ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE 2003

2 Innholdsfortegnelse: Del I Innledning Rådmannens kommentar SIDE 3 Del II Overordnede og gjennomgående mål Fauske kommunes visjon og mål SIDE 5 Del III De enkelte virksomheter 1.0 Strategisk ledelse/ - Fellesfunksjoner - Flyktningekontoret Side 13 Resultatområde 2.1 Servicetorget Side 21 Resultatområde 2.2 Vestmyra skolesenter Side 23 Resultatområde 2.3 Fauskeeidet skole og SFO Side 27 Resultatområde 2.4 Finneid nærmiljøsenter Side 29 Resultatområde 2.5 Hauan oppvekstsenter Side 31 Resultatområde 2.6 Kosmo oppvekstsenter Side 33 Resultatområde 2.7 Sulitjelma oppvekstsenter Side 35 Resultatområde 2.8 Valnesfjord oppvekstsenter Side 37 Resultatområde 2.9 Erikstad oppvekstsenter Side 41 Resultatområde 2.10 Vestmyra barnehage Side 45 Resultatområde 2.11 Voksenpedagogisk senter Side 47 Resultatområde 2.12 Helse Side 49 Resultatområde 2.13 Sosial Side 53 Resultatområde 2.14 Kjøkkendrift Side 59 Resultatområde 2.15 P/O Distrikt Valnesfjord Side 60 Resultatområde 2.16 P/O Distrikt Fauske Side 62 Resultatområde 2.17 P/O Distrikt Sulitjelma Side 64 Resultatområde 2.18 P/O - Rehabilitering Side 66 Resultatområde 2.19 Miljøtjeneste PU Side 69 Resultatområde 2.20 Kultur Side 70 Resultatområde 2.21 Park/idrett Side 74 Resultatområde 2.22 Bygg/eiendom Side 76 Resultatområde 2.23 Vei, van og avløp Side 79 Resultatområde 2.24 Plan/næring Side 84 Resultatområde 2.25 Brann, feiing, parkering Side 88 Del IV Økonomi Investeringsoversikt 2003 Side 91 Oversikt over gjennomførte vann/avløpsprosjekter Side 93 Eiendommert solgt i 2003 Side 93 2

3 DEL I: RÅDMANNENS KOMMENTARER. Kommunens årsregnskap for 2003 viser et regnskapsmessig merforbruk på 16,355 mill.kr. Det akkumulerte underskuddet i 2002 var på 13,251 mill.kr. Fjorårets resultat representerer dermed en dramatisk forverring av den økonomiske situasjonen som fører til et akkumulert underskudd etter 2003 på 29,606 mill.kr. Netto driftsresultat, overskuddet som er disponibelt til investeringer og avsetninger er negativt med 0,5 %. Ut over behovet for egenkapital til investeringer, styrking av likviditeten, samt for å skape økonomisk handlefrihet og grunnlag for å møte fremtidige utfordringer, bør netto driftsresultat bedres opp mot 5 % av sum driftsinntekter. Regnskapstallene fra 1998 til 2002 viser at driftsinntektene har økt med 1,8 % i perioden, mens sum driftsutgifter har økt med 25 % i den samme perioden. Dette gir en sterk ubalansert vekst som indikerer manglende økonomistyring. Dette bekreftes ved at regnskapsresultatene i perioden i sum er betydelig svakere enn budsjettert. Trass i den negative utviklingen i forholdet mellom inntekter og utgifter, har kommunen holdt en høg investeringsaktivitet. Også vedtakene i økonomiplanen målbærer politiske ambisjoner om et fortsatt høgt investeringsnivå de nærmeste årene. Dette indikerer at det er vanskelig å ta inn over seg den negative økonomiske utviklingen. Store låneopptak forsterker den økonomiske ubalansen ved økt rentebelastning og avdrag, men viktigst av alt er det at investeringene som oftest fører til ytterligere økning i driftsutgiftene. Det må derfor skapes balanse mellom befolkningens forventninger, politiske ambisjoner og økonomisk gjennomføringsevne. Det svake regnskapsresultatet i 2003 skyldes flere forhold. I det vesentlige er årsaken merforbruk ut over det budsjetterte innenfor oppvekst/fritid med 2,4 mill.kr., helse/sosial med 5,7 mill.kr. og drift teknisk med 3,3 mill.kr. På grunn av den svake skatteinngangen på landsbasis er det i tillegg en svikt i skatteutjevningen, som utbetales over rammetilskuddet med 7,3 mill.kr. På den andre siden førte fallet i lånerenten til besparelser på omkring 1,5 mill.kr. Når besparelsene ikke ble større skyldes det av vi i det vesentlige har vår låneportefølje på fastlånsavtaler. Likviditetsreserven, den til enhver tid tilgjengelige kapital som brukes til å eliminere tidsforskjellen mellom innbetalinger og utbetalinger, er etter 2002 negativ med 17,6 mill.kr. Det ble ikke budsjettert med avsetninger til likviditetsreserven i 2003 og regnskapsresultatet for fjoråret viser en ytterligere forverring med negativ likviditet på 21,7 mill.kr. Som en følge av dette besluttet kommunestyret å ta opp kassakreditt med en ramme på 35 mill.kr. Rentebelastningen knyttet til kassakreditt er en ekstra utgift på driftsbudsjettet som burde vært unngått. Likviditeten bør være større enn null. Aller helst bør likviditeten kunne dekke inn merforbruk og gi politisk handlefrihet og muligheten til å fange opp påløpende nødvendigheter i løpet av året. På grunn av akkumulert underskudd og negativ likviditet er vi underlagt fylkesmannens Register om betinget godkjenning og kontroll (Robek). Etter dette vil ikke fylkesmannen godkjenne låneopptak ut over investeringer som er selvfinansierende. I tillegg skal fylkesmannen påse at kommunen følger en økonomiplan/ budsjett for å bringe økonomien i balanse. Som hovedregel vil skjønnsmidlene til kommunen bli knyttet til slik omstilling. 3

4 Av dette ser vi at driftsnivået må reduseres kraftig. Ikke bare må driftskostnadene nedjusteres varig i forhold til et realistisk inntektsanslag, men i tillegg justeres ytterligere ned for å dekke inn tidligere års merforbruk og styrke likviditetsreserven. Jeg har tro på at vi vil se positive resultater av det økonomiske omstillingsarbeidet utover i Implementeringen av den nye organisasjonsstrukturen og arbeidene med å gjøre kommunen mer publikumsrettet og bedre rettet inn mot tjenesteproduksjonen er kommet godt i gang. Det er lagt vekt på delegasjon av myndighet og resultatansvar ut i organisasjonen. Det forventes at resultatenhetene vil mestre den løpende økonomistyringen på en bedre måte enn før. Det er investert i lederutvikling og kompetanseheving innenfor kommunens styringssystemer. Resultatenhetsledere og kommunalsjefer er tilsatt. Det er avholdt tilsettingssamtaler og utviklet lederavtaler. For flere av de nye lederne er det nye arbeids- og ansvarsområder som det vil ta tid å fylle. Det vil også ta noe tid før nye arenaer for dialog og samhandling har funnet sin form og vi kan ta ut effektene av de organisasjonsmessige forbedringene. Sykefraværet viser en urovekkende utvikling, og er nå mellom 11 og 12%. Dette utgjør 70 til 80 årsverk. Det er grunn til å se svært alvorlig på en slik situasjon og iverksette ekstraordinære tiltak for å få sykefraværet ned. Høgt sykefravær har en svært kompleks årsakssammenheng og er en nasjonal utfordring. Mange andre kommuner og store deler av næringslivet er i samme situasjon. Fauske kommune er IA-bedrift (inkluderende arbeidslivsbedrift). Vi har utviklet egne handlingsplaner og økt fokus på denne utfordringen. Det er iverksatt tiltak som skal virke positivt på arbeidsmiljøet, ledernes, de ansattes og andre involverte parters ansvar for å få sykefraværet ned og forhindre at nye arbeidstakere blir sykemeldt pga. arbeidssituasjonen var et krevende år. Store omstillinger, ny politisk og administrativ organisasjonsstruktur, høgt sykefravær, økonomiske utfordringer og økende krav til tjenesteproduksjon av høg kvalitet stiller store krav til de ansatte og til politikere. Selv om kommunen er under stort press opplever jeg at de fleste ansatte viser sterk vilje til innsats og strekker seg i mange sammenhenger langt ut over det man skal forvente. Samarbeidsklimaet synes for en stor del å være godt. Jeg opplever en utmerket dialog med de tillitsvalgte, stor vilje og evne til samarbeid og samhandling. For å lykkes med omstillingen er det helt nødvendig og avgjørende at vi har en felles forståelse av utfordringene og samarbeider om å finne løsningene. Wiggo Lauritzen 4

5 DEL II: VISJON OG MÅL En visjon er politisk samlende og positivt lada. Hovedmålene angir retning og ambisjoner innenfor planperioden; hva vi vil oppnå fram mot Hovedmålene skal også få fram ønskelige sammenhenger ved flere forhold/sektorer i Fauske kommune. Delmålene spesifiserer hovedmålene og skal forklare hva Fauske kommune konkret mener med de temaene det settes fokus på i hovedmålene. Slagord: Visjon: Marmorbyen Fauske Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Hovedmål: Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes befolkning gjennom et godt Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert livsutfoldelse for alle 5

6 Delmål: 1a) Fauske kommune skal tilrettelegge for en målretta satsing innen næring, med utgangspunkt i stedets naturressurser og eksisterende næringsliv. 1b) Fauske kommune skal stimulere til entreprenørskap og sette fokus på kompetanse. 1c) Fauske kommune skal utnytte sine fordeler mht tilgjengelige arealer, geografisk beliggenhet og kommunikasjonsmes sig knutepunkt. 2a) Fauske kommune skal ha et variert og godt helsetilbud som dekker innbyggernes behov innen både forebygging og rehabilitering. 2b) I Fauske kommune skal utdanning vektlegges som en viktig ressurs på alle nivåer. 2c) Fauske kommune vil opprettholde og utvikle den gode skolekrets-strukturen og nærmiljøanleggene. Herunder også full barnehagedekning. 3a) Fauske skal ha en kulturell storstue/ kulturhus. 3b) Fauske kommune skal ivareta naturmiljøet i kommunen og tilrettelegge for bærekraftig friluftsliv, samt ivareta det biologiske mangfoldet i kommunen. 3c) Fauske kommune skal bidra til at Fauske by forskjønnes (herunder Fauskes ansikt mot sjøen). 3d) Fauske kommune skal bekjempe rus-, vold- og vinningskriminalitetsproblemer Visjon De to visjonene for Fauske består som nevnt av et slagord og en arbeidsvisjon. Slagordet Marmorbyen Fauske - henviser til den naturressursen og den næringa som er typisk for Fauske; marmor. Det er en slik profil kommunen vil kjennetegnes ved. Den modifiserte arbeidsvisjonen - Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i - henspeiler på at fauskeværingen subjektivt sett skal ha en opplevelse av at nettopp denne kommunen er den beste for nettopp henne/ham. 6

7 For at fauskeværingen skal få opplevelsen at Fauske har de egenskaper som skal til for at man skal kunne bosette seg og bli boende på Fauske må følgende mål nås: 2.2. Hovedmål Hovedmålene er tredelte. Hovedmål 1) omhandler verdiskapning og inntektsgrunnlaget i Fauske kommune og lyder: Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv. Hovedmål 2) tar for seg velferdsgrunnlaget og ordlyden er: Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes befolkning gjennom et godt og likeverdig tjenestetilbud. Hovedmål 3) omfatter trivselsgrunnlaget og lyder: Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert livsutfoldelse for alle. Hovedmålene omhandler de elementer som må være tilstede for at innbyggeren skal ha det godt i Fauske kommune. Dette omfatter mellom annet å ha et meningsfylt økonomisk innkomme, ha nærhet og tilgang til servicetilbud som må eksistere for at innbyggere skal kunne trives og føle seg trygge, samt ha noe meningsfylt å fylle fritida med. På samme tid henger hovedmålene sammen. Man må ha et livskraftig næringsliv og økonomisk innkomme for å kunne vedlikeholde og utbygge tjenestetilbudet til kommunes innbyggere. Trives folk og er folk trygge vil de yte mer i jobben som igjen kan ha innvirkning på inntektsgrunnlaget som gir kommunen mulighet til å utbygge velferds- og trivselstilbudene. Hovedmålene henger med andre ord sammen og skaper en positiv spiral jfr. figuren nedenfor. Verdiskaping Inntektsgrunnlag Livsutfoldelse Trivselsgrunnlag Tjenestetilbud Velferdsgrunnlag 2.3. Delmål For å nå hovedmålene må de 10 delmålene Fauske har satt seg oppfylles. Delmålene avleder fra hovedmålene og kategoriseres i tre deler. Inntektsgrunnlagsdelmålene henspeiler alle på næringsvirksomhet, fra å utvikle kompetanse og entreprenørskap i kommunen til å ha tilgjengelig areal for næringsvirksomhet, Fauskes fabelaktige beliggenhet og naturressurser. 7

8 Disse delmålene har følgende ordlyd; 1a) Fauske kommune skal tilrettelegge for en målretta satsing innen næring, med utgangspunkt i stedets naturressurser og eksisterende næringsliv. 2a) Fauske kommune skal stimulere til entreprenørskap og sette fokus på kompetanse. 3a) Fauske kommune skal utnytte sine fordeler mht tilgjengelige arealer, geografisk beliggenhet og kommunikasjonsmessig knutepunkt". Velferdsgrunnlagsdelmålene henspeiler på de velferdstilbudene Fauske kommune tilbyr sine innbyggere mellom annet i form av skole- og barnehagetilbud der folk har bosatt seg i kommunen samt et godt utbygd helseog omsorgsvesen. 2a) Fauske kommune skal ha et variert og godt helsetilbud som dekker innbyggernes behov innen både forebygging og rehabilitering. To av delmålene 2b ) I Fauske kommune skal utdanning vektlegges som en viktig ressurs på alle nivåer, og 2c) Fauske kommune vil opprettholde og utvikle den gode skolekretsstrukturen og nærmiljøanleggene. Herunder også full barnehagedekning henspeiler på at skolene (og barnehagene) skal fungere som kunnskaps- og sosiale møteplasser for Fauskesamfunnet, og at utdanningsmulighetene legges til rette for alle aldersgrupper. Trivselsgrunnlagsdelmålen er flere. Kommunens befolkning må ha mulighet til å bruke og være en del av et rikt kulturliv, ha tilgang til natur, få trivsel gjennom fysiske omgivelser ved å bo i en pen kommune og i en pen by, samt føle seg trygg. Derav punkt 3d som mellom annet henspeiler på bekjempelse av kriminalitet. Ordlyden i disse trivsels-delmålene med forklaringer lyder: 3a) Fauske kommune skal ha en kulturell storstue/kulturhus. I dette ligger det at det må legges til rette for en bred kulturdeltakelse og mulighet for kulturopplevelser uansett alder og uansett uttrykksform, og at denne aktiviteten må samles i et kulturbygg. 3b) Fauske kommune skal ivareta naturmiljøet i kommunen og tilrettelegge for bærekraftig friluftsliv samt ivareta det biologiske mangfoldet i kommunen. Fauske skal sikre befolkningas behov i dag uten å gå på akkord med kommende generasjoners mulighet til å dekke sine behov. Ressursbruken må settes inn i et kretssløpsperspektiv der naturens tåleevne ikke overskrides. 3c) Fauske kommune skal bidra til at Fauske by forskjønnes (herunder Fauskes ansikt mot sjøen). Fauskes befolkning skal trives i kommunen også gjennom dens fysiske omgivelser. 3d) Fauske kommune skal bekjempe rus-, vold- og vinningskriminalitetsproblemer. Fauske skal være en trygg kommune å bo i, for alle aldersgrupper. 8

9 2.4 STRATEGIER Styringsgruppa har valgt følgende strategier for å oppfylle målene i kommuneplanen: Forutsigbarhet i handlingsmønster Samordning Samarbeid Prosjekt Forutsigbarhet i handlingsmønster Målene og strategiene i kommuneplanen har et perspektiv fram til år 2012, og som en viktig strategi for måloppnåelse blir det satt fokus på et langsiktig tidsaspekt og forutsigbarhet i det arbeidet Fauske kommune gjør og den servicen Fauske kommune tilbyr sine innbyggere og sitt næringsliv Samordning En smidig, funksjonell og velfungerende kommuneorganisasjon der informasjonsflyten og kommunikasjonen mellom ulike sektorer, seksjoner og kontorer er god - er et av de viktigste virkemidlene man har til rådighet for å utvikle Fauskesamfunnet i tråd med målene i kommuneplan for Fauske. Organisasjonen skal fungere utfra de behov innbyggerne i Fauske kommune har og de økonomiske forutsetningene som blir lagt til grunn, derfor vil arbeidet med økonomiplanen være en av de mest sentrale prosessene i dette arbeidet. Alle kommunens driftsoppgaver, vedtatte delplaner og virksomhetsplaner samordnes mot målene i kommuneplanen. Det pågående omorganiseringsarbeidet vil være sentralt i arbeidet med å lykkes med denne strategien Samarbeid Samarbeid er i kommuneplanarbeidet avgjørende for å nå hovedmålene. Samarbeidet kan foregå 1) ved å styrke samarbeidet med eksisterende samarbeidsorganisasjoner, 2) gjennom et nærmere samarbeid med nabokommunene og lokale bedrifter, 3) gjennom å bedre samarbeidet internt i kommuneorganisasjonen gjerne gjennom konkrete prosjekt samt 4) gjennom en god dialog med innbyggerne i kommunen. Med eksisterende samarbeidsorganisasjoner menes mellom annet andre offentlige instanser, private instanser, frivillig sektor og ulike sammenslutninger. 9

10 Prosjekter Det finnes en rekke større samfunnsoppgaver som kan løses gjennom prosjekt. Disse prosjektene er gjerne løsrevet fra den ordinære kommunale driften og med ekstern finansiering (for eksempel investeringsbudsjett og statlig finansiering). Prosjektene skal være helhetlige og tidsavgrensa, og vil kunne bidra til å nå flere mål i kommuneplanen. 10

11 DEL III DE ENKELTE VIRKSOMHETER 11

12 ORGANISASJONSKART FAUSKE KOMMUNE ( ) 12

13 SENTRALADMINISTRASJONEN 1.1 STRATEGISK LEDELSE RÅDMANN Wiggo Lauritzen Antall årsverk: 3 Rådmannen og to kommunalsjefer utgjør kommunens administrative toppledelse. Oppgaver: Visjoner, mål og strategier Utvikling i hele organisasjonen Personaladministrative mål og strategier Økonomiplanprosesser og budsjett Økonomistyring og rapportering Politisk dialog med ordfører Hovedansvar og arbeidsområdet for rådmannsteamet vil være rettet mot overordnete mål og strategier innenfor hele den kommunale driften. Den løpende daglig drift ivaretas av resultatenhetslederne med støtte fra kommunalsjefene. KOMMUNALSJEF UTVIKLING Owe Gunnar Fagerli Antall årsverk utover komm.sjefen: 1 som består av 50 % rådgiver på investering 50 % rådgiver på økonomi Oppgaver: Rådmannens stedfortreder Utvikling Nybygg Investeringer Kirkelig fellesråd Virksomhetsveiledning resultatenheten plan/næring servicetorget rådgiver på investering rådgiver på økonomi økonomisjefen personalsjefen KOMMUNALSJEF DRIFT Jørgen Kampli Oppgaver: Administrasjon Utøvelse av arbeidsgiverpolitikken Samordning Virksomhetsveiledning 21 resultatenheter Skolefaglig rådgiver Flyktningkontor 13

14 1.2 FELLESFUNKSJONER STAB/STØTTE Oppgaver: Stab-/støtte-tjenesten er knyttet til rådmannsteamet på tvers av drift og utvikling. Tjenesten skal bistå resultatenhetene i forhold til bla utøvelse av arbeidsgiverpolitikk, administrasjon, økonomi og IT ØKONOMISEKSJONEN Øverste leder: Jan Gunther Myrvang Antall årsverk: 9.8 Oppgaver: Regnskap Økonomiplan Kostra Internservice Årsbudsjett Skatt Årsmelding ARBEIDSGIVERSEKSJONEN Øverste leder: Ingrid Alterskjær Antall årsverk: 10.3 Oppgaver: Personal Lønn HMS Opplæring Organisasjonsutvikling IT Politisk sekretariat Forsikring Evaluering av mål og tiltak 2003: Delegasjon Alle avgjørelser relatert til daglig drift/tjenesteproduksjon bør vurderes overført til administrativt nivå. Evaluering: Delegasjonsreglement ble utarbeidet. Formelt vedtak utsatt til 2004 Personalpolitikken Oppfølging av IA-avtalen Oppfølging av egenmeldings- og sykefraværsrutinene Evaluering: Er gjennomført, men må intensiveres i 2004 med tanke på å få redusert sykefraværet Oversiktlig organisering av HMS arbeidet Evaluering: Gjennomført i OU-prosessen 14

15 Sørge for et levende og aktivt HMS-arbeid på alle resultatenhetene Evaluering: Strukturene er klare. Positiv aktivitet i forhold til HMS må alltid være et mål HMS-ansvaret skal være klart på alle nivå i Fauske kommune Evaluering: Gjennomført i OU-prosessen Fortsette samarbeidet med bedriftshelsetjenesten som bidrag til å sikre et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Evaluering: Gjennomført, men må gjennomgås generelt med tanke på fremtidige ordninger Videreutvikle kompetanseoppbyggingsarbeidet ut fra felles mal med de andre kommunene i RKK- Indre Salten Evaluering: påbegynt, men ikke gjennomført Utarbeide ny lønnspolitisk plan. Evaluering: Gjennomført Revidere de personalpolitiske retningslinjer og reglement. Tilpasse til ny administrativ struktur. Fortsatt sikre et godt samarbeid med de tillitsvalgte. Evaluering: Gjennomført Informasjon Fauske kommunes hjemmeside vil bli regelmessig oppdatert fra våren Intern informasjon via intranett vil bli satt i drift så snart servicetorget er operativt. Evaluering: Gjennomført ndg hjemmeside. Intranett ikke på plass Organisasjonsutvikling Sikre at innføring av ny administrativ struktur er på plass Evaluering: Gjennomført IKT Rullere IT-planen. Evaluering: S-gruppa har rullert handlingsdelen Videreføre basis- og spesialopplæring. Evaluering: Delvis gjennomført. Må fortsette i 2004 både pga it-utviklingen generelt og skifting av programvare. Tilknytning av skoler og uteseksjoner fortsetter også i Sikre at alle kommunale virksomheter kan kommunisere elektronisk med hverandre Evaluering: Gjennomført med unntak av Fauske bygdeheim Ta i bruk elektronisk fakturabehandling for hele organisasjonen Evaluering: Gjennomført Ta i bruk nytt system for elevadministrasjon i skole/barnehage Evaluering: Delvis gjennomført, barnehagedelen gjenstår til 2004 Fortsette arbeidet med interkommunale samarbeidsordninger/løsninger. Evaluering: Gjennomført 15

16 Ferdigstille plan og retningslinjer for datasikkerhet Evaluering: blir overført som mål til 2004, men vil hele tiden måtte være i en kontinuerlig utviklingsprosess Regnskap Effektivisere ved å innføre skanning og elektronisk anvisning av inngående fakturaer. Videreutvikle budsjett-, regnskaps- og rapporteringsrutinene slik at det tilpasses den nye organisasjonsmodellen med resultatenheter. Evaluering: Gjennomført Hovedtall fra regnskap 2003 Ansvarsområde Brutto driftsutg Brutto driftsinnt Netto driftsutg Avvik i forhold til B 2003 Rådmannskontor Lønn og personal Økonomiseksjonen Administrative fellestjenester Næringsavdelingen Flyktningekontor Kirker og trossamfunn Sum Kommentarer til regnskapet Driftsendringer i 2003 Med bakgrunn i ny administrativ organisering pr vil en del av tidligere målområder i sentraladministrasjonen bli ivaretatt i årsmeldingene fra resultatenhetene, eks. servicetorg og plan/næring Fakta fra lønn/personal STATISTIKK FRA KS Antall Ansatte pr Kommunalt avtaleverk 729 Undervisningspersonale 219 Menn

17 Kvinner 103 Årsverk pr Kommunalt avtaleverk 466 Undervisningspersonale 146 Menn 163,79 Kvinner 449,31 Sykefravær (totalt) 10,83 % Fakta fra lønn/personal STATISTIKK FRA RIKSTRYGDEVERKET Årsverk pr Kommunalt avtaleverk Undervisningspersonale Antall 402,50 208,37 Menn 169,06 Kvinner 441,51 Sykefravær (totalt) 11,21 % FLYKTNINGEKONTORET Beskrivelse av virksomheten: Øverste leder: Steinar Johansen Antall årsverk: Oppgaver: 3 årsverk. I tillegg innleid helsetjeneste ca. 30% og timebaserte tolketjenester ca. 20% Flyktningetjenesten tar seg av bosetting av flyktninger i kommunen. Arbeidet omfattes av alt fra det å skaffe til veie boliger- og klargjøre boliger, yte flyktninger service i forhold til kommunale-og statlige etater og institusjoner samt overfor private og frivillige organisasjoner og foreninger, tilrettelegging for skolegang/kurser/ arbeidstrening/arbeid og fritidsaktiviteter. EVALUERING AV POLITISK VEDTATTE MÅL: Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger ble ikke i sin helhet igangsatt 1.sept.2003 som tenkt. Det var for mange uavklarte spørsmål til å starte opp. Men vi begynte med en egen pilotgruppe ved Voksenopplæringen for å skaffe oss erfaring med hva programmet ville medføre både for deltakerne og for flyktningetjenesten. Gruppa var inntakt hele skoleåret 2003/2004. I Flykningeguideprosjektet nådde vi halvparten av det vi hadde satt som mål. 5 nye kontakter ble knyttet. Det å ha et slikt prosjekt som interkommunalt mellom 3 kommuner, har vist seg å ikke bare være positivt. En mister fort noe nærhet til arbeidet. Det kan lett bli noe byråkratisk 17

18 og tungrodd. På Fauske har de dannet en egen ressursgruppe bestående av flyktning, guider og representanter fra lokalt Røde Kors. Denne gruppens arbeid tegner til å bli en styrking av flyktningeguidearbeidet. Ressursgruppen planlegger aktiviteter som også går ut over det som ligger i prosjektet. Integreringsarbeidet med spesiell fokus på barn/unge har blitt viet ekstra oppmerksomhet. I 2003 hadde vi i lange perioder ukentlige ungdomskvelder for innvandrerungdom på Rødskola. Interessen var noe varierende. Vi startet så opp med egne jentekvelder i samarbeid med Utekontakten. Dette ble populære og nyttige sammenkomster for de involverte. Informasjon og oppfordringer til foreldrene om å sende barna til organiserte fritidsaktiviteter, ser ut til å nå resultater. I aldersgruppen år var ca. 40% av flyktningeungdommene med i organiserte aktiviteter, de fleste innenfor idrett. I løpet av 2003 var 10 voksne på praksisplass eller kurs i AETATs eller OPUS regi. I tillegg var (er) 1 person i lærlingevirksomhet, 3 personer i fast arbeid, 2 personer i timelærerjobb som morsmålslærere. De øvrige, unntatt 2 sykepermiterte, var beskjeftiget med undervisning på Voksenopplæringen. Når det gjelder en ytterligere samordning av hele flyktningetjenesten i kommunen, er den i forhold til lokaler, foreløpig lagt på is. Det viste seg at selv med kjøp av hele Rødskola, ville det bli for lite areal til å huse hele Voksenopplæringen. Flyttingen av Voksenopplæringen til sentrum i 2004, vil imidlertid bety bedre forhold for et sterkere samarbeid i hele tjenesten. Mål for perioden : Videreutvikle de demokratiske organene Innføre introduksjonsprogram for alle bosatte flyktninger Formalisere samarbeidet med andre kommunale-og statlige etater og institusjoner samt frivillige lag og foreninger gjennom skriftlige samarbeidsavtaler Ferdigstillelse av en kommunal plan for et mer inkluderende samfunn (2004) Bosette inntil 18 nye flyktninger per år i perioden Videreføre flyktningeguidearbeidet lokalt Legge til rette for flere voksne ut i ordinærskolegang/arbeid Stadig forbedre kvaliteten på integreringsarbeidet, med spesiell fokus på barn/unge Mål og tiltak 2003: Innføre Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger fra 1.sept. Videreføre flyktningeguideprosjektet til å gjelde 10 nye flyktninger Fortsette å forbedre kvaliteten på integreringsarbeidet, med spesiell fokus på barn og unge Legge til rette for flere voksne på kvalifiserende opplæring/praksisplasser/arbeid med lønnstilskudd/lærlingeplasser Flere voksne ut i ordinært arbeidsliv Arbeide for en ytterligere samordning av flyktningetjenesten 18

19 Hovedtall fra regnskap 2003 Ansvarsområde Brutto driftsutg Brutto driftsinnt Netto driftsutg Avvik i forhold til B Flyktningekontoret Kommentarer til regnskapet Regnskapet ble gjort opp med et overforbruk på kroner, noe som bl.a. skyldes et for optimistisk inntektsanslag. Refusjon sykepenger var satt kroner for høyt. Ellers viser regnskapet at vi hadde flere etableringer enn tidligere år, noe som skyldes flere enslige bosatte. Som helhet viser regnskapet god kontroll med utgiftene gjennom hele året. Driftsendringer i 2003 Forberedelser til innføring av Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Dette arbeidet er svært omfattende og tidkrevende. Arbeidet omfatter utstrakt samarbeid spesielt med AETAT og Voksenopplæringen. Saltennettverk for ledere av flyktningekontorene i 6 Saltenkommuner. Nettverket sorterer under Salten Regionråd. Nettverket tar sikte på å ha 2 årlige samlinger. Flyktningekonsulenten i Fauske er nettverkets leder. Flyktningekontoret v/flyktningekonsulenten innkaller til-og leder skolemøter. Skolemøtene er arena der alle 3 grunnskoler med minoritetsspråklige elever, møter med rektor og hovedlærer. Vi har 3 møter i året: februar-juni - sept./oktober. På møtene tas opp alle relevante spørsmål/problemstillinger vedrørende de minoritetsspråklige elevene og undervisningen. Statlige midler øremerket minoritetsspråklige elever blir fordelt. Ingen egne ansatte tolker lenger. Kontoret benytter seg av telefontolking og i noen utstrekning innleide tolker på timebasis. Nytt av året: ungdomskvelder, egen jentegruppe. Kvinnegruppa hver onsdag ble fra høsten av et samarbeidsområde mellom flyktningekontoret og Voksenopplæringen. Kontaktutvalget ble valgt av Kommunestyret. Følger vanlig kommunal møtefrekvens ( 6 møter i året ). Utvalget består av 2 representanter fra flyktningene, 2 fra andre utlendinger, 2 fra administrasjonen og 2 politikere. Flyktningene har valgt et eget underutvalg på 5 medlemmer som forbereder sakene i Kontaktutvalget. Har innledet et samarbeid med Saltdal kommune om innføring av Introduksjonsprogrammet. Har for tiden gående et pilotprosjekt med økonomisk støtte fra UDI. Prosjektet vil gi avklaringer på hvordan disse to kommunene skal organisere sine introduksjonsprogram, særlig hva angår opplæringsbiten, fra 1.sept

20 20

21 RESULTATOMRÅDE SERVICETORGET Beskrivelse av virksomheten: Øverste leder: Enhetsleder Line Kristiansen Antall årsverk: 9,3 årsverk fordelt på 10 personer 2 årsverk ved sentralbordet 2 årsverk i post/arkiv 1 leder 1,5 årsverk ved Boligkontoret 0,7 årsverk i Forliksrådet 2,1 årsverk som generalister Bemanningsnorm er 9,5 stillinger med dagens oppgaver. Oppgaver: Boligkontor Forliksråd Sentralbord Post/arkiv Forvaltning av alkoholloven Generell informasjon Salg av billetter til kino/teater Kommunal kasse for kontanter Motorferdsel i utmark Byggesaksveiledning Utarbeidelse av en del skjema og informasjonsmateriell Generell informasjon Internettsida Intranettsida Salg av diverse effekter Salg av fauskeboka Salg av slektsbøker Det legges stadig nye oppgaver til Servicetorget vi er under stadig utvikling. EVALUERING AV POLITISK VEDTATTE MÅL: Mål for perioden : Å innarbeide Servicetorget som det sentrale stedet for kontakten mellom publikum og offentlige tjenester. At Servicetorget skal framstå som et moderne møtested med nødvendig teknologi og kompetanse til å løse sine oppgaver. 21

22 At Servicetorget skal være en aktiv faktor for effektivisering av kommunale tjenester. Mål og tiltak 2003: Når det gjelder Servicetorget var det ikke satt opp noen mål og tiltak for Saksbehandling for Forliksrådet 2003: 1. Avvist/hevet/bortfall: 124 saker 2. Forlik 31 saker 3. Henvist til retten 7 saker 4. Pådømt med uteblivelsesdom 280 saker (ikke gitt tilsvar) 5. Pådømt med uteblivelsesdom 24 saker (ikke frammøtt) 6. Pådømt godtatt påstand 21 saker 7. Pådømt forgjeves megling 2 saker TOTALT 489 SAKER Saksbehandling for Boligkontoret 2003: Husbankens tilskudd og låneordning samt bostøtte - Bevilgninger år 2003: Bevilget i kr Ant. søknader Tildelinger Startlån: ca. 45 ca. 3.9 mill 26 Tilskudd til etablering/ ca. 20 ca Tilpasning: Bostøtte: ca. 400 ca. 5,7 mill 327 husstander Til sammen: ca. 426 ca. 10 mill 367 Hovedtall fra regnskap 2003 Servicetorget hadde ikke eget budsjett for Ansvarsområde Brutto driftsutg Brutto driftsinnt Netto driftsutg Avvik i forhold til B 2003 Kommentarer til regnskapet Driftsendringer i 2003 Servicetorget ble opprettet Det tidligere Kundetorget hadde 4 ansatte (2 ved skranke/sentralbord og 2 i post/arkiv) Servicetorget har 10 ansatte. 22

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden 2005 2008

Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden 2005 2008 Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden 2005 2008 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 21.12.2004 i k.sak 162/04 Innholdsfortegnelse I Grunnlag for budsjettforslaget... 2 OVERSIKT OVER RÅDMANNENS NEDSKJÆRINGER...

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005 Saksnr Snr: 2006/637-0 Arkivnr Lnr: 6646/2006 Ark: 210 /FEG INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2005 SØGNE KOMMUNE 1. REGNSKAP 2005 RÅDMANNENS KOMMENTARER Side 2 2. SERVICETORG/BIBLIOTEK

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

Nordre Land kommune 0538

Nordre Land kommune 0538 Nordre Land kommune 0538 Årsmelding 2004 2 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 Økonomi... 6 Sentraladministrasjon... 13 Dokka Barneskole... 17 Torpa Barne- og ungd.skole... 21 Dokka Ungdomsskole... 24

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007-2010 2 Side FORORD 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK 6 2. UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 2.1 Kommuneplanens forutsetninger 7 2.2 Befolkningsprognoser 7 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nordre Land kommune

1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nordre Land kommune 1 --- Nordre Land kommune 0538 Årsmelding 2 --- 2001 Ref. i kommunestyrets møte den 23.04.02 3 --- INNHOLDSFORTEGNELSE side Innledning 4 Generelt om Nordre Land kommune 5 Organisasjon og økonomi 5 Tiltaksarbeid,

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012 KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 9 KOSTRA NØKKELTALL 2011...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer