Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune"

Transkript

1 Beredskapsplan Med informasjonsdel for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 Oppdatert: januar

2 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet side 4 Tolga kommunes planer/fagplaner side 4 Videre behandling, rullering av beredskapsplan side 5 Etablering av kriseledelse side 5 Informasjonsplan side 7 Evakuering side 10 Vedlegg side Sjekkliste for etablering av informasjonskontor - Pressemelding adresseliste - Redningsressurser - Innkvarteringssteder - Frivillige organisasjoner - Omsorgsgruppe - Varslingsliste - Oversikt over vannverk kontaktpersoner - Scooterløyve - Beredskapslager drivstoff - Aggregater tilgjengelig i kommunen 2

3 Beredskapsplan Innledning I 14 og 15 i «Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret» (Sivilbeskyttelsesloven) heter det at kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurderer sannsynligheten for at hendelsene inntreffer og hva resultatet for kommunen kan bli. Alle disse vurderinger sammenstilles og det utarbeides en helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Med utgangspunkt i ROS-analysen skal kommunen utarbeide en beredskapsplan. Kommunens beredskapsplanlegging må i første rekke omfatte tiltak for å forebygge/håndtere krisesituasjoner i fredstid. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Tolga kommune ble vedtatt i kommunestyret i sak 50/98 Beredskapsplan for Tolga kommune ble vedtatt i kommunestyret i sak 14/02. Beredskapsplanen skal inneholde: Oversikt over hvilke tiltak kommunen har foretatt for å håndtere uønskede hendelser. Plan for kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evalueringsplan og plan for informasjon til befolkning og medier. Skader, ødeleggelser eller forstyrring av et objekt eller en funksjon der kommunen er ansvarlig, og dette får konsekvenser utover den rene tekniske skaden. Evakuering og forlegning av et stort antall personer. Spørsmål til kommunen om bistand fra virksomhet(er) som er blitt utsatt for skader/ødeleggelser Informasjonsansvar overfor ansatte, publikum og presse ved en ulykke eller katastrofe. Sentrale områder hvor kommunen har et særlig beredskapsansvar er: Helse- og sosialomsorg, helsetjeneste for alle, fremme folkehelsen, trivsel og gode sosiale og helsemessige forhold, forebygge og behandle sykdom. Brannvern, sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann og begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkestilfeller. Kommunalteknisk virksomhet vern mot akutt forurensing, Demninger, vassledninger og alle vassdrag, anlegg som, i fall de blir ødelagt kan volde fare for menneskeliv eller annenmanns eiendom eller for offentlig eller almene interesser, skal eieren til enhver tid holde forsvarlig vedlike. Drift og vedlikehold av avløpsnett og annen akutt forurensning. Radioaktiv forurensning Fylkesmannen har det overordna ansvaret El-forsyning Den som har konsesjon har leveringsplikt(planer for prioritering av strøm ved rasjonering/utkobling foreligger.) Kommunen er i de fleste tilfeller økonomisk ansvarlig for de utgifter som tilkommer ved en katastrofeinnsats kommunen selv har satt i gang. Dersom utgiftene er uforholdsmessig store, kan det i etterkant søkes om en viss kompensasjon for utgiftene fra staten. Kommunen er pliktig vederlagsfritt å stille ressurser til disposisjon for den offentlige redningstjenesten når en blir anmodet om det. I en krisesituasjon kan kommunen få ansvar for følgende: Ta hånd om skadde personer Omsorg for personer som har blitt utsatt for fysiske/psykiske påkjenninger Bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område Innkvartering av forulykka og eller redningsmannskap 3

4 Informerer om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler Forpleining eller annen form for forsyningsstøtte Sikre helsemessige trygge næringsmidler incl. Drikkevann Gjennomføre regulerings/rasjoneringstiltak Rette opp skader på vei og andre anlegg Opprydding, opprensing, avfallsdeponering, oljevern m.m. Vern av kulturelle verdier Vern mot luftbåren forurensning Oppgaver ved ulykker sjø/land/luft Store branner bygninger/skog/mark Rask og effektiv handling ved en krisesituasjon er avhengig av at ansvarsforhold og myndighet til å fatte beslutninger følger normale rutiner. Krisehåndtering må basere seg på få endringer i kommunens normale situasjon. Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) av Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid av Normalreglement for kommunens beredskapsarbeid Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven) av Kommuneloven av Lover/forskrifter om bl.a; Bygg, brann, forurensning, strålevern, storulykker Tolga kommunes planer/fagplaner Kommuneplan, arealdel, revidert 2008 ROS analyse, revidert 2009 Plan for helsemessig og sosial beredskap, vedtatt 2004 Smittevernplan, revidert 2005 Beredskapsplan for teknisk avdeling, revidert 2009 Beredskapsplan for ulykker, dødsfall med mer for skole Branndokumentasjon Tolga Omsorgstun, revidert 2007 Reglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid, godkjent 1980 Videre behandling, rullering av beredskapsplanen 4

5 Tolga kommunestyre godkjente reglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid. I følge dette reglementet skal kommunestyret trekke opp hovedlinjene for arbeidet med de beredskapsoppgaver kommunen har ansvar for. Formannskapet fører tilsyn med og samordner beredskapsarbeidet i kommunen. Kommunens nemnder/utvalg utfører det beredskapsarbeid som høre til deres arbeidsområder, herunder planlegging og ajourføring av planer. Beredskapsarbeidet vil bli en del av politikeropplæringen i Tolga kommune. Tolga kommune har som mål at sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn skal inn som en sentral og naturlig del av all planlegging i kommunen. Beredskapskontakten innkaller til møte i beredskapsrådet fast en gang i året. Ajourføring/oppdatering av følgende lister skal skje kontinuerlig: Varslings- og telefonlister Oversikt over redningsressurser Oversikt over stedfortrederfunksjoner ved fravær Beredskapsplanen behandles hvert 4. år av nytt kommunestyre, og sees ellers i sammenheng med rullering av Kommuneplan og andre aktuelle kommunale planer. Beredskapskontakt er ansvarlig for oppfølgingen og for at seneste, oppdaterte utgave av beredskapsplanen legges ut på kommunens hjemmeside. Etablering av kriseledelse Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordføreren/rådmannen beslutte at en kriseledelse etableres i kommunen. Deltakende virksomheter/personer vil normalt være: Ordfører/varaordfører Informasjonsansvarlig Beredskapskontakt Andre trekkes inn etter behov Rådmann Brannsjef Virksomhetsleder helse Avhengig av situasjonen, vurderer kriseledelsen om hele, eller deler av beredskapsrådet skal kalles inn. Medlemmer av beredskapsrådet Ordfører Rådmann Beredskapskontakt Informasjonsansvarlig Mattilsynet avd, Tynset Fagansvarlig landbruk Lensmann Røde Kors Hjelpekorps Andre virksomhetsledere innkalles når rådet finner det hensiktsmessig. 5

6 Andre aktuelle samarbeidspartnere: Sivilforsvaret Kvinners Frivillige beredskap Statens vegvesen Andre frivillige organisasjoner, alt etter art og omfang av hendelsen Hvem skal beslutte at kriseledelsen etableres: Ordfører eller rådmann Ansvarlig leder av kriseledelsen: Ordfører Operativ ledelse: Rådmannen Fullmakt for kriseledelsen: Kriseledelsen gis fullmakt til å disponere nødvendige midler i en krisesituasjon. Rapporteringskanaler: Ved etablering av kriseledelse melder kommunen fra til Fylkesmannen, LRS/politi og andre aktuelle myndigheter. Situasjonsrapport skal sendes Fylkesmannen hver dag. Rapporten skal inneholde kort beskrivelse av situasjonen på rapporteringstidspunktet. CIM, krisehåndteringsverktøy benyttes. Journalføring, rapportering, arkivering: Inn- og utgående meldinger journalføres. CIM, krisehåndteringsverktøy benyttes. Sted for etablering av kriseledelse: Storstua på kommunehuset. Alternativt: Vidarheim,Tolga skole, Vingelen skole, Tolga Omsorgstun. Tilgjengelige kommunikasjonsmidler: Telefon, mobiltelefon, telefaks og internett. Andre muligheter for samband: Sambandsutstyr til brannvesenet, sikringsradioer (åpne nett) Helsenett (lukket nett) Røde Kors Hjelpekorps (lukket nett) HV (lukket nett) Kan lokalene skaffes strøm ved evt strømbrudd? Per dato er det kun Vidarheim og Tolga Omsorgstun som kan kobles opp mot aggregat slik at strømforsyningen holdes opp. Oppgaver til kriseledelsen: Innhente og vurderer opplysninger om situasjonen i kommunen Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier Prioriterer ressurser fra kommunens side Holde kontakt med skadestedsledelse evt. lokal redningssentral (LRS) Utarbeide og sende ut informasjon til befolkningen og media Gi rapport om situasjonen i kommunen til Fylkesmannen Samarbeide med offentlige myndigheter, bedrifter og private samt frivillige organisasjoner for maksimal utnyttelse av beredskapsressursene Andre redningsressurser som kriseledelsen kan etablerer kontakt med er: avhengig av situasjonen/hendelsen. Se oversikt over Redningsressurser, Frivillige organisasjoner, Varslingsliste/telefonliste. Vurdere delegering av oppgaver Endring ved omstilling til krig 6

7 Kriseledelsen flyttes om nødvendig til annen lokalisering Hele beredskapsrådet kalles inn. Informasjonsplan Tolga kommunes kommunikasjonsstrategi har følgende prinsipper: «Åpen», «aktiv» og «kompetent». Med ÅPEN menes at vi viser åpenhet i forvaltningen og legger til rette for å imøtekomme krav om innsyn vi legger til rette for informasjon og dialog slik at innbyggerne er kjent med kommunens rolle og ansvar vi jobber for åpenhet i hvordan kommunen bruker sine ressurser og hvordan virksomheten utøves, slik at forventingsgapet mellom tilbud og ønsker blir minst mulig Med AKTIV menes at informasjon fra kommunen skal være utformet med utgangspunkt i brukernes behov og forutsetninger vi tar en aktiv rolle overfor media vi får frem de positive sakene om Tolga kommune og setter dagsorden vi snakker sant og ikke tilslører vi frykter ikke resultatene av åpenhet Med KOMPETENT menes at kommunen skal drive målrettet kommunikasjon vi forstår medienes rolle i samfunnet vi vet hvordan vi kommuniserer på vegne av kommunen vi bruker riktige kanaler for å nå frem til målgruppene alle ansatte har rett og plikt til å ta opp kritikkverdige forhold, men lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver tilsier at en må gå tjenestevei først 7

8 offentlig kritikk må ha en forsvarlig form, ingen ansatte i Tolga kommune skal offentlig gi uttrykk for personkritikk eller komme med uttalelser eller vurderinger som kan virke personlig krenkende på enkeltindivider i vår organisasjon I I krisesituasjoner gjelder dessuten følgende: Allmenheten skal få den nødvendige informasjon og kunnskap i krisesituasjoner. Informasjonen må komme raskt ut og være presis for å unngå spekulasjoner og rykter. Alle mediekanaler benyttes dersom en krise oppstår. Beredskapsledelsen og servicetorget samarbeider med fokus på informasjon i krisesituasjoner. Informasjonsplanen kan iverksettes ved ulykker/hendelser som ikke betraktes som en krise. Etablering av informasjonskontor Informasjonskontoret har oppgaver knyttet til innhenting, bearbeidelse og spredning av informasjon. For å ha nødvendig troverdighet er det viktig at kontoret er oppdatert om situasjons til enhver tid. Kontakt med kriseledelsen er ivaretatt ved at leder deltar i møtene som kriseledelsen har. I forhold til skadestedsledelsen er det lagt opp til at denne i perioder følges av en representant fra informasjonskontoret med egen kommunikasjon direkte til informasjonskontoret. Kontoret opprettes etter ordre fra kriseledelsen.. Lederen er til stede i kriseledelsens møter. I første møte bør det bestemmes tidspunkt for pressekonferanse og hvem som skal delta. Lederen av informasjonskontoret kaller inn personalet og orienterer disse om situasjonen. Ved etablering av informasjonskontoret har hver person sine oppgaver i henhold til vedlagte sjekkliste. Oppgaver for informasjonstjenesten: Innhente opplysninger om situasjonen og rapporterer videre Svare på henvendelser og gi informasjon til befolkningen om situasjonen Informerer om farlige situasjoner som kan oppstå og bidra til at ytterligere skader unngås Informerer om helsemessige og sosiale forhold, energi, kommunikasjon osv. Informerer ansatte i kommunen Informerer medier Forberede pressekonferanse - Hvem deltar fra kriseledelsen - Tidspunkt - Møterom HUSK VÅRE FREMMEDSPRÅKLIGE INNBYGGERE (se avsnitt om dette) 8

9 Informasjonskontoret skal kun gi opplysninger som er klarlagt i form av pressemelding, på pressekonferanse eller i intervju. ALT DETTE I TETT SAMARBEID MED SERVICETORGET Rutiner Skadested: I enkelte situasjoner vil det være aktuelt at det utplasseres en kontaktperson ute i felten. Denne personen skal: Formidle avtaler mellom kriseledelsen og operasjonssentralen på Hamar om hvordan pressen skal gis tilgang til informasjon. Holde informasjonskontoret orientert om utviklingen. Telefonlogg: Alle inngående og utgående telefoner skal registreres Pårørende: Pårørende som ringer informasjonskontoret skal informeres om situasjonen på lik linje med andre. De skal orienteres om at de vil bli kontaktet så snart det foreligger nye opplysninger, eventuell ringe et eget nummer for pårørende, dersom det er opprettet. Registrer pårørende med navn og telefonnummer. Utarbeidelse av pressemelding Ansvarlig: Informasjonssjef i samråd med ordfører/rådmann Pressemeldingen skal minimum inneholde: Kort, nøktern og korrekt beskrivelse av hendelsen(hvordan, hvorfor, hvor, når) Hva som er gjort og hva som skal gjøres i øyeblikket. Hvem har gjort hva. Hvor publikum og pårørende kan henvende seg for nærmere informasjon. (Normalt på tlf ) Tidspunkt og sted for første pressekonferanse HUSK VÅRE FREMMEDSPRÅKLIGE INNBYGGERE (se eget avsnitt) Pressekonferanse Kantina benyttes til pressekonferanse. Kopier opp materiell på forhånd kart, meldinger m.v. Ordfører uttaler seg til pressen på vegne av kommunen. Pressesenter Som pressesenter benyttes lesesal ved biblioteket. Kontaktinformasjon: Kontakt med beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen: Vakttelefon: Epost: 9

10 Informasjonsansvarlig i Tolga kommune: Leder: Live Mestvedthagen Ryen Nestleder: Eivind Moen Øvrig bemanning på informasjonskontoret: Ellen Vibeke S. Nygjelten Kristofer Storruste Ved forfall, eller behov for ytterligere bemanning innkalles personer fra denne liste: Kari Jordet Birgit Svendsen Anne Mari Stenseth Bente Høistad Informasjonskontor ved krise: Kontorene som til daglig disponeres av Servicetorget, bli informasjonsavdelingens tilholdssted. Det skal ikke være adgang til informasjonsavdelingens kontorer og Storstua for andre enn de som har en jobb å gjøre der. Ordfører uttaler seg til pressen på kommunens vegne. Etablering av informasjonskontor: Sted: Servicetorgets kontorer i kommunehuset Telefon: Telefax: Epost: Internett: Kommunens hjemmesider og facebook vil, i den grad det er mulig, bli brukt til å spre informasjon. Evakuering Ansvarlig for evakuering: Politi/lensmann er ansvarlig, men kan gi oppdraget til kommunen. Mannskapsressurser: HV, Sivilforsvaret, Røde Kors Hjelpekorps, FIG Oppgaver til de som skal lede gjennomføringen av evakuering: 10

11 Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der etc) Informerer befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg etc. Skaffe egnede transport. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering kan skje direkte. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd etc. Kontrollerer at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. Bistå ved behandling av skadde fysisk/psykisk. Samarbeide nært med LRS/skadestedsleder Sørge for forpleining og evt klær. Omsorgsgruppen kontaktes. Gi løpende informasjon HUSK VÅRE FREMMEDSPRÅKLIGE INNBYGGERE Våre fremmedspråklige innbyggere I Tolga kommune er det bosatt folk fra ca 25 forskjellige land i verden. Dette kan være en utfordring i en krisesituasjon. De aller fleste av disse snakker og leser norsk godt nok til å kunne forstå den informasjon som bli gitt til alle innbyggere. Et fåtall er ofte nylig ankommet flyktninger/asylsøkere som ikke kan språket vårt. På grunnlag av dette er det i samarbeid med flyktningtjenesten opprettet kontakt med en ressursperson fra hver språkgruppe som har sagt seg villig til å kontakte og informerer andre med samme språk ved en krisesituasjon. 11

12 Vedlegg Sjekkliste for etablering av informasjonskontor Pressemelding adresseliste Redningsressurser Innkvarteringssteder Frivillige organisasjoner Omsorgsgruppe Varslingsliste Oversikt over vannverk kontaktpersoner Scooterløyve i Tolga kommune Oversikt over beredskapslager drivstoff Oversikt over aggregater tilgjengelig i Tolga kommune 12

13 Sjekklister for etablering av kriseinformasjonskontor Følgende punkter må vurderes ved opprettelse av kontoret: - Ansatte i kommunehuset informeres om at informasjonskontoret er opprettet. Sentralbordet informeres om hvor telefoner skal settes opp. Ans. LMR - Oppsetting av oppslagstavle i kommunehuset. LMR - Informasjonskontoret ved Servicekontoret gjøres i stand i henhold til behov. - Det sjekkes at personer i sentrale posisjoner har operative mobil - telefoner. Oppdaterte telefonlister distribueres. - Vakt- og turnusliste settes opp. Det vurderes om sentralbordbetjening skal trekkes inn også på kveldstid for å bemanne sentralbordet. - Malmplassen Gjestegård varsles om hva som forventes av innrykk fra presse og publikum. LMR KRS BIS BIS - Vurdere om det er nødvendig å innkalle vaktmester. LMR - Kommunens internettsider/facebook oppdateres om hva som er skjedd m.m. EVSN/LMR - Reserver kantina for pressekonferanse og påse at teknisk utstyr er på plass. KSJ 13

14 Pressemelding adressater Adressat Faksnr E-post Fylkesmannen, beredsk.avd Østlendingen, Elverum Hamar Arbeiderblad Arbeidets Rett NTB NRK Hedmarkog Oppland TV2, Oslo

15 REDNINGSRESSURSER Liste over diverse instanser som disponerer redningsressurser Instanser eller redningsressurstype Kontaktperson Tlf arbeid Tlf privat Mobil Midt Hedmark brann- og redningsvesen Nabobrannvesen Teknisk avdelings ressurser Sivilforsvarsressurser/ FIG Nils E.Hågensen Odd Jonny Brænd Røros Os Halvar Urset Vakttelefon Hedmark sivilforsvarsdistrikt FIG Alvdal - Jon M. Lundaas Heimvernet/Forsvarets ressurser Opplandske HV distrikt 05, Elverum Ressurser fra forsvaret ut over HV Formidles gjennom Fylkesmannens Beredskapsavdeling Områdesjef HV 05 Tor Arne Reinertsen Politi/Lensmannsressurser Tynsetkonto ret Lavinemateriell/froskemannsutstyr Politi/lensmann Tolga Røde kors Hjelpekors Ingar Brennmoen Sanitetsmateriell/apotekvarer Tynset Sykehus Tynset Apotek

16 Boots apotek Røros Sykehus Røros Apotek Mattilsynet Nord-Østerdal Anleggsmaskiner (*) Fylkesmannen Lokale ressurser disponeres lokalt Nødstrønsaggregat (*) Fylkesmannen Transportmateriell Østerdal Billag Storhusholdning N.Ø.Videreg Dyrenemnd a 0640 Røros Videreg. Tjønnmosenteret Røros Sykehus Tolga Sykehjem Malmplassen Gjestegård Samf./grendehus HV (*) Fylkesmannen har oversikt over aggregater og bygg- og anleggsressurser (*) Se vedlagte liste over aggregater og diesellager i Tolga kommune. Liste over aktuelle innkvarteringssteder 16

17 STED Malmplassen gjestegård Setersegga Camping og Hytteutleie Vingelsgård Gjestgiveri Hodalen fjellstue Tynset Hotel &Motel TELEFON FRIVILLIGE ORGANISASJONER Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen som kan være aktuelle i en ulykkes-/katastrofesituasjon. 17

18 Organisasjon Kontaktperson (leder i org.) Telefonnummer Tolga Røde Kors Hjelpek. Tolga bygdekvinnelag Ingar Brennmoen Rigmor Tollan Vingelen bygdekvinnelag Ingrid Vingelsgaard Hodalen bondekvinnelag Holøydalen/Øversjødalen bondekvinnelag Kvinners Frivillige beredskap Tolga Pensjonistforening Tolga I.L. Elin Ryen Solrunn Jordet / Marthe Nygjelten / Oddbjørg Morset Trond Lund Hodalen I.L. Øversjødalen I.L Vingelen I.L. Amund C. Ryalen Jan Pallin Marit Gilleberg / / Tolga Helselag Vingelen Sanitetsforening Rigmor Lundberg Sigrid Vingelen TOLGA KOMMUNES omsorgsgruppe Kontaktes ved spesielle hendelser som fører til menneskelige tragedier. Omsorgsgruppa holder kommuneledelsen orientert når teamet trer sammen. Omsorgsgruppa disponere ved større krisesituasjoner Vidarheim samfunnshus. 18

19 Navn Stilling Telefon arbeid Telefon privat/mobil Helge A. Ludvigsen Kommunelege I Leder av kriseteame Elin Eggen Dagl.leder psyk.tjenesten Inger Johanne Rise Helsesøster NAV Synnøve Konst. Leder Narjord Legevaktsentralen Atle Fiskvik Lensmann Simen Simensen Prest Ann Olaug Riseggen Psyk.hjelpepleier Legevakt Tynset Tolga kommune Sentralbord VARSLINGSLISTE /TELEFONLISTE VIRKSOMHET TLF.PRIVAT TLF.JOBB MOBIL TLF 19

20 Ordfører Ragnhild Aashaug Varaordfører Odd Arne Skjæret Rådmann Stein Halvorsen Beredskapskontakt Dorthe Iversen Infoleder Live M. Ryen Stedfortreder Virksomhetsleder Teknisk drift Varabrannsjed Eivind Moen Hallvard Urset Odd Jonny Brænd Overordnetvakt N-Ø Virksomhetsleder Helge A. Ludvigsen Helse/komm.lege Mattilsynet NAV Synnøve Narjord Økonomisjef Arnljot Aas Fagansvarlig Kjersti Ane Landbruk Bredesen Politi/lensmann Atle Fiskvik jobb Sokneprest Simen Simensen Fylkesmannens Beredskapsavd E-verk NSB Røros lufthavn HV Erik Vangen Jordet yahoo.no OVERSIKT OVER VANNVERK NAVN KONTAKTPERSON TELEFON Tolga vannforsyning Stein Nygjelten Vingelen vassverk Per Buttingsrud Hodalen vannverk Johanne Aas Rye Øversjødalen vannverk Anders Ellefsplass Helgebekken vannverk Ola Jordet Tolgen vannverk Svein Fauskanger Snøscooterløyver 20

21 Geografisk område: Navn: Øversjødalen Ole Johan Nytrøen / Ola Petter Søndmør Proffen Hytteservice DA v/ Gunn Hege Jordmoen / Kåsa / Holøyen Erik Smedås / Magne Jordet Hodalen Arve Rye Morten Paulsen Guttorm Hummelvoll Tolga Kåre Sæther Arnstein Galaaen Tolga Bensin & Service v/ Bjørn Lunheim Østfjellet SL v/ Ola Jordet Vingelen Vingelen I.L v/ Ole Oskar Kleven Jon Iver Jordet Harald Sørli Leif Vingelen Raudsjødalen Ola Tangen BEREDSKAPSLAGER - DRIVSTOFF TOLGA: Tolga Bensin og Service, Bjørn Arve Lunheim tanker a l bensin 2 tanker a l diesel blank 1 tank a l farget diesel Vanligvis er disse halvfulle. Fylles ukentlig 21

22 HODALEN: Hodalen Diesel og beredskapslager, Olav Bakken / tanker a l farget diesel Ikke mer enn nødvendig lagerbeholdning VINGELEN: 2 Dieselanlegg Kletten Diesel- og beredskapsanlegg, Embret Rønning tanker a l farget diesel Varierende mengder gjennom året, fra 8000 l til l A/L Østate Diesel- og beredskapslager, Jarne Kroken, tank a l farget diesel 1 tank a l farget diesel 1 tank a l blank diesel Varierende mengde gjennom året Halsvåen Diesel og beredskapsanlegg er nedlagt. Coop Marked; Bua, Kjellaug Andreassen, tank a l farget diesel 1 tanka 9000 eller l blank diesel 1 tank a l bensin Mengde varierer gjennom året ØVERSJØDALEN; Holøydalen diesel og beredskap, Anders Ellefsplass / tanker a l farget diesel vanlig fyllde ca l samlet 1 tank a l blank diesel vanlig fyllde ca 7000 l Tilgjengelige aggregater Tolga: Ola Jordet Hilde Harsjøen Ann Kristin Ryen Dæhli Trond Erlien Einar Johnsgårg Ragnhild og Håkon Aashaug Otto Engebakken Jan Magne Flaten Pål Sverre Flatgård Ivar Riise Alle brukes i forbindelse med seterdrift 22

23 Tolga Omsorgstun (Mase Easy DT ) beregnet på å drive oljefyr, nødlys og pumper i varmeanlegg. Hodalen Lars Erik Svendsen Asbjørn Slettan Else Hodal og Knut Kaasen (2 stk) Jo Esten Trøan Høløydalen: Jan Erik Sønmør Anders Ellefsplass Ola Petter Søndmør Vingelen: Langsæter fellesbeite, 2 stk, Rønningsåkeren samdrift, 2 stk Tor Håkon Aaseng Embret Rønning 23

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune

Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune Beredskapsplan Med informasjonsdel for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 Oppdatert: april 2015 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet side 4 Tolga kommunes planer/fagplaner

Detaljer

Krise- Informasjonsplan For Tolga Kommune

Krise- Informasjonsplan For Tolga Kommune Krise- Informasjonsplan For Tolga Kommune Vedtatt : januar 2002 sak 14/02 Revidert: juli 2009 H:\planer\beredska\kriseinfo\info-pln.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING side 3 2. AKTØRENE side 3 3.

Detaljer

Kommunal beredskapsplikt

Kommunal beredskapsplikt Kommunal beredskapsplikt Harald Rasmussen 11. Mai 2015 Dette vil jeg komme innom Kort om DSBs roller og oppgaver Samfunnssikkerhet i kommunen Kommunal beredskapskplikt det helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

ETABLERING AV FELLES BEREDSKAPSRÅD FOR GRAN OG LUNNER

ETABLERING AV FELLES BEREDSKAPSRÅD FOR GRAN OG LUNNER Arkivsaksnr.: 15/2001 Lnr.: 19726/15 Ark.: 033 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold ETABLERING AV FELLES BEREDSKAPSRÅD FOR GRAN OG LUNNER Lovhjemmel: Lov om kommunal beredskapsplikt,

Detaljer

Avsnittet KRISESTABENS SAMMENSETNING OG OPPGAVER (sd.4) endres slik: 2. Tabellen (kriseledelsen) på sd.12 utvides slik: 75101533/75172035

Avsnittet KRISESTABENS SAMMENSETNING OG OPPGAVER (sd.4) endres slik: 2. Tabellen (kriseledelsen) på sd.12 utvides slik: 75101533/75172035 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Morten Isaksen Tlf: 75 10 11 16 Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 05/977 38 REVISJON AV PLAN FOR ETABLERING AV KRISELEDELSE I VEFSN KOMMUNE SE OGSÅ SAK 00/02296 Rådmannens forslag til

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Karmøy kommune 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Karmøy kommune 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Karmøy kommune 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Karmøy kommune, rådhuset, 4250 Kopervik Kontaktperson i kommunen: Beredskapskoordinator

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Forfall. Forfall

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Forfall. Forfall TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Malmplassen gjestegård Møtedato: 19.11.2015 Tid:kl. 19.30 Innkalte: FunksjonNavn LederRagnhild Aashaug NestlederLeif Vingelen MedlemJohanne Aas Rye MedlemØistein

Detaljer

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/542-5 Arkiv: X20 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: BEREDSKAPSARBEID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: * Kommunestyret

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

Flekkefjord kommune EPS plan

Flekkefjord kommune EPS plan Side1 Flekkefjord kommune EPS plan Evakuerte og pårørendesenter. Ajourført: 01.02.2012 14.11.2013 Side2 INNHOLDSFORTEGNELSE S.3 ANSVARSKART FOR OPPRETTELSE AV EPS. S.4 ANSVAR FOR OPPRETTELSE AV EPS. S.5

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Beredskapsplan ved svikt i elforsyning og telekommunikasjon Vedtatt av Hemne formannskap i sak 51/10, 23.mars 2010

Beredskapsplan ved svikt i elforsyning og telekommunikasjon Vedtatt av Hemne formannskap i sak 51/10, 23.mars 2010 07/889-1 Beredskapsplan ved svikt i elforsyning og telekommunikasjon Vedtatt av Hemne formannskap i sak 51/10, 23.mars 2010 JANUAR 2010 Formål Planen har som formål å: Hindre at det oppstår situasjonen

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Tvedestrand kommune Revidert april 2014

Tvedestrand kommune Revidert april 2014 Tvedestrand kommune Revidert april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELING AV PLANEN s 3 1.1. Fordelingsliste s 3 2. INTERNKONTROLL s 4 3. INNLEDNING s 5 3.1. Generelt s 5 4. MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET s

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr 1 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Vadsø kommune - revidert august 2004 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR...2 1.1 INNKALLING

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser. behov for temadata. NGU-dagen 08.02.2010 Karen Lie, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Risiko- og sårbarhetsanalyser. behov for temadata. NGU-dagen 08.02.2010 Karen Lie, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene behov for temadata NGU-dagen 08.02.2010 Karen Lie, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Kommunene og samfunnssikkerhet Kommunenes ansvar på området

Detaljer

STØTTETEAM VED KRISER

STØTTETEAM VED KRISER STØTTETEAM VED KRISER (FRA OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN) Vedtatt av styre 22.5.2014 Oppdatert 15.12. 2015 www.lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger O 2 Vi Vil Vi Våger Vedlegg 12 Støtteteam ved kriser Utarbeidet

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

TOLGA ARBEIDERPARTI. Program for 2011-2014

TOLGA ARBEIDERPARTI. Program for 2011-2014 TOLGA ARBEIDERPARTI Program for 2011-2014 ALLE SKAL MED! Tolga AP har arbeid til alle som en hovedsak. Arbeid gir mestring og gjør at folk hører til i et fellesskap. Tolga AP ønsker at Tolga kommune skal

Detaljer

Kommunal beredskap i Tjeldsund kommune

Kommunal beredskap i Tjeldsund kommune Kommunal beredskap i Tjeldsund kommune Tjeldsund kommune 9444 Hol i Tjeldsund, telefon 76 91 91 00, telefaks 76 91 91 01 post@tjeldsund.kommune.no www.tjeldsund.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Plan

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato Referanse Vår saksbehandler Roger Bratland Unntatt offentlighet.: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Kommunestyre 28.02.13 Sak nr. Tittel: 16/13

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Metested: Malmplassen gjestegård Metedato: 27.08.2015 Tid: kl. 19.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug Medlem Jo Esten Trøan Medlem Leif Vingelen

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

LOKAL BEREDSKAPSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET LOKAL BEREDSKAPSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Den lokale beredskapsplanen for SV-fakultetet er et vedlegg til Sentral beredskapsplan for Universitetet i Bergen. Den sentrale beredskapsplanen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser. Med særlig fokus på barn og unge

Risiko- og sårbarhetsanalyser. Med særlig fokus på barn og unge Risiko- og sårbarhetsanalyser Med særlig fokus på barn og unge Risiko- og sårbarhetsanalyser Systematisk kartlegging av risiko og sårbarhet Forebyggende tiltak for å begrense risiko og sårbarhet Tiltak

Detaljer

Beredskapsplan Troms Skikrets

Beredskapsplan Troms Skikrets Beredskapsplan Troms Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 1 Innholdsfortegnelse 1. Overordnede prinsipper... 3 1.1 Krise/hendelse scenarier... 3 1.2 Prinsipper for håndtering...

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune STIS 131 Fylkesmannen i ;4 NORDLAND Alstahaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjøen 31)(6)- 2 ),23,2b/i5 13TC Saksb.: SUje Johnsen e-post:fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf: 75531685/41797641 Vår dato:25.11.13 Sak:2013/4982

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 HORTEN KOMMUNE Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 Generell beredskapsplan for Horten kommune angir hovedprinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen. Videre gis det

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 14.04.2009 Tid: Kl. 11.00 - kl.13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Arne Hagetrø, Magnar

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

HELSEMESSIG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN

HELSEMESSIG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Vedtaks-/endringsprotokoll:... 3 Innledning... 4 1. Mål og prinsipper for beredskapsarbeidet... 4 2. Lover, forskrifter og

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold OVERSIKT OVER HELSTILTSTAND OG FAKTORER SOM PÅVIRKER HELSETILSTANDET (FOLKEHELSELOVEN)

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold OVERSIKT OVER HELSTILTSTAND OG FAKTORER SOM PÅVIRKER HELSETILSTANDET (FOLKEHELSELOVEN) Arkivsaksnr.: 14/1234 Lnr.: 1443/16 Ark.: G00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold OVERSIKT OVER HELSTILTSTAND OG FAKTORER SOM PÅVIRKER HELSETILSTANDET (FOLKEHELSELOVEN) Lovhjemmel:

Detaljer

Velkommen til møte i Fylkesberedskapsrådet

Velkommen til møte i Fylkesberedskapsrådet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Velkommen til møte i Fylkesberedskapsrådet Trøndelag brann- og redningstjeneste 28.5.2015 2 Programmet 0830 0900 Oppmøte på Hovedbrannstasjonen i Trheim, kaffe/te. Velkomst.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 Notat Til : Bystyrekomite byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN I BYGNINGER I OMRÅDER MED SÆRLIG STOR

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Innspill til ny drikkevannsforskrift Gunnbjørg Kindem DSBs innretning på sitt høringssvar Drikkevann er en kritisk samfunnsfunksjon som er vesentlig å

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen Leder i ansvarlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Storstua, kommunehuset Møtedato: 16.01.2014 Tid: kl. 09.30 FORMANNSKAPET Program for dagen: Kl. 09.30 10.45. Formannskapsmøte på Storstua Kl. 10.45 11.15: Lunsj i

Detaljer

Stevneoppgjør. Nora skytterlag. Os Open 2012. Alvdal Skytterlag Hans Sollid Øverbrenna 2560 ALVDAL

Stevneoppgjør. Nora skytterlag. Os Open 2012. Alvdal Skytterlag Hans Sollid Øverbrenna 2560 ALVDAL Alvdal Skytterlag Hans Sollid Øverbrenna 2560 ALVDAL Kristian Brohaug R 27,-kr 48 48 46 142 96 238 Pengepremier 10-skudd kl. R 96 27,-kr Øyvind Brohaug ASP 0,-kr 45 45 45 135 89 224 Premiering 25-skudd

Detaljer

Samordning av kriseplaner i

Samordning av kriseplaner i Samordning av kriseplaner i Songdalen kommune Organisering av Psykiatrisk kriseteam Oppdatert 16.10.2014 C:\Users\kcandasamy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1MUTVZZV\Sammensetning

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

Vi dømmes mer på bakgrunn av hvordan vi håndterer krisen enn krisens årsak

Vi dømmes mer på bakgrunn av hvordan vi håndterer krisen enn krisens årsak 1 Vi dømmes mer på bakgrunn av hvordan vi håndterer krisen enn krisens årsak 2 Beredskap i skoler - beredskapsplan for alvorlige tilsiktede hendelser Beredskapsseminar for barne- og ungdomsskoler i Østfold

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Beredskapsseminar 2012 NTNU og Safetec. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Beredskapsseminar 2012 NTNU og Safetec. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Beredskapsseminar 2012 NTNU og Safetec Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Agenda Det legale grunnlaget Systematisk tilnærming ROS-analyse og oppfølging Komm. og info. Samhandling Handlingsevne

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 19.12.07 Utarbeidet: Oktober 2003 Av: Anne Kaja i samarbeid med Fylkesmannen Oppdatert april 2005, oktober 2007, september 2009, november 2010,

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

Kommunenes oppfølging av kommunal beredskapsplikt- status og utfordringer

Kommunenes oppfølging av kommunal beredskapsplikt- status og utfordringer Kommunenes oppfølging av kommunal beredskapsplikt- status og utfordringer Elisabeth Longva Avdelingsleder ANB/RLS 18.04.16 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om DSB Kommunens ansvar for samfunnssikkerhet:

Detaljer

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.: 11/6570

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.: 11/6570 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 30.01.2012 002/12 KAMO Formannskap 31.01.2012 007/12 KAMO Kommunestyret 09.02.2012 005/12 KAMO Saksansv.:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Forord

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Forord Forord Fylkesmannen skal utarbeide en FylkesROS som gir oversikt over viktige samfunnssikkerhetsog beredskapsmessige utfordringer i fylket. Første utgave av Fylkes-ROS kom i 2007. Den er nå revidert. Det

Detaljer

KRISEPLAN LOPPA KOMMUNE FOR. Eksemplar nr. Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7)

KRISEPLAN LOPPA KOMMUNE FOR. Eksemplar nr. Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) Eksemplar nr Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KRISEPLAN FOR LOPPA KOMMUNE Sist revidert i kommunestyret 20.02.2004, sak 006/04 INNHOLD 1.1 INNKALLING AV DEN

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2010/1528-3 Saksbehandler: Stig Bjøru Saksframlegg Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

PLAN FOR ATOMBEREDSKAPEN LEBESBY KOMMUNE

PLAN FOR ATOMBEREDSKAPEN LEBESBY KOMMUNE PLAN FOR ATOMBEREDSKAPEN I LEBESBY KOMMUNE Februar 2009 Vedtatt i Kommuenstyresak 09/257 1.0 Generell del 1.1 Forord Den overordnede målsettingen med plan for atomberedskap er å styrke landets atomberedskap

Detaljer

Kommunal kriseøvelse Oljeforurensning fra skip, - Evenestangen

Kommunal kriseøvelse Oljeforurensning fra skip, - Evenestangen Kommunal kriseøvelse Oljeforurensning fra skip, - Evenestangen Versjon: 15.09.15 OØL Dato: Tilstede: 16.09.15 Evenes rådhus Kriseledelsen i Evenes kommune Type øvelse: Papirøvelse. Øving av kriseledelsen

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE HELSE OG SOSIALBEREDSKAPSPLAN HELSE- OG SOSIALBEREDSKAP 11. JUNI 2015. Ansvar, likhet, nærhet og samvirke.

RANDABERG KOMMUNE HELSE OG SOSIALBEREDSKAPSPLAN HELSE- OG SOSIALBEREDSKAP 11. JUNI 2015. Ansvar, likhet, nærhet og samvirke. RANDABERG KOMMUNE HELSE OG SOSIALBEREDSKAPSPLAN 11. JUNI 2015 HELSE- OG SOSIALBEREDSKAP Ansvar, likhet, nærhet og samvirke Randaberg kommune Randaberg Kommune Plan for helse- og sosial beredskap Godkjent

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Beredskapsplan. Nesodden kommune. Overordnet. Inneholder overordnede prinsipper for beredskapsarbeid og krisehåndtering, samt varslingslister.

Beredskapsplan. Nesodden kommune. Overordnet. Inneholder overordnede prinsipper for beredskapsarbeid og krisehåndtering, samt varslingslister. Beredskapsplan Nesodden kommune Overordnet Inneholder overordnede prinsipper for beredskapsarbeid og krisehåndtering, samt varslingslister. Godkjent av Formannskapet 5.12.2013 Revisjonsoversikt Dato: Grunn

Detaljer

Kommunestyresalen, Kommunehuset

Kommunestyresalen, Kommunehuset Gjemnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 14:00 17:30 Kommunestyresalen, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Steinar

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Plan for kommunal kriseledelse Vedtatt av kommunestyret 28.08.2008 INNHOLD: 1 INNLEDNING...1 1.1 BAKGRUNN / ANSVARSFORHOLD... 1 1.2 BEREDSKAPSMESSIGE HENSYN I SAMFUNNSPLANLEGGINGEN... 1 1.3 RISIKO OG SÅRBARHET...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012 En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som

Detaljer

Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet og Grong kommuner. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 09.02.

Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet og Grong kommuner. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 09.02. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-12 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet

Detaljer

Kommunikasjonsplan utredning kommunereform Holtålen, Os og Røros kommuner

Kommunikasjonsplan utredning kommunereform Holtålen, Os og Røros kommuner Kommunikasjonsplan utredning kommunereform Holtålen, Os og Røros kommuner 1. Innledning Kommunikasjonsplanen skal belyse informasjonspunkter, milepæler, kanalvalg og målgrupper for hele prosjektperioden

Detaljer

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan Lunner kommune Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan er en generell del i Beredskapsplan for Lunner kommune. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013 sak Ansvarlig for ajourhold: rådmannen. Sist

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I SØRREISA KOMMUNE NOTAT Dato: 01.12.2015 Arkiv - arkivsak: 030-15/1031 Vår ref: 9249/15 Direkte telefon: 97423533 E-post: wigdis.n.andersen@sorreisa.kommune.no ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I SØRREISA

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer