Facts & Figures 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Facts & Figures 2004"

Transkript

1 Facts & Figures 2004

2 Christiania Børs was officially opened on 15 April 1819, and the Stock Exchange Act gave it a dual role as an exchange for both foreign currencies and commodities. Shares and bonds were relatively uncommon in Norway at that time, and it was not until 1880 that the initiative was taken to open a stock exchange in Norway's capital city. Trading in listed securities started on 1 March The new securities market saw only very limited activity, with prices fixed just once a month in the presence of the city's two broking firms. Weekly pricing was first introduced immediately before the First World War, and daily pricing started in The exchange stopped quoting prices for commodities in 1974, and the Norwegian central bank took over responsibility for daily exchange rate fixing in Some two decades after trading in standardised options started in the USA, Oslo Børs introduced derivatives trading on 20 May Oslo Børs, the operator of the Oslo market, was a self-owning foundation until May 2001 when it became a limited company, Oslo Børs Holding ASA. The Oslo securities marketplace is operated by Oslo Børs ASA, a wholly owned subsidiary. Christiania Børs ble offisielt åpnet den 15. april 1819 og var av børsloven tildelt to hovedoppgaver, nemlig å skulle fungere som valuta- og varehandelsbørs. Aksjer og obligasjoner var lite utbredt i Norge forut for 1880 da initiativet til etableringen av en fondsbørs i hovedstaden ble tatt. Verdipapirnotering ble igangsatt 1. mars Virksomheten var meget beskjeden, med notering én gang i måneden og i nærvær av byens to fondsmeglerforretninger. Ukentlige noteringer ble først innført rett før første verdenskrig, mens daglige noteringer fant sted fra Notering av varer opphørte i 1974, mens Norges Bank overtok valutanoteringen i Om lag to tiår etter at handelen i standardiserte opsjoner fant sin form i USA, ble det på Oslo Børs åpnet for handel i derivater 20. mai I mai 2001 ble Oslo Børs omdannet fra en selvfinansierende stiftelse til et privat selskap, Oslo Børs Holding ASA, som eier 100 prosent av aksjene i Oslo Børs (markedsplassen).

3 Contents / Innhold 4 Oslo Børs Statistics and Key figures 2003 / Statistikk og nøkkeltall NOREX 10 NOREX Statistics / NOREX-statistikk 14 Listing on Oslo Børs / Børsnotering 17 New categories for listed companies / Ny segmentering av selskapene 18 Listing criteria / Kriterier for børsnotering 19 Annual listing fee 2004 / Årlig kursnoteringsavgift Selected figures all companies / Utvalgt statistikk alle selskaper 30 Trading, clearing and settlement / Handel, clearing og oppgjør 32 The trading system / Handelssystemet 32 Membership on Oslo Børs / Medlemskap på Oslo Børs 33 Trading-fees for 2004 / Handelsavgifter for Relevant addresses / Relevante adresser 3

4 Oslo Børs 2003 The stock exchange year was one of the best years ever for the Oslo market. The Oslo Børs benchmark index climbed by 48.4 per cent to close the year at , with 9 out of 10 companies seeing an increase in share price over the course of the year. This was the best performance for Oslo Børs since In addition market activity recovered to the higher levels seen before 2002, and Oslo Børs enjoyed a stronger performance, in terms of both turnover and rising prices, than comparable markets. The surge in share prices was characterised by a significant upturn for all the market's sub-indices. However IT and Telecommunications were very much at the top of the list, closely followed the Consumer goods index which was dominated by a sharp rise in share price for the cruise company RCCL. Global equity markets were very much affected by a wide range of international events in The war in Iraq, the threat of terrorism and the SARS virus are all examples of factors that had their own particular impact on investors. However as the year progressed negative factors were slowly but surely put to one side as companies began to announce better earnings and confidence in renewed global economic growth gathered momentum. The Norwegian market was also preoccupied for a while with the allegations of corruption at Statoil, and this dampened the market's enthusiasm for a short period. However market sentiment recovered relatively quickly, and investors again turned their focus to the emerging positive trends. Among other major events in the Norwegian market, the merger of the two large banking groups DnB and Gjensidige NOR attracted a lot of attention. The market was told that the banks were in negotiation as early as March of last year, shortly after the announcement that DnB had agreed to take the troubled Nordlandsbanken under its wing. Nordlandsbanken had run into difficulties as a result of major losses on its lending to Finance Credit. After the necessary rounds of consideration and approval by the regulators, including the competition authorities, the merger was completed in December and trading started in the shares of the merged bank, DNB NOR. Some commentators have focused on the fact that 2003 saw almost a queue of companies disappearing from listing on Oslo Børs, while there was almost no queue of companies applying for listing. However this is good evidence that the Oslo market provides an arena for a continuous process of restructuring, and reflects the automatic response of the market to changing conditions. A number of listed companies were taken over in 2003, including the purchase of the veteran Norwegian ship- Børsåret ble et av de beste årene noensinne på Oslo Børs. Hovedindeksen steg 48,4 prosent til 170,97 poeng etter at 9 av 10 selskaper kunne skilte med positiv kursutvikling. Vi må tilbake til 1993 for å finne en bedre utvikling på Oslo Børs. Samtidig kom aktiviteten tilbake til gamle høyder, og Oslo Børs fikk en bedre utvikling enn de fleste børser det er naturlig å sammeligne seg med både i forhold til kursutvikling og omsetning. Årets oppgang kjennetegnes av at samtlige bransjeindekser fikk en betydelig opptur, med it og telekom helt i front, sammen med indeksen for forbruksvarer som ble dominert av en kraftig oppgang for cruiseselskapet RCCL. Det var mange hendelser internasjonalt som i ulik grad påvirket verdens aksjemarkeder i året som gikk. Krigen i Irak, generell terrorfrykt gjennom året og SARS-viruset er eksempler på hendelser som på hver sin måte har påvirket investorenes vurderinger. Men de negative vibrasjonene ble sakte men sikkert satt til side etter hvert som selskapene leverte bedre resultater og troen på økonomisk vekst gjorde seg gjeldende. I Norge ble det også fokusert mye på korrupsjonsanklagene mot Statoil, som i en kort periode lå som en klam hånd over markedet. Men også dette ristet investorene relativt raskt av seg og rettet blikket mot de positive tendensene i markedet. Av andre store hendelser fikk den store bankfusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR mye oppmerksomhet. Allerede i mars ble det kjent at de to var i samtaler, like etter at DnB hadde tatt skadeskutte Nordlandsbanken inn under sine vinger. Det var etter at sistnevnte hadde pådratt seg store tap gjennom utlån til Finance Credit. Etter noen runder med blant andre konkurransemyndighetene var det i desember endelig klart for børsnotering av felles aksje, DnB NOR. Mange har i løpet av året satt et negativt søkelys på at selskapene nærmest har stått i kø for å bli strøket fra Oslo Børs, mens køen av nynoteringer har uteblitt. Dette er et resultat av markedets selvregulering, og et godt bevis på at en børs også fungerer som en arena for restrukturering av næringslivet. En rekke oppkjøp fant sted i 2003, deriblant det Hongkong-baserte Sohmens oppkjøp av tradisjonsrike Bergesen i sommer. Vi husker også General Electrics oppkjøp i Amersham, som etter all sannsynlighet vil medføre at også Amersham strykes fra Oslo Børs. 4

5 owner Bergesen by the Hong Kong-based Sohems company in the summer. We should also remember the agreed take-over of Amersham by General Electric, which will in all likelihood lead to Amersham disappearing from listing on Oslo Børs. In total 30 companies ceased to be listed in 2003, including one merger. This was a little over the average for the last five years. Five companies were admitted to listing in 2003, including the new DNB NOR and the demerger of Tandberg Storage from Tandberg Data. Oslo Børs expects to see more companies seek listings in At the end of 2003 a total of 178 companies were listed on Oslo Børs, representing 182 quoted shares and primary capital certificates. This includes four 'B' shares and 21 primary capital certificates. The stock exchange as a source of capital for business and industry Oslo Børs is the only regulated market place for securities trading in Norway, and therefore represents a market that provides access to risk capital for Norwegian business and industry and a significant number of foreign companies. Helping companies to expand and develop their businesses by providing greater access to risk capital is one of the exchange's most important roles, along with ensuring efficient and fair trading for investors. Over the last five years listed companies have raised almost NOK 100 billion by issuing shares, and a significant proportion of this was raised by companies preparing for admission to listing. Against this background 2003 was a very weak year for new issues, with only NOK 6.7 billion of fresh capital. The Norwegian State and foreign interests dominate The Norwegian State and foreign investors are the dominant owners of shares listed on Oslo Børs, holding in total around 70 per cent of the market. Foreign investors alone account for per cent of daily trading volume on Oslo Børs, and they held around 28 per cent of the total value of companies listed on Oslo Børs at the close of This represents a modest increase in foreign ownership since the end of 2002, but a fall in relative terms since However this is because the partial privatisations of Telenor and Statoil in 2000 and 2001 respectively increased the Norwegian State's interest in companies listed on Oslo Børs, giving the State a sizeable 41 per cent holding by the close of Even so this represented a small reduction of almost two percentage points from Totalt har 30 selskaper blitt strøket fra kurslistene i 2003, inkludert en fusjon. Dette er noe over snittet pr år de fem siste årene. Fem selskaper har blitt børsnotert, inkludert det nye DnB NOR og utfisjoneringen av Tandberg Storage fra Tandberg Data. Oslo Børs venter at flere selskaper vil børsnoteres i Ved utgangen av året var 178 selskaper notert med tilsammen 182 aksjer og grunnfondsbevis på Oslo Børs. Dette inkluderer fire b-aksjer og 21 grunnfondsbevis. Børsen som kapitalkilde for næringslivet Oslo Børs er den eneste regulerte markedsplassen for omsetning av verdipapirer i Norge, og stiller derfor til rådighet et marked der norsk næringsliv og et betydelig antall utenlandske selskaper får tilgang til risikovillig kapital. Å tilby selskaper å ekspandere og videreutvikle sine virksomheter gjennom økt kapitaltilgang er en av børsens viktigste roller, ved siden av å legge til rette for effektiv og rettferdig handel for investorene. De siste fem årene har børsnoterte selskaper hentet inn nesten 100 milliarder kroner i aksjemarkedet, hvorav en betydelig andel ble hentet inn forut for børsnotering var i så måte et svært dårlig år, da det kun ble hentet inn 6,7 milliarder kroner. Staten og utlendinger dominerer Den norske stat og utenlandske investorer er de dominerende eierne på Oslo Børs, og eier tilsammen omlag 70 prosent. Utenlandske investorer står alene for prosent av den daglige handelen på Oslo Børs, og deres eierandel i selskaper notert på Oslo Børs var ved utgangen av 2003 ca. 28 prosent, som er noe høyere enn ved utgangen av Relativt sett er dette en nedgang i forhold til årtusenskiftet, men årsaken er at den norske stat gjennom børsnoteringer av Telenor og Statoil i henholdsvis 2000 og 2001, har fått økt sin samlede eierandel på Oslo Børs til hele 41 prosent ved utgangen av Dette er riktignok en nedgang på drøyt to prosent fra året før. 5

6 Shareholder structure at 31 December 2003/Aksjonærstruktur pr. 31. desember 2003 December Main list Main SMB PCC and SMB list Government & municipalities Comp. with governm. ownership Banks & mortgage com Private pension funds/ Life insurance General insurance Mutual funds Other companies Private investors Foreign investors Others Total Number of shareholders by age end of year Antall aksjeeiere etter alder ved utgangen av året Under 18 år / below 18 years år / years år / years år / years år / years år / years Over 80 år / above 80 years Sum / Total Kilde: VPS / Source: The Norwegian Central Securities Depository Number of shareholders female/male Antall aksjeeiere kvinner/menn Female Male Kilde: VPS / Source: The Norwegian Central Securities Depository 6

7 Number of shareholders by region in Norway Antall aksjeeiere etter fylke AKERSHUS AUST-AGDER BUSKERUD FINNMARK HEDMARK HORDALAND MØRE OG ROMSDAL NORDLAND NORD-TRØNDELAG OPPLAND OSLO ROGALAND SOGN OG FJORDANE SVALBARD SØR-TRØNDELAG TELEMARK TROMS VEST-AGDER VESTFOLD ØSTFOLD UKJENT UTLANDET TOTALT ANTALL Kilde: VPS / Source: The Norwegian Central Securities Depository Key Figures / Nøkkeltall Oslo Børs Oslo Børs Benchmark Index / Hovedindeksen (OSEBX) Percentage change 2003 / Prosentvis endring OSEBX Market Capitalisation all companies / Markedsverdi alle selskaper Trading days / Handledager New Issues / Emisjoner ( NOK billion) Dividends year / Utbytte utbetalt i året (NOK billion) Total turnover / Total omsetning (NOK billion) Average turnover per day / Gjennomsnittlig dagsomsetning No of transactions / Antall handler (1000) Avarage value one transaction / Gjennomsnittlig verdi per transaksjon Turnover velocity / Omsetningshastighet No of listed companies / Antall noterte selskaper No of foreign companies / Antall utenlandske selskaper

8 New listings and removals Nye og strøkne selskaper Listed companies Noterte selskaper New Listings / Nye selskaper 2003 Company Ticker Type of First day Price Market value Sector change of listing first day (NOK 1000) NOK Troms Fylkes Dampskibsselskap TFDS Listed Consumer Discretionary Tandberg Storage TST Demerger Information Technology DnB NOR DNBNOR Listed Financials Norwegian Air Shuttle NAS Listed Transportation NextGenTel Holding NEXT Listed Software & Services 8

9 Removals / Strøkne selskaper 2003 Company Ticker Last day Price Market value Sector last day (NOK 1000) Loki LOI Transportation Hydralift HYD Energy Igroup IGR Information Technology Nordlandsbanken NBK Financials Oceanor OCE Industrials Investra INVEST Financials Pan Pelagic PEL Consumer Staples Awilco AWS Transportation Zenitel N.V. EUR ZENT Information Technology Bergen Nordhordland Rutelag BNR Industrials Nordic Water Supply NOW Industrials Officeshop Holding OSH Information Technology Leif Høegh & Co ASA LHO Industrials Roxar ASA ROX Energy MediaBin MBN Information Technology Sense Communications Int. SNS Telecommunication Bergesen d.y. A-aksjer BEA Energy Bergesen d.y. B-aksjer BEB Energy SensoNor SEN Consumer Discretionary Havila Supply HSU Energy Tordenskjold TOR Industrials Infocus Corporation, USD IFC Information Technology Industrifinans Boligeiendom IFB Financials Scribona AB SCRI Information Technology A-pressen APR Consumer Discretionary OHI ASA OHI Industrials Sparebanken Flora-Bremanger FLOG PCC Gjensidige NOR GNO Financials DnB Holding DNB Financials Voice VOI Consumer Discretionary Crystal Production CRP Energy NOREX a single Nordic market Oslo Børs is a member of the NOREX alliance of Nordic stock exchanges together with Stockholmsbörsen, the Copenhagen Stock Exchange and the Iceland Stock Exchange. The members of the NOREX alliance have created a common Nordic market place for securities trading by using the same systems for trading and market surveillance and harmonising their rules and regulations to a very large extent. In autumn 2003 the owner of Stockholmsbörsen, OM, merged with the Finnish stock exchange HEX to create HEX Integrated NOREX en felles nordisk markedsplass Oslo Børs er medlem av den nordiske børsalliansen NOREX, sammen med Stockholmsbörsen, Københavns Fondsbørs og Iceland Stock Exchange. Alliansen har skapt en felles nordisk markedsplass for omsetning av verdipapirer gjennom felles handelssystem, overvåkingssystem og i stor grad et harmonisert regelverk. Høsten 2003 fusjonerte Stockholmsbörsens eier OM med den finske børsen HEX og dannet HEX Integrated Markets. Dette innebærer at også finnene er med i NOREX og vil være på samme handelsplattform som de øvrige børsene i løpet 9

10 Markets. This means that the Finnish exchange is now also part of NOREX, and will move on to the same trading platform as the other alliance members during the first half of HEX Integrated Markets also includes the stock exchanges of Estonia and Latvia. The NOREX alliance has made Nordic securities far more accessible to investors around the world. This is not only because NOREX brings securities from all the Nordic countries together in a single marketplace, but also because investors very much prefer being able to trade using just one rule book rather than separate rules and regulations for each country. The objective of the alliance is to exploit synergy benefits through increased distribution and improved cost-effectiveness arising from economies of scale. The alliance builds on active, binding co-operation to attract and retain investors, issuers and members by meeting their needs for simplicity, accessibility, cost-effectiveness and quality. av første halvår I HEX Intergrated Markets inngår også børsene i Estland og Latvia. NOREX-alliansen innebærer langt større tilgjengelighet til nordiske verdipapirer verden over, ved at alt samles på én og samme markedsplass og ved at investorene langt på vei kun trenger å forholde seg til ett regelverk. Formålet er å utnytte synergieffekter gjennom økt distribusjon og bedret kostnadseffektivitet som følge av stordriftsfordeler. Alliansen bygger på aktivt og forpliktende samarbeid for å tiltrekke og beholde investorer, utstedere og medlemmer ved å tilfredsstille deres behov for enkelhet, tilgjengelighet, kostnadseffektivitet og kvalitet. NOREX er ett av verdens mest effektive verdipapirmarkeder. I en verden i stadig forandring, har NOREX-alliansen tatt mål av seg om å bli en av de ledende markedsplassene i et samarbeidende europeisk børssamfunn. NOREX is one of the world's most efficient securities markets. In a world of continual change, NOREX expects to play a leading role in the process of growing cooperation between European stock exchanges. All share indices. Based on local currency Dec Index level at end of: Percentage change during: Market value this this last 12 Mill Euro Dec.03 Dec.02 month year months Dec.03 Copenhagen, KAX Oslo, OSEAX Reykjavik, ICEX Main Stockholm, SAX Turnover of shares. Mill Euro Dec Total turnover Domestic companies Foreign Electronic Negotiated Electronic orderbook deals orderbook Dec Dec Dec Dec Copenhagen Oslo Reykjavik Stockholm NOREX

11 Oslo Børs delivers market surveillance services Oslo Børs has used the SMARTS market surveillance system since 1999, and has developed this system into one of the most effective surveillance system anywhere in the world. The other NOREX exchanges have taken advantage of this, we have reason to belive that within 2004 all the exchanges in the NOREX alliance use SMARTS for their surveillance functions. Oslo Børs has established a centre of excellence for market surveillance, and is responsible for training, operations and further development of the system for all four exchanges. The system has also been marketed to exchanges outside the NOREX alliance, and there is every possibility that additional exchanges will subscribe to the SMARTS package. NOREX a major bond market The NOREX alliance will also give investors around the world access to a joint bond market using a shared trading platform. The market will offer no fewer than different bonds and other interest-bearing securities, with daily turnover of more than NOK 69 billion. This will make NOREX the world s second largest market for trading volume in bonds and other fixed income securities, with only the London stock exchange generating greater trading volume. The SAXESS trading system used as a joint platform by the NOREX exchanges also offers functionality for electronic auctions, and the Stockholm, Copenhagen and Oslo exchanges intend to encourage further use of auctions. The Norwegian market already holds auctions for investors to bid for government bonds and treasury bills electronically through the trading system. These auctions attract great interest, both from domestic and international investors, and the total bidding volume normally exceeds the volume of securities offered for sale several times over. Oslo Børs leverer overvåkingstjenester Siden 1999 har Oslo Børs benyttet og videreutviklet overvåkingssystemet SMARTS til å bli et av de mest effektive overvåkingssystemer i verden. Dette har de øvrige NOREX-børsene tatt konsekvensen av, og fra 2003 benyttet samtlige børser som da var i alliansen SMARTS i sitt overvåkingsarbeid. Det er grunn til å tro at også den finske børsen etter hvert vil benytte samme overvåkingssystem. Oslo Børs har etablert et kompetansesenter for overvåking, og vil stå for opplæring, drifting og videreutvikling av systemet for samtlige børser som benytter systemet. Nordisk obligasjonsgigant NOREX-samarbeidet innebærer også at investorer verden over får tilgang til et felles nordisk obligasjonsmarked med felles handelsplattform. Markedet vil bestå av ikke mindre enn ca obligasjoner og sertifikater og ha en daglig omsetning på mer enn 69 milliarder norske kroner (eks repo). Dette gjør markedet til verdens nest største for børshandel med obligasjoner og sertifikater målt i omsetning. Kun Londonbørsen har et større obligasjonsmarked. NOREX-børsenes felles handelsplattform SAXESS har funksjonalitet for gjennomføring av elektroniske auksjoner, noe både Stockholmsbörsen, Københavns Fondsbørs og Oslo Børs vil benytte seg av. I Norge er dette auksjoner hvor investorene via meglere byr på statsobligasjoner og statskasseveksler direkte gjennom handelssystemet. Det er stor interesse for auksjonene, bl.a. fra utenlandske investorer, og budvolumet utgjør vanligvis flere ganger volumet som er lagt ut for salg. companies Percentage change UCITS incl ETF s Negotiated This year Last 12 m Electronic Negotiated deals This Same per. Same per. orderbook deals Dec month last year last year Dec Dec

12 Market value*. Mill Euro Dec Market value per: Domestic Foreign Percentage change: companies companies* This This Last Dec.03 Dec.02 Dec. 03 Dec.02 Dec.03 Dec.02 month year 12 m Copenhagen Oslo** Reykjavik Stockholm NOREX * Only shares registered in the national securites depositories are included ** Including Primary Capital Certificates Turnover excluding repo transactions. Mill Euro Dec Turnover Percentage change excluding This year Last 12 m repo This Same per. Same per. Dec month last year last year Copenhagen Oslo* Reykjavik Stockholm** * Including T-bills and certificates. Nominal values. ** Nominal values for Stockholmsbörsen. Turnover figures of bonds listed on the Monthly List are not reported to Stockholmsbörsen. Turnover including repo transactions. Mill Euro Dec Turnover Percentage change incl.repo This year Last 12 m transact. This Same per. Same per. Dec month last year last year Copenhagen , ,60 5,10 18,17 18,17 Oslo* , ,40 7,71 42,78 42,78 Reykjavik 1 712,8 na na na na Stockholm** na na na na na* * Nominal values ** Repos are not reported to Stockholmsbörsen 12

13 13

14 Listing on Oslo Børs / Børsnotering Listing of Shares and Primary Capital Certificates Both large and small companies turn to Oslo Børs to raise capital or to have existing shares more publicly marketed and traded. The alternative to a public listing is for trading in a company s shares to take place in what is known as the grey market, which is not regulated by Oslo Børs or any other supervisory body. The moment a company is listed on Oslo Børs a number of requirements come into play, of which the company s duty to report its accounts and other information to the market and the reporting requirements for employees and officers of the company with access to insider information play a major role. A stock exchange listing is often seen as a sign of quality, and companies typically believe that their customers and suppliers will react positively if they are admitted to listing. However there are many aspects to a stock exchange listing, both positive and negative, and it is absolutely essential that when companies consider applying for admission to listing they are also prepared for the additional exposure that a listing normally also creates. Shareholders, investment analysts and the media can be valuable friends, but can also be very difficult to deal with if times turn difficult. Oslo Børs therefore recommends that companies considering listing should carefully review and prepare their policies on corporate governance and investor relations. These are both areas that have gained greater focus and significance in the wake of the accounting and other financial scandals that have rocked the international financial markets over recent years. In 2003 a total of 30 companies ceased to be listed for a variety of reasons, principally take-overs. It is quite usual for the number of listed companies to Notering av aksjer og grunnfondsbevis Både store og små selskaper søker mot Oslo Børs for å hente ny kapital eller for å få eksisterende aksjer ytterligere markedsført og omsatt. Alternativet til børsnotering er at aksjene omsettes i det såkalte gråmarkedet, der verken børsen eller andre kontrollinstanser fører tilsyn med aktørenes disposisjoner. I det øyeblikk et selskap børsnoteres blir det underlagt bestemte krav, der spesielt informasjonsplikten, regnskapsrapportering og innsideregler står sentralt. En børsnotering vurderes ofte også som positiv overfor kunder og leverandører, da en børsnotering gjerne ses på som et kvalitetstegn. Men en børsnotering har mange sider på godt og vondt og det er helt nødvendig at selskaper som ønsker børsnotering forbereder seg grundig i forhold til den mereksponeringen mange blir utsatt for på børs. Aksjonærer, analytikere og media er gull verdt å ha med seg, men ofte svært vanskelig å håndtere i dårlige tider. Derfor anbefaler Oslo Børs at det nedlegges et grundig arbeid i forbindelse med Investor Relations og Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance), som har fått økt fokus og betydning etter de mange avsløringene om regnskapsjuks og konkurser internasjonalt de siste årene. I 2003 ble det notert fem nye selskaper på Oslo Børs, inkludert fusjonerte DnB NOR og Tandberg Storage som ble utfisjonert fra Tandberg Data. Samtidig forlot 30 selskaper børsen av ulike årsaker, primært som følge av oppkjøp. At antall børsnoterte selskaper reduseres i etterkant av dårlige tider er helt normalt, på samme måte som tilgangen av nye selskaper øker i gode tider. Dette er markedets måte å regulere på, og viser at Oslo Børs ikke bare er en markedsplass for kjøp og salg av verdipapirer, men også en 14

15 fall back following a period of economic downturn, and in the same way the inflow of new companies increases when conditions are more favourable. This is a form of automatic regulation for the market, and shows that Oslo Børs is not just a market place for trading in securities, but is also an arena for the restructuring of business and industry. Following the very strong performance of the Oslo market in 2003, Oslo Børs expects to see a number of new companies admitted to listing in Listing structure and indices The companies listed on Oslo Børs represent a wide range of industries and sectors, including technology, finance, industry, offshore, energy, shipping and telecommunications. In terms of size, listed companies range from a market capitalisation of under NOK 10 million to as much as NOK 165 billion. At the end of 2003 there were 178 companies listed on Oslo Børs, of which 21 were foreign companies and 21 were Norwegian savings banks issuing primary capital certificates. A company that wishes to be listed can apply for admission to either the Main List or the SMB List (small and mediumsized companies). In addition savings banks can seek admission to a separate list for primary capital certificates PCC s. A separate list for share warrants was introduced in A few companies choose to issue more than one class of shares, leading to multiple listings. A shares are shares with full voting rights, whereas B shares often have limited or no voting rights. Apart from these differences, all shareholders in a company normally have the same rights and duties regardless of the class of shares they own. There has been a clear trend over recent years for the few companies that still have two share classes listed to merge these into a single class of share. Companies that have taken this step in recent years include Kværner and Norske Skog, and at the close of 2003 there were only four listed companies with more than one class of shares. The SMB List was introduced in April 1992 with the intention of making it easier for small and medium-sized companies to raise equity capital from the market. The SMB List included 68 companies at the end of PCCs were first listed in February 1989, and no further savings banks were admitted to listing in That makes the total number of PCCs 21. International classification-standard With effect from 2 February 2001, Oslo Børs introduced a new index family made up of a number of new class indices based on the Global Industry Classification Standard (GICS) developed by Morgan Stanley Capital International arena for restrukturering av næringslivet. Etter et svært godt børsår i 2003 ser Oslo Børs klare indikasjoner på at en rekke nye selskaper vil børsnoteres i Listestruktur og indekser Selskaper notert på Oslo Børs representerer mange bransjer, blant annet teknologi, finans, industri, offshore, energi, shipping og telekommunikasjon. Størrelsesmessig varierer selskapene fra en markedsverdi på 10 millioner kroner til opp mot 165 milliarder kroner. Ved utgangen av 2003 var totalt 178 selskaper notert på Oslo Børs, hvorav henholdsvis 21 var utenlandske og 21 var norske sparebanker med utstedte grunnfondsbevis. Samlet markedsverdi for selskapene notert på Oslo Børs var ved utgangen av 2003 NOK 689 milliarder. Et selskap som ønsker å gå på børs kan søke om opptak på enten hovedlisten eller SMB-listen (små og mellomstore bedrifter). I tillegg kan sparebanker notere sine grunnfondsbevis på egen liste. Fra 2002 kunne det dessuten utstedes warrants på en egen liste. Enkelte selskaper har fortsatt notert to aksjeklasser, der A-aksjer er aksjer med full stemmerett mens B-aksjer ofte har begrenset eller ingen stemmerett. Utover dette innehar aksjonærene vanligvis de samme rettigheter og forpliktelser, uavhengig av hvilken aksjeklasse de eier. De siste årene er det en klar tendens til at de få selskapene som har hatt to aksjeklasser notert velger å slå disse sammen til én. Kværner og Norske Skog er blant de selskapene som de siste årene har valgt dette, og ved utgangen av 2003 var det kun fire selskaper på Oslo Børs som opererer med to aksjeklasser. SMB-listen ble introdusert i april 1992, med det formål å gjøre det lettere for mindre og mellomstore selskaper å skaffe ny egenkapital. Ved årsslutt 2003 var 68 selskaper notert på SMB-listen. Grunnfondsbevis ble første gang notert februar 1989, og i løpet av 2003 var det ingen nye noteringer av grunnfondsbevis. Internasjonal standard for klassifisering av selskaper Med virkning fra 2. februar 2001 lanserte Oslo Børs en ny indeksfamilie, medregnet et antall nye klasseindekser basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley Capital International and Standard & Poor. Formålet med omleggingen var å tilby markedet en komplett indeksfamilie, inkludert en investerbar og stabil benchmark samt en globalt anerkjent klassifisering av aksjene notert på Oslo Børs. Tilsvarende fantes allerede på Stockholmsbörsen og Københavns Fondsbørs og er et uttrykk for den standardisering, tilgjengeliggjøring og produktutvikling NOREX-alliansen representerer. 15

16 and Standard & Poor s. These new arrangements are intended to offer the market a more complete family of indices, including a stable benchmark index capable of investment replication, together with a globally recognised approach to classifying the companies listed on Oslo Børs. The equivalent index structure was already in use by Stockholmsbörsen and the Copenhagen Stock Exchange, and represents a practical example of the commitment to standardisation, accessibility and product development which the NOREX alliance intends to promote. Both the new and old indices were calculated and produced for a transitional period, but only the new indices (known as the GICS indices) have been in use since January The old indices are now statistical history, with the exception of the OBX index. The new benchmark index for Oslo Børs, OSEBX (Oslo Børs Benchmark Index) was launched on 23 May 2001, and includes stocks. The selection and weighting of the companies included is based on the free-float principle whereby controlling interests and state shareholdings are excluded in calculating the weighting assigned to each company. The OSEBX only includes around one-third of listed companies, but nonetheless provides a very good measure of the general performance of the Oslo market. De tidligere indeksene har gått over i historien, med unntak av OBX-indeksen. Børsens nye benchmark-indeks, kalt hovedindeksen, OSEBX (Oslo Børs Benchmark Index) ble lansert 23. mai 2001, og inkluderer ca aksjer. Utvalg og vekting er basert på fri-flyt prinsippet, som betyr at kun aksjer som er fritt tilgjengelig i markedet medregnes. Dette innebærer blant annet at kontrollerende poster og statlig eierskap trekkes ut når man bestemmer vektingen. OSEBX vil, til tross for at den kun inneholder i underkant av 1/3 av det totale antall aksjer som er notert, vise med stor sikkerhet den generelle utviklingen på Oslo Børs. Hovedindeksen revideres to ganger pr år. De 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs utgjør i prinsippet OBX-indeksen. Disse er ment å skulle gjenspeile den generelle utviklingen i markedet, og er spesielt et viktig instrument i deler av derivathandelen. Grafen under viser forholdet mellom hovedindeksen og OBX-indeksen i perioden til På samme måte som hovedindeksen, oppdateres OBX-indeksen også to ganger årlig. The OBX Index in principle includes the 25 most traded shares. This index is designed to reflect general market performance and is an important tool in some areas of derivative trading. All the Oslo Børs indices relate to total return, with the sole exception of the OBX index, which is a price index. OSEBX/ Hovedindeksen 1000 OBX Index/ OBX-indeksen

17 The chart on page 16 shows the relationship between the benchmark index and the OBX index over the period to The composition of the OBX index is updated regularly in the same way as the benchmark index. New categories for listed companies In Autumn 2003 Oslo Børs produced a new model for classifying listed companies. This new approach reflected a wish on the part of Oslo Børs to draw greater attention to the liquidity of listed securities and the availability of company information in the Norwegian market. Investigations carried out by Oslo Børs and the views expressed by other players identified a need for greater differentiation between companies in the areas of liquidity and company information. The work undertaken identified two specific measures to be implemented: 1. Classifying companies into categories that reflect the level of liquidity in their securities. 2. Identifying companies that satisfy specific higher requirements for information provision. The liquidity category into which a company falls and its status in respect of information provision will be shown in the stock exchange price lists published in newspapers and the information published by Oslo Børs on its web site. Classification by liquidity category will be the principal reporting format for listed companies. The classification of listed companies by industry (GICS classification) will cease to be the principal reporting format, but the industrial classification based on the GICS model will continue. The move to presentation by liquidity category will not cause any changes to the current listing structure. The Main List and the SMB List (smaller and medium-sized companies) will accordingly continue without change, and stock exchange price information will continue to show to which list each company belongs. A more detailed description of the new categories is provided below. Companies will be classified in terms of liquidity into three categories based on the liquidity of their shares on Oslo Børs. There will in addition be a separate category for companies that have been recently admitted to listing and therefore do not have any track record for liquidity. Newly listed companies will be transferred into one of the three other categories at the first re-balancing date following their admission to listing. The allocation of companies to these categories will be re-balanced every six months, with the new classification taking effect on 1 January and 1 July. The composition of Alle indekser på Oslo Børs er avkastningsindekser med unntak av OBX-indeksen som er en prisindeks. Ny segmentering av selskapene Oslo Børs utarbeidet høsten 2003 en ny modell for segmentering av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette arbeidet har vært et ønske om å gjennomføre tiltak for å synliggjøre likviditet og selskapsinformasjon i det norske markedet. Både gjennom egne undersøkelser og eksterne innspill er det avdekket behov for å tydeliggjøre forskjellene mellom selskapene på disse områdene. Resultatet av arbeidet er iverksettelse av to konkrete tiltak: 1. Presentasjon av selskapene i forskjellige segmenter avhengig av likviditet. 2. Merking av selskaper som oppfyller visse krav til informasjonsgivning. Segmentinndelingen og informasjonsmerkingen vil blant annet fremgå av børskurslistene i avisene og på Oslo Børs hjemmesider. Segmentinndelingen vil bli den primære form for presentasjon av de børsnoterte selskapene. Den bransjebaserte presentasjonsform (GICS-klassifisering) vil bortfalle som den primære presentasjonsform, men bransjeinndeling av selskapene basert på GICS-modellen videreføres. Dette medfører ingen ny listestruktur. Hovedlisten og SMB-listen vil således bestå uforandret og listetilhørigheten vil på samme måte som i dag angis som en rubrikkopplysning i børskurslistene. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av modellen. Likviditetsinndelingen gjøres ved en klassifisering av selskapene i tre segmenter basert på likviditeten i selskapets aksjer på Oslo Børs. I tillegg vil det opprettes et eget segment for selskaper som nylig er børsnotert og således ikke har noen historikk for likviditet. Disse selskapene vil ved neste klassifiseringstidspunkt (rebalansering) bli plassert i ett av de tre øvrige segmentene. Segmentene vil rebalanseres halvårlig med implementering av ny sammensetning 1. januar og 1. juli. Mellom disse tidspunktene vil segmentene være stabile, med unntak for selskaper som strykes fra notering mv. Når det gjelder grunnfondsbevis vil disse fortsatt presenteres samlet i et eget segment som før. På lik linje med aksjer vil de kunne bli tildelt informasjonsmerket. 17

18 each category will be stable between these dates, except where companies are removed for reasons such as deletion from listing etc. Primary capital certificates will continue to be shown as a separate category in the same way as at present. However issuers of primary capital certificates will be eligible, in the same way as issuers of shares, to be recognised as meeting the higher standard for information provision. De fire nye segmentene er: OBX OB Match OB Standard I prinsippet de 25 mest omsatte selskapene Selskaper med minst 10 handler pr dag i gjennomsnitt siste halvår. Selskaper som ikke inngår i noen av de øvrige segmenter The four new categories are: Nye noteringer Selskaper som nylig er børsnotert OBX OB Match OB Standard New listings In principle the 25 most heavily traded companies Companies with an average of at least 10 trades in their shares per day over the last 6 months. Companies not included in any of the other categories Companies that are newly listed Overgang til ny segmentinndeling er planlagt i løpet av Oslo Børs plans to implement the new classification model during Listing criteria The decision to admit a security to listing is made by the Board of Oslo Børs on the basis of an application from the company. One main requirement for a public listing is that the security is of general interest, and can be expected to be traded regularly. When making its decision, the Board also places emphasis on the company s financial status. Companies that apply for a listing must prepare and publish an introductory prospectus. The shares in the company must be freely negotiable and registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS). Listed Norwegian joint stock companies must be public limited companies (ASA). In addition to the general requirements mentioned above, companies seeking a listing must satisfy the following conditions: The value of the shares for which a listing is requested must be expected to exceed NOK 300 million on the Main List and NOK 8 million on the SMB List. The company must have been in existence and carried on its business for at least three years. Kriterier for børsnotering Børsstyret avgjør etter søknad fra selskapet om et verdipapir skal tas opp til notering. Et hovedkrav for børsnotering er at verdipapiret skal ha allmen interesse, og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning. Ved avgjørelsen skal det dessuten legges vekt på foretakets økonomi. Selskaper som søker opptak må utarbeide og offentliggjøre et introduksjonsprospekt. Aksjene i selskapet skal være fritt omsettelige og være registrert i VPS. Norske børsnoterte aksjeselskaper må være allmennaksjeselskaper (ASA). I tillegg til de generelle kravene som er angitt ovenfor, må selskaper som søker opptak til notering oppfylle følgende vilkår: Kursverdien av de aksjene som søkes opptatt må antas å være minimum 300 mill kroner på hovedlisten og 8 mill kroner på SMB-listen. Selskapet må ha bestått og drevet sin virksomhet i minimum tre år. Minimum 25 prosent av aksjene som søkes notert må være spredt blant allmennheten. 18

19 Positive operating result one of the last three years (Main list). At least 25 per cent of the shares for which a listing is requested must be spread among the general public. In the case of a listing on the Main List, at least independent shareholders must own a minimum of one round lot each (shares worth approximately NOK ). The corresponding figure for the SMB list is 100 shareholders. In the case of primary capital certificates, at least 25 per cent of the certificates in issue must be held by at least 200 independent owners who own a minimum of one round lot each. Other conditions are identical to those applying to listing on the Main List. Positivt driftsresultat ett av siste tre år (hovedlisten). For notering på hovedlisten må minimum uavhengige aksjonærer eie minimum én børspost hver (aksjer for omlag kroner). Tilsvarende tall for SMB-listen er 100 aksjonærer. For grunnfondsbevis er kravet at minst 25 prosent er fordelt blant minst 200 uavhengige eiere som eier minimum én børspost hver. For øvrig er vilkårene identiske med de som gjelder for hovedlisten. Extract from the Oslo Børs fee tariff for 2004 (equities) Utdrag av avgiftene til Oslo Børs for 2004 (aksjer) Annual listing fee: Årlig kursnoteringsavgift: Main List: NOK 60 per NOK million in market capitalisation at year end: minimum NOK and maximum NOK Hovedlisten: 60 kroner pr mill kroner i markedsverdi ved årsskiftet; minimum kroner og maksimum kroner SMB List: Same rates as for the Main List SMB-listen: Samme satser som hovedlisten Secondary listing fee: Calculated on the basis of the value of capital registered with VPS Registration fee: NOK Prospectus fee: 1.1 0/00 of the gross issue amount; minimum NOK maximum NOK Sekundærnotering: Beregnes ut fra VPS-registrert kapital Registreringsavgift: kroner Prospektavgift: 1,1 promille av brutto emisjonsbeløp; minimum kroner og maksimum kroner 19

20 Selected figures for all listed companies Nominal Note Company - share class Reg. share Dividend Dividend Price Change Price value capital (1000) per share Total year end* yoy high Energy: Energy 20,00 Aker Kværner ,75 53,70 123,75 0,10 Altinex ,19 551,60 0,37 5,00 Bonheur , ,00 215,80 181,00 2,50 1 Bergesen d.y ser. A , ,50 o 35,20 179,00 2,50 1 Bergesen d.y ser. B , ,00 o 57,10 173,00 USD 0,20 CanArgo Energy Corporation ,14 881,20 3,38 1,00 CorrOcean ,82-12,10 3,80 0,25 2 Crystal Production ,30 o -95,00 10,00 4,00 DNO ,00 92,30 27,50 2,00 DOF ,20 72,90 14,50 USD 0,01 DSND ,50 29,10 19,50 0,01 Petrolia Drilling nye aksjer ,08 o -11,10 0,10 1,00 Farstad Shipping , ,00 62,30 64,00 20,00 Fred. Olsen Energy ,50 200,00 29,00 1,00 Frontier Drilling ,29 141,70 0,42 USD 2,50 Frontline ,50 280,90 182,50 5,00 Ganger Rolf , ,00 170,00 160,00 0,10 Global Geo Services ,14-17,70 4,30 1,00 3 Havila Supply ,83 o 16,10 5,85 20,00 Norsk Hydro , ,50 36,90 411,00 0,14 4 Hydralift ,00 o -5,50 55,50 USD 0,25 Northern Offshore ,18-1,70 1,78 0,88 Northern Oil ,48 22,20 3,40 10,00 Ocean Rig ,50 34,30 15,90 SEK 0,20 PA Resources ,90 142,90 14,70 30,00 Petroleum Geo-Services ,00 255,30 315,00 0,01 Petrolia Drilling ,03-70,00 0,13 10,00 Prosafe , ,00 49,90 145,00 30,00 Rieber Shipping , ,00 K 19,20 135,00 1,25 Scana Industrier ,85 203,60 0,85 6,00 Sinvest ,05 46,30 14,87 10,00 Smedvig ser. A , ,50 57,50 54,25 10,00 Smedvig ser. B , ,50 56,50 45,00 0,20 5 Roxar ,10 o 1,10 19,00 2,00 Solstad Offshore , ,50 61,50 47,90 2,50 Statoil , ,75 34,30 74,75 USD 2,00 Stolt Offshore ,30 72,50 20,30 1,00 TGS-NOPEC Geophysical Company ,00 67,00 95,00 SUM Energy Materials: Materials 2,60 Byggma , ,00 K 97,10 19,00 CAD - Crew Development Corporation ,46 316,80 5,46 0,25 Ecuanor ,60 328,60 0,99 20,00 Elkem , ,00 38,70 200,00 10,00 Fesil ,40 K -77,30 59,00 SEK 0,05 Int. Gold Exploration ,39 105,30 0,62 0,50 Kenor ,98 18,50 6,24 10,00 Norske Skogindustrier , ,00 38,00 139,00 SUM Materials Industrials: Capital Goods 0,25 AF Gruppen , ,50 36,90 43,00 10,00 Borgestad ,50 35,80 90,00 10,00 Borgestad ser. B ,00 o 32,60 61,00 0,20 Goodtech ,08 217,60 1,33 0,12 Hexagon Composites ,39-8,60 1,79 20,00 Jøtul , ,00 K 97,30 115,00 5,00 Kongsberg Gruppen , ,00 20,30 110,00 10,00 Kverneland , ,00 17,90 89,00 * Last traded price for the last day of the year. If the stock has not been traded that day, the last ask price is applied (marked "k"). If there does not exist an ask price either, the last traded price for the latest day the stock was traded is used (marked "o"). ** Diluting effects are adjusted for in order to reflect the true performance of the security. 20

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Facts & Figures 2005

Facts & Figures 2005 Facts & Figures 2005 Christiania Børs was officially opened on 15 April 1819, and the Stock Exchange Act gave it a dual role as an exchange for both foreign currencies and commodities. Shares and bonds

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Februar 2017/February 2017 Veiledning meldingskategorier Guidance categories

Februar 2017/February 2017 Veiledning meldingskategorier Guidance categories Februar 2017/February 2017 Veiledning meldingskategorier Guidance categories Oslo Børs NewsPoint Navn på kategori /Name of category Norsk/Norwegian Engelsk /English ÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Veiledning meldingskategorier Guidance categories

Veiledning meldingskategorier Guidance categories JUNI 2017/JUNE 2017 Veiledning meldingskategorier Guidance categories Oslo Børs NewsPoint Navn på kategori /Name of category Norsk/Norwegian Engelsk /English ÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER ANNUAL

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet) den 13. april 2011 kl. 10:00 i Selskapets

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type 14.04.2008 13:48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor 14.04.2008 13:48:08 OB NOR Noreco sells South East Tor share 11.04.2008 16:52:35

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Antall treff: 113 [1] 2 3 4 5 26.05.2009 15:52:07 OB,A... RXT Mandatory notifications of trade MELDEPLIKTIG HANDEL 26.05.2009 14:34:07 OB,A... RXT Mandatory notifications of trade MELDEPLIKTIG HANDEL 25.05.2009

Detaljer

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and

Detaljer

Facts & Figures 2003

Facts & Figures 2003 Facts & Figures 2003 Contents Innhold 1 REVIEW OF 2002 The Norwegian Economy 7 Equity Markets 8 Fixed income market 12 Derivatives Market 14 Norex 16 Key figures Oslo Børs 18 1 FOKUS PÅ 2002 Norsk økonomi

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

ÅRLIG OVERSIKT - NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA 2007

ÅRLIG OVERSIKT - NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA 2007 ÅRLIG OVERSIKT - NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA 2007 Dato/tid Utst.ID Melding Kategori 21.12.2007 11:37:37 NSG FIVE-YEAR DELIVERY AGREEMENT REACHED WITH NORWEGIAN FOREST OWNE... 21.12.2007 11:37:26 NSG FEMÅRIG

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 27. november 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at 09.30. NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of Aega ASA are hereby given notice of the extraordinary

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Exam: ECON2915 - Growth and business structure Eksamensdag: Fredag 2. desember 2005 Sensur kunngjøres: 20. desember

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Procedure and requirements for the listing of new companies on Oslo Stock Exchange's Main List, SMSB List, and the Primary Capital Certificates List

Procedure and requirements for the listing of new companies on Oslo Stock Exchange's Main List, SMSB List, and the Primary Capital Certificates List Enclosure to Circular no. 2/98 Procedure and requirements for the listing of new companies on Oslo Stock Exchange's Main List, SMSB List, and the Primary Capital Certificates List I. Introduction In the

Detaljer

Investeringer for et lavkarbonsamfunn

Investeringer for et lavkarbonsamfunn Investeringer for et lavkarbonsamfunn En fossilfri global aksjeeksponering Ole Jakob Wold DNB Asset Management Agendaen er satt! Financial Times 26 oct 2017 Ansvarlighet Ansvarlig, Modig, Nysgjerrig Det

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer