Beredskapsplan. for. Tolga kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan. for. Tolga kommune"

Transkript

1 Beredskapsplan for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 sak 14/02 Revidert: juli

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING side Bakgrunn for arbeidet side Henvisning til lovverket side Hvorfor beredskapsplan? side 4 2. PLANEN side Beskrivelse av arbeidet side Kartlegge behovet for planer side 5 3. FORSLAG TIL VIDERE BEHANDLING side Rullering side 6 4. KONKLUSJON side 7 5. BEREDSKAPSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE side Etablering av kriseledelse side Informasjonsplan side Evakuering side 11 REDNINGSRESSURSER side 12 INNKVARTERINGSSTEDER side 13 FRIVILLIGE ORGANISASJONER side 14 OMSORGSGRUPPE side 14 VARSLINGSLISTE/TELEFONLISTE side 15 2

3 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for arbeidet Etter anmodning fra fylkesmannens beredskapsavdeling, utarbeidet Tolga kommune en Risiko- og sårbarhetsanalyse som ble vedtatt i kommunestyret i sak 50/98. Som en forlengelse av dette arbeidet, ble det besluttet at det skulle utarbeides ny beredskapsplan for Tolga kommune. 1. For å utføre selve utredningsarbeidet ble det av rådmannen i august -00 oppnevnt en arbeidsgruppe, bestående av følgende personer: Rådmann Knut Sagbakken Beredskapsansvarlig Magne Hilmarsen Sekretær Dorthe Iversen 2. Planen er vedtatt i kommunestyret i sak nr. 14/02, 14. februar Arbeidet med planen har i hovedsak fulgt veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap «Veileder for kriseplanlegging i kommunene», men med nødvendige og hensiktsmessige tilpasninger til lokale forhold. 4. Før endelig politisk behandling har planforslaget vært ut til høring hos: Beredskapsavdelingen til Fylkesmannen i Hedmark, Direktoratet for sivilt beredskap, lensmannen i Tolga og Os, Hv 05205, Tolga røde kors hj.korps og ledere i kommuneadministrasjonen. Innkomne rettelser/merknader er innarbeidet i planen. 1.2 Henvisning til lovverket - Lov om særlige rådgjerder i krig, krigsfare og lignende forhold av 15. desember 1950 nr Lov om forsynings- og beredskapstiltak av 14. desember 1956 nr Lov om helsemessig og sosial beredskap av nr Lov om sivilforsvaret av 17. juli 1953 nr Forskrifter om krigsutflytting av 5. september Reglement for rekvisisjon til sivile formål i krig, av 11. oktober (Ovennevnte regelverk finnes i beredskapshåndboken, del 8) - Reglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid, ved beredskap og i krig. (Vedtatt av kommunestyret , sak 163/80) - Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid av 23. juli Normalreglementet for kommunenes beredskapsarbeid. - Kommuneloven av 25.september Lover/forskrifter om bl.a.; Bygg, brann, forurensning, strålevern, storulykker. 3

4 1.3 Hvorfor beredskapsplan? Kommunen sin beredskapsplanlegging må i første rekke omfatte tiltak for å forebygge/handtere krisesituasjoner i fredstid. Direktoratet for sivilt beredskap har utgitt boka «Beredskapshåndbok for kommunen», som gir en oversikt over kommunens ansvar for beredskapsplanleggingen i fredstid samt oppgavene ved krise og krig. Planen kan være aktuell å benytte ved: * skader, ødeleggelser eller forstyrring av et objekt eller en funksjon der kommunen er ansvarlig, og dette får konsekvenser utover den rene tekniske skaden * evakuering og forlegging av et stort antall personer * spørsmål til kommunen om bistand fra virksomhet/virksomheter som er blitt utsatt for skader/ødeleggelser * informasjonsansvar overfor ansatte, publikum og presse ved en ulykke eller katastrofe. Kommunene er i dag ikke tillagt noe generelt beredskapsansvar, men i særlover som regulerer ulike kommunale virksomheter er det stilt krav til beredskapsforberedelser. I en krisesituasjon har kommunen også et generelt ansvar for innbyggerene sitt ve og vel. Sentrale områder hvor kommunen har et særlig beredskapsansvar er følgende: * helse- og sosialomsorg (helsetjeneste for alle, fremme folkehelsen,trivsel og gode sosiale og helsemessige forhold, forebygge og behandle sykdom) * brannvern (sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann, og begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkestilfelle) * kommunalteknisk virksomhet vern mot akutt forurensing (vannforsyning, kraftforsyning. Demninger, vassledninger og alle vassdrag, anlegg som, i fall de blir ødelagt, kan volde fare for menneskeliv eller annenmanns eiendom eller for offentlig eller almene interesser, skal eieren til enhver tid holde forsvarlig vedlike. Drift og vedlikehold av avløpsanlegg, annen akutt forurensing) * radioaktiv forurensning (Fylkesmannen, overordna ansvar) * rasjonering ( Krigs- og krisesituasjoner, nasjonale/internasjonale, knapphet på viktige matvarer. Sikre fordeling av mat, olje osv.) * el-forsyning (Den som har konsesjon har leveringsplikt) Kommunen er i de fleste tilfeller økonomisk ansvarlig for de utgifter som tilkommer ved en katastrofeinnsats, som kommunen selv har satt i gang. Den som eier krisen er ansvarlig for den. Dersom utgiftene er uforholdsmessig store, kan det i etterkant søkes om en viss kompensasjon for utgiftene fra staten. Kommunen er i samsvar med «Direktiv for redningstjenesten» pliktig til vederlagsfritt å stille ressurser til disposisjon for den offentlige redningstjenesten når en blir anmodet om det. I en krisesituasjon kan kommunen få ansvar for følgende: * ta hand om skadde personer * omsorg for personer som har blitt utsatt for fysiske/psykiske påkjenninger * bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område 4

5 * innkvartering av forulykka eller redningsmannskap * informere om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler * forpleining eller annen form for forsyningsstøtte * sikre helsemessige trygge næringsmidler inkl. drikkevann * gjennomføre regulerings/rasjoneringstiltak * rette opp skader på veier og andre anlegg * opprydding, opprensing, avfallsdeponering, oljevern m.m. * vern av kulturelle verdier * vern mot luftbåren forurensning * oppgaver ved ulykker - sjø/land/luft * store branner - bygninger/skog/mark Rask og effektiv handling ved en krisesituasjon er avhengig av at ansvarsforhold og myndighet til å ta beslutninger følger normale rutiner. Krisehåndtering må basere seg på få endringer i kommunen sin normale situasjon. Staten har følgende organer med sine definerte ansvarsområder: * politi * redningstjeneste (hovedredningssentraler) * fylkesmannen Fylkesmannen er i egen instruks gitt ansvar for å samordne og føre tilsyn med all sivil beredskapsplanlegging i fylket, samt bistå statlige, fylkeskommunale og kommunale organer med planleggingsarbeidet. Redningstjenesten er den organiserte virksomheten som blir satt inn i snarlig innsats for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykker eller faresituasjoner. Hvert politidistrikt i landet, utgjør en egen lokal redningssentral (LRS). Materielle verdier faller utenfor ansvarsområdet. 2. PLANEN 2.1 Beskrivelse av arbeidet Arbeidsgruppa har hatt 3 møter. Det har vært ett møte med representanter fra Fylkesmannens beredskapsavdeling. Arbeidet med ajourhold av planen legges til beredskapskontaktens oppgaver. 2.2 Kartlegge behovet for planer Gjennom risiko- og sårbarhetsanalysen er det listet opp hvilke ulykker eller katastrofer som kan føre til at kriseledelse vil bli etablert. De mest aktuelle hendelsene vil være 5

6 ulykker på vei, jernbane, fly og ved større branner på institusjoner, skoler/barnehager. Det er utarbeidet følgende planer/delplaner som har betydning for beredskapen i kommunen: Kommuneplan, arealdel, revidert 2008 ROS analyse, revidert 2009 Plan for helsemessig og sosial beredskap, vedtatt 2004 Smittevernplan, revidert 2005 (ny under utarbeidelse) Krise- og informasjonsplan, revidert 2009 Beredskapsplan for teknisk avdeling, revidert 2009 Beredskapsplan for skole (ny under utarbeidelse) Beredskapsplan ved ulykker og dødsfall for barnehagene. Utarbeidet 2002 Branndokumentasjon Tolga Omsorgstun, revidert Reglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid. Vedtatt FORSLAG TIL VIDERE BEHANDLING/ RULLERING Kommunestyret godkjente reglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid, ved kriseberedskap og i krig. I følge dette reglementet skal kommunestyret trekke opp hovedlinjene for arbeidet med de beredskapsoppgaver som kommunen har ansvar for. Formannskapet fører tilsyn med og samordner beredskapsarbeidet i kommunen. Kommunens nemnder/utvalg utfører det beredskapsarbeid som hører til deres arbeidsområder, herunder planlegging og ajourføring av planer. Tolga kommune har som mål at sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn skal inn som en sentral og naturlig del av all planlegging i kommunen. Det innkalles til møte i beredskapsrådet fast en gang i året. 3.1 Rullering Ajourføring/oppdatering av følgende lister skal skje kontinuerlig: - varslings/telefonlister - oversikt over redningsressurser - oversikt over stedfortrederfunksjoner ved fravær Beredskapsplanen behandles hvert 4. år av nytt kommunestyre, og sees ellers i sammenheng med ruller av Kommuneplan og andre kommunale planer. 6

7 4. KONKLUSJON Beredskapsplanen er utarbeidet med bakgrunn i veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap «Veileder for kriseplanlegging i kommunene», planen omhandler ikke konkrete tiltak under hvert delområde. Delplaner som foreligger arkiveres sammen med beredskapsplanen, men er også tenkt oppbevart på den enkelte avdelingen. Det har vært en klar målsetting fra arbeidsgruppa at planen ikke skulle bli for omfattende. 5. BEREDSKAPSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 5.1 Etablering av kriseledelse Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordføreren/rådmannen beslutte at en kriseledelse etableres i kommunen. Deltakende etater/personer vil normalt være: Ordfører/varaordfører Rådmann Informasjonsansvarlig Brannsjef Beredskapskontakt Virksomhetsleder Helse Andre trekkes inn etter behov Avhengig av situasjonen, vurderer kriseledelsen om hele, eller deler av beredskapsrådet skal trekkes inn. Medlemmer i beredskapsrådet: Ordfører Rådmann Beredskapskontakt Dorthe Iversen Infoansvarlig Eivind Moen Mattilsynet avd Tynset Fagansvarlig landbruk Gunbjørn Trøan Lensmann Røde Kors Hjelpekorps v/ Ingar Brennmoen Andre virksomhetsledere innkalles når rådet finner det hensiktsmessig. Andre aktuelle samarbeidspartnere: Sivilforsvaret/FIG Kvinners Frivillige beredskap (KFB) Marthe Nygjelten Andre frivillige organisasjoner Statens vegvesen v/driftsleder Tynset Trafikkstasjon. Flyktningkonsulent 7

8 Hvem skal beslutte at kriseledelsen skal etableres: Ordfører eller Rådmann Ansvarlig leder av kriseledelsen: Ordfører Operativ ledelse: Rådmann Fullmakt for kriseledelsen: Kriseledelsen gis fullmakt til å disponere nødvendige midler i en krisesituasjon. Rapporteringskanaler: Ved etablering av kriseledelse melder kommunen fra til Fylkesmannen LRS/politiet og andre aktuelle myndigheter. Situasjonsrapport skal sendes Fylkesmannen hver dag. Rapporten skal inneholde kort beskrivelse av situasjonen på rapporteringstidspunktet. Rapporten sendes på mail eller annen disponibel ressurs. Sted for etablering av kriseledelsen: Storstua i kommunehuset. Alternativt: Tolga skole, eller Vingelen skole. Tilgjengelige kommunikasjonsmidler: Telefon, mobiltelefon, telefaks, internett. Journalføring/arkiv: Alle inn- og utgående meldinger journalføres og kopi arkiveres i egen perm. Andre muligheter for samband: Sambandsutstyr til brannvesenet Sikringsradioer (åpne nett) Helsenettet (lukket nett) Røde kors hjelpekorps (lukket nett) HV (lukket nett) Kan lokalene skaffes lys og varme ved evt. strømbrudd? JA x NEI Oppgaver til kriseledelsen: 1. Innhente og vurderer opplysninger om situasjonen i kommunen 2. Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier 3. Prioritere ressurser fra kommunens side 4. Holde kontakt med skadestedsledelse evt. lokal redningssentral (LRS) 5. Utarbeide og sende ut informasjon til befolkningen og media 6. Gi rapport om situasjonen i kommunen til fylkesmannen 7. Samarbeide med offentlige myndigheter, bedrifter og private samt frivillige organisasjoner mulig utnyttelse av beredskapsressursene. Hvilke instanser skal kriseledelsen etablere kontakt med: Avhengig av situasjonen. Se liste over Redningsressurser, Frivillige organisasjoner, Varslingsliste/telefonliste. 8

9 Andre Opplysninger/informasjon i forbindelse med etablering og drift av kriseledelsen i kommunen: 1. Vurdere delegering av oppgaver Endringer ved omstilling til krig: 1. Kriseledelsen forflyttes om nødvendig til annen lokalisering 2. Hele beredskapsrådet innkalles 9

10 5.2 Informasjonsplan Hvem har informasjonsansvaret i kommunen? Leder: Nestleder: Eivind Moen Gudny Hagen Bakken Ordfører uttaler seg til pressen på kommunens vegne. Hvor skal informasjonskontoret etableres? Sted: Telefon: Telefaks: Utstyr: Fellestjenestens kontorer i kommunehuset E-post adresse: Oppgaver til informasjonstjenesten: 1. Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere videre 2. Svare på henvendelser og gi informasjon til befolkningen om situasjonen 3 Informere om farlige situasjoner kan oppstå og bidra til at ytterligere skader unngås 4. Informere om helsemessige og sosiale forhold, energi, kommunikasjon osv. 5. Informere ansatte i kommunen 6. Informere media 7. Forberede pressekonferanse * Hvem deltar fra kriseledelsen og pressen * Tidspunkt * Møterom 8. HUSK VÅRE NYE LANDSMENN (se neste side) Aktuelle media i kommunen: Aviser: Østlendingen, Hamar Arbeiderblad, Arbeidets Rett, Adresseavisa Andre: NRK Hedmark/Oppland, Østnytt Andre måter for å spre informasjon i kommunen? Via postkasse Via skolene Infomøter i forsamlingslokaler Ved høytalerbiler Ved plakatoppslag, løpesedler Ved å oppsøke husstander NRK Hedmark/oppland og Østnytt Veimeldingssentralen Internett kommunens hjemmeside egen side med beredskapsinfo er opprettet. SMS 10

11 Andre opplysninger om informasjonsberedskap ved ulykker/katastrofer i fred: Informasjonsplanen kan også iverksettes ved ulykker/hendelser som ikke betraktes som en krise. Kontaktperson ved Fylkesmannens informasjonsenhet: Telefon: Telefaks: Endringer ved omstilling til krig: Sikre utstyr og materiell, ved å benytte annen lokalisering. 5.3 Evakuering Plan for evakuering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen. Hvilke personer skal være ansvarlig for å lede evakueringsarbeidet? Politi / Lensmann er ansvarlig, men kan gi oppdraget til kommunen. Hvilke mannskapsressurser kan brukes for å gjennomføre evakueringen? HV, Sivilforsvaret, Røde Kors Hjelpekorps, FIG. Oppgaver til de som skal lede gjennomføringen av evakueringen i evakueringsområdet: 1. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der m.v.) 2. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg m.v. 3. Skaffe egnede transportmidler 4. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering kan skje direkte 5. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egenhånd m.v. 6. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper 7. Bistå ved behandling av skadde og personer med psykiske problemer m.v. 8. Samarbeide nært med LRS/skadestedsledelsen 9. Sørge for forpleining og eventuelt klær 10. Omsorgsfunksjon. Avtale med prest/friv.org. 11. Gi løpende informasjon 12. HUSK VÅRE NYE LANDSMENN (se under) Våre nye landsmenn Informasjon til de av våre nye landsmenn som ikke forstår norsk; Flyktningtjenesten kobles inn og formidler kontakt med disse, evt. via tolk 11

12 REDNINGSRESSURSER Liste over diverse instanser som disponerer redningsressurser Instanser eller redningsressurstykontaktperson Tlf arbeid Tlf privat Mobil Midt Hedmark brann- og redningsvesen Nabobrannvesen Teknisk avdelings ressurser Sivilforsvarsressurser/ FIG Heimvernet/Forsvarets ressurser Opplandske HV distrikt 05, Elverum Ressurser fra forsvaret ut over HV Formidles gjennom Fylkesmannens Beredskapsavdeling Terje Hansen Røros Os Halvar Urset Vakttelefon Hedmark sivilforsvarsdistrikt FIG Alvdal - Jon M. Lundaas Politi/Lensmannsressurser Atle Fiskvik Lavinemateriell/froskemannsutstyr Politi/lensmann Tolga Røde kors Hjelpekors Ingar Brennmoen Sanitetsmateriell/apotekvarer Tynset Sykehus Tynset Apotek Røros Sykehus Røros Apotek Mattilsynet Nord-Østerdal Anleggsmaskiner (*) Fylkesmannen Lokale ressurser disponeres lokalt Nødstrønsaggregat (*) Fylkesmannen Transportmateriell Østerdal Billag Storhusholdning N.Ø.Videreg Røros Videreg. Tjønnmosenteret Røros Sykehus Tolga Sykehjem

13 Malmplassen Gjestegård Samf./grendehus HV Oppvarmede containere/skap på biler Østerdal Billag (*) Fylkesmannen har oversikt over aggregater og bygg- og anleggsressurser (*) Se vedlagte liste over aggregater og diesellager i Tolga kommune. Liste over aktuelle innkvarteringssteder: STED TELEFON Malmplassen gjestegård Setersegga Camping og Hytteutleie Vingelsgård Gjestgiveri Hodalen fjellstue Tynset Hotel, Motel & Vandrehjem

14 FRIVILLIGE ORGANISASJONER Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen som kan være aktuelle i en ulykkes-/katastrofesituasjon. Organisasjon Kontaktperson (leder i org.) Telefonnummer Tolga Røde Kors Hjelpek. Ingar Brennmoen Tolga bygdekvinnelag Rigmor Tollga Vingelen bygdekvinnelag Hodalen bondekvinnelag Ingrid Vingelsgaard Liv Ingrid Rye Holøydalen/Øversjødalen bondekvinnelag Bjørg Støkket Kvinners Frivillige beredskapmarthe Nygjelten Tolga Pensjonistforening Eistein Aaseng / Tolga I.L. Trond Tollan Hodalen I.L. Øversjødalen I.L Amund C. Ryalen Jan Pallin Vingelen I.L. Marit Gilleberg Tolga Helselag Mette Kari Tolgensbakken Vingelen Sanitetsforening Britt Dølmo / TOLGA KOMMUNES KRISETEAM Kontaktes ved spesielle hendelser som fører til menneskelige tragedier. Kriseteamet holder kommuneledelsen orientert når teamet trer sammen. Telefon arbeid Telefon privat/mobil Rita Elvsveen Psykiatrisk sykepleier Leder av kriseteame Ola H. Skjeldal Kommunelege I Inger Johanne Rise Helsesøster / Aina Lundberg NAV Sosionon sosialtjenesten Legevaktsentralen Lensmann Simen Simensen Prest

15 VARSLINGSLISTE /TELEFONLISTE VIRKSOMHET TLF.PRIVAT TLF.JOBB MOBIL TLF Ordfører Erling Aas-Eng Varaordfører Ragnhild Aashaug Rådmann Knut Sagbakken Beredskapskontakt Dorthe Iversen Infoleder Stedfortreder Eivind Moen Gudny H. Bakken Virksomhetsleder Hallvard Urset Teknisk drift Brannsjef Terje Hansen Virksomhetsleder Ola H. Skjeldal Helse/komm.lege 1 Mattilsynet NAV Ingrid Engan Virksomhetsleder m.m se infoleder Økonomisjef Arnljot Aas Fagansvarlig Gunnbjørn Trøan Landbruk Politi/lensmann Atle Fiskvik jobb Sokneprest Simen Simensen Fylkesmannens Beredskapsavd E-verk NSB Røros lufthavn

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune Beredskapsplan Med informasjonsdel for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 Oppdatert: august 2012 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet side 4 Tolga kommunes

Detaljer

Krise- Informasjonsplan For Tolga Kommune

Krise- Informasjonsplan For Tolga Kommune Krise- Informasjonsplan For Tolga Kommune Vedtatt : januar 2002 sak 14/02 Revidert: juli 2009 H:\planer\beredska\kriseinfo\info-pln.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING side 3 2. AKTØRENE side 3 3.

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune Beredskapsplan Med informasjonsdel for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 Oppdatert: april 2015 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet side 4 Tolga kommunes planer/fagplaner

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune Beredskapsplan Med informasjonsdel for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 Oppdatert: januar 2014 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet side 4 Tolga kommunes

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005 Verdal kommune Plan for kriseledelse Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan Gjelder fra 20. oktober 2005 (Dersom du finner feilinformasjon i dette dokumentet, vennligst ta kontakt med ingermarie.bakken@verdal.kommune.no

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/542-5 Arkiv: X20 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: BEREDSKAPSARBEID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: * Kommunestyret

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr 1 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Vadsø kommune - revidert august 2004 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR...2 1.1 INNKALLING

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 19.juni 2013 Revisjonsbestemmelser: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er ass.rådmann. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig

Detaljer

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 3) KOMMUNAL KRISEPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 10.12.1999. Oppdatert av kommunestyret 26.10.2004. Revidert

Detaljer

Plan for. Samfunnssikkerhet og beredskap. Røyken kommune 2010-2015

Plan for. Samfunnssikkerhet og beredskap. Røyken kommune 2010-2015 Plan for Samfunnssikkerhet og beredskap Røyken kommune 2010-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 3 3. Målsetting og organisering av beredskapsarbeidet 4 3.1.

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 19.12.07 Utarbeidet: Oktober 2003 Av: Anne Kaja i samarbeid med Fylkesmannen Oppdatert april 2005, oktober 2007, september 2009, november 2010,

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Samordning av kriseplaner i

Samordning av kriseplaner i Samordning av kriseplaner i Songdalen kommune Organisering av Psykiatrisk kriseteam Oppdatert 16.10.2014 C:\Users\kcandasamy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1MUTVZZV\Sammensetning

Detaljer

Kriseplan. For Overhalla kommune

Kriseplan. For Overhalla kommune Kriseplan For Overhalla kommune Innhold 1. ORGANISERING AV KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING OG ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.1 ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING:... 3 1.2 VARSLING OG

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN TYNSET KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 29.11.16 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 29.11.16 BEREDSKAPSPLAN TYNSET KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.1 Planens grunnlag

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR TORSKEN KOMMUNE

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR TORSKEN KOMMUNE OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR TORSKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 19.12.07 Utarbeidet: Oktober 2003 Av: Anne Kaja i samarbeid med Fylkesmannen Oppdatert: april 2005, oktober 2007, september 2009,

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Regelverk styrende for beredskap Matloven Drikkevannsforskriften med veileder

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/1353- Liv Inger Nerhagen, 62 46 46 35 140/X20 30.04.2012 4449/2012 STOR-ELVDAL KOMMUNE

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/1353- Liv Inger Nerhagen, 62 46 46 35 140/X20 30.04.2012 4449/2012 STOR-ELVDAL KOMMUNE Stor-Elvdal kommune Rådmannen Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/1353- Liv Inger Nerhagen, 62 46 46 35 140/X20 30.04.2012 4449/2012 STOR-ELVDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN PLAN FOR HÅNDTERING

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 01.08.2014 01.08.2015 Tidspunkt for revidering: 10.11.2014 Beredskapsplanen bygger på Forskrift om kommunal

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap Plan for Informasjonsberedskap 2016 Planen er vedtatt 11.11.2015 Planen er revidert februar 2016 Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 Ålen Tlf. 72 41 76 00 epost@holtalen.kommune.no POLITISKE VEDTAK Planprosessen

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010)

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) Rådmannens overordnede plan for kriseledelse består av: Risikoanalyser Tiltakskort Varslingslister og utstyrslister Målsetnings-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge. Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold

Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge. Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold Sårbarhet B&A Industri Helse Samband Transport Finans Strømutfall

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap 2014 Selbu kommune Plan for Informasjonsberedskap Saksnr.: 2009/-1215-9 Saksbehandler Ingrid Rolseth Holt Innholdsfortegnelse 1 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Overordnede prinsipper...

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av styre i møte den 12.11.08, sak 73/08 Innholdsfortegnelse 1. ORGANISERING... 2 1.1 Målsetting... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Kommunal kriseledelse... 2 2. VARSLING

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE BRANN 110 POLITI 112 LEGE 113 SKADESTED Skadestedsleder KOMMUNAL BEREDKSAPSLEDELSE¹Media VEDTATT K-SAK 007/2014 27. FEBRUAR 2014 VERSJONER/REVISJON: K-SAK

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE PLAN FOR KRISELEDELSE OG BEREDSKAP Karlsøy kommune Vedtatt av komunestyret: 210606 Ajourført pr. 1/1-08. 2 Innhold: Side Mål og hensikt med planen. 3 ROS-analysen. 3 Kriseledelsen. Etablering og oppgaver.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE, BEREDSKAPS- OG KRISEHÅNDTERING ( KRISEPLANEN ) I HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2016

PLAN FOR KRISELEDELSE, BEREDSKAPS- OG KRISEHÅNDTERING ( KRISEPLANEN ) I HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2016 Forslag til PLAN FOR KRSELEDELSE, BEREDSKAPS- OG KRSEHÅNDTERNG ( KRSEPLANEN ) HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2016 Vedtatt i kommunestyre... Sist endret 12. oktober 2006. PLAN FOR KRSELEDELSE, BEREDSKAPS- OG

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET Eks. nr X av 21 BEREDSKAPSPLAN inkl. kriseledelse for FOSNES KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 23.04.2009 PS 12/09 Sist oppdatert 09.03.2011 2 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

KRISEPLAN LOPPA KOMMUNE FOR. Eksemplar nr. Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7)

KRISEPLAN LOPPA KOMMUNE FOR. Eksemplar nr. Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) Eksemplar nr Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KRISEPLAN FOR LOPPA KOMMUNE Sist revidert i kommunestyret 20.02.2004, sak 006/04 INNHOLD 1.1 INNKALLING AV DEN

Detaljer

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune Plan for Psykososialt kriseteam Målselv Kommune Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 2. LOVGRUNNLAG 3. GENERELT 4. MÅLSETTING 5. PRINSIPPER FOR DET PSYKOSOSIALE ARBEIDET 6. KRISETEAMETS OPPGAVE 7. KRISETEAMETS

Detaljer

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan Lunner kommune Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan er en generell del i Beredskapsplan for Lunner kommune. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013 sak Ansvarlig for ajourhold: rådmannen. Sist

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Evenes kommune. Plan for kommunal atomberedskap

Evenes kommune. Plan for kommunal atomberedskap Evenes kommune Plan for kommunal atomberedskap Innholdsfortegnelse 3.1 PLANENS FORMÅL... 3 Lovhjemmel... 3 3.2 KILDER TIL ULYKKER... 3 3.3 ATOMBEREDSKAPEN OG DET KOMMUNALE KRISEAPPARATET 4 Ansvarsnivåer...

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNES BEREDSKAPSHÅNDBOK

KVÆFJORD KOMMUNES BEREDSKAPSHÅNDBOK KVÆFJORD KOMMUNES BEREDSKAPSHÅNDBOK INNHOLDSFORTEGNELSE: Del 1 I LED I G 1.1 Om beredskapshåndboka Side 1 1.2 Oppbygging... 1 1.3 Mål for beredskapsarbeidet 2 1.4 Ansvar 3 1.4.1 Kommunalt ansvar. 3 1.4.2

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 20. mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Siste revisjon 1.1 MÅLSETTING... 2 1.2 DEFINISJONER... 2 1.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. OPERATIV PLANDEL...

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Overordnet kriseplan for Berg kommune

Overordnet kriseplan for Berg kommune BERG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Etablering av kriseledelse Side 2 2. Informasjonsplan Side 5 3. Evakueringsplan Side 9 4. Støttegrupper for mennesker i krise Side 11 5. Redningsressurser Side 13 Overordnet

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr.1/2010 VEDLEGG TIL SAK 09/1489 Distribueres til: Mottakere i følge vedlegg 10 KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE LEBESBY KOMMUNE VEDTATT 14.12.2009 I ARKIVSAK 09/1489 JUSTERT NOVEMBER - 2010 INNHOLD

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse.

Plan for kommunal kriseledelse. 1 14/31-54 X20 Plan for kommunal kriseledelse. Vedtatt av Hemne kommunestyre den 29.juni 2004, sak 82/04. Revidert pr. 10.november 2014. 2 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER 2.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr VEDLEGG TIL SAK 09/1489 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) BEREDSKAPSRÅDET KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE LEBESBY KOMMUNE VEDTATT 14.12.2009 I ARKIVSAK

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.15 Vennesla, 16.07.14 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering 2013-2016

Plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering 2013-2016 Plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering 2013-2016 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 18.09.2013 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Agdenes kommune OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN «Ikke sitt inne når alt håp er ute» Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Agdenes kommune Rådmannen 11.03.2015 11.03.2016 Vedtatt

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer