REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA"

Transkript

1 REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30

2 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag Sak 01/2015: KONSTITUERING A: Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes. Godkjent B: Valg av møteledere: a) Dirigenter: i) Dag Østerdal ii) Hilde Rausandaksel Valgt C: Valg av referenter m.m.: a) Referenter: i) May-Helèn Ruud Valgt b) Tellekorps: i) Ken Halsen ii) Fritz Otte Valgt c) Protokollunderskrivere: i) Karin Stodthard ii) Bente Haug Valgt D: Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjent i) Saksliste: Sak 01/15 Konstituering Sak 02/15 Årsmeldinger Sak 03/15 Regnskap 2014 Sak 04/15 Handlingsplan for 2015/ 2016 Sak 05/15 Innkomne saker Sak 06/15 Budsjett for Utdanningsforbundet 2015/ 2016 Sak 07/15 Valg Sak 08/15 Resolusjoner Valgmøte: Sak 1 Kunngjøring av fylkesårsmøte Sak 2 Foreløpig saksliste Sak 3 Delegatfordeling Sak 4 Nominasjon av verv til fylkesstyre og valgkomite Sak 5 Nominasjon av sentrale verv ii) Dagsorden: Åpning av årsmøtet Godkjent Kulturelt innslag Sak 01/15 Konstituering Sak 02/15 Årsmeldinger Sak 03/15 Regnskap 2014 Sak 04/15 Handlingsplan for 2015/ 2016 Pause med mat/ kaffe Sak 05/15 Innkomne saker Sak 06/15 Budsjett for Utdanningsforbundet 2015/ 2016 Sak 07/15 Valg Sak 08/15 Resolusjoner Valgmøte: Sak 1 Kunngjøring av fylkesårsmøte Sak 2 Foreløpig saksliste Sak 3 Delegatfordeling Sak 4 Nominasjon av verv til fylkesstyre og valgkomite Sak 5 Nominasjon av sentrale verv Avslutning av årsmøtet 1

3 E: Fastsetting av reglement for årsmøtet: 1. De som ønsker å tegne seg på talerlisten, viser dette med å rekke opp en hand. De som ønsker å tegne seg for replikk, viser dette ved å rekke en hand opp, og viser to fingre. Det gis ikke anledning til duplikk 2. Forslag må leveres skriftlig og være undertegnet med forslagstillerens navn. Nye forslag kan ikke stilles i en sak etter at møtet har vedtatt at strek er satt. 3. Talere bruker talestolen hvis ikke årsmøtet bestemmer noe annet. 4. Årsmøtet er åpent for gjester. 5. Alle medlemmer av lokallaget kan møte med tale- og stemmerett. Vedtak skjer med vanlig flertall. 6. Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle saker som ikke er satt opp på sakslisten. Vedtak i slike saker krever 2/3 flertall. 7. Eventuelle nye resolusjoner går under sak resolusjoner, og krever bare simpelt flertall for å bli vedtatt. 8. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Generelt om valgene 9. Valgene gjelder for to år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. 10. Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. 11. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om og som har sagt ja til å stille til valg. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. 12. Valg av leder: Den kandidaten som får mer enn 50% av stemmene er valgt. Om ingen av kandidatene får 50% av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall, ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to kandidatene, er den valgt som har fått flest stemmer. 13. Styremedlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret: Stemmeseddelen skal enten inneholde markering for at en følger valgkomiteens innstilling eller inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. 14. Valgkomité: Valget gjennomføres som for styremedlemmer Styrets forslag til Møte- og valgreglement godkjennes. Godkjent 2

4 Sak 02/2015: ÅRSMELDINGER Årsmelding for Utdanningsforbundet Rana Styret har det siste året bestått av: Styret har i inneværende periode bestått av følgende personer: Leder Kari Brekke Arnesen Skonseng skole Nestleder/sekretær/kasserer Brage Aasheim Hauknes skole HTV kommune Johannes Lillevold Kristin Grindstad Kari Brekke Arnesen Storforshei skole Barnas hus Skonseng skole Leder medl.gr. bhg Kristin Grindstad Barnas hus Leder medl.gr. gsk Marthe Granset Gruben barneskole Leder medl.gr. vgo Kjell Gunnar Boldermo Polarsirkelen vgs Leder medl.gr. fas ingen Repr. for ledere Svein-Olav Ludvigsen Mo Ungdomsskole Vara til styret: 1. Mette Røbergeng 2. Kristin Brodtkorb Styret har hatt 10 møter i perioden med omtrent 85 saker til behandling, deriblant et seminar september Eksempler på saker som har vært til behandling: Møte- og aktivitetsplan for 2014/2015 Tariffoppgjør/ streik KS ny arbeidstidsavtale SFS 2213 Tariffoppgjør/ streik PBL Forslag om nedleggelser av skoler Problemstillinger på Polarsirkelen VGO; bygging og kontaktlærerordning Ajourføring av medlemsregister/ verving Lokale forhandlinger Handlingsplanen Høring hovedavtalen Strategiplan Budsjett og økonomiplan Rana kommune Budsjett for UDF Rana Medlemsengasjement Politisk streik Arbeid for pensjonistmedlemmer Arbeidstid; bunden/ ubunden Møte- og valgreglement Seminar for styre og ATV Arbeidsutvalgets rolle og fullmakter Evaluering tariffoppgjør Ludvigsenutvalget Barnehageoffensiven Verving Ytringsfrihet Julegave fra medlemmene, UDF Rana, til veldedig organisasjon Deltakelse generalstreik (endring AML) Valgkomitearbeid; lokalt og fylket Årsmøte 2015, lokalt og fylke Medlemsmøter/kurs/aktiviteter: Årsmøte ATV-kurs grunnskole «Den gode lærer», seminar, Nesna Medlemsmøte barnehage, tema arbeidstid Tariffkurs lokallagsledere/ HTV, Bodø Tariff 2014, PBL, Oslo

5 ATV-kurs PBL Tariffkurs HTV, Bodø «E du med?», IA-kurs i Bodø ATV-kurs grunnskole, Rana og Hemnes, tariff 2014/ arbeidstid Tur pensjonistmedlemmer, Sæterstad gård-hemavan Tariff 2014 PBL, kurs Oslo Tariffkurs ATV, grunnskole og barnehage, Mo Møte med ledere grunnskole Møte med styrere Styreseminar, Oslo Kurs HTV i Bodø Budsjettsamling, Rognan Fylkesseminar for ledere/ HTV, Warszawa Modul 1, Rana Nordlandsforum, Bodø Leder-/ HTV-kurs, Bodø Julebord for pensjonistmedlemmer ATV-kurs for grunnskole og barnehager Lederkurs, Bodø HTV-kurs, Oslo ATV-seminar med Vefsn, Hattfjelldal og Nesna, Mosjøen ATV-seminar for grunnskole, barnehage, Mosjøen Kurs for skolesjef/ ATV, KS-UDF, ny arbeidstidsavtale, Mosjøen Kurs ATV/ HTV, fylket, ny arbeidstidsavtale, Mosjøen Årsmøte Rana UDF Leder har denne perioden vært 80% frikjøpt for Utdanningsforbundet i tillegg til 20 % frikjøp som hovedtillitsvalgt (HTV) i kommunen. Denne kombinasjonen gjør at leder kan få bredere kontakt med alle parter som det er naturlig for Utdanningsforbundet å samarbeide med. I tillegg har Utdanningsforbundet Rana frikjøpt nestleder over flere år med 25% stilling. Dette søker vi i år å utvide til 30% frikjøp ut fra at arbeid som kasserer/ økonomiansvarlig nå blir ivaretatt «på kontoret». For å si det rett ut, vi ser hvilken stor jobb Fritz Otte har tatt på seg gjennom 40 år for tidligere Norsk Lærerlag og senere Utdanningsforbundet Rana. All ære og takk til han. I lokallaget er det pr. 1. februar i år registrert 892 medlemmer, 15 medlemmer fler enn i fjor samme tid. Det var spådd en nedgang etter at streiken var et faktum sist år. Selv om noen har meldt seg ut, er det også en del innmeldinger. Totalt sett er det ei økning. Vi har et mål om å nå 900 medlemmer. Hovedtariffoppgjøret i 2014 har preget arbeidet vårt mye det siste året, innenfor KS- og PBLområdet. Både i forhold til skolering av oss og tillitsvalgte. Først var det usikkerhet rundt ny arbeidstidsavtale og senere streik innenfor KS-området. Vi i Rana ble ikke tatt ut. Det var andre som stod i bresjen og tok støyten med alt av oppgaver og jobb dette medfører. Vi merket streiken mest ved at vi ikke kunne få gjennomført møter og arbeid som var planlagt lokalt. Senere var det kursing og jobb rundt det at vi ble tatt ut i forbindelse med streik innenfor PBLområdet (Private barnehager). Her gjaldt uenigheten spesielt forslag til ny pensjonsordning. For alle de private barnehagene i vår kommune ble det varslet uttak av medlemmer. Dette medførte mye ekstra jobb på alle tillitsvalgte. Vi takker for den arbeidsinnsatsen som ble lagt ned i denne forbindelsen. 4

6 I september gjennomførte vi et styreseminar i Oslo. Vi fikk jobbet noe med arbeidet mot de politiske partiene og også handlingsplanen vår. Vi merket ellers hvor sårbart det er med arbeid i ei slik gruppe når vi samtidig ble tatt ut i streik. For noen av oss ble fokus dermed delt mer enn vi satte pris på. Evalueringa sier oss at vi må forsøke å unngå kollisjoner, men at det er viktig å få satt et nytt styre i godt arbeid tidligst mulig i en periode. I forbindelse med kommunens budsjettbehandling, kom det også i år «trussel» om nedlegging av skoler. UDF Rana har jobbet i ulike fora for å få mer forutsigbarhet rundt en fremtidig skolestruktur. Kommunen har inngått avtale med et konsulentfirma for å komme med ulike forslag til skolestruktur. Skolesjefen har samtidig nedsatt ei gruppe som konsulenten kan rådføre seg med. I den gruppa er UDF Rana representert. Alle klubber/ medlemmer får anledning til å vurdere forslagene gjennom egen høring høsten I forbindelse med budsjettbehandlinga, ble det stilt spørsmål ved sammensetninga av arbeidsgruppa som ble oppretta ifm at RKK ble foreslått nedlagt. Vi kom dermed inn i gruppa som representant for UNIO. På den måten har vi hatt mulighet til å påvirke arbeidet med å påse at det ble satt fokus på at det er viktig arbeid som har vært gjort i Rana RKK og at denne jobben må sikres videre i en eller annen form i Rana. Vi har ei stor pensjonistgruppe i lokallaget. I februar var det registrert 192 medlemmer blant aldersog uførepensjonister som er medlemmer hos oss. Disse er en viktig ressurs og vi ønsker å få til en del tilbud for at disse skal ønske å forbli medlemmer hos oss. Vi arrangerer solkaffe og julebord for dem hvert år. I tillegg ønsker vi å arrangere en tur annet hvert år. Sist år hadde vi en tur for vel 20 medlemmer. Den gikk via Bjerka museum, Sæterstad gård (omvisninger og lunsj) og til Hemavan med middag og handling før videre heimreise. Vi ser at det har blitt litt travelt å få til disse turene når de har vært lagt samtidig med at det er hovedoppgjør. Det er derfor ønskelig å dreie turene mot år uten hovedtariffoppgjør. For å komme ajour, er det derfor forslag om en kort tur denne våren. Ellers har pensjonistkontakten i styret vårt, Hilmar Granmo, satt i gang arbeid med å forsøke å få til språkkurs for pensjonistmedlemmene våre. Økonomien i lokallaget er grei. Vi ønsker fortsatt å bruke mye penger på møter, kurs og skolering for og av medlemmene. Det har vært et travelt, men inspirerende år. Jeg vil spesielt takke styret og arbeidsplasstillitsvalgte for godt samarbeid. For styret i Utdanningsforbundet Rana Kari Brekke Arnesen leder Årsmøtet tar årsmeldingen fra styret til orientering. Forslag vedtatt 5

7 Årsmelding fra hovedtillitsvalgt kommune for perioden mars 2014 mars Vervet hovedtillitsvalgt er hjemlet i hovedavtalen for KS og gir rett til å representere de kommunalt ansatte medlemmene av Utdanningsforbundet Rana. Vervet som hovedtillitsvalgt blir i dag ivaretatt slik: Kristin Grindstad (30 % - hovedvekt barnehage), Kari Brekke Arnesen (20 % - hovedvekt skole), Johannes Lillevold (75 % - hovedvekt skole). Hovedtillitsvalgt: deltar i drøftings- og forhandlingsarbeid med Rana kommune og har uttalerett i ansettelsessaker. har vedtaksrett i politiske saker i partssammensatt utvalg (PSU) bindeledd mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver Hovedtillitsvalgt har møtt som fast medlem i: Partssammensatt utvalg (PSU): Politikere og de ansattes representanter (HTV) Arbeids- og miljøutvalg (AMU): Administrasjon og ansatterepresentanter/ hovedverneombud. Omstillingsutvalget (OSU): Administrasjon og de ansattes representanter Fagutvalget i RKK. (Vi representerer Rana, Nesna og Hemnes) Samarbeidsutvalget grunnopplæring (SUG) Andre forum: Samarbeidsmøter med barnehagesjef og skolesjef. Møter i Hovedtillitsvalgt gruppe. Diverse korte prosjektgrupper satt ned av arbeidsgiver. Omstillingsprosjekt I Rana Kommune Oppvekstutvalget (Tilstede ved enkelte saker) Faste samarbeidmøter med rådmannen Budsjettsamlinger mellom HTV, politikere og administrasjon. Hovedtillitsvalgt har møtt i følgende arbeidsutvalg: Ressursgruppe for utarbeidelse av skolebruksplan 4A.4 forhandlinger. Mulighet til å forhandle lønn for ny utdannelse utenom de ordinære lokale forhandlinger. Arbeidsgruppe i forbindelse med mulig nedleggelse av RKK. Lønnsforhandlinger: Vi har forhandlet lokal lønn for alle grupper i kapittel 3 og 4 og PPT. Forhandlingene fikk forsinket start på grunn av høstens skolestreik. Endelig lokal enighet ble inngått langt på overtid. Møter med skolesjef: Økonomi i skoleavdelinga Sykefravær Ansettelser Budsjett 2015 Økonomiplan Strategiplan for skolen Sku (skoleutvikling for ungdomstrinnet) RAVO endelig ny lokalisering høst 2014! 6

8 Alternative undervisningssteder/frikult Ny ungdomsskole Kompetanse for kvalitet (Program for etter- og videreutdanning) Bruk av midlertidige ansettelser Forståelse og innføring av ny arbeidstidsavtale for lærere i skole fra høsten (SGS 2213) Rutiner ved nedbemanning Møter med barnehagesjef: Økonomi og budsjett Sykefravær Brukerundersøkelsen sendes ut i mars uten endringer Arbeidstid for pedagoger Nedleggelse av Myrtun barnehage Rekruttering av nye pedagoger Klesgodtgjørelse Ansettelser/intervju Behandling av dispensasjoner i kommunale og private barnehager Planleggingsdager i kommunale barnehager Intervju og ansettelse av prosjektleder Informasjon om avvikling av RKK Tilsyn i kommunale og private barnehager Tilsyn med kommunens ansvar for spesialpedagogisk hjelp Ulike kurs/tema for tillitsvalgte: Grunnskole, barnehage, Rana PPT, Rana voksenopplæring, rådhuset: Årshjul for medbestemmelse Ansettelser Arbeidsmiljøloven Arbeidsplaner skole og barnehage Økonomi Rana Kommune Nedbemanning rutiner/regler Medbestemmelse/styringsrett Tariff 2014 og mellomoppgjøret 2015 Delt dagsverk/pålagt kveldsarbeid Profesjonsetikk. Avviksmeldinger 4.A.4 forhandlinger. Mulighet til å forhandle lønn for ny utdannelse utenom de ordinære lokale forhandlinger. Lokal lønn Kurs for tillitsvalgt i skole og barnehage Barnehagesjefen, skolesjefen og rådmannen var til stede. Tema: økonomi/budsjett og oppgaver til pedagogisk leder/pedagogisk leder med utvidet ansvar Nordlandsforum. Tema: Kvalitet i barnehage og skole Lederkurs. Tema: Barnehageoffensiven og Politisk debatt Styremøter Styreseminar for styret i Utdanningsforbundet Rana. Styrearbeid Kurs i Pbl, både for Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Tema: Pensjon i Pbl-oppgjøret og strategier og utfordringer 7

9 Møte med styrere i kommunale og private barnehager. Tema: Lokale forhandlinger Tariffkurs for tillitsvalgt i private barnehager. Tema: Konfliktberedskap og medlemslister Tariffkurs. Tema: Lokale forhandlinger i KS Deltatt på klubbmøte i en kommunal barnehage ATV-seminar for tillitsvalgt i skole og barnehage. Tema: Tillitsvalgtarbeid, arbeidsplasser i skole og barnehage (Arbeidsmiljøloven), reiseregulativ og seniorpolitikk. Partssammensatt kurs for ledere og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Rana: Ansettelser (v/ Ulleberg).Utsatt på grunn av sykdom. Treffpunkt for lederne: Det er et ønske å gi lederne mulighet til å treffe sine hovedtillitsvalgte minst to ganger i året. Det ble avholdt slike møter mot ledere i barnehage og ledere i skole med tema tariff og lokale forhandlinger. Arbeidsoppgaver: De hovedtillitsvalgte har fordelt arbeidsfeltene mellom seg slik at det er mulig å spisse kompetansefeltene. Samtidig er det viktig at vi jobber i et fellesskap der kunnskapsdeling og gode dialogmøter sikrer utvikling og best mulig kvalitet. Kontoret mottar jevnlig spørsmål fra lokale tillitsvalgte og enkeltmedlemmer. En del spørsmål løses raskt med korte svar, mens andre medfører at det blir opprettet saker. Medlemshjelp er en viktig del av våre oppgaver. Kommunen skal de kommende årene ta ned driften med flere titalls millioner hvert år. Dette har vært en stor utfordring i år, spesielt for skole, men barnehagene er også inne i sine nedtak. De hovedtillitsvalgte deltar i ulike møter/omstillingsutvalg der kutt og nedbemanning blir utfordrende tema. Et tema som blir viktig i høst er kommunevalget. Et mulig forslag til skolebruksplan vil komme ut på høring etter valget. Hva vil partiene si om skolestruktur i valgmøter? Samarbeidet med arbeidsgiver i Rana går bra. Fra Utdanningsforbundet Nordland har vi mange avklaringer og diskusjoner. Vi takker alle for godt samarbeid. Vi takker spesielt alle tillitsvalgte for et flott og konstruktivt samarbeid! Kristin Grindstad Kari Brekke Arnesen Johannes Lillevold Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Rana Årsmeldingen fra hovedtillitsvalgt kommune tas til orientering. Forslag vedtatt 8

10 Sak 03/2015: REGNSKAP

11 10

12 11

13 12

14 Forslag til 1. Det framlagte regnskapet for Utdanningsforbundet Rana 2014 godkjennes. 2. Revisjonsberetningen tas til etterretning. Forslag vedtatt 13

15 Sak 04/2015: HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015/ 2016 I tillegg til landsmøtevedtak i 2012, skal årsmøtet legge føringer for lokallagets arbeid. Ut fra dette, samt lokale behov, er det satt opp følgende satsingsområder for perioden Samfunnsaktør: Utdanningsforbundet Rana vil jobbe mot arbeidsgiver og lokalsamfunn for at barn, unge og medlemmer skal få gode vilkår. Vi vil arbeide for å være med på og påvirke der det tas avgjørelser. Gjennom å delta i møter med politikere, administrasjon, skolesjef/ barnehagesjef og ad hocgrupper, vil vi forsøke å påvirke beslutninger og påse at lover og vedtekter etterfølges. Spesielt kan nevnes : Følge med på tilsyn av barnehagene som startet i 2014 Være aktiv samarbeidspartner i prosjektgruppe som jobber med skolebruksplan Arbeid med budsjett og økonomiplan Være aktiv i prosesser rundt eventuell kommunereform Arbeide for at profesjonsetisk plattform implementeres/ vedlikeholdes på arbeidsplassene og arrangere medlemsmøte med etikk som tema Jobbe mot de politiske partiene i forkant av neste lokalvalg med tanke på klargjøring av deres syn i ulike aktuelle barnehage og skolespørsmål, bl.a. arrangere debattmøte Følge opp at arbeidsoppgaver til RKK blir ivaretatt på en forsvarlig måte Arrangere medlemsmøte med fokus på etikk Være pådriver i forhold til å få flere barnehagelærere (50% pedagogtetthet) Lønns- og arbeidsvilkår: Være aktiv for at våre interesser blir ivaretatt i utforming av ny lønnspolitisk plan i kommunen. Arbeid med justering av avvikssystem innen HMS-arbeid i kommunen. Arbeide for mest mulig lik og rettferdig godtgjørelse for funksjoner som ATV, teamledere osv Videreføre to-dagers seminar for tillitsvalgte i tråd med tilbakemeldt behov Være pådriver overfor arbeidsgiver ift gjennomføring av kurs for kommende pensjonister Påvirke arbeidet med utarbeidelse av ny seniorpolitisk plan for kommunen. Utdanningspolitikk: Opprettholde arbeidet for å få flest mulig lærere med på etter- og viderutdanningsordninger. Bruke de fora vi har for å følge med og påvirke etterutdanning av barnehagelærere, deriblant forsøke å få studiepoeng til lokal satsing på Regio Emilia-skolering Sette fokus på arbeid fra Ludvigsenutvalget for å være best mulig forberedt til høringene (ny læreplan?) Organisasjonspolitikk: Jobbe for å få til et aktivt og fulltallig lederråd Arbeide videre med ansvarliggjøring og system for medlemsregistrering for å få dette best mulig oppdatert til enhver tid. Være en sentral aktør i spørsmål som berører eventuell kommunereform for å ivareta våre medlemmer i eventuell ny struktur Det er ønskelig å få bedre kontakt med medlemmene ved at leder, HTV og styremedlemmer kan bli invitert til klubber og møter med ledergrupper. Evaluere styrearbeid og gjøre eventuelle justeringer ift organisering av møter, ansvarsfordeling og lignende. Opprettholde god kontakt med pensjonistmedlemmene. Dette kan bl.a. skje gjennom kurs, samarbeid med LOP, årlig julebord og solkaffe, samt en felles tur annet hvert år. Arrangere lunsjmøter 1-2 ganger i året med ledergruppene, samt medlemmer fra små arbeidsplasser. Påse arrangering av felles kurs for ledere og ATV, spesielt HA og SFS 2213 (ny arbeidstidsavt.) Jobbe med verving for å få ATV på alle arbeidsplasser med flere medlemmer, samt beholde medlemmer (øke til 900?) Vedtak: Årsmøtet vedtar handlingsplan for Utdanningsforbundet Rana for 2015/ 2016 Årsmøtet vedtok forslaget 14

16 Sak 05/2015 INNSENDTE SAKER A: Opprettelse av Profesjonsetisk råd? Landsmøtet i 2012 ba sentralstyret om å legge fram en sak om profesjonsetisk råd på landsmøtet i Landsmøtet vedtok også at mandat og sammensetning av et slikt råd skulle utredes for å gi organisasjonen et solid grunnlag for diskusjoner. Utredningen er ferdigstilt som Temanotat 5/2014 Lærerprofesjonens etiske råd- et kunnskapsgrunnlag for mulige veivalg i Utdanningsforbundet. I tråd med Profesjonsetikk strategiplan for landsmøteperioden skal det nå legges til rette for diskusjoner i organisasjonen om hvorfor, hvordan og om et profesjonsetisk råd skal etableres. (Temanotat finnes her: Kort om Temanotat 5/2014: Lærerprofesjonens etiske råd et kunnskapsgrunnlag for mulige veivalg i Utdanningsforbundet Arbeidet i barnehage og skole har alltid vært forankret i noen grunnleggende verdier. På Utdanningsforbundets landsmøte i 2009 ble det vedtatt at organisasjonen skulle skape et konkret og felles uttrykk for de verdiene og det felles ansvaret lærere og ledere i barnehage og skole har for å utvikle etisk forsvarlig praksis. En viktig milepæl ble nådd da sentralstyret i Utdanningsforbundet etter omfattende organisasjonsmessige prosesser vedtok Lærerprofesjonens etiske plattform høsten Arbeidet med etikk er et prioritert satsingsområde for Utdanningsforbundet. På landsmøtet i 2012 var spørsmålet hvordan arbeidet med profesjonsetikk skulle forankres og videreutvikles. Ett av de foreslåtte tiltakene var å etablere et profesjonsetisk råd, som skulle ha som overordnet mål å bidra til økt bevissthet om profesjonsetikk ved å løfte fram utfordringer og verdispørsmål i utdanningssektoren i det offentlige rom. Landsmøtet vedtok i stedet at mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd skulle utredes nærmere, og at en sak om en eventuell etablering først skulle behandles på landsmøtet i Dette temanotatet er en oppfølging av dette vedtaket, og har som mål å utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlaget før det kommende landsmøtet i november Temanotatet tar imidlertid ikke stilling til om det bør etableres et råd eller ikke. Temanotatet legger vekt på å belyse to overordnede problemstillinger hva kan og bør mandatet til et mulig profesjonsetisk råd være, og hvordan kan og bør et mulig profesjonsetisk råd settes sammen. Dette blir blant annet gjort i lys av modeller og erfaringer fra tilsvarende organ hos lærerorganisasjoner i henholdsvis Finland, Sverige og Danmark. Helt avslutningsvis blir det stilt noen sentrale spørsmål som det vil være viktig for Utdanningsforbundet å diskutere fram mot det kommende landsmøtet. Elementer i en mulig norsk modell Et profesjonsetisk råd kan bli gitt ulike mandat, settes sammen på ulike måter og være mer eller mindre tett knyttet til lærerorganisasjonen(e)som oppretter rådet. Følgende refleksjoner gir en inngang til temanotatet: Mandat Hva kan og bør være de primære oppgavene til et mulig profesjonsetisk råd i en norsk kontekst? Skal det først og fremst være å reise prinsipielle etiske problemstillinger til debatt i det offentlige 15

17 rom, eller skal det primært være å støtte Utdanningsforbundets og eventuelle andre organisasjoners interne arbeid med profesjonsetikk? I dette spennet mellom det eksterne og det interne kan en mulig norsk modell utformes. Sammensetning Sammensetningen av et eventuelt råd må speile mandatet. I et eksternt råd vil det være naturlig å ha en overvekt av medlemmer som ikke kommer fra profesjonen selv, for eksempel moralfilosofer og akademikere fra andre disipliner som utdanningsforskning, psykologi el. I et råd som er mer internt rettet i sine oppgaver, er det naturlig at rådets medlemmer kommer fra profesjonen selv. Uansett hvilken sammensetning et eventuelt råd måtte få, vil det være en selvfølge at medlemmene har en særskilt etikk-kompetanse. Rådsorganisering/organisasjonstilknytning Råd kan organiseres med liten tilknytning til lærerorganisasjon(ene), med stor grad av autonomi, da har rådet stor frihet til å påvirke mandat og oppgaver. En slik ekstern organisering kan gi større legitimitet når rådet skal uttale seg i saker av allmenn interesse. Et råd som er organisert internt i lærerorganisasjonen kan ha stor legitimitet innad, men mindre legitimitet utad, fordi tilknytningen til lærerorganisasjonen kan redusere mulighetene for hva rådet kan uttale seg om. Rådets nærhet eller distanse til lærerorganisasjonen har betydning for skillet mellom politikk og etikk og jus og etikk. Organisasjonslandskap Begrepet organisasjonslandskapet er brukt som begrep for å beskrive konteksten rådet er opprettet i. Organisasjonslandskapet har betydning når valg om opprettelse av råd skal gjøres. Lærerorganisasjoner kan velge å samarbeide om opprettelsen og drift av et råd. Et samarbeid er imidlertid ikke en forutsetning for å opprette et råd. Størrelsen på lærerorganisasjonen og hvem medlemsmassen består av, vil ha betydning for rådets virkefelt. Det norske organisasjonslandskapet ser slik ut: Utdanningsforbundet har ca medlemmer. Organiserer vel 90 % av lærere i grunnskolen, medlemmer i hele utdanningssektoren, fra barnehager til høgre utdanning. Skolenes landsforbund har ca medlemmer. Norsk lektorlag har ca medlemmer Skolelederforbundet har ca medlemmer Årsmøtet i Utdanningsforbundet Rana er enige i at arbeid med profesjonsetikk er et viktig arbeid som må prioriteres, også av sentralstyret. Vi ønsker imidlertid at dette arbeidet likestilles med andre saker sentralstyret arbeider med og at det derfor ikke skal opprettes et eget profesjonsetisk råd. Forslaget vedtatt B: Justeringer av Hovedavtalens del B, 3.3 c; frikjøp for hovedtillitsvalgt Ved overgang til nye kommuner, vil det bli et stort arbeid med å justere ulike avtaler som er inngått i de ulike kommunene før kommunesammenslåing. I tillegg vil det bli flere enheter og et større geografisk område å forholde seg til. I vårt fylke vil det ellers i mange sammenhenger kunne bli mye tid som går bort i rein forflytning mellom ulike arbeidsplasser som en skal forholde seg til. Det er derfor viktig at det opprettholdes gode frikjøpsordninger, spesielt i overgangsperioden til opprettelse av nye kommuner. Sentralstyret må vektlegge arbeid med justering av avtaler med tanke på at frikjøpsressursene som ligger i dag i den enkelte kommune, opprettholdes samlet i nye, større kommuner. Vedtatt 16

18 C: Justering av frikjøp/ lederressurs i kommuner som blir sammensatt av to eller flere tidligere kommuner I anledning den kommende kommunereformen, der kommuner i første omgang kan slå seg frivillig sammen med hverandre, stiller dette store krav til samarbeid på ledernivå lokalt i Utdanningsforbundet før og etter sammenslåingen i de aktuelle kommunene. Å ivareta demokratiets funksjon i det kommende lokallaget er en stor og viktig jobb for ny leder og det nye styret. Å være synlig og markere Utdanningsforbundet lokalt, vil bli minst like viktig etter kommunesammenslåingen. I store deler av Nordland vil kommunesammenslåing skape store og vidstrakte kommuner når det kommer til areal. Antallet medlemmer i lokallaget vil i mange tilfeller ikke øke tilsvarende. Frikjøpsprosenten i nydannede lokallag vil ikke stå i samsvar med behovet for frikjøp i nye større kommuner. Sentralstyret må vektlegge arbeid med justering av stiger for frikjøp med tanke på at frikjøpsressursene som ligger i dag i den enkelte kommune, opprettholdes samlet i nye, større kommuner. Lokallagene står fritt til å fordele ressursen på styremedlemmene ut fra hva som er mest hensiktsmessig geografisk og arbeidsmessig for å kunne ivareta tillitsvalgtoppgaver hjemlet i Utdanningsforbundets vedtekter. Vedtatt D: Ressurser til lokallag ifm kommunereform Kommunereformen legger opp til større kommuner. Da vil det naturligvis også bli større områder en skal forholde seg til. For å ivareta demokratiske prosesser, blir det viktig å få med personer i styre og komiteer fra de tidligere kommunene. Når en skal arrangere kurs og møter, må det legges til rette for mest mulig like muligheter for deltakelse ved at skyss dekkes og mat serveres. I noen tilfeller kan det også bli nødvendig å dekke overnattinger og frikjøp. Med den begrunnelse bør vi beholde dagens tildelinger i de ulike lokallagene til de nye lokallagene. Sentralstyret må vektlegge arbeid med justering av tildelinger med tanke på at ressursene som ligger i dag i den enkelte kommune, opprettholdes samlet i nye, større kommuner. Vedtatt E: Justering av 64.1, Valgkomité Det vil være viktig å ivareta demokratiske prosesser når en skal sette sammen nytt styre i en ny kommune. Bl.a. vil det være viktig å få med personer som kjenner de «gamle» kommunene og arbeid i de gamle lokallagstyrene. Styrene i aktuelle kommuner samles og finner minst 6 kandidater til ny valgkomité. På årsmøte hvor nytt styre velges, velges det også ny valgkomite. Denne valgkomiteen skal være sammensatt i samsvar med gjeldene kvoteringsregler, jf. 15, samt ha medlemmer representert fra tidligere kommuner. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Vedtatt 17

19 F: Utdanningsforbundets pensjonistmedlemmer i LOP (Landsforeningen for offentlige pensjonister) Bakgrunn for saken: Utdanningsforbundet har en stor gruppe pensjonistmedlemmer. Bare i Rana er gruppa på nesten 200 og den vokser relativt raskt. UDF Rana har ikke et lokalt pensjoniststyre, men det finnes en pensjonistkontakt som er fullverdig medlem av styret i UDF Rana. Regionalt (fylkesnivå) og sentralt er det etablert pensjoniststyre, men det er vanskelig å få øye på saker og tiltak som har betydning for den medlemsgruppen som pensjoniststyrene skal representere. Det sentrale pensjoniststyret i Utdanningsforbundet har i mange år hatt problemer med å få gjennomslag i sentralstyret (i Utdanningsforbundet) for ønsket om større medinnflytelse i saker som angår pensjonistene spesielt. Sentralstyret nedsatte i 2013 ei arbeidsgruppe som vurderte spørsmålet om lærerpensjonistene bør organiseres i en selvstendig organisasjon.arbeidsgruppa konkluderte med at den ikke ville tilrå dette. Situasjonen nå: Utdanningsforbundet er i prinsippet ei fagforening for yrkesaktive, og det er helt naturlig at UDF konsentrerer seg primært om å ivareta interessene til de yrkesaktive medlemmene. UDF sin makt og innflytelse har selvsagt også sammenheng med organisasjonens størrelse. Den store gruppa pensjonistmedlemmer i UDF bidrar i betydelig grad til organisasjonens størrelse og dermed til organisasjonens makt og innflytelse og mulighet til å få gjennomslag for saker som har betydning for de yrkesaktive medlemmene. Det er fullt forståelig at UDF fortsatt vil ha pensjonistene som medlemmer. Pensjonistmedlemmene betaler en overkommelig kontingent og nyter godt av UDF sine forsikringsavtaler og andre økonomiske fordelsavtaler. Lokalt i Rana får pensjonistmedlemmene tilbud om førjulsmiddag, solkaffe og utflukter og det planlegges tilbud om språkkurs innrettet mot pensjonistenes reiseaktivitet. Totalt sett er det grunn til å anta at pensjonistmedlemmene får god uttelling for den kontingenten som disse medlemmene betaler. Ut fra ei samla vurdering er det sannsynligvis til stor nytte for både UDF og pensjonistene at pensjonistene fortsetter sine medlemskap i UDF. Samtidig er det grunn til å anta at andre enn UDF er bedre i stand til å ivareta pensjonistenes interesser som pensjonister. Landsforeningen for offentlige pensjonister (LOP) har drøftingsrett med staten i spørsmål som angår pensjonistenes rettigheter både økonomiske og andre. Lokalt i Rana er LOP godt representert i kommunens eldreråd. LOP har lokale organisasjonsledd. LOP Rana har månedlige medlemsmøter på dagtid med tema og sosialt samvær og arrangerer årlige turer for sine medlemmer. LOP Rana har pr januar medlemmer. Vel en tredel av dem er også medlemmer av UDF. Hvis et flertall av lærerpensjonistene i Rana var medlemmer i LOP, ville denne organisasjonen kunne fungere som et lokalt organisasjonsledd for pensjonistmedlemmene i UDF. På sentralt nivå både i UDF og LOP har spørsmålet om et nærmere organisatorisk samarbeid vært reist en rekke ganger uten at det har kommet noe konkret ut av det. Se for øvrig innspillet Pensjonistenes plass i Utdanningsforbundet av Per Lygre i Utdanning nr side 34. Tiltak for å få fokus på saken lokalt og sentralt: Det kan være en god ide å fatte et lokalt vedtak i Rana om et organisatorisk samarbeid med LOP, både for å få forbedret medlemstilbudet til pensjonistene i Rana og for å sette samarbeidet med LOP på dagsorden regionalt og sentralt. På sikt kan det tenkes at ei konstruktiv løsning vil være kollektivt medlemskap i LOP for pensjonistene i UDF eventuelt med en individuell reservasjonsrett. Økonomisk kan det tenkes flere ulike løsninger, der den mest nærliggende kanskje kan være at UDF sentralt overfører midler til LOP tilsvarende LOP sin sentrale kontingent (200 kr pr medlem) og der den enkelte betaler en lokalkontingent til LOP (pr i dag er denne på 100 kr pr medlem pr år i Rana). 18

20 Konkret tiltak i Rana 2015: UDF Rana foreslår at vi prøver ut denne modellen hos oss. Det betyr en kostnad for UDF Rana på 200 kr per pensjonistmedlem som samtidig er medlem av LOP Rana, og det betyr en kostnad for det enkelte pensjonistmedlem på 100 kr pr år (lokal kontingent til LOP) i tillegg til kontingenten til UDF. UDF Rana bør søke de overordnede organisasjonsledd om økonomisk kompensasjon for hele eller deler av kostnaden til kontingentutgifter til LOP. Søknaden begrunnes med at erfaringene med et slik samordningstiltak bør være i alles interesse. Regionalt og sentralt organisasjonsledd er kanskje de som bør ha størst interesse i å få etablert tiltak som fører til at pensjonistene opprettholder sine medlemskap i UDF og dermed bidrar både til forbundets økonomi og ikke minst til forbundets størrelse og dermed til forbundets makt og innflytelse og forbundets mulighet til å ivareta interessene til de yrkesaktive medlemmene. 1.Utdanningsforbundet Rana ønsker at det etableres et organisatorisk samarbeid mellom Utdanningsforbundet og Landsforeningen for offentlige pensjonister (LOP). Vi ber regionalt og sentralt organisasjonsledd ta initiativ for å få til et slikt samarbeid. 2. Utdanningsforbundet Rana foreslår at det vurderes ei ordning der våre pensjonistmedlemmer beholder fulle rettigheter i Utdanningsforbundet samtidig som LOP får en funksjon som Utdanningsforbundets pensjonistorganisasjon. Konkret foreslår vi at pensjonistmedlemmene våre oppfordres til å melde seg individuelt inn i LOP og at Utdanningsforbundet dekker sentral kontingent (for tiden 200 kr pr år) for de av våre medlemmer som er medlemmer i LOP 3. For å få erfaringer med hvordan ei slik ordning kan fungere i praksis, vil Utdanningsforbundet Rana prøve ut ordninga lokalt fra januar 2016 begrunnet i en interesse for organisasjonen for å høste erfaringer med slikt organisatorisk samarbeid. Våre pensjonistmedlemmer oppfordres til å melde seg individuelt inn i LOP Rana. Lokaldelen av kontingenten (for tiden 100 kr pr år) betales av den enkelte. Kontingenten til LOP sentralt (for tiden 200 kr pr år) dekkes av UDF Rana med forbehold om refusjon fra sentralt ledd. 4. Saken meldes inn som sak til fylkesårsmøte og landsmøte. Enstemmig vedtatt 19

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård Årsmøte 19. mars 2015 kl. 19.00 Korgen gjestegård Side - 2 - SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 4 Sak 2: Årsmeldinger... 5 Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes.... 5 Årsmelding

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Presentasjon på Kommuneøkonomikonferansen i Nordland 12.6.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Sak 28/14 Godkjenning av protokoll 04/14 Protokollen er lagt ut på hjemmesiden og vises under møtet.

Sak 28/14 Godkjenning av protokoll 04/14 Protokollen er lagt ut på hjemmesiden og vises under møtet. 03.11.14 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Tor Gunnar Ånes Nordhøy Vefsn Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 990 29 719 Styret Protokoll styremøte 05/14. Mandag 03.11.14 kl. 19.00

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan

Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan 2016-2017 "Om det ikkje går buss dit du ska, ja så kan du vel nå dit i alle fall. Om det ikkje stoppe bila og tar dæ på, så får du begynne å gå." - Nøkken - "Om

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø

Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø Kl 1800 2200 Tilstede: Styret: Anja Johansen Jostein Toftebakk Mats Hansen Gøran Rasmussen Åland Gro Helen Klingenberg Emilie Linnea Bronder Ingrid

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Disse møtte: S. Sivertsen Ingjerd Nygård Kjersti Drevsjømoen Often Bente Hugdal Grethe Nyrønning Ingrid Linna Gunn Toril Ryen Kari Vårhus Turid

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse Årsmøteforberedende kurs 8.12.2015 Gode forberedelser er viktig! Årsmøteforberedelser bør være sak på alle styremøter Hold styr på alle frister Styret har

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag 17.06.2013 13/00888-3 Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Til stede: Forfall: Referent: Lisbet Strickert Jorid Østvik Preben P. Uthus Just

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Sist endret av Landsmøtet 2015 1 NAVN OG FORMÅL Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.4.16 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Møtetid: 5.april 2016 kl. 1800-2100 Møtested: Thon hotell sentrum Tilstede: Antall stemmeberettigede: 32 Saksliste: 1. Konstituering ( 58.1.1)

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 18.-19.10.10 Møtested : Fylkeskontoret Møteledere: Randi Lillegård, Jon A. Haugen PROTOKOLL Tid: 18.10.10 kl 10.30-16.00 19.10.10 kl 09.00-15.30

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 1 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 Tilstede: Forfall: Referent: 23. oktober 2012,, Hanne Hansson, Torkild Grimsrud, Renée Christin Røyneland, Anne Cathrine Fodstad, Torgeir Moen (ikke sak 56, 58 og

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS)

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) 1 Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Organisation.

Detaljer

REFERAT PST 3/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +47 24142120

REFERAT PST 3/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +47 24142120 - REFERAT PST 3/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +4 24142120 Møtedato/tidspunkt: mandag 22. juni 2015 kl. 09:00 til kl. 12:00 Sted: Til stede: Hotell

Detaljer