Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan Med informasjonsdel. for. Tolga kommune"

Transkript

1 Beredskapsplan Med informasjonsdel for Tolga kommune Vedtatt: januar 2002 Oppdatert: januar

2 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet side 4 Tolga kommunes planer/fagplaner side 4 Videre behandling, rullering av beredskapsplan side 5 Etablering av kriseledelse side 5 Informasjonsplan side 7 Evakuering side 10 Vedlegg side Sjekkliste for etablering av informasjonskontor - Pressemelding adresseliste - Redningsressurser - Innkvarteringssteder - Frivillige organisasjoner - Omsorgsgruppe - Varslingsliste - Oversikt over vannverk kontaktpersoner - Scooterløyve - Beredskapslager drivstoff - Aggregater tilgjengelig i kommunen 2

3 Beredskapsplan Innledning I 14 og 15 i «Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret» (Sivilbeskyttelsesloven) heter det at kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurderer sannsynligheten for at hendelsene inntreffer og hva resultatet for kommunen kan bli. Alle disse vurderinger sammenstilles og det utarbeides en helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Med utgangspunkt i ROS-analysen skal kommunen utarbeide en beredskapsplan. Kommunens beredskapsplanlegging må i første rekke omfatte tiltak for å forebygge/håndtere krisesituasjoner i fredstid. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Tolga kommune ble vedtatt i kommunestyret i sak 50/98 Beredskapsplan for Tolga kommune ble vedtatt i kommunestyret i sak 14/02. Beredskapsplanen skal inneholde: Oversikt over hvilke tiltak kommunen har foretatt for å håndtere uønskede hendelser. Plan for kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evalueringsplan og plan for informasjon til befolkning og medier. Skader, ødeleggelser eller forstyrring av et objekt eller en funksjon der kommunen er ansvarlig, og dette får konsekvenser utover den rene tekniske skaden. Evakuering og forlegning av et stort antall personer. Spørsmål til kommunen om bistand fra virksomhet(er) som er blitt utsatt for skader/ødeleggelser Informasjonsansvar overfor ansatte, publikum og presse ved en ulykke eller katastrofe. Sentrale områder hvor kommunen har et særlig beredskapsansvar er: Helse- og sosialomsorg, helsetjeneste for alle, fremme folkehelsen, trivsel og gode sosiale og helsemessige forhold, forebygge og behandle sykdom. Brannvern, sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann og begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkestilfeller. Kommunalteknisk virksomhet vern mot akutt forurensing, Demninger, vassledninger og alle vassdrag, anlegg som, i fall de blir ødelagt kan volde fare for menneskeliv eller annenmanns eiendom eller for offentlig eller almene interesser, skal eieren til enhver tid holde forsvarlig vedlike. Drift og vedlikehold av avløpsnett og annen akutt forurensning. Radioaktiv forurensning Fylkesmannen har det overordna ansvaret El-forsyning Den som har konsesjon har leveringsplikt(planer for prioritering av strøm ved rasjonering/utkobling foreligger.) Kommunen er i de fleste tilfeller økonomisk ansvarlig for de utgifter som tilkommer ved en katastrofeinnsats kommunen selv har satt i gang. Dersom utgiftene er uforholdsmessig store, kan det i etterkant søkes om en viss kompensasjon for utgiftene fra staten. Kommunen er pliktig vederlagsfritt å stille ressurser til disposisjon for den offentlige redningstjenesten når en blir anmodet om det. I en krisesituasjon kan kommunen få ansvar for følgende: Ta hånd om skadde personer Omsorg for personer som har blitt utsatt for fysiske/psykiske påkjenninger Bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område Innkvartering av forulykka og eller redningsmannskap 3

4 Informerer om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler Forpleining eller annen form for forsyningsstøtte Sikre helsemessige trygge næringsmidler incl. Drikkevann Gjennomføre regulerings/rasjoneringstiltak Rette opp skader på vei og andre anlegg Opprydding, opprensing, avfallsdeponering, oljevern m.m. Vern av kulturelle verdier Vern mot luftbåren forurensning Oppgaver ved ulykker sjø/land/luft Store branner bygninger/skog/mark Rask og effektiv handling ved en krisesituasjon er avhengig av at ansvarsforhold og myndighet til å fatte beslutninger følger normale rutiner. Krisehåndtering må basere seg på få endringer i kommunens normale situasjon. Lovverk som regulerer beredskapsarbeidet Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) av Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid av Normalreglement for kommunens beredskapsarbeid Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven) av Kommuneloven av Lover/forskrifter om bl.a; Bygg, brann, forurensning, strålevern, storulykker Tolga kommunes planer/fagplaner Kommuneplan, arealdel, revidert 2008 ROS analyse, revidert 2009 Plan for helsemessig og sosial beredskap, vedtatt 2004 Smittevernplan, revidert 2005 Beredskapsplan for teknisk avdeling, revidert 2009 Beredskapsplan for ulykker, dødsfall med mer for skole Branndokumentasjon Tolga Omsorgstun, revidert 2007 Reglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid, godkjent 1980 Videre behandling, rullering av beredskapsplanen 4

5 Tolga kommunestyre godkjente reglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid. I følge dette reglementet skal kommunestyret trekke opp hovedlinjene for arbeidet med de beredskapsoppgaver kommunen har ansvar for. Formannskapet fører tilsyn med og samordner beredskapsarbeidet i kommunen. Kommunens nemnder/utvalg utfører det beredskapsarbeid som høre til deres arbeidsområder, herunder planlegging og ajourføring av planer. Beredskapsarbeidet vil bli en del av politikeropplæringen i Tolga kommune. Tolga kommune har som mål at sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn skal inn som en sentral og naturlig del av all planlegging i kommunen. Beredskapskontakten innkaller til møte i beredskapsrådet fast en gang i året. Ajourføring/oppdatering av følgende lister skal skje kontinuerlig: Varslings- og telefonlister Oversikt over redningsressurser Oversikt over stedfortrederfunksjoner ved fravær Beredskapsplanen behandles hvert 4. år av nytt kommunestyre, og sees ellers i sammenheng med rullering av Kommuneplan og andre aktuelle kommunale planer. Beredskapskontakt er ansvarlig for oppfølgingen og for at seneste, oppdaterte utgave av beredskapsplanen legges ut på kommunens hjemmeside. Etablering av kriseledelse Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordføreren/rådmannen beslutte at en kriseledelse etableres i kommunen. Deltakende virksomheter/personer vil normalt være: Ordfører/varaordfører Informasjonsansvarlig Beredskapskontakt Andre trekkes inn etter behov Rådmann Brannsjef Virksomhetsleder helse Avhengig av situasjonen, vurderer kriseledelsen om hele, eller deler av beredskapsrådet skal kalles inn. Medlemmer av beredskapsrådet Ordfører Rådmann Beredskapskontakt Informasjonsansvarlig Mattilsynet avd, Tynset Fagansvarlig landbruk Lensmann Røde Kors Hjelpekorps Andre virksomhetsledere innkalles når rådet finner det hensiktsmessig. 5

6 Andre aktuelle samarbeidspartnere: Sivilforsvaret Kvinners Frivillige beredskap Statens vegvesen Andre frivillige organisasjoner, alt etter art og omfang av hendelsen Hvem skal beslutte at kriseledelsen etableres: Ordfører eller rådmann Ansvarlig leder av kriseledelsen: Ordfører Operativ ledelse: Rådmannen Fullmakt for kriseledelsen: Kriseledelsen gis fullmakt til å disponere nødvendige midler i en krisesituasjon. Rapporteringskanaler: Ved etablering av kriseledelse melder kommunen fra til Fylkesmannen, LRS/politi og andre aktuelle myndigheter. Situasjonsrapport skal sendes Fylkesmannen hver dag. Rapporten skal inneholde kort beskrivelse av situasjonen på rapporteringstidspunktet. CIM, krisehåndteringsverktøy benyttes. Journalføring, rapportering, arkivering: Inn- og utgående meldinger journalføres. CIM, krisehåndteringsverktøy benyttes. Sted for etablering av kriseledelse: Storstua på kommunehuset. Alternativt: Vidarheim,Tolga skole, Vingelen skole, Tolga Omsorgstun. Tilgjengelige kommunikasjonsmidler: Telefon, mobiltelefon, telefaks og internett. Andre muligheter for samband: Sambandsutstyr til brannvesenet, sikringsradioer (åpne nett) Helsenett (lukket nett) Røde Kors Hjelpekorps (lukket nett) HV (lukket nett) Kan lokalene skaffes strøm ved evt strømbrudd? Per dato er det kun Vidarheim og Tolga Omsorgstun som kan kobles opp mot aggregat slik at strømforsyningen holdes opp. Oppgaver til kriseledelsen: Innhente og vurderer opplysninger om situasjonen i kommunen Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier Prioriterer ressurser fra kommunens side Holde kontakt med skadestedsledelse evt. lokal redningssentral (LRS) Utarbeide og sende ut informasjon til befolkningen og media Gi rapport om situasjonen i kommunen til Fylkesmannen Samarbeide med offentlige myndigheter, bedrifter og private samt frivillige organisasjoner for maksimal utnyttelse av beredskapsressursene Andre redningsressurser som kriseledelsen kan etablerer kontakt med er: avhengig av situasjonen/hendelsen. Se oversikt over Redningsressurser, Frivillige organisasjoner, Varslingsliste/telefonliste. Vurdere delegering av oppgaver Endring ved omstilling til krig 6

7 Kriseledelsen flyttes om nødvendig til annen lokalisering Hele beredskapsrådet kalles inn. Informasjonsplan Tolga kommunes kommunikasjonsstrategi har følgende prinsipper: «Åpen», «aktiv» og «kompetent». Med ÅPEN menes at vi viser åpenhet i forvaltningen og legger til rette for å imøtekomme krav om innsyn vi legger til rette for informasjon og dialog slik at innbyggerne er kjent med kommunens rolle og ansvar vi jobber for åpenhet i hvordan kommunen bruker sine ressurser og hvordan virksomheten utøves, slik at forventingsgapet mellom tilbud og ønsker blir minst mulig Med AKTIV menes at informasjon fra kommunen skal være utformet med utgangspunkt i brukernes behov og forutsetninger vi tar en aktiv rolle overfor media vi får frem de positive sakene om Tolga kommune og setter dagsorden vi snakker sant og ikke tilslører vi frykter ikke resultatene av åpenhet Med KOMPETENT menes at kommunen skal drive målrettet kommunikasjon vi forstår medienes rolle i samfunnet vi vet hvordan vi kommuniserer på vegne av kommunen vi bruker riktige kanaler for å nå frem til målgruppene alle ansatte har rett og plikt til å ta opp kritikkverdige forhold, men lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver tilsier at en må gå tjenestevei først 7

8 offentlig kritikk må ha en forsvarlig form, ingen ansatte i Tolga kommune skal offentlig gi uttrykk for personkritikk eller komme med uttalelser eller vurderinger som kan virke personlig krenkende på enkeltindivider i vår organisasjon I I krisesituasjoner gjelder dessuten følgende: Allmenheten skal få den nødvendige informasjon og kunnskap i krisesituasjoner. Informasjonen må komme raskt ut og være presis for å unngå spekulasjoner og rykter. Alle mediekanaler benyttes dersom en krise oppstår. Beredskapsledelsen og servicetorget samarbeider med fokus på informasjon i krisesituasjoner. Informasjonsplanen kan iverksettes ved ulykker/hendelser som ikke betraktes som en krise. Etablering av informasjonskontor Informasjonskontoret har oppgaver knyttet til innhenting, bearbeidelse og spredning av informasjon. For å ha nødvendig troverdighet er det viktig at kontoret er oppdatert om situasjons til enhver tid. Kontakt med kriseledelsen er ivaretatt ved at leder deltar i møtene som kriseledelsen har. I forhold til skadestedsledelsen er det lagt opp til at denne i perioder følges av en representant fra informasjonskontoret med egen kommunikasjon direkte til informasjonskontoret. Kontoret opprettes etter ordre fra kriseledelsen.. Lederen er til stede i kriseledelsens møter. I første møte bør det bestemmes tidspunkt for pressekonferanse og hvem som skal delta. Lederen av informasjonskontoret kaller inn personalet og orienterer disse om situasjonen. Ved etablering av informasjonskontoret har hver person sine oppgaver i henhold til vedlagte sjekkliste. Oppgaver for informasjonstjenesten: Innhente opplysninger om situasjonen og rapporterer videre Svare på henvendelser og gi informasjon til befolkningen om situasjonen Informerer om farlige situasjoner som kan oppstå og bidra til at ytterligere skader unngås Informerer om helsemessige og sosiale forhold, energi, kommunikasjon osv. Informerer ansatte i kommunen Informerer medier Forberede pressekonferanse - Hvem deltar fra kriseledelsen - Tidspunkt - Møterom HUSK VÅRE FREMMEDSPRÅKLIGE INNBYGGERE (se avsnitt om dette) 8

9 Informasjonskontoret skal kun gi opplysninger som er klarlagt i form av pressemelding, på pressekonferanse eller i intervju. ALT DETTE I TETT SAMARBEID MED SERVICETORGET Rutiner Skadested: I enkelte situasjoner vil det være aktuelt at det utplasseres en kontaktperson ute i felten. Denne personen skal: Formidle avtaler mellom kriseledelsen og operasjonssentralen på Hamar om hvordan pressen skal gis tilgang til informasjon. Holde informasjonskontoret orientert om utviklingen. Telefonlogg: Alle inngående og utgående telefoner skal registreres Pårørende: Pårørende som ringer informasjonskontoret skal informeres om situasjonen på lik linje med andre. De skal orienteres om at de vil bli kontaktet så snart det foreligger nye opplysninger, eventuell ringe et eget nummer for pårørende, dersom det er opprettet. Registrer pårørende med navn og telefonnummer. Utarbeidelse av pressemelding Ansvarlig: Informasjonssjef i samråd med ordfører/rådmann Pressemeldingen skal minimum inneholde: Kort, nøktern og korrekt beskrivelse av hendelsen(hvordan, hvorfor, hvor, når) Hva som er gjort og hva som skal gjøres i øyeblikket. Hvem har gjort hva. Hvor publikum og pårørende kan henvende seg for nærmere informasjon. (Normalt på tlf ) Tidspunkt og sted for første pressekonferanse HUSK VÅRE FREMMEDSPRÅKLIGE INNBYGGERE (se eget avsnitt) Pressekonferanse Kantina benyttes til pressekonferanse. Kopier opp materiell på forhånd kart, meldinger m.v. Ordfører uttaler seg til pressen på vegne av kommunen. Pressesenter Som pressesenter benyttes lesesal ved biblioteket. Kontaktinformasjon: Kontakt med beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen: Vakttelefon: Epost: 9

10 Informasjonsansvarlig i Tolga kommune: Leder: Live Mestvedthagen Ryen Nestleder: Eivind Moen Øvrig bemanning på informasjonskontoret: Ellen Vibeke S. Nygjelten Kristofer Storruste Ved forfall, eller behov for ytterligere bemanning innkalles personer fra denne liste: Kari Jordet Birgit Svendsen Anne Mari Stenseth Bente Høistad Informasjonskontor ved krise: Kontorene som til daglig disponeres av Servicetorget, bli informasjonsavdelingens tilholdssted. Det skal ikke være adgang til informasjonsavdelingens kontorer og Storstua for andre enn de som har en jobb å gjøre der. Ordfører uttaler seg til pressen på kommunens vegne. Etablering av informasjonskontor: Sted: Servicetorgets kontorer i kommunehuset Telefon: Telefax: Epost: Internett: Kommunens hjemmesider og facebook vil, i den grad det er mulig, bli brukt til å spre informasjon. Evakuering Ansvarlig for evakuering: Politi/lensmann er ansvarlig, men kan gi oppdraget til kommunen. Mannskapsressurser: HV, Sivilforsvaret, Røde Kors Hjelpekorps, FIG Oppgaver til de som skal lede gjennomføringen av evakuering: 10

11 Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der etc) Informerer befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg etc. Skaffe egnede transport. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering kan skje direkte. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd etc. Kontrollerer at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. Bistå ved behandling av skadde fysisk/psykisk. Samarbeide nært med LRS/skadestedsleder Sørge for forpleining og evt klær. Omsorgsgruppen kontaktes. Gi løpende informasjon HUSK VÅRE FREMMEDSPRÅKLIGE INNBYGGERE Våre fremmedspråklige innbyggere I Tolga kommune er det bosatt folk fra ca 25 forskjellige land i verden. Dette kan være en utfordring i en krisesituasjon. De aller fleste av disse snakker og leser norsk godt nok til å kunne forstå den informasjon som bli gitt til alle innbyggere. Et fåtall er ofte nylig ankommet flyktninger/asylsøkere som ikke kan språket vårt. På grunnlag av dette er det i samarbeid med flyktningtjenesten opprettet kontakt med en ressursperson fra hver språkgruppe som har sagt seg villig til å kontakte og informerer andre med samme språk ved en krisesituasjon. 11

12 Vedlegg Sjekkliste for etablering av informasjonskontor Pressemelding adresseliste Redningsressurser Innkvarteringssteder Frivillige organisasjoner Omsorgsgruppe Varslingsliste Oversikt over vannverk kontaktpersoner Scooterløyve i Tolga kommune Oversikt over beredskapslager drivstoff Oversikt over aggregater tilgjengelig i Tolga kommune 12

13 Sjekklister for etablering av kriseinformasjonskontor Følgende punkter må vurderes ved opprettelse av kontoret: - Ansatte i kommunehuset informeres om at informasjonskontoret er opprettet. Sentralbordet informeres om hvor telefoner skal settes opp. Ans. LMR - Oppsetting av oppslagstavle i kommunehuset. LMR - Informasjonskontoret ved Servicekontoret gjøres i stand i henhold til behov. - Det sjekkes at personer i sentrale posisjoner har operative mobil - telefoner. Oppdaterte telefonlister distribueres. - Vakt- og turnusliste settes opp. Det vurderes om sentralbordbetjening skal trekkes inn også på kveldstid for å bemanne sentralbordet. - Malmplassen Gjestegård varsles om hva som forventes av innrykk fra presse og publikum. LMR KRS BIS BIS - Vurdere om det er nødvendig å innkalle vaktmester. LMR - Kommunens internettsider/facebook oppdateres om hva som er skjedd m.m. EVSN/LMR - Reserver kantina for pressekonferanse og påse at teknisk utstyr er på plass. KSJ 13

14 Pressemelding adressater Adressat Faksnr E-post Fylkesmannen, beredsk.avd Østlendingen, Elverum Hamar Arbeiderblad Arbeidets Rett NTB NRK Hedmarkog Oppland TV2, Oslo

15 REDNINGSRESSURSER Liste over diverse instanser som disponerer redningsressurser Instanser eller redningsressurstype Kontaktperson Tlf arbeid Tlf privat Mobil Midt Hedmark brann- og redningsvesen Nabobrannvesen Teknisk avdelings ressurser Sivilforsvarsressurser/ FIG Nils E.Hågensen Odd Jonny Brænd Røros Os Halvar Urset Vakttelefon Hedmark sivilforsvarsdistrikt FIG Alvdal - Jon M. Lundaas Heimvernet/Forsvarets ressurser Opplandske HV distrikt 05, Elverum Ressurser fra forsvaret ut over HV Formidles gjennom Fylkesmannens Beredskapsavdeling Områdesjef HV 05 Tor Arne Reinertsen Politi/Lensmannsressurser Tynsetkonto ret Lavinemateriell/froskemannsutstyr Politi/lensmann Tolga Røde kors Hjelpekors Ingar Brennmoen Sanitetsmateriell/apotekvarer Tynset Sykehus Tynset Apotek

16 Boots apotek Røros Sykehus Røros Apotek Mattilsynet Nord-Østerdal Anleggsmaskiner (*) Fylkesmannen Lokale ressurser disponeres lokalt Nødstrønsaggregat (*) Fylkesmannen Transportmateriell Østerdal Billag Storhusholdning N.Ø.Videreg Dyrenemnd a 0640 Røros Videreg. Tjønnmosenteret Røros Sykehus Tolga Sykehjem Malmplassen Gjestegård Samf./grendehus HV (*) Fylkesmannen har oversikt over aggregater og bygg- og anleggsressurser (*) Se vedlagte liste over aggregater og diesellager i Tolga kommune. Liste over aktuelle innkvarteringssteder 16

17 STED Malmplassen gjestegård Setersegga Camping og Hytteutleie Vingelsgård Gjestgiveri Hodalen fjellstue Tynset Hotel &Motel TELEFON FRIVILLIGE ORGANISASJONER Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen som kan være aktuelle i en ulykkes-/katastrofesituasjon. 17

18 Organisasjon Kontaktperson (leder i org.) Telefonnummer Tolga Røde Kors Hjelpek. Tolga bygdekvinnelag Ingar Brennmoen Rigmor Tollan Vingelen bygdekvinnelag Ingrid Vingelsgaard Hodalen bondekvinnelag Holøydalen/Øversjødalen bondekvinnelag Kvinners Frivillige beredskap Tolga Pensjonistforening Tolga I.L. Elin Ryen Solrunn Jordet / Marthe Nygjelten / Oddbjørg Morset Trond Lund Hodalen I.L. Øversjødalen I.L Vingelen I.L. Amund C. Ryalen Jan Pallin Marit Gilleberg / / Tolga Helselag Vingelen Sanitetsforening Rigmor Lundberg Sigrid Vingelen TOLGA KOMMUNES omsorgsgruppe Kontaktes ved spesielle hendelser som fører til menneskelige tragedier. Omsorgsgruppa holder kommuneledelsen orientert når teamet trer sammen. Omsorgsgruppa disponere ved større krisesituasjoner Vidarheim samfunnshus. 18

19 Navn Stilling Telefon arbeid Telefon privat/mobil Helge A. Ludvigsen Kommunelege I Leder av kriseteame Elin Eggen Dagl.leder psyk.tjenesten Inger Johanne Rise Helsesøster NAV Synnøve Konst. Leder Narjord Legevaktsentralen Atle Fiskvik Lensmann Simen Simensen Prest Ann Olaug Riseggen Psyk.hjelpepleier Legevakt Tynset Tolga kommune Sentralbord VARSLINGSLISTE /TELEFONLISTE VIRKSOMHET TLF.PRIVAT TLF.JOBB MOBIL TLF 19

20 Ordfører Ragnhild Aashaug Varaordfører Odd Arne Skjæret Rådmann Stein Halvorsen Beredskapskontakt Dorthe Iversen Infoleder Live M. Ryen Stedfortreder Virksomhetsleder Teknisk drift Varabrannsjed Eivind Moen Hallvard Urset Odd Jonny Brænd Overordnetvakt N-Ø Virksomhetsleder Helge A. Ludvigsen Helse/komm.lege Mattilsynet NAV Synnøve Narjord Økonomisjef Arnljot Aas Fagansvarlig Kjersti Ane Landbruk Bredesen Politi/lensmann Atle Fiskvik jobb Sokneprest Simen Simensen Fylkesmannens Beredskapsavd E-verk NSB Røros lufthavn HV Erik Vangen Jordet yahoo.no OVERSIKT OVER VANNVERK NAVN KONTAKTPERSON TELEFON Tolga vannforsyning Stein Nygjelten Vingelen vassverk Per Buttingsrud Hodalen vannverk Johanne Aas Rye Øversjødalen vannverk Anders Ellefsplass Helgebekken vannverk Ola Jordet Tolgen vannverk Svein Fauskanger Snøscooterløyver 20

21 Geografisk område: Navn: Øversjødalen Ole Johan Nytrøen / Ola Petter Søndmør Proffen Hytteservice DA v/ Gunn Hege Jordmoen / Kåsa / Holøyen Erik Smedås / Magne Jordet Hodalen Arve Rye Morten Paulsen Guttorm Hummelvoll Tolga Kåre Sæther Arnstein Galaaen Tolga Bensin & Service v/ Bjørn Lunheim Østfjellet SL v/ Ola Jordet Vingelen Vingelen I.L v/ Ole Oskar Kleven Jon Iver Jordet Harald Sørli Leif Vingelen Raudsjødalen Ola Tangen BEREDSKAPSLAGER - DRIVSTOFF TOLGA: Tolga Bensin og Service, Bjørn Arve Lunheim tanker a l bensin 2 tanker a l diesel blank 1 tank a l farget diesel Vanligvis er disse halvfulle. Fylles ukentlig 21

22 HODALEN: Hodalen Diesel og beredskapslager, Olav Bakken / tanker a l farget diesel Ikke mer enn nødvendig lagerbeholdning VINGELEN: 2 Dieselanlegg Kletten Diesel- og beredskapsanlegg, Embret Rønning tanker a l farget diesel Varierende mengder gjennom året, fra 8000 l til l A/L Østate Diesel- og beredskapslager, Jarne Kroken, tank a l farget diesel 1 tank a l farget diesel 1 tank a l blank diesel Varierende mengde gjennom året Halsvåen Diesel og beredskapsanlegg er nedlagt. Coop Marked; Bua, Kjellaug Andreassen, tank a l farget diesel 1 tanka 9000 eller l blank diesel 1 tank a l bensin Mengde varierer gjennom året ØVERSJØDALEN; Holøydalen diesel og beredskap, Anders Ellefsplass / tanker a l farget diesel vanlig fyllde ca l samlet 1 tank a l blank diesel vanlig fyllde ca 7000 l Tilgjengelige aggregater Tolga: Ola Jordet Hilde Harsjøen Ann Kristin Ryen Dæhli Trond Erlien Einar Johnsgårg Ragnhild og Håkon Aashaug Otto Engebakken Jan Magne Flaten Pål Sverre Flatgård Ivar Riise Alle brukes i forbindelse med seterdrift 22

23 Tolga Omsorgstun (Mase Easy DT ) beregnet på å drive oljefyr, nødlys og pumper i varmeanlegg. Hodalen Lars Erik Svendsen Asbjørn Slettan Else Hodal og Knut Kaasen (2 stk) Jo Esten Trøan Høløydalen: Jan Erik Sønmør Anders Ellefsplass Ola Petter Søndmør Vingelen: Langsæter fellesbeite, 2 stk, Rønningsåkeren samdrift, 2 stk Tor Håkon Aaseng Embret Rønning 23

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Samordning av kriseplaner i

Samordning av kriseplaner i Samordning av kriseplaner i Songdalen kommune Organisering av Psykiatrisk kriseteam Oppdatert 16.10.2014 C:\Users\kcandasamy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1MUTVZZV\Sammensetning

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 20. mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Siste revisjon 1.1 MÅLSETTING... 2 1.2 DEFINISJONER... 2 1.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. OPERATIV PLANDEL...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.15 Vennesla, 16.07.14 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005 Verdal kommune Plan for kriseledelse Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan Gjelder fra 20. oktober 2005 (Dersom du finner feilinformasjon i dette dokumentet, vennligst ta kontakt med ingermarie.bakken@verdal.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010)

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) Rådmannens overordnede plan for kriseledelse består av: Risikoanalyser Tiltakskort Varslingslister og utstyrslister Målsetnings-

Detaljer

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 3) KOMMUNAL KRISEPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 10.12.1999. Oppdatert av kommunestyret 26.10.2004. Revidert

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 12. juni 2013 Kommunens adresse: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes Tidsrom for tilsynet: 2013 Kontaktperson

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse.

Plan for kommunal kriseledelse. 1 14/31-54 X20 Plan for kommunal kriseledelse. Vedtatt av Hemne kommunestyre den 29.juni 2004, sak 82/04. Revidert pr. 10.november 2014. 2 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER 2.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE PLAN FOR KRISELEDELSE OG BEREDSKAP Karlsøy kommune Vedtatt av komunestyret: 210606 Ajourført pr. 1/1-08. 2 Innhold: Side Mål og hensikt med planen. 3 ROS-analysen. 3 Kriseledelsen. Etablering og oppgaver.

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Administrativt vedtatt 03.09.2015 Innhold 1 Formål og definisjoner... 4 1.1 Planens formål... 4 1.2 Planens virkeområde... 4 1.3 Definisjoner...

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Eide kommune Tilsynsdato: 12.11.2013 Rapportdato: 14.02.2014 Innhold 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FORMÅL OG HJEMMELSGRUNNLAG...

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Regelverk styrende for beredskap Matloven Drikkevannsforskriften med veileder

Detaljer

Beredskap ved jordras, leirras og flom

Beredskap ved jordras, leirras og flom Beredskap ved jordras, leirras og flom Sørum kommune Avdeling Plan, næring og kultur 8.1 Beredskap ved jordras, leirras og flom 8.1.2 Avdelingens oppgaver ved rassituasjoner og flom Avdelingssjef skal

Detaljer

Overordnet kriseplan for Berg kommune

Overordnet kriseplan for Berg kommune BERG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Etablering av kriseledelse Side 2 2. Informasjonsplan Side 5 3. Evakueringsplan Side 9 4. Støttegrupper for mennesker i krise Side 11 5. Redningsressurser Side 13 Overordnet

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 19.juni 2013 Revisjonsbestemmelser: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er ass.rådmann. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

Kriseteamskulen Fordjupningsdag 4 Våren 2013

Kriseteamskulen Fordjupningsdag 4 Våren 2013 Kriseteamskulen fordjupningsdag 4 Organisering av det kommunale psykososiale kriseteamet psykolog, spesialkonsulent RVTS-Vest Basert på grønn veileder, TENTS retningslinjer, og med innspill frå kollegaer

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Agdenes kommune OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN «Ikke sitt inne når alt håp er ute» Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Agdenes kommune Rådmannen 11.03.2015 11.03.2016 Vedtatt

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ULYKKER OG KATASTROFER

HANDLINGSPLAN FOR ULYKKER OG KATASTROFER LEDELSENS HANDLINGSPLAN FOR ULYKKER OG KATASTROFER m/vedlegg O:\RÅDMANNSKONTORET\\1644-6000 felles prosedyrer\1644-6015,r02 ledelsens 27.09.2011 Side 1 av 24 INNHOLD Kap. 1 INNLEDNING... 3 1.1 Før ulykken/krisen

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 01.08.2014 01.08.2015 Tidspunkt for revidering: 10.11.2014 Beredskapsplanen bygger på Forskrift om kommunal

Detaljer

Beredskaps- Plan 2008-11

Beredskaps- Plan 2008-11 Beredskaps- Plan (Plan for kriseledelse) 2008-11 Vedtatt styre 13.11.08, sak 85/08. Ajourført 17.02.2012 BAKGRUNN Side 2 av 13 sider Kommunene har i sammenheng med kriser og alvorlige hendelser et ansvar

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens

Detaljer

Ced hilsen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Ced hilsen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Tore Wist Tlf. direkte: 74 16 80 47 E-post: twi@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 05.12.2011 Vår ref.: 2011/3913 Arkivnr: 356.2 Levanger kommune Rådmannen Postboks

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Kriseplan. For Overhalla kommune

Kriseplan. For Overhalla kommune Kriseplan For Overhalla kommune Innhold 1. ORGANISERING AV KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING OG ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.1 ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING:... 3 1.2 VARSLING OG

Detaljer

Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole

Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole Beredskapsplan for Byrådsavdeling for barnehage og skole ajour pr. 11. november 2009 1 Innhold: 1. Mandat 2. Ansvarsdeling 3. Beredskapsplan i Byrådsavdeling for barnehage og skole 4. Informasjonsplan

Detaljer

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03.

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03. FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03.13 av MNO 1 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING S. 4 2.1 Målsetting S.

Detaljer

Erfaring fra arbeidet med interkommunal ROS i Midt-Gudbrandsdal Ringebu kommune, Bente Indergård og Jan Magne Langseth

Erfaring fra arbeidet med interkommunal ROS i Midt-Gudbrandsdal Ringebu kommune, Bente Indergård og Jan Magne Langseth MØTEREFERAT Dato: 4.11.2013 Samordnings- og beredskapsstaben Møtet innkalt av Asbjørn Lund Referent Gro Taraldsen Møtedato 24. oktober 2013 Møtetid 10.00 14.30 Møtested Statens hus, Lågen Møteleder Asbjørn

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN TYDAL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN TYDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN TYDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret 7. oktober 2010 1 Innhold 1.Innledning.... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Hva er en krise.... 3 1.3 Kommunens ansvar ved en større ulykkes- eller

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM)

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Søndre Land kommune Side 1 21.11.2007 Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Funksjonsbeskrivelse: Enheten er en selvstendig ressurs med kompetanse på områdene

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 Beredskapsplan Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 2014 Innhold 1. Beredskapsplan for Eigersund kommune... 2 2. Fastsettelse... 2 a. Fullmakter... 2 b. Iverksettelse... 3 3.

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Beredskapsplan for Søndre Land kommune

Beredskapsplan for Søndre Land kommune Beredskapsplan for Søndre Land kommune Ta utskrift av planen med vedlegg. Ha den gjerne tilgjengelig både hjemme og på jobb. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune 15. august 2012 Innledning Alle

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE

7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE 7. Telefon og adreelister àjour 30.11.06 mindre rettinger 27.09.11 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidted Telefon arb. Mob.telefon Privatadree Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015 Du tar sjøl kontakt med aktuell utleier. Det er bare å slå på tråden! 1 Setrer og hytter til leie (ta kontakt med utleier): Vangrøftdalen (Vestfeltet og Østfeltet): Steinar Ytterhaug, seter i Mastukåsa...

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer