Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU)"

Transkript

1 1 av 11 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato og Vår dato: Møtetid 12:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Røros Telefon Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU) Forfall: Eli Birgitte Singstad, Robert Fosseng Melum (1.vara) Åse Rosmo (STBK) Som varamedlem møtte: Til behandling: Faste saker Styret: 1/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 2/2013 Godkjenning av styreprotokoll 3/2013 Referat fra faste utvalg og prosjekter - IPT - Kompetanseløft - Økomelt Trøndelag 4/2013 Rapport fra fylkesstyret - Faddersamtaler - Avlingssituasjonen i fylket - Jordvern i Trondheim, brev til MD - Ny Godsterminal 5/2013 Rapport fra STBK og STBU 6/2013 Rapport fra fylkeskontoret - Regnskapsrapport - Kommunebrosjyrer ferdig - Fylkesbrosjyren

2 Saker til behandling 39/13 11/ Styrets arbeidsform Styret i Sør-Trøndelag Bondelag viser til saksutredningen nedenfor. Styret vil fram mot årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag neste år endre arbeidsform for å nå mer ut med budskapet og skape et større nettverk på følgende måte: - Bruke sosiale media mer aktivt - Delta på andre arenaer - Tettere kontakt med Nord-Trøndelag Bondelag i mediesaker. Telefonmøte hver 14. dag eller hver uke. - Motivere lokallagene til økt nettverksbygging og mediearbeid Som et grunnlag for en debatt på styremøte september ønsker styreleder å lufte en del problemstillinger knyttet til styrets arbeidsform: 1. Hvordan sikre Bondelaget økt innflytelse? 2. Deltar styret på de arenaer som er nødvendige for å fremme våre medlemmers interesser i vesentlig grad? 3. Kan vi endre arbeidsform som gjør at vi blir mer synlige? a. Sosiale medier bedre på samordna budskapsspredning i hele organisajonen, helt ned til lokallagen b. Hvordan bli mer interessante for mediene systematisk samarbeid med Nord- Trøndelag Bondelag opp mot Adresseavisen c. Delta på eksterne møteplasser, der ikke nødvendigvis landbruk er tema d. Kan vi ta grep som endrer rutiner i organisasjonen slik at dete gjøres som en del av arbeidsformen? e. Trenges det kompetansemessige tiltak? f. Kan vi systematisere nettverksbyggingen i organisasjonen? Som grunnlag for en slik diskusjon kan det være greit å vise til Sør-Trøndelag Bondelags Arbeidsplan for , og i særlig grad til hovedmålene (fra Strategisk Plan): Være ledende i utviklingen av sørtrøndersk landbruk Være en sterk og slagkraftig organisasjon for våre medlemmer Medvirke til at våre medlemmer utvikler egne ressurser på gården og i bygda Det vises videre til Næringspolitisk Program vedtatt på Årsmøtet i Norges Bondelag i Loen i år, samt til Prioriterte saker fra styret i Norges Bondelag , og i særlig grad under kapittel Kommunikasjon : 2

3 Økt synlighet, tydelige budskap og økt forståelse Politisk påvirkning før og etter valget Alliansebygging og dialog med forbrukeren Riktig kanalvalg og gode møteplasser Til slutt vises til Styrets evaluering etter styreåret punkt 10 og 11 der det spørres om: 10. Styrets arbeidsmåter a. Hva er de viktigste områdene hvor styret har bidratt til å sette de riktige saker på dagsorden? Svar: - Foran forhandlingene, aktive rundt brudd og i aksjoner. Styret, bortsett fra leder altfor defensiv i forhold til å være synlige og opp mot media. Ser fro min del at enkelte av mine områder har fått et løft etter at Berit kom. Nytenkning og org kunnskap et pluss! - Jordbruksforhandlingene, tollvern, opplæring tillitsvalgte, verving, aktivitet i lokallaga (fadderordningen), valg NB, aksjoner, jordvern, FoU. - Inn på tunet, Jordvern, Utdanning/opplæring, Bruddet i jordbruksforhandlingene, Organisasjonsutvikling, Rovdyrpolitikk, Kontakt med de politiske partiene og enkelt politikere, Godt samarbeid i Trøndelag, Godt samarbeid med Norges Bondelag, God kontakt med andre fylkeslag, Godt samarbeid med fylkesmann og fylkeskommune - Jordbruksforhandlinger, valg NB, egne organisatoriske saker politiske møter. Skolering. Press opp mot politiske partier og beslutningstakere - Her har jeg ingen konkrete saker å nevne, men jeg føler at det har vært åpenhet og vilje til å behandle de saker som er tatt opp. I fremtiden bør vi bruke mer tid på prinsipielle saker, samt at styret bruker mer tid på lokallaga - Jordvern: (E6, godsterminal, ny arealplan Trh,), opplæring av tillitsvalgte, IPT, forberedelse forhandlinger, Grønt kompetansesenter, rovviltpolitikk. Synlighet på politisk arenaer. b. Hvilke saker kunne med fordel styret tilført mer oppmerksomhet enn det man har evnet i inneværende styreperiode? Svar: - Deltatt mere i eksterne debatter, Hjemmesida til STB, Flere avisinnlegg, Aktive lokallag, Åpen gård - Teambuilding. - Ett todages styremøte om høsten der det er mer tid til å bli kjent og foreta strategiske debatter? - Å bygge et nytt styre, hjelpe en helt fersk nestleder inn. Aldri nok fokus opp mot lokallaga - Vi kunne brukt mer tid på lokallaga og på å utvikle videre team arbeidet i styret. - Enkeltmedlemmet og lokallaga får aldri nok 11. Arbeidsområdet og arbeidsmåter a. Har du forslag på (nye) arbeidsområder som fylkelaget/fylkesstyre burde engasjere seg mer i? Svar: - Lytte enda bedre til lokallaga? Oppfordre dem til å bringe inn saker? Lite fra den kanten.. - Valg 2013 blir viktig.. 3

4 - Her kjenner jeg for dårlig til hva styret har arbeidet med gjennom de siste år, dog må vi være fleksible til å kunne ta på oss nye arbeidsoppgaver i tiden fremover om det skulle være behov - Det jobbes mye mot politikere og nettverk, men burde ikke STB bli mer synlig mot forbrukeren også? eks: Matfestivalen i Trondheim b. Har du forslag på nye arbeidsmåter for fylkeslaget/fylkesstyret? Svar: - Mindre topptungt! Trolig effektivt i dag, men ikke så stimulerende for resten av styret. - Foreslår et todagers styremøte om høsten, et annet sted enn Trondheim. Viktig med månedlige telefonmøter. - Burde vi som faddere hatt ett felles kontaktmøte med styrene i de lokallaga vi har ansvaret for? - Kunne tenke meg mer samarbeid med Bondelaget og bli mer involvert i saker det har vært naturlig å samarbeide om bla kvinnekonferansen, matfestivalen etc. - Å få lagt et godt grunnlag for team arbeid er nødvendig for å holde motivasjonen oppe. Sosiale aktiviteter!! Gode prosesser, styreseminar viktig Som det går fram av disse dokumentene er det forventet at Sør-Trøndelag Bondelag skal være på mange ulike arenaer og drive utstrakt kommunikasjon samt alliansebygging opp mot forbrukere, politikere og folk flest. Spørsmålet er om styret kan finne en arbeidsform som i enda større grad bidrar til vår måloppnåelse på kort og lang sikt. Sør-Trøndelag Bondelag har et budsjett å forholde oss til. Mulig økt reiseaktivitet må sees opp mot andre møter som styret deltar på, samt den tid som den enkelte styremedlem har til rådighet for styrearbeidet. Tidsrammen for den enkelte må også sees opp mot aktiviteten for øvrig, blant annet på de sosiale media. Med dette som grunnlag inviteres styret med på et gruppearbeid jfr vedlagte gruppeoppgaver. Konklusjonene i gruppearbeidet vil bli skrevet inn i vedtaket. 4

5 40/13 11/ Terminliste 2014 Styret i Sør-Trøndelag Bondelag vedtar Terminliste Årsmøtet avholdes i 2014 over en dag, den 12 mars på Clarion Brattøra Hotell. Vedlagte Terminliste viser en oversikt over de viktigste møtene i Sør-Trøndelag Bondelag, så som årsmøter, ledermøter, møter i regi av Norges Bondelag og styremøter. For styremøter kan den det skje endringer i løpet av året. En ber om at styret merker seg datoene for de viktigste møtene. 5

6 41/13 12/ Etter stortingsvalget - tiltak og strategier Styret i Sør-Trøndelag viser til utredningen og debatten i styremøtet. Styret vil igangsette følgende tiltak jfr vedlagte notat - Kartlegging av kontakter i den nye regjeringen - Bygge nettverk - Møte med representanter for Krf, V, H og Frp før 14. oktober Invitere representanter for regjeringen til møter i Trøndelag Det vises til tidligere saker i dette styret angående Stortingsvalget I løpet av dette valget har vi gjennomført følgende tiltak - Møter med alle politiske parti - Valgarrangement for unge politikere sammen med NT Bondelag - Gårdsbesøk - Åpen Gård - Stand på Trondheim Torg - Rundballeaksjon - Utdeling av brosjyrer i (nesten) alle lokallag Bondelaget har hatt en meget hårete mål om en mer landbruksvennlig regjering enn den forrige. Det vil vel vise seg om dette holder stikk, men det ser ut til at dette kan bli vanskelig å innfri. Imidlertid har vår i jobb i Sør-Trøndelag vært vellykket i den grad at de rødgrønne har holdt posisjonen ved at de har til sammen 6 mandater, mens de borgerlige fortsatt har 4 mandater. Det er nå tid for å arbeide mer aktivt opp mot nye regjeringsparti, samtidig som vi fortsatt skal vedlikeholde og pleie det nettverket vi har overfor andre partier som nå ikke lenger er i regjering. Før vi vet sammensetningen av regjeringen og innholdet av en regjeringserklæring er det vanskelig å bli veldig konkret i tiltakene. En bør likevel diskutere i dette styremøte hvordan Sør-Trøndelag Bondelag skal forholde seg til ny regjering: 1. Hvordan øve innflytelse på nye politikere 2. Hvilke saker skal vi prioritere Styret inviteres til en debatt om dette som grunnlag for videre konklusjoner. 6

7 42/13 13/ Ledermøte Ørland 2013 Styret i Sør-Trøndelag Bondelag vedtar program for ledermøte november på Ørland. Det foreslås følgende program for ledermøtet. Styret må gå igjennom programmet og komme med forslag om eventuelle endringer. Tirsdag 12. november: Kl Ankomst, kaffe Kl Møtestart, møteleder Frank Røym Kl Velkommen til Ørland v/ ordfører Grøntvedt Kl Landbrukspolitikk med ny regjering, innledning ved leder i Norges Bondelag, Nils T Bjørke Kl Spørsmål til innlegget Kl Lunsj Kl Ny landbrukspolitikk konsekvenser for trønderlandbruket. Korte innlegg ved - Stortingsvararepr Torhild Aabergsbotten (H) - Fylkesleder Lars Morten Rosmo - Øyvind Håbrekke (Krf) - Stortingsrepr Heidi Greni (Sp) Debatt og spørsmål fra salen Kl Pause kl Avreise til Ørland Hovedflystasjon - orientering om flyplassutbygging v/ Forsvarsbygg - jordvern og landbruk v/ leder i Ørland Bondelag Arne Hernes - mulige konsekvenser for framtida for mitt bruk v/en bruker som er berørt - konsekvenser for kommunen v/ Ordfører Grøntvedt - rundtur flyplassen og områdene omkring kl Retur til hotellet kl Middag Onsdag 13 november Kl Oppstart v/møteleder Kl Tørre å spørre - Verveopplegg Sør-Trøndelag v /leder i Verveutvalget - Vervevideo og praktisk verving v/ Berit S. Storrø Diskusjon og spørsmål om verving Kl Malawiprosjektet - Bilder/video Malawi v/ JG Vikan - Om samarbeidsprosjektet Kl Pause 7

8 Kl hvordan øke matproduksjonen i egen kommune - Innledning ved fylkesleder - Innlegg fra lokallagsledere - Aktiviteter i prosjekt Kompetanseløft Trøndersk Landbruk ved prosjektleder - Diskusjon Kl Ekstranett, nytt tilbud om ei egen påloggingsside v/ Norges Bondelag Kl Lunsj Kl Avreise 8

9 43/13 13/ Årsmøter i lokallagene 2013 Styret i Sør-Trøndelag viser til saksutredning. Det ble gjort en gjennomgang i møtet, og en fordeling om hvem som skulle møte på de forskjellige årsmøtene ble fordelt på fylkesleder og styremedlemmer. Fordelingen ble gjort i forhold til om de hadde besøk i fjor eller ikke, og om de hadde spesielle behov. Informasjon om Tørre og spørre og Malawiprosjektet bør være med ut i årsmøtene. Lokallagene i Oppdal bør slå seg sammen i år. Fylkesleder Lars Morten Rosmo tar kontakt med Lønset Bondelag etter 1. oktober. Det er datoen for tilbakemelding fra lokallaga. Årsmøtene i lokallaga skal i følge Lover for Norges Bondelag holdes innen 1. november. I år prøver Sør-Trøndelag å gjennomføre årsmøtene i ukene 42, 43 og 44 (14. okt. 31. okt.) Årsmøtene i lokallaga har vært gjennomført over samme mal i mange år med svært varierende oppmøte. Vi har oppfordret lokallaga om å ha temamøter i forkant eller etterkant av årsmøte, og at lag i samme kommune kan arrangere møter sammen. Noen kommuner har fått dette til. Regner med at i år er det en del lag som ønsker besøk for å høre om hva Bondelaget mener om den nye Regjeringa, og utsiktene fremover. Vi har som mål at minst 50 % av lokallagene bør få besøk. Aktuelle temaer på årsmøtene: Etter Stortingsvalget - politikk Verving Økt matvareproduksjon i min kommune Andre tema etter ønske 9

10 44/13 13/ Ledermøtetur 2015 Styret i Sør-Trøndelag vedtar å bruke midler til en utenlandstur i 2015, jfr budsjettet i sakframlegget. Styret prioriterer tur til Tyskland med Nederland som andre prioritet. Høsten 2011 dro Sør-Trøndelag Bondelag på studietur til England. Tilbakemeldingen fra deltakerne var såpass positiv at det planlegges med ny tur høsten Følgende alternative turer kan vurderes ut fra direktefly fra Værnes: - Svensktalende Finland (Vasaområdet). Buss? Fokus: EU tilpasning til jordbruket - Frankrike (Nice) onsdag til lørdag: Fokus: landbruket i Frankrike, kontraster mellom fjelllandbruk og flatlands-landbruket. Agriturisme. - Irland (Dublin), via Oslo alle dager - Tyskland (Berlin), torsdag til søndag - Nederland med KLM, avganger hver dag. Fokus melkeproduksjon, husdyrgjødsel, osv Budsjettforslag: Flyreise 50 stk x 2000 kr kr ,- Overnatting og mat 3 dager; 50 stk x 4000 kr kr ,- Intern transport/buss og diverse utgifter kr ,- Totalbudsjett 50 personer kr ,- Finansiering: - Egenandel pr deltakere 1500 kr + enkeltromstillegg kr ,- - RLK midler kr ,- - Aktive lokallagsmidler kr Egenkapital kr ,- Gjester og administrasjonen betaler reisen selv. 10

11 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 1/13 11/ Uakseptabel økonomisk situasjon når det gjelder rovdyr i Sør-Trøndelag Lars Morten Rosmo Arnt Tilset jr Kari Åker Leder Frank Røym Eli Birgitte Singstad Robert F. Melum 1. vara Åse Rosmo STBK Siri V. Dombu STBU 11

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1.

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1. 1 av 25 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 02.12.2013 Vår dato: 19.12.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, kongensgt. 30, 7012 Trondheim

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag 1 av 10 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 21.10.2013 Vår dato: 21.11.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Grønt Kompetansesenter på Skjetlein Telefon

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 ÅRSMELDING 2013 Innhold Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013...

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG. Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag

SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG. Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag Det er lenge siden dere har fått brev fra fylkesstyret, men informasjon via mail kommer ganske ofte. Mail fra NBK eller

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Fylkesstyrets arbeid. Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av:

Fylkesstyrets arbeid. Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av: 1 av 11 Fylkesstyrets arbeid Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av: Leder: Asbjørn Helland, Egge og Kvam (2012) Nestleder: Kåre Peder Aakre, Nærøy (2012) Styremedlemmer: Anders Røflo,

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer