Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune"

Transkript

1 Beredskapsplan Med informasjonsdel for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 Oppdatert: august

2 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet side 4 Tolga kommunes planer/fagplaner side 4 Videre behandling, rullering av beredskapsplan side 5 Etablering av kriseledelse side 5 Informasjonsplan side 7 Evakuering side 9 Vedlegg side Sjekkliste for etablering av informasjonskontor - Pressemelding adresseliste - Redningsressurser - Innkvarteringssteder - Frivillige organisasjoner - Omsorgsgruppe - Varslingsliste - Oversikt over vannverk kontaktpersoner - Scooterløyve - Beredskapslager drivstoff - Aggregater tilgjengelig i kommunen 2

3 Beredskapsplan Innledning I 14 og 15 i «Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret» (Sivilbeskyttelsesloven) heter det at kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurderer sannsynligheten for at hendelsene inntreffer og hva resultatet for kommunen kan bli. Alle disse vurderinger sammenstilles og det utarbeides en helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Med utgangspunkt i ROS-analysen skal kommunen utarbeide en beredskapsplan. Kommunens beredskapsplanlegging må i første rekke omfatte tiltak for å forebygge/håndtere krisesituasjoner i fredstid. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Tolga kommune ble vedtatt i kommunestyret i sak 50/98 Beredskapsplan for Tolga kommune ble vedtatt i kommunestyret i sak 14/02. Beredskapsplanen skal inneholde: Oversikt over hvilke tiltak kommunen har foretatt for å håndtere uønskede hendelser. Plan for kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evalueringsplan og plan for informasjon til befolkning og medier. Skader, ødeleggelser eller forstyrring av et objekt eller en funksjon der kommunen er ansvarlig, og dette får konsekvenser utover den rene tekniske skaden. Evakuering og forlegning av et stort antall personer. Spørsmål til kommunen om bistand fra virksomhet(er) som er blitt utsatt for skader/ødeleggelser Informasjonsansvar overfor ansatte, publikum og presse ved en ulykke eller katastrofe. Sentrale områder hvor kommunen har et særlig beredskapsansvar er: Helse- og sosialomsorg, helsetjeneste for alle, fremme folkehelsen, trivsel og gode sosiale og helsemessige forhold, forebygge og behandle sykdom. Brannvern, sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann og begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkestilfeller. Kommunalteknisk virksomhet vern mot akutt forurensing, Demninger, vassledninger og alle vassdrag, anlegg som, i fall de blir ødelagt kan volde fare for menneskeliv eller annenmanns eiendom eller for offentlig eller almene interesser, skal eieren til enhver tid holde forsvarlig vedlike. Drift og vedlikehold av avløpsnett og annen akutt forurensning. Radioaktiv forurensning Fylkesmannen har det overordna ansvaret El-forsyning Den som har konsesjon har leveringsplikt(planer for prioritering av strøm ved rasjonering/utkobling foreligger.) Kommunen er i de fleste tilfeller økonomisk ansvarlig for de utgifter som tilkommer ved en katastrofeinnsats kommunen selv har satt i gang. Dersom utgiftene er uforholdsmessig store, kan det i etterkant søkes om en viss kompensasjon for utgiftene fra staten. Kommunen er pliktig vederlagsfritt å stille ressurser til disposisjon for den offentlige redningstjenesten når en blir anmodet om det. I en krisesituasjon kan kommunen få ansvar for følgende: Ta hånd om skadde personer 3

4 Omsorg for personer som har blitt utsatt for fysiske/psykiske påkjenninger Bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område Innkvartering av forulykka og eller redningsmannskap Informerer om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler Forpleining eller annen form for forsyningsstøtte Sikre helsemessige trygge næringsmidler incl. Drikkevann Gjennomføre regulerings/rasjoneringstiltak Rette opp skader på vei og andre anlegg Opprydding, opprensing, avfallsdeponering, oljevern m.m. Vern av kulturelle verdier Vern mot luftbåren forurensning Oppgaver ved ulykker sjø/land/luft Store branner bygninger/skog/mark Rask og effektiv handling ved en krisesituasjon er avhengig av at ansvarsforhold og myndighet til å fatte beslutninger følger normale rutiner. Krisehåndtering må basere seg på få endringer i kommunens normale situasjon. Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) av Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid av Normalreglement for kommunens beredskapsarbeid Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven) av Kommuneloven av Lover/forskrifter om bl.a; Bygg, brann, forurensning, strålevern, storulykker Tolga kommunes planer/fagplaner Kommuneplan, arealdel, revidert 2008 ROS analyse, revidert 2009 Plan for helsemessig og sosial beredskap, vedtatt 2004 Smittevernplan, revidert 2005 Beredskapsplan for teknisk avdeling, revidert 2009 Beredskapsplan for ulykker, dødsfall med mer for skole Branndokumentasjon Tolga Omsorgstun, revidert 2007 Reglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid, godkjent

5 Videre behandling, rullering av beredskapsplanen Tolga kommunestyre godkjente reglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid. I følge dette reglementet skal kommunestyret trekke opp hovedlinjene for arbeidet med de beredskapsoppgaver kommunen har ansvar for. Formannskapet fører tilsyn med og samordner beredskapsarbeidet i kommunen. Kommunens nemnder/utvalg utfører det beredskapsarbeid som høre til deres arbeidsområder, herunder planlegging og ajourføring av planer. Beredskapsarbeidet vil bli en del av politikeropplæringen i Tolga kommune. Tolga kommune har som mål at sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn skal inn som en sentral og naturlig del av all planlegging i kommunen. Beredskapskontakten innkaller til møte i beredskapsrådet fast en gang i året. Ajourføring/oppdatering av følgende lister skal skje kontinuerlig: Varslings- og telefonlister Oversikt over redningsressurser Oversikt over stedfortrederfunksjoner ved fravær Beredskapsplanen behandles hvert 4. år av nytt kommunestyre, og sees ellers i sammenheng med rullering av Kommuneplan og andre aktuelle kommunale planer. Beredskapskontakt er ansvarlig for oppfølgingen og for at seneste, oppdaterte utgave av beredskapsplanen legges ut på kommunens hjemmeside. Etablering av kriseledelse Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordføreren/rådmannen beslutte at en kriseledelse etableres i kommunen. Deltakende virksomheter/personer vil normalt være: Ordfører/varaordfører Informasjonsansvarlig Beredskapskontakt Andre trekkes inn etter behov Rådmann Brannsjef Virksomhetsleder helse Avhengig av situasjonen, vurderer kriseledelsen om hele, eller deler av beredskapsrådet skal kalles inn. Medlemmer av beredskapsrådet Ordfører Rådmann Beredskapskontakt Informasjonsansvarlig Mattilsynet avd, Tynset Fagansvarlig landbruk Lensmann 5

6 Røde Kors Hjelpekorps Andre virksomhetsledere innkalles når rådet finner det hensiktsmessig. Andre aktuelle samarbeidspartnere: Sivilforsvaret Kvinners Frivillige beredskap Statens vegvesen Andre frivillige organisasjoner, alt etter art og omfang av hendelsen Hvem skal beslutte at kriseledelsen etableres: Ordfører eller rådmann Ansvarlig leder av kriseledelsen: Ordfører Operativ ledelse: Rådmannen Fullmakt for kriseledelsen: Kriseledelsen gis fullmakt til å disponere nødvendige midler i en krisesituasjon. Rapporteringskanaler: Ved etablering av kriseledelse melder kommunen fra til Fylkesmannen, LRS/politi og andre aktuelle myndigheter. Situasjonsrapport skal sendes Fylkesmannen hver dag. Rapporten skal inneholde kort beskrivelse av situasjonen på rapporteringstidspunktet. CIM, krisehåndteringsverktøy benyttes. Journalføring, rapportering, arkivering: Inn- og utgående meldinger journalføres. CIM, krisehåndteringsverktøy benyttes. Sted for etablering av kriseledelse: Storstua på kommunehuset. Alternativt: Vidarheim,Tolga skole, Vingelen skole, Tolga Omsorgstun. Tilgjengelige kommunikasjonsmidler: Telefon, mobiltelefon, telefaks og internett. Andre muligheter for samband: Sambandsutstyr til brannvesenet, sikringsradioer (åpne nett) Helsenett (lukket nett) Røde Kors Hjelpekorps (lukket nett) HV (lukket nett) Kan lokalene skaffes strøm ved evt strømbrudd? Per dato er det kun Vidarheim og Tolga Omsorgstun som kan kobles opp mot aggregat slik at strømforsyningen holdes opp. Oppgaver til kriseledelsen: Innhente og vurderer opplysninger om situasjonen i kommunen Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier Prioriterer ressurser fra kommunens side Holde kontakt med skadestedsledelse evt. lokal redningssentral (LRS) Utarbeide og sende ut informasjon til befolkningen og media Gi rapport om situasjonen i kommunen til Fylkesmannen Samarbeide med offentlige myndigheter, bedrifter og private samt frivillige organisasjoner for maksimal utnyttelse av beredskapsressursene Andre redningsressurser som kriseledelsen kan etablerer kontakt med er: avhengig av situasjonen/hendelsen. Se oversikt over Redningsressurser, Frivillige organisasjoner, Varslingsliste/telefonliste. 6

7 Vurdere delegering av oppgaver Endring ved omstilling til krig Kriseledelsen flyttes om nødvendig til annen lokalisering Hele beredskapsrådet kalles inn. Informasjonsplan Informasjonskontoret har oppgaver knyttet til innhenting, bearbeidelse og spredning av informasjon. For å ha nødvendig troverdighet er det viktig at kontoret er oppdatert om situasjons til enhver tid. Kontakt med kriseledelsen er ivaretatt ved at leder deltar i møtene som kriseledelsen har. I forhold til skadestedsledelsen er det lagt opp til at denne i perioder følges av en representant fra informasjonskontoret med egen kommunikasjon direkte til informasjonskontoret. Informasjonsplanen kan iverksettes ved ulykker/hendelser som ikke betraktes som en krise. Kontakt med informasjonsenheten hos Fylkesmannen: Telefon: Epost: Fylkesmannens beredskapsavdeling: Telefon: Epost: Informasjonsansvarlig: Leder: Eivind Moen Nestleder: Gudny Hagen Bakken Øvrig bemanning på informasjonskontoret: Ellen Vibeke S. Nygjelten Kristofer Storruste Ved forfall, eller behov for ytterligere bemanning innkalles personer fra denne liste: Kari Jordet Birgit Svendsen Anne Mari Stenseth Bente Høistad Janne Kirknes Informasjonskontor ved krise: Kontorene som til daglig disponeres av Servicetorget, bli informasjonsavdelingens tilholdssted. Det skal ikke være adgang til informasjonsavdelingens kontorer og Storstua for andre enn de som har en jobb å gjøre der. Ordfører uttaler seg til pressen på kommunens vegne. 7

8 Etablering av informasjonskontor: Sted: Servicetorgets kontorer i kommunehuset Telefon: Telefax: Epost: Internett: Kommunens hjemmesider og facebook vil, i den grad det er mulig,, bli brukt til å spre informasjon. Etablering av informasjonskontor Kontoret opprettes etter ordre fra kriseledelsen.. Lederen er tilstede i kriseledelsens møter. I første møte bør det bestemmes tidspunkt for pressekonferanse og hvem som skal delta. Lederen av informasjonskontoret kaller inn personalet og orienterer disse om situasjonen. Ved etablering av informasjonskontoret har hver person sine oppgaver i henhold til vedlagte sjekkliste. Oppgaver for informasjonstjenesten: Innhente opplysninger om situasjonen og rapporterer videre Svare på henvendelser og gi informasjon til befolkningen om situasjonen Informerer om farlige situasjoner som kan oppstå og bidra til at ytterligere skader unngås Informerer om helsemessige og sosiale forhold, energi, kommunikasjon osv. Informerer ansatte i kommunen Informerer medier Forberede pressekonferanse - Hvem deltar fra kriseledelsen - Tidspunkt - Møterom HUSK VÅRE FREMMEDSPRÅKLIGE INNBYGGERE (se avsnitt om dette) Informasjonskontoret skal kun gi opplysninger som er klarlagt i form av pressemelding, på pressekonferanse eller i intervju. ALT DETTE I TETT SAMARBEID MED SERVICEKONTORET Rutiner Skadested: I enkelte situasjoner vil det være aktuelt at det utplasseres en kontaktperson ute i felten. Denne personen skal: Formidle avtaler mellom kriseledelsen og operasjonssentralen på Hamar om hvordan pressen skal gis tilgang til informasjon. Holde informasjonskontoret orientert om utviklingen. Telefonlogg: Alle inngående og utgående telefoner skal registreres 8

9 Pårørende: Pårørende som ringer informasjonskontoret skal informeres om situasjonen på lik linje med andre. De skal orienteres om at de vil bli kontaktet så snart det foreligger nye opplysninger, eventuell ringe et eget nummer for pårørende, dersom det er opprettet. Registrer pårørende med navn og telefonnummer. Utarbeidelse av pressemelding Ansvarlig: Informasjonssjef i samråd med ordfører/rådmann Pressemeldingen skal minimum inneholde: Kort, nøktern og korrekt beskrivelse av hendelsen(hvordan, hvorfor, hvor, når) Hva som er gjort og hva som skal gjøres i øyeblikket. Hvem har gjort hva. Hvor publikum og pårørende kan henvende seg for nærmere informasjon. (Normalt på tlf ) Tidspunkt og sted for første pressekonferanse HUSK VÅRE FREMMEDSPRÅKLIGE INNBYGGERE (se eget avsnitt) Pressekonferanse Kantina benyttes til pressekonferanse. Kopier opp materiell på forhånd kart, meldinger m.v. Ordfører uttaler seg til pressen på vegne av kommunen. Pressesenter Som pressesenter benyttes lesesal ved biblioteket. Evakuering Ansvarlig for evakuering: Politi/lensmann er ansvarlig, men kan gi oppdraget til kommunen. Mannskapsressurser: HV, Sivilforsvaret, Røde Kors Hjelpekorps, FIG Oppgaver til de som skal lede gjennomføringen av evakuering: Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der etc) Informerer befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg etc. Skaffe egnede transport. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering kan skje direkte. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd etc. Kontrollerer at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. Bistå ved behandling av skadde fysisk/psykisk. Samarbeide nært med LRS/skadestedsleder Sørge for forpleining og evt klær. Omsorgsgruppen kontaktes. Gi løpende informasjon 9

10 HUSK VÅRE FREMMEDSPRÅKLIGE INNBYGGERE Våre fremmedspråklige innbyggere I Tolga kommune er det bosatt folk fra ca 25 forskjellige lande i verden. Dette kan være en utfordring i en krisesituasjon. De aller fleste av disse taler og leser norsk godt nok til å kunne forstå den informasjon som bli gitt til alle innbyggerne. Et fåtall er ofte nylig ankommet flyktninger/asylsøkere som ikke kan språket vårt. På grunnlag av dette er det i samarbeide med flyktningtjenesten opprettet kontakt med en ressursperson fra hver språkgruppe som har sagt seg villig til å kontakte og informerer andre med samme språk ved en krisesituasjon. 10

11 Vedlegg Sjekkliste for etablering av informasjonskontor Pressemelding adresseliste Redningsressurser Innkvarteringssteder Frivillige organisasjoner Omsorgsgruppe Varslingsliste Oversikt over vannverk kontaktpersoner Scooterløyve i Tolga kommune Oversikt over beredskapslager drivstoff Oversikt over aggregater tilgjengelig i Tolga kommune 11

12 Sjekklister for etablering av kriseinformasjonskontor Følgende punkter må vurderes ved opprettelse av kontoret: - Ansatte i kommunehuset informeres om at informasjonskontoret er opprettet. Sentralbordet informeres om hvor telefoner skal settes opp. Ans. EIM - Oppsetting av oppslagstavle i kommunehuset. GHB - Informasjonskontoret ved Servicekontoret gjøres i stand i henhold til behov. - Det sjekkes at personer i sentrale posisjoner har operative mobil - telefoner. Oppdaterte telefonlister distribueres. - Vakt- og turnusliste settes opp. Det vurderes om sentralbordbetjening skal trekkes inn også på kveldstid for å bemanne sentralbordet. - Malmplassen Gjestegård varsles om hva som forventes av innrykk fra presse og publikum. EIM KRS BIS GHB - Vurdere om det er nødvendig å innkalle vaktmester. EIM - Kommunens internettsider/facebook oppdateres om hva som er skjedd m.m. EVSN/KJB - Reserver kantina for pressekonferanse og påse at teknisk utstyr er på plass. KSJ 12

13 Fylkesmannen, beredsk.avd Østlendingen, Elverum Hamar Arbeiderblad Arbeidets Rett Tynset NTB NRK Hedmarkog Oppland TV2, Oslo

14 REDNINGSRESSURSER Liste over diverse instanser som disponerer redningsressurser Midt Hedmark brann- og redningsvesen Nabobrannvesen Teknisk avdelings ressurser Sivilforsvarsressurser/ FIG Heimvernet/Forsvarets ressurser Opplandske HV distrikt 05, Elverum Ressurser fra forsvaret ut over HV Formidles gjennom Fylkesmannens Beredskapsavdeling Terje Hansen Røros Os Halvar Urset Vakttelefon Hedmark sivilforsvarsdistrikt FIG Alvdal - Jon M. Lundaas Politi/Lensmannsressurser Tynsetkonto ret Lavinemateriell/froskemannsutstyr Sanitetsmateriell/apotekvarer Politi/lensmann Tolga Røde kors Hjelpekors Ingar Brennmoen Tynset Sykehus Tynset Apotek Boots apotek Røros Sykehus Røros Apotek Mattilsynet Nord-Østerdal Dyrenemnda 0640 Anleggsmaskiner (*) Fylkesmannen Lokale ressurser disponeres lokalt Nødstrønsaggregat (*) Fylkesmannen

15 Transportmateriell Østerdal Billag Storhusholdning N.Ø.Videreg Røros Videreg. Tjønnmosenteret Røros Sykehus Tolga Sykehjem Malmplassen Gjestegård Samf./grendehus HV (*) Fylkesmannen har oversikt over aggregater og bygg- og anleggsressurser (*) Se vedlagte liste over aggregater og diesellager i Tolga kommune. Liste over aktuelle innkvarteringssteder! "# $! % &#'" %" %(

16 FRIVILLIGE ORGANISASJONER Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen som kan være aktuelle i en ulykkes- /katastrofesituasjon. " Kontaktperson (leder i org.)!! Ingar Brennmoen Rigmor Tollan Vingelen bygdekvinnelag Ingrid Vingelsgaard Hodalen bondekvinnelag Holøydalen/Ø versjødalen bondekvinnelag Elin Ryen Solrunn Jordet / Marthe Nygjelten / Oddbjørg Morset Trond Lund Hodalen I.L. Ø versjødalen I.L Vingelen I.L. Amund C. Ryalen Jan Pallin Marit Gilleberg / / Eli Urset Grete Nesteby

17 ')! Kontaktes ved spesielle hendelser som fører til menneskelige tragedier. Omsorgsgruppa holder kommuneledelsen orientert når teamet trer sammen. Omsorgsgruppa disponere ved større krisesituasjoner Vidarheim samfunnshus. Navn Stilling Telefon arbeid Telefon privat/mobil Helge A. Ludvigsen Kommunelege I Leder av kriseteame Rita Elvsveen Psyk.sykepleier Inger Johanne Rise Helsesøster NAV Legevaktsentralen Lensmann Simen Simensen Prest Ann Olaug Riseggen Psyk.hjelpepleier

18 VARSLINGSLISTE /TELEFONLISTE VIRKSOMHET TLF.PRIVAT TLF.JOBB MOBIL TLF Ordfører Ragnhild Aashaug Varaordfører Odd Arne Skjæ ret Rådmann Stein Halvorsen Beredskapskontakt Dorthe Iversen Infoleder Stedfortreder Eivind Moen Gudny H. Bakken Virksomhetsleder Hallvard Urset Teknisk drift Brannsjef Terje Hansen Virksomhetsleder Helse/komm.lege 1 Helge A. Ludvigsen Mattilsynet NAV Ø konomisjef Arnljot Aas Fagansvarlig Kjersti Ane Landbruk Bredesen Politi/lensmann Atle Fiskvik jobb Sokneprest Simen Simensen Fylkesmannens Beredskapsavd E-verk NSB Røros lufthavn HV Erik Vangen Jordet yahoo.no

19 OVERSIKT OVER VANNVERK NAVN KONTAKTPERSON TELEFON Tolga vannforsyning Stein Nygjelten Vingelen vassverk Per Buttingsrud Hodalen vannverk Johanne Aas Rye Ø versjødalen vannverk Anders Ellefsplass Helgebekken vannverk Ola Jordet Tolgen vannverk Svein Fauskanger Snøscooterløyver! "#$%&'#(!!! )($ ')(! *+#,$- +!! #./! 0'! 1( &' #' )2 1(3$($% 3)'$!!!,$ ")! 4$( 4$(56)%*! 5! # $! )$"4$(!! /' 1(!!! 19

20 BEREDSKAPSLAGER - DRIVSTOFF TOLGA: Tolga Bensin og Service, Bjørn Arve Lunheim tanker a l bensin 2 tanker a l diesel blank 1 tank a l farget diesel Vanligvis er disse halvfulle. Fylles ukentlig HODALEN: Hodalen Diesel og beredskapslager, Olav Bakken / tanker a l farget diesel Ikke mer enn nødvendig lagerbeholdning VINGELEN: 2 Dieselanlegg Kletten Diesel- og beredskapsanlegg, Embret Rønning tanker a l farget diesel Varierende mengder gjennom året, fra 8000 l til l A/L Østate Diesel- og beredskapslager, Jarne Kroken, tank a l farget diesel 1 tank a l farget diesel 1 tank a l blank diesel Varierende mengde gjennom året Halsvåen Diesel og beredskapsanlegg er nedlagt. Coop Marked; Bua, Kjellaug Andreassen, tank a l farget diesel 1 tanka 9000 eller l blank diesel 1 tank a l bensin Mengde varierer gjennom året ØVERSJØDALEN; Holøydalen diesel og beredskap, Anders Ellefsplass / tanker a l farget diesel vanlig fyllde ca l samlet 1 tank a l blank diesel vanlig fyllde ca 7000 l 20

21 Tilgjengelige aggregater Tolga: Ola Jordet Hilde Harsjøen Ann Kristin Ryen Dæ hli Trond Erlien Einar Johnsgårg Ragnhild og Håkon Aashaug Otto Engebakken Jan Magne Flaten Pål Sverre Flatgård Ivar Riise Alle brukes i forbindelse med seterdrift Tolga Omsorgstun (Mase Easy DT ) beregnet på å drive oljefyr, nødlys og pumper i varmeanlegg. Hodalen Lars Erik Svendsen Asbjørn Slettan Else Hodal og Knut Kaasen (2 stk) Jo Esten Trøan Høløydalen: Jan Erik Sønmør Anders Ellefsplass Ola Petter Søndmør Vingelen: Langsæ ter fellesbeite, 2 stk, Rønningsåkeren samdrift, 2 stk Tor Håkon Aaseng Embret Rønning 21

Beredskapsplan. for. Tolga kommune

Beredskapsplan. for. Tolga kommune Beredskapsplan for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 sak 14/02 Revidert: juli 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING side 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet side 3 1.2 Henvisning til lovverket side 3 1.3 Hvorfor

Detaljer

Krise- Informasjonsplan For Tolga Kommune

Krise- Informasjonsplan For Tolga Kommune Krise- Informasjonsplan For Tolga Kommune Vedtatt : januar 2002 sak 14/02 Revidert: juli 2009 H:\planer\beredska\kriseinfo\info-pln.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING side 3 2. AKTØRENE side 3 3.

Detaljer

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune Beredskapsplan Med informasjonsdel for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 Oppdatert: april 2015 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet side 4 Tolga kommunes planer/fagplaner

Detaljer

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune Beredskapsplan Med informasjonsdel for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 Oppdatert: januar 2014 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet side 4 Tolga kommunes

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Kvitsøy kommune, 4180 Kvitsøy Kontaktpersoner i kommunen: Monica Buvig

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi Kontaktperson i kommunen: Kommunalsjef

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sola kommune 29. oktober 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sola kommune 29. oktober 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sola kommune 29. oktober 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Sola kommune, postboks 99, 4097 Sola Kontaktperson i kommunen: Beredskapsleder

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune 1 Dato for tilsyn: 29. mars 2017 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver (tilsynsleder)

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 23. august 2013 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, postboks 24, 4159 Rennesøy Tidsrom for tilsynet: 2013

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Varslingslister for Nes kommune

Varslingslister for Nes kommune Varslingslister for Nes kommune Varslingsliste - Kriseledelse Instans Navn Telefon Ordfører Grete Sjøli Mob:90 95 67 93 Rådmann Johnny Pedersen Mob:97 74 76 45 Kommunalsjef Lars Uglem Mob:97 74 32 00 Kommunalsjef

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer

Rapport fra tilsyn 21.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Tolga kommune

Rapport fra tilsyn 21.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Tolga kommune Fylkesmannen i Hedmark Samfunnssikkerhet og beredskap Rapport fra tilsyn 21.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Tolga Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å kontrollere ns arbeid

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 12. juni 2013 Kommunens adresse: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes Tidsrom for tilsynet: 2013 Kontaktperson

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Forfall. Forfall

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Forfall. Forfall TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Malmplassen gjestegård Møtedato: 19.11.2015 Tid:kl. 19.30 Innkalte: FunksjonNavn LederRagnhild Aashaug NestlederLeif Vingelen MedlemJohanne Aas Rye MedlemØistein

Detaljer

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 Beredskap 2017 Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5.

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/542-5 Arkiv: X20 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: BEREDSKAPSARBEID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: * Kommunestyret

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune Dato for tilsyn: 2. november 2016 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver Tord E. Smestad

Detaljer

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av:

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av: ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE Kriseledelsen i Andøy kommune består av: tlf. arb. tlf. privat ordfører (leder) 76 11 50 50 76 14 61 30 95 23 18 21 (m) rådmann (nestleder)

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Tidsrom for tilsynet: 29. mars og 4. april 2017 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159

Detaljer

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hamarøy kommune. Tilsynsdato:

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hamarøy kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Silje Johnsen e-post:fmnosjo@fylkesmannen.no fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf:755 31 685 75 53 16 85 Vår ref:2014/943 2014/943 Deres ref: Vår dato:05.05.2014 02.05.2014 Deres dato: Endelig rapport Tilsyn

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Rapport fra tilsyn 24. mars 2015 med samfunnssikkerhet og beredskap Hamar kommune

Rapport fra tilsyn 24. mars 2015 med samfunnssikkerhet og beredskap Hamar kommune Fylkesmannen Samfunnssikkerhet og beredskap Rapport fra tilsyn 24. mars 2015 med samfunnssikkerhet og beredskap Hamar Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å kontrollere ns arbeid og etterlevelse

Detaljer

Resultater 2. runde Bygdakampen arrangert av IL Nansen

Resultater 2. runde Bygdakampen arrangert av IL Nansen Resultater 2. runde Bygdakampen 08.06.17 arrangert av IL Nansen 6km 1 Jan Jacob Verdenius Tolga/Vingelen 40.38 4 2 Jon Arve Engebakken Tolga/Vingelen 41.07 3 Anders Tingstad Nansen 45.13 3 4 Vegard Haugseggen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune mai 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune mai 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune 12-13. mai 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Haugesund kommune, Postboks 2160, 5528 Haugesund Kontaktperson i

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Gjesdal kommune 5. og 18. september 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Gjesdal kommune 5. og 18. september 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Gjesdal kommune 5. og 18. september 2017 Tidsrom for tilsynet: 5. og 18. september 2017 Kommunens adresse: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe:2013/8643-1 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunal beredskapsplanlegging Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunelegemøte 1. februar 2017 Grunnprinsipper for krisehåndtering - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap Plan for Informasjonsberedskap 2016 Planen er vedtatt 11.11.2015 Planen er revidert februar 2016 Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 Ålen Tlf. 72 41 76 00 epost@holtalen.kommune.no POLITISKE VEDTAK Planprosessen

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.15 Vennesla, 16.07.14 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret , sak 37/17

Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret , sak 37/17 Beredskapsplan 2017 Vedtatt i kommunestyret 18.10.2017, sak 37/17 Planinformasjon Planens virkeområde: Vedtatt av kommunestyret: Sist revidert: Ansvarlig for ajourhold: Lovhjemmel Krav til kommunikasjon

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Storstua, kommunehuset Møtedato: 06.11.2014 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug Medlem Jo Esten Trøan Inhabil i sak

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010)

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) Rådmannens overordnede plan for kriseledelse består av: Risikoanalyser Tiltakskort Varslingslister og utstyrslister Målsetnings-

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016 Tidsrom for tilsynet: 2016 Kommunens adresse: Randaberg kommune, postboks 40, 4096 Randaberg Kontaktperson i

Detaljer

Samordning av kriseplaner i

Samordning av kriseplaner i Samordning av kriseplaner i Songdalen kommune Organisering av Psykiatrisk kriseteam Oppdatert 16.10.2014 C:\Users\kcandasamy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1MUTVZZV\Sammensetning

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005 Verdal kommune Plan for kriseledelse Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan Gjelder fra 20. oktober 2005 (Dersom du finner feilinformasjon i dette dokumentet, vennligst ta kontakt med ingermarie.bakken@verdal.kommune.no

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Lunner kommune.

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Lunner kommune. SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Lunner kommune www.fylkesmannen.no/oppland 2 Dato for tilsyn: 15. november 2012 Tilsynsgruppe: rådgiver Berit Myhren

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5 Beredskapsanalyse Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov om

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Brønnøy kommune. Tilsynsdato:

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Brønnøy kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Silje Johnsen e-post: fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 685 Vår ref:2015/7017 Deres ref: Vår dato:05.09.16 Deres dato: Arkivkode: Endelig rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Brønnøy

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN TOLGA KOMMUNE

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN TOLGA KOMMUNE OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN TOLGA KOMMUNE I henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt m.v. (sivilbeskyttelsesloven) 15 og Forskrift om kommunal beredskapsplikt 4 Vedtatt i Tolga kommunestyre 18.05.2017.

Detaljer