ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG kl VEL MØTT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!"

Transkript

1 ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG kl VEL MØTT! Adresse Skolealleen Mo i Rana E-post/Internett Telefon Telefaks Foretaksnr Orgnr

2 Tilstede: stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag ved Båsmokoret. Sak 01/2013: Forslag vedtak: KONSTITUERING A: Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes. Forslag vedtak: Forslag vedtak: Forslag vedtak: Forslag vedtak: Forslag vedtak: B: Valg av møteledere: a) Dirigenter: i) Dag Østerdal ii) Hilde Rausandaksel (bisitter) C: Valg av referenter m.m.: a) Referenter: i) Liv-Unni G. Mikalsen b) Tellekorps: i) ii) c) Protokollunderskrivere: i) ii) D: Godkjenning av saksliste og dagsorden i) Saksliste: Sak 01/13 Konstituering Sak 02/13 Årsmeldinger Sak 03/13 Regnskap 2012 Sak 04/13 Handlingsplan for Utdanningsforbundet Rana 2013/2014 Sak 05/13 Innkomne saker Sak 06/13 Budsjett for Utdanningsforbundet 2013/ 2014 Sak 07/13 Valg Sak 08/13 Resolusjoner 1

3 ii) Dagsorden: Åpning av årsmøtet Kulturelt innslag ved Båsmokoret Sak 01/13 Konstituering Sak 02/13 Årsmeldinger Pause med mat/ kaffe Sak 03/13 Regnskap 2012 Sak 04/13 Handlingsplan for Utdanningsforbundet Rana 2013/2014 Sak 05/13 Innkomne saker Sak 06/13 Budsjett for Utdanningsforbundet 2013/ 2014 Sak 07/13 Valg Valg av 3 styremedlemmer Valg av 3 varamedlemmer Valg av hovedlitsvalgte Valg av 4 medlemmer valgkomité Sak 08/13 Resolusjoner Avslutning av årsmøtet Forslag vedtak: Forslag vedtak: E: Fastsetting av reglement for årsmøtet: 1. De som ønsker å tegne seg på talerlisten, viser dette med å rekke opp en hand. De som ønsker å tegne seg for replikk, viser dette ved å rekke en hand opp, og viser to fingre. Det gis ikke anledning duplikk 2. Forslag må leveres skriftlig og være undertegnet med forslagslerens navn. Nye forslag kan ikke sles i en sak etter at møtet har vedtatt at strek er satt. 3. Talere bruker talestolen hvis ikke årsmøtet bestemmer noe annet. i) Styrets forslag møtereglement for årsmøtet vedtatt. Generelt om valgene Valgene gjelder for to år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om og som har sagt ja å sle valg. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. ii) Styrets forslag valgreglement for årsmøtet vedtatt. 2

4 Sak 02/2013: ÅRSMELDINGER Årsmelding fra styret i Utdanningsforbundet Rana 2012/2013 Styret har i innevære periode bestått av følgende personer: Leder Kari Brekke Arnesen Skonseng skole Nestleder/sekretær Kjell Gunnar Boldermo Polarsirkelen vgs HTV kommune Alf-Per Korsnes Johannes Lillevold Kristin Grindstad Kari Brekke Arnesen fra Mo ungdomsskole Storforshei skole Barnas hus Skonseng skole Leder medl.gr. bhg Kristin Grindstad Barnas hus Leder medl.gr. gsk Marthe Granseth Gruben barneskole Leder medl.gr. vgo Elin Granmo Polarsirkelen vgs Leder medl.gr. fas Brit Johanne Pedersen PPT Repr. for ledere Bjørn Jacobsen Gruben ungdomsskole Kasserer/pensjonistarb. Fritz Otte Vara styret: 1. Johannes Lillevold (fast medlem fra ) 2. Mette Røbergeng 3. Liv-Åse Lorentzen Samarbeidsgruppe for ledere: Bjørn Jacobsen (Gruben ungdomsskole), Mette Røbergeng (Kirkebakken kulturbarnehage), Lisbeth Angelsen (Englia barnehage), Sylvi Bratteng (PPT) Styret har hatt 12 møter i perioden med omtrent 90 saker behandling, samt en seminardag 7. november Eksempler på saker som har vært behandling: Møte- og aktivitetsplan for 2012/2013 Tariffoppgjør Ajourføring av medlemsregister Lokale forhandlinger Permitteringer i forbindelse med konflikt Informasjonsflyt, hjemmeside og facebook Budsjett Medlemsengasjement Opprettelse av lederråd Årsmøte 2013 Strategiplan for ungdomsskolen Samlokalisering av Polarsirkelen videregående skole Kontaktlærerordning ved Polarsirkelen videregående skole Barnehagedagen 3

5 Medlemsmøter/kurs/aktiviteter: Kurs for litsvalgte Kurs for litsvalgte i PBL-A om konfliktberedskap Kurs for litsvalgte i PBL-A om konfliktberedskap Tur for pensjonistmedlemmer Kurs for litsvalgte Medlemsmøte med Håvard Tjora Møte med skoleledere om lokale forhandlinger Møte med kommunale barnehagestyrere om lokale forhandlinger Kurs for nye litsvalgte (modul 1) Styreseminar i Mosjøen Kurs for litsvalgte Julebord for pensjonistmedlemmer Kurs for litsvalgte Kurs om styringsrett og medbestemmelse med Knut Ulleberg Medlemsmøte for barnehagemedlemmer Solkaffe for pensjonistmedlemmer Medlemsmøte om pensjon Årsmøte For styret i Utdanningsforbundet Rana Kjell Gunnar Boldermo Nestleder Forslag vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen orientering. 4

6 Årsmelding for hovedlitsvalgt kommune for perioden mars 2012 mars Vervet hovedlitsvalgt er hjemlet i hovedavtalen for KS og gir rett å representere de kommunalt ansatte medlemmene av Utdanningsforbundet Rana. Fra årsmøtet våren 2012 fram 2. oktober ble HTV- oppgavene ivaretatt ved HTV Alf Per Korsnes og vara HTV Johannes Lillevold. Fra 2. oktober har disse vært konstituert som HTV: Kristin Grindstad (35 % - hovedvekt barnehage), Kari Brekke Arnesen (20 % - hovedvekt skole), Johannes Lillevold (70 % - hovedvekt skole). Hovedlitsvalgt: deltar i drøftings- og forhandlingsarbeid med Rana kommune og har uttalerett i ansettelsessaker. har vedtaksrett i politiske saker i partssammensatt utvalg (PSU) bindeledd mellom de litsvalgte og arbeidsgiver Hovedlitsvalgt har møtt som fast medlem i: Partssammensatt utvalg (PSU): Politikere og de ansattes representanter (HTV). Arbeids- og miljøutvalg (AMU): Administrasjon og ansatterepresentanter/ hovedverneombud. (Utdanningsforbundet hadde ledervervet dette året, men mistet ledervervet og medlemsplass høsten 2012 pga HTV skiftet. Vi har satt i gang arbeidet med å få inn et nytt fast medlem). Omslingsutvalget (OSU): Administrasjon og de ansattes representanter. Andre forum: Møte med barnehagesjef og skolesjef. Møter i Hovedlitsvalgt gruppe. Fagutvalget. Diverse korte prosjektgrupper satt ned av arbeidsgiver. Omslingsprosjekt/Rana Kommune Hovedlitsvalgt har møtt i følgende arbeidsutvalg: Strategiplan for skolene (kom sent inn i dette arbeidet). Arbeidsgruppe barnehage arbeidstid i kommunale barnehager. Etisk plattform i Rana Kommune 4A.4 forhandlinger. Ny mulighet å forhandle lønn for ny utdannelse utenom de ordinære lokale forhandlinger. Lønnsforhandlinger: Vi har forhandlet lokal lønn for alle medlemsgrupper/kapittel. Møter med skolesjef: - Økonomi i skoleavdelinga - Sykefravær - Ansettelser - Budsjett Økonomiplan - Strategiplan for skolen - Ny giv - Skup - Gnist (Program for kompetanseheving) - Senioravtalen - RAVO - Alternative undervisningssteder/frikult - Leirskoleavtalen Møter med barnehagesjef: - Økonomi og budsjett - Sykefravær - Tilsyn av barnehager 5

7 - Arbeidstid for pedagoger - Full barnehagedekning - Rekruttering av nye pedagoger - Pedagogisk norm i barnehagene - Klesgodtgjørelse - Ansettelser - Mentorordning Kurs for litsvalgte: Grunnskole, barnehage, Rana PPT, Rana voksenopplæring, rådhuset: - Rutiner rundt lokale kurs - Årshjul for medbestemmelse - Arbeidsplaner skole og barnehage - Lokal lønn - Senioravtalen - forsikringsavtalen - Pensjon, personalsaker, omsling, IA, oppfølging ved sykefravær. - Bedriftshelsetjenesten - Kompetansekartlegging - Tariff Delt dagsverk/pålagt kveldsarbeid - Profesjonsetikk. - Avviksmeldinger - 4A.4 forhandlinger. Ny mulighet å forhandle lønn for ny utdannelse utenom de ordinære lokale forhandlinger. Partssammensatt kurs for styrere og litsvalgte: - medbestemmelse og styringsrett Treffpunkt for lederne: Det er et ønske å gi lederne mulighet å treffe sine hovedlitsvalgte minst to ganger i året. Det ble avholdt møter mot lederne i barnehage og lederne i skole. Tema siste møte høst 2012 omhandlet arbeidstid og lokal lønn/godtgjørelser. I legg de hovedlitsvalgte har også lokallagslederne - leder/nestleder deltatt. Vi takker alle litsvalgte i skole og barnehage for et flott og konstruktivt samarbeid! Kristin Grindstad Kari Brekke Arnesen Johannes Lillevold (Alf Per Korsnes fram 2. oktober) Hovedlitsvalgte Utdanningsforbundet Rana Forslag vedtak: Årsmeldingen fra Htv kommune tas orientering. 6

8 Årsmelding leder. Som leder har jeg denne perioden vært 80% frikjøpt. I legg har jeg vært 20 % frikjøpt som hovedlitsvalgt fra 1. oktober Dette har gjort at jeg har kunnet ta del i ulike sider av arbeid i utdanningsforbundet. Oppgavene er varierte og gjør det både interessant og spennende å høre denne organisasjonen. Som leder og HTV har jeg deltatt på og arrangert kurs både lokalt, på fylket og sentralt. I forbindelse med lokale forhandlinger deltok jeg på kurs i Oslo og Mosjøen. Fylket arrangerer flere kurs for ledere, HTV, ATV og kasserere. Jeg har deltatt på 4 av disse. I mars deltok jeg på konferanse på Mo; Samspill skaper vekst. Jeg har vært med på arrangement for pensjonistene; en vårtur (Saltdalen), julebord og Solkaffe I november gjennomførte vi et godt styreseminar kombinert med et større ATV-kurs i Mosjøen. Det føltes nyttig for alle parter. Evalueringa gjenspeilte at dette var noe vi måtte videreføre. Dette har vi forsøkt å anskueliggjøre og planlegge så langt, ved å legge det inn i budsjettet. I mars fikk vi gjennomført et kurs for både ledere og plasslitsvalgte. (Knut Ulleberg: styringsrett og medbestemmelse) Slike felles kurs ser jeg på som viktige for en felles forståelse av avtaleverk og arbeidsmiljø. Jeg vil derfor forsøke å få flere kurs og møter med felles agenda. Jeg har brukt utrolig mye tid på arbeid med medlemslister. Det har vært mye feil i legg at det oppleves vanskelig for den enkelte å gå inn på Min side for å endre noe. Jeg håper det arbeidet som er lagt ned, skal gjøre det lettere å jobbe videre med dette. Styremøtene har vært gode for å få møte alle undergruppene i UDF. Vi har god dialog og det oppleves som nyttig å ha denne måten og diskutere ulike problemslinger på tvers av daglig hørighet. Jeg kan tenke meg i det videre arbeidet å lufte muligheten for å ha styremøter delvis på dagtid for å se om det kan gjøre det lettere for styremedlemmene å få denne frivillige innsatsen. Vi har ellers investert i møtebord og stoler på kontoret det siste året. Dette for å kunne gjennomføre styremøtene på et sted med gang det vi trenger av internett, kontorutstyr og ellers ha plass nok. Økonomien i lokallaget er relativt grei. Vi vil fortsatt bruke mye penger på møter, kurs og skolering for og av medlemmene. Utdanningsforbundet Rana er i sum en aktiv, oppegående organisasjon. Det arbeides godt på alle nivå i organisasjonen. Vi ønsker å yte god assistanse de som tar kontakt for å få hjelp. Noen ganger kan det ta tid for å gi svar. Her kan nevnes at vi bruker både fylkes- og sentralledd i legg UDF sine jurister. I den forbindelse vil jeg nevne at det jobbes sentralt med ei nettbasert bok; Håndbok i drift og ledelse av lokal- og fylkeslag, som jeg har store forventninger. Jeg har hatt ønske om å komme ut på de arbeidsplassene som har egne klubber, samt møte de medlemmene som er alene på sin arbeidsplass. Dette har det blitt for lite tid. Jeg har et innstendig ønske om at jeg skal få dette bedre i året som kommer. For meg har dette året vært spennende og lærerikt. Jeg vil spesielt takke styret og arbeidsplasslitsvalgte for godt samarbeid i året som er gått. Kari Brekke Arnesen, leder Forslag vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen orientering. 7

9 Årsmelding seksjon barnehage for perioden I denne perioden har jeg hatt følgende verv: Kontaktperson/HTV i lokallaget Styremedlem i seksjonsstyre/kontaktforum Barnehage på fylket HTV/Rana Kommune Medlem av gruppa som utarbeidet forslag arbeidsplan i forhold arbeidstid/planleggingstid for pedagogisk personale i kommunale barnehager. Styret har hatt hovedfokus på følgende saker: Ny arbeidstidsordning for barnehagelærere. Utarbeidet et forslag arbeidsplan i samarbeid med barnehagesjef. Lokale forhandlinger Kvalitet i barnehager Kurs med Ulleberg. Medbestemmelse og styringsrett. Høring - Ny barnehagelov Barnehagedagen 2012 og Barnehagedagen ble markert i Rana på ulike måter i de ulike barnehagene. Hver barnehage har selv hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av eget opplegg. Streikeforberedelse våren 2012, Pbl-A området. Det ble avholdt kurs for arbeidsplasslitsvalgte på dette området. Medlemsmøter: Arbeidstid i barnehagen. Vi hadde avtale med Bitte Aasegg fra Utdanningsforbundet Nordland om å delta. Men pga vær og føre avlyste Bitte sin ankomst og vi lokalt måtte «trå» med engasjement og kunnskapsformidling om tema. Kvalitet i barnehagen-barnehagedagen 2013 Arbeid i perioden i kontaktforum Barnehage/Nordland Fylke Det har vært stort fokus på barnehagen og dens innhold fra kunnskapsdepartementet i perioden, noe som har vært med på å skape en del av de store sakene i Kontaktforum Barnehage. Rekruttering av pedagogisk personale Planleggingstid/Arbeidstid for pedagogisk personale i barnehagen, Pedagognormen og bemanning i barnehagen-barnehageoppropet Ny barnehagelærerutdanning fra høsten 2013 Ny tittel- Barnehagelærer Mo i Rana Kristin Grindstad Forslag vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen orientering. 8

10 Årsmelding medlemsgruppe grunnskole Rana. Det har i siste år ikke vært egne møter i medlemsgruppe grunnskole. Det har heller ikke vært etterspørsel etter slike treff. Det er ønskelig fra undertegnedes side å opprette en støttegruppe/ forum innenfor grunnskole. Det viktigste og mest tidkrevende arbeidet siste år har vært lokalt lønnsoppgjør. Her jobbet medlemsgruppe grunnskole sammen med lederne innenfor grunnskole for å favne hele gruppen av medlemmer innenfor skole. Lokale forhandlinger er et tidkrevende arbeid, hvor det er utrolig viktig at praktiske opplysninger er på plass. Dette ble det brukt mye tid på. Noe vi kan ta med videre er viktigheten av at hvert enkelt medlems opplysninger er riktige. Marthe Granset Forslag vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen orientering. Årsmelding for medlemsgruppe FAS, Utdanningsforbundet Rana Det har i siste år ikke vært egne møter i FAS Rana, som har medlemmer ved PPT Rana, rådhuset, biblioteket, NAV, Yttrabekken ungdomshjem, Stamina Hot og BUP Rana. Det ser ikke ut å være behov for eller ønske om egne møter for denne medlemsgruppen. Det viktigste og mest tidkrevende arbeidet siste år har nok vært lokalt lønnsoppgjør, som gjaldt alle våre medlemmer ansatt i kommunen. Her har undertegnede vært i kontakt med alle kommunale FAS-medlemmer eller deres abeidsplasslitsvalgte underveis. Ved den største arbeidsplassen med FAS-medlemmer i Rana, PPT Rana, er det månedlige klubbmøter og medbestemmelsesmøter. Sist vinter har det vært mye fokus på fylkestingets behandling av fylkets spesialpedagogiske bud, med forslag om nedlegging av Spesialpedagogisk senter i Bodø og Logopedisk senter i Sømna, i legg nedlegging av en interkommunal, gjennomgående PP-tjeneste for videregående skole, fordel for en egen fylkeskommunal tjeneste. Sentrene er vedtatt nedlagt fra årsskiftet, mens det kan avgjøres lokalt om man vil videreføre eller avslutte en felles pp-tjeneste med kommunene. Brit J Pedersen Forslag vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen orientering. 9

11 mars Årsmelding fra Polarsirkelen videregående skole. Sammensetning av klubbstyret ved Polarsirkelen videregående skole: Elin Granmo Karin Stothard Moheia Mjølan Kongsvegen ATV Kjell Gunnar Boldermo * Vara Hallvard Aanes Stein Erik Nilsen Styremedlem Jørn Fossmo Ragnhild Monsen Ronny Sakariassen * Klubbstyreleder Klubbstyrets engasjement holder høyt nivå. Perioden har vært preget av 1) samlokalisering og 2) finansiering av utvidet kontaktlærerordning. 1) Fylkestinget fattet prinsippvedtak om samlokalisering av Polarsirkelen videregående skole ved studiested Mjølan. I samme vedtak ligger det at godt planlagt nybygg for teknikk og industriell produksjon (TIP) ved studiested Kongsvegen flyttes Mjølan. Eksisterende bygningsmasse for TIP brukes på dispensasjon fra Arbeidssynet. Nybygg skulle allerede vært tatt i bruk, men saksbehandling og posisjonsendringer på diverse nivåer i Nordland fylkeskommune medfører stadige utsettelser. 2) Polarsirkelen videregående skole har, grovt regnet, dobbelt så mange kontaktlærere som den har midler i henhold delt budsjett. De ekstra kontaktlærerne finansieres ved å telle ned antall undervisningstimer per år for samtlige av skolens lærere. Klubbstyret og fylkeslitsvalgte mener dette er brudd på hovedtariffavtalen, og saken er nå under behandling på fylkesnivå. Klubbstyret beklager sterkt at ledelsen ved Polarsirkelen videregående skole har ført oss inn i en situasjon med et slikt konfliktpotensiale ikke minst med tanke på at vi var i konflikt med konstatert tariffbrudd i en liknende problemsling for kun tre år siden. Kjell Gunnar Boldermo Klubbstyreleder Polarsirkelen videregående skole Forslag vedtak: Årsmelding fra Polarsirkelen videregående skole tas orientering. 10

12 Årsmelding fra pensjonistkontakten i Rana. Etter å ha vært medlem av Utdanningsforbundet Nordlands pensjoniststyre i 3 år, takket jeg for meg fra høsten Grunnen det var ikke interne forhold i pensjoniststyret: der føler jeg vi jobbet meget bra og hadde en god tone innad i styret. Derimot opplevde jeg i disse 3 årene at Utdanningsforbundet som organisasjonen viste liten eller ingen interesse for gruppen pensjonister. På 3 år fikk vi ikke en eneste sak behandling fra Fylkesstyret. Hovedoppgaven vår var jo nettopp å være et rådgivende organ i pensjonistsaker for Fylkesstyret! Utdanningsforbundet sentralt har uttalt at de er interessert i at pensjonistene blir i organisasjonen etter et langt yrkesaktivt liv, men hva vil de med oss uten det at vi fører organisasjonen ca 12 mill kroner i kassa hvert år? Organisasjonen vil ikke la oss få innflytelse over egne saker. Skal vi som gruppe få innflytelse, ser jeg ingen annen mulighet enn at vi melder oss inn i en eksisterende og landsdekkende pensjonistorganisasjon, f.eks LOP - Landslaget for offentlige pensjonister, som UNIO allerede over flere år har en samarbeidsavtale med. Det ville i så fall nesten fordoble medlemstallet LOP og dermed gi denne mye mer makt. I Rana har vi ca 140 pensjonister som er medlemmer av Utdanningsforbundet. Men ikke alle bor i Rana. Noen har faktisk adresse Sverige. I desember arrangerte vi julebord på Meyergården for pensjonistene. Det var godt oppmøte. Vi luftet også spørsmålet om de følte behov for å få et pensjoniststyre i lokallaget et styre som kunne komme med innspill aktiviteter for denne gruppen, samt foreslå bruk av midlene som er avsatt i budsjettet. Konklusjonen var ganske entydig: de så ikke noe slikt behov, og svært få var villige å sitte i et slikt styre. I disse dager har vi sendt pensjonistene invitasjon solkaffe på Meyergården den 20. mars, og noen og tredve har meldt seg på. Ellers må jeg si at som pensjonistkontakt i lokallaget og som styrets bindeledd pensjonistene, har jeg ikke blitt nedrent med henvendelser og ideer. Det tar jeg og lokallagsstyret som tegn på at pensjonistene syns det er sånn passe med organiserte aktiviteter. Vi må vokte oss vel for å overaktivisere denne gruppen. De som vil være pensjonister på heltid, må få lov det. Tilbudet fra lokallaget skal være et bud og ingen ting annet. Ellers har vi annet hvert år gjennomført en tur / utflukt. Neste tur blir våren / sommeren I midten av april avholdes det et seminar for pensjonistkontaktene i Nordland. Det avvikles i Bodø. Program er ikke fastsatt ennå, men jeg kommer å dra, så skulle det være saker / tema som ønskes tatt opp, er det bare å kontakte meg. På kontoret prøver Kari å få registrert e-postadressene alle pensjonistene i den utstrekning de har e-postadresse. Grunnen det er flere: Det blir enklere, billigere og raskere å sende hver enkelt en innbydelse julebord, solkaffe osv, men samtidig er det en grei måte å få videresendt nyheter, aktuelle saker som angår pensjonistene. Derfor er mitt ønske at du som er pensjonist og som vet at du ikke har gitt oss e-postadressen din, send den oss enten som , som SMS på telefonen, eller slå på tråden ( ) kontoret vi har på Gruben U. Mo i Rana den 13/3-13 Fritz Otte Forslag vedtak: Årsmeldingen fra pensjonistkontakten tas orientering 11

13 Sak 03/2013: REGNSKAP

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 Forslag vedtak: 1. Det framlagte regnskapet for Utdanningsforbundet Rana 2012 godkjennes. 2. Revisjonsberetningen tas etterretning. Sak 04/2013: HANDLINGSPLAN FOR 20

22 UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013/ 2014 HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET RANA Lokallagets styre har det overordnede ansvaret for gjennomføring av lokallagets handlingsplan. Utdanningsforbundets landsmøtevedtak i 2012 er styrende og retningsgivende for lokallagets arbeid. Ut fra dette, samt lokale behov, er det satt opp forslag handlingsplan med politiske retningslinjer og satsingsområder for perioden Det er ønskelig med innspill fra årsmøtet i legg. Samfunnsaktør: Utdanningsforbundet Rana vil jobbe mot arbeidsgiver og lokalsamfunn for at barn, unge og medlemmer skal få gode vilkår. Vi vil arbeide for å være med for å påvirke der det tas avgjørelser. Gjennom å delta i møter med politikere, administrasjon, skolesjef/ barnehagesjef og ad hoc-grupper, vil vi forsøke å påvirke beslutninger og påse at lover og vedtekter etterfølges. Spesielt kan nevnes her: Nye etiske retningslinjer i kommunen Vurdering av synsordninger i barnehagene Plassering og bygging av ny ungdomsskole Plan- og gjennomføring av renovering av skolebygg/ uteområder i samarbeid med ansatte og ATV. Arbeid med budsjett og økonomiplan Arbeide for implementering av profesjonsetisk plattform Lønns- og arbeidsvilkår: Utdanningsforbundet baserer sin lønnspolitikk på sentrale og kollektive avtaler. Dette vil vi jobbe videre for i alt aktivt arbeid. Når det likevel legges opp lokale forhandlinger, vil vi arbeide for at våre interesser blir ivaretatt i utforming av ny lønnspolitisk plan i kommunen. Jobbe for forutsigbare lønns- og arbeidsforhold ut fra ansvar og oppgaver, bl.a. ved å følge opp sak angående permittering ifm streik Ved utarbeidelse av ny arbeidstidsavtale for skoleverket, vil vi jobbe aktivt for å få bedret arbeidsforholdene sett i lys av nye oppgaver som er kommet de senere år. Vi vil spesielt fokusere på kontaktlærere og andre funksjoner, samt leseplikt på barnetrinnet. Være en aktiv aktør i arbeidet med evaluering av arbeidstidsordning i barnehagene Det har vært variert og mangelfullt avvikssystem innen HMS-arbeid på de ulike arbeidsplassene. Vi vil delta aktivt i prosessene som er satt i gang kommunalt innen dette området. Arbeide for mest mulig lik og rettferdig godtgjørelse for arbeid som ATV Lokalisering av RAVO For at arbeidsvilkårene ute på den enkelte arbeidsplass skal bli best mulig, er det viktig med godt motiverte og skolerte arbeidsplasslitsvalgte. Landsmøtet vedtok bl.a. sist høst: 21

23 o o o o Organisasjonen på alle nivå skal i perioden prioritere arbeidet med å etablere ordninger slik at alle medlemmer får en stedlig litsvalgt. Tillitsvalgtordningen for barnehager, små arbeidsplasser og små medlemsområder skal ha spesielt fokus. Det utvikles et sentralt introduksjonskurs for nye hovedlitsvalgte. Organisasjonen skal i denne perioden undersøke litsvalgtrepresentasjonen fra ulike medlemsgrupper på alle nivåer. Der hvor man ser at det er vanskelig å rekruttere litsvalgte fra enkelte medlemsgrupper, vurderes hvilke tak som skal iverksettes. Vi vil jobbe for at dette skal få virkning lokalt gjennom : kurs med arbeidsplasslitsvalgte, noen av disse sammen med ledergruppa leder og HTV på besøk arbeidsplassene samle medlemmer fra arbeidsplasser der det bare er et- / få medlemmer for å få innspill og samarbeid rundt fagforeningsarbeidet følge opp utviklinga sentralt innen utvikling av ny opplæringsmodul for litsvalgte arrangere et 2-dagersseminar for litsvalgte i tråd med bakemeldt behov få HTV inn i fora der vi nå ikke har innpass, for eksempel rektor- og styrermøter Utdanningspolitikk: forsøke å få inn igjen utdanningsplasser innenfor systemet Kompetanse for læring gjennom budsjett- og annet påvirkningsarbeid bruke de fora vi har for å følge med og påvirke utvikling av ny barnehagelærerutdanning Organisasjonspolitikk: Landsmøtet vedtok bl.a. sist høst: o Alle lokallag og fylkeslag skal innen opprette lederforum og legge rette for regelmessige møter i disse. o I løpet av landsmøteperioden nedsettes en prosjektgruppe som får i oppdrag å utrede ledernes posisjon i organisasjonen og legge en strategi for å styrke Utdanningsforbundet som organisasjon for ivaretakelse, politikkutvikling, synlighet og opinionsdannelse for ledere. Prosjektets størrelse, sammensetning og varighet fastsettes av sentralstyret. UDF Rana har i siste periode jobbet for å få lederråd uten å lykkes helt. Vi har i dag ei kontaktgruppe på 4. Vi vil opprettholde og videreutvikle arbeid mot ledergruppa. Det er ønskelig med bakemeldinger og ønsker i forhold hvordan denne gruppa vil benytte UDF i sitt arbeid. Vi vil ha nødvendige høringer og ellers arrangere ulike medlemsmøter. Dette kan være ut fra lokale behov eller oppfølging av innspill fra fylke eller sentralledd. Informasjon og innspill vil bli foretatt via mail, hjemmeside og facebook. Arbeide videre med system for medlemsregistrering for å få dette best mulig oppdatert enhver tid. Det er ønskelig at leder, HTV og styret kan bli mer aktiv i å besøke klubber og ledergrupper, samt de som ikke hører noen klubb. Det kan være snakk om skolering, informasjon, mobilisering eller refleksjon. Opprettholde god kontakt med pensjonistmedlemmene. Dette kan bl.a. skje gjennom årlig julebord og solkaffe, samt en felles tur annet hvert år. Skolering av ATV i vedtektene våre. Forslag vedtak: Årsmøtet vedtar handlingsplan for Utdanningsforbundet Rana for 2013/

24 Sak 05/2013 INNSENDTE SAKER Ingen saker innmeldt Sak 06/2013 BUDSJETT FOR UTDANNINGSFORBUNDET Rana 2013/2014 BUDSJETTFORSLAG for Utdanningsforbundet Rana Inntekter: Kontonr. Kontonavn Budsjett 2013 Arb.budsj Kontigentinntekt Andre driftsinntekter Refusjon SPK-midler Renteinntekter bank Sum Utgifter: Kontonr. Kontonavn Budsjett 2013 Arb.budsj Lønn og oppgavepliktig Møtegodtgjøring u / feriepenger Påløpne feriepenger Telefongodtgjørelse Honorar uten feriepenger Arbeidsgiveravgift Kontorforsikringer Inventar over drift Frikjøp/ refusjon arbeidsgiver Kontorrekvisita Datarekvisita EDB-utstyr over drift Aviser / abonnement kontoret Faglitteratur Div. kontor-/ adm.kostnader Telefon Porto / oppbevaring post Bilgodtgjøring trekk- og avg.fri Flybilletter Andre reiseutgifter Hotell / overnatting Leie lokaler Bevertning ved møter Andre kurs-/ møtekostnader Annonser markedsføring Støtte andre organisasjoner Gaver / blomster avgiftsfri Tilskudd stipendordning FY Bankgebyrer Sum Budsjettmessig over- / underskudd: For styret i Utdanningsforbundet Rana Mo i Rana, den 12 / 3-13 Fritz Otte kasserer 23

25 Note budsjett: I budsjettallene er det inkludert: kr pensjonistaktiviteter kr årsmøtet kr kurs for litsvalgte kr seminar kr servering styremøter kr driftsavtale kopimaskinen. Mo i Rana den 12/3-13 Fritz Otte kasserer Forslag vedtak: Det framlagte budsjettet for 2013, samt arbeidsbudsjett for 2014 vedtas som et rammebudsjett. Styret får fullmakt å omdisponere innenfor vedtatt budsjettramme. 24

26 Sak 07/2013 VALG Styret 2012/ 2013 Styrets sammensetning 2012/ 2013: Valgbarhet i år: Leder Kari Brekke Ikke på valg Arnesen Nestleder /sekretær Kjell Gunnar Ikke på valg Boldermo Leder meldlemsgr. Kristin Grindstad Ikke på valg Barnehage Leder meldlemsgr. Marte Granset På valg grunnskole Leder meldlemsgr Vgo Elin Granmo Utpekt av styret 2012 På valg Leder meldlemsgr FAS Brit Pedersen På valg Lederrepresentant Bjørn Jakobsen Ikke på valg HTV Kommune Regnskap, Pensjonistkontakt Innsling fra valgkomite: 1. Valg av leder medlemsgruppe grunnskole Marthe Granset, , gjenvalg 2. Valg av leder medlemsgruppe VGO Elin Granmo, Alf Per Korsnes Johannes Lillevold Kristin Brattli Grindstad Kari Brekke Arnesen 3. Valg av leder medlemsgruppe FAS 2012 ( 19/9) Fra 27/9 Valgt Utpekt av styret 2012 På valg Fritz Otte Ikke på valg VARA styret: 1. vara Johannes Lillevold Fra 27/9 fast På valg medlem/ HTV 2. vara Mette Rødbereng Ikke på valg 3. vara Liv Åse Lorentzen Ikke på valg Vara Htv Johannes Lillevold Liv Åse Lorentzen,

27 4. Varamedlemmer styret: 1. Eliza Andersen, Lyngheim, Mette Røbergeng, Kirkebakken BHG, Kristin Brodtkorb, PPT, Valg av hovedlitsvalgte (Velges av og blant kommunale medlemmer) Johannes Lillevold, Storforshei Skole, Kristin Brattli Grindstad, Barnas Hus, Kari Brekke Arnesen, UDF Rana/ Skonseng Skole, Valgkomité Alf-Per Korsnes, Mo Ungdomsskole, Marit Krane, PPT, Tom Rune Mathisen, Båsmo Barnehage, Karin Stothard, Polarsirkelen VGO,

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse Årsmøteforberedende kurs 8.12.2015 Gode forberedelser er viktig! Årsmøteforberedelser bør være sak på alle styremøter Hold styr på alle frister Styret har

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Alta ønsker godt nytt år! Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det kan være lurt

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Disse møtte: S. Sivertsen Ingjerd Nygård Kjersti Drevsjømoen Often Bente Hugdal Grethe Nyrønning Ingrid Linna Gunn Toril Ryen Kari Vårhus Turid

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25. juni 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 PROTOKOLL Tid: 25. juni 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede fra styret: Anita Richardsen (perm

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.4.16 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Møtetid: 5.april 2016 kl. 1800-2100 Møtested: Thon hotell sentrum Tilstede: Antall stemmeberettigede: 32 Saksliste: 1. Konstituering ( 58.1.1)

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13 Dato: 14.3.2013 Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Morten Breivik, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen (fra sak 11/13),

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2013-2014 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2013 2014 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehagen i Bergen. I denne

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak Handlingsplan 2016 2019 for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak 2016-2017 -er basert på dokumentet fra landsmøtet 2015; Vi utdanner Norge og Strategisk plan for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Utdanningsforbundet Nordland

Utdanningsforbundet Nordland Utdanningsforbundet Nordland Strategi for å vareta og rekruttere ledermedlemmene umiddelbart sette i gang tiltak som videreutvikler oss til å bli et naturlig valg for ledere, med utgangspunkt i utredningsarbeid

Detaljer

Formelt arbeid i lokallagene. Utdanningsforbundet Akershus 6. oktober 2015 Turid Pettersen

Formelt arbeid i lokallagene. Utdanningsforbundet Akershus 6. oktober 2015 Turid Pettersen Formelt arbeid i lokallagene Utdanningsforbundet Akershus 6. oktober 2015 Turid Pettersen Lokallag i Utdanningsforbundet 428 kommuner i prinsippet ett lokallag i hver kommune. NB! Rømskog og Aurskog-Høland

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14 Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Espen Høili, Vidar Magnussen,

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18. UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl 18.00 Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer