Beredskapsplan. for. Tolga kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan. for. Tolga kommune"

Transkript

1 Beredskapsplan for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 sak 14/02 Revidert: juli

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING side Bakgrunn for arbeidet side Henvisning til lovverket side Hvorfor beredskapsplan? side 4 2. PLANEN side Beskrivelse av arbeidet side Kartlegge behovet for planer side 5 3. FORSLAG TIL VIDERE BEHANDLING side Rullering side 6 4. KONKLUSJON side 7 5. BEREDSKAPSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE side Etablering av kriseledelse side Informasjonsplan side Evakuering side 11 REDNINGSRESSURSER side 12 INNKVARTERINGSSTEDER side 13 FRIVILLIGE ORGANISASJONER side 14 OMSORGSGRUPPE side 14 VARSLINGSLISTE/TELEFONLISTE side 15 2

3 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for arbeidet Etter anmodning fra fylkesmannens beredskapsavdeling, utarbeidet Tolga kommune en Risiko- og sårbarhetsanalyse som ble vedtatt i kommunestyret i sak 50/98. Som en forlengelse av dette arbeidet, ble det besluttet at det skulle utarbeides ny beredskapsplan for Tolga kommune. 1. For å utføre selve utredningsarbeidet ble det av rådmannen i august -00 oppnevnt en arbeidsgruppe, bestående av følgende personer: Rådmann Knut Sagbakken Beredskapsansvarlig Magne Hilmarsen Sekretær Dorthe Iversen 2. Planen er vedtatt i kommunestyret i sak nr. 14/02, 14. februar Arbeidet med planen har i hovedsak fulgt veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap «Veileder for kriseplanlegging i kommunene», men med nødvendige og hensiktsmessige tilpasninger til lokale forhold. 4. Før endelig politisk behandling har planforslaget vært ut til høring hos: Beredskapsavdelingen til Fylkesmannen i Hedmark, Direktoratet for sivilt beredskap, lensmannen i Tolga og Os, Hv 05205, Tolga røde kors hj.korps og ledere i kommuneadministrasjonen. Innkomne rettelser/merknader er innarbeidet i planen. 1.2 Henvisning til lovverket - Lov om særlige rådgjerder i krig, krigsfare og lignende forhold av 15. desember 1950 nr Lov om forsynings- og beredskapstiltak av 14. desember 1956 nr Lov om helsemessig og sosial beredskap av nr Lov om sivilforsvaret av 17. juli 1953 nr Forskrifter om krigsutflytting av 5. september Reglement for rekvisisjon til sivile formål i krig, av 11. oktober (Ovennevnte regelverk finnes i beredskapshåndboken, del 8) - Reglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid, ved beredskap og i krig. (Vedtatt av kommunestyret , sak 163/80) - Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid av 23. juli Normalreglementet for kommunenes beredskapsarbeid. - Kommuneloven av 25.september Lover/forskrifter om bl.a.; Bygg, brann, forurensning, strålevern, storulykker. 3

4 1.3 Hvorfor beredskapsplan? Kommunen sin beredskapsplanlegging må i første rekke omfatte tiltak for å forebygge/handtere krisesituasjoner i fredstid. Direktoratet for sivilt beredskap har utgitt boka «Beredskapshåndbok for kommunen», som gir en oversikt over kommunens ansvar for beredskapsplanleggingen i fredstid samt oppgavene ved krise og krig. Planen kan være aktuell å benytte ved: * skader, ødeleggelser eller forstyrring av et objekt eller en funksjon der kommunen er ansvarlig, og dette får konsekvenser utover den rene tekniske skaden * evakuering og forlegging av et stort antall personer * spørsmål til kommunen om bistand fra virksomhet/virksomheter som er blitt utsatt for skader/ødeleggelser * informasjonsansvar overfor ansatte, publikum og presse ved en ulykke eller katastrofe. Kommunene er i dag ikke tillagt noe generelt beredskapsansvar, men i særlover som regulerer ulike kommunale virksomheter er det stilt krav til beredskapsforberedelser. I en krisesituasjon har kommunen også et generelt ansvar for innbyggerene sitt ve og vel. Sentrale områder hvor kommunen har et særlig beredskapsansvar er følgende: * helse- og sosialomsorg (helsetjeneste for alle, fremme folkehelsen,trivsel og gode sosiale og helsemessige forhold, forebygge og behandle sykdom) * brannvern (sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann, og begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkestilfelle) * kommunalteknisk virksomhet vern mot akutt forurensing (vannforsyning, kraftforsyning. Demninger, vassledninger og alle vassdrag, anlegg som, i fall de blir ødelagt, kan volde fare for menneskeliv eller annenmanns eiendom eller for offentlig eller almene interesser, skal eieren til enhver tid holde forsvarlig vedlike. Drift og vedlikehold av avløpsanlegg, annen akutt forurensing) * radioaktiv forurensning (Fylkesmannen, overordna ansvar) * rasjonering ( Krigs- og krisesituasjoner, nasjonale/internasjonale, knapphet på viktige matvarer. Sikre fordeling av mat, olje osv.) * el-forsyning (Den som har konsesjon har leveringsplikt) Kommunen er i de fleste tilfeller økonomisk ansvarlig for de utgifter som tilkommer ved en katastrofeinnsats, som kommunen selv har satt i gang. Den som eier krisen er ansvarlig for den. Dersom utgiftene er uforholdsmessig store, kan det i etterkant søkes om en viss kompensasjon for utgiftene fra staten. Kommunen er i samsvar med «Direktiv for redningstjenesten» pliktig til vederlagsfritt å stille ressurser til disposisjon for den offentlige redningstjenesten når en blir anmodet om det. I en krisesituasjon kan kommunen få ansvar for følgende: * ta hand om skadde personer * omsorg for personer som har blitt utsatt for fysiske/psykiske påkjenninger * bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område 4

5 * innkvartering av forulykka eller redningsmannskap * informere om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler * forpleining eller annen form for forsyningsstøtte * sikre helsemessige trygge næringsmidler inkl. drikkevann * gjennomføre regulerings/rasjoneringstiltak * rette opp skader på veier og andre anlegg * opprydding, opprensing, avfallsdeponering, oljevern m.m. * vern av kulturelle verdier * vern mot luftbåren forurensning * oppgaver ved ulykker - sjø/land/luft * store branner - bygninger/skog/mark Rask og effektiv handling ved en krisesituasjon er avhengig av at ansvarsforhold og myndighet til å ta beslutninger følger normale rutiner. Krisehåndtering må basere seg på få endringer i kommunen sin normale situasjon. Staten har følgende organer med sine definerte ansvarsområder: * politi * redningstjeneste (hovedredningssentraler) * fylkesmannen Fylkesmannen er i egen instruks gitt ansvar for å samordne og føre tilsyn med all sivil beredskapsplanlegging i fylket, samt bistå statlige, fylkeskommunale og kommunale organer med planleggingsarbeidet. Redningstjenesten er den organiserte virksomheten som blir satt inn i snarlig innsats for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykker eller faresituasjoner. Hvert politidistrikt i landet, utgjør en egen lokal redningssentral (LRS). Materielle verdier faller utenfor ansvarsområdet. 2. PLANEN 2.1 Beskrivelse av arbeidet Arbeidsgruppa har hatt 3 møter. Det har vært ett møte med representanter fra Fylkesmannens beredskapsavdeling. Arbeidet med ajourhold av planen legges til beredskapskontaktens oppgaver. 2.2 Kartlegge behovet for planer Gjennom risiko- og sårbarhetsanalysen er det listet opp hvilke ulykker eller katastrofer som kan føre til at kriseledelse vil bli etablert. De mest aktuelle hendelsene vil være 5

6 ulykker på vei, jernbane, fly og ved større branner på institusjoner, skoler/barnehager. Det er utarbeidet følgende planer/delplaner som har betydning for beredskapen i kommunen: Kommuneplan, arealdel, revidert 2008 ROS analyse, revidert 2009 Plan for helsemessig og sosial beredskap, vedtatt 2004 Smittevernplan, revidert 2005 (ny under utarbeidelse) Krise- og informasjonsplan, revidert 2009 Beredskapsplan for teknisk avdeling, revidert 2009 Beredskapsplan for skole (ny under utarbeidelse) Beredskapsplan ved ulykker og dødsfall for barnehagene. Utarbeidet 2002 Branndokumentasjon Tolga Omsorgstun, revidert Reglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid. Vedtatt FORSLAG TIL VIDERE BEHANDLING/ RULLERING Kommunestyret godkjente reglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid, ved kriseberedskap og i krig. I følge dette reglementet skal kommunestyret trekke opp hovedlinjene for arbeidet med de beredskapsoppgaver som kommunen har ansvar for. Formannskapet fører tilsyn med og samordner beredskapsarbeidet i kommunen. Kommunens nemnder/utvalg utfører det beredskapsarbeid som hører til deres arbeidsområder, herunder planlegging og ajourføring av planer. Tolga kommune har som mål at sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn skal inn som en sentral og naturlig del av all planlegging i kommunen. Det innkalles til møte i beredskapsrådet fast en gang i året. 3.1 Rullering Ajourføring/oppdatering av følgende lister skal skje kontinuerlig: - varslings/telefonlister - oversikt over redningsressurser - oversikt over stedfortrederfunksjoner ved fravær Beredskapsplanen behandles hvert 4. år av nytt kommunestyre, og sees ellers i sammenheng med ruller av Kommuneplan og andre kommunale planer. 6

7 4. KONKLUSJON Beredskapsplanen er utarbeidet med bakgrunn i veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap «Veileder for kriseplanlegging i kommunene», planen omhandler ikke konkrete tiltak under hvert delområde. Delplaner som foreligger arkiveres sammen med beredskapsplanen, men er også tenkt oppbevart på den enkelte avdelingen. Det har vært en klar målsetting fra arbeidsgruppa at planen ikke skulle bli for omfattende. 5. BEREDSKAPSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 5.1 Etablering av kriseledelse Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordføreren/rådmannen beslutte at en kriseledelse etableres i kommunen. Deltakende etater/personer vil normalt være: Ordfører/varaordfører Rådmann Informasjonsansvarlig Brannsjef Beredskapskontakt Virksomhetsleder Helse Andre trekkes inn etter behov Avhengig av situasjonen, vurderer kriseledelsen om hele, eller deler av beredskapsrådet skal trekkes inn. Medlemmer i beredskapsrådet: Ordfører Rådmann Beredskapskontakt Dorthe Iversen Infoansvarlig Eivind Moen Mattilsynet avd Tynset Fagansvarlig landbruk Gunbjørn Trøan Lensmann Røde Kors Hjelpekorps v/ Ingar Brennmoen Andre virksomhetsledere innkalles når rådet finner det hensiktsmessig. Andre aktuelle samarbeidspartnere: Sivilforsvaret/FIG Kvinners Frivillige beredskap (KFB) Marthe Nygjelten Andre frivillige organisasjoner Statens vegvesen v/driftsleder Tynset Trafikkstasjon. Flyktningkonsulent 7

8 Hvem skal beslutte at kriseledelsen skal etableres: Ordfører eller Rådmann Ansvarlig leder av kriseledelsen: Ordfører Operativ ledelse: Rådmann Fullmakt for kriseledelsen: Kriseledelsen gis fullmakt til å disponere nødvendige midler i en krisesituasjon. Rapporteringskanaler: Ved etablering av kriseledelse melder kommunen fra til Fylkesmannen LRS/politiet og andre aktuelle myndigheter. Situasjonsrapport skal sendes Fylkesmannen hver dag. Rapporten skal inneholde kort beskrivelse av situasjonen på rapporteringstidspunktet. Rapporten sendes på mail eller annen disponibel ressurs. Sted for etablering av kriseledelsen: Storstua i kommunehuset. Alternativt: Tolga skole, eller Vingelen skole. Tilgjengelige kommunikasjonsmidler: Telefon, mobiltelefon, telefaks, internett. Journalføring/arkiv: Alle inn- og utgående meldinger journalføres og kopi arkiveres i egen perm. Andre muligheter for samband: Sambandsutstyr til brannvesenet Sikringsradioer (åpne nett) Helsenettet (lukket nett) Røde kors hjelpekorps (lukket nett) HV (lukket nett) Kan lokalene skaffes lys og varme ved evt. strømbrudd? JA x NEI Oppgaver til kriseledelsen: 1. Innhente og vurderer opplysninger om situasjonen i kommunen 2. Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier 3. Prioritere ressurser fra kommunens side 4. Holde kontakt med skadestedsledelse evt. lokal redningssentral (LRS) 5. Utarbeide og sende ut informasjon til befolkningen og media 6. Gi rapport om situasjonen i kommunen til fylkesmannen 7. Samarbeide med offentlige myndigheter, bedrifter og private samt frivillige organisasjoner mulig utnyttelse av beredskapsressursene. Hvilke instanser skal kriseledelsen etablere kontakt med: Avhengig av situasjonen. Se liste over Redningsressurser, Frivillige organisasjoner, Varslingsliste/telefonliste. 8

9 Andre Opplysninger/informasjon i forbindelse med etablering og drift av kriseledelsen i kommunen: 1. Vurdere delegering av oppgaver Endringer ved omstilling til krig: 1. Kriseledelsen forflyttes om nødvendig til annen lokalisering 2. Hele beredskapsrådet innkalles 9

10 5.2 Informasjonsplan Hvem har informasjonsansvaret i kommunen? Leder: Nestleder: Eivind Moen Gudny Hagen Bakken Ordfører uttaler seg til pressen på kommunens vegne. Hvor skal informasjonskontoret etableres? Sted: Telefon: Telefaks: Utstyr: Fellestjenestens kontorer i kommunehuset E-post adresse: Oppgaver til informasjonstjenesten: 1. Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere videre 2. Svare på henvendelser og gi informasjon til befolkningen om situasjonen 3 Informere om farlige situasjoner kan oppstå og bidra til at ytterligere skader unngås 4. Informere om helsemessige og sosiale forhold, energi, kommunikasjon osv. 5. Informere ansatte i kommunen 6. Informere media 7. Forberede pressekonferanse * Hvem deltar fra kriseledelsen og pressen * Tidspunkt * Møterom 8. HUSK VÅRE NYE LANDSMENN (se neste side) Aktuelle media i kommunen: Aviser: Østlendingen, Hamar Arbeiderblad, Arbeidets Rett, Adresseavisa Andre: NRK Hedmark/Oppland, Østnytt Andre måter for å spre informasjon i kommunen? Via postkasse Via skolene Infomøter i forsamlingslokaler Ved høytalerbiler Ved plakatoppslag, løpesedler Ved å oppsøke husstander NRK Hedmark/oppland og Østnytt Veimeldingssentralen Internett kommunens hjemmeside egen side med beredskapsinfo er opprettet. SMS 10

11 Andre opplysninger om informasjonsberedskap ved ulykker/katastrofer i fred: Informasjonsplanen kan også iverksettes ved ulykker/hendelser som ikke betraktes som en krise. Kontaktperson ved Fylkesmannens informasjonsenhet: Telefon: Telefaks: Endringer ved omstilling til krig: Sikre utstyr og materiell, ved å benytte annen lokalisering. 5.3 Evakuering Plan for evakuering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen. Hvilke personer skal være ansvarlig for å lede evakueringsarbeidet? Politi / Lensmann er ansvarlig, men kan gi oppdraget til kommunen. Hvilke mannskapsressurser kan brukes for å gjennomføre evakueringen? HV, Sivilforsvaret, Røde Kors Hjelpekorps, FIG. Oppgaver til de som skal lede gjennomføringen av evakueringen i evakueringsområdet: 1. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der m.v.) 2. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg m.v. 3. Skaffe egnede transportmidler 4. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering kan skje direkte 5. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egenhånd m.v. 6. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper 7. Bistå ved behandling av skadde og personer med psykiske problemer m.v. 8. Samarbeide nært med LRS/skadestedsledelsen 9. Sørge for forpleining og eventuelt klær 10. Omsorgsfunksjon. Avtale med prest/friv.org. 11. Gi løpende informasjon 12. HUSK VÅRE NYE LANDSMENN (se under) Våre nye landsmenn Informasjon til de av våre nye landsmenn som ikke forstår norsk; Flyktningtjenesten kobles inn og formidler kontakt med disse, evt. via tolk 11

12 REDNINGSRESSURSER Liste over diverse instanser som disponerer redningsressurser Instanser eller redningsressurstykontaktperson Tlf arbeid Tlf privat Mobil Midt Hedmark brann- og redningsvesen Nabobrannvesen Teknisk avdelings ressurser Sivilforsvarsressurser/ FIG Heimvernet/Forsvarets ressurser Opplandske HV distrikt 05, Elverum Ressurser fra forsvaret ut over HV Formidles gjennom Fylkesmannens Beredskapsavdeling Terje Hansen Røros Os Halvar Urset Vakttelefon Hedmark sivilforsvarsdistrikt FIG Alvdal - Jon M. Lundaas Politi/Lensmannsressurser Atle Fiskvik Lavinemateriell/froskemannsutstyr Politi/lensmann Tolga Røde kors Hjelpekors Ingar Brennmoen Sanitetsmateriell/apotekvarer Tynset Sykehus Tynset Apotek Røros Sykehus Røros Apotek Mattilsynet Nord-Østerdal Anleggsmaskiner (*) Fylkesmannen Lokale ressurser disponeres lokalt Nødstrønsaggregat (*) Fylkesmannen Transportmateriell Østerdal Billag Storhusholdning N.Ø.Videreg Røros Videreg. Tjønnmosenteret Røros Sykehus Tolga Sykehjem

13 Malmplassen Gjestegård Samf./grendehus HV Oppvarmede containere/skap på biler Østerdal Billag (*) Fylkesmannen har oversikt over aggregater og bygg- og anleggsressurser (*) Se vedlagte liste over aggregater og diesellager i Tolga kommune. Liste over aktuelle innkvarteringssteder: STED TELEFON Malmplassen gjestegård Setersegga Camping og Hytteutleie Vingelsgård Gjestgiveri Hodalen fjellstue Tynset Hotel, Motel & Vandrehjem

14 FRIVILLIGE ORGANISASJONER Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen som kan være aktuelle i en ulykkes-/katastrofesituasjon. Organisasjon Kontaktperson (leder i org.) Telefonnummer Tolga Røde Kors Hjelpek. Ingar Brennmoen Tolga bygdekvinnelag Rigmor Tollga Vingelen bygdekvinnelag Hodalen bondekvinnelag Ingrid Vingelsgaard Liv Ingrid Rye Holøydalen/Øversjødalen bondekvinnelag Bjørg Støkket Kvinners Frivillige beredskapmarthe Nygjelten Tolga Pensjonistforening Eistein Aaseng / Tolga I.L. Trond Tollan Hodalen I.L. Øversjødalen I.L Amund C. Ryalen Jan Pallin Vingelen I.L. Marit Gilleberg Tolga Helselag Mette Kari Tolgensbakken Vingelen Sanitetsforening Britt Dølmo / TOLGA KOMMUNES KRISETEAM Kontaktes ved spesielle hendelser som fører til menneskelige tragedier. Kriseteamet holder kommuneledelsen orientert når teamet trer sammen. Telefon arbeid Telefon privat/mobil Rita Elvsveen Psykiatrisk sykepleier Leder av kriseteame Ola H. Skjeldal Kommunelege I Inger Johanne Rise Helsesøster / Aina Lundberg NAV Sosionon sosialtjenesten Legevaktsentralen Lensmann Simen Simensen Prest

15 VARSLINGSLISTE /TELEFONLISTE VIRKSOMHET TLF.PRIVAT TLF.JOBB MOBIL TLF Ordfører Erling Aas-Eng Varaordfører Ragnhild Aashaug Rådmann Knut Sagbakken Beredskapskontakt Dorthe Iversen Infoleder Stedfortreder Eivind Moen Gudny H. Bakken Virksomhetsleder Hallvard Urset Teknisk drift Brannsjef Terje Hansen Virksomhetsleder Ola H. Skjeldal Helse/komm.lege 1 Mattilsynet NAV Ingrid Engan Virksomhetsleder m.m se infoleder Økonomisjef Arnljot Aas Fagansvarlig Gunnbjørn Trøan Landbruk Politi/lensmann Atle Fiskvik jobb Sokneprest Simen Simensen Fylkesmannens Beredskapsavd E-verk NSB Røros lufthavn

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune Beredskapsplan Med informasjonsdel for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 Oppdatert: august 2012 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet side 4 Tolga kommunes

Detaljer

Krise- Informasjonsplan For Tolga Kommune

Krise- Informasjonsplan For Tolga Kommune Krise- Informasjonsplan For Tolga Kommune Vedtatt : januar 2002 sak 14/02 Revidert: juli 2009 H:\planer\beredska\kriseinfo\info-pln.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING side 3 2. AKTØRENE side 3 3.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune Beredskapsplan Med informasjonsdel for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 Oppdatert: april 2015 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet side 4 Tolga kommunes planer/fagplaner

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune Beredskapsplan Med informasjonsdel for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 Oppdatert: januar 2014 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet side 4 Tolga kommunes

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Selbu kommune. Evakueringsplan. Saksnr.: 2009/ inghol

Selbu kommune. Evakueringsplan. Saksnr.: 2009/ inghol 2014 Selbu kommune Evakueringsplan Saksnr.: 2009/1215-10 inghol Innholdsfortegnelse 1 EVAKUERINGSPLAN for Selbu kommune... 3 1.1 Ansvar, ledelse og ressurser... 3 1.1.1 Ressurser... 3 2 Primæroppgaver...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005 Verdal kommune Plan for kriseledelse Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan Gjelder fra 20. oktober 2005 (Dersom du finner feilinformasjon i dette dokumentet, vennligst ta kontakt med ingermarie.bakken@verdal.kommune.no

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av:

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av: ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE Kriseledelsen i Andøy kommune består av: tlf. arb. tlf. privat ordfører (leder) 76 11 50 50 76 14 61 30 95 23 18 21 (m) rådmann (nestleder)

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

MARKER KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE

MARKER KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE MARKER KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Revidert april 2017 basert på plan Vedtatt av kommunestyret 10. mai 2004 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BILAG... 3 PLANER FOR FORSKJELLIGE UØNSKEDE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/542-5 Arkiv: X20 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: BEREDSKAPSARBEID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: * Kommunestyret

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunal beredskapsplanlegging Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunelegemøte 1. februar 2017 Grunnprinsipper for krisehåndtering - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr 1 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Vadsø kommune - revidert august 2004 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR...2 1.1 INNKALLING

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 19.juni 2013 Revisjonsbestemmelser: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er ass.rådmann. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

Plan for. Samfunnssikkerhet og beredskap. Røyken kommune 2010-2015

Plan for. Samfunnssikkerhet og beredskap. Røyken kommune 2010-2015 Plan for Samfunnssikkerhet og beredskap Røyken kommune 2010-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 3 3. Målsetting og organisering av beredskapsarbeidet 4 3.1.

Detaljer

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Steigen kommune Beredskapsplan for psykososialt kriseteam 03.05.2017 INNHOLD FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 2. KONTAKTPERSONER I PSYKOSOSIALT KRISETEAM... 4 2.1 Varslingsrutiner til teamet...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan Rælingen kommune Overordnet beredskapsplan Vedtatt av kommunestyret Side 1 av 10 sider

Overordnet beredskapsplan Rælingen kommune Overordnet beredskapsplan Vedtatt av kommunestyret Side 1 av 10 sider 2011 Overordnet beredskapsplan Vedtatt av kommunestyret 06.09.2017 Side 1 av 10 sider 1 Innledning 1.1 Mål for kommunens beredskapsarbeid Rælingen kommune skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret , sak 37/17

Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret , sak 37/17 Beredskapsplan 2017 Vedtatt i kommunestyret 18.10.2017, sak 37/17 Planinformasjon Planens virkeområde: Vedtatt av kommunestyret: Sist revidert: Ansvarlig for ajourhold: Lovhjemmel Krav til kommunikasjon

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 Beredskap 2017 Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 3) KOMMUNAL KRISEPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 10.12.1999. Oppdatert av kommunestyret 26.10.2004. Revidert

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 19.12.07 Utarbeidet: Oktober 2003 Av: Anne Kaja i samarbeid med Fylkesmannen Oppdatert april 2005, oktober 2007, september 2009, november 2010,

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Hedmark. Innbyggere ( ) Areal km 2 Dyrket areal 4 % Produktiv skog 47 % Myr og fjell over 900 m.o.h 27 %

Hedmark. Innbyggere ( ) Areal km 2 Dyrket areal 4 % Produktiv skog 47 % Myr og fjell over 900 m.o.h 27 % FYLKESMANNEN Hedmark Innbyggere (01. 01.2009) 190 071 Areal 27 388 km 2 Dyrket areal 4 % Produktiv skog 47 % Myr og fjell over 900 m.o.h 27 % Norges største produksjonspotensiale for bio-energi 2270 km²

Detaljer

Samordning av kriseplaner i

Samordning av kriseplaner i Samordning av kriseplaner i Songdalen kommune Organisering av Psykiatrisk kriseteam Oppdatert 16.10.2014 C:\Users\kcandasamy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1MUTVZZV\Sammensetning

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Rapport fra tilsyn 21.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Tolga kommune

Rapport fra tilsyn 21.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Tolga kommune Fylkesmannen i Hedmark Samfunnssikkerhet og beredskap Rapport fra tilsyn 21.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Tolga Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å kontrollere ns arbeid

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sola kommune 29. oktober 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sola kommune 29. oktober 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sola kommune 29. oktober 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Sola kommune, postboks 99, 4097 Sola Kontaktperson i kommunen: Beredskapsleder

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Kriseplan. For Overhalla kommune

Kriseplan. For Overhalla kommune Kriseplan For Overhalla kommune Innhold 1. ORGANISERING AV KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING OG ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.1 ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING:... 3 1.2 VARSLING OG

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Fredrikstad kommunes beredskapsorganisasjon

Fredrikstad kommunes beredskapsorganisasjon B1 e r e d s k a p s k o n f e r a n s e n i Ø s t f o l d 2 0 1 7 2017-09-06 Fredrikstad kommunes beredskapsorganisasjon organisasjonen vår ohvilken organisasjon vi har ohvordan den ser ut ohvorfor vi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Kvitsøy kommune, 4180 Kvitsøy Kontaktpersoner i kommunen: Monica Buvig

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN TYNSET KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 29.11.16 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 29.11.16 BEREDSKAPSPLAN TYNSET KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.1 Planens grunnlag

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010)

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) Rådmannens overordnede plan for kriseledelse består av: Risikoanalyser Tiltakskort Varslingslister og utstyrslister Målsetnings-

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sør Fron kommune

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sør Fron kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sør Fron kommune 1 Dato for tilsyn: 11.desember 2013 Tilsynsgruppe: rådgiver Gro Taraldsen rådgiver Tord E. Smestad

Detaljer

Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge. Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold

Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge. Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold Sårbarhet B&A Industri Helse Samband Transport Finans Strømutfall

Detaljer

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 01.08.2014 01.08.2015 Tidspunkt for revidering: 10.11.2014 Beredskapsplanen bygger på Forskrift om kommunal

Detaljer