BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD"

Transkript

1 BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD ANNONSEBILAG

2 Bergen og Omland Friluftsråd vi er der for deg Skjergarden i Hordaland er kanskje den mest mangfaldige vi har i Noreg. Her finn du blankskura svaberg med storhavet i vest, grøne, skogkledde øyar og fjordar som strekkjer seg innover mot fjella, breane og høgfjellsplatåa. Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) har sikra og lagt til rette område for ålmenta sidan 1937, til rekreasjon for alle som bur i regionen. Områda kan fritt nyttast av alle som vil hente nye krefter og inspirasjon frå naturen. Friluftsområda er merkte på kartet, og du finn ein kort omtale av kvart område på sidene etter. Her er turtips til alle årstider og dei fleste aktivitetar. BOF sikrar stadig fleire friområde og tilrettelegg desse med badeplassar, parkeringsplassar, fortøyingsboltar, bryggjer, informasjonstavler, stupebrett, toalett, turstigar osv. Alt er plassert skånsamt inn i terrenget. Ein viktig del av verksemda til BOF er Skjergardstenesta sitt arbeid med tilsyn, drift, reinhald og vedlikehald av områda. Nokre friluftsområde i god avstand frå dei største befolkningskonsentrasjonane skal enno liggje slik kulturlandskapet på kysten er forma etter års bruk, slik at alle kan få høve til å oppleve natur- og kulturlandskapet utan for mange forstyrrande element. Dette gjeld òg verneområda i Hordaland, der eit utval er omtala i denne brosjyren. Fleire av friluftsområda er omtala i andre trykksaker frå Friluftsrådet. Desse kan tingast frå BOF, kommunen eller turistadministrasjonane i regionen. BOF sine nettsider på adressa har oppdatert informasjon om trykksakene, omtale av utleigehusa, friluftsområda og annan friluftsinformasjon. Med born og ungdom på tur! Ei av dei mest verdfulle gåvene du kan gje born og ungdom, er glede over naturen. Skal born og unge verte glad i friluftsliv, er det viktig at det vert gjort på deira premissar. Det er kjekt å ha ein base som aktivitetane kan skje rundt. Fleire av friluftsområda har slike tilbod. Friluftsområda med varmestova på Gullbotn, huset på Hitsøy og utleigehytta i Sandholna på Arboretet er særskilt eigna for skuleturar og undervisning i friluft. Brosjyra Med klassen til sjøen gjeve ut av BOF gir ein god oversikt over tilbodet. Gjennom prosjektet «skule i friluft» i samarbeid med Bergen Turlag gjev vi råd og hjelp om uteundervisning til skular og barnehagar. Fleire av friluftsområda i nærleiken av skular og barnehagar er tilrettelagt med til dømes bålplassar, gapahuker og hinderløyper. Bergen Turlag held kurs for lærarar i Kyrkjetangen friluftsområde. Kursa er mellom anna baserte på idépermane «Læring i friluft», som er utgjevne av Friluftsrådenes Landsforbund. Idépermane finst i fire utgåver, for barnehage, skulefritidsordninga, klasse og klasse. Permane er å få kjøpt hos BOF eller Bergen Turlag. Læreplanen og 450 idear frå permane finst òg på CD, i ein database for stedsbasert læring. 2 Helleneset. Foto: BOF

3 Naturopplevingar i Friluftslivets år I Friluftslivets År 2005 skal breitt samarbeid gje born og ungdom meir lyst til å drive friluftsliv. BOF ynskjer å medverka til større mobilisering for friluftslivet, og synleggjere friluftslivets mangfald i kystsona. Med eit vell av tilbod er Friluftslivets År ein god start for å kunne arbeide inn gode rutinar til fysisk aktivitet, naturoppleving og betre livskvalitet. BOF tilbyr fleire organiserte Naturlosturar langs kyststigar til nokre av dei mest populære friluftsområda i regionen. Turane har med lokalkjend turleiar som fortel om natur- og kulturverdiane i områda. Mellom anna vert det arrangert turar til to av områda som var med og spela ei rolle då unionen mellom Noreg og Sverige vart løyst opp i Kvarven i Bergen og Håøya i Meland var tidlegare ein del av dei indre og ytre forsvarsverka til Bergen, men er no populære friluftsområde. Festningane hadde truleg ein verknad for nordmenn sin sjølvtillit og vilje til lausriving, og dei er no viktige symbol knytte til hendingane sommaren og hausten Med BOF kan du òg vere med til kunstutstillinga Spor i landskap i Tyssøy friluftsområde og langs kyststigen frå Herdlevær ut mot storhavet på Skogsøy for å sjå trekkfuglane vende tilbake. Ei spanande nysatsing er tilbod om å være med på Havcamp på øya Løno i Fjell. Dette er eit tilbod til ungdom, der du mellom anna kan prøve havpadling, fridykking og hausting frå havet. Turane vert arrangerte i samarbeid med Bergen Turlag. Meir informasjon om tilboda finst på BOF sine nettsider, Foto: BOF Kystleia og turar langs kyststigar Det enkle, miljøvennlege friluftslivet langs ferdslevegar i kystsona vert omtala som kystleia. Kystleia er eit friluftstilbod til folk som ynskjer å oppleve ein kombinasjon av tradisjonelt friluftsliv, naturoppleving, kystkultur og fysisk aktivitet. På BOF sine nettsider finn du oversikt over kyststigar og tilbod om 22 overnattingsstader i hus, hytter og naust langs skjergarden frå Austrheim i Hordaland til Karmøy i Rogaland. Havkajakken er godt eigna for turar i Hordalandsskjærgarden. Området i og rundt Lindåsosane høver spesielt godt for padling, og BOF har gjeve ut eit padlekart som viser tilrettelegging og forslag til padleruter. Andre område som høver for kanopadling er merkte med kanosymbol i kartdelen. Vi nemner spesielt Osvassdraget i Bergen kommune, Storavatn i Meland kommune og Sævareidvassdraget i Fusa kommune. Nordsjøløypa er eit eige prosjekt som vert koordinert av Kulturlandskapssenteret med nettverk av vandringsvegar omkring Nordsjøen. Merkte stigar er teikna inn på kartdelen i heftet og markerte med symbolet for Nordsjøløypa. Meir informasjon på Tilbodet bilvandring kombinerer bil- og fotturar gjennom 8 spanande turområde i Hordaland. Startstad for turane er markerte på kartdelen. Fotturane byrjar og endar der ein kan parkere bilen, og er godt merkte. Meir informasjon om bilvandring finst på eller hjå reiselivslaga i Hordaland. 3

4 Friluftslova og allemannsretten Allemannsretten er eit gratis fellesgode. Retten er tufta på omsynsfull framferd overfor grunneigarar, andre brukarar og respekt for naturmiljøet. Friluftslova gjev retningsliner som syner korleis vi skal nytte desse rettane og pliktene: Det er ikkje tillate å ferdast på innmark, unnateke når marka er frosen i tida 15. oktober til 29. april. Innmark er mellom anna fulldyrka mark, kulturbeite, hage, hustomt og yngre plantefelt. Utmark er i prinsippet alt som ikkje er innmark. I praksis vil det vere største delen av strender, svaberg, vatn, myr, hei, skog og fjell i Noreg. Under ferdsle har alle rett til å dra opp båt eller kano på strandstrekning i utmark, for kortare tid. Du kan ikkje nytte kai eller brygge utan løyve frå grunneigar eller brukar. Med telt kan du fritt overnatte same stad i utmark inntil to døgn i låglandet, men reis ikkje telt nærare enn 150 meter frå hus eller hytte der det bur folk. Det er forbod mot å ferdast i naturen med motorkøyretøy. Ver varsam med eld, hugs at du ikkje skal tenne bål i nærleiken av skogsmark i tida 15. april til 15. september. Sett ikkje eingongsgrill direkte på bert fjell eller gras. Dersom du lagar bål i strandkanten, ikkje legg bålplassen rett på svaberg slik at berget sprekk. Det er generell bandtvang etter viltlova frå 1. april til 31. oktober. Hund skal alltid haldast i band der bufe beiter. Nokre kommunar har strengare reglar for bandtvang, som det er hundeeigaren si plikt å halda greie på. Ville bær og sopp kan fritt plukkast. Ankre opp eller gjer strandhogg på område der du ikkje skyv vekk andre. Respekter den private sona rundt hus og hytter. Jakt og fiske i ferskvatn og vassdrag inngår ikkje i allemannsretten. Retten ligg hjå grunneigar, som må gje løyve. Dei fleste stader vert det selt fiskekort eller det er eit tålt fiske. Meir informasjon på Meir informasjon om allemannsretten i strandsona finn du på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning, no/strandsone. I område verna etter naturvernlova gjeld særskilde reglar. Kontakt Fylkesmannen om du ynskjer nærare informasjon. Jakt og fiske I sjøen er fritidsfisket fritt, noko som er ein viktig del av allemannsretten, og ein kan fiske utan løyve frå grunneigaren. Dette gjeld også laksefiske i sjøen med stong, -heilt inn til grensa mellom elv og sjø. Ver likevel merksam på at det ikkje er tillate å fiske nærare enn 100 meter frå grensa når lakse- og sjøaurefisket i vassdraget er stengt for sesongen. Det frie fisket gjeld også fiske med fastståande reiskap. Eit unnatak frå fritt fiske er fiske med fastståande reiskap etter anadrome laksefisk. Her har grunneigaren fyrsteretten på og nær eigen grunn. Det finst eit omfattande regelverk for fisket i saltvatn. Det handlar om både lovleg reiskap, merkingsplikt og fisketider. Av omsyn til villaks og sjøaure skal garn med maskevidde større enn 32 mm målt frå knute til knute senkast ned minst 3 m i perioden 1. mars til 30. september. Utanfor elvar som fører laks og/eller sjøaure og i enkelte område er det strengare reglar. Informasjon får ein hos fylkesmannen. For fiske med stong eller andre handreiskapar er det relativt få restriksjonar. Frå 1. januar 2002 fall fiskeavgifta for fiske etter innlandsfisk bort. Enkeltpersonar og familiar slepp dermed å betale årsavgifta til staten. Ved fiske etter laks, sjøaure og sjørøye i vassdrag må ein framleis betale avgift. Du må framleis kjøpe fiskekort lokalt. I perioden 1. januar til 20. august har born og ungdom under 16 år rett til gratis fiskekort der det er organisert kortsal. For vassdrag med laks, sjøaure og sjørøye skal dei berre betale lokal fiskekortavgift. Småviltjakt krev at du er registrert i jegerregisteret og har betalt jegeravgift. Alle fyrstegongs jegerar må avleggje jegerprøve. I tillegg til jegeravgift må du løyse jaktkort lokalt. Skal du jakte frå båt på sjøen, krevst det berre jegeravgift. Det er berre tillate å felle individ av artar det er fastsett jakttid for. Andre artar er freda. Opplysningar om jakt og fiske i Hordaland kan ein få ved å ta kontakt med Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hordaland (nettsider: med administrasjonen i kommunane eller fylkesmannen i Hordaland, no/fmho/mva/fiske. Sjøvettreglane 1. Tenk tryggleik. - Kunnskap og planlegging gjev redusert risiko og auka trivsel. 2. Ta med naudsynt utstyr. Utstyr må haldast i orden og gjerast lett tilgjengeleg. 3. Respekter ver og farvatn. Båten må berre nyttast under eigna tilhøve. 4. Følg Sjøveisreglane. 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. - Det er påbudt med godkjent flyteutstyr om bord. 6. Ver utkvilt og edru. Promillegrensa er 0,8 når du fører båt. 7. Vis omsyn. Tryggleik, miljø og trivsel er eit felles ansvar. Førebu deg på at det kan skje ei ulukke, og tenk gjennom korleis du bør fara åt: Halda roen, bli ved båten og tilkalla hjelp. På finn du nyttige tips og kan bestille gratis materiell om båtbruk og tryggleik. Sida har òg oversikt over brannstasjonar som leiger ut redningsvester. Vestkystparken og målet om ein levande skjergardsnatur! Foto:BOF Vestkystparken er Vestlandet sin skjergardspark, oppretta i Føremålet er å ha ei berekraftig forvaltning av kystfriluftsområda ved at båtar og mannskap i Skjergardstenesta driver effektivt tilsyn, god skjøtsel og riktig tilrettelegging av dei sjønære friluftsområda. Friluftsråda og Skjergardstenesta driv haldningsskapande arbeid og samarbeider med Statens naturoppsyn (SNO) om forvaltning av anna lovverk i skjergarden. Mellom anna rapporterer Skjergardstenesta om tilstanden i sjøfuglreservata og passar på at informasjonen på områda er i orden. Ein levende skjergardsnatur byr på mange spanande naturopplevingar. Sjøfuglane er ofte dei mest synlege innbyggjarane og er også ein viktig indikator på naturen sin tilstand. Skjergarden i Hordaland består av kring 6500 øyar, holmar og skjer med mange straumrike sund imellom. I utgangspunktet skulle dette vere ein eigna levestad for mange sjøfuglar og anna vilt. I dag er likevel bestandane av terner og alkefugl særs låg i Hordaland samanlikna med tidlegare, medan andre sjøfuglartar har teke seg opp. Ærfuglen er den dominerande sjøfuglarten på kysten vår, og delar av den ytre kyststripa i Hordaland har den sterkaste bestanden av arten på heile Vestlandet. Som eit Foto:BOF 4

5 Skjergardstenesta i drift heile året Personellet og båtane til Skjergardstenesta passar på at friluftsområda vert stelte og sette i stand slik at dei alltid er attraktive for brukarane. I vintersesongen vert det utført vedlikehald og ulik tilrettelegging som oppsetting av nye toalett, brygger, stupebrett eller gangvegar. Sommarsesongen er ofte ein spesiell utfordring for mannskapa som skal samle inn boss frå intensivt brukte badeplassar i regionen. I meir naturnære friluftsområde i skjergarden har BOF valt å ikkje setje ut bossspann. Ordninga fungerer bra fordi publikum som nyttar friluftsområda i omegnskommunane til Bergen er flinke til å ta med seg bosset heim og bruke eigna avfallsordning. I mange av dei bynære friluftsområda er det plassert ut større bosskontainerar og korger for eingongsgrillar. Likevel er det mange som legg igjen bosset på strender og svaberg. Skjergardstenesta har då mykje unødvendig arbeid med å reinska badeplassane slik at områda igjen kan vere presentable dagen etter. Vi håper difor at publikum vert betre til å nytte eksisterande avfallstilbod, noko som vil resultere i meir tid til å vedlikehalde og ruste opp friluftsområda. Tar du bosset ditt med heim og nyttar avfallsselskapa sin renovasjonsordning og tilbodet om kjeldesortering, er det endå betre. Då hjelper du Skjergardstenesta og gjer ein innsats for miljøet samstundes. Meir informasjon om Skjergardstjenesta på eller Foto:BOF resultat av at ærfuglen i stor grad får vere i fred gjennom heile året, er den lite sky og dermed lett å få oppleve på nært hald for alle brukarane av kysten. Havørna er eit anna innslag i Hordalandsnaturen som er i positiv utvikling for tida. I løpet av dei siste tiåra har bestanden dobla seg mange gonger, og ekspansjonen held fram. Parallelt med spreiinga av havørna har også oteren kome attende mange stader. Den er ikkje alltid så lett å sjå, men oteren er i dag rimeleg vanleg i store delar av Nordhordland og er i ferd med å breie seg gjennom kystsona i Bergen og vidare sørover i fylket. Statens Naturoppsyn (SNO) i Hordaland passar på at brukarane tek vare på Vestlandsskjergarden. SNO har eit spesielt ansvar for naturreservata og passar på at fiskereglane vert følgde. Naturoppsynet har oppsynsmynde etter følgjande 7 lover: naturvernlova, kulturminnelova, laks- og innlandsfiskelova, lov om motorferdsel i utmark, friluftslova, viltlova og delar av forureiningslova. SNO Hordaland held til i Kaigaten 9, 5020 Bergen, telefon , og i oppsynsbåten Skarv, telefon Hald Noreg reint Hald Noreg reint er ein nasjonal dugnad mot forsøpling av dei offentlege romma. Kampanjen tilbyr gratis materiell og aktivitetsopplegg for alle som ynskjer å gjere ein innsats mot forsøpling. Meir informasjon på BOF samarbeider med BIR og Naturvernforbundet om ulike arrangement, mellom anna for skuleklassar. Arrangementa går òg inn som ein del av BIR sin vårdugnad for å rydda nærmiljøet og naturen for brennbart overflateboss. I perioden kan du bli kvitt bosset gratis. Meir informasjon på eller 5

6 Områdeoversikt friluftsområde Bergen og Omland Friluftsråd driv 180 ulike friluftsområde i Hordalandsskjergarden i Dei fleste områda er det BOF, kommunane eller staten som eig. I alle områda våre prøver vi å få så lite boss som mogleg som må samlast inn og takast med frå områda. Vi oppmodar difor brukarane om å ta med alt bosset heim. Av same grunn er det berre dei største og mest brukte friluftsområda som har bossspann. Eingongsgrillar er vorte eit stort problem for BOF. Legg ikkje eingongsgrillane på brennbart underlag, og slokk dei forsvarleg før du kastar dei. Vi gjer merksam på at det ikkje er lagt ut toalettpapir på toaletta. Under finn du eit oversyn over alle områda våre med tilvising til kartdelen. Solnes friluftsområde. Foto: BOF Askøy kommune Naturen på Askøy er rik på kontraster. I øst er den rik og frodig med skog og eng i vest og nord mer forblåst med store lyngmarkområder. Øya har mange lune viker som gir plass til badeliv og havn for båtfolket. Fiskemulighetene er mange både i ferskvann og i sjøen fra land eller i båt. Bergen og Omland Friluftsråd forvalter 20 friluftsområder i kommunen. Blant disse vil vi spesielt nevne Kollevåg, Solnes og Skorpo med holmer. 001 DAMSKJÆRNESET Beliggenhet: Vest for tettstedet Follese. Areal: 18 dekar. Badevik for svømmedyktige. Sterk strøm. Noe vanskelig atkomst. 002 SKORPO Beliggenhet: Øygruppen Skorpo ligger sør i Hjeltefjorden og består av Skorpo, Apalholmen, Bukkholmen og Skorpholmen, samt noen mindre holmer. Areal: 440 dekar. På Skorpo er det en mindre kai. Fortøyningsbolter. Stupebrett. Skilt. Utegangersauer har beite på øyene. Hold hunden i bånd. 003 ØYARODDEN Beliggenhet: Sørøst på Askøy, på sørspissen av Florvågøy. Areal: 2 dekar. Mye brukt fiskeplass. 004 GEITHOLMEN Beliggenhet: Nord for Hetlevik. Areal: 7 dekar. Fin liten badefjære. Stupebrett. 005 HANEVIK Beliggenhet: Nordvest for Hanevik kai. Areal: 2 dekar. Liten lokal badeplass med lite naust. 006 SKUTLEVIKA Beliggenhet: Fromreide, 400 m fra veien til Herdla. Areal: 30 dekar. Badevik egnet for barn. Sørvestvendt beliggenhet. Toalett. Gjestebrygge. Parkering ved butikken. Informasjonstavle. 007 LYNGVIK Beliggenhet: Juvik ved Hop, østsiden av Askøy. Tilkomst fra riksveien ved skolen. Areal: 15 dekar. Strandlinje med fendret kai. Toalett, stupebrett. 008 NORDRE ROTØYANE Beliggenhet: Nordvest for Skorpo i Hjeltefjorden. Areal: 70 dekar. Svaberg. Ungskog av buskfuru på holmen. Fortøyningsbolter. 009 SOLNES Beliggenhet: Strømsnes, Askøy øst. Areal: 54 dekar. Vakkert, barnevennlig område. Fin badepoll med gangbroer. Stupebrett og toalett. Parkeringsplass for 85 biler. Grusveier mellom parkeringsplass og naustet. Bord og benk. Informasjonstavle. 010 SJURSVIKA Beliggenhet: Ådlandsvik, Askøy nord-øst. Areal: 33 dekar. Fin lokal badevik. Gangvei ned til området fra bebyggelsen. 011 SOLFJELL Beliggenhet: Sørvest for Kleppestø kai, ca.10 min. gange fra kaien. Areal: 6 dekar. Liten badeplass for svømmedyktige. Stupebrett. To gangatkomster fra land. 012 STIEN Beliggenhet: Skjelvik nord for Hanevik, Askøy øst. 300 m fra Stien gård. Areal: 40 dekar. Avskjermet område med barnevennlige badeviker og fine svaberg. Lune baklandsarealer med furuskog. Noe vanskelig atkomst. 013 STORE BØRØY Beliggenhet: I Hjeltefjorden, sør for store Langøy, vest for Davanger. Areal: 154 dekar. 1 km strandlinje. Gode havneforhold. Fortøyningsbolter. Skilt. 014 TJUVAVÅGEN Beliggenhet: Florvågøy. Atkomst gjennom tilgrensende boligområde. Areal: 28 dekar. Gode bademuligheter for svømmedyktige nord for vågen. Ca. 170 m lang våg med gjørmebunn. 500 m strandlinje. Felles parkeringsplass med Småskjæret Båtlag. 015 YSTØY Beliggenhet: Nord i Hjeltefjorden. Areal: 58 dekar. Fint område for telting. Kai. Sauebeite, hold hunden i bånd. 016 KOLLEVÅG Beliggenhet: Like øst for Hanøy, Askøy vest. Areal: 680 dekar. Tidligere bossfyllingsplass som nå er et av de største og best tilrettelagte områdene i Bergensregionen. Området består av to våger: Meavågen og Vestrevågen med tilrettelagte, hvite sandstrender og grønne gressplener. Buskfuru på nesene mellom badevikene. To doble toalett som kan brukes av bevegelseshemmede. Stupebrett, fortøyningsbolter og gangstier. To parkeringsplasser med plass for 140 biler. Mjøneset er skiltet som fristrand (nakenbading tillatt). I Meavågen ligger «Friluftshuset», som kan benyttes fritt av alle når det ikke er utleid. Huset er en åpen konstruksjon på gråsteinsmur med søyler av rundtømmer og torvtak, og har grillplass og sitteplasser for ca. 160 personer. Utenfor huset er det steinkai, danseplatting og utesitteplasser. Friluftshuset leies ut til ulike arrangement. Brosjyre for området kan bestilles fra BOF eller skrives ut fra nettsidene. 017 FÆRØY Beliggenhet: I Hjeltefjorden, litt sør for Skorpo. Areal: 155 dekar. Båtutfartsområde. Færøy er tilvokst med skog, mest furu. Fortøyningsbolter og kai. Informasjonstavle. Sauebeite, hold hunden i bånd. 018 LAMHOLMEN Areal: 20 dekar. Beliggenhet: I Hjeltefjorden, litt sør for Skorpo. Båtutfartsområde. Sauebeite, hold hunden i bånd. 019 GULSKJERET Areal: 4 dekar. Beliggenhet: På Florvågøy, sør på Askøy. Lite, lokalt friluftsområde. 020 HAABSØY Areal: 5 dekar. Beliggenhet: På Florvågøy, sør på Askøy. Mye brukt fiskeplass. Fenderverk og skilt på kaien. 6

7 Austevoll kommune Langt ute i vest, der landet møter sjølve storhavet, ligg øyriket Austevoll. I vest er landskapet prega av nærleiken til havet. Her er steinete strender og blankskurte berg. Mot aust kjem ein i ly for storhavet, og her vert landskapet grønt og frodig. For fiskarar og båtfolk er Austevoll eit eldorado, og her er ikkje mangel på lune badeviker. Når båtfolket frå Bergen og Os dreg på helgetur, er Austevoll eit av dei mest besøkte områda. Kommunen vert òg vitja av meir langvegsfarande båtfolk i sommarhalvåret. 050 KALSUNDHOLMEN Stad: Sør på Huftarøy. Ferje frå Krokeide. Areal: 103 dekar. Fint og mykje nytta område. Det meste av området er eit nedlagt småbruk. Bilveg heilt fram og parkeringsplass for 20 bilar ved enden av vegen. Toalett. God hamn. Fortøyingsboltar i Skipavik. Brønn. Høve til telting. Området har lokalt tilsyn. 051 KROSSØY Stad: I Hundvåkosen vest for Krosshamn. Areal: 160 dekar. Fin øy med lune, skjerma område. Gode tilhøve for bading og fisking. Fortøyingsboltar på vestsida. Øya er mykje nytta av båtfolk både lokalt og regionalt. 052 TANGNESET Stad: Hundvåko, ut for Torangsvåg. Areal: 36 dekar. Skogvokst område med fine svaberg og fjære. Fortøyingsboltar. Stig. 053 SKÅR Stad: Nordaustsida av Hundvåko. Areal: 105 dekar. Halvøy med svaberg og fleire fine badeviker. Mest nytta av folk med båt. Fortøyingsboltar. 054 SANDTORV Stad: Nordvest på øya Sandtorv nord for Huftarøy. Areal: 120 dekar. Vestvendt og solrikt. Området er ei dalgryte rundt Leirpollen, som er grunn og fin og eigna for små born. Fortøyingsboltar. 055 HORGO Stad: Nordvest på øya Horgo, sør for Store Kalsøy. Areal: ca. 60 dekar. Horgo er ei naturskjønn øy med fleire lune bukter ut mot storhavet. Friluftsområdet er eit tidlegare småbruk. Våningshuset på eigedommen kan leigast etter avtale med BOF. Flytebrygge sør i Austrevågen. Informasjonstavle. Brosjyre for området er tilgjengeleg frå BOF eller nettsidene. 056 PRESTANESET Stad: Storebø, vest for moloen ved Austevoll seilforening sitt klubbhus. Areal: 4 dekar. Skogsområde tilrettelagt med stigar og gapahuk, i samarbeid med Storebø skule. Opparbeidd sandstrand, spesielt fin for born. Gjestehamn med høve til å fylle drivstoff. Stupebrett, fortøyingsboltar og fiske. Informasjonstavle. 057 BLÆNESØY Stad: Delar av øya sør for Huftarøy og Kalsundholmen. Areal: 22 dekar. Mindre parsell sør på øya. Området ligg sentralt i småbåtleia og består av to viker med eit eide imellom, samt eit småkupert område med svaberg. Naturhamn og fine bade- og fiskeplassar. 058 SVEHOLMEN Stad: Under brua mellom Hundvåkøy og Storekalsøy. Areal: 2 dekar. Område ved brupilaren til Storekalsøy. Badevik med skjelsand, kai og restar etter eit gamalt fiskeoppdrettsanlegg. Liten parkeringsplass ved brupillaren. Horgo friluftsområde. Foto: BOF Austrheim kommune Det som i fyrste rekkje særpregar Austrheim kommune, er den store skjergarden med nesten 500 øyar og holmar. Her er vakre os, sund og viker, og heile kystområdet er eit paradis for folk som søkjer naturopplevingar. 100 ØKSNES Stad: Nordvestsida av Fosnøy, vest for Øksnesvågen. Areal: 90 dekar. Tur- og badeområde. Veg heilt fram til området. Småbåtopplag og slipp. Gangvegar. Toalett. Bord/benk. Skjelsand på stranda inst i pollen. Informasjonstavle. 101 SAUØY Stad: Rett sør for Rongevær i «Øyaneområdet», nordvest i kommunen. Areal: 117 dekar. Fin, ubebygd øy med fleire små lune viker med fin, kvit skjelsand og svaberg. Vegsambandet til Øyane har opna for auka ferdsle til denne delen av kommunen, men sjølve Sauøy er utan vegsamband. Toalett, brygge, fortøyingsboltar. 102 BØRILDEN Stad: Nordaustre delen av Øyane. Areal: 630 dekar. Båtutfartsområde med gode naturhamner og badeviker. Lite tilrettelagt. Sau beiter i friluftsområdet. Hald hunden i band. Fortøyingsboltar. Austrheim er eit paradis for båtfolket. Foto: BOF 7

8 Bergen kommune Fiske fra svabergene i Håkonshella. Foto: BOF Selv om Bergen kommune har landets nest største by innenfor sine grenser, er tre fjerdedeler av kommunen ubebygd eller tynt befolket. Veien til fjell eller sjø er kort uansett hvor en bor i kommunen. Landskapet varierer fra fjell og vidde til fjorder, holmer og skjær. Mulighetene er mange for et allsidig friluftsliv både i sommer- og vinterhalvåret. Også i BOFs arbeid er Bergen kommune en tungvekter. Nesten halvparten av friluftsområdene som BOF forvalter, ligger i Bergen kommune, og en stor del av rådets virksomhet blir utøvd her. Bergensernes mest populære badestrender, som Kyrkjetangen, Tennebekktjørn, Helleneset, Vollane, Grønevika og Mjølkevika, drives av BOF. Bontveit, Totland og Gullbotn er fine ski-utfartsområder. Ofte er det vanskelig å finne parkeringsplasser på de beste utfartsdagene. De fleste friluftsområdene har god bussforbindelse. Atkomst med buss kan derfor være et godt alternativ, mer informasjon om bussruter på Bergen vest BYDELENE ÅRSTAD, FYLLINGSDALEN OG LAKSEVÅG 150 KYRKJETANGEN Beliggenhet: Syd for Bønes, ved Nordåsvannet. Areal: 48 dekar. Et av BOFs mest populære og best utbygde områder. Godt egnet for barn. Sandstrand, grasmark. Stupebrett. Egnet for fiske. Parkeringsplass for 130 biler. Toalett. Informasjonstavle. 151 LANGESTRANDEN Beliggenhet: Vestsiden av Nordåsvannet ved Fjøsanger, rett nedenfor veien. Areal: 3 dekar. Tidligere populært område som nå er redusert på grunn av veiutvidelse. Liten badefjære og bakland. 152 GODVIK Beliggenhet: Ved Byfjorden, mellom Sotrabroen og Askøybroen. Atkomst via Godviksvingene og ned Godvikveien. Areal: 2 dekar. Liten badevik med skjellsand og flott bakland. Bord og benk. Toalett. Liten parkering for 2-3 biler. 153 KJØKKELVIK Beliggenhet: Ved Byfjorden, øst for Askøybroen. Areal: 8 dekar. Området er stilt til disposisjon for Kjøkkelvik Båtlag til bruk som båthavn. 90 m strandlinje. 154 SOLVIKEN Beliggenhet: Nord i Bjørndalspollen. Areal: 12 dekar. Lokal badeplass, ikke tilrettelagt. Atkomst på sti fra Bjørndalskrysset, eller på gangvei under hovedveien. 155 SØNDRE HETLEVIK Beliggenhet: Nord i Mathopsvågen på veien til Haakonsvern. Areal: 21 dekar. Badeplass med sandstrand, innenfor veien til Haakonsvern. Rommelig bakland som for det meste består av åpen grasmark. 156 SÆTREVIK Beliggenhet: Sydøst i Bjørndalspollen. Areal: 13 dekar. Badeplass med fin badefjære. Bakland er ikke tilrettelagt. Parkering langs veien i boligområde. Gjengrodd gangvei og sti ned til området. 157 HÅKONSHELLA Beliggenhet: Håkonshella mot Vatlestraumen. Atkomst på sti fra pollen ved Håkonshellaberget. Noen få parkeringslommer langs veien. Areal: 1 dekar. En liten strandtomt er eid av Friluftsrådet. Eiendommen ligger til sjø innenfor et område som kommunen har regulert til friområde. Det regulerte området er godt egnet for stangfiske. 158 KVARVEN Beliggenhet: Gravdal. Atkomst via NUTEC. Også oppmarsjområde til Lyderhorn. Areal: 690 dekar. Skogkledd turområde med krigsminner og fine utsiktspunkter. Vei med fast dekke. Militært område, der BOF etter avtale med Forsvaret har bruksrett til en del av området. Kvarven ble høytidelig åpnet som frilufts- og krigsminneområde 8. mai Området har toalett, og det er informasjonstavler for Kvarven både ved avkjøring i Gravdal og inne på området. Ved enden av veien (innfallsporten til fjellområdet) er det informasjonstavle for turløyper i Byfjellene Vest (Bergen Turlag). Handikapparkering. Brosjyre er tilgjengelig hos BOF eller på våre nettsider. 159 TENNEBEKKTJØRN Beliggenhet: I Kanadaskogen øverst i Nipedalen. Areal: 40 dekar. Større badeområde med to flotte sandstrender. Toalett. Stupeplattform. Informasjonstavle. Innfallsport til Kanadaskogen. God bussforbindelse. Begrenset parkering i Nipedalen. Også parkering i Lappeleiren. Bergen nord BYDELENE BERGENHUS, ÅSANE OG ARNA 200 BISKOPSHAVN Beliggenhet: Ytre Sandviken, ut mot Byfjorden, atkomst fra Helleveien ved Røde Kors Sykehjem. Areal: 7 dekar. Området ved Biskopshavnbukten har fine svaberg og en liten badefjære. Stupebrett. Parkeringsplass. 201 BRUNESTYKKET Beliggenhet: Ved sjø strekningen Brunestykket Lønborg. Atkomst fra høyblokkene langs Helleveien eller fra Lønborg. Areal: 90 dekar. Rommelig område med stort bakland og gode gangveier. Løvskog. Brattlendt. Strand for svømmedyktige. Stupebrett. 202 HELLENESET Beliggenhet: Mot Byfjorden syd for Eidsvågneset. Lett atkomst med buss til busstopp ved Lønborg videregående skole. Areal: 26 dekar. Området er en av BOFs mest sentrale og best utbygde badeplasser. Sandfjære for barn, svaberg og grasland. Barnebasseng på 10 x 15 m, dybde 0,5 0,9 m som blir fylt på gode sommerdager. Rullestolsrampe til bassenget. Bassenget er uten tilsyn. All bading på eget ansvar. 8

9 Klatreveggen i Øvre Hellen friluftsområde. Foto: BOF Stupebrett. Parkeringsplass for 100 biler. Toalettanlegg (WC). Bord og benker. Informasjonstavle. Området er godt egnet for stangfiske. Populært klippeklatrefelt mot sjøen, klatrefører på Kiosksalg på utfartsdager. Helleneset er senter for BOFs virksomhet med kontorbygg, verksted, lager og garasjer. 203 SANDVIKSBATTERIET Beliggenhet: Vei til området tar av mot syd fra Munkebottsveien. Areal: 73 dekar. Tidligere del av Bergen festning som nå er et mye brukt tur- og utfartsområde med sti til Sandvikspilen. Flott utsikt mot Bergen sentrum. Bord og benk. Informasjonstavle. Parkering ved Sandviken sykehus. 204 BAKARHAVN Beliggenhet: Nord for Steinestø kai. Areal: 16 dekar. Badevik med skjellsand. Stupebrett. Noe vanskelig atkomst. 205 BREISTEIN Beliggenhet: Ved Sørfjorden, nord for ferjekaien. Areal: 2 dekar. Mindre badeplass. Best egnet for voksne, da det er dypt utenfor, og til tider sterk strøm. Stupebrett. Gangsti fra tilkomstveien og ned til badestranden. 206 EIDSVÅGNESET Beliggenhet: Ytterst på Eidsvågneset. Areal: 1 dekar. Liten, lokal badeplass for svømmedyktige. Stupebrett. Leider opp fra sjøen. Brygge med stupebrett. Populær fiskeplass (stangfiske). 207 GRØNSKJÆRET Beliggenhet: Tertnes, ytterst i Åstveitvågen. Areal: 38 dekar. Bade- og turområde. Badefjære for barn. Gangvei ned til badevikene og stier i terrenget, sikringsgjerder, stupebrett og toalett. Informasjonstavle. Parkeringsplass for ca. 30 biler. Benk. Området brukes mye av de lokale barnehagene. Gapahuk og aktivitetsløype for barn. 208 HORDVIKHAMN Beliggenhet: Mellom Steinestø ferjekai og båthavnen til Hordvikhamn Båtlag. Areal: 14 dekar. Badeplass med fjære og svaberg. Gangvei fra riksveien. Toalett. Enkel lekeplass. Felles parkering med Hordvikhamn Båtlag. 209 MORVIK Beliggenhet: Morvik. Atkomst fra Kringstølen eller Sletteviksveien. Ingen parkering. Areal: 25 dekar. Vestvendt tur- og badeområde med fin utsikt. Det meste av strandlinjen er brattlendt, og området er best egnet for svømmedyktige. Området ligger lunt og solrikt til. 210 STORØEN Beliggenhet: Øy i Eidsvågen. Areal: 40 dekar. Friluftsområde og båtopplag. Det meste av Storøen er friluftsområde. Øya er lett tilgjengelig med båt. Stupebrett, fortøyningsbolter, informasjonstavle. Øya er godt egnet til dagsutfart for skoler og barnehager. Eidsvåg Båtlag driver båtopplaget, som disponerer 4 skur og en platting utenfor i vinterhalvåret. 211 TELLEVIK Beliggenhet: Tellevik. Areal: 2 dekar. Liten, lokal badeplass. Stupebrett. 212 TØMMERVÅGEN Beliggenhet: Vestsiden av Eidsvågen. Areal: 47 dekar. Rommelig område med barnevennlig badestrand. Stupebrett. Parkeringsplass for ca. 50 biler med tilkomst fra syd via Strandvegen. Fin gress-slette til lek og opphold. Opparbeidete stier. Toalett. Informasjonstavle. Fortøyningsplasser for småbåter (leies ut av BOF). 213 STORÅKERVIKA Beliggenhet: Salhus, like nedenfor kirken. Areal: 6 dekar. Badeplass tilrettelagt med skjellsand. Parkeringsplass (felles med kirken) for ca. 30 biler. Gangvei. Toalett. Benk. 214 VÅGANESET Beliggenhet: Eidsvåg, atkomst forbi golfbanen. Areal: 45 dekar. Området er godt egnet og tilrettelagt for barn. Toalett. Stupebrett. Informasjonstavle. Parkering. Grindanaust og oselver er et tilbud i kystleden og leies ut på forespørsel. 215 VOLLANE Beliggenhet: Innerst i Eidsvågen. Areal: 16 dekar Stort område med sandfjære, stupebrett, toalett og informasjonstavle. Stor grasbakke som bakland. Parkeringsplass for handikappede, ellers parkering ved Eidsvåg kirke. Rampe for bevegelseshemmede. 216 GARNES Beliggenhet: Mot Sørfjorden, vest for tidligere Bergens Guttehjem. Areal: 29 dekar. Mye benyttet område med stor, barnevennlig strand og velegnet bakland. Parkeringsplass for 60 biler. Toalett ved parkeringsplassen. Informasjonstavle. Gangstier fra parkeringsplassen og inn i området. 217 HOLMEN Beliggenhet: Landfast holme på vestsiden av Arnavågen. Areal: 8 dekar. Rommelig bakland. Barnevennlig. En av de mest populære badeplassene i Arna. Toalett. Stupebrett. 218 KALVTREVIK Beliggenhet: Ved Arnavågen, syd for industriområdet. Areal: 3 dekar. Liten, lokal badeplass. Parkering. Toalett. 219 GULLBOTN Beliggenhet: Området strekker seg fra veien ved turistheimen helt inn til Gullfjellstoppen. Gullbotn nås på minutter med bil for de fleste som bor i Bergen. Areal: 2772 dekar. Mye brukt vinterutfartssted. I området inngår bl.a. lysløype, atkomstvei til Gullfjellet, langrennsløype, slalåmbakke, servicehus og parkeringsplass. I.L. Gullfjell eier og driver lysløypen og preparerer turløypen til Gullfjellet. Informasjonstavle. Parkeringsplass for ca. 80 biler. Varmestue og skileik-anlegg som først og fremst er et tilbud til barnehager på dagstur. Varmestuen kan leies etter avtale med BOF. 9

10 Bergen kommune forts. Informasjonstavle. Brosjyre er tilgjengelig fra BOF eller våre nettsider. 220 ØVRE HELLEN Beliggenhet: Hellefjellet, hovedatkomst på militærveien fra Eikeviken. Areal: 120 dekar. Tidligere del av Bergen festning som nå er turområde med veier, stier og gamle forsvarsanlegg. Flott utsikt. Hinderløype med 17 hindere, uteklasserom som blir brukt av Hellen skole og lokale barnehager. Klippeklatrefelt, klatrefører på www. bergen-klatreklubb.no. Sti mot Eidsvågsfjellet. Informasjonstavle. Området er godt egnet for turer med barn. BOF bruker en gammel bunker på området som lager. Bord og benk. Informasjonstavle med friluftsinformasjon og forsvarshistorie. 221 VENEHAUGEN (UTNEHAGEN) Beliggenhet: Ytre Sandviken, mot Byfjorden. Atkomst fra Helleveien ved Røde Kors Sykehjem. Areal: 13 dekar. Venehaugen har rommelig bakland med busker og trær. Egnet for barn. Gangsti ned til sjøen. Stupebrett. Fjellskrenter er sikret med gjerde. Informasjonstavle tilgjengelig på Bergen syd BYDELENE FANA OG YTREBYGDA 250 AUSTREVÅGEN Beliggenhet: Sydøst for Krokeide. Areal: 4 dekar. Området har en liten, men fin badeplass med sandfjære. Toalett. Vanskelige parkeringsforhold. 251 FANAHOLMEN Beliggenhet: Utenfor Fanahammaren. Areal: 10 dekar. Badeplass og utfartssted med svaberg og badefjære. 252 GRØNEVIKA Beliggenhet: Milde, inne på området som disponeres av Arboretet. Areal: 20 dekar. Svært populært område, som ligger fint til med gode badeforhold både for barn og voksne. Toalett for bevegelseshemmede. Bord og benk. Stupebrett. Informasjonstavle. Bevegelseshemmede har tillatelse til å kjøre helt inn til området og benytte reservert parkeringsplass. Andre er henvist til å bruke parkeringsplassen på Dalsmyra (plass for 260 biler) eller ved Mildevågen (plass for 130 biler). 1 km spasertur fra parkeringsplassene på god gangvei gjennom Arboretet til Grønevika. Baderampe for bevegelseshemmede. Grønevika med tilhørende områder i Arboretet ble kåret til «Årets friluftsområde 2001» i Hordaland. Brosjyre er tilgjengelig hos BOF eller på våre nettsider. 253 SANDHOLNA Beliggenhet: Ved Arboretet, øst for Mildevågen. Areal: 64 dekar. Tidligere hytteeiendom med 700 m strandlinje mot Fanafjorden. Bade- og turområde velegnet for barn. En innelukket poll på 2,3 daa er utgravd og opparbeidet til friluftsbasseng. Området er tilgjengelig for bevegelseshemmede med ledsager. Toalett. Parkering som for Grønevika. Informasjonstavle. Hytten i Sandholna leies ut til dagsarrangement. Brosjyre er tilgjengelig hos BOF eller på våre nettsider. 254 KROKEIDE Beliggenhet: Ved Lysefjorden, sti fra Krokeide og Nordvik. Areal: 500 dekar. Tur- og utfartsområde. Sti fra Krokeide og Austrevågen. Bademuligheter i Tortelsvika. Større barskogsområde med vernet furuskog i store deler av området. Hisdalen naturreservat forvaltes av Fylkesmannens miljøvernavdeling og strekker seg fra sjøen og nord mot Fanafjellet. 255 LØNNINGHAVN Beliggenhet: På Lønningen, like ved veien som går til Flesland havn. Areal: 8 dekar. Lunt badeområde. Sandstrand, men en del evje. Toalett. Stupebrett. Stor parkeringsplass. Skilt ved Fleslandsvegen viser til Lønninghavn badeplass. 256 MARMORØYANE Beliggenhet: I Nordåsvannet. Areal: 90 dekar. Mye benyttet bade- og friluftsområde. Stupebrett. Fortøyningsbolter. 257 MJØLKEVIKA Beliggenhet: Fanafjorden, syd for Stend jordbruksskule og Hordamuseet. Areal: ca. 32 dekar. Mye brukt badeplass som ligger lunt og fint til. Atkomst fra Hordnesvegen. Parkeringsplass for ca. 50 biler i tilknytning til atkomstveien. Gangvei ned til badestranden. Stupebrett og leidere ut i sjøen. Stor plen med beplantning i bakkant. Toalett. Informasjonstavle. 258 SKJOLDBUKTEN Beliggenhet: Nordåsvannet, atkomst fra Skjoldhøyden. Areal: 15 dekar. Badeplass. Bord og benk. Toalett, stupebrett og informasjonstavle. Baderampe for bevegelseshemmede. 259 STEINGARDSVIKANE Beliggenhet: I Fanafjorden, mellom Hjellestad og Milde. Areal: 35 dekar. Idyllisk område med flere fine badeviker. Badefjære for barn. Lettest atkomst fra sjøen. 260 STENDAHOLMEN Beliggenhet: I Fanafjorden, m rett syd for Mjølkevika på Stend. Areal: Ca. 30 dekar. Skogkledd holme, hovedsakelig med furu, gran og lerk. Fine svaberg og badeviker. Fortøyningsbolter. 261 MILDEVÅGEN Beliggenhet: Milde, nær avkjørsel til Fana Folkehøgskole og Arboretet med friluftsområdene Grønevika og Sandholna. Areal: Ca. 3 dekar. Parkeringsplass for ca. 130 biler. I vinterhalvåret brukes en del av parkeringsplassen til opplag for fritidsbåter. 262 NOTABUNESET Beliggenhet: På Sageneset i Fanafjorden, nær veien mot Krokeide. Areal: 5 dekar. Badeplass med parkeringsplass, toalett, bord og benk. 263 FANAFJELL Sted: Større område på begge sider av veien over Fanafjellet. Areal: 1700 dekar. Fanaseter er et godt utgangspunkt for å besøke området. Flotte turområder med tilrettelagte stier på nord- og sydsiden av veien. Hordamuseet har en egen stølsavdeling på Fanafjell, Vestlandske setermuseum. Parkeringsplass. Sti mot Nordvik eller Folldalshaugane krever godt fottøy. 264 STORE MILDE Sted: Dalsmyra rett før Mildevågen. Areal: 40 dekar. Parkeringsplass med plass for 130 biler for Arboretet og friluftsområdene Sandholna og Grønevika. Turvei fra parkeringsplassen til Arboretet og friluftsområdene. 265 BONTVEIT Sted: Ta av fra Kaland mot Bontveit. Skiløypene ligger på toppen før veien svinger ned i Samdalen. Areal: 1 dekar. Parkeringsplass og toalett ved lysløypen på Bonveit/Frotveit. Flott ugangspunkt for turer til Livarden og redningshytten på Gullfjellet. 266 KONSULBUKTEN Sted: Rett syd for Gamlehaugen, nord i Nordåsvannet. Atkomst via Gamlehaugen eller via tunel fra Osbanetraseen. Areal: 1 dekar Liten badevik med oppholdsareal, badeflåte, bord og benk. Gøy i hinderløypen på Øvre Hellen. Foto: BOF 10

11 Fjell kommune Løno i Fjell. Foto: BOF Fjell har store urørde lyngvidder, øyar, holmar og skjer. I vest ligg sjølve storhavet. Bergen og Omland Friluftsråd forvaltar 17 friluftsområde i kommunen. På Lønøy og Hitsøy, som begge ligg ut mot havet, har det tidlegare vore busetnad. BOF forvaltar hus på begge øyane. Kårtveitpollen er eit familievenleg område med fint tilrettelagt sandstrand og med lett tilkomst frå riksvegen. 300 KÅRTVEITPOLLEN Stad: Ved riksvegen sør for Solsvik, eit par km nord for Ågotnes. Areal: 46 dekar. Område for bading og fiske. Fin og lun badevik med sandstrand og svaberg. Badestranda er tilrettelagt med skjelsand og er vel eigna for born. Stupebrett. Toalett. Parkeringsplass ved riksvegen. Utsettingsrampe for småbåtar. BOF leiger ut 14 fortøyingsplassar. God gangveg frå bilvegen langs stranda og fram til badeplassen. Hytta i området vert nytta av Sotra og Øygarden jeger og fiskeforening som klubblokale og til ungdomsaktivitetar og turar for ungdom. 301 LAKSESKJÆR Stad: Nord for Midt-Buarøy. Areal: 15 dekar. Idyllisk badevik mellom to små holmar. Fine svaberg. God fortøying for mindre båtar. 302 LANGØYHOLMANE Stad: Sør for Langøy, nordvest av Møvik. Areal: 6 dekar. To skogvokste holmar. 303 LØNO Stad: Vest i havet, 3 nautiske mil vest for Møvik på Sotra. Areal: 680 dekar. BOF er eigar eller medeigar i ca. 6/7 av arealet. Det var fast busetnad på Løno til ut på 1950-talet. BOF forvaltar eit bustadhus og eit naust. Huset vært leigd ut etter avtale med BOF. Brønn med pumpe, men vatnet er mindre bra som drikkevatn. Rundt øya er det rikt fiske. Der er ei skjerma hamn, men innløpet er noko vanskeleg og er best frå sør-søraust. Farvatnet rundt øya er noko ureint. Kai. Informasjonstavle. Det går sau ute heile året. Hald hunden i band. Brosjyre er tilgjengeleg hjå BOF eller på våre nettsider. 304 MYNTEVIKA Stad: Ved Tellnessjøen sør i Fjell kommune. Areal: 29 dekar. Badevik. Området har noko vanskeleg tilkomst, men det går stig frå Tellnes kai. 305 OLSVIK Stad: Ved Vindenespollen, nord på Sotra. Areal: 4 dekar. Mindre, lokal badeplass og båthamn. 200 m strandlinje. BOF har avtale med Olsvik Båtlag om leige av ein del av stranda til fortøyingsplass. Det er bygd eit mindre flytebryggeanlegg, og nokre parkeringsplassar er lagt til rette. 306 KALSØYANE Stad: Nord for Hitsøy. Areal: 50 dekar. Den nordlegaste av øyane er friluftsområde. Holmen er naken og kupert med tronge viker. Det hekkar mykje sjøfugl på øya. Vis omsyn i hekketida. Holmen er berre tilgjengeleg i godt ver. 307 HITSØYNA Stad: Vest for Møvik i Fjell. Areal: 5 parsellar på til saman 165 dekar. Øya har ei god hamn Kylderen på søraustsida, med offentleg brygge og felles veg opp til husa. Den offentlege brygga er kun til ombord- og ilandstiging. Mindre båtar skal leggjast ved BOF si flytebrygge. Brygga er merka med symbol for friluftsområde. Større båtar skal akterfortøyast ved moloen. Følg anvisning på informasjonstavla. BOF forvaltar eit våningshus ved Kjeilo på nordspissen av øya. På eigedomen står òg to naust som vert nytta av BOF. Huset vært leigd ut etter avtale med BOF. Brosjyre med kart og meir informasjon er tilgjengelig hos BOF eller på våre nettsider. 308 DUØYNA Stad: Søraust for Møvik og aust for Lønøy. Areal: Duøy 45 dekar. Duøy friluftsområde ligg på sørenden av øya. Øya er kupert med små viker og fine fiskeplassar. God fortøyingsplass på nordvestsida og bak ein holme på austsida. 309 KOBBEVÅGEN Stad: Nord på Lokøy mot Grunnesundet. Atkomst på merka stig frå vegen over Lokøy, nord forbi Storavatnet til Kobbevågen. Areal: 150 dekar. Området ligg rundt Kobbevågen med lun hamn og fine badeplassar. Mot sør inngår ein del av Storavatnet i friluftsområdet. Populært klatrefelt langs stigen mot Storavatnet. 310 SMÅ GEITARØY Stad: Vest for Lokøy, i Lokøyosen. Areal: S. Geitarøy 15 dekar, del av Geitarøy ca. 5 dekar. Skogvokst holme. I sundet mellom holmane er det ei fin badevik. På innsida av holmen er det lune fortøyingsplassar. 311 SØRE KLOVHOLMEN Stad: Vest for Lokøy, i Lokøyosen vest for Geitarøy. Areal: ca. 16 dekar. 312 YSTHOLMANE Stad: Ytst i Lokøyosen. Areal: ca. 20 dekar. Nakne holmar. 313 INSTE SENHOLMEN OG VESTRE LYNGHOLMEN Stad: Vest for Lokøy mellom Skorpeosen og Lokøyosen. Areal: totalt. ca. 25 dekar. To nakne holmar. 314 BARMANE Stad: Vest på Algrøy. Areal: 479 dekar. Barmane er ein våg som skjer seg inn i ein lengde på ca 1,7 km. Friluftsområde på nord- og sørsida. Skjerma farvatn i indre delen. Fine viker med skjelsand. Båtutfart og fritidsfiske. Arealet på nordsida kan ein òg koma til over land langs Storavatnet frå busetnaden på Algrøy. 315 KJEHOLMEN Stad: Aust for Geitanger. Areal: 5 dekar. Holme med lita fjære. Ligg i eit område som er populært til fritidsfiske. 316 NARØYNA Stad: Vest for Møvik. Areal: 130 dekar. Øy ut mot storhavet. Fiske. Mot aust er det ei fin badevik, på sørsida er det god hamn. Fortøyingsboltar. 317 GEITVIKA Stad: Sydvest på Lille Sotra. Atkomst frå Sartor senter. Areal: 11,4. Badeplass med gangveg, sandfjøre og bakland. Bord og benk. Lita hytte og naust vert nytta av lokale skular og barnehagar. 11

12 Fusa kommune Kommunen har lang kystline mot fjorden, men kan hende er det fjella og dei fiskerike vassdraga som gjer kommunen spesiell i friluftslivssamanheng. Til dømes er Skogseidvatnet vidgjete for den store røyebestanden, og heile Sævareidvassdraget er eit eldorado for fiskeinteresserte. Fleire vatn er veleigna for kano- og kajakkturar. Både båtar og fiskeutstyr skal desinfiserast før bruk for å unngå at ein får fiskesjukdomar inn i vassdraget. Fusa har òg eit vakkert kulturlandskap med mange interessante kulturminne. 350 HAGAFJÆRA Stad: På sørsida av Eikelandsfjorden inst inne i fjordarmen. Hagafjæra ligg med lett tilkomst frå riksvegen. Areal: 3,2 dekar. Tilrettelagt badeplass i Eikelandsosen. Vestvendt og lun badefjøre med mindre holmar like ved. Eigen parkeringsplass og toalett for friluftsområdet. 351 STRANDVIK Stad: Like etter Strandvik på vegen frå Venjaneset forbi Vinnes. Areal: 16,8. Badeplass med badefjøre og svaberg. Ikkje tilrettelagt frå landsida. 352 VINNESHOLMEN Stad: Ved Bjørnefjorden ytst på Fusahalvøya. Langs fylkesvegen er det midtveges mellom ferjekaien på Venjaneset og Strandvik. Området er merka med symbol for badeplass og kulturminne i kartdelen. Areal: Om lag 45 dekar. Vinnesholmen har ei lun badefjøre mot Vinnessundet. Fine svaberg for fiske mot fjorden. Flott kulturlandskap for småturar på land med eiga kulturløype som ein også kan følgja på fastlandet. Tidlegare husmannsplass på holmen vert leigd ut til feriegjester på vekebasis av Stiftinga Vinnesholmen. Fusa kommune er grunneigar. Vinnesholmen er knytt til fastlandet med ein køyrbar molo. Parkering for friluftsområdet på landsida. Eige toalett for friluftsområdet. Ankringsplassar for båtar i Vinnessundet og gjesteplassar ved lokale flytebrygger. Kommunal kai på fastlandssida av sundet. Lindås kommune Kvernhusviki friluftsområde i Lindås. Foto: BOF Som i resten av Nordhordland er kommunen delt opp av fjordar og vågar. Lindåsosane er vide kjent, og elles kan Lindås kommune skilta med den nordlegaste bøkeskogen i verda. Som elles i regionen er lyngheiane eit viktig trekk i kulturlandskapsbiletet. Lindås er vertskommune for Lyngheisenteret, som er etablert på Lygra i Lindås. I nordaustre delen i fjellet mot grensa til Masfjorden er det store og velkjente regionale turområde. 400 HILLANDSVATNET Stad: I nordenden av Hillandsvatnet i Lindås sin del av Radøy. Areal: 20 dekar. Badefjøre med for det meste flatt, grasvokse bakland. Toalett, badebrygge, parkeringsplass og gangveg til badeplass. Bord og benk. 401 VALLEVIK Stad: Vestsida av Seimsfjorden like sør for Vollom kai. Areal: 14 dekar. Området ligg inntil eit verna edellauvskogområde («bøkeskogen») som vert handsama av miljøvernavdelinga hjå Fylkesmannen. Fin fjøre med flat strand og fint bakland. To skjer høyrer med til området. Parkeringsplass, toalett, bord og benk. 402 FISKETANGEN Stad: I botnen av Seimsfjorden, 200 m frå fylkesveg. Areal: 44 dekar. Småkupert nes med gras og lauvtrevegetasjon. To sandfjører. Parkeringsplass, toalett, gangveg frå parkeringsplass til fjørene. 403 HOPSDALEN Stad: Utgangspunkt for utfart til «Gladihaug»-området. Areal: 1 dekar. Parkeringsplass for utfart til viktig turområde (fjellområde) med lite skitrekk og enkel lysløype. Toalett ved parkeringsplassen. Knarvik I.L. har brakkebygg her. 404 KLENEVÅGEN Stad: Inst i Litlevågen, Fyllingsnes. Areal: 3 dekar. Lunt og frodig område med fjøre. Mogleg med biloppstilling ved kommunevegen, m ned til sjøen. 405 KVERNHUSVIKI Stad: Indre Eknes. Areal: 5 dekar. Solvendt område med fjøre og svaberg. Bakland delvis på tidlegare dyrka mark. Toalett, bord og benk. Fortøyingsboltar og stupebrett. 406 KVAMSVÅGEN Stad: Alversund. Areal: 1 dekar. Lokal badevik med strand og bakland. Gjestebrygge. Bratt gangveg ned til området frå nord. 407 FJELLSBØ Stad: I fjellområdet Sætrefjellet Skausnøya Fjellsbøheia. Areal: 1 dekar. Parkeringsplass for turområde. Vegrett til utmark. 408, 409, 410 OG 411 PADLELØYPER I LINDÅSOSANE Stad: Lindåsosane og vassdraga rundt. Areal: 6 dekar. Lindås kommune har ei rekkje flotte saltvasspollar og vassdrag som er godt eigna for padling. BOF har avtale om bruk av ni område til rasting og telting langs fire padleløyper i og rundt Lindåsosane. Rasteplassane er enkelt tilrettelagde med teltplass og bålplass. Rasteplassen på Marås har gapahuk, toalett og fortøyingsboltar. Gode utgangspunkt for å setje ut kano eller kajakk er Vågseidet, Risa eller Lindås feriesenter. BOF har gjeve ut eit padlekart med ruteforslag for Lindåsosane og vassdraga rundt. Padlekartet ligg òg på BOFs nettsider, 412 NAUTEVÅGEN Stad: Ved Fonnebost mot Fensfjorden, aust for Lindås sentrum. Areal: 19 dekar. Fleire idylliske badeviker med strand og svaberg. Toalett og informasjonstavle. Fiske frå svaberga i nordre del av Nautevågen. Parkeringsplass i bakkant av området med stig ned til friluftsområdet. Tilrettelagt for rørslehemma med baderampe. 413 GEITHOLMEN Stad: I leia i sørenden av Alverstraumen. Areal: 1,5 dekar. Holme med kaianlegg. Eigna for fiske og båtutfart. 414 KVALVÅGNES Stad: Mellom Lurefjorden og Lindåsosane. Areal: ca dekar. Større idyllisk område med store utmarksområde og mange bukter inn mot Lindåsosane. Området er godt eigna for fotturar eller padling med kano eller kajakk i padleløypene. Bergen Grafiske Fagforening eig og driv feriesenteret i tilknytning til friluftsområdet. Senteret er godt utbygd og kan leigast ved å ta kontakt med fagforeininga. 415 FURVÅGEN Stad: I botnen av Hindenesfjorden, nord for Ostereidet. Areal: 4,7 dekar. Lokal badeplass med fint bakland. 12

13 Meland kommune I Meland vekslar landskapet frå snaufjell og karrig lynghei til lune idyllar med rik og frodig vegetasjon på grøderik leirbotn. Tilhøva ligg til rette for friluftsliv i eit variert turterreng. Bergen og Omland Friluftsråd forvaltar 10 friluftsområde i Meland. Især Io og Håøya er romslege område med stor kapasitet. På Holsnøy er elles Rylandsvassdraget med Storavatnet ein stor ressurs og godt eigna for padling med kano. 450 HÅØYA Stad: Halvøy, nordre del av Flatøy tvers over Litlebergen på Holsnøy. Atkomst på stig frå sementblandeverket på Flatøy. Areal: 255 dekar. Området er vakkert og romsleg, ligg fint midt i leia og er ein populær utfartsplass for heile regionen. Tidlegare militært område med mange verneverdige krigsminne. Den gamle forvaltar-bustaden er ein viktig del av miljøet. Gangveg til utsiktspunkt på toppen av Håøya. På austsida er det òg rydda ein gangstig. Gode høve for telting. Toalett. Fortøyingsboltar, brygge for småbåtar og hovudkai med leidarar for ombord- og ilandstiging. Informasjonstavle som syner kulturminne. Området er mykje nytta av speidarar og skuleklassar. Gode tilhøve for telting. Flatøy bygdelag arrangerer den årvisse «Håøyfestivalen». Eit gamalt naust er sett i stand. Turkart er tilgjengeleg frå Meland kommune, BOF eller våre nettsider. 451 IO Stad: Nordvest på Holsnøy. Areal: 783 dekar. Området gir høve til turgåing, fiske, bading og telting. Teltplass med kommunalt vatn og toalett. Delar av området er tilplanta med gran. Parkeringsplass for 40 bilar. Ca. 600 m gangveg frå P-plassen og stig vidare inn i området. Informasjonstavle. Hugs bandtvang. 452 SMINESET Stad: Litlebergen, nord for kaien. Areal: 6 dekar. Lokal badeplass med stupebrett og kai. 453 FLØKSAND Stad: Fløksand, nær Leirvik gård. Areal: ca. 27 dekar inkl. våtmark (leire). Mykje brukt badeplass med leirfjøre og holme. Parkeringsplass. Toalett. Informasjonstavle. Gangveg og gangbru ut til holmen, stupebrett og badeplatting. Rampe og fiskeplatting for funksjonshemma med følgje. 454 VARNAPPEN (BADEVIKA) Stad: Sør for Frekhaug kai. Areal: 25 dekar. Skogsområde og lokal badevik. Benk. 455 ELVAVIKA/HALTE-JOHANSVIKA Stad: Frekhaug. Areal: 50 dekar. Om lag 500 m strandline frå botnen av Elvavika sør til Halte-Johansvika og Galteneset. Fleire små fjører og rasteplassar. Delvis skogkledd. Naturstig. Toalett. 456 RYLANDSNESET Stad: Holsnøy, søraustsida av Rosslandsvågen. Også kalt «Lunden». Areal: 90 dekar. Frodig område med blandingsskog og gamalt kulturlandskap. 457 HOLME Stad: Ved Holmeknappen sør på Holsnøy. Areal: 71 dekar. Utmarksområde som tidlegare var beitemark. Lauvskog, einer og lyng, svaberg i strandlina. Brattlendt terreng i aust. 458 LEIRVIK GARD Stad: Vest for golfbanen på Fløksand. Areal: 75 dekar. Området er eigd av fylkeskommunen og regulert til friluftsføremål. Parkering ved golfbanen. Området er ikkje tilrettelagt. 459 HAGELSUND Stad: Øst på Flatøy. Areal: 16 dekar. Tidligare forsvarsområde som var ein del av forsvarsanlegget på Håøya. Fortøyingsplass for båt. Fiske. Utsikt frå Håøya i Meland. Foto: BOF 13

14 Ullsund. Foto: BOF Os kommune Os kommune har ein rik og skiftande natur og ein uvanleg frodig vegetasjon. Her er øyar og skjer, flate jordbruksområde og beitemarker, skog og vatn, li og fjell. Ein finn lune viker og gode hamner. Os har gode og varierte tilbod til friluftsfolket. Bergen og Omland Friluftsråd forvaltar 23 friluftsområde i kommunen. Det er mange vakre område å velja mellom, men det er vel rett å seia at Ervikane og Lysøya kjem i ein klasse for seg, med Kalneset og Ullsund hakk i hæl. Oselvvassdraget er også ein overmåte viktig ressurs for friluftslivet og mykje nytta til kanopadling. 500 BANKTJØRNFLATEN Stad: Flåten, ved Banktjørna, tett ved riksvegen. Areal: 8 dekar. Lokalt område ved Banktjørna. Tilrettelagt med stigar, badebrygge og benkar. Informasjonstavle. 501 ERVIKANE Stad: Sørvestsida av Strøno. Areal: ca. 740 dekar. Ervikane er eit av dei finaste friluftsområda i Bergensregionen. Frå Krabbeviksvegen går det ein ca. 400 m lang køyreveg til to parkeringsplassar for til saman ca. 70 bilar. Derifrå er det ca. 250 m gangveg fram til idylliske badeviker og solplassar. Gode tilhøve for telting. Toalett lagt til rette for funksjonshemma. Bru til Vetle Hestholmen, som er ein populær fiskeplass. To informasjonstavler ei ved P-plassen og ei i strandområdet. Bord og benkar. Nyrenovert kai. Ervikane vart i 1995 kåra til «Årets friluftsområde» i Hordaland. Brosjyre med turkart som viser turstigar gjennom området er tilgjengeleg hjå BOF eller på våre nettsider. 502 ASKVIKVÅGEN Stad: Askvik. Areal: 3 dekar. Lita, lokal badevik. 503 OKSABÅSEN OG STOREKNAPPEN Stad: Sørvest på Forstrøno. Areal: 185 dekar. Fin badefjøre, god hamn med kai. Brønn med pumpe. Toalett. Området er godt eigna for telting. Opparbeidd stig til toppen av Storeknappen, der det er fint utsyn over Korsfjorden og Langenuen. Informasjonstavle. 504 VETLANESET Stad: Nordaust på Forstrøno. Areal: 16 dekar. Fint nes med gode tilhøve for bading. Badefjøre for born. Fortøyingsboltar. 505 ULLSUND Stad: Nordre Neset, aust for Strøno. Areal: 235 dekar. Området femner om ei halvøy med eigedomen Nordre Neset og Ullsundholmane to mindre holmar. Her er gode tilhøve for friluftsliv: Lang strandline, gode hamnetilhøve for småbåtar og fine badeviker med skjelsand. Gode geologiske tilhøve gjev grunnlag for eit variert og frodig planteliv. Fortøyingsboltar. 506 SKEISTØA Stad: Ved Ravneberghaugen, Skeisosen. Areal: ca. 4 dekar. Lunt, idyllisk område med svaberg og fjøre. 507 HALHJEMSØY Stad: Halhjemsosen, rett overfor Kalneset. Areal: 7 dekar. Fin bade- og solplass. Tilkomst med eigen båt. 508 KALNESET Stad: Sør på Innerøy, ut mot Bjørnefjorden. Areal: 30 dekar. Populært og vel tilrettelagt bade- og friluftsområde. Dei to barnevenlege badevikene er bundne saman av ei 60 m lang plankebru. Romsleg grasslette. Toalett og stupebrett. Tilkomst med eigen båt. Fortøyingsboltar. 509 KUSKJÆRET Stad: Sørspissen av Forstrøno. Areal: 13 dekar. Fin plass med god badefjøre for born. Toalett. 510 LANGENES Stad: Halhjem landfast område sør for ferjekaia. Areal: 12 dekar. Lita badefjøre med stupebrett. Stig frå kaia. Området ligg noko utsett til for ferjetrafikken til Halhjem. Benk. Fiske. 511 LANGØYSUND Stad: Strøno, søraust for Ervikane. Areal: 40 dekar. Badefjøre eigna for born. Fortøyingsboltar. 512 SPERREVIK Stad: Lysefjorden. Areal: 6 dekar. Mindre badeplass med 60 m strandlinje. Parkeringsplass for 18 bilar ved vegen. Stig frå parkeringsplass/hovudveg ned til strandområdet. Toalett. 513 SØVIKVÅGEN Stad: Lysefjorden. Areal: 6 dekar. Mykje nytta badeplass. Toalett. Stupebrett. 514 STOKKAVIK Stad: Nordsida av Strøno. Areal: 15 dekar. Skogvakse område med god, nordvestvend badefjøre. Kort tilkomst frå vegen som går til Nordstrøno. Skilt ved vegen. 515 TØSDAL Stad: Tøsdal. Atkomst mot Tøsdal frå Ulvenskiftet. Areal: 1 dekar. Parkeringsplass som vert nytta i samband med turutfart til Tøsdalsfjellet og Møsnuken. Også eit greit utgangspunkt for padling i Osvassdraget. 14

15 516 LYSØYA Stad: Lysefjorden. Areal: 650 dekar. Lysøya var Ole Bull sin sommarbustad. Eigedomen er ei gåve frå familien Bull til Fortidsminneforeningen i Bergen, og er no museum. Bergen og Omland Friluftsråd forvaltar naturområdet. Lysøya har 13 km gode gangstigar, variert natur, skogstjørn, utsiktstårn og badeplass både nord i Lysevågen og ved kaien nær museumsområdet. Fortøyingsboltar i Lysevågen. Villaen er open for omvisning i sommarsesongen. Skyssordning mellom Buena kai og Lysøya mai september. Lysøya vart kåra til «Årets friluftsområde1997» i Hordaland. Brosjyre er tilgjengeleg hjå BOF eller på våre nettsider. 517 EIDSVIKA Stad: Drange. Areal: 3 dekar. Liten parsell på land eigd av BOF. Området er ikkje tilrettelagt for friluftsliv. 518 HALHJEMSMARKA Stad: Ved Halhjemsmarka bustadområde, på vestsida av Bjørnevatnet. Areal: 35 dekar. Fint område med furuskog og slake svaberg. Tilkomst frå idrettsanlegget og skulen, på stig over skuletomta til nordenden av vatnet. Bjørnevatnet er framleis drikkevasskjelde. 519 RAUDLIA Stad: På vegen mot Gåssand, 500 m sørvest for Hatlelid/Raudlivatna. Areal: 1 dekar. Parkeringsplass for utfart til turområda ved Raudlivatna og Gåssand. Også eigna utgangspunkt for padling i Raudlivatnet. 520 FRAMNES/PYTTANESET Stad: Søre del av Gåssandvatnet ved den gamle Osbane-trasen. Areal: 2,5 dekar. Godt utgangspunkt ved padling i Osvassdraget. Naust og utsettingsplass for kano. Lita parkering med plass til to bilar. 521 SMIEVÅGEN Stad: Ved Solstrand øst for Osøyro. Areal: 26 dekar. Badefjøre i Smievågen og flotte svaberg på Moldaneset. Fiske. Parkering ved Bjånesvegen. Stig til Moldaneset. Informasjonstavle. 522 MOBERGSVIKJO Stad: Rett sør for Os sentrum. Areal: 45 dekar. Stort barnevenleg område med badestrand, stor grasmark, toalett, informasjonstavle og parkering. Kiosk. Gangavstand frå Osøyro. 523 SKORPO Stad: Sørvest på øya Skorpo, som ligg ytst i Lysefjorden, vest for Strøno. Areal: 100 dekar God hamn og naturskjønne svaberg og badeviker. Fortøyingsboltar, badeflåte og badehus. Kai. Informasjonstavle. Jettegryter i Flesjane friluftsområde. Foto: BOF Samnanger kommune Samnanger kommune vart med i BOF i Kommunen har mange landskapstypar, frå fjord til høgfjell, og med lier dominert av furuskog og lauvskog. Mellom dei store fjella er det trange vassførande dalar og juv. BOF fekk i 1998 avtale om forvaltning av to område i kommunen. Desse ligg begge nær Samnangerfjorden. Samnanger har store skog- og fjellområde med merka turstigar, mange kulturminne og gode tilhøve for fiske og jakt. I kommunen er det eige langrennsanlegg og skisenter. 600 ROLVSVÅG Stad: Ved Samnangerfjorden, på vegen mellom Gullfjellet og Os. Areal: 93,5 dekar. Statleg sikra friluftsområde. God tilkomst og godt eigna for småbarnsfamiliar. Lokalt mykje nytta. Gangveg gjennom området til utkikkspunkt på nordsida. Toalett, parkeringsplass og informasjonstavle. Fortøyingsboltar, stupebrett, grill, bord og benk. 601 FLESJANE Stad: Indre del av Samnangerfjorden. Lettast tilkomst med båt, men òg over Prestavegen frå Ådland kykje. Areal: 800 dekar. Større kommunalt sikra friområde. Frodig område som vert mykje nytta til turgåing, bading og båtliv. Prestavegen går frå Ådland til Hellenaustet og er høveleg for eldre og familiar med små born. Frå hovudstigen er det fleire flotte badeplassar ned mot Flesjane med sittebenkar og flott utsikt. Området har fleire kulturminne. I Skutlevika ser ein mellom anna restar etter klebersteinsbrota. 15

16 Sund kommune Vest i Sund kommune er det mange perler for båtfolk og kajakkpadlarar. Foto: BOF I Sund kommune er det i alt 466 større og mindre øyar. Dei fleste av desse er utan fast busetnad. Ein variert natur, sund og viker, skog, fjell og vatn, gjer at Sund er ein ideell plass for alle slags fritidsaktivitetar. Øyane vest for Toftarøy er særskilt flotte og godt eigna for turar med havkajakk i godt ver. 650 ALVØY Stad: Raunefjorden, vest for Flesland. Areal: 90 dekar. Mange fine badeviker. Øya ligg i leia og er mykje nytta av båtfolk. 651 BARHOLMEN Stad: Skogsvåg. Areal: 11 dekar. Holme med skog og fin badevik. Toalett. På området står eit sjøhus som er eit tilbod i Kystleden. 652 BJELKARØY-BUARØY Stad: Ytst i Fanafjorden. Areal: BOF eig 4 parsellar på til saman 54 dekar. Båtutfartsområde eigna for bading og rekreasjon. 653 RISVIKA Stad: Tofterøy. Areal: 8 dekar. Fin badevik. Sportsfiske. Tilkomst med båt eller frå Trællevik, på 500 m stig gjennom utmark. Noko straum i badevika. 654 ROPHAMMAREN Stad: Tofterøy, mot Austfjorden. Areal: 55 dekar. Romsleg og fint område. 300 m strandline. Toalett. Parkeringsplass for 18 bilar. Stupebrett og leiderar. 655 TYSSØY Stad: Raunefjorden. Areal: 368 dekar. Stort og populært område med bra tilhøve for turgåing, bading og fiske. God hamn. Gode høve for telting. Brønn og brønnpumpe. Fortøyingsboltar. Informasjonstavle. Fastlandssamband via Bjorøy. Parkering ved brua. Gangveg inn i friluftsområdet. Brosjyre med turkart er tilgjengeleg hjå BOF eller frå våre nettsider. 656 LERØY FORT Stad: Aust for Klokkarvik. Areal: 32 dekar. Tidlegare forsvarsanlegg som no er blitt friluftsområde. Tunnel inn i området. Tur- og rekreasjonsområde med god utsikt mot skipsleia. Gode fiskeplassar. Større kai som ligg utsett til i skipsleia. Lerøy fort vart overteke frå Forsvaret i Informasjonstavle som syner kulturminne. 657 AUSTRE SYNSHOLMEN Stad: Raunefjorden, vest for Flesland. Areal: 11 dekar. Øya ligg i leia og er mykje nytta av båtfolk. Badevik og svaberg. Radøy kommune Radøy «den grøne øya» er ei fin øy med særprega landskap. Her er lange åsryggar, dalsøkk og vatn som i dei ytre stroka vert til lange, smale øyar og holmar ut mot den opne Fedjefjorden. Båtliv, fiske og bading her er berre å velja. Alle friluftsområda som BOF forvaltar, er romslege område som høver godt til ulike friluftsaktivitetar. 550 BYNGJA Stad: Ved Kvalheim, nordvest på Radøy, mellom fylkesvegen og sjøen. Areal: 82 dekar. Fint område ved Byngjevågen med lyngmark, gamalt beiteland og knausar. Det ligg eit vatn (1,5 moh.) på området. Badepoll og sandbotn i Byngjevågen. Parkeringsplass for 23 bilar. Toalett. Gangveg frå parkeringsplassen. Trettholmen. Foto: BOF 551 SKAGENESET Stad: Ved Byrkjelandsvågen, nord for Manger. Areal: 50 dekar. Nedlagt småbruk med våningshus, uthus, naust og kai. I krigsåra spela Skageneset ei viktig rolle for motstandsrørsla. Flyktningar som skulle vidare over Nordsjøen, vart haldne i skjul her. Folket på garden sytte også for å henta og frakta flyktningane i robåt. Landskapet er open grasmark, granskog, spreidd småskog og strandline med svaberg. Tilkomst frå land på stig langs Byrkjelandsvågen, eller på gamal gangveg frå Manger. Det er rydda stigar gjennom skogen frå huset ned til sjøen. Huset kan leigast etter avtale med BOF. Nykjel får ein hos BOF eller på rådhuset på Manger. Brosjyre med turkart er tilgjengeleg frå BOF eller på våre nettsider. 552 TOSKA Stad: På Toska vest for Radøy rundt Kalvsvatnet og opp mot Uttoskavågen. Areal: 185 dekar. Romsleg område, eigna for bading og fisking. Gode tilhøve for småbåtar i Uttoskavågen. Parkeringsplass. Informasjonstavle. 553 UTTOSKA Stad: Nord for Toska. Areal: 138 dekar. Område eigna for bading og fisking. Tilkomst på stig frå Toska. Uttoskavågen er ei flott uthamn for båtfolket. 554 TRETTHOLMEN Stad: Tilkomst frå moloen mellom Manger og Toska. Areal: 20,5 dekar. Lokal badeplass med flotte badeviker og svaberg. Godt eigna for bading og fiske. Parkeringsplass. 16

17 Tysnes kommune Tysnes har eit variert landskap. Her er fine badeplassar og småbåthamner, og her er fjell med ski- og turterreng og vidt utsyn i alle retningar. Kommunen har mange hytter og får mange tilreisande om sommaren det blir sagt at folketalet vert tredobla i sommarmånadene. 700 FLUØYA Stad: I Bjørnefjorden nordvest for Store Godøy. Areal: Om lag 30 dekar. Fin strand, feste for båt, gode fiskeplassar. Toalett. Stupebrett. Rikt fugleliv på Fluøy og ikringliggjande øyar delar av området er sjøfuglreservat som vert handsama av miljøvernavdelinga hjå Fylkesmannen. 701 KRABBEPOLLEN Stad: På Teistøya, nord for Lundegrend. Areal: Om lag 9 dekar. Lita halvøy med svaberg og litt vegetasjon. To små fjører. Gangbru over til holmen på austsida. Toalett. Fortøyingsboltar. 702 KLUBBEN (ØLFARNES) Stad: Austsida av Tysnesøy, sør for Lukksundet bru mot Onarheimsfjorden. Areal: Om lag 11 dekar. Badeplass, 500 m gangveg frå parkering. Vegen er tilrettelagt for rullestolbrukarar. Toalett, informasjonstavle, båtfeste og stupebrett. 703 ÅNUGLO Stad: Austlegaste øya i kommunen, ved innløpet til Hardangerfjorden. Areal: Om lag 3868 dekar. Øya er eit eineståande naturområde, og på grunn av kombinasjonen mild vinter, varm sommar og næringsrike bergartar er her eit interessant og verneverdig planteliv. I Veavika i sør er det eit freda skogreservat. Ånuglo er også eit viktig båtutfartsområde med fine og lune naturhamner. Dei to mest brukte områda er bukta innafor Svinaneset på nordsida og Skipavågen på sørsida av øya. Informasjonstavle, toalett, bord og benkar i Bekkjavika nord på øya. Brosjyre med turkart er tilgjengeleg frå BOF eller på våre nettsider. 704 KJEVIKJO Stad: Nordvest for Uggdalseidet. Atkomst på veg frå Uggdalseidet eller stig frå Myklestad. Areal: Om lag 35 dekar. Badeplass. Toalett, fortøyingsboltar, fiske. 705 GUNNARSVIKJO Stad: Ved innseilinga til Godøysundet. Areal: Om lag 13 dekar. Fin lita strand for born. Toalett, informasjonstavle, båtfeste og stupebrett. Lettast tilgjenge sjøvegen. Informasjonstavle for området i gjestehamna på Våge. 706 SOLHEIMSDALEN Stad: I fjellområde, på garden Skjolde, 260 meter over havet. Areal: 4 dekar. Parkeringsplass som er utgangspunkt for turar til dei sentrale fjellområda på Tysnesøy. Plass til ca. 80 bilar. Solheimsdalen er mykje nytta ved turar til Tysnessåta. Infotavle. Traktorveg vidare til Grovatn. 707 DALEN Stad: I fjellområde, ved garden Dalen. Veg tar av frå Rv 14 mellom Våge og Uggdal. Areal: Om lag 1 dekar. Liten kommunal parkeringsplass, utgangspunkt frå vestsida av Tysnesøy til dei sentrale fjellområda på øya. Infotavle. 708 MYRDAL Stad: I fjellområde. Veg tar av frå Rv 547 ved Humlevik. Areal: Om lag 1 dekar. Parkeringsplass for ca 25 bilar. Utgangspunkt frå nord til dei sentrale fjellområda på Tysnesøy. Infotavle. 709 SOLSTRÅLEØYA Stad: I Godøysund. Areal: Om lag 19 dekar. Frodig øy med om lag 20 treslag, mange tilplanta. Gamle spaservegar og restar etter tidlegare hus. Kai. Øya vart gjeve til kongehuset i 1905 etter å ha vore i britisk eige. Etter kong Olavs død gav arvingane øya i gåve til Tysnes kommune i juni 1991, under føresetnad av at eigedomen vert nytta «til friluftsområde for almenheten, men med fortrinnsrett for funksjonshemmede». Øya er rydda for å få dei gamle spaservegane fram i dagen att. Toalett, kai og naust på nordspissen av øya, fleire benkar. Huset på øya vert halde ved like av Solstråleøya vennelag. Det er gjeve ut ei bok om historien til øya. 710 SKARET Stad: På vegen mellom Lunde og Årbakke. Areal: 0,5 dekar. Liten parkeringsplass som er eit godt utgangspunkt for turar til Tysnessåta. Infotavle. Ånuglo er eit viktig båtutfatsområde. Foto: BOF 17

18 Foto: BOF Øygarden kommune Kommunen er ein lang rad øyar nord for Sotra med storhavet som næraste granne i vest. Øyane har brusamband. Her er rikt høve til friluftsliv og fiske. Ein kan vera vitne til naturelementa sitt mektige spel, men her er også blanke sommardagar med bading og båtliv. Øyane utgjer gode leveområde for mange ulike viltslag der artar som er knytta til hav og kyst er dei viktigaste. Tjeldstømarka vart naturreservat i 1995 og er eit av dei største og rikaste våtmarksreservata i Hordaland. 750 LISLEVIKA Stad: Ved Tjeldstø, like ved hovudvegen. Areal: 2 dekar. Lokal badeplass. Parkeringsplass, toalett og stupebrett. Tilrettelagt med baderampe for rørslehemma. 751 ORMHILLEREN Stad: Ved Rongesundet. Areal: 150 dekar. Romsleg område med stor, barnevenleg badefjøre og fine svaberg. Fortøyingsboltar. Stongfiske. Parkeringsplass for 25 bilar ved Øygardsvegen. God gangveg (500 m) frå p-plassen til badefjøra, som er tilrettelagt med skjelsand. Infotavle. Toalett. Området er egna for telting. 752 LANGØY Stad: Ved Langøysundet, vest for Alvheim. Areal: 5 parsellar på til saman 147 dekar. Bade- og friluftsområde med fine badeviker og svaberg. Midt på øya er det ein dam på ca. 100 x 50 m som inneheld sjøvatn. Vassflata er ca. 2 m høgare enn toppflo i sjøen. Ved uvêr blir nytt vatn vaska opp i dammen. Vatnet i denne blir varmt etter eit par fine dagar. Toalett og fortøyingsboltar. 753 SKOGSØY Stad: Langs stranda på sørsida av Skogsøy i tillegg til ein teig på Flatøy. Areal: 240 dekar. Området har viker med fin badefjøre og svaberg som ligg i ly for vind og vêr frå nord og vest. Gode fortøyingstilhøve. Det er planta litt buskfuru på ein del av området. Utanfor ligg ei rekkje holmar, sund, viker og grunne sjøområde. Området har fleire fornminne og restar av gamle buplassar. Frå Herdlevær er det om lag 45 minutt gange på stig fram til friluftsområdet. Parkering langs vegen før brua til Herdlevær, der det òg er informasjonstavle. Sau på beite heile året. Hugs bandtvang. Skogsøy. Foto. BOF 18

19 Dei kystnære verneområda i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland forvaltar områda som er verna med heimel i naturvernlova. Det er 147 verneområde i Hordaland, og dette utgjer om lag 15 % av landarealet i fylket. Hardangervidda nasjonalpark, Skraupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde, Stølsheimen landskapsvernområde og Nærøyfjorden landskapsvernområde er dei store verneområda som er knytte til høgfjell og fjordlandskap. Folgefonna nasjonalpark med tilhørande landskapsvernområder vert truleg oppretta i Langs kysten er det mange naturreservat som speglar mangfaldet i naturrikdomen i Hordaland. Innanfor BOF sitt område er det mange fine verneområde som folk kan vitje for å nyte naturen eller for å observere plante- og dyrelivet. Fylkesmannen meiner ein positiv og rett bruk av verneområda vil gje auka forståing og respekt for naturen. Likevel vil vi minne om at det innanfor dei mange sjøfuglreservata, våtmarksområda og andre område for fugl er særlege reglar dei som gjestar området bør kjenne til. I sjøfuglreservata (og ei sone på 50 meter frå land) er det ferdsleforbod i tida 15. april 31. juli. I nokre av våtmarksreservata er det tilrettelagt for folk som vil sjå på fuglelivet med stig og fugleobservasjonshus (sjå tabell). På Herdla, som er eit særs viktig område, spesielt under vår- og hausttrekket, er det av omsyn til fuglelivet ferdsleforbod i området Prestvika Urdneset i tida 15. april 30 september. På Herdla er det stig og fugleobservasjonshus. Det er generelt forbod mot camping/telting i alle naturreservata, og i alle verna våtmarksområde skal hund haldast i band. Jakt er generelt forbode i naturreservata der fuglelivet er verna. I sjøfuglreservata er jakt forbode fram til 10. september. Når det gjeld enkel omtale av kvart verneområde du finn på kartet, viser vi til tabellen bak i heftet. Fylkesmannen si miljøvernavdeling kan gje informasjon om forvaltning av verneområda, om vilt og fiskeforvaltning og elles om spørsmål knytte til natur og miljøvern i fylket. Mellom anna kan ein hjå Fylkesmannen få eit temahefte om miljøstatus i Hordaland, faldarar om ulike verneområde i fylket og nyttig informasjon elles. Dette kan tingast hjå: Fylkesmannen i Hordaland, postboks 7310, 5020 Bergen. Besøksadresse: Statens Hus, Kaigt. 9, Bergen. Telefon , telefaks E-post: Nettsider: Kystnære område verna etter naturvernlova i Hordaland Nr Navn Side Kommune Verneform Type Dekar Restr. Skildring 1 Fedjemyrane 22 Fedje LVO+FLF Våtmark 835 Nei Hekkeområde for fl eire sjeldne fugleartar. Kulturhistorie knytt til bruken av området. Infotavle. 2 Natås 22 Lindås NR Myr 80 Nei Atlantisk høgmyr. 3 Vollom 22 Lindås NR Edellauvskog 70 Nei Nordlegaste naturlege bøkeskog i verda. Spanande vegetasjon. Infotavle. 4 Fossevatna 22 Lindås NR Våtmark 444 Ja 5 Herdla 22 Askøy NR+FLF 3100 Ja 6 Tjeldstø 22 Øygarden NR Våtmark 1061 Ja 7 Fjøsanger 24 Bergen NM+LVO Geologi 113 Nei 8 Rambjøra 24 Bergen LVO Edellauvskog 310 Nei 9 Nesvika 25 Bergen NR Våtmark 120 Ja Viktig trekk- og hekkeområde. Mosaikk av mange naturtypar. Forbod mot camping/telting. Hund i band. Rikaste fugleområdet i Hordaland. Særleg viktig stopp/rast for fugl på hausttrekket. Grunt sjøområde og strender. Vakkert jordbrukslandskap (Herdla er største garden i Hordaland). Merka gangstig og opparbeidd turveg. Området Prestvika Urdneset har ferdselsforbod i tida 15. april 30. september. Fugleobservasjonhus. Infotavle. Våtmark og lyngheiområde, trekk og hekkelokalitet, samt vinteropphaldsområde for våtmarksfugl. Merka stig. Fugleobservasjonshus. Forbod mot camping/telting. Hund i band. Infotavle. Unike jordlag/sediment frå istider, fi nt kulturlandskap med parkpreg, Langeskogen med stiger. Mange særeigne natutypar innan eit avgrensa område, mange ulike plante- og dyreartar. Viktig turområde i et område med sterk utbygging nær sentrum av Bergen. Stigar. Informasjonstavle. Viktig trekk- og hekkelokalitet for ender. Forbod mot camping/telting. Hund i band. Infotavle. 10 Kalandsvika 25 Bergen NR Våtmark 157 Ja Viktig trekk- og hekkelokalitet for ender og våtmarksfugl. Forbod mot camping/telting. Hund i band. Fugleobservasjonshus. Infotavle. 11 Hisdalen 24 Bergen NR Barskog 2611 Nei Typisk fattig kystfuruskog. Lite påverka av skogbruk. Mange gamle tre. Sjeldne spetteartar. 12 Reppadalen 25 Bergen NR Myr 400 Nei Store og velutvikla myrtypar. 13 Kråmyrane 25 Bergen NR Myr 460 Nei Stort og variert myrområde. 14 Raudlivatn 25 Os ADM Barskog 1250 Nei Administrativt freda av Statskog, som eig området. 15 Floget 25 Os NR Edellauvskog 85 Nei Variert edellauvskog, fattig eikeskog. Infotavle. 16 Klyvelia 25 Os NR Barlind/ kristtorn 74 Nei Velutvikla barlindførekomst. Mange ulike treslag. Lett tilgjengeleg. 17 Villelia 25 Os NR Edellauvskog 17 Nei Frodig edellauvskog med artsrik vegetasjon. Infotavle. 18 Langevatnet 26 Austevoll NR Myr 270 Nei Typisk kystprega fattigmyr. 19 Kvernavatn 26 Austevoll NR Barskog 2916 Nei Barskogområde med stor variasjon, mykje einer gjer det vanskeleg å ta seg fram. 20 Steinevik 26 Austevoll NR Myr 1030 Nei Større, typisk ytre kystlandskap med variert myr- og heivegetasjon, få inngrep. 21 Rimbareidtjørna 26 Fitjar NR Våtmark 89 Ja Produktivt trekk- og hekkeområde for våtmarksfugl. Forbod mot camping/telting. Hund i band. Infotavle. 22 Vetsbøstadtjørna 26 Fitjar NR Våtmark 76 Ja Produktivt trekk- og hekkeområde for ender. Fugleobservasjonshus. Forbod mot camping/ telting. Hund i band. Infotavle. 23 Storsøy 27 Stord NR Barskog 220 Nei Kalkfuruskog, særs rik og spesiell fl ora. 24 Brandvik 27 Stord NR Barlind/ kristtorn 561 Nei Største kjende samanhengande barlindbestanden i landet. Også mykje kristtorn over heile området. 25 Sjoalemyra 27 Stord NR Myr 160 Nei Stor variasjon i myrtypar, sjeldne plantar. 26 Iglatjødno 27 Stord NR Myr 125 Nei Rikmyr i attgroingsfase, sjeldne plantar. 27 Hystad 27 Stord NR Edellauvskog 200 Nei Særs velutvikla svartor-sumpskog. Fint turområde. Kulturminne. Turstigar. Infotavle. 28 Sagvatnet 27 Bømlo NR Barskog 6214 Nei Stort furuskogområde langt mot vest. Kupert terreng med store variasjonar i fl oraen. 19

20 Nr Navn Side Kommune Verneform Type Dekar Restr. Skildring 29 Skogafjellet 28 Bømlo NR Barskog 667 Nei Ulike typar furuskog frå fattig skog til rik kalkfuruskog med bergfl ette og kristtorn. 30 Lokna 26 Sveio NR Våtmark 184 Ja Viktig trekk- og hekkeområde for ender og vadefugl. Vinteropphaldsstad for songsvane. Forbod mot camping/telting. Hund i band. Infotavle. 31 Færås 26 Sveio NR Våtmark 186 Ja Rikt våtmarkskompleks. Hekkeområde for mange artar av songarar. Forbod mot camping/ telting. Hund i band. Infotavle. 32 Skiftestad 26 Sveio NR Våtmark 115 Ja Viktig hekkeområde for grasender. Forbod mot camping/telting. Hund i band. Infotavle. 33 Bjellandsvatn 26 Sveio NR Våtmark 160 Ja 34 Mannavatn 34 Sveio NR Våtmark 267 Ja 35 Viksefjord 35 Sveio NR Våtmark 75 Ja 36 Hopsfjellet 27 Sveio NR Barskog 1630 Nei 37 Otterstadstølen 23 Modalen NR Barskog 2357 Nei 38 Hestabotn 23 Modalen NR 39 Flotaneset 23 Modalen NR Barlind/kristtorn Barlind/ kristtorn 293 Nei 733 Nei Produktivt våtmarksområde. Viktig trekk- og hekkeområde for ender og vadefugl. Forbod mot camping/telting. Hund i band. Infotavle. Viktig trekk- og hekkeområde for dykkender. Forbod mot camping/telting. Hund i band. Forbod mot båt/ferdsle på vatnet i tida 15. april 30. juni. Infotavle. Produktivt gruntvassområde på kysten. Trekklokalitet for ender, gjess og vadefugl. Sjeldsynt strandvegetasjon. Forbod mot camping/telting. Hund i band. Infotavle. Furuskogområdet som vart herja av skogbrann i Forskning på økologiske effektar av skogbrann. Vestlegaste naturlege granskogen i landet. Gran blanda med furu i fi n naturskog. Fin stølsvoll. Tett bestand av barlind. Fleire store eksemplar. Området er lite tilgjengeleg og lite påverka av menneske. Barlinda veks her saman med furu og eik. Ei uvanleg stor barlind hadde eit stammeomfang ved rota på 4 m. Høgda var 8 m, og dette er det største eksemplaret av ho-barlind ein kjenner til i Norden. Lokaliteten ligg, saman med Hestabotn, særs høgt over havet, langt inne i landet og langt frå andre kjende førekomstar. Flotaneset og Hestbotn har vitskapeleg interesse som referanseområde. 40 Herlandsnesjane 23 Osterøy NR Myr 2400 Nei Unikt myrlandskap med stor variasjon, internasjonal interesse som referanseområde. 41 Vinnesleiro 25 Fusa NR Våtmark 241 Ja Produktivt gruntvassområde, havstrandvegetasjon, hekkelokalitet for måse og terne, viktig område for vadefugl på trekk. Forbod mot camping/telting. Ferdselsrestriksjonar på sjø og holmar tilsvarande sjøfuglreservata. Hund i band. Infotavle. 42 Yddal 27 Fusa, Kvam NR Barskog Nei Stort barskogområde med lite preg av hogst og inngrep. Artsrik fl ora og fauna frå lågland til fjell. 43 Mundheim 25 Kvam NR Edellauvskog 140 Nei Variert og artsrik edellauvskog. 44 Geitaknottane 27 Kvam, Kvinnherad NR Salamander Nei Stort urørt område frå fjord til fjell. Rikaste kjende førekomsten av stor salamander. Sjeldne plantar. Geitaknottane NR og Yddal NR grensar til kvarandre, og saman utgjer dei eit særs stort og variert verneområde med både typiske og sjeldne artar av planter og dyr på Vestlandet. 45 Varaldsøy 27 Kvinnherad NR Edellauvskog 650 Nei Rik fl ora med sjeldne og varmekjære planter. Fin alme- og oreskog. 46 Gjuvslandslia 27 Kvinnherad LVO Barlind/ kristtorn 195 Nei Mange verneverdiar knytte til dette området. Særleg er ein teig med barlind-hagemark ved Liaskjeret halden i hevd på ein måte som er eineståande. Store delar er kulturmark. Ta omsyn til dette. 47 Tveitane 27 Kvinnherad NR Edellauskog 140 Nei Variert edellauvskog typisk for ytre Hardanger. 48 Eggja 27 Kvinnherad NR Myr 170 Nei Rikt og variert myrområde. Sjeldne planter. 49 Ølveshovda 27 Kvinnherad LVO Barlind/ kristtorn 397 Nei Kraftige bestandar av både barlind og kristtorn som veks i lag med fl eire vegetasjonstypar. Stort innslag av både lyng og kalkfuruskog. Området er noko beitepåvirka, og hasselskogen har tidlegare vore nytta til tønnebandproduksjon. 50 Tveitabotn 27 Kvinnherad NR Barlind/ kristtorn 437 Nei Lokaliteten ligg høgt over havet og inneheld ei av dei større samlingane av barlind i Hordaland. Her er store eldre tre som veks saman med gamal furu og lauvskog. 51 Holmedalsberget 27 Kvinnherad NR Edellauvskog 2200 Nei Stor li med mange varmekjære treslag og planter. Lite tilgjengeleg. 52 Sæbøskåra 27 Kvinnherad NR Barlind/ kristtorn 98 Nei Gode barlindførekomster. Stor bestand av kristtorn med uvanleg storvaksne tre. Mange varmekjære treslag. Kulturpåverka med gamle styva tre. Naturstig. 53 Børevika 27 Tysnes NR Barlind/ kristtorn 78 Nei Barlind dannar skogsbestandar saman med gråor. 54 Ånuglo 27 Tysnes NR Barlind/ kristtorn 261 Nei Ånuglo har ein eineståande fl ora og vegetasjonen i den bratte søraustvende lia mellom Skipavågen og Vedavågen er uvanleg frodig med edellauvskog og kalkfuruskog. Staden er særleg kjent for store eføy (bergfl ette). Andre vanlege treslag og planter på Ånuglo: kristtorn, einer, barlind, villapal, fagerrogn, alm, lind, ask, hegg, svartor, sommar- og vintereik, rognasal, hassel, krossved, bjørnebær, ramslauk, vårmarihand, kusymre, skogfi ol m.fl. 55 Romsa 27 Ølen i Rogaland NR Barlind/ kristtorn 213 Nei Kristorn veks over heile øya, dels oppblanda med furuskog og lauvtre, men på to stader dannar kristtorn nesten reine bestandar, og er av dei største og mest vitale i landet. Trehøgda varierer frå 4-5 meter til over 10 meter i dei sentrale delane. Lokaliteten har stor verdi både for oppleving, pedagogisk og vitskapeleg bruk og kan i tillegg vere nyttig som frøreservoar. 56 Sævareidberget 27 Etne NR Edellauvskog 250 Nei Kulturpåverka edellauvskog med gamle, styva tre. Infotavle. Verneområde i Voss, Vaksdal, Ulvik, Ullensvang, Granvin, Jondal, Odda og delar av Kvam er ikkje med i oversikten. Kontakt Fylkesmannen si miljøvernavdeling om du ynskjer meir informasjon om områda i tabellen, eller andre verneområde. Statens Naturoppsyn (SNO) har oppsyn i områda. Forkortningar; NR = naturreservat, LVO = landskapsvernområde, FLF = fuglefredningsområde, NM = naturminne. Type = naturtype, viser kva for tematisk verneplan som ligg til grunn for vernet. Restr. = Om det er restriksjonar på ferdsel og camping/telting innan verneområdet. Her er ikkje sjøfuglreservata (69 i Hordaland) tekne med. Sjøfuglreservata er markerte med symbol på kartet. 20

Padleløyper i Lindås. Bergen og Omland Friluftsråd

Padleløyper i Lindås. Bergen og Omland Friluftsråd Kr 20 Padleløyper i Lindås Bergen og Omland Friluftsråd Padleturar i Lindås Lindås kommune har ei rekkje flotte saltvasspollar og vassdrag som er godt eigna for padling. Vassvegane har frå gamalt av vore

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. Frå hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1.

Direktoratet for naturforvaltning. Frå hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1. r naturforvaltning d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 r e s s e : 7 4 8 5 T r o n d h e i m w. n a t u r f o r v a l t n i n g. n o Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Etne kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr )

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fitjar kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll Registrering av kystlynghei Horgo, Austevoll Aase Nøtttveit, SFLMK, 29.10.2008 2004/2005: ytre Sunnhordland, : Sveio Bømlo Stord Fitjar Austevoll Geitaråsen, Sveio Midt- og Nordhordland, 2008/2009: Sund

Detaljer

Ervikane og Oksabåsen Friluftsområder

Ervikane og Oksabåsen Friluftsområder Vedlegg 1, oversiktskart sikringssaker 2012 Geitvika, Fjell kommune Askviknes, Os kommune Ervika, Os kommune Ramsholmane, Os kommune ille, Kvinnherrad kommune Allemannsretten Ein viktig del av kulturarven

Detaljer

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bømlo kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kvinnherad kommune 2013-2017 Fakta om kommunen pr 31.12.2011 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Flere flotte viker med sandstrand og idyll. Mulighet for noen telt. Fin utedo i det lille røde huset bak det store naustet på nordvestsiden av øya.

Flere flotte viker med sandstrand og idyll. Mulighet for noen telt. Fin utedo i det lille røde huset bak det store naustet på nordvestsiden av øya. Post 1 Saueholmen ( ny plassering fra 20.mai) N59.517 E10.676 Posten er flyttet 20.mai til ny plass, litt lengre nord på Sauholmen. Den er festet i et furutre, det er et søppelstativ i denne bukta. På

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

LEIRVÅGEN - TILKOMST PARKERINGSAREAL - FRILUFTSOMRÅDE

LEIRVÅGEN - TILKOMST PARKERINGSAREAL - FRILUFTSOMRÅDE Tekstvedlegg til temakart - friluftsliv 1 INNLEIING STATUSOVERSYN OVER FRILUFTSLIVTEMAET I VESTNES KOMMUNE, KREV AT EIN BÅDE SER PÅ TEMAET I KOMMUNEPLANEN SIN AREADEL VED SISTE RULLERING, OG AT EIN TEK

Detaljer

Tysvær kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) 2013-2017 DEL 1:

Tysvær kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tysvær kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Gjemnes for

Gjemnes for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gjemnes for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring markerar område omtala i denne plana. Oransje ring gjeld statleg sikra friluftslivsområde

Detaljer

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sveio kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Gjemnes for

Gjemnes for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gjemnes for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring markerar område omtala i denne plana. Oransje ring gjeld statleg sikra friluftslivsområde

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Planen er revidert i 2014, 10.03.2014 Ringerike for 2013-2018 Skagnesodden Finsandodden Ringkollen Fakta om kommunen pr 20.092012 Antall innbyggere

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE SIDE 1 FRILUFTSLOVA. - Dei viktigaste og utrykk - Kommunens rolle

ULSTEIN KOMMUNE SIDE 1 FRILUFTSLOVA. - Dei viktigaste og utrykk - Kommunens rolle SIDE 1 FRILUFTSLOVA - Dei viktigaste og utrykk - Kommunens rolle Friluftslova SIDE 2 SIDE 3 Norge har rike tradisjonar i forhold til friluftsliv Formål - å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre ålmenta

Detaljer

forum for natur og friluftsliv FRILUFTSLOVA SJIKANERANDE STENGSEL

forum for natur og friluftsliv FRILUFTSLOVA SJIKANERANDE STENGSEL Kommunane i Dato: 05.09.2016 FNF er eit samarbeids natur- og friluftslivsinteresserte organisasjonar i. FNF skal engasjere seg i saker som påvirker natur og friluftslivet i fylket. I dag er Norges Jeger-

Detaljer

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV «Allemannsretten» Historie og betydning Gammel sedvanerett til bruk av naturen Viktig også for landbruket og hytteeiere (de må ofte gå/ferdes over annen manns grunn for å komme til egen eiendom) Lovfestet

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Vedlegg 2, del II Sundvor Lygrepollen Hytte 11 Hytte 15 Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Friluftsområde(badeplass) 17 Hytte 41 Hytte 15 vert ikkje vurdert nærare, innspelet gjeld ombygging til rorbu,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh)

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh) 1 Bergstjednet (856 moh) Posten er sett opp ved nordenden av Bergstjednet (856 m.o.h.), som er det einaste tjednet på Slidreåsen/Magistadåsen. Parker ved fylkesvegen over Magistadåsen der skogsbilvegen

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

[kommunenavn] for [planperiode]

[kommunenavn] for [planperiode] DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder [kommunenavn] for [planperiode] [merk og sett inn oversiktskart med avmerkede friluftslivsområder] Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere

Detaljer

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging TURER I RISSA KOMMUNE Med god tilrettelegging. 1 Innhold 5 turer langs Perler på en snor!... 3 1. Stykket helleristninger, Stadsbygd... 3 2. Reins Kloster, ved Rissa sentrum... 4 3. Nebbesheia, Hysnes,

Detaljer

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK OPPDATERT KONSEPT : SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING UTKIKSPOSTEN KANTEN med p-plass og toalett HYLLA NEDRE HYLLA TRAPPA DUSJEN BRUA ØVRE SVINGEN VEGEN INSPIRASJON

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

K VA M S K O G E N løypekart

K VA M S K O G E N løypekart K VA M S K O G E N løypekart KVAMSKOGEN Kvamskogen er fjellplatået mellom Samnanger og Kvam, høgste punkt er Fuglafjell med 1336 m.o.h. Skogen er ein ynda utfartsstad for folk i Bergens-regionen, særleg

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Inge Bjørdal - Næringssjef - 1 Etablerte prosjekt og Prosjekt til vurdering 1. Etablerte A. Flydalsjuvet B. Øygardsvika-Helsemvika C.Helsemvika D.Hellesyltfjøra

Detaljer

NYNORSK M-85 2013. Allemannsretten

NYNORSK M-85 2013. Allemannsretten NYNORSK M-85 2013 Allemannsretten Med fjellsko og ski kan du ferdast fritt i utmark, sommar som vinter, både på stiar, langs vegar og i oppkøyrde skiløyper, men du kan òg gå utanfor stiane og løypene og

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Turorientering for padlere 2016

Turorientering for padlere 2016 Turorientering for padlere 2016 Nå utfordres du til å prøve ut nye steder, de små ukjente idyllene og andre overraskelser. Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster for sesongen 2016 (mai sept). Her må du

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1.

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1. r naturforvaltning d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 r e s s e : 7 4 8 5 T r o n d h e i m w. n a t u r f o r v a l t n i n g. n o Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Haugen og Dalen bygdeutviklingslag Registreringsrapport

Haugen og Dalen bygdeutviklingslag Registreringsrapport Nordplan side 2 Haugen og Dalen bygdeutviklingslag Registreringsrapport Innhald: side 1 Hjalma 3 2 Planar som rører området 3 2.1 Kommuneplanens arealdel 3 2.2 Reguleringsplanen for verftet 3 2.3 Fiskeplass

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

EINHAUGEN Ein bit av Halsa kan bli din!

EINHAUGEN Ein bit av Halsa kan bli din! EINHAUGEN Ein bit av Halsa kan bli din! 1 av 10 Lokalisering Einhaugen hyttefelt ligg 4 km aust for Liabø, kommunesenteret i Halsa. Frå feltet er det ca 1,5 t i bil til Trondheim (Tiller), Kristiansund

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. Allemannsretten

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. Allemannsretten Direktoratet for naturforvaltning Fra hav til himmel Allemannsretten En viktig del av kulturarven vår er å være ute i naturen. Vi har fra gammelt av hatt rett til å ferdes i skog og mark, etter elvene,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

5 stk flotte bustadtomter til sals

5 stk flotte bustadtomter til sals Eikefjord sentrum 5 stk flotte bustadtomter til sals Side 1 Fakta om tomtane Eikefjord ligg midt mellom Florø og Førde. Berre 25 minutts køyring til Florø og 30 minutts køyring til Førde Tomtane er sjølveigartomter,

Detaljer

Gildeskål for

Gildeskål for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gildeskål for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 04.10.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen 1 Foto: Kjell Helle Olsen Hva er allemannsretten? A. er den middagsretten som nesten alle mann synes er best spagetti! B. Retten til å vandre hvor vi vil selv om det ikke er vi som eier grunnen. Rettighetene

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning.

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. SULDAL FJELLSTYRE Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. Suldal statsallmenning ligg i Dyraheio og er på 92 000 da. Ein liten del av allmenningen ligg i Breifonnområdet,

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ 15 3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ Alternativ 0 (Bømlopakken) Ekornsæter Vegutbetringar spesifisert i Bømlopakken: Utbetring av dagens vegar på strekningar med dårleg standard på : - 3,0 km - Ekornsæter

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for 2013-2017 Fakta om pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen Skiforening / Skigruppa Mai 2016 Nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen skiforening vil etablere eit nærmiljøanlegg

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Forslag arealformål. Fiskeri/bruk og vern av sjø og vassdrag LNF (natur)

Forslag arealformål. Fiskeri/bruk og vern av sjø og vassdrag LNF (natur) Innspillsnummer Gjeldande KPA Interesser 1 2 Akvakultur Fiskeri 7 Idrettsområde 8 9 Off/privat 11 Akvakultur 12 Akvakultur 13 Akvakultur 14 Akvakultur Sotra hestesport senter Gamleskulen på Knappskog Forslag

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Nystarta leirskule -med ledig kapasitet i 2012

Nystarta leirskule -med ledig kapasitet i 2012 Nystarta leirskule -med ledig kapasitet i 2012 Runde kystleirskule har teke i mot leirskuleelevar heilt sidan 1979. Gjennom 30 år med leirskuledrift har om lag 50 000 elevar vore innom skulen og fått lære

Detaljer

Stiftelsen Alvhild`s Minne til Værlandet`s vel

Stiftelsen Alvhild`s Minne til Værlandet`s vel Informasjon om: Stiftelsen Alvhild`s Minne til Værlandet`s vel Stifta i 2005 Adresse: 6986 VÆRLANDET Organisasjonsnummer: 989 086 383 Etter ynskje i testamentet til Alvhild Værøy, vart det oppretta ein

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Med fjellsko og ski. Allemannsretten

Med fjellsko og ski. Allemannsretten Allemannsretten Med fjellsko og ski kan du ferdes fritt i utmark, sommer som vinter, enten det er på sti/vei, i oppkjørte skiløyper eller om du vil finne din egen vei. Om vinteren kan du også ferdes på

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Turstier sør for Røverhilleren

Turstier sør for Røverhilleren 2013 Turstier sør for Røverhilleren 01.06.2013 Innledning I Flora kommune er ein så heldige at ein har svært lettilgjengelege friluftsområde med både turvegar og turstiar i nær tilknyting til der folk

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Skodje kommune for 2013-2018

Skodje kommune for 2013-2018 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Skodje kommune for 2013-2018 Statleg sikra friluftsområde i Skodje kommune pr 2013 Fakta om kommunen pr 13.11.2013 Antall innbyggere Ant innbyggere

Detaljer

Allemannsretten er retten til fri ferdsel i utmark

Allemannsretten er retten til fri ferdsel i utmark Allemannsretten Allemannsretten er retten til fri ferdsel i utmark Allemannsretten gjelder i første rekke i utmark.den gir oss ikke bare rett til å gå i naturen, vi kan padle, telte, sykle, bade, ferdes

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng Kjør vegen over Eggjiåsen mot Beitostølen. På toppen av Eggjiåsen parkerar du ved lysløpeanlegget og følgjer turmålskilt derifrå mot kommunegrensa til Vang kommune. GPS-koordinatar:

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Prosjekta kan sjåast på som ein totrinnsrakett, der Gjensidigemidlane skal nå ut

Detaljer

AUKRA for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

AUKRA for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder AUKRA for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 21.08.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) -Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) - - Sikring av friluftslivsområder

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vindafjord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Kjenner du reglane for motorferdsel i utmark

Kjenner du reglane for motorferdsel i utmark Kjenner du reglane for motorferdsel i utmark? Ajourført 02.07.2014 VIK KOMMUNE Motorferdsel i utmark i vintersesongen Regelverket for bruk av motorisert køyrety i utmark er innvikla og mangfaldig. Det

Detaljer

Ånuglo friluftsområde

Ånuglo friluftsområde Ånuglo friluftsområde Ånuglo Ånuglo, Midtøy, Seløy og Flornes utgjer Ånuglo statsskog. Ånuglo vart innkjøpt i 1878, dei andre øyane noko seinare. Totalt areal er på 3.868 dekar. Bergen og Omland Friluftsråd

Detaljer