Facts & Figures 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Facts & Figures 2004"

Transkript

1 Facts & Figures 2004

2 Christiania Børs was officially opened on 15 April 1819, and the Stock Exchange Act gave it a dual role as an exchange for both foreign currencies and commodities. Shares and bonds were relatively uncommon in Norway at that time, and it was not until 1880 that the initiative was taken to open a stock exchange in Norway's capital city. Trading in listed securities started on 1 March The new securities market saw only very limited activity, with prices fixed just once a month in the presence of the city's two broking firms. Weekly pricing was first introduced immediately before the First World War, and daily pricing started in The exchange stopped quoting prices for commodities in 1974, and the Norwegian central bank took over responsibility for daily exchange rate fixing in Some two decades after trading in standardised options started in the USA, Oslo Børs introduced derivatives trading on 20 May Oslo Børs, the operator of the Oslo market, was a self-owning foundation until May 2001 when it became a limited company, Oslo Børs Holding ASA. The Oslo securities marketplace is operated by Oslo Børs ASA, a wholly owned subsidiary. Christiania Børs ble offisielt åpnet den 15. april 1819 og var av børsloven tildelt to hovedoppgaver, nemlig å skulle fungere som valuta- og varehandelsbørs. Aksjer og obligasjoner var lite utbredt i Norge forut for 1880 da initiativet til etableringen av en fondsbørs i hovedstaden ble tatt. Verdipapirnotering ble igangsatt 1. mars Virksomheten var meget beskjeden, med notering én gang i måneden og i nærvær av byens to fondsmeglerforretninger. Ukentlige noteringer ble først innført rett før første verdenskrig, mens daglige noteringer fant sted fra Notering av varer opphørte i 1974, mens Norges Bank overtok valutanoteringen i Om lag to tiår etter at handelen i standardiserte opsjoner fant sin form i USA, ble det på Oslo Børs åpnet for handel i derivater 20. mai I mai 2001 ble Oslo Børs omdannet fra en selvfinansierende stiftelse til et privat selskap, Oslo Børs Holding ASA, som eier 100 prosent av aksjene i Oslo Børs (markedsplassen).

3 Contents / Innhold 4 Oslo Børs Statistics and Key figures 2003 / Statistikk og nøkkeltall NOREX 10 NOREX Statistics / NOREX-statistikk 14 Listing on Oslo Børs / Børsnotering 17 New categories for listed companies / Ny segmentering av selskapene 18 Listing criteria / Kriterier for børsnotering 19 Annual listing fee 2004 / Årlig kursnoteringsavgift Selected figures all companies / Utvalgt statistikk alle selskaper 30 Trading, clearing and settlement / Handel, clearing og oppgjør 32 The trading system / Handelssystemet 32 Membership on Oslo Børs / Medlemskap på Oslo Børs 33 Trading-fees for 2004 / Handelsavgifter for Relevant addresses / Relevante adresser 3

4 Oslo Børs 2003 The stock exchange year was one of the best years ever for the Oslo market. The Oslo Børs benchmark index climbed by 48.4 per cent to close the year at , with 9 out of 10 companies seeing an increase in share price over the course of the year. This was the best performance for Oslo Børs since In addition market activity recovered to the higher levels seen before 2002, and Oslo Børs enjoyed a stronger performance, in terms of both turnover and rising prices, than comparable markets. The surge in share prices was characterised by a significant upturn for all the market's sub-indices. However IT and Telecommunications were very much at the top of the list, closely followed the Consumer goods index which was dominated by a sharp rise in share price for the cruise company RCCL. Global equity markets were very much affected by a wide range of international events in The war in Iraq, the threat of terrorism and the SARS virus are all examples of factors that had their own particular impact on investors. However as the year progressed negative factors were slowly but surely put to one side as companies began to announce better earnings and confidence in renewed global economic growth gathered momentum. The Norwegian market was also preoccupied for a while with the allegations of corruption at Statoil, and this dampened the market's enthusiasm for a short period. However market sentiment recovered relatively quickly, and investors again turned their focus to the emerging positive trends. Among other major events in the Norwegian market, the merger of the two large banking groups DnB and Gjensidige NOR attracted a lot of attention. The market was told that the banks were in negotiation as early as March of last year, shortly after the announcement that DnB had agreed to take the troubled Nordlandsbanken under its wing. Nordlandsbanken had run into difficulties as a result of major losses on its lending to Finance Credit. After the necessary rounds of consideration and approval by the regulators, including the competition authorities, the merger was completed in December and trading started in the shares of the merged bank, DNB NOR. Some commentators have focused on the fact that 2003 saw almost a queue of companies disappearing from listing on Oslo Børs, while there was almost no queue of companies applying for listing. However this is good evidence that the Oslo market provides an arena for a continuous process of restructuring, and reflects the automatic response of the market to changing conditions. A number of listed companies were taken over in 2003, including the purchase of the veteran Norwegian ship- Børsåret ble et av de beste årene noensinne på Oslo Børs. Hovedindeksen steg 48,4 prosent til 170,97 poeng etter at 9 av 10 selskaper kunne skilte med positiv kursutvikling. Vi må tilbake til 1993 for å finne en bedre utvikling på Oslo Børs. Samtidig kom aktiviteten tilbake til gamle høyder, og Oslo Børs fikk en bedre utvikling enn de fleste børser det er naturlig å sammeligne seg med både i forhold til kursutvikling og omsetning. Årets oppgang kjennetegnes av at samtlige bransjeindekser fikk en betydelig opptur, med it og telekom helt i front, sammen med indeksen for forbruksvarer som ble dominert av en kraftig oppgang for cruiseselskapet RCCL. Det var mange hendelser internasjonalt som i ulik grad påvirket verdens aksjemarkeder i året som gikk. Krigen i Irak, generell terrorfrykt gjennom året og SARS-viruset er eksempler på hendelser som på hver sin måte har påvirket investorenes vurderinger. Men de negative vibrasjonene ble sakte men sikkert satt til side etter hvert som selskapene leverte bedre resultater og troen på økonomisk vekst gjorde seg gjeldende. I Norge ble det også fokusert mye på korrupsjonsanklagene mot Statoil, som i en kort periode lå som en klam hånd over markedet. Men også dette ristet investorene relativt raskt av seg og rettet blikket mot de positive tendensene i markedet. Av andre store hendelser fikk den store bankfusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR mye oppmerksomhet. Allerede i mars ble det kjent at de to var i samtaler, like etter at DnB hadde tatt skadeskutte Nordlandsbanken inn under sine vinger. Det var etter at sistnevnte hadde pådratt seg store tap gjennom utlån til Finance Credit. Etter noen runder med blant andre konkurransemyndighetene var det i desember endelig klart for børsnotering av felles aksje, DnB NOR. Mange har i løpet av året satt et negativt søkelys på at selskapene nærmest har stått i kø for å bli strøket fra Oslo Børs, mens køen av nynoteringer har uteblitt. Dette er et resultat av markedets selvregulering, og et godt bevis på at en børs også fungerer som en arena for restrukturering av næringslivet. En rekke oppkjøp fant sted i 2003, deriblant det Hongkong-baserte Sohmens oppkjøp av tradisjonsrike Bergesen i sommer. Vi husker også General Electrics oppkjøp i Amersham, som etter all sannsynlighet vil medføre at også Amersham strykes fra Oslo Børs. 4

5 owner Bergesen by the Hong Kong-based Sohems company in the summer. We should also remember the agreed take-over of Amersham by General Electric, which will in all likelihood lead to Amersham disappearing from listing on Oslo Børs. In total 30 companies ceased to be listed in 2003, including one merger. This was a little over the average for the last five years. Five companies were admitted to listing in 2003, including the new DNB NOR and the demerger of Tandberg Storage from Tandberg Data. Oslo Børs expects to see more companies seek listings in At the end of 2003 a total of 178 companies were listed on Oslo Børs, representing 182 quoted shares and primary capital certificates. This includes four 'B' shares and 21 primary capital certificates. The stock exchange as a source of capital for business and industry Oslo Børs is the only regulated market place for securities trading in Norway, and therefore represents a market that provides access to risk capital for Norwegian business and industry and a significant number of foreign companies. Helping companies to expand and develop their businesses by providing greater access to risk capital is one of the exchange's most important roles, along with ensuring efficient and fair trading for investors. Over the last five years listed companies have raised almost NOK 100 billion by issuing shares, and a significant proportion of this was raised by companies preparing for admission to listing. Against this background 2003 was a very weak year for new issues, with only NOK 6.7 billion of fresh capital. The Norwegian State and foreign interests dominate The Norwegian State and foreign investors are the dominant owners of shares listed on Oslo Børs, holding in total around 70 per cent of the market. Foreign investors alone account for per cent of daily trading volume on Oslo Børs, and they held around 28 per cent of the total value of companies listed on Oslo Børs at the close of This represents a modest increase in foreign ownership since the end of 2002, but a fall in relative terms since However this is because the partial privatisations of Telenor and Statoil in 2000 and 2001 respectively increased the Norwegian State's interest in companies listed on Oslo Børs, giving the State a sizeable 41 per cent holding by the close of Even so this represented a small reduction of almost two percentage points from Totalt har 30 selskaper blitt strøket fra kurslistene i 2003, inkludert en fusjon. Dette er noe over snittet pr år de fem siste årene. Fem selskaper har blitt børsnotert, inkludert det nye DnB NOR og utfisjoneringen av Tandberg Storage fra Tandberg Data. Oslo Børs venter at flere selskaper vil børsnoteres i Ved utgangen av året var 178 selskaper notert med tilsammen 182 aksjer og grunnfondsbevis på Oslo Børs. Dette inkluderer fire b-aksjer og 21 grunnfondsbevis. Børsen som kapitalkilde for næringslivet Oslo Børs er den eneste regulerte markedsplassen for omsetning av verdipapirer i Norge, og stiller derfor til rådighet et marked der norsk næringsliv og et betydelig antall utenlandske selskaper får tilgang til risikovillig kapital. Å tilby selskaper å ekspandere og videreutvikle sine virksomheter gjennom økt kapitaltilgang er en av børsens viktigste roller, ved siden av å legge til rette for effektiv og rettferdig handel for investorene. De siste fem årene har børsnoterte selskaper hentet inn nesten 100 milliarder kroner i aksjemarkedet, hvorav en betydelig andel ble hentet inn forut for børsnotering var i så måte et svært dårlig år, da det kun ble hentet inn 6,7 milliarder kroner. Staten og utlendinger dominerer Den norske stat og utenlandske investorer er de dominerende eierne på Oslo Børs, og eier tilsammen omlag 70 prosent. Utenlandske investorer står alene for prosent av den daglige handelen på Oslo Børs, og deres eierandel i selskaper notert på Oslo Børs var ved utgangen av 2003 ca. 28 prosent, som er noe høyere enn ved utgangen av Relativt sett er dette en nedgang i forhold til årtusenskiftet, men årsaken er at den norske stat gjennom børsnoteringer av Telenor og Statoil i henholdsvis 2000 og 2001, har fått økt sin samlede eierandel på Oslo Børs til hele 41 prosent ved utgangen av Dette er riktignok en nedgang på drøyt to prosent fra året før. 5

6 Shareholder structure at 31 December 2003/Aksjonærstruktur pr. 31. desember 2003 December Main list Main SMB PCC and SMB list Government & municipalities Comp. with governm. ownership Banks & mortgage com Private pension funds/ Life insurance General insurance Mutual funds Other companies Private investors Foreign investors Others Total Number of shareholders by age end of year Antall aksjeeiere etter alder ved utgangen av året Under 18 år / below 18 years år / years år / years år / years år / years år / years Over 80 år / above 80 years Sum / Total Kilde: VPS / Source: The Norwegian Central Securities Depository Number of shareholders female/male Antall aksjeeiere kvinner/menn Female Male Kilde: VPS / Source: The Norwegian Central Securities Depository 6

7 Number of shareholders by region in Norway Antall aksjeeiere etter fylke AKERSHUS AUST-AGDER BUSKERUD FINNMARK HEDMARK HORDALAND MØRE OG ROMSDAL NORDLAND NORD-TRØNDELAG OPPLAND OSLO ROGALAND SOGN OG FJORDANE SVALBARD SØR-TRØNDELAG TELEMARK TROMS VEST-AGDER VESTFOLD ØSTFOLD UKJENT UTLANDET TOTALT ANTALL Kilde: VPS / Source: The Norwegian Central Securities Depository Key Figures / Nøkkeltall Oslo Børs Oslo Børs Benchmark Index / Hovedindeksen (OSEBX) Percentage change 2003 / Prosentvis endring OSEBX Market Capitalisation all companies / Markedsverdi alle selskaper Trading days / Handledager New Issues / Emisjoner ( NOK billion) Dividends year / Utbytte utbetalt i året (NOK billion) Total turnover / Total omsetning (NOK billion) Average turnover per day / Gjennomsnittlig dagsomsetning No of transactions / Antall handler (1000) Avarage value one transaction / Gjennomsnittlig verdi per transaksjon Turnover velocity / Omsetningshastighet No of listed companies / Antall noterte selskaper No of foreign companies / Antall utenlandske selskaper

8 New listings and removals Nye og strøkne selskaper Listed companies Noterte selskaper New Listings / Nye selskaper 2003 Company Ticker Type of First day Price Market value Sector change of listing first day (NOK 1000) NOK Troms Fylkes Dampskibsselskap TFDS Listed Consumer Discretionary Tandberg Storage TST Demerger Information Technology DnB NOR DNBNOR Listed Financials Norwegian Air Shuttle NAS Listed Transportation NextGenTel Holding NEXT Listed Software & Services 8

9 Removals / Strøkne selskaper 2003 Company Ticker Last day Price Market value Sector last day (NOK 1000) Loki LOI Transportation Hydralift HYD Energy Igroup IGR Information Technology Nordlandsbanken NBK Financials Oceanor OCE Industrials Investra INVEST Financials Pan Pelagic PEL Consumer Staples Awilco AWS Transportation Zenitel N.V. EUR ZENT Information Technology Bergen Nordhordland Rutelag BNR Industrials Nordic Water Supply NOW Industrials Officeshop Holding OSH Information Technology Leif Høegh & Co ASA LHO Industrials Roxar ASA ROX Energy MediaBin MBN Information Technology Sense Communications Int. SNS Telecommunication Bergesen d.y. A-aksjer BEA Energy Bergesen d.y. B-aksjer BEB Energy SensoNor SEN Consumer Discretionary Havila Supply HSU Energy Tordenskjold TOR Industrials Infocus Corporation, USD IFC Information Technology Industrifinans Boligeiendom IFB Financials Scribona AB SCRI Information Technology A-pressen APR Consumer Discretionary OHI ASA OHI Industrials Sparebanken Flora-Bremanger FLOG PCC Gjensidige NOR GNO Financials DnB Holding DNB Financials Voice VOI Consumer Discretionary Crystal Production CRP Energy NOREX a single Nordic market Oslo Børs is a member of the NOREX alliance of Nordic stock exchanges together with Stockholmsbörsen, the Copenhagen Stock Exchange and the Iceland Stock Exchange. The members of the NOREX alliance have created a common Nordic market place for securities trading by using the same systems for trading and market surveillance and harmonising their rules and regulations to a very large extent. In autumn 2003 the owner of Stockholmsbörsen, OM, merged with the Finnish stock exchange HEX to create HEX Integrated NOREX en felles nordisk markedsplass Oslo Børs er medlem av den nordiske børsalliansen NOREX, sammen med Stockholmsbörsen, Københavns Fondsbørs og Iceland Stock Exchange. Alliansen har skapt en felles nordisk markedsplass for omsetning av verdipapirer gjennom felles handelssystem, overvåkingssystem og i stor grad et harmonisert regelverk. Høsten 2003 fusjonerte Stockholmsbörsens eier OM med den finske børsen HEX og dannet HEX Integrated Markets. Dette innebærer at også finnene er med i NOREX og vil være på samme handelsplattform som de øvrige børsene i løpet 9

10 Markets. This means that the Finnish exchange is now also part of NOREX, and will move on to the same trading platform as the other alliance members during the first half of HEX Integrated Markets also includes the stock exchanges of Estonia and Latvia. The NOREX alliance has made Nordic securities far more accessible to investors around the world. This is not only because NOREX brings securities from all the Nordic countries together in a single marketplace, but also because investors very much prefer being able to trade using just one rule book rather than separate rules and regulations for each country. The objective of the alliance is to exploit synergy benefits through increased distribution and improved cost-effectiveness arising from economies of scale. The alliance builds on active, binding co-operation to attract and retain investors, issuers and members by meeting their needs for simplicity, accessibility, cost-effectiveness and quality. av første halvår I HEX Intergrated Markets inngår også børsene i Estland og Latvia. NOREX-alliansen innebærer langt større tilgjengelighet til nordiske verdipapirer verden over, ved at alt samles på én og samme markedsplass og ved at investorene langt på vei kun trenger å forholde seg til ett regelverk. Formålet er å utnytte synergieffekter gjennom økt distribusjon og bedret kostnadseffektivitet som følge av stordriftsfordeler. Alliansen bygger på aktivt og forpliktende samarbeid for å tiltrekke og beholde investorer, utstedere og medlemmer ved å tilfredsstille deres behov for enkelhet, tilgjengelighet, kostnadseffektivitet og kvalitet. NOREX er ett av verdens mest effektive verdipapirmarkeder. I en verden i stadig forandring, har NOREX-alliansen tatt mål av seg om å bli en av de ledende markedsplassene i et samarbeidende europeisk børssamfunn. NOREX is one of the world's most efficient securities markets. In a world of continual change, NOREX expects to play a leading role in the process of growing cooperation between European stock exchanges. All share indices. Based on local currency Dec Index level at end of: Percentage change during: Market value this this last 12 Mill Euro Dec.03 Dec.02 month year months Dec.03 Copenhagen, KAX Oslo, OSEAX Reykjavik, ICEX Main Stockholm, SAX Turnover of shares. Mill Euro Dec Total turnover Domestic companies Foreign Electronic Negotiated Electronic orderbook deals orderbook Dec Dec Dec Dec Copenhagen Oslo Reykjavik Stockholm NOREX

11 Oslo Børs delivers market surveillance services Oslo Børs has used the SMARTS market surveillance system since 1999, and has developed this system into one of the most effective surveillance system anywhere in the world. The other NOREX exchanges have taken advantage of this, we have reason to belive that within 2004 all the exchanges in the NOREX alliance use SMARTS for their surveillance functions. Oslo Børs has established a centre of excellence for market surveillance, and is responsible for training, operations and further development of the system for all four exchanges. The system has also been marketed to exchanges outside the NOREX alliance, and there is every possibility that additional exchanges will subscribe to the SMARTS package. NOREX a major bond market The NOREX alliance will also give investors around the world access to a joint bond market using a shared trading platform. The market will offer no fewer than different bonds and other interest-bearing securities, with daily turnover of more than NOK 69 billion. This will make NOREX the world s second largest market for trading volume in bonds and other fixed income securities, with only the London stock exchange generating greater trading volume. The SAXESS trading system used as a joint platform by the NOREX exchanges also offers functionality for electronic auctions, and the Stockholm, Copenhagen and Oslo exchanges intend to encourage further use of auctions. The Norwegian market already holds auctions for investors to bid for government bonds and treasury bills electronically through the trading system. These auctions attract great interest, both from domestic and international investors, and the total bidding volume normally exceeds the volume of securities offered for sale several times over. Oslo Børs leverer overvåkingstjenester Siden 1999 har Oslo Børs benyttet og videreutviklet overvåkingssystemet SMARTS til å bli et av de mest effektive overvåkingssystemer i verden. Dette har de øvrige NOREX-børsene tatt konsekvensen av, og fra 2003 benyttet samtlige børser som da var i alliansen SMARTS i sitt overvåkingsarbeid. Det er grunn til å tro at også den finske børsen etter hvert vil benytte samme overvåkingssystem. Oslo Børs har etablert et kompetansesenter for overvåking, og vil stå for opplæring, drifting og videreutvikling av systemet for samtlige børser som benytter systemet. Nordisk obligasjonsgigant NOREX-samarbeidet innebærer også at investorer verden over får tilgang til et felles nordisk obligasjonsmarked med felles handelsplattform. Markedet vil bestå av ikke mindre enn ca obligasjoner og sertifikater og ha en daglig omsetning på mer enn 69 milliarder norske kroner (eks repo). Dette gjør markedet til verdens nest største for børshandel med obligasjoner og sertifikater målt i omsetning. Kun Londonbørsen har et større obligasjonsmarked. NOREX-børsenes felles handelsplattform SAXESS har funksjonalitet for gjennomføring av elektroniske auksjoner, noe både Stockholmsbörsen, Københavns Fondsbørs og Oslo Børs vil benytte seg av. I Norge er dette auksjoner hvor investorene via meglere byr på statsobligasjoner og statskasseveksler direkte gjennom handelssystemet. Det er stor interesse for auksjonene, bl.a. fra utenlandske investorer, og budvolumet utgjør vanligvis flere ganger volumet som er lagt ut for salg. companies Percentage change UCITS incl ETF s Negotiated This year Last 12 m Electronic Negotiated deals This Same per. Same per. orderbook deals Dec month last year last year Dec Dec

12 Market value*. Mill Euro Dec Market value per: Domestic Foreign Percentage change: companies companies* This This Last Dec.03 Dec.02 Dec. 03 Dec.02 Dec.03 Dec.02 month year 12 m Copenhagen Oslo** Reykjavik Stockholm NOREX * Only shares registered in the national securites depositories are included ** Including Primary Capital Certificates Turnover excluding repo transactions. Mill Euro Dec Turnover Percentage change excluding This year Last 12 m repo This Same per. Same per. Dec month last year last year Copenhagen Oslo* Reykjavik Stockholm** * Including T-bills and certificates. Nominal values. ** Nominal values for Stockholmsbörsen. Turnover figures of bonds listed on the Monthly List are not reported to Stockholmsbörsen. Turnover including repo transactions. Mill Euro Dec Turnover Percentage change incl.repo This year Last 12 m transact. This Same per. Same per. Dec month last year last year Copenhagen , ,60 5,10 18,17 18,17 Oslo* , ,40 7,71 42,78 42,78 Reykjavik 1 712,8 na na na na Stockholm** na na na na na* * Nominal values ** Repos are not reported to Stockholmsbörsen 12

13 13

14 Listing on Oslo Børs / Børsnotering Listing of Shares and Primary Capital Certificates Both large and small companies turn to Oslo Børs to raise capital or to have existing shares more publicly marketed and traded. The alternative to a public listing is for trading in a company s shares to take place in what is known as the grey market, which is not regulated by Oslo Børs or any other supervisory body. The moment a company is listed on Oslo Børs a number of requirements come into play, of which the company s duty to report its accounts and other information to the market and the reporting requirements for employees and officers of the company with access to insider information play a major role. A stock exchange listing is often seen as a sign of quality, and companies typically believe that their customers and suppliers will react positively if they are admitted to listing. However there are many aspects to a stock exchange listing, both positive and negative, and it is absolutely essential that when companies consider applying for admission to listing they are also prepared for the additional exposure that a listing normally also creates. Shareholders, investment analysts and the media can be valuable friends, but can also be very difficult to deal with if times turn difficult. Oslo Børs therefore recommends that companies considering listing should carefully review and prepare their policies on corporate governance and investor relations. These are both areas that have gained greater focus and significance in the wake of the accounting and other financial scandals that have rocked the international financial markets over recent years. In 2003 a total of 30 companies ceased to be listed for a variety of reasons, principally take-overs. It is quite usual for the number of listed companies to Notering av aksjer og grunnfondsbevis Både store og små selskaper søker mot Oslo Børs for å hente ny kapital eller for å få eksisterende aksjer ytterligere markedsført og omsatt. Alternativet til børsnotering er at aksjene omsettes i det såkalte gråmarkedet, der verken børsen eller andre kontrollinstanser fører tilsyn med aktørenes disposisjoner. I det øyeblikk et selskap børsnoteres blir det underlagt bestemte krav, der spesielt informasjonsplikten, regnskapsrapportering og innsideregler står sentralt. En børsnotering vurderes ofte også som positiv overfor kunder og leverandører, da en børsnotering gjerne ses på som et kvalitetstegn. Men en børsnotering har mange sider på godt og vondt og det er helt nødvendig at selskaper som ønsker børsnotering forbereder seg grundig i forhold til den mereksponeringen mange blir utsatt for på børs. Aksjonærer, analytikere og media er gull verdt å ha med seg, men ofte svært vanskelig å håndtere i dårlige tider. Derfor anbefaler Oslo Børs at det nedlegges et grundig arbeid i forbindelse med Investor Relations og Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance), som har fått økt fokus og betydning etter de mange avsløringene om regnskapsjuks og konkurser internasjonalt de siste årene. I 2003 ble det notert fem nye selskaper på Oslo Børs, inkludert fusjonerte DnB NOR og Tandberg Storage som ble utfisjonert fra Tandberg Data. Samtidig forlot 30 selskaper børsen av ulike årsaker, primært som følge av oppkjøp. At antall børsnoterte selskaper reduseres i etterkant av dårlige tider er helt normalt, på samme måte som tilgangen av nye selskaper øker i gode tider. Dette er markedets måte å regulere på, og viser at Oslo Børs ikke bare er en markedsplass for kjøp og salg av verdipapirer, men også en 14

15 fall back following a period of economic downturn, and in the same way the inflow of new companies increases when conditions are more favourable. This is a form of automatic regulation for the market, and shows that Oslo Børs is not just a market place for trading in securities, but is also an arena for the restructuring of business and industry. Following the very strong performance of the Oslo market in 2003, Oslo Børs expects to see a number of new companies admitted to listing in Listing structure and indices The companies listed on Oslo Børs represent a wide range of industries and sectors, including technology, finance, industry, offshore, energy, shipping and telecommunications. In terms of size, listed companies range from a market capitalisation of under NOK 10 million to as much as NOK 165 billion. At the end of 2003 there were 178 companies listed on Oslo Børs, of which 21 were foreign companies and 21 were Norwegian savings banks issuing primary capital certificates. A company that wishes to be listed can apply for admission to either the Main List or the SMB List (small and mediumsized companies). In addition savings banks can seek admission to a separate list for primary capital certificates PCC s. A separate list for share warrants was introduced in A few companies choose to issue more than one class of shares, leading to multiple listings. A shares are shares with full voting rights, whereas B shares often have limited or no voting rights. Apart from these differences, all shareholders in a company normally have the same rights and duties regardless of the class of shares they own. There has been a clear trend over recent years for the few companies that still have two share classes listed to merge these into a single class of share. Companies that have taken this step in recent years include Kværner and Norske Skog, and at the close of 2003 there were only four listed companies with more than one class of shares. The SMB List was introduced in April 1992 with the intention of making it easier for small and medium-sized companies to raise equity capital from the market. The SMB List included 68 companies at the end of PCCs were first listed in February 1989, and no further savings banks were admitted to listing in That makes the total number of PCCs 21. International classification-standard With effect from 2 February 2001, Oslo Børs introduced a new index family made up of a number of new class indices based on the Global Industry Classification Standard (GICS) developed by Morgan Stanley Capital International arena for restrukturering av næringslivet. Etter et svært godt børsår i 2003 ser Oslo Børs klare indikasjoner på at en rekke nye selskaper vil børsnoteres i Listestruktur og indekser Selskaper notert på Oslo Børs representerer mange bransjer, blant annet teknologi, finans, industri, offshore, energi, shipping og telekommunikasjon. Størrelsesmessig varierer selskapene fra en markedsverdi på 10 millioner kroner til opp mot 165 milliarder kroner. Ved utgangen av 2003 var totalt 178 selskaper notert på Oslo Børs, hvorav henholdsvis 21 var utenlandske og 21 var norske sparebanker med utstedte grunnfondsbevis. Samlet markedsverdi for selskapene notert på Oslo Børs var ved utgangen av 2003 NOK 689 milliarder. Et selskap som ønsker å gå på børs kan søke om opptak på enten hovedlisten eller SMB-listen (små og mellomstore bedrifter). I tillegg kan sparebanker notere sine grunnfondsbevis på egen liste. Fra 2002 kunne det dessuten utstedes warrants på en egen liste. Enkelte selskaper har fortsatt notert to aksjeklasser, der A-aksjer er aksjer med full stemmerett mens B-aksjer ofte har begrenset eller ingen stemmerett. Utover dette innehar aksjonærene vanligvis de samme rettigheter og forpliktelser, uavhengig av hvilken aksjeklasse de eier. De siste årene er det en klar tendens til at de få selskapene som har hatt to aksjeklasser notert velger å slå disse sammen til én. Kværner og Norske Skog er blant de selskapene som de siste årene har valgt dette, og ved utgangen av 2003 var det kun fire selskaper på Oslo Børs som opererer med to aksjeklasser. SMB-listen ble introdusert i april 1992, med det formål å gjøre det lettere for mindre og mellomstore selskaper å skaffe ny egenkapital. Ved årsslutt 2003 var 68 selskaper notert på SMB-listen. Grunnfondsbevis ble første gang notert februar 1989, og i løpet av 2003 var det ingen nye noteringer av grunnfondsbevis. Internasjonal standard for klassifisering av selskaper Med virkning fra 2. februar 2001 lanserte Oslo Børs en ny indeksfamilie, medregnet et antall nye klasseindekser basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley Capital International and Standard & Poor. Formålet med omleggingen var å tilby markedet en komplett indeksfamilie, inkludert en investerbar og stabil benchmark samt en globalt anerkjent klassifisering av aksjene notert på Oslo Børs. Tilsvarende fantes allerede på Stockholmsbörsen og Københavns Fondsbørs og er et uttrykk for den standardisering, tilgjengeliggjøring og produktutvikling NOREX-alliansen representerer. 15

16 and Standard & Poor s. These new arrangements are intended to offer the market a more complete family of indices, including a stable benchmark index capable of investment replication, together with a globally recognised approach to classifying the companies listed on Oslo Børs. The equivalent index structure was already in use by Stockholmsbörsen and the Copenhagen Stock Exchange, and represents a practical example of the commitment to standardisation, accessibility and product development which the NOREX alliance intends to promote. Both the new and old indices were calculated and produced for a transitional period, but only the new indices (known as the GICS indices) have been in use since January The old indices are now statistical history, with the exception of the OBX index. The new benchmark index for Oslo Børs, OSEBX (Oslo Børs Benchmark Index) was launched on 23 May 2001, and includes stocks. The selection and weighting of the companies included is based on the free-float principle whereby controlling interests and state shareholdings are excluded in calculating the weighting assigned to each company. The OSEBX only includes around one-third of listed companies, but nonetheless provides a very good measure of the general performance of the Oslo market. De tidligere indeksene har gått over i historien, med unntak av OBX-indeksen. Børsens nye benchmark-indeks, kalt hovedindeksen, OSEBX (Oslo Børs Benchmark Index) ble lansert 23. mai 2001, og inkluderer ca aksjer. Utvalg og vekting er basert på fri-flyt prinsippet, som betyr at kun aksjer som er fritt tilgjengelig i markedet medregnes. Dette innebærer blant annet at kontrollerende poster og statlig eierskap trekkes ut når man bestemmer vektingen. OSEBX vil, til tross for at den kun inneholder i underkant av 1/3 av det totale antall aksjer som er notert, vise med stor sikkerhet den generelle utviklingen på Oslo Børs. Hovedindeksen revideres to ganger pr år. De 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs utgjør i prinsippet OBX-indeksen. Disse er ment å skulle gjenspeile den generelle utviklingen i markedet, og er spesielt et viktig instrument i deler av derivathandelen. Grafen under viser forholdet mellom hovedindeksen og OBX-indeksen i perioden til På samme måte som hovedindeksen, oppdateres OBX-indeksen også to ganger årlig. The OBX Index in principle includes the 25 most traded shares. This index is designed to reflect general market performance and is an important tool in some areas of derivative trading. All the Oslo Børs indices relate to total return, with the sole exception of the OBX index, which is a price index. OSEBX/ Hovedindeksen 1000 OBX Index/ OBX-indeksen

17 The chart on page 16 shows the relationship between the benchmark index and the OBX index over the period to The composition of the OBX index is updated regularly in the same way as the benchmark index. New categories for listed companies In Autumn 2003 Oslo Børs produced a new model for classifying listed companies. This new approach reflected a wish on the part of Oslo Børs to draw greater attention to the liquidity of listed securities and the availability of company information in the Norwegian market. Investigations carried out by Oslo Børs and the views expressed by other players identified a need for greater differentiation between companies in the areas of liquidity and company information. The work undertaken identified two specific measures to be implemented: 1. Classifying companies into categories that reflect the level of liquidity in their securities. 2. Identifying companies that satisfy specific higher requirements for information provision. The liquidity category into which a company falls and its status in respect of information provision will be shown in the stock exchange price lists published in newspapers and the information published by Oslo Børs on its web site. Classification by liquidity category will be the principal reporting format for listed companies. The classification of listed companies by industry (GICS classification) will cease to be the principal reporting format, but the industrial classification based on the GICS model will continue. The move to presentation by liquidity category will not cause any changes to the current listing structure. The Main List and the SMB List (smaller and medium-sized companies) will accordingly continue without change, and stock exchange price information will continue to show to which list each company belongs. A more detailed description of the new categories is provided below. Companies will be classified in terms of liquidity into three categories based on the liquidity of their shares on Oslo Børs. There will in addition be a separate category for companies that have been recently admitted to listing and therefore do not have any track record for liquidity. Newly listed companies will be transferred into one of the three other categories at the first re-balancing date following their admission to listing. The allocation of companies to these categories will be re-balanced every six months, with the new classification taking effect on 1 January and 1 July. The composition of Alle indekser på Oslo Børs er avkastningsindekser med unntak av OBX-indeksen som er en prisindeks. Ny segmentering av selskapene Oslo Børs utarbeidet høsten 2003 en ny modell for segmentering av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette arbeidet har vært et ønske om å gjennomføre tiltak for å synliggjøre likviditet og selskapsinformasjon i det norske markedet. Både gjennom egne undersøkelser og eksterne innspill er det avdekket behov for å tydeliggjøre forskjellene mellom selskapene på disse områdene. Resultatet av arbeidet er iverksettelse av to konkrete tiltak: 1. Presentasjon av selskapene i forskjellige segmenter avhengig av likviditet. 2. Merking av selskaper som oppfyller visse krav til informasjonsgivning. Segmentinndelingen og informasjonsmerkingen vil blant annet fremgå av børskurslistene i avisene og på Oslo Børs hjemmesider. Segmentinndelingen vil bli den primære form for presentasjon av de børsnoterte selskapene. Den bransjebaserte presentasjonsform (GICS-klassifisering) vil bortfalle som den primære presentasjonsform, men bransjeinndeling av selskapene basert på GICS-modellen videreføres. Dette medfører ingen ny listestruktur. Hovedlisten og SMB-listen vil således bestå uforandret og listetilhørigheten vil på samme måte som i dag angis som en rubrikkopplysning i børskurslistene. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av modellen. Likviditetsinndelingen gjøres ved en klassifisering av selskapene i tre segmenter basert på likviditeten i selskapets aksjer på Oslo Børs. I tillegg vil det opprettes et eget segment for selskaper som nylig er børsnotert og således ikke har noen historikk for likviditet. Disse selskapene vil ved neste klassifiseringstidspunkt (rebalansering) bli plassert i ett av de tre øvrige segmentene. Segmentene vil rebalanseres halvårlig med implementering av ny sammensetning 1. januar og 1. juli. Mellom disse tidspunktene vil segmentene være stabile, med unntak for selskaper som strykes fra notering mv. Når det gjelder grunnfondsbevis vil disse fortsatt presenteres samlet i et eget segment som før. På lik linje med aksjer vil de kunne bli tildelt informasjonsmerket. 17

18 each category will be stable between these dates, except where companies are removed for reasons such as deletion from listing etc. Primary capital certificates will continue to be shown as a separate category in the same way as at present. However issuers of primary capital certificates will be eligible, in the same way as issuers of shares, to be recognised as meeting the higher standard for information provision. De fire nye segmentene er: OBX OB Match OB Standard I prinsippet de 25 mest omsatte selskapene Selskaper med minst 10 handler pr dag i gjennomsnitt siste halvår. Selskaper som ikke inngår i noen av de øvrige segmenter The four new categories are: Nye noteringer Selskaper som nylig er børsnotert OBX OB Match OB Standard New listings In principle the 25 most heavily traded companies Companies with an average of at least 10 trades in their shares per day over the last 6 months. Companies not included in any of the other categories Companies that are newly listed Overgang til ny segmentinndeling er planlagt i løpet av Oslo Børs plans to implement the new classification model during Listing criteria The decision to admit a security to listing is made by the Board of Oslo Børs on the basis of an application from the company. One main requirement for a public listing is that the security is of general interest, and can be expected to be traded regularly. When making its decision, the Board also places emphasis on the company s financial status. Companies that apply for a listing must prepare and publish an introductory prospectus. The shares in the company must be freely negotiable and registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS). Listed Norwegian joint stock companies must be public limited companies (ASA). In addition to the general requirements mentioned above, companies seeking a listing must satisfy the following conditions: The value of the shares for which a listing is requested must be expected to exceed NOK 300 million on the Main List and NOK 8 million on the SMB List. The company must have been in existence and carried on its business for at least three years. Kriterier for børsnotering Børsstyret avgjør etter søknad fra selskapet om et verdipapir skal tas opp til notering. Et hovedkrav for børsnotering er at verdipapiret skal ha allmen interesse, og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning. Ved avgjørelsen skal det dessuten legges vekt på foretakets økonomi. Selskaper som søker opptak må utarbeide og offentliggjøre et introduksjonsprospekt. Aksjene i selskapet skal være fritt omsettelige og være registrert i VPS. Norske børsnoterte aksjeselskaper må være allmennaksjeselskaper (ASA). I tillegg til de generelle kravene som er angitt ovenfor, må selskaper som søker opptak til notering oppfylle følgende vilkår: Kursverdien av de aksjene som søkes opptatt må antas å være minimum 300 mill kroner på hovedlisten og 8 mill kroner på SMB-listen. Selskapet må ha bestått og drevet sin virksomhet i minimum tre år. Minimum 25 prosent av aksjene som søkes notert må være spredt blant allmennheten. 18

19 Positive operating result one of the last three years (Main list). At least 25 per cent of the shares for which a listing is requested must be spread among the general public. In the case of a listing on the Main List, at least independent shareholders must own a minimum of one round lot each (shares worth approximately NOK ). The corresponding figure for the SMB list is 100 shareholders. In the case of primary capital certificates, at least 25 per cent of the certificates in issue must be held by at least 200 independent owners who own a minimum of one round lot each. Other conditions are identical to those applying to listing on the Main List. Positivt driftsresultat ett av siste tre år (hovedlisten). For notering på hovedlisten må minimum uavhengige aksjonærer eie minimum én børspost hver (aksjer for omlag kroner). Tilsvarende tall for SMB-listen er 100 aksjonærer. For grunnfondsbevis er kravet at minst 25 prosent er fordelt blant minst 200 uavhengige eiere som eier minimum én børspost hver. For øvrig er vilkårene identiske med de som gjelder for hovedlisten. Extract from the Oslo Børs fee tariff for 2004 (equities) Utdrag av avgiftene til Oslo Børs for 2004 (aksjer) Annual listing fee: Årlig kursnoteringsavgift: Main List: NOK 60 per NOK million in market capitalisation at year end: minimum NOK and maximum NOK Hovedlisten: 60 kroner pr mill kroner i markedsverdi ved årsskiftet; minimum kroner og maksimum kroner SMB List: Same rates as for the Main List SMB-listen: Samme satser som hovedlisten Secondary listing fee: Calculated on the basis of the value of capital registered with VPS Registration fee: NOK Prospectus fee: 1.1 0/00 of the gross issue amount; minimum NOK maximum NOK Sekundærnotering: Beregnes ut fra VPS-registrert kapital Registreringsavgift: kroner Prospektavgift: 1,1 promille av brutto emisjonsbeløp; minimum kroner og maksimum kroner 19

20 Selected figures for all listed companies Nominal Note Company - share class Reg. share Dividend Dividend Price Change Price value capital (1000) per share Total year end* yoy high Energy: Energy 20,00 Aker Kværner ,75 53,70 123,75 0,10 Altinex ,19 551,60 0,37 5,00 Bonheur , ,00 215,80 181,00 2,50 1 Bergesen d.y ser. A , ,50 o 35,20 179,00 2,50 1 Bergesen d.y ser. B , ,00 o 57,10 173,00 USD 0,20 CanArgo Energy Corporation ,14 881,20 3,38 1,00 CorrOcean ,82-12,10 3,80 0,25 2 Crystal Production ,30 o -95,00 10,00 4,00 DNO ,00 92,30 27,50 2,00 DOF ,20 72,90 14,50 USD 0,01 DSND ,50 29,10 19,50 0,01 Petrolia Drilling nye aksjer ,08 o -11,10 0,10 1,00 Farstad Shipping , ,00 62,30 64,00 20,00 Fred. Olsen Energy ,50 200,00 29,00 1,00 Frontier Drilling ,29 141,70 0,42 USD 2,50 Frontline ,50 280,90 182,50 5,00 Ganger Rolf , ,00 170,00 160,00 0,10 Global Geo Services ,14-17,70 4,30 1,00 3 Havila Supply ,83 o 16,10 5,85 20,00 Norsk Hydro , ,50 36,90 411,00 0,14 4 Hydralift ,00 o -5,50 55,50 USD 0,25 Northern Offshore ,18-1,70 1,78 0,88 Northern Oil ,48 22,20 3,40 10,00 Ocean Rig ,50 34,30 15,90 SEK 0,20 PA Resources ,90 142,90 14,70 30,00 Petroleum Geo-Services ,00 255,30 315,00 0,01 Petrolia Drilling ,03-70,00 0,13 10,00 Prosafe , ,00 49,90 145,00 30,00 Rieber Shipping , ,00 K 19,20 135,00 1,25 Scana Industrier ,85 203,60 0,85 6,00 Sinvest ,05 46,30 14,87 10,00 Smedvig ser. A , ,50 57,50 54,25 10,00 Smedvig ser. B , ,50 56,50 45,00 0,20 5 Roxar ,10 o 1,10 19,00 2,00 Solstad Offshore , ,50 61,50 47,90 2,50 Statoil , ,75 34,30 74,75 USD 2,00 Stolt Offshore ,30 72,50 20,30 1,00 TGS-NOPEC Geophysical Company ,00 67,00 95,00 SUM Energy Materials: Materials 2,60 Byggma , ,00 K 97,10 19,00 CAD - Crew Development Corporation ,46 316,80 5,46 0,25 Ecuanor ,60 328,60 0,99 20,00 Elkem , ,00 38,70 200,00 10,00 Fesil ,40 K -77,30 59,00 SEK 0,05 Int. Gold Exploration ,39 105,30 0,62 0,50 Kenor ,98 18,50 6,24 10,00 Norske Skogindustrier , ,00 38,00 139,00 SUM Materials Industrials: Capital Goods 0,25 AF Gruppen , ,50 36,90 43,00 10,00 Borgestad ,50 35,80 90,00 10,00 Borgestad ser. B ,00 o 32,60 61,00 0,20 Goodtech ,08 217,60 1,33 0,12 Hexagon Composites ,39-8,60 1,79 20,00 Jøtul , ,00 K 97,30 115,00 5,00 Kongsberg Gruppen , ,00 20,30 110,00 10,00 Kverneland , ,00 17,90 89,00 * Last traded price for the last day of the year. If the stock has not been traded that day, the last ask price is applied (marked "k"). If there does not exist an ask price either, the last traded price for the latest day the stock was traded is used (marked "o"). ** Diluting effects are adjusted for in order to reflect the true performance of the security. 20

Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006

Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006 Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006 Christiania Børs was officially opened on 15 April 1819, and the Stock Exchange Act gave it a dual role as an exchange for both foreign currencies and commodities.

Detaljer

Facts & Figures 2003

Facts & Figures 2003 Facts & Figures 2003 Contents Innhold 1 REVIEW OF 2002 The Norwegian Economy 7 Equity Markets 8 Fixed income market 12 Derivatives Market 14 Norex 16 Key figures Oslo Børs 18 1 FOKUS PÅ 2002 Norsk økonomi

Detaljer

Årsrapport/ Annual Report 2003

Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2012 1 CONTENT / INNHOLD DEAR HAVILA SHAREHOLDER Key events Viktige hendelser Key figures Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2013

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2013 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2013 1 CONTENT / INNHOLD This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures Nøkkeltall 11 Corporate Governance

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Innhold. Profit and loss account Resultatregnskap 35. Balance sheet Balanse 36. Cash flow statement Kontantstrømoppstilling 39

Innhold. Profit and loss account Resultatregnskap 35. Balance sheet Balanse 36. Cash flow statement Kontantstrømoppstilling 39 General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_innhold: Annual Report/Årsrapport 2011 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2011 2010 Fra konsernregnskapet Contents_innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2011 4 Shareholders

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Annual report Årsrapport 2008

Annual report Årsrapport 2008 Annual report Årsrapport 2008 Contents Mission 3 Market outlook 4 Platform for success 6 Products and service offerings 9 Business models 10 CEO 12 Corporate governance statement 14 Board of directors

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer