Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja"

Transkript

1 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester Side 8 Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja når me denne dagen feirar desse flotte ungdommane som allereie er godt i gong med livet. Gud stadfestar at den gåva han gav i dåpen, den står framleis ved lag for alle som vil ta imot. for å bli bedne for. Det var ulike bøner for vandringa vidare gjennom livet. Måtte desse flotte ungdommane få leva livet sitt i Guds nåde og tilgjeving. Måtte dei få leva livet sitt slik at dei kan få vera til velsigning både for Gud og sine medmenneske. Det var flott å stå der framme og sjå ut over forsamlinga etter kvart som konfirmantane kom fram. Så mange stolte og takknemlege ansikt! Det er mange som er svært glade Dette året har eg fått ha ansvaret for to av konfirmant- i dåke, ungdommar! Håpar berre de tar det til dåke, og gruppene i Husnes og Holmedal sokn. Det er ikkje vågar å kjenne på den gode opplevinga av å vera elska! alltid eg trives så godt i sjølve undervisnings-rolla, og eg føler ofte eg kjem til kort når eg skal prøve å «Så var det ikkje eit «eventyr» me fekk vera med på læra den unge den vegen han skal gå,» (Ordt 22,6). denne dagen, slik overskrifta kan antyde. Det var Men du verden kor flott det er å på denne måten få bli ikkje ei oppdikta førestilling, nei, det var heilt på ekte. litt betre kjent med nokre av konfirmantane. Og så var Gratulasjons-helsingar vart det mange av på kyrkjedet veldig flott å få vera med og ha preika under sjølve trappa. Og eg vil henge meg på med ei helsing til alle konfirmasjonsgudstenesta. som står konfirmantar denne våren: Gratulerer! Og lykke Dei to Husnes-gruppene sin konfirmasjons-dag var siste søndagen i april. Dagen kom med strålande sol, og den festkledde kyrkjelyden stråla og i kapp med hovudpersonane i gudstenesta. Høgdepunktet, slik eg opplevde det, var då to og to av konfirmantane kom fram til altarringen til vidare i livet! Med venleg helsing Jan-Ove Fagerheim Kyrkjelydssekretær For så elska Gud verda at han gav son sin, den einborne, så kvar den som trur på han ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh. 3.16

2 2 Helsing frå prosten Endringar i Grunnlova Den 21. mai vart Grunnlova endra. Då gjorde Stortinget mest truleg dei største grunnlovsendringane sidan Sju grunnlovsparagrafar Etter eit grundig forarbeid med omfattande høyringsrunde, la Fornyingsadministrasjons og kyrkjedepartementet fram proposisjon til Stortinget, Prop. 71 L, godkjend i Statsråd 16. mars. Kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen kom med si innstilling 15. mai, Innst. 292 L. I møte 21. mai gjorde Stortinget endringane i Grunnlova, sju grunnlovsparagrafar vart endra eller oppheva, 161 representantar stemte for og 3 i mot. Kva var det eigentleg som vart endra med desse vedtaka? Hopehavet mellom Staten og kyrkja Kommentatorane er einige om at med desse grunnlovsendringane vert tilhøvet mellom staten og kyrkja endra. Dei gamle formuleringane i 2: Den evangelisklutherske Religion forbliver Statens offentlege Religion er borte. Det same er Kongen sitt mynde og ansvar i 16: Kongen anordner al offentlig Kirke- og gudstjeneste Med dette vert ei fem hundre år lang historie endra, den strekkjer seg lenger enn 17. mai 1814, tilbake til reformasjonen og det nære tilhøvet mellom kyrkja og kongemakta. Endra relasjonar Eg har ved fleire høve gjeve uttrykk for mi prinsipielle meining når det gjeld dei formelle relasjonane mellom stat og kyrkje og arbeidd for endra relasjonar mellom kyrkje og stat. Ein kan forstå korleis hopehavet mellom stat og kyrkja har utvikla seg gjennom historia. Men ingen ville i dag utifrå våre tankar om stat og kyrkje utvikle ei statskyrkja slik vi har hatt til no. Naturleg utvikling Arbeidet med endra relasjonar mellom stat og kyrkje har ei meir enn eit hundre år historie hos oss. Allereie i 1906 kom professor Absalon Taranger med framlegg om ei folkekyrkje fri frå staten. I 1908 kom Kyrkekommisjonen, i 1945 Kyrkjeordningsnemnda og Sivertsen - utvalet stod bak NOU1975: Stat og kyrkje. Som ei naturleg fylgje av dette kom Kyrkjemøtet i 1984 og Lærenemnda i Auka mynde er dei siste åra overført til kyrkjelege organ. Slik er grunnlovsvedtaket i Stortinget 21. mai ei naturleg utvikling. Viktig etappesiger? Biskop Halvor Nordhaug omtalar Stortingets vedtak som ein viktig etappesiger på vegen mot ei varig løysing på tilhøvet mellom stat og kyrkje. Staten blir ikkje lenger knytt til ein særleg konfesjon, Den norske kyrkja får difor ei friare stilling som trussamfunn. Biskopen legg til: Vi gratulerer kvarandre med endringane i Grunnlova. Han ser fram til at arbeidet med å endra staten si rolle til kyrkja går vidare. No får vi sjølve utnemna biskopar og prostar. Det som manglar er m.a. at Den norske kyrkja får status som eige rettssubjekt. Ny verdiparagraf I tillegg til endra relasjonar mellom stat og kyrkje, har grunnlovsendringane gjeve oss ein ny verdiparagraf. Stortinget vedtok fylgjande nye 2: Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne. Meiningane er delte om denne nye paragrafen. Nokon meiner han er ekskluderande sidan han lyfter fram kristne og humanistiske verdiar, andre meiner at kristendomen no er radert ut av grunnlova. Den nye verdi- og formålsparagrafen er beskrivande. No vert det vårt felles ansvar å byggje vidare på dei verdiane vi har og anvende dei i nye tider. Svein Arne Theodorsen Nytt om personell i Sunnhordland: Bømlo: Elisabeth Bjørnevik og Ola Ersland deler ei klokkarstilling på 10 % i Lykling kyrkje frå Liv Jannikke Oldereide er tilsett som reinhaldar i 12 % stilling i Lykling kyrkje frå Sissel Johanne Fylkesnes Våge er tilsett i 100 % stilling som diakoniarbeidar frå Kvinnherad: Kyrkjeverja melder om desse tilsettingane av trusopplæringsmedarbeidarar frå hausten 2012: Som kyrkjelydspedagog/einingsleiar i 80 % stilling: Berta Haugland. Som trusopplærarar/kyrkjelydspedagogar: 15 % stilling: Marit Lindekleiv 30 % stilling: Toril Langeland 20 % stilling: Olaug Fagerheim Prostiet: Bjørgvin bispedømeråd har tilsett desse prestane: Gisle Sørhus, sokneprest i Sveio sokn. Innsetjing kl i Sveio kyrkje Eirik Aadland Tappel, sokneprest i Stord sokn. Innsetjing kl i Stord kyrkje Egil Larsen tok til som prostiprest i Sunnhordland Kyrkjebladet «Helg og Yrke» I Sunnhordland prosti har ein lange tradisjonar for å gje ut Kyrkjelydsbladet «Helg og Yrke». Alle heimar «Helg og Yrke» vert sendt til alle heimar i Sunnhordland prosti, opplaget er no ! Ein nyttar Posten. Bring til denne tenesta, bladet vert sendt som uadressert postreklame. Dette er den største utgiftsposten i rekneskapen, ein post som aukar jamt. Heile året Kyrkjebladet kjem normalt ut med fire nummer, inklusiv julenummeret «Frå Fjord og Fjære». I dei siste åra har ein nytta fargetrykk. «Helg og Yrke» vert trykt hjå trykkeriet til Bladet Sunnhordland. Sats og layout er ved Sigve Sæverud, Bømlo. Begge leverer særs gode tenester! Mykje dugnad Elles vert det meste av arbeidet med Helg og Yrke utført på dugnad. Målet er i kvart nummer å ha med noko som er aktuelt for dei som bur i dei ulike kommunane i Sunnhordland. Prostirådet evaluerar kyrkjebladet regelmessig. Trong for gåver! Bladet vert sendt gratis til alle husstandane i prostiet. Einaste inntektsposten for «Helg og Yrke» er gåver. Vi er svært takksame til alle som regelmessig gjev gåver til bladet. Samtidig ser vi at vi har trong for fleire gjevarar for framleis å gje ut bladet og senda det til fritt til alle. Vi minner difor om høve til å gje gåver til «Helg og Yrke», ein kan nytta vedlagte giro, sjå og informasjon om kontonummer nedanfor. Prostehjørnet: På avskjed for ein biskop kom det mange gode ord om ei krevjande og omfattande teneste og den gode måten biskopen hadde løyst tenesta på. Då kom fylgjande historie som dei sa ikkje handla spesielt om den biskopen som no avslutta tenesta: Kva er likskapen mellom Den heilage Ande og biskopen? Begge er overalt, men berre Den Heilage Ande er til stade. Kyrkjelydsblad for Sunnhordland Redaksjon: Svein Arne Theodorsen Hamnegata STORD Tlf Kyrkjelydsbladet vert sendt til alle heimar i Sunnhordland. Send di gåve til: HELG og YRKE v/helge Ottesen, Eldøyvegen Stord Bankgiro: Sats, lay-out: Sigve Sæverud Telegrafveien Urangsvåg Trykk: Bladet Sunnhordland Stord Opplag: Neste nummer kjem i desember. Frist for innlevering av stoff er 20. november 2012 Minnar om høve til å gje gåver, ein kan nytta vedlagt giro.

3 3 Pinsegudsteneste med historisk sus I all sin glans nu stråler solen» song dei over 600 frammøtte samla til pinsegudsteneste i Moster Amfi. For sol og varme skapte ei strålande ramme rundt både gudstenesta og Mostra-spelet. Biskop Halvor Nordhaug held ei engasjert og tidvis morosam preike, som traff både tanke og hjarta. Bømlo Janitsjar opna gudstenesta med å spela «Never again» av Jan Magne Førde. Aldri meir! Det er vår bøn etter 22. juli Trass i all den vondskap som finst feirar me pinse, også som ein protest, sa sokneprest Aksel Lygre. Me forsakar djevelen og alt hans vesen. Me trur på den treeinige Gud og at Anden er komen til oss. Pinsen 2012 er spesiell på fleire måtar. Etter ca 500 år med statskyrkje i Noreg vart det måndag 21. mai gjort vedtak om endra relasjonar mellom kyrkje og stat i landet vårt. Vår bøn er at banda mellom kyrkje og folk skal bli endå sterkare, og at me som nasjon og folk må halda fram med å vera prega av kristentrua. Det rike musikalske kulturlivet på Bømlo kom sterkt til uttrykk i gudstenesta søndag. Samarbeidet mellom Bømlo Janitsjar, Bremnes kantori og Moster kyrkjekor gav eit svært vakkert uttrykk, og fungerte godt som leiing for salmesongen. Mannskoret Havdur song to songar. I si preike over dagens tekst i Johs.14, byrja biskop Halvor Nordhaug med å peika på at Jesus møter oss i noko av vår mest eksistensielle angst, nemleg angsten for å verta forlatne, åleine og hjelpelause. «Eg vil ikkje lata dykk verta att som foreldrelause born. Eg kjem til dykk.» Det gir oss tryggleik og glede. Ja, gjennom Guds Ande kjem både Faderen og Sonen til oss. Eit menneske som er døypt, signa med krossteiknet og lever i trua Biskop Halvor Nordhaug held ei engasjert og tidvis morosam preike, som traff både tanke og hjarta. på Jesus er bustad for Gud sjølv! Når Gud bur i oss myndiggjer han oss, så me får visdom, leiing og kraft til å leva etter Guds vilje. Gud gir oss det ytre ordet i Bibelen og i forkynninga. Dette er heilt naudsynt for at me skal verta frelste og kjenna Guds vilje. Men Bibelen har ikkje svaret i alle ulike situasjonar og på alle ulike utfordringar me vil møta som menneske. Fordi Gud bur i oss ved sin Ande kan han gje oss visdom og leiing innanfrå til å gjera Guds vilje, det sanne og det gode. Biskopen siterte Carl Fredrik Engelstad som har sagt at alt for mange menneske lever under sitt potensial. Men for ein kristen treng det ikkje vera slik. Pinsen fortel oss at den treeinige Gud kjem til oss og vil vera vår ressurs og hjelpar. Difor skal me også få lov til å tru på oss sjølve. Både vedtaket 21. mai om endra relasjonar mellom stat og kyrkje og det at me feira pinsegudsteneste på nettopp Moster gav høve til å reflektera over kyrkja si historie. Kyrkja har i sanning gjort mange feil, og diverre i alt for stor grad vore barn av si tid mange gonger, sa biskopen. Men det må ikkje hindra oss i å vera stolte og glade over å kalla oss kristne. For i det store biletet har evangeliet og kyrkja sitt nærvær betydd ei sterk humanisering av verda. Kyrkja starta skulen og helsevesenet! Kyrkja fekk slutt på blodhemn og gjorde at det svake livet også vart anerkjent som verdfullt. Å setja barn ut i skogen for å døy var ikkje lenger mogleg! Og så vidare. Når me i den nye verdiparagrafen i grunnlova talar om den kristne og humanistiske arv som staten sitt verdigrunnlag, står ikkje dei to uttrykka for to ulike verdisett. Humanisme er her ikkje ateisme. Nei, humanismen me her talar om er den kristne humanismen som oppstod mot slutten av middelalderen som eit uttrykk for nettopp kristne verdiar. Er kristne betre enn andre menneske? spurde biskopen. Nei! Men ein kristen blir eit betre menneske av å vera kristen, av å bli prega av evangeliet og av Guds Ande. Og medan sola held fram med å skina leia medliturgar oss i bøn og biskopen lyste til sist velsigninga over oss. Sola, salmesongen og pinsefesten stod som ein god kontrast til rettssaka i Oslo tinghus og andre vonde nyhende, mellom anna frå Syria, som nådde oss desse dagane. Me forsakar djevelen. Me trur på Gud. Me let oss utruste til kamp og teneste. Det kjendest meiningsfylt og godt å feira pinse i Moster Amfi! Frå pinsegudsteneste i Moser Amfi frå eit tidlegare år. Arkivfoto: Håvard Hammerstrøm, Bømlo-nytt

4 4 Frå sokneprest i Stord til prostiprest i Sunnhordland Etter 13 år som sokneprest i Stord tek Egil Larsen no til som prostiprest i Sunnhordland. Denne overgangen vart markert under gudstenesta i Stord kyrkje 1. pinsedag. Gåver og gode ord vart overrekt frå både sokneråd, soknebarn og staben på kyrkjekontoret. Soknerådsleiar Addy Anne Frisnes Langeland leste tenestebrevet frå Biskopen i Bjørgvin og soknerådsmedlem Kjetil Eldøy hadde helsinga frå Stord sokneråd. I si teneste som sokneprest har Egil undervist på mange Alfa-kurs. Åstrid Gloppestad Aase, som har vore leiar på desse kursa, bar fram ei helsing til Egil. Frå staben hadde kyrkjeverje Liv Kari Bru helsinga. Etter gudstenesta var det duka for kaffi & kringle utanfor kyrkja i det flotte sommarveret. Mange nytta høvet til å takka Egil og ynskja han lukke til i nye oppgåver. Egil Larsen kjem no til å ha heile prostiet som arbeidsplass og vert buande i Trovåg. Foto: Liv Kari Bru VEKE 34 Sett eit kryss ved det du har lese! Foto: Liv Kari Bru Vi les vidare frå Johannesevangeliet Korleis er Gud? Levande vatn Jesus kjenner deg. Korleis er Gud? Det er det mange som lurer på. Somme ser for seg ein snill, gammal mann med langt kvitt skjegg, mens andre trur han er ein streng dommar som fylgjer med på alt vi gjer. Gud og Jesus er eitt, og Jesus vart send for å vise oss korleis Gud er. Så når vi blir kjende med Jesus, blir vi òg kjende med Gud. Å bære vatn er eit slit! For denne kvinna måtte det difor vere heilt fantastisk viss ho kunne få innlagt vatn i kroppen slik at ho aldri vart tørst att! Men var det eigentlig det Jesus meinte? Det levande vatnet er et symbol på Den heilage ande og livet saman med Jesus. Jesus gjev oss si nåde og kraft, har eit svar på alle spørsmål og ei løysing på det som er vanskeleg. Og det tek aldri slutt. Om du hadde treft ein ukjend person på gata som visste alt om deg, hadde du nok vorte forskrekka, ja kanskje litt skremd. Slik var det for denne kvinna, og slik er det å møte Jesus. Han veit alt om deg, ja, til og med det du ikkje tør å fortelje til nokon. Du treng ikkje vere redd. Jesus elskar deg høgare enn du kan skjønne. Dine løyndomar er trygge hos han. Les Joh 3,31 36 Les Joh 4,1 15 Oppgåve Finn dei orda som manglar: Den som har Han skal har, eg skal Les Joh 4,16 26

5 5 Fitjar Barnegospel vi delta på prostidagen. Foto: Helga Rimmereid Prostidag i Sunnhordland prosti 27. september Årets Prostidag vert torsdag 27. september. Vi arbeidar no med to reformer: trusopplæring og ny gudsteneste. Dette vert tema på prostidagen i år, med vekt på samanhengen mellom reformene. Prostidagen vert på Stord. Den tek til med middag kl på Leirvik bedehus og held fram med program kl Prostigudsteneste Det vert Prostigudsteneste i Stord kyrkje kl Her vil mange ta del, mellom anna vil Fitjar Barnegospel syngja. Det vert Prostigudsteneste i Stord kyrkje kl Involvering Ei viktig side ved gudstenestereforma, er auka vekt på involvering av medarbeidarar i gudstenesta. I trusopplæringsreforma er det viktig at born og unge får ta aktivt del i trusopplæringa. Dette vil vi arbeide vidare med på Prostidagen. Målgruppe Prostidagen er for alle som er interesserte i gudsteneste og trusopplæring. Sokneråd og utval som arbeidar med trusopplæring og ny gudsteneste er hovudmålgruppe saman med løna og uløna medarbeidarar som har trusopplæring og gudsteneste som si teneste. U 2013 Biskop Halvor Nordhaug har teke initiativ til at 2013 vert eit ungdomsår i Bjørgvin bispedøme. I 2003 lanserte biskop Ole D. Hagesæther Barneåret. Dei som var barn i barneåret er no blitt ungdom. Sokneprest Arnt Johan Vistnes er tilsett som prosjektleiar. Lansering av ungdomsåret I forkant av Prostidagen torsdag vert det ei lansering av ungdomsåret for medarbeidarar i Sunnhordland. Lanseringa tek til med lunsj kl på Leirvik bedehus. Både biskop Nordhaug og prosjektleiar Vistnes tek del ved lanseringa. Biskopen har spesielt bede om at prestar og medarbeidarar innan trusopplæring vert med ved lanseringa. Andre interesserte i U 2013 er og velkomne. Utvida konfirmantår I forbindelse med trusopplæringsreforma, er timetalet for konfirmantåret utvida frå timar. Lokalt arbeidar ein no med ulike løysingar på dette. Eit viktig poeng er som nemnd ovanfor auke vekt på involvering både i gudstenesteog trusopplæringsreforma. Dette gjeld og konfirmantane. Torsdag vert det ei samling i Sunnhordland prosti for alle som er involverte i opplegg for konfirmantar. Her vil ein arbeide med ulike løysingar på utvidinga av konfirmantåret. Samlinga vert på Leirvik bedehus kl SENIORHELG på HELGATUN FJELLPENSJONAT ved foten av Vikafjellet. NMS Bjørgvin inviterer til Seniorhelg på Helgatun Fjellpensjonat i tida 30. august 2.september. Rikhaldig program både inne og ute med høve til å gå lange eller korte turar i dei vakre fjellområda rundt Helgatun. Bibeltimar v/ Per Fimreite og Etiopia-informasjon ved Rannveig og Tor Dag Kjosavik. Pris: Kr. 1900,- i dobbeltrom og kr. 2150,- i enkeltrom. Påmelding til Alvhild Vassel Eide, mob e-post: Fortløpande påmelding. Nærare orientering om leir og reisemåte kan ein få ved å kontakta den same. VELKOMEN til langhelg og gildt fellesskap!

6 6 Visitasforedrag ved bispevisitas i Tysnes mars 2012 Kjære kyrkjelyd! Når ein ser Tysnes kommune på kartet, ser ein at han er hjarteforma. Det stikk djupt. Det har eg merka desse dagane gjennom den hjartelege velkomsten eg har fått over alt kor eg har vore. Takk for flotte dagar her på Tysnes! Det har vore eit godt og mangfaldig visitasprogram. I Onarheim kyrkje fekk eg oppleva kveldsbøn med historiske innslag og fekk omvising i utstillinga «Røtene våre». I Uggdal var eg med på ei flott babysonggudsteneste og fekk høyra elevar frå Uggdal skule synga om Jesus på Tanzaniansk språk. Og torsdag feira eg 75-årsjubileum for Reksteren kyrkje, fyrst med ein fest i Kultur og idrettshuset og så på festgudsteneste. I tillegg har eg har hatt gode samtalar med staben og kommunen og med lærarane og har fått helsa på og halde andakt for bebuarane på sjukeheimen. Eg har blitt utspurt grundig om mangt og mykje av 10-klassingane på Tysnes skule. Og eg har fått møtt alle sokneråda og fellesrådet på samrådingsmøte der vi snakka om strategi og planar for Tysnes framover. Takk for alle gode opplevingar under visitasen! No vil eg samle mine inntrykk i dette visitasforedraget som eg har laga i samarbeid med kyrkjefagsjef Tore Skjæveland og prost Svein Arne Theodorsen. Og eg vil ta utgangspunkt i det som er visjonen for Bjørgvin bispedøme: SAMAN VIL VI ÆRE DEN TREEINIGE GUD, VED Å: - FORKYNNE KRISTUS, - BYGGJA KYRKJELYDAR, - FREMJE RETTFERD. Bispedømet har to satsingsområde: GUDSTENESTA navet i kyrkjelyden UNGDOM vekst i trua GUDSTENESTE Det fyrste satsingsområdet, Gudsteneste, handlar om å gje Gud ære. Akkurat som det står på altertavla i Uggdal kyrkje: «Æra vere Gud!» Det er det vi gjer når vi går til gudsteneste. Då gjev vi Gud den ære han skal ha. Ved å møta opp og vera der aukar vi Guds ære mellom oss. Då biskop Hagesæther var på visitas her i 2001 sa han: «Eg er ikkje mykje imponert over gudstenesteframmøtet». Og når eg ser statistikken er det ikkje større grunn til å bli imponert på denne visitasen. Likevel ser eg at folk bryr seg om kyrkja si og møter viljug opp når det er noko ekstra. Men det kan bli for lite for trua. Trua treng gode vaner, som regelmessig kyrkjegang. Dersom trua berre er inni oss og ikkje får forma oss på utsida og bli til handling, vil ho visna av mangel på næring. Dersom vi vil vera kristne, så må vi også gjera det som kristne har gjort heilt sidan den fyrste tid og samlast til gudsteneste. Trua må få koma til uttrykk og trua må få forma oss. Regelmessig gudstenestedeltaking er viktig for trua vår. Men slik gudstenestene er fordelte vert det noko uregelmessig i kvar kyrkje. Difor vil eg at det i Tysnes skal vera gudsteneste annankvar søndag. Her i Våge bur det mest folk og avstandane her på Tysnes er ikkje så lange som folk trur, det er berre det at vegane er så smale. Men kva gjer vel det når alle køyrar same veg: til kyrkja? Biskop Nordhaug med Isabell Nordbustad på armen. Foto: Hans Ole Dalland Tysnes kyrkje egnar seg godt til felles gudstenester og gudstenester som legg vekt på trusopplæring, her er det jo til og med ein stor parkeringsplass. Det betyr at gudstenestene ikkje lenger kan fordelast likt utover og at ein må sjå på fordelingsnøkkelen og tilpassa gudstenestetalet til aktiviteten og oppslutninga lokalt. De har fått trusopplæringsmidlar, men ikkje så mykje. Det rekk ikkje til meir enn ein 40 % stilling som kyrkjelydspedagog. Det er ein liten stilling. Og det fører til at de må ta nokre grep. Korleis skal ein då fordela og kva kyrkje skal ein satsa på i framtida? Eg trur at ein skal starta med å spørja: Kva for ei kyrkje er mest egna - til kulturarrangement, til trusopplæring, til babysong, til det ein vil driva med. Her er det viktig å ha ein bevisst strategi for arbeidet. For det fyrste kan det ikkje vera slik at det skal vera fire like samlingar eller gudstenester, ein i kvar kyrkje. Det er betre å velja ei kyrkje, den som er mest egna, og samla alle i årskullet der, til dømes til Lys vaken i Reksteren kyrkje. Babysongen, som eg sjølv fekk oppleva i Uggdal kyrkje, er eit anna godt eksempel på at det går an å arrangera noko for heile øya i ei kyrkje, og folk vil koma. Det er kjekt å vera saman. De har alt gjort nokre gode grep. De har fellesgudstenester i høgtider og skriv i visitasmeldinga at det fører til meir høgtid, for ein kan samla ressursar og folk til ei skikkeleg høgtidsgudstenste. Hald fram med det. Målet er å skapa gudstenester som folk oppsøker Elles må gudstenestene fordelast slik at det tener kyrkjelydsbygginga. For det andre må de skaffa midlar til drift og utstyr. Her vil eg gje dykk skryt fordi de alt har oppe ei stor gjevarteneste til den eine prestestillinga. Det er flott! De har klart å ha eit mål for arbeidet som folk er villige til å gje pengar til. Det må de halda fram med og styrka. For det er når ein tar kontrollen over eigen økonomi at kyrkjelyden får musklar til å utretta noko. TRUSOPPLÆRING No er det særleg trusopplæringa som treng midlar til drifta for å gje eit godt tilbod til born og unge på Tysnes. Eg vil utfordra kyrkjelydane, både dykk som sit her i dag og dykk som seinare skal lesa visitasforedraget: Ver med på ei fast gjevarteneste! De har fått trusopplæringsmidlar og trusopplæringa kan bli eit vendepunkt. Det skjer jo alt så mykje godt her, Babysong, utdeling av fireårsbok, seksårsklubb, Tårnagenthelg, Lys vaken, barnekor og meir til. Og i samarbeidet med skulen er det tilbod om Vandring gjennom Bibelen. I våre dagar er gjevarteneste enkelt. Dei av dykk

7 7 som har nettbankar, og det har vel etter kvart ganske mange tenker eg, kan legga inn faste trekk kvar månad. Det er nemleg frykteleg vanskeleg å kvitta seg med ein tohundrelapp som er i lommeboka. Den liksom klistrar seg fast i lommeboka dersom du skal ta den ut. Men å la to hundre kroner gå ut av konto, det er mykje lettare, pengane berre ruslar stille av garde og du merkar det ikkje, men borna som er med på trusopplæringa vil merke det. For det tredje er stillinga som kyrkjelydspedagog for liten. Den burde vore 60 %. Her vil eg utfordra kommunen. Eg veit at eg treng ikkje overtala dykk til å sjå at å satse på born og unge er viktig. Det å auka denne stillinga med 20 % så kyrkjelydspedagogen kan få tre dagar i veka vil koma mange på Tysnes til gode. Dette vil vere ei investering for både nåtid og framtid. TAKK TIL KOMMUNEN Elles vil eg berre takka for den positive haldning som kommunen viser. Når ordføraren er kommunens representant i fellesrådet seier det at kyrka er viktig for kommunen. Og det har eg absolutt fått inntrykk av desse dagane, ikkje minst ved at ordføraren har vore så aktivt til stades og representert kommunen på ein god måte. UNGDOM Det andre satsingsområdet til bispedømet er ungdom. UNGDOM vekst i trua. Mange kyrkjelydar opplever det same som de her i Tysnes. Konfirmantane har hatt eit flott år og er godt nøgde med kyrkja, men likevel mister kyrkja lett kontakten med dei. Neste år, 2013, skal vera eit Ungdomsår i bispedømet, og då skal vi fokusera særleg på dette. Her vil eg utfordra dykk til å tenka på nytt gjennom kva som skal til for å nå ungdomen. Kva kan gjerast for fjorårskonfirmantane. De har ei kyrkje like ved ungdomsskulen. Korleis kan den brukast? Kva treng ungdom? KYRKJEBYGG Ser ein på kyrkjebygga ser ein at Tysnes har utvikla seg. I dag ville ein ikkje ha bygd fire kyrkje, men no er dette arven som skal takast vare på til beste for denne generasjonen. Og desse kyrkjene må brukast. I dag er ikkje tilstanden så bra. Kyrkjeverja har sett i gang arbeid med å sjekka tilstanden i kyrkjene. Men vi veit alt no at det vil bli store utfordringar til vedlikehald. Når den rapporten kjem, må ein prioritera kor ein skal starta, for økonomien i kommunen er vanskeleg. Då må ein ikkje utan vidare starta der trongen er størst reint teknisk, men heller tenka strategisk slik at ein satsar på folk og heller startar der det betyr mest for arbeidet. Oppgrader ei kyrkje fyrst, slik at det vert eit godt bygg for både trusopplæring, ungdom og fellesskap rundt gode gudstenester. GRAVPLASSAR OG GRAVFERD Det er ti gravplassar i bruk. Det er mange og det er ikkje naturleg at alle desse skal vidareførast på sikt, når det er god plass på kyrkjegardane rundt kyrkjene, og dei er fine og velhaldne. som eit kyrkjebygg. Det handlar både om storleik og rommets karakter. Difor skal frå no av alle gravferdar finne stad i kyrkjene. DIAKONI OG MISJON Eg er glad for at visitasrapporten seier at de vil vera tydelege i dykkar diakonale ansvar. De har kyrkjeskyss i Tysnes sokn, kyrkjekaffi, påskefrukost og helsingar til etterlatne. De har og eit viktig arbeid for utviklingshemma med faste gudstenester retta mot denne gruppa. Og som biskop er eg stolt over det engasjementet som sokneprest Marit og fleire har vist for å laga ein informasjonsfilm om rett til tru for å vera med å setja denne viktige saka på dagsorden. Det er og eit misjonsengasjement på Tysnes. Men ettersom foreiningslivet vert svekka, så vil eg utfordra kyrkjelydane til å få misjonsavtalar for å halda fast på den gode misjonsarven her. VISJON De har starta på arbeidet med ein visjon for arbeidet, og det er kome mange gode forslag. Det var gledeleg å sitta på møtet med sokneråda på tysdag og høyra mange som gav uttrykk for rause haldningane til å arbeida saman over tidlegare grenser. Det er framtida for kyrkja på Tysnes: Saman. Vi kan ikkje løysa utfordringane i vår tid, dersom vi ikkje løyser dei saman. Det er ikkje slik at kyrkja på Tysnes er dei mange sokna, det er dei mange sokna som er kyrkja på Tysnes. Saman er de kyrkja på Tysnes. Utfordringa i ein kommune med mange stolte bygder er at ein veit og er opptatt av korleis det har vore her på Tysnes. Men korleis skal det bli? Det er like viktig. Statistikken viser at oppslutninga omkring både bedehusarbeidet og kyrkje har minka. Skal ein berre la det minka vidare? Eller er tida inne for ein ny felles innsats der ein ser med nye auge på strukturane og arbeidet? Tida er inne, og de har alt starta på ein felles innsats. Så når de om eit år ser tilbake på dette året med visitas, gudstenestefornying og trusopplæringsreform kan de kanskje seia: Det vart eit vendepunkt! Det vart eit år då vi arbeidde saman! Det var eit år då vi våga å ta grep! Så gler eg meg til å lesa ettervisitasrapporten som de sender inn om eit års tid. TAKK Eg vil avrunda med å takka prestane, Marit og Jørgen. De gjer ein god jobb og folk er takksame for tenesta dykkar! Eg vil og takke kyrkjeverja, kyrkjelydspedagog, kyrkjemusikarar, kyrkjetenarar og alle de som sit i råda. Eg vil særskilt takke Jørgen som har skrive visitasmeldinga, ho er god og innhaldsrik og mykje derfrå er innarbeida i dette visitasforedraget. Takk til alle som har lagt visitasen til rette på ulike vis, for gode festar og mange, mange velsmakande kaloriar! Takk også til prosten som har vore med å planlegge denne visitasen og har vore med heile vegen og som held si milde hand over Tysnes når biskopen ikkje er der. De har en særs dyktig prost i Sunnhordland, det er de sikkert glade for, det er i alle høve eg! Lat meg avslutta med å minna om visjonen til bispedømet: SAMAN VIL VI ÆRE DEN TREEINIGE GUD, VED Å: FORKYNNE KRISTUS, BYGGJE KYRKJELYDAR, FREMJE RETTFERD. Og så vil eg gjenta utfordringane til dykk, som oppsummerar denne visitasen: Gå til gudsteneste regelmessig for Guds skuld og di eiga skuld! Gjer noko med gudstenestefordelinga, sats på felles gudstenester, særleg for trusopplæringa og ha gudsteneste kvar fjortande dag i Tysnes kyrkje! Styrk gjevartenesta til trusopplæringa! Ta grep for å nå ungdomen! Og til kommunen: Gje midlar slik at stillinga til Astrid som kyrkjelydspedagog vert auka frå 40 til 60 %! Og med desse utfordringane takkar eg for meg og reiser frå Tysnes med mange gode minne. Eg takkar for desse dagane og ynskjer Guds velsigning over kyrkjelydane i denne vakre, hjarteforma kommunen. Bjørgvin bispestol, 18. mars 2012 Halvor Nordhaug Det er ein gamal tradisjon, tilbake til den tid det ikkje var vegar, at ein har gravferd frå bedehus. Ein gong var dette kan hende naudsynt av praktiske grunnar, men ikkje no. Det er lenge sidan folk kjøpte seg bilar og tok i bruk vegane. Når det er flotte kyrkjer med nok plass og gode arbeidsforhold for prestane, så skal dei brukast, også til gravferd. Eit bedehus er langt frå like godt egna til gravferd Babysongen i Uggdal kyrkje Foto: Hans Ole Dalland

8 Gudstenester i sommar: Lykling kyrkje Bømlo: 24.06: Moster Amfi kl : Bremnes kl Moster Amfi kl : Bømlo kl : Bremnes Middagsbøn kl : Moster kl : Bremnes Middagsbøn kl : Lykling kl : Bremnes Middagsbøn kl : Bremnes kl Moster gamle kyrkje kl : Moster kl : Bremnes kl Bømlo kl Fitjar kyrkje Fitjar: 24.06: Fitjar kl : Fitjar kl : Fitjar kl : Fitjar kl : Fitjar kl : Fitjar kl : Fitjar kl : Friluftsgudsteneste i samband med Fitjarfestivalen kl Uskedalen kyrkje Uskedalen: 24.06: Uskedalen kl : Skorpo Friluftsgudsteneste kl Førde kyrkje Sveio: 24.06: Sveio kl : Førde kl : Sveio kl : Valen kapell kl : Sveio kl Førde kl : Eikeland kl Kvinnherad kyrkje Kvinnherad: 24.06: Eid kl : Eid kl : Fjelberg kl : Eid kl : Halsnøy Kloster Friluftsgudsteneste kl : Eid kl : Åkra kl Kvinnherad kl : Ølve kl Varaldsøy kl : Kvinnherad kl : Ikkje gudsteneste 22.07: Kvinnherad kl : Åkra Vikastølen Friluftsgudsteneste kl : Hatlestrand kl Kvinnherad kl : Varaldsøy kl Ænes kl Holmedal kyrkje Nysæter kyrkje Eid kyrkje Fjelberg og Eid: Grindheim kyrkje Etne: 24.06: Grindheim kl : Ikkje gudsteneste 08.07: Gjerde kl : Skånevik kl Frette kl : Stødle kl Fjæra kl : Grindheim kl : Gjerde kl : Skånevik kl Stødle kl Husnes og Holmedal: 24.06: Husnes kl : Valen kl : Holmedal kl : Husnes kl : Ikkje gudsteneste 29.07: Valen kl : Husnes kl : Holmedal kl Skånevik kyrkje Valen kapell Tysnes: 24.06: Uggdal kl : Friluftsgudsteneste Solstråleøya kl : Reksteren kl : Mandelhuset kl Dagenderpå-gudsteneste i samband med Tysnesfest 22.07: Ikkje gudsteneste 29.07: Onarheim kl Olsokmesse saman med Onarheim bygdelag 05.08: Tysnes kl : Solheimsdalstemne på Skartveit kl Stord: 24.06: Stord kl Nysæter kl : Nysæter kl : Stord kl : Nysæter kl : Stord kl : Nysæter kl Friluftsgudsteneste Huglo 05.08: Stord kl : Nysæter kl Uggdal kyrkje

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Sveio. Eg er imponert over det eg har sett, og det varmar ein biskop når ordføraren fortel

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Mange konfirmantar. Det verdifulle mennesket Side 3. Trusopplæring i Sunnhordland Side 4-5. Sommarens gudstenester Side 8

Mange konfirmantar. Det verdifulle mennesket Side 3. Trusopplæring i Sunnhordland Side 4-5. Sommarens gudstenester Side 8 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2013 Det verdifulle mennesket Side 3 Trusopplæring i Sunnhordland Side 4-5 Prostiprest Egil Larsen og kyrkjelydspedagog Brynhild Meyer Stautland i lag med konfirmantar

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Vi vil DISIPPELGJERE ved å vinne, utruste og sende! Denne strategiplanen er vorten til for at vi saman skal verte inspirerte og utfordra til å gå vidare

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Er Jesus den einaste vegen til frelse? 1 Er Jesus den einaste vegen til frelse? Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008 Munntleg form, Anne Anita Lillebø Takk for invitasjonen! Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Kristuskransen, konfirmantkransen

Kristuskransen, konfirmantkransen Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2010 Jubileumsgudsteneste i Fitjar Kyrkje Side 5 Kvinnherad kyrkje 2. mai Kristuskransen, konfirmantkransen og ei opna hand Ny sokneprest i Etne Side 6 Mostraspelet

Detaljer

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni Desse møtte: Frå soknerådet: Kommunal representant: Frå kyrkjebladnemnda: Skrivar: Forfall: Fungerande leiar Anlaug Røen Hauge, Solvor

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Ståle Aklestad Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Treeiningssøndag Det er treeinigssøndag. Og vi skal langt bort. Og djupt ned i jorda. For i Roma, nede i ei av katakombane, som er tidlege, kristne gravplassar,

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd

Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd Spørsmål Kvifor stiller du til val i Soknerådet? Kort om bakgrunnen/motivasjonen. Den Norske Kyrkja - Korleis ser du føre deg Den Norske Kyrkja (som nå ikkje

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 5. juni, hadde møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer