian market 2005 / Statistikk og nøkkeltall NOREX 11 NOREX Statistics / NOREX-statistikk 14 LISTING AT OSLO BØRS / NOTERING PÅ OSLO BØRS 14 Listing of shares and PCCs / Om børsnotering 15 Listing structure and classification of shares / Listestruktur og klassifisering av aksjer 16 Listing criteria / Kriterier for børsnotering 17 Listing fees / Noteringsavgifter 18 SELECTED FIGURES ALL COMPANIES 2005 / UTVALGT STATISTIKK ALLE SELSKAPER TRADING IN OSLO / HANDEL PÅ OSLO BØRS 28 Trading, clearing and settlement / Handelssystem, clearing og oppgjør 30 Membership on Oslo Børs / Medlemskap på Oslo Børs 30 Trading-fees 2006 / Handelsavgifter

4 Oslo Børs 2005 Another good year for the Oslo market 2005 will go down in history as one of the busiest years ever for Oslo Børs, with a 66 % increase in share trading and 46 new companies added to the stock exchange lists. During the course of the year, the benchmark index gained 40.5 % to close at This is the third year in a row to show a strong rally in the Norwegian market, and the combined market capitalisation of all the companies quoted on Oslo Børs now amounts to NOK billion. As many as 34 companies more than doubled their market capitalisation in The majority of these were found in the oil and oil-related sector, which also led the year's upturn. Trading activity in the equity market in 2005 was at a level that could scarcely have been dreamt of just a few years ago. Shares worth an average of NOK 6 billion changed hands every day, representing an increase of 66 % from 2004 and 170 % higher than The Oslo Benchmark Index reached a new all-time high no fewer than 66 times in 2005, equivalent to a new record on approximately every fourth trading day. Since its low point in February 2003, the Benchmark Index has gained 237 %, which is a very strong performance even by international comparison. Higher oil prices, good earnings by listed companies and, not least, a favourable international economic climate all played a role in the year's stock exchange rally and investors' continuing optimism. Broadly based rally with energy shares taking the lead 2005 again saw a broadly based upturn for the Oslo market, and all the sector indices gained ground. However, there can be little doubt that oil and oil-related shares played the major role in moving the market forward, as can be seen in the gain of 79.5 % achieved by the energy index. The Oslo market's two largest companies, Statoil and Hydro, gained 63 % and 45 % respectively, while the tanker company Frontline saw a 12.5 % upturn. The year's top performer was the oil company DNO, which increased in value by a hefty 849 % to reach a market capitalisation of NOK 13.5 billion. The DNO share price enjoyed a particular surge towards the end of the year when the company announced that its first trial drilling in northern Iraq had found oil. DNO's fantastic performance in 2005 is largely due to the market's expectations for its oil exploration in Iraq, as well as other encouraging news from the company and the high oil price. The year was also characterised by a very strong market for drilling rigs, which led to a number of companies in this sector seeking a stock exchange listing. A number of Nok et godt år på Oslo Børs 2005 skriver seg inn i historien som tidenes mest aktive år på Oslo Børs, med en omsetningsøkning i aksjemarkedet på 66 prosent og 46 nye selskaper på børslistene. I løpet av året steg hovedindeksen 40,5 prosent til 332,5 poeng. Dette er tredje år på rad med solid opptur i det norske markedet, og verdien av aksjene på Oslo Børs beløper seg nå til milliarder kroner. Så mange som 34 selskaper mer enn doblet sin markedsverdi, hvorav et flertall er å finne innen olje- og oljerelatert virksomhet, som også er den sektoren som ledet an i årets oppgang. Aktiviteten i aksjemarkedet har i 2005 vært på et nivå man bare kunne drømme om for få år siden. I snitt ble det omsatt for 6 milliarder kroner hver dag, som er en økning på 66 prosent fra i fjor, og 170 prosent sammenlignet med Hele 66 ganger nådde hovedindeksen historisk toppnotering, som innebærer rekordnotering ca hver fjerde børsdag. Siden hovedindeksens bunn i februar 2003 har indeksen løftet seg 237 prosent, som er meget sterkt også i internasjonal sammenheng. Høy oljepris, gode resultater fra de børsnoterte selskapene og ikke minst et godt økonomisk klima internasjonalt er noen av faktorene som forklarer årets børsoppgang og den vedvarende optimismen blant investorene. Bred oppgang med energiaksjer i front Det har vært en bred oppgang på Oslo Børs også i år, og samtlige bransjeindekser fikk en opptur. Likevel er det liten tvil om at olje- og oljerelaterte selskaper dro det meste av lasset, noe som uttrykkes i oppturen for energiindeksen på 79,5 prosent. Børsens to største selskaper, Statoil og Hydro, kan notere kursoppganger på 63 og 45 prosent, mens tankrederiet Frontline la på seg 12,5 prosent. Årets børsvinner ble oljeselskapet DNO som økte sin verdi med hele 849 prosent, noe som priser selskapet til 13,5 milliarder kroner. DNO fikk blant annet en real opptur mot slutten av året, etter å ha meldt om oljefunn ved sin første letebrønn i Nord-Irak. Det er i stor grad forventninger om oljefunn i Irak, sammen med flere positive nyheter og høy oljepris, som er forklaringen på DNOs fantastiske børsår. Året har også vært preget av et svært godt riggmarked, som har gjort seg utslag i børsnotering av en rekke selskaper innen denne sektoren. Flere riggselskaper troner også høyt på vinnerlisten for året, deriblant Petrolia Drilling, Sinvest, Ocean Rig og Fred. Olsen Energy. Disse aksjene steg mellom 170 og 350 prosent. 4

5 rig companies can be found well up the list of stock exchange winners in 2005, including Petrolia Drilling, Sinvest, Ocean Rig and Fred. Olsen Energy. These companies saw their share prices rise by between 170 % and 350 %. Shares in the airline Norwegian enjoyed a very successful year, gaining 485 %. Norwegian's success reflects new routes, better capacity utilisation and, not least, stronger earnings. Its competitor SAS also enjoyed a good year, but had to be content with a gain of 53 %. Companies in the Aker family also made their mark on the Oslo exchange in 2005, with no fewer than six companies listed on the stock exchange. Of these, Aker, Aker Kværner and Aker Yards produced the strongest improvements in share price with 219 %, 157 % and 117 % respectively. The overwhelming majority of companies listed on Oslo Børs saw an improvement in share price in 2005, and as many as 34 companies doubled their market capitalisation. Of these, around two-thirds are related to the oil industry. The list of companies with falling share prices in 2005 is relatively short, but we find former IT favourites such as Tandberg and Ementor well up the list with declines of 45 % and 26 % respectively. Tandberg issued another profit warning in December which had a sizeable adverse impact on its share price, while the Ementor share continued the downward trend seen in Among the largest companies on the losers' list, we find RCCL and Norske Skog, where share prices fell by 9 % and 10 % respectively. 46 new companies join the Oslo market Oslo Børs admitted as many as 46 companies to listing in 2005, and we have to go back as far as 1997 to find a busier year for new listings (58). Oil and oil-related companies accounted for 21 of the new companies, while the other 25 came from eight different sectors. The level of new listing activity says a lot about the state of the Norwegian economy, and not least reflects the direction and success of many Norwegian companies that have found it natural to seek a stock exchange listing. The corporate sector continues to show strong interest in new listings, and if market conditions remain favourable, it seems likely that investors will again see a number of new investment opportunities join the market in However, experience suggests that the positive trend for new listings seen over recent years could quickly reverse if the market were to take a less favourable direction. 15 companies were removed from listing over the course of the year, principally due to mergers and acquisitions. Flyselskapet Norwegian opplevde også et knallår, og kan glede seg over en kursoppgang på 485 prosent. Økt rutetilbud, høyere belegg på flyene og ikke minst bedre inntjening forklarer mye av oppgangen. Konkurrenten SAS hadde også et hyggelig børsår, men måtte nøye seg med en oppgang på 53 prosent. Selskapene i Aker-sfæren har satt sitt preg på Oslo Børs i 2005, og har ved utgangen av året notert ikke mindre enn seks selskaper på Oslo Børs. De som har hevdet seg best er Aker, Aker Kværner og Aker Yards som har løftet seg henholdsvis 219, 157 og 117 prosent. Det ble et positivt år for de aller fleste selskapene på Oslo Børs, og hele 34 selskaper mer enn doblet sin markedsverdi. Av disse er drøyt halvparten relatert til oljeindustrien. Listen over selskaper som har falt i verdi er forholdsvis kort, men høyt på listen finner vi tidligere it-favoritter som Tandberg og Ementor med kursfall på 45 og 26 prosent. Tandberg kom med nok et resultatvarsel i desember, som ga kraftig negativt utslag på aksjekursen, mens Ementor fortsatte nedturen fra Av de større selskapene på taperlisten finner vi RCCL og Norske Skog, som falt henholdsvis 9 og 10 prosent. 46 nye selskaper til børs Så mange som 46 selskaper fant veien til Oslo Børs i løpet av året, og vi må tilbake til 1997 for å finne et bedre år for nynoteringer (58). 21 av de nye selskapene har kommet innen olje- og oljerelatert virksomhet, mens de resterende 25 er spredt på åtte andre sektorer. Noteringsaktiviteten sier mye om tilstanden i norsk økonomi, og ikke minst at det jobbes svært godt og riktig i mange norske selskaper som etter hvert har funnet det naturlig med børsnotering. Oslo Børs merker fortsatt bra interesse på selskapssiden, og under forutsetning av et fortsatt positivt marked vil investorene kunne få flere nye investeringsobjekter også til neste år. Av erfaring vil likevel en slik positiv trend som vi har sett de siste årene raskt kunne snu dersom utviklingen i markedet tar en annen retning. 15 selskaper er strøket fra notering i løpet av året, hovedsakelig grunnet oppkjøp og fusjoner. Dette er også en naturlig del av hverdagen på en børs, som i tillegg til kjøp og salg av verdipapirer også er en arena for restrukturering og omdannelse av selskaper. Utlendingene dominerer Utenlandske investorer har i en årrekke vært svært aktive på Oslo Børs, men i 2005 nådde aktiviteten et volum man aldri før har sett maken til. Utlendinger passerte i høst den norske stat som største eier, og ved 5

6 This represents another aspect of the normal operation of a stock exchange, which is not only a market place for buying and selling shares but also an arena for corporate restructuring and consolidation. Foreigners dominate Foreign investors have played a very active role in the Oslo market for a number of years, but in 2005 foreign trading activity reached a level never seen before. By the autumn, foreign investors had overtaken the Norwegian state as the largest owner of Norwegian shares, and by the close of the year foreigners held around NOK 545 billion of the total capitalisation of the Oslo market, representing an overall ownership approaching 40 %. For some time now, foreign investors have accounted for between 60 % and 70 % of daily trading volumes, which means that these investors have been largely responsible for the increase in trading the Oslo market has seen over recent years. It is particularly important for a small stock market in a small country that foreign investors find it attractive to invest part of their portfolio here since there is not sufficient private Norwegian capital to meet the sizeable capital requirements that are seen in the market. In addition, increasing interest from foreign investors serves to demonstrate that international investors have confidence in the Norwegian securities market. utgangen av året eier utlendingene omlag 545 milliarder av verdiene på Oslo Børs, som etter hvert nærmer seg en andel på 40 prosent. Av den daglige handelen har utenlandske investorer i lengre tid stått for mellom 60 og 70 prosent, som også betyr at det er disse investorene som i stor grad står for den mer-omsetningen vi har sett på Oslo Børs de siste årene. For en liten børs i et lite land er det særdeles viktig at utenlandske investorer finner det attraktivt å investere deler av sin kapital her, da det i Norge ikke finnes nok privat kapital til å dekke det store kapitalbehovet man stadig ser eksempler på. Utlendingenes økte interesse for å investere på Oslo Børs viser dessuten at internasjonale investormiljøer har tillit til det norske verdipapirmarkedet. Internasjonal oppgang Internasjonalt ble det et hyggelig børsår i de fleste markeder. Norden peker seg ut som et sterkt segment i året som gikk, og børsene i København og Stockholm steg 37 og 29 prosent. Også ved de større børsene i London og Frankfürt ble det en solid opptur. Litt tråere gikk det i USA, der Dow Jones og Nasdaq begge endte med kun små endringer året sett under ett, mens Nikkei-indeksen i Japan steg 40 prosent og opplevde sitt beste år på lang tid. International rally On an international perspective, 2005 was an encouraging year in most markets. The Nordic countries stand out as a strong region for the year, and the Copenhagen and Stockholm markets gained 37 % and 29 % respectively. The major stock exchanges of London and Frankfurt also showed a sound upturn for the year. Markets in the USA were a little more subdued, with the Dow Jones and NASDAQ ending the year close to unchanged, whereas in Japan the Nikkei index enjoyed its best year for quit a while with a rally of 40 %. 6

7 Key Figures / Nøkkeltall Oslo Børs Oslo Børs Benchmark Index / Hovedindeksen (OSEBX) 332,5 236,7 Percentage change 2005 / Prosentvis endring OSEBX 40,5 38,4 Market Capitalisation all companies / Markedsverdi alle selskaper Trading days / Handledager New Issues / Emisjoner ( NOK billion) 28,4 9,3 Dividends year / Utbytte utbetalt i året (NOK billion) 48,5 36,8 Total turnover / Total omsetning (NOK billion) Average turnover per day / Gjennomsnittlig dagsomsetning 6,0 3,6 No of transactions / Antall handler Avarage value one transaction / Gjennomsnittlig verdi per transaksjon (NOK 1000) Turnover velocity / Omsetningshastighet (%) 128,85 108,77 No of listed companies / Antall noterte selskaper No of foreign companies / Antall utenlandske selskaper Shareholder structure at 31 December 2005 / Aksjonærstruktur pr. 31. desember 2005 December Total Main SMB PCC list Government & municipalities 15,90 18,79 15,09 15,85 15,58 23,08 38,20 43,05 41,33 36,98 34,38 37,53 0,59 3,40 Comp. with governm. ownership 5,90 1,58 1,06 1,08 1,27 1,49 0,82 0,71 0,76 0,60 0,51 0,55 0,09 0,00 Banks & mortgage com. 1,60 1,95 1,94 2,21 2,26 1,88 1,84 1,42 1,57 1,91 1,02 0,85 2,87 3,95 Private pension funds/ Life insurance 8,30 8,07 8,51 9,19 9,06 6,67 4,87 2,89 3,18 2,84 2,43 2,43 2,43 4,00 General insurance 1,50 1,46 1,37 1,20 0,85 0,44 0,42 0,72 0,62 0,60 0,41 0,30 1,50 0,34 Mutual funds 4,50 6,25 8,21 7,99 8,41 7,06 5,16 4,24 4,60 4,18 3,91 3,66 6,63 2,20 Other companies 19,80 17,82 24,90 22,85 21,99 17,36 13,52 14,10 14,53 14,77 15,59 14,26 29,92 21,01 Private investors 9,30 9,15 7,72 7,77 7,84 7,73 5,92 5,43 5,53 5,26 4,66 4,01 11,63 51,84 Foreign investors 33,20 33,59 31,15 31,71 31,51 34,11 28,01 26,96 27,82 32,83 37,05 36,39 44,21 13,21 Others - 1,34 0,06 0,16 1,21 0,19 1,25 0,48 0,05 0,03 0,02 0,02 0,12 0,04 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Source: The Norwegian Central Securities Depository Number of shareholders by age at end of year Antall aksjeeiere etter alder ved utgangen av året Under 18 år / below 18 years år / years år / years år / years år / years år / years Over 80 år / above 80 years Sum / Total Kilde: VPS / Source: The Norwegian Central Securities Depository 7

8 Number of shareholders female/male Antall aksjeeiere kvinner/menn Female Male Kilde: VPS / Source: The Norwegian Central Securities Depository Number of shareholders by region in Norway Antall aksjeeiere etter fylke AKERSHUS AUST-AGDER BUSKERUD FINNMARK HEDMARK HORDALAND MØRE OG ROMSDAL NORDLAND NORD-TRØNDELAG OPPLAND OSLO ROGALAND SOGN OG FJORDANE SVALBARD SØR-TRØNDELAG TELEMARK TROMS VEST-AGDER VESTFOLD ØSTFOLD UKJENT UTLANDET TOTALT ANTALL Kilde: VPS / Source: The Norwegian Central Securities Depository 8

9 New listings and removals Nye og strøkne selskaper Listed companies Noterte selskaper Removals / Strøkne selskaper 2005 Company Ticker Last day Price Market value List last day (NOK 1000) Kredittbanken KBK , Financials Nordic American Tanker NAT , Industrials Tsakos Energy Navigation TEN , Industrials Sparebanken Rana RANG , Financials Bolig og Næringsbanken BNB , Financials Elkem ELK , Materials Axxessit AXX , Information Technology Exploration Resources EXRE , Energy Via Travel Group VIA , Consumer Discretionary Privatbanken PRI , Financials Catch Communication CATCH , Information Technology Kværner KVI , Energy Choice Hotels Scandinavia CHS , Consumer Discretionary Findexa FIND , Consumer Discretionary SeaDrill Invest OIL , Energy 9

10 New Listings / Nye selskaper 2005 Company Ticker Type of First day Price Market value List change of listing first day (NOK 1000) DynaPel Systems DYNA Listed , Information Technology Petrojack ASA JACK Listed , Energy Exploration Resources EXRE Demerger , Energy Wilson ASA WILS Listed , Industrials APL ASA APL Listed , Energy International Maritime Exchange IMAREX Listed , Financials Polimoon POLI Listed , Materials Oslo Areal ASA OSLO Listed , Financials Awilco Offshore AWO Listed , Energy Vizrt Ltd VIZ Listed , Information Technology Aker Seafood AKS Listed , Consumer Staples Havila Shipping HAVI Listed , Energy Allianse ALL Listed , Information Technology Norway Energy & Marine Insurance NEMI Listed , Financials Via Travel Group VIA Listed , Consumer Discretionary Questerre Energy Corp. QEC Listed , Energy Kongsberg Automotive Holding KOA Listed , Consumer Discretionary Revus Energy REVUS Listed , Energy Eidesvik Offshore EIOF Listed , Energy Easterm Drilling EDRILL Demerger , Energy Simrad Optronics SIT Listed , Industrials Artumas Group Inc. AGI Listed , Energy Aker American Shipping AKASA Listed , Industrials Siem Offshore SIOFF Demerger , Energy Deep Sea Supply DESS Listed , Energy Media & Research Group MRG Listed , Consumer Discretionary Consafe Offshore CONSA Listed , Energy Bluewater Insurance BLU Listed , Financials Cermaq CEQ Listed , Consumer Staples Powel POWEL Listed , Information Technology Bergesen Worldwide Gas GAS Listed , Energy Rygge-Vaaler Sparebank RVSBG Listed , Financials Biotec Pharmacon BIOTEC Listed , Health Care Geo GEO Listed , Energy Norgani Hotels NORGAN Listed , Financials Odim ODIM Listed , Industrials SeaDrill SDRL Listed , Energy Future Information Research Management FIRM Listed , Information Technology DeepOcean DEEP Listed , Energy Grenland Group GGG Listed , Energy Funcom FUNCOM Listed , Information Technology NorDiag NORD Listed , Health Care Fara FARA Demerger , Information Technology Scorpion Offshore SCORE Listed , Energy Trefoil TREF Listed , Energy Aker Drilling AKD Listed , Energy 10

11 NOREX a single Nordic market Oslo Børs is a member of the NOREX-alliance, which is a strategic alliance between the Nordic exchanges. NOREX was the first alliance using a common trading system, and harmonised rules and recomandations regarding trading and membership. The alliance consists of Iceland Stock Exchange, Oslo Børs and OMX. OMX owns and operates the exchanges in Stockholm, Copenhagen, Helsinki, Tallinn, Riga and Vilnius. The NOREX alliance has made Nordic and Baltic securities far more accessible to investors around the world, through only one single point of access. The objective of the alliance is to exploit synergy benefits through increased distribution and improved cost-effectiveness arising from economies of scale. The alliance builds on active, binding cooperation to attract and retain investors, issuers and members by meeting their needs for simplicity, accessibility, cost-effectiveness and quality. NOREX en felles nordisk markedsplass Oslo Børs er medlem av børsalliansen NOREX, som er en strategisk allianse mellom de nordiske børsene. Alliansen var den første børsalliansen som tok i bruk felles handelssystem og harmoniserte regler og krav med hensyn til handel og medlemskap. Alliansen består av Iceland Stock Exchange, Oslo Børs og OMX. OMX eier og drifter børsene i Stockholm, København, Helsinki, Tallinn, Riga og Vilnius. NOREX-alliansen innebærer at investorer verden over har tilgang til samtlige nordiske og baltiske verdipapirer gjennom kun ett tilknytingspunkt. Formålet er å utnytte synergieffekter gjennom økt distribusjon og bedret kostnadseffektivitet som følge av stordriftsfordeler. Alliansen bygger på aktivt og forpliktende samarbeid for å tiltrekke og beholde investorer, utstedere og medlemmer ved å tilfredsstille deres behov for enkelhet, tilgjengelighet, kostnadseffektivitet og kvalitet. All share price indices. Based on local currency Index level at end of: Percentage Market value change during: Mill Euro end of 2005 Iceland Stock Exchange, ICEX Main 5 107, ,91 60, OMX Copenhagen Stock Exchange, OMXC 367,50 263,32 39, OMX Helsinki Stock Exchange, OMXH 8 166, ,11 31, OMX Riga Stock Exchange, OMXR OMX Stockholm Stock Exchange, OMXS 302,91 228,41 32, OMX Tallinn Stock Exchange, OMXT OMX Vilnius Stock Exchange,OMXV Oslo Børs, OSEAXPR 282,45 193,95 45,

12 Turnover of shares. Mill Euro Turnover Change Equity Covered Company Convertible UCIT's shares in % rights Warrants Warrants Loans incl ETF's Iceland Stock Exchange ,2 86, ,6 OMX Copenhagen Stock Exchange ,4 57,70 83, ,9 OMX Helsinki Stock Exchange* ,4 24,20 117,9 707,3 536,7 2,4 166,9 OMX Riga Stock Exchange 77,5-12, OMX Stockholm Stock Exchange ,3 9, ,7 754,5 100,8 34, ,2 OMX Tallinn Stock Exchange 1 941,2 193, OMX Vilnius Stock Exchange 591,5 87, Oslo Børs ,6 74,59 75,7 63, ,2 NOREX ,1 28, , ,9 637,4 37, ,8 Market capitalization. Mill Euro Shares* Percentage change: Iceland Stock Exchange , ,1 87,00 OMX Copenhagen Stock Exchange , ,0 35,73 OMX Helsinki Stock Exchange , ,3 27,38 OMX Riga Stock Exchange 2 130, ,2 75,28 OMX Stockholm Stock Exchange , ,1 24,16 OMX Tallinn Stock Exchange 2 962, ,0 (34,65) OMX Vilnius Stock Exchange 6 934, ,8 45,85 Oslo Børs** , ,3 55,34 NOREX , ,8 32,73 * Only shares registered in the national securites depositories for foreign companies are included. ** Including Primary Capital Certificates 12

13 Turnover Bonds in market value, excluding repo transactions. Mill Euro * Turnover Percentage change excluding repo and issuing calls Dec Dec Iceland Stock Exchange 1 927, ,8-100,00-0,91 OMX Copenhagen Stock Exchange , ,0 159,53 20,67 OMX Helsinki Stock Exchange 15,9 38,6-71,90 OMX Riga Stock Exchange 0,0 1,9-98,46-88,62 OMX Stockholm Stock Exchange** , ,9 29,72 13,96 OMX Tallinn Stock Exchange 0,1 0, ,13 OMX Vilnius Stock Exchange 28,1 573,0-24,57-10,58 Oslo Børs 6 303, ,3 1,63-8,51 NOREX , ,8 * Including T-bills and certificates. ** Turnover figures of bonds listed on the Monthly List are not reported to Stockholm Stock Exchange. Please note that market value figures for Stockholm are not completely correct. Turnover Bonds in market value, including repo transactions. Mill Euro * Turnover Percentage change incl. repo trans excl. issuing calls Dec Dec Iceland Stock Exchange** 1 927, ,5-26,34-8,15 OMX Copenhagen Stock Exchange , ,0 56,27-15,47 OMX Helsinki Stock Exchange n/a n/a n/a n/a OMX Riga Stock Exchange OMX Stockholm Stock Exchange** n/a n/a n/a n/a OMX Tallinn Stock Exchange n/a n/a n/a n/a OMX Vilnius Stock Exchange Oslo Børs , ,4-18,22 37,88 NOREX , ,9 * Including T-bills and certificates. ** Repos are not reported to the Exchange 13

Duket for multippelekspansjon

Duket for multippelekspansjon M Å NEDENS ANALY SE #1 28.03.07 årgang 15 Duket for multippelekspansjon Høykonjunkturen i verdensøkonomien fortsetter i år. Veksten er riktignok under trend i USA som følge av et svakt boligmarked, men

Detaljer

Kortsiktig overreaksjon ved store kursendringer på Oslo Børs

Kortsiktig overreaksjon ved store kursendringer på Oslo Børs NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet finansiering og finansiell økonomi Veileder: Tore Leite Kortsiktig overreaksjon ved store kursendringer på Oslo Børs av Karl Mamelund

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

BØRSRETTSDAGENE 25. OG 26. JANUAR 2010. Vedtak og uttalelser 2009

BØRSRETTSDAGENE 25. OG 26. JANUAR 2010. Vedtak og uttalelser 2009 BØRSRETTSDAGENE 25. OG 26. JANUAR 2010 Vedtak og uttalelser 2009 Juridisk direktør Atle Degré 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 INFORMASJON PÅ WWW.OSLOBORS.NO... 5 1.3 OVERSIKT OVER BØRSSIRKULÆRER

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Norgani Hotels ASA mid-quarter update NORSK ENGLISH Norgani inngikk 10. juni avtaler om kjøp av en portefølje på tilsammen 35 hotelleiendommer

Detaljer

Loquias, R. Tolentino, A. Rupinski, Z. Flaws, W. Smith, I.

Loquias, R. Tolentino, A. Rupinski, Z. Flaws, W. Smith, I. Nr. 2 2007 Offisersfortegnelse Ajour pr. 10.06.07 SHIP CAPTAIN CHIEF OFFICER SAFETY OFFICER 2./3. OFFICER CHIEF ENGINEER SENIOR 1ST ENG. 2./3. ENGINEER COMMUNICAT. OFF. CHIEF ELECTRICIAN ELECTRO TECHN.

Detaljer

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014 SKAGEN Vekst Statusrapport - mars 24 Hovedtrekk mars 24 SKAGEN Vekst* oppnådde i mars en avkastning på,4 prosent, mens fondets referanseindeks falt i verdi med,3 prosent (MSCI Nordic og MSCI ACWI ex Nordic).

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport Oktober 2013

SKAGEN Vekst Statusrapport Oktober 2013 SKAGEN Vekst Statusrapport Oktober 2013 Hovedtrekk i oktober 2013 SKAGEN Vekst endte måneden med en NAV på NOK 1.554 NOK opp 4,7 prosent fra september, mens fondets referanseindeks som består av OSEBX

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer