REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA"

Transkript

1 REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30

2 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag Sak 01/2015: KONSTITUERING A: Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes. Godkjent B: Valg av møteledere: a) Dirigenter: i) Dag Østerdal ii) Hilde Rausandaksel Valgt C: Valg av referenter m.m.: a) Referenter: i) May-Helèn Ruud Valgt b) Tellekorps: i) Ken Halsen ii) Fritz Otte Valgt c) Protokollunderskrivere: i) Karin Stodthard ii) Bente Haug Valgt D: Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjent i) Saksliste: Sak 01/15 Konstituering Sak 02/15 Årsmeldinger Sak 03/15 Regnskap 2014 Sak 04/15 Handlingsplan for 2015/ 2016 Sak 05/15 Innkomne saker Sak 06/15 Budsjett for Utdanningsforbundet 2015/ 2016 Sak 07/15 Valg Sak 08/15 Resolusjoner Valgmøte: Sak 1 Kunngjøring av fylkesårsmøte Sak 2 Foreløpig saksliste Sak 3 Delegatfordeling Sak 4 Nominasjon av verv til fylkesstyre og valgkomite Sak 5 Nominasjon av sentrale verv ii) Dagsorden: Åpning av årsmøtet Godkjent Kulturelt innslag Sak 01/15 Konstituering Sak 02/15 Årsmeldinger Sak 03/15 Regnskap 2014 Sak 04/15 Handlingsplan for 2015/ 2016 Pause med mat/ kaffe Sak 05/15 Innkomne saker Sak 06/15 Budsjett for Utdanningsforbundet 2015/ 2016 Sak 07/15 Valg Sak 08/15 Resolusjoner Valgmøte: Sak 1 Kunngjøring av fylkesårsmøte Sak 2 Foreløpig saksliste Sak 3 Delegatfordeling Sak 4 Nominasjon av verv til fylkesstyre og valgkomite Sak 5 Nominasjon av sentrale verv Avslutning av årsmøtet 1

3 E: Fastsetting av reglement for årsmøtet: 1. De som ønsker å tegne seg på talerlisten, viser dette med å rekke opp en hand. De som ønsker å tegne seg for replikk, viser dette ved å rekke en hand opp, og viser to fingre. Det gis ikke anledning til duplikk 2. Forslag må leveres skriftlig og være undertegnet med forslagstillerens navn. Nye forslag kan ikke stilles i en sak etter at møtet har vedtatt at strek er satt. 3. Talere bruker talestolen hvis ikke årsmøtet bestemmer noe annet. 4. Årsmøtet er åpent for gjester. 5. Alle medlemmer av lokallaget kan møte med tale- og stemmerett. Vedtak skjer med vanlig flertall. 6. Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle saker som ikke er satt opp på sakslisten. Vedtak i slike saker krever 2/3 flertall. 7. Eventuelle nye resolusjoner går under sak resolusjoner, og krever bare simpelt flertall for å bli vedtatt. 8. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Generelt om valgene 9. Valgene gjelder for to år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. 10. Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. 11. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om og som har sagt ja til å stille til valg. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. 12. Valg av leder: Den kandidaten som får mer enn 50% av stemmene er valgt. Om ingen av kandidatene får 50% av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall, ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to kandidatene, er den valgt som har fått flest stemmer. 13. Styremedlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret: Stemmeseddelen skal enten inneholde markering for at en følger valgkomiteens innstilling eller inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. 14. Valgkomité: Valget gjennomføres som for styremedlemmer Styrets forslag til Møte- og valgreglement godkjennes. Godkjent 2

4 Sak 02/2015: ÅRSMELDINGER Årsmelding for Utdanningsforbundet Rana Styret har det siste året bestått av: Styret har i inneværende periode bestått av følgende personer: Leder Kari Brekke Arnesen Skonseng skole Nestleder/sekretær/kasserer Brage Aasheim Hauknes skole HTV kommune Johannes Lillevold Kristin Grindstad Kari Brekke Arnesen Storforshei skole Barnas hus Skonseng skole Leder medl.gr. bhg Kristin Grindstad Barnas hus Leder medl.gr. gsk Marthe Granset Gruben barneskole Leder medl.gr. vgo Kjell Gunnar Boldermo Polarsirkelen vgs Leder medl.gr. fas ingen Repr. for ledere Svein-Olav Ludvigsen Mo Ungdomsskole Vara til styret: 1. Mette Røbergeng 2. Kristin Brodtkorb Styret har hatt 10 møter i perioden med omtrent 85 saker til behandling, deriblant et seminar september Eksempler på saker som har vært til behandling: Møte- og aktivitetsplan for 2014/2015 Tariffoppgjør/ streik KS ny arbeidstidsavtale SFS 2213 Tariffoppgjør/ streik PBL Forslag om nedleggelser av skoler Problemstillinger på Polarsirkelen VGO; bygging og kontaktlærerordning Ajourføring av medlemsregister/ verving Lokale forhandlinger Handlingsplanen Høring hovedavtalen Strategiplan Budsjett og økonomiplan Rana kommune Budsjett for UDF Rana Medlemsengasjement Politisk streik Arbeid for pensjonistmedlemmer Arbeidstid; bunden/ ubunden Møte- og valgreglement Seminar for styre og ATV Arbeidsutvalgets rolle og fullmakter Evaluering tariffoppgjør Ludvigsenutvalget Barnehageoffensiven Verving Ytringsfrihet Julegave fra medlemmene, UDF Rana, til veldedig organisasjon Deltakelse generalstreik (endring AML) Valgkomitearbeid; lokalt og fylket Årsmøte 2015, lokalt og fylke Medlemsmøter/kurs/aktiviteter: Årsmøte ATV-kurs grunnskole «Den gode lærer», seminar, Nesna Medlemsmøte barnehage, tema arbeidstid Tariffkurs lokallagsledere/ HTV, Bodø Tariff 2014, PBL, Oslo

5 ATV-kurs PBL Tariffkurs HTV, Bodø «E du med?», IA-kurs i Bodø ATV-kurs grunnskole, Rana og Hemnes, tariff 2014/ arbeidstid Tur pensjonistmedlemmer, Sæterstad gård-hemavan Tariff 2014 PBL, kurs Oslo Tariffkurs ATV, grunnskole og barnehage, Mo Møte med ledere grunnskole Møte med styrere Styreseminar, Oslo Kurs HTV i Bodø Budsjettsamling, Rognan Fylkesseminar for ledere/ HTV, Warszawa Modul 1, Rana Nordlandsforum, Bodø Leder-/ HTV-kurs, Bodø Julebord for pensjonistmedlemmer ATV-kurs for grunnskole og barnehager Lederkurs, Bodø HTV-kurs, Oslo ATV-seminar med Vefsn, Hattfjelldal og Nesna, Mosjøen ATV-seminar for grunnskole, barnehage, Mosjøen Kurs for skolesjef/ ATV, KS-UDF, ny arbeidstidsavtale, Mosjøen Kurs ATV/ HTV, fylket, ny arbeidstidsavtale, Mosjøen Årsmøte Rana UDF Leder har denne perioden vært 80% frikjøpt for Utdanningsforbundet i tillegg til 20 % frikjøp som hovedtillitsvalgt (HTV) i kommunen. Denne kombinasjonen gjør at leder kan få bredere kontakt med alle parter som det er naturlig for Utdanningsforbundet å samarbeide med. I tillegg har Utdanningsforbundet Rana frikjøpt nestleder over flere år med 25% stilling. Dette søker vi i år å utvide til 30% frikjøp ut fra at arbeid som kasserer/ økonomiansvarlig nå blir ivaretatt «på kontoret». For å si det rett ut, vi ser hvilken stor jobb Fritz Otte har tatt på seg gjennom 40 år for tidligere Norsk Lærerlag og senere Utdanningsforbundet Rana. All ære og takk til han. I lokallaget er det pr. 1. februar i år registrert 892 medlemmer, 15 medlemmer fler enn i fjor samme tid. Det var spådd en nedgang etter at streiken var et faktum sist år. Selv om noen har meldt seg ut, er det også en del innmeldinger. Totalt sett er det ei økning. Vi har et mål om å nå 900 medlemmer. Hovedtariffoppgjøret i 2014 har preget arbeidet vårt mye det siste året, innenfor KS- og PBLområdet. Både i forhold til skolering av oss og tillitsvalgte. Først var det usikkerhet rundt ny arbeidstidsavtale og senere streik innenfor KS-området. Vi i Rana ble ikke tatt ut. Det var andre som stod i bresjen og tok støyten med alt av oppgaver og jobb dette medfører. Vi merket streiken mest ved at vi ikke kunne få gjennomført møter og arbeid som var planlagt lokalt. Senere var det kursing og jobb rundt det at vi ble tatt ut i forbindelse med streik innenfor PBLområdet (Private barnehager). Her gjaldt uenigheten spesielt forslag til ny pensjonsordning. For alle de private barnehagene i vår kommune ble det varslet uttak av medlemmer. Dette medførte mye ekstra jobb på alle tillitsvalgte. Vi takker for den arbeidsinnsatsen som ble lagt ned i denne forbindelsen. 4

6 I september gjennomførte vi et styreseminar i Oslo. Vi fikk jobbet noe med arbeidet mot de politiske partiene og også handlingsplanen vår. Vi merket ellers hvor sårbart det er med arbeid i ei slik gruppe når vi samtidig ble tatt ut i streik. For noen av oss ble fokus dermed delt mer enn vi satte pris på. Evalueringa sier oss at vi må forsøke å unngå kollisjoner, men at det er viktig å få satt et nytt styre i godt arbeid tidligst mulig i en periode. I forbindelse med kommunens budsjettbehandling, kom det også i år «trussel» om nedlegging av skoler. UDF Rana har jobbet i ulike fora for å få mer forutsigbarhet rundt en fremtidig skolestruktur. Kommunen har inngått avtale med et konsulentfirma for å komme med ulike forslag til skolestruktur. Skolesjefen har samtidig nedsatt ei gruppe som konsulenten kan rådføre seg med. I den gruppa er UDF Rana representert. Alle klubber/ medlemmer får anledning til å vurdere forslagene gjennom egen høring høsten I forbindelse med budsjettbehandlinga, ble det stilt spørsmål ved sammensetninga av arbeidsgruppa som ble oppretta ifm at RKK ble foreslått nedlagt. Vi kom dermed inn i gruppa som representant for UNIO. På den måten har vi hatt mulighet til å påvirke arbeidet med å påse at det ble satt fokus på at det er viktig arbeid som har vært gjort i Rana RKK og at denne jobben må sikres videre i en eller annen form i Rana. Vi har ei stor pensjonistgruppe i lokallaget. I februar var det registrert 192 medlemmer blant aldersog uførepensjonister som er medlemmer hos oss. Disse er en viktig ressurs og vi ønsker å få til en del tilbud for at disse skal ønske å forbli medlemmer hos oss. Vi arrangerer solkaffe og julebord for dem hvert år. I tillegg ønsker vi å arrangere en tur annet hvert år. Sist år hadde vi en tur for vel 20 medlemmer. Den gikk via Bjerka museum, Sæterstad gård (omvisninger og lunsj) og til Hemavan med middag og handling før videre heimreise. Vi ser at det har blitt litt travelt å få til disse turene når de har vært lagt samtidig med at det er hovedoppgjør. Det er derfor ønskelig å dreie turene mot år uten hovedtariffoppgjør. For å komme ajour, er det derfor forslag om en kort tur denne våren. Ellers har pensjonistkontakten i styret vårt, Hilmar Granmo, satt i gang arbeid med å forsøke å få til språkkurs for pensjonistmedlemmene våre. Økonomien i lokallaget er grei. Vi ønsker fortsatt å bruke mye penger på møter, kurs og skolering for og av medlemmene. Det har vært et travelt, men inspirerende år. Jeg vil spesielt takke styret og arbeidsplasstillitsvalgte for godt samarbeid. For styret i Utdanningsforbundet Rana Kari Brekke Arnesen leder Årsmøtet tar årsmeldingen fra styret til orientering. Forslag vedtatt 5

7 Årsmelding fra hovedtillitsvalgt kommune for perioden mars 2014 mars Vervet hovedtillitsvalgt er hjemlet i hovedavtalen for KS og gir rett til å representere de kommunalt ansatte medlemmene av Utdanningsforbundet Rana. Vervet som hovedtillitsvalgt blir i dag ivaretatt slik: Kristin Grindstad (30 % - hovedvekt barnehage), Kari Brekke Arnesen (20 % - hovedvekt skole), Johannes Lillevold (75 % - hovedvekt skole). Hovedtillitsvalgt: deltar i drøftings- og forhandlingsarbeid med Rana kommune og har uttalerett i ansettelsessaker. har vedtaksrett i politiske saker i partssammensatt utvalg (PSU) bindeledd mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver Hovedtillitsvalgt har møtt som fast medlem i: Partssammensatt utvalg (PSU): Politikere og de ansattes representanter (HTV) Arbeids- og miljøutvalg (AMU): Administrasjon og ansatterepresentanter/ hovedverneombud. Omstillingsutvalget (OSU): Administrasjon og de ansattes representanter Fagutvalget i RKK. (Vi representerer Rana, Nesna og Hemnes) Samarbeidsutvalget grunnopplæring (SUG) Andre forum: Samarbeidsmøter med barnehagesjef og skolesjef. Møter i Hovedtillitsvalgt gruppe. Diverse korte prosjektgrupper satt ned av arbeidsgiver. Omstillingsprosjekt I Rana Kommune Oppvekstutvalget (Tilstede ved enkelte saker) Faste samarbeidmøter med rådmannen Budsjettsamlinger mellom HTV, politikere og administrasjon. Hovedtillitsvalgt har møtt i følgende arbeidsutvalg: Ressursgruppe for utarbeidelse av skolebruksplan 4A.4 forhandlinger. Mulighet til å forhandle lønn for ny utdannelse utenom de ordinære lokale forhandlinger. Arbeidsgruppe i forbindelse med mulig nedleggelse av RKK. Lønnsforhandlinger: Vi har forhandlet lokal lønn for alle grupper i kapittel 3 og 4 og PPT. Forhandlingene fikk forsinket start på grunn av høstens skolestreik. Endelig lokal enighet ble inngått langt på overtid. Møter med skolesjef: Økonomi i skoleavdelinga Sykefravær Ansettelser Budsjett 2015 Økonomiplan Strategiplan for skolen Sku (skoleutvikling for ungdomstrinnet) RAVO endelig ny lokalisering høst 2014! 6

8 Alternative undervisningssteder/frikult Ny ungdomsskole Kompetanse for kvalitet (Program for etter- og videreutdanning) Bruk av midlertidige ansettelser Forståelse og innføring av ny arbeidstidsavtale for lærere i skole fra høsten (SGS 2213) Rutiner ved nedbemanning Møter med barnehagesjef: Økonomi og budsjett Sykefravær Brukerundersøkelsen sendes ut i mars uten endringer Arbeidstid for pedagoger Nedleggelse av Myrtun barnehage Rekruttering av nye pedagoger Klesgodtgjørelse Ansettelser/intervju Behandling av dispensasjoner i kommunale og private barnehager Planleggingsdager i kommunale barnehager Intervju og ansettelse av prosjektleder Informasjon om avvikling av RKK Tilsyn i kommunale og private barnehager Tilsyn med kommunens ansvar for spesialpedagogisk hjelp Ulike kurs/tema for tillitsvalgte: Grunnskole, barnehage, Rana PPT, Rana voksenopplæring, rådhuset: Årshjul for medbestemmelse Ansettelser Arbeidsmiljøloven Arbeidsplaner skole og barnehage Økonomi Rana Kommune Nedbemanning rutiner/regler Medbestemmelse/styringsrett Tariff 2014 og mellomoppgjøret 2015 Delt dagsverk/pålagt kveldsarbeid Profesjonsetikk. Avviksmeldinger 4.A.4 forhandlinger. Mulighet til å forhandle lønn for ny utdannelse utenom de ordinære lokale forhandlinger. Lokal lønn Kurs for tillitsvalgt i skole og barnehage Barnehagesjefen, skolesjefen og rådmannen var til stede. Tema: økonomi/budsjett og oppgaver til pedagogisk leder/pedagogisk leder med utvidet ansvar Nordlandsforum. Tema: Kvalitet i barnehage og skole Lederkurs. Tema: Barnehageoffensiven og Politisk debatt Styremøter Styreseminar for styret i Utdanningsforbundet Rana. Styrearbeid Kurs i Pbl, både for Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Tema: Pensjon i Pbl-oppgjøret og strategier og utfordringer 7

9 Møte med styrere i kommunale og private barnehager. Tema: Lokale forhandlinger Tariffkurs for tillitsvalgt i private barnehager. Tema: Konfliktberedskap og medlemslister Tariffkurs. Tema: Lokale forhandlinger i KS Deltatt på klubbmøte i en kommunal barnehage ATV-seminar for tillitsvalgt i skole og barnehage. Tema: Tillitsvalgtarbeid, arbeidsplasser i skole og barnehage (Arbeidsmiljøloven), reiseregulativ og seniorpolitikk. Partssammensatt kurs for ledere og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Rana: Ansettelser (v/ Ulleberg).Utsatt på grunn av sykdom. Treffpunkt for lederne: Det er et ønske å gi lederne mulighet til å treffe sine hovedtillitsvalgte minst to ganger i året. Det ble avholdt slike møter mot ledere i barnehage og ledere i skole med tema tariff og lokale forhandlinger. Arbeidsoppgaver: De hovedtillitsvalgte har fordelt arbeidsfeltene mellom seg slik at det er mulig å spisse kompetansefeltene. Samtidig er det viktig at vi jobber i et fellesskap der kunnskapsdeling og gode dialogmøter sikrer utvikling og best mulig kvalitet. Kontoret mottar jevnlig spørsmål fra lokale tillitsvalgte og enkeltmedlemmer. En del spørsmål løses raskt med korte svar, mens andre medfører at det blir opprettet saker. Medlemshjelp er en viktig del av våre oppgaver. Kommunen skal de kommende årene ta ned driften med flere titalls millioner hvert år. Dette har vært en stor utfordring i år, spesielt for skole, men barnehagene er også inne i sine nedtak. De hovedtillitsvalgte deltar i ulike møter/omstillingsutvalg der kutt og nedbemanning blir utfordrende tema. Et tema som blir viktig i høst er kommunevalget. Et mulig forslag til skolebruksplan vil komme ut på høring etter valget. Hva vil partiene si om skolestruktur i valgmøter? Samarbeidet med arbeidsgiver i Rana går bra. Fra Utdanningsforbundet Nordland har vi mange avklaringer og diskusjoner. Vi takker alle for godt samarbeid. Vi takker spesielt alle tillitsvalgte for et flott og konstruktivt samarbeid! Kristin Grindstad Kari Brekke Arnesen Johannes Lillevold Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Rana Årsmeldingen fra hovedtillitsvalgt kommune tas til orientering. Forslag vedtatt 8

10 Sak 03/2015: REGNSKAP

11 10

12 11

13 12

14 Forslag til 1. Det framlagte regnskapet for Utdanningsforbundet Rana 2014 godkjennes. 2. Revisjonsberetningen tas til etterretning. Forslag vedtatt 13

15 Sak 04/2015: HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015/ 2016 I tillegg til landsmøtevedtak i 2012, skal årsmøtet legge føringer for lokallagets arbeid. Ut fra dette, samt lokale behov, er det satt opp følgende satsingsområder for perioden Samfunnsaktør: Utdanningsforbundet Rana vil jobbe mot arbeidsgiver og lokalsamfunn for at barn, unge og medlemmer skal få gode vilkår. Vi vil arbeide for å være med på og påvirke der det tas avgjørelser. Gjennom å delta i møter med politikere, administrasjon, skolesjef/ barnehagesjef og ad hocgrupper, vil vi forsøke å påvirke beslutninger og påse at lover og vedtekter etterfølges. Spesielt kan nevnes : Følge med på tilsyn av barnehagene som startet i 2014 Være aktiv samarbeidspartner i prosjektgruppe som jobber med skolebruksplan Arbeid med budsjett og økonomiplan Være aktiv i prosesser rundt eventuell kommunereform Arbeide for at profesjonsetisk plattform implementeres/ vedlikeholdes på arbeidsplassene og arrangere medlemsmøte med etikk som tema Jobbe mot de politiske partiene i forkant av neste lokalvalg med tanke på klargjøring av deres syn i ulike aktuelle barnehage og skolespørsmål, bl.a. arrangere debattmøte Følge opp at arbeidsoppgaver til RKK blir ivaretatt på en forsvarlig måte Arrangere medlemsmøte med fokus på etikk Være pådriver i forhold til å få flere barnehagelærere (50% pedagogtetthet) Lønns- og arbeidsvilkår: Være aktiv for at våre interesser blir ivaretatt i utforming av ny lønnspolitisk plan i kommunen. Arbeid med justering av avvikssystem innen HMS-arbeid i kommunen. Arbeide for mest mulig lik og rettferdig godtgjørelse for funksjoner som ATV, teamledere osv Videreføre to-dagers seminar for tillitsvalgte i tråd med tilbakemeldt behov Være pådriver overfor arbeidsgiver ift gjennomføring av kurs for kommende pensjonister Påvirke arbeidet med utarbeidelse av ny seniorpolitisk plan for kommunen. Utdanningspolitikk: Opprettholde arbeidet for å få flest mulig lærere med på etter- og viderutdanningsordninger. Bruke de fora vi har for å følge med og påvirke etterutdanning av barnehagelærere, deriblant forsøke å få studiepoeng til lokal satsing på Regio Emilia-skolering Sette fokus på arbeid fra Ludvigsenutvalget for å være best mulig forberedt til høringene (ny læreplan?) Organisasjonspolitikk: Jobbe for å få til et aktivt og fulltallig lederråd Arbeide videre med ansvarliggjøring og system for medlemsregistrering for å få dette best mulig oppdatert til enhver tid. Være en sentral aktør i spørsmål som berører eventuell kommunereform for å ivareta våre medlemmer i eventuell ny struktur Det er ønskelig å få bedre kontakt med medlemmene ved at leder, HTV og styremedlemmer kan bli invitert til klubber og møter med ledergrupper. Evaluere styrearbeid og gjøre eventuelle justeringer ift organisering av møter, ansvarsfordeling og lignende. Opprettholde god kontakt med pensjonistmedlemmene. Dette kan bl.a. skje gjennom kurs, samarbeid med LOP, årlig julebord og solkaffe, samt en felles tur annet hvert år. Arrangere lunsjmøter 1-2 ganger i året med ledergruppene, samt medlemmer fra små arbeidsplasser. Påse arrangering av felles kurs for ledere og ATV, spesielt HA og SFS 2213 (ny arbeidstidsavt.) Jobbe med verving for å få ATV på alle arbeidsplasser med flere medlemmer, samt beholde medlemmer (øke til 900?) Vedtak: Årsmøtet vedtar handlingsplan for Utdanningsforbundet Rana for 2015/ 2016 Årsmøtet vedtok forslaget 14

16 Sak 05/2015 INNSENDTE SAKER A: Opprettelse av Profesjonsetisk råd? Landsmøtet i 2012 ba sentralstyret om å legge fram en sak om profesjonsetisk råd på landsmøtet i Landsmøtet vedtok også at mandat og sammensetning av et slikt råd skulle utredes for å gi organisasjonen et solid grunnlag for diskusjoner. Utredningen er ferdigstilt som Temanotat 5/2014 Lærerprofesjonens etiske råd- et kunnskapsgrunnlag for mulige veivalg i Utdanningsforbundet. I tråd med Profesjonsetikk strategiplan for landsmøteperioden skal det nå legges til rette for diskusjoner i organisasjonen om hvorfor, hvordan og om et profesjonsetisk råd skal etableres. (Temanotat finnes her: Kort om Temanotat 5/2014: Lærerprofesjonens etiske råd et kunnskapsgrunnlag for mulige veivalg i Utdanningsforbundet Arbeidet i barnehage og skole har alltid vært forankret i noen grunnleggende verdier. På Utdanningsforbundets landsmøte i 2009 ble det vedtatt at organisasjonen skulle skape et konkret og felles uttrykk for de verdiene og det felles ansvaret lærere og ledere i barnehage og skole har for å utvikle etisk forsvarlig praksis. En viktig milepæl ble nådd da sentralstyret i Utdanningsforbundet etter omfattende organisasjonsmessige prosesser vedtok Lærerprofesjonens etiske plattform høsten Arbeidet med etikk er et prioritert satsingsområde for Utdanningsforbundet. På landsmøtet i 2012 var spørsmålet hvordan arbeidet med profesjonsetikk skulle forankres og videreutvikles. Ett av de foreslåtte tiltakene var å etablere et profesjonsetisk råd, som skulle ha som overordnet mål å bidra til økt bevissthet om profesjonsetikk ved å løfte fram utfordringer og verdispørsmål i utdanningssektoren i det offentlige rom. Landsmøtet vedtok i stedet at mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd skulle utredes nærmere, og at en sak om en eventuell etablering først skulle behandles på landsmøtet i Dette temanotatet er en oppfølging av dette vedtaket, og har som mål å utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlaget før det kommende landsmøtet i november Temanotatet tar imidlertid ikke stilling til om det bør etableres et råd eller ikke. Temanotatet legger vekt på å belyse to overordnede problemstillinger hva kan og bør mandatet til et mulig profesjonsetisk råd være, og hvordan kan og bør et mulig profesjonsetisk råd settes sammen. Dette blir blant annet gjort i lys av modeller og erfaringer fra tilsvarende organ hos lærerorganisasjoner i henholdsvis Finland, Sverige og Danmark. Helt avslutningsvis blir det stilt noen sentrale spørsmål som det vil være viktig for Utdanningsforbundet å diskutere fram mot det kommende landsmøtet. Elementer i en mulig norsk modell Et profesjonsetisk råd kan bli gitt ulike mandat, settes sammen på ulike måter og være mer eller mindre tett knyttet til lærerorganisasjonen(e)som oppretter rådet. Følgende refleksjoner gir en inngang til temanotatet: Mandat Hva kan og bør være de primære oppgavene til et mulig profesjonsetisk råd i en norsk kontekst? Skal det først og fremst være å reise prinsipielle etiske problemstillinger til debatt i det offentlige 15

17 rom, eller skal det primært være å støtte Utdanningsforbundets og eventuelle andre organisasjoners interne arbeid med profesjonsetikk? I dette spennet mellom det eksterne og det interne kan en mulig norsk modell utformes. Sammensetning Sammensetningen av et eventuelt råd må speile mandatet. I et eksternt råd vil det være naturlig å ha en overvekt av medlemmer som ikke kommer fra profesjonen selv, for eksempel moralfilosofer og akademikere fra andre disipliner som utdanningsforskning, psykologi el. I et råd som er mer internt rettet i sine oppgaver, er det naturlig at rådets medlemmer kommer fra profesjonen selv. Uansett hvilken sammensetning et eventuelt råd måtte få, vil det være en selvfølge at medlemmene har en særskilt etikk-kompetanse. Rådsorganisering/organisasjonstilknytning Råd kan organiseres med liten tilknytning til lærerorganisasjon(ene), med stor grad av autonomi, da har rådet stor frihet til å påvirke mandat og oppgaver. En slik ekstern organisering kan gi større legitimitet når rådet skal uttale seg i saker av allmenn interesse. Et råd som er organisert internt i lærerorganisasjonen kan ha stor legitimitet innad, men mindre legitimitet utad, fordi tilknytningen til lærerorganisasjonen kan redusere mulighetene for hva rådet kan uttale seg om. Rådets nærhet eller distanse til lærerorganisasjonen har betydning for skillet mellom politikk og etikk og jus og etikk. Organisasjonslandskap Begrepet organisasjonslandskapet er brukt som begrep for å beskrive konteksten rådet er opprettet i. Organisasjonslandskapet har betydning når valg om opprettelse av råd skal gjøres. Lærerorganisasjoner kan velge å samarbeide om opprettelsen og drift av et råd. Et samarbeid er imidlertid ikke en forutsetning for å opprette et råd. Størrelsen på lærerorganisasjonen og hvem medlemsmassen består av, vil ha betydning for rådets virkefelt. Det norske organisasjonslandskapet ser slik ut: Utdanningsforbundet har ca medlemmer. Organiserer vel 90 % av lærere i grunnskolen, medlemmer i hele utdanningssektoren, fra barnehager til høgre utdanning. Skolenes landsforbund har ca medlemmer. Norsk lektorlag har ca medlemmer Skolelederforbundet har ca medlemmer Årsmøtet i Utdanningsforbundet Rana er enige i at arbeid med profesjonsetikk er et viktig arbeid som må prioriteres, også av sentralstyret. Vi ønsker imidlertid at dette arbeidet likestilles med andre saker sentralstyret arbeider med og at det derfor ikke skal opprettes et eget profesjonsetisk råd. Forslaget vedtatt B: Justeringer av Hovedavtalens del B, 3.3 c; frikjøp for hovedtillitsvalgt Ved overgang til nye kommuner, vil det bli et stort arbeid med å justere ulike avtaler som er inngått i de ulike kommunene før kommunesammenslåing. I tillegg vil det bli flere enheter og et større geografisk område å forholde seg til. I vårt fylke vil det ellers i mange sammenhenger kunne bli mye tid som går bort i rein forflytning mellom ulike arbeidsplasser som en skal forholde seg til. Det er derfor viktig at det opprettholdes gode frikjøpsordninger, spesielt i overgangsperioden til opprettelse av nye kommuner. Sentralstyret må vektlegge arbeid med justering av avtaler med tanke på at frikjøpsressursene som ligger i dag i den enkelte kommune, opprettholdes samlet i nye, større kommuner. Vedtatt 16

18 C: Justering av frikjøp/ lederressurs i kommuner som blir sammensatt av to eller flere tidligere kommuner I anledning den kommende kommunereformen, der kommuner i første omgang kan slå seg frivillig sammen med hverandre, stiller dette store krav til samarbeid på ledernivå lokalt i Utdanningsforbundet før og etter sammenslåingen i de aktuelle kommunene. Å ivareta demokratiets funksjon i det kommende lokallaget er en stor og viktig jobb for ny leder og det nye styret. Å være synlig og markere Utdanningsforbundet lokalt, vil bli minst like viktig etter kommunesammenslåingen. I store deler av Nordland vil kommunesammenslåing skape store og vidstrakte kommuner når det kommer til areal. Antallet medlemmer i lokallaget vil i mange tilfeller ikke øke tilsvarende. Frikjøpsprosenten i nydannede lokallag vil ikke stå i samsvar med behovet for frikjøp i nye større kommuner. Sentralstyret må vektlegge arbeid med justering av stiger for frikjøp med tanke på at frikjøpsressursene som ligger i dag i den enkelte kommune, opprettholdes samlet i nye, større kommuner. Lokallagene står fritt til å fordele ressursen på styremedlemmene ut fra hva som er mest hensiktsmessig geografisk og arbeidsmessig for å kunne ivareta tillitsvalgtoppgaver hjemlet i Utdanningsforbundets vedtekter. Vedtatt D: Ressurser til lokallag ifm kommunereform Kommunereformen legger opp til større kommuner. Da vil det naturligvis også bli større områder en skal forholde seg til. For å ivareta demokratiske prosesser, blir det viktig å få med personer i styre og komiteer fra de tidligere kommunene. Når en skal arrangere kurs og møter, må det legges til rette for mest mulig like muligheter for deltakelse ved at skyss dekkes og mat serveres. I noen tilfeller kan det også bli nødvendig å dekke overnattinger og frikjøp. Med den begrunnelse bør vi beholde dagens tildelinger i de ulike lokallagene til de nye lokallagene. Sentralstyret må vektlegge arbeid med justering av tildelinger med tanke på at ressursene som ligger i dag i den enkelte kommune, opprettholdes samlet i nye, større kommuner. Vedtatt E: Justering av 64.1, Valgkomité Det vil være viktig å ivareta demokratiske prosesser når en skal sette sammen nytt styre i en ny kommune. Bl.a. vil det være viktig å få med personer som kjenner de «gamle» kommunene og arbeid i de gamle lokallagstyrene. Styrene i aktuelle kommuner samles og finner minst 6 kandidater til ny valgkomité. På årsmøte hvor nytt styre velges, velges det også ny valgkomite. Denne valgkomiteen skal være sammensatt i samsvar med gjeldene kvoteringsregler, jf. 15, samt ha medlemmer representert fra tidligere kommuner. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Vedtatt 17

19 F: Utdanningsforbundets pensjonistmedlemmer i LOP (Landsforeningen for offentlige pensjonister) Bakgrunn for saken: Utdanningsforbundet har en stor gruppe pensjonistmedlemmer. Bare i Rana er gruppa på nesten 200 og den vokser relativt raskt. UDF Rana har ikke et lokalt pensjoniststyre, men det finnes en pensjonistkontakt som er fullverdig medlem av styret i UDF Rana. Regionalt (fylkesnivå) og sentralt er det etablert pensjoniststyre, men det er vanskelig å få øye på saker og tiltak som har betydning for den medlemsgruppen som pensjoniststyrene skal representere. Det sentrale pensjoniststyret i Utdanningsforbundet har i mange år hatt problemer med å få gjennomslag i sentralstyret (i Utdanningsforbundet) for ønsket om større medinnflytelse i saker som angår pensjonistene spesielt. Sentralstyret nedsatte i 2013 ei arbeidsgruppe som vurderte spørsmålet om lærerpensjonistene bør organiseres i en selvstendig organisasjon.arbeidsgruppa konkluderte med at den ikke ville tilrå dette. Situasjonen nå: Utdanningsforbundet er i prinsippet ei fagforening for yrkesaktive, og det er helt naturlig at UDF konsentrerer seg primært om å ivareta interessene til de yrkesaktive medlemmene. UDF sin makt og innflytelse har selvsagt også sammenheng med organisasjonens størrelse. Den store gruppa pensjonistmedlemmer i UDF bidrar i betydelig grad til organisasjonens størrelse og dermed til organisasjonens makt og innflytelse og mulighet til å få gjennomslag for saker som har betydning for de yrkesaktive medlemmene. Det er fullt forståelig at UDF fortsatt vil ha pensjonistene som medlemmer. Pensjonistmedlemmene betaler en overkommelig kontingent og nyter godt av UDF sine forsikringsavtaler og andre økonomiske fordelsavtaler. Lokalt i Rana får pensjonistmedlemmene tilbud om førjulsmiddag, solkaffe og utflukter og det planlegges tilbud om språkkurs innrettet mot pensjonistenes reiseaktivitet. Totalt sett er det grunn til å anta at pensjonistmedlemmene får god uttelling for den kontingenten som disse medlemmene betaler. Ut fra ei samla vurdering er det sannsynligvis til stor nytte for både UDF og pensjonistene at pensjonistene fortsetter sine medlemskap i UDF. Samtidig er det grunn til å anta at andre enn UDF er bedre i stand til å ivareta pensjonistenes interesser som pensjonister. Landsforeningen for offentlige pensjonister (LOP) har drøftingsrett med staten i spørsmål som angår pensjonistenes rettigheter både økonomiske og andre. Lokalt i Rana er LOP godt representert i kommunens eldreråd. LOP har lokale organisasjonsledd. LOP Rana har månedlige medlemsmøter på dagtid med tema og sosialt samvær og arrangerer årlige turer for sine medlemmer. LOP Rana har pr januar medlemmer. Vel en tredel av dem er også medlemmer av UDF. Hvis et flertall av lærerpensjonistene i Rana var medlemmer i LOP, ville denne organisasjonen kunne fungere som et lokalt organisasjonsledd for pensjonistmedlemmene i UDF. På sentralt nivå både i UDF og LOP har spørsmålet om et nærmere organisatorisk samarbeid vært reist en rekke ganger uten at det har kommet noe konkret ut av det. Se for øvrig innspillet Pensjonistenes plass i Utdanningsforbundet av Per Lygre i Utdanning nr side 34. Tiltak for å få fokus på saken lokalt og sentralt: Det kan være en god ide å fatte et lokalt vedtak i Rana om et organisatorisk samarbeid med LOP, både for å få forbedret medlemstilbudet til pensjonistene i Rana og for å sette samarbeidet med LOP på dagsorden regionalt og sentralt. På sikt kan det tenkes at ei konstruktiv løsning vil være kollektivt medlemskap i LOP for pensjonistene i UDF eventuelt med en individuell reservasjonsrett. Økonomisk kan det tenkes flere ulike løsninger, der den mest nærliggende kanskje kan være at UDF sentralt overfører midler til LOP tilsvarende LOP sin sentrale kontingent (200 kr pr medlem) og der den enkelte betaler en lokalkontingent til LOP (pr i dag er denne på 100 kr pr medlem pr år i Rana). 18

20 Konkret tiltak i Rana 2015: UDF Rana foreslår at vi prøver ut denne modellen hos oss. Det betyr en kostnad for UDF Rana på 200 kr per pensjonistmedlem som samtidig er medlem av LOP Rana, og det betyr en kostnad for det enkelte pensjonistmedlem på 100 kr pr år (lokal kontingent til LOP) i tillegg til kontingenten til UDF. UDF Rana bør søke de overordnede organisasjonsledd om økonomisk kompensasjon for hele eller deler av kostnaden til kontingentutgifter til LOP. Søknaden begrunnes med at erfaringene med et slik samordningstiltak bør være i alles interesse. Regionalt og sentralt organisasjonsledd er kanskje de som bør ha størst interesse i å få etablert tiltak som fører til at pensjonistene opprettholder sine medlemskap i UDF og dermed bidrar både til forbundets økonomi og ikke minst til forbundets størrelse og dermed til forbundets makt og innflytelse og forbundets mulighet til å ivareta interessene til de yrkesaktive medlemmene. 1.Utdanningsforbundet Rana ønsker at det etableres et organisatorisk samarbeid mellom Utdanningsforbundet og Landsforeningen for offentlige pensjonister (LOP). Vi ber regionalt og sentralt organisasjonsledd ta initiativ for å få til et slikt samarbeid. 2. Utdanningsforbundet Rana foreslår at det vurderes ei ordning der våre pensjonistmedlemmer beholder fulle rettigheter i Utdanningsforbundet samtidig som LOP får en funksjon som Utdanningsforbundets pensjonistorganisasjon. Konkret foreslår vi at pensjonistmedlemmene våre oppfordres til å melde seg individuelt inn i LOP og at Utdanningsforbundet dekker sentral kontingent (for tiden 200 kr pr år) for de av våre medlemmer som er medlemmer i LOP 3. For å få erfaringer med hvordan ei slik ordning kan fungere i praksis, vil Utdanningsforbundet Rana prøve ut ordninga lokalt fra januar 2016 begrunnet i en interesse for organisasjonen for å høste erfaringer med slikt organisatorisk samarbeid. Våre pensjonistmedlemmer oppfordres til å melde seg individuelt inn i LOP Rana. Lokaldelen av kontingenten (for tiden 100 kr pr år) betales av den enkelte. Kontingenten til LOP sentralt (for tiden 200 kr pr år) dekkes av UDF Rana med forbehold om refusjon fra sentralt ledd. 4. Saken meldes inn som sak til fylkesårsmøte og landsmøte. Enstemmig vedtatt 19

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Viken folkehøgskole Onsdag 24. april kl. 18:00 Program Åpning ved leder Underholdning/foredrag: Koret Marmor Allsang: Din tanke er fri Årsmøtet i Utdanningsforbundet

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer