Verdal, 26. august Ove Morten Haugan/sign./ leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal, 26. august 2015. Ove Morten Haugan/sign./ leder"

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Komité plan og samfunn. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: eller tlf Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 26. august 2015 Ove Morten Haugan/sign./ leder 1

2 SAKLISTE KOMITÉ PLAN OG SAMFUNN 1. SEPTEMBER 2015 Saksnr PS 56/15 PS 57/15 PS 58/15 PS 59/15 PS 60/15 PS 61/15 PS 62/15 PS 62/15 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Referatsak Detaljregulering FV 757 x E6 Hamnekrysset Behandling av klage - Detaljregulering Kvislatunet II Behandling av klage - Detaljregulering for Reinsholm sør Behandling av klage 2 - Detaljregulering for Teaterhus Andre saker Søknad om feste av næringsareal Ørin sør - Transporteiendom AS 2

3 PS 56/15 Godkjenning av møteprotokoll 3

4 PS 57/15 Referatsak 1. Søknad om oppføring av garasjer /1/34 - Leklemsåsen 80, 7655 Verdal - Leklemsåsen Borettslag - Godkjent 2. Søknad om bruksendring av deler av driftsbygning til næring (lydstudio) /60/1 - Vist Nedre - Terje Grønn - Godkjent 3. Søknad om tilbygg og fasadeendring Bremseth Sport AS /19/14 Nordgata 24 - Nordgata 24 AS - Godkjent 4. Søknad om tilbygg til menighetslokale /19/78 Feskarvegen 1 - Troendes Forsamling Verdal - Godkjent 5. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/25/69 Kirkehaug 14 - Arild Johansen - Tilleggsareal til 1721/25/88 Flata 8 - Godkjent 6. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/236/1 Færen nordre - Værdalsbruket AS - Innløsing av festetomt 1721/236/1/1 Fersoset 1 - Godkjent 7. Søknad om tilbygg til bolighus /19/191 Møllegata 15 - Tore Berntzen Granås - Godkjent 8. Søknad om tilbygg til garasje /235/59 Ando Indals veg 25 - Godkjent 9. Revidert søknad om oppføring av garasje /16/240 - Tore Hunds gate 29, 7654 Verdal - Knut Snorre Sandnes - Godkjent 10. Søknad om oppføring av garasje /18/670 Tangenvegen 6 - Godkjent 11. Søknad om oppføring av nytt redskapshus /213/1 Aunvegen Godkjent 12. Igangsettingssøknad om oppføring av bolighus /18/207 Magnus den godes veg 4 - Madeleine og Jo Boje Hoseth - Godkjent 13. Søknad om tilbygg til hytte /200/1/161 Bringsåsen 61 - Kjetil Dillan - Godkjent 14. Søknad om etablering av boenhet i sokkeletasje på kårhuset /9/1 - Holme nordre - Leif Arne Holme - Godkjent 15. Søknad om oppføring av bolighus /38/148 Hegrevegen 3 - Mona Jensen og Bjørn Arne Benjaminsen - Godkjent 4

5 Verdal kommune Sakspapir Detaljregulering FV Hamnekrysset øst Holbergkrysset Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kirstine Karlsaune Arkivref: 2014/ /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité plan og samfunn i Verdal /15 Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til detaljregulering for FV Hamnekrysset øst - Holbergkrysset, datert sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens Vedlegg: 1 Planbeskrivelse 2 Plankart og Bestemmelser 3 Teknisk plan 4 Oversikt innspill oppstart Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Bakgrunn Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen etter bestilling fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. I Hamnekrysset/Holbergkrysset er det til tider avviklingsproblemer for trafikk som skal til/fra Ørin industripark. Formålet med vegprosjektet er å sikre god framkommelighet for trafikk til/fra industriparken og Verdal sentrum / E6. I tillegg skal ferdig vegprosjekt ivareta trafikksikkerheten langs strekningen, samt sikre et tilfredsstillende bomiljø for de nærliggende boligene. Prosjektet er omtalt i Fylkesvegplanen , med oppstart etter Kommunen ønsker å forskuttere utbyggingen, slik at krysset kan utbygges tidligere enn signalisert i Fylkesvegplanen. Forutsatt kommunal forskuttering er anleggsstart tenkt sommer Prosjektet er kostnadsberegnet til 18,1 mill. kr. ± 10 % (prisnivå 2015).

6 Planområdet Planområdet ligger rett ved E6, og er en del av fv. 757 mellom Hamnekrysset og Holbergkrysset i Verdal kommune. Planområdet omfatter fv. 757 (Hamnevegen) fra bru over E6 i vest, via kryss med arm fra E6 (Hamnekrysset øst) til kryss med fv. 72 og fv. 173 (Holbergkrysset - Magnus den godes veg) og videre ca. 200 m østover langs Stiklestad allé. Holbergkrysset er utformet som rundkjøring. Vegstrekningen er hovedadkomst til Verdal by og grenser til boligområde i nord og areal for forretning/kontor og idrettsanlegg i sør. Det er relativt stor trafikk i området, med kødannelser i morgen- og ettermiddagsrushet. De siste 10 årene har det skjedd 8 trafikkulykker med personskader i området. Planstatus Overordna planer som nevnes i planbeskrivelsen er: «Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag» ( ). Kommunedelplan for Verdal by, vedtatt (gjeldende kommunedelplan). Planforslaget berører flere reguleringsplaner, nevnt i planbeskrivelsen. Arbeid med ny kommunedelplan, inkludert oppheving av eldre reguleringsplaner pågår. Statens vegvesen er i oppstartsfasen med en kommunedelplan på E6 fra Mule i Levanger kommune til Mære i Steinkjer kommune. Kommunedelplanen skal gi føringer for framtidig veglinje for E6 på strekningen. Statens vegvesen er også i gang med detaljregulering av midtdeler på E6 på strekningen Kjæran - Fleskhus, som går forbi Hamnekrysset. Forhold til KU-forskriften m.m. Tiltaket vurderes å ikke ha vesentlig innvirkning på miljø og samfunn. Planarbeidet ansees derfor ikke å utløse krav om planprogram eller konsekvensutredning. Planarbeidet utløser heller ikke krav om konsekvensanalyse etter trafikksikkerhetsforskriften 3. Planforslaget Generelt Ved varsel om planoppstart var utgangspunktet å regulere ny rundkjøring i Hamnekrysset. På bakgrunn av kapasitetsberegninger av trafikk i Hamnekrysset og Holbergkrysset, er planområdet i løpet av planprosessen endret og det foreslås i stedet endringer for å øke kapasiteten i eksisterende rundkjøring i Holbergkrysset. Kjøreveg Det foreslås eget venstresvingefelt i Hamnekrysset øst. I Holbergkrysset foreslås ekstra kjørefelt i tilfart fra hamna til fv. 72 og i utfart fra fv. 72 og Kjæran mot sentrum. Feltbredden i tilfarten fra Kjæran er økt noe for å bedre trafikkavviklingen i krysset. Det foreslås midlertidig anleggs- og riggområde langs vegstrekningen, med tanke på å få gjennomført tiltaket på en hensiktsmessig og trafikksikker måte. Gang-/sykkelveg m.m. 6

7 Fortau og gang- og sykkelveger opprettholdes i hovedtrekk som i dagens situasjon (med litt justering), men omlegges noe i kryssingspunktene med veg. Det blir ett kjørefelt mer å krysse. Krav til universell utforming skal innfris. Byggegrenser Planforslaget overlapper delvis detaljreguleringer for Halsanvegen 7 og Holbergs plass. På spørsmål fra kommunen om hvordan planforslaget påvirker byggegrensene har Statens vegvesen konkludert med at byggegrensene i vedtatte reguleringsplaner for Halsanvegen 7 og Holbergs plass fortsatt skal gjelde. Dette begrunnes ut fra at det tidligere er gitt dispensasjon i forbindelse med behandling av disse planene (20 m fra senterlinje fv. 757 Hamnevegen). Foreslått utbedring av Hamnekrysset gir ikke grunnlag for å endre på byggegrensen. Statens vegvesen vil justere planen og legge inn byggegrense når høringsrunden er gjennomført. Nærmiljø/friluftsliv Planforslaget legger beslag på en stripe av grøntområdet på Verdal stadion på ca. 3 m bredde i om lag 180 m. Gjerde og fangnett mot Stiklestad allé skal reetableres tidlig i anleggsperioden, slik at bruken av friområdet berøres minst mulig i anleggsfasen. Selv om grøntområdet reduseres noe, ansees det ikke å ha vesentlig betydning for bruken av idrettsanlegget og friområdet i Folkeparken. Landskapsbilde/bybilde m.m Materialbruk, fjerning, bevaring og reetablering av vegetasjon/trerekker er omtalt i detalj og vist på vedlagte teknisk plan. Støy Vegtrafikkstøy er vurdert ut fra Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T (2012). Det er ikke behov for støyavbøtende tiltak. Risiko- og sårbarhetsanalyse Det er gjennomført en ROS-analyse der relevante forhold er vurdert nærmere. Det er ikke registrert behov for avbøtende tiltak som må synliggjøres i planbestemmelsene, men forhold som bør hensyntas i byggeplanlegging og anleggsperiode nevnes. Kulturminner Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner i planområdet. Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven Det er vurdert at planforslaget ikke vil ha konsekvenser for naturmangfoldet jf. Naturmangfoldloven Krav fra Fylkesmannens miljøvernavdeling om at planområdet skal registreres for eventuelle rød- og svartelistede arter før oppstart av anlegget er sikret i reguleringsbestemmelsene (at rødlistearter skal bevares og sortelistede ikke spres). Kommunen har også sjekket eksisterende kunnskapsgrunnlag og vurdert tiltaket iht. prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML)

8 og kommet frem til at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Det er ikke registrert rødlista arter i området. Utbyggingsavtale Det er trolig ikke behov for utbyggingsavtale etter plan- og bygningsloven med hensyn til forskuttering av midler til gjennomføring av planen. Annet Andre konsekvenser av planforslaget, som trafikkforhold, teknisk infrastruktur samt trafikkavvikling i anleggsperioden er vurdert i planbeskrivelsen. Planprosess Medvirkning Oppstart av planarbeidet ble varslet med brev til berørte parter og med annonse i Innherreds Folkeblad og Verdalingen. Frist for merknader var satt til I kunngjøringen var det forutsatt rundkjøring i krysset mellom fv. 757 og arm fra E6 (Hamnekrysset). Det kom inn flere merknader til oppstartsvarselet. Oppstartsmøte ble avholdt med Verdal kommune hvor grunnlaget for planprosessen ble klarlagt. Underveis i planprosessen ble planområdet endret og utvidet sør for Hamnevegen og sør for Stiklestad allé. Det er ikke varslet endring av planområdet, men løsningen er avklart med Verdal kommune og med berørte grunneierne gjennom det pågående reguleringsplanarbeid for Halsanvegen 7 og Holbergs plass. Innspill til varsel om planoppstart er oppsummert og vurdert i planbeskrivelse og vedlegg. Internt i kommuneadministrasjonen er Teknisk drift og barnerepresentanten gitt anledning til uttalelse. Vurdering: Planforslaget er i samsvar med overordna plan. Det er svært ønskelig med en utbedring av vegnettet, og Rådmannen håper planforslaget kan løse trafikkavviklingsproblemene i området og samtidig gi bedre trafikksikkerhet. Planforslaget anses ikke å være i strid med miljø- og samfunnsforhold, men det er altså tatt høyde for at eventuelle rød- og svartelista arter skal registreres før anleggsstart og håndteres på hensiktsmessig måte. Rådmannen tilrår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 8

9 Verdal kommune Sakspapir Behandling av klage - Detaljregulering Kvislatunet II Saksbehandler: E-post: Tlf.: Per Anders Røstad Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité plan og samfunn i Verdal /15 Rådmannens forslag til vedtak: Klage datert 22/ fra advokat Amund Hatlinghus, på vegne av Verdal eiendomsutvikling AS, på detaljregulering for Kvislatunet II, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag for endelig avgjørelse. Vedlegg: 1. Klagebrev fra advokat Amund Hatlinghus, datert 22/ Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sakspapirer med vedlegg av Verdal kommunestyrets sak 44/15 (planvedtak). Saksopplysninger: Advokat Amund Hatlinghus har, på vegne av Verdal eiendomsutvikling AS, i brev datert 22/6 2015, påklaget Verdal kommunestyrets vedtak av detaljregulering for Kvislatunet II. Detaljreguleringen ble vedtatt 26/ i sak 44/15. Reguleringsvedtaket ble kunngjort 30/5 2015, og frist for klage var tre uker fra kunngjøringen eller mottakelse av brev om vedtaket. Klagen vurderes som mottatt innen klagefristen. Detaljreguleringen av Kvislatunet II omfatter deler av grunn som tilhører Verdal Eiendomsutvikling AS (VEU), nærmere bestemt gnr 20 bnr 154. VEU eier også den bebygde nabotomten (20/85) som rommer borettslaget «Sentrum terrasse» og næringslokaler i første etasje som per i dag leies ut til Bunnpris som også driver post i butikk.

10 Hatlinghus hevder at VEU i dag har ca. 20 parkeringsplasser på parsellen 20/154 fordelt på begge sider av vegen. Hatlinghus skriver videre at det medfører riktighet at området ikke er regulert til parkering, men vegen er så bred at det er svært naturlig at vegskulder kan nyttes til parkering. Den faktiske bruk i dag er i samsvar med dette og det fremstår som svært lite treffende å karakterisere denne bruken som "villparkering" slik det fremgår av kommunens saksutredning. 20/85 har på egen grunn svært få parkeringsplasser. Slik sett er tilgang på parkeringsplasser er en marginal ressurs for denne eiendommen. Parsellen 20/154 er i dag en svært viktig parkeringsressurs for 20/85. Det er svært vanskelig for VEU å godta at 20/85 skal være prisgitt parkeringsplasser på fremmed grunn. Dette er en klar konsekvens av planen. Se vedlagte klage for utfyllende informasjon. VEU ønsker med dette at planen endres slik at den ikke berører den faktiske bruk av grunn som selskapet i dag eier. Vurdering: Verdal eiendomsutvikling AS har som berørt grunneier blitt varslet om planoppstart og fått anledning til å uttale seg til planforslaget i høringsperioden. Hatlinghus leverte også høringsuttalelse, på vegne av Verdal eiendomsutvikling AS, som omhandlet delvis de samme forholdene som i klagen. Innholdet i klagen berører forhold som ble vurdert i saksbehandlingen frem til at planforslaget ble vedtatt av kommunestyret. Klagen inneholder derfor ikke nye momenter som ikke var en del av saksvurderingene som kommunestyret fattet sin beslutning ut ifra. Etter plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er planmyndighet. Det er derfor kommunestyret som avgjør hva arealene i kommunen kan brukes til. Arealplaner vedtatt av kommunestyret kan også innebære virkninger og innskrenkninger for berørte grunneiere. Alle må i utgangspunktet tåle at det er kommunestyret som bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til, og som hovedregel kan rådighetsinnskrenkninger påføres erstatningsfritt, bare i særlige unntakstilfeller kan det bli tale om erstatning i slike saker. Rådmannen mener at kommunestyrets vedtak av detaljregulering for Kvislatunet II er innenfor kommunens frie skjønnsmessige vurdering, og myndighet. Det er ikke gjort feil ved saksbehandlingen, og dermed kan ikke klagen føre fram. Rådmannen tilrår at klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. 10

11 Verdal kommune Sakspapir Behandling av klage - Detaljregulering for Reinsholm sør Saksbehandler: E-post: Tlf.: Per Anders Røstad Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité plan og samfunn i Verdal /15 Rådmannens forslag til vedtak: Klage datert 14/ fra Sentralparken velforening ved styreleder Terje Veimo, på detaljregulering for Reinsholm sør, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag for endelig avgjørelse. Vedlegg: 1. Klage fra Sentralparken velforening ved styreleder Terje Veimo Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sakspapirer med vedlegg av Verdal kommunestyrets sak 56/15 (planvedtak). Saksopplysninger: Terje Veimo har på vegne av Sentralparken velforening fremmet en klage på vedtaket av detaljregulering for Reinsholm sør. Reguleringen ble vedtatt av Verdal kommunestyre den 15/6 2016, sak 56/15. Reguleringsvedtaket ble kunngjort 24/6 2015, og frist for klage var tre uker fra kunngjøringen eller mottakelse av brev om vedtaket. Klagen vurderes som mottatt innen klagefristen. Klager mener at opplysningene i saksframstillingen er villedende i forhold til trafikkforholdene på Kassefabrikksveien. Fortauet langs vestsida av Kassefabrikkvegen stopper ved grensa til Kassefabrikkvegen 3. Der er det gjerde mot naboeiendommen. Der fortauet nå slutter må fotgjengerne over på andre siden midt i et ellers vanskelig kryss der Veimo mener sikkerheten fra før er vanskelig. Se vedlagte klage for utfyllende informasjon.

12 Vurdering: Innholdet i klagen berører forhold som er utenfor planområdet til detaljreguleringen for Reinsholm sør. Det er riktig som klager påpeker at fortauet stopper ved grensa til Kassefabrikkvegen 3, men fortauet er regulert videre slik at det unngås kryssing av fotgjengertrafikk i selve krysset. Det er altså en gjennomføring av den regulerte situasjonen som mangler her. Avdeling for kommunalteknikk jobber opp mot grunneierne for å få til en bedre situasjon her, enn det som er dagens situasjon. Trafikksikkerhet var et element som ble vurdert i saksbehandlingen frem til at planforslaget ble vedtatt av kommunestyret. Klagen inneholder derfor ikke nye momenter. Rådmannen mener at kommunestyrets vedtak av detaljregulering for Reinsholm sør er innenfor kommunens frie skjønnsmessige vurdering, og myndighet. Det er ikke gjort feil ved saksbehandlingen, og dermed kan ikke klagen føre fram. Rådmannen tilrår at klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. 12

13 Verdal kommune Sakspapir Behandling av klage 2 - Detaljregulering for Teaterhus Saksbehandler: E-post: Tlf.: Per Anders Røstad Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité plan og samfunn i Verdal /15 Rådmannens forslag til vedtak: Klage datert 18/ fra R. Gridseth på detaljregulering for Teaterhus, vedtatt 15/6 2015, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag for endelig avgjørelse. Vedlegg: 1. Klagebrev fra R. Gridseth, datert 18/ Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sakspapirer med vedlegg av Verdal kommunestyrets sak 55/15 (planvedtak). Saksopplysninger: Gridseth er nabo til planområdet og har i brev datert 18/ klaget på vedtatt detaljregulering av Teaterhus i Verdal sentrum. Detaljreguleringen av Teaterhus ble vedtatt av Verdal kommunestyre den 15/6 2015, sak 55/15. Berørte parter ble tilskrevet med brev datert 22/ Klagen er altså mottatt lang utenfor klagefristen på 3 uker. På grunn av usikkerhet om klager har forstått klagereglene og tidsfristene riktig, velger kommunen å behandle klagen som om den har kommet til riktig tid. Klager påklager at teaterhuset kan plasseres helt i nabogrensen mot hans eiendom. Videre stilles det også spørsmål om solforhold, og adkomstproblematikk. Se vedlagte klage for utfyllende informasjon.

14 Vurdering: Som nabo til planområdet har klageren blitt varlet om planoppstart og fått anledning til å uttale seg til planforslaget i høringsperioden. Gridseth uttalte seg også om delvis de samme forholda i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget. Innholdet i klagen berører forhold som ble vurdert i saksbehandlingen frem til at planforslaget ble vedtatt av kommunestyret. Klagen inneholder derfor ikke nye momenter som ikke var en del av saksvurderingene som kommunestyret fattet sin beslutning ut ifra. Rådmannen mener at kommunestyrets vedtak av detaljregulering for Teaterhus er innenfor kommunens frie skjønnsmessige vurdering, og myndighet. Det er ikke gjort feil ved saksbehandlingen, og dermed kan ikke klagen føre fram. Rådmannen tilrår at klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. 14

15 PS 62/15 Andre saker 15

16 Verdal kommune Sakspapir Søknad om feste av næringsareal Ørin sør - Transporteiendom AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Erik Haug Arkivref: 2015/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité plan og samfunn i Verdal /15 Verdal formannskap Rådmannens innstilling: 1. Søknad fra Transporteiendom om å feste industritomt (ca 4,6 daa) på Ørin sør, gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 313 pr.m 2 etter regulering SSB konsumprisindeks). 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten. 4. Før framfesting av flere industritomter på Ørin skal det framlegges en sak vedrørende fastsetting av prisnivå for industritomter. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): E-poster med Svein Eggen (Transportsentral AS) om tomt og leietaker på ca. 4,6 daa på Ørin sør. Saksopplysninger: 283/181 er ved siden av eksisterende eiendom som Transporteiendom AS eier. Tomta blir derfor en utvidelse av eksisterende tomt som er på 10 daa. Firmaet har en muntlig opsjon på feste av tomta. De ønsket å ha muligheten for utvidelse av tomta hvis det ble nødvendig, etter å ha opparbeidet og tatt i bruk nabotomta. 16

17 Rådmannen ønsker å fremme en vurdering av prisnivået på tomtene som egen sak. Dette er etterspurt av folkevalgte organer også. Prisvurderingen blir gjort med sammenlikning av andre industritomter på Ørin, og en vurdering av dagens festepris på kr. 313 m 2 og hva en økning bør være. Slik sak blir fremmet senere i høst, og det blir ikke framfestet flere industritomter før folkevalgt organ har fått sak om vurdering av prisleiet senere i høst. Vurdering: Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området (Reg.plan Ørin sør med arealformål forretning/industri). Rådmannen anbefaler at Transporteiendom tilbys å feste arealer på Ørin sør i henhold til søknad og standard festekontrakt for området, i og med at firmaet allerede har opsjon på feste. 17

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 21.10.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget,

Detaljer

Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Levanger kommune

Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune

Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune Innhold 1 Forord... 3 2 Innledning... 4 3 Hva er en detaljregulering... 5 4 Bakgrunn for planforslaget... 5 4.1 Planområdet... 5 4.2 Målsettinger for planforslaget... 5 4.3 Tiltakets forhold til forskrift

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2012/2228-34 Arkiv: 0102R1202 Dato: 02.06.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Fast

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart M 1: 2500, sist revidert

Detaljer

44/12 08/06788-43 Forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina 3

44/12 08/06788-43 Forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina 3 Møteinnkalling Bystyret Dato: 14.06.2012 kl. 12:00 Sted: Bystyresalen Forfall meldes snarest til formannskapskontoret telefon 69108810 eller mobil 92062980 - evt. e-post: hoe@sarpsborg.com. Varamedlemmer

Detaljer