Innkalling til ordinaer generalforsamlling Onsdag 8. aprll, klokka 20:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinaer generalforsamlling 2015. Onsdag 8. aprll, klokka 20:00"

Transkript

1 Innkalling til ordinaer generalforsamlling 2015 Prestsletta Huseierforening Onsdag 8. aprll, klokka 20:00 Sted: Bj0rndal Grendehus Ta med denne innkalling pa generalforsamlingen. Hvis noen m0ter med fullmakt skal denne leveres pa motet i underskrevet stand. Fullmakten fmner du pa siste side i arsmeldingen. Innkalling Det innkalles herved til ordinaer generalforsamling i. Tidspunkt: Onsdag 8. april 2015, klokka 20:00. Sted: Bj0rndal Grendehus, Meklenborgasen 114. F0lgende saker foreligger til behandling: 1) Konstituering a) Opptak av navnefortegnelse b) Valg av sekretaer og 2 protokollvitner c) Sp0rsmal om m0tet er lovlig innkalt d) Valg av m0teleder 2) Arsmelding for ) Arsoppgj0r og regnskap for ) Forslag fra styret: a) Generalforsamlingen vedtar a avbestille feliesavtalen for TV fra Canal Digital. Bakgrunn: Enkelte beboere 0nsker ikke S betale for TV-signaler via fellesutgiftene slik det utf0res i dag. Kostnaden ved fellesavtale er i dag kr per boenhet. Konsekvens: Leveransen av tv-signaler og bredbandssignaler fra Canal Digital stoppes til alle husstander. Det vil vaere mulig a stoppe signaler til enkelt husstander. Dette vil medf0re 0kt administrasjon knyttet tilfakturering av fellesutgifter og styret 0nsker ikke a pata seg denne oppgaven. Den enkelte husstand ma selv innga avtaler med 0nsket leverand0r av tv-signaler og bredband. Alle husstander ma returnere digital TV-dekoder (Sagem HD-klar basisdekoder) til Canal Digital. Alle kostnader med tilkobling til ny leverand0r og innkj0p av nye tv-dekoder bes0rges av den enkelte husstand. Kostnader for leveranse fra CanalDigital vil da vaere: Grunnpakke, Service, Drift, Vedlikehold = 379,-/mnd. Dekoder ma kj0pes selv for vanlig pris (T-We Box Mini -1695,- T-We Box PVR til 3490,-)

2 Det vil i tillegg vaere 25,- / mnd per programkort for a ha digital-tv. b) Generalforsamlingen vedtar at den gjeldende feliesavtalen for leveranse av TV-signaler fra Canal Digital beholdes Konsekvens: Ingen endring per idag. Alle husstander belastes kr for leveranse av tvsignaler fra Canal Digital. Leveranse av bredband inngas individuellt med 0nsket leverand0r. Canal Digital har sinalisert at de i l0pet av 1. halvar 2016 sa vil lansere en ny produktportef0lje som vil innebaere at det vil vaere mulig for den enkelte a selv velge a ha TV, internett, ingen av delene eller begge deler. Dette er ikke mulig a innf0re per i dag fordi vi f0rst er n0dt til a slukke analoge TV-kanaler - som skjer til h0sten. Og sa ma vi skifte datasystem for a kunne handtere slik individuell l0sning. Dette innebaerer at det kan vaere aktuelt med ny avtale i 2016 som kan behandles pa generalforsamling i c) Generalforsamlingen vedtar at styret inngar ny avtale med Canal Digital, basert p3 vedlagt tilbud. Merk at dette er en trears avtale. Alt 1: "Pluss+"-Digital TV + rabatterte internettabonnement. Pris per maned og boenhet: 193,21 Ait 2: "Komplett 5" - Digital TV og internettabonnement til alle. Pris per maned og boenhet: 279,- Alt 3: Vurderes som ikke aktuelt. 5) Godtgj0relse til styret og revisor for 2014 (ingen endring) Styreleder kr mer kr ) Styrets budsjettforslag 2015 a) Styret foreslar 0king av forsiltringsdelen av fellesutgiftene med 15% pr maned fra Dette er n0dvendig da kostnaden for fellesforsikringen har 0kt. b) Styret foreslar 0king av fellesutgiftene med kr 50.- pr mined fra Dette er n0dvendig pa grunn av 0kte kostnader knyttet til vedlikehold og oppgradring av fellesomradene, blant annet planlagt reparasjon av gulv i garasjeanlegget. 7) Valg: a) Styre, 6 styremedlemmer b) Valgkomite: 3 medlemmer c) Revisor d) Representant og vara til styret i Prestlia Grendehus Oslo, For styret Kare Frantzen Driss Alaoui Jorunn Finnsen Geir-Andre Thorstensen Bj0rgulv K. Bjaen Farid ly/lajid

3 Styret 2014/2015 Styreleder Kare Frantzen Jorunn Finnsen Bj0rgulv K. Bjaen Driss Alaoui Geir-Andre Thorstensen Farid Majid Meklenborgasen 18 Meklenborgasen 72 Meklenborgasen 34 Meklenborgasen 68 Meklenborgasen 96 Meklenborgasen 12 E-post til styret: eller Grendehusrepresentant Vararepresentant Driss Alaoui Meklenborgasen 68 Geir-Andre Thorstensen Meklenborgasen 96 Valgkomite 2014/2015 Medlem Medlem Heidi Seim Pettersen Zainab Hashy Meklenborgasen 66 Meklenborgasen 70 Regnskapsforer Revisor Tilsyn Trend Anne Leganger Abrahamsrud Lunaveien 1d, 1160 Oslo S0ppelrom og S0ppelkasser Fellesomrader Mohammad Saleem Bj0rgulv Bjaen Meklenborgasen 64 Meklenborgasen 34 Generelt Styret har hatt faste m0ter en gang i maneden samt diverse befaringer. Det er delt ut infoskriv i l0pet av aret til alle husstander om aktuelle saker. Styret 0nsker a gj0re oppmerksom pa at Prestsletta ikke er et sameie, men en sammenslutning av selveiere; en huseierforening. Det innebasrer at det ligger et st0rre ansvar for blant annet vedlikehold hos den enkelte huseier enn i et tradisjonelt sameie. Kontainere ble satt ut en gang denne perioden, og det var kun i forbindelse med dugnaden. Det var ogsa en kontainer for EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall), som viste seg a vaere vellykket. Styret har fulgt opp en rekke saker som har kommet til behandling. F0lgende kan nevnes: 1. Canal Digital Styret vil minne om at HD-dekoderen tilh0rer Canal Digital, og f0lger huset ved eventuelt salg av huset. Ved flytting er gammel huseier ansvarlig for at ny huseier overtar dekoderen. Kabel-TV betales gjennom fellesutgiftene for alle nar det gjelder grunnpakken fra Canal Digital. Ekstra kanaler ma den enkelte selv bestille og betale for. Andre TV-produkter, for eksempel parabol, ma den enkelt S0rge for. Det er opp til den enkelte huseier selv a bes0rge breddband.

4 Prestsletta 2. Grendehuset Huseierforening Bj0rndal Grendehus eies av sameiet Prestlia Grendehus hvor Prestsletta Huseierforening er en av eierne (24 present). Bj0rndal Frivilligsentral har inngatt en leiekontrakt med sameiet Prestlia Grendehus for tidsrommet Leiekontrakten innebaerer ansvar og drift av Grendehuset. Ny leieavtale er under bearbeiding. Denne leiekontrakten innebaerer et fortsatt eierskap (sammen med de 0vrige eiere) til huset, men vi slipper den l0pende oppf0lgingen og vedlikeholdet av Grendehuset. Beboere kan fortsatt leie lokalene til egne arrangementer. For privat leie av Grendehuset, kontakt Bj0rndal Frivilligsentral. Bj0rndal Frivilligsentral: Mail: Daglig leder: Nina Tveit, mobil Hjemmeside: (her ligger en oversikt om leiepriser og ledige dager) 3. S0ppel Styret har avtale med Mohammad Saleem om tilsyn av S0ppelrom og -kasser. Det er oppdaget en del matrester pa omradet vart. Vi ma pa nytt gjenta at det ikke er lov a sette ut ubeskyttete s0ppelposer utenfor husene, fugler roter i dem og drar med seg matrestene. De som har S0ppeldunker utenfor huset, ma huske a t0mme dem hyppig, slik at vi ikke far bes0k av rotter. Det siste aret har det blitt kastet og hensatt mange S0ppelposer pa vart omrade, spesielt rundt S0ppelhuset. Dette ma det bli slutt pa. 4 Parkering Styret vil minne alle om at Meklenborgasen er et bilfritt omrade. Det betyr at ingen skal parkere bilene sine pa omradet vart, men benytte parkeringshuset. Gjester skal benytte gjesteparkeringen pa taket eller nedenfor parkeringshuset. Vi anmoder alle som har garasjeplass om a bruke den. Det skal ikke parkeres pa plassene utenfor Grendehuset eller pa omradet tilh0rende Grendehuset. Styret har inngatt avtale med et firma for borttauing av bil parkert inne pa omradet. Borttauing vil skje etter skriftlig advarsel fra styret ("Parkering forbudt" lapp). Alle oppfordres til a melde fra til styret om ulovlig parkering, slik at varsling til eier kan skje med paf0lgende borttauing. Styret varsles pa e-post eller direkte kontakt med styreleder. 5. Hundehold Styret har fulgt opp en del klager i forhold til hundehold, og har tatt dette videre med bydelen. Vi har en aktiv dialog med dem i forhold til dette. Styret vil minne om at alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke f0rer til sjenanse for naboer, og passerende. St0y fra dyreholdet ma behandles pa samme mate som st0y fra for eksempel Grendehuset og naboer, ring politiet. 6. 0konomi 0konomien i huseierforening er god, viser til regnskapet. Det vil bli fremlagt senere. Styret viser til vedlagte budsjett.

5 . Forsikring 1 Gjennom fellesutgiftene dekkes forsikring for bade hus og garasje, men ikke innbo. Huseierforeningen er forsikret gjennom IF Skadeforsikring, avtalenummer er SP Kare Frantzen er styrets kontakt mot IF og skal kontaktes ved skader. Egenandelen ved skader er for tiden kr Egenandelen 0kes med kr hvis skaden skyldes r0rbrudd, vann eller annen vaeske. 8 Aktiviteter Dugnaden og dugnadsfesten i 2014 var svaert vellykket og det var god fra de fleste husstander. oppslutning 9 S0ppelhuset D0rene pa S0ppelhuset er blitt justert noen ganger. Ekstra n0kkel kan kj0pes av Kare Frantzen, prisen er kr Uteomradene. Blomsterkassene rundt ballplassen er plassert for a hindre parkering pa gresset. Blomsterkasser rundt ballplassen har fatt nye planter. Alle beboere oppfordres til a rydde og vedlikeholde omradene utenfor sitt hus. Det er ikke tillatt a benytte fellesomradene for lagring av byggevarer eller jord, stein, grus uten saerskilt avtale med styret. Lagringen skal vaere midlertidig og fellesomradet skal settes i stand etterpa. 11. Garasjeanlegget Det har blitt utf0rt noen reparasjoner pa garasjeportene. Nye n0kler for garasjen kan kj0pes av Jorunn Finnsen, prisen er kr Ved tap av handsender, kan ny bestiller hos Rosings telefon Oppgi ved bestilling, da vi har noe rabatt. Apner er av type NicoFlo: FL02R-S eller NiceEra-Flor. Styret er behjelpelig med bestilling av handsender for eieres regning. Styret ma foreta programmeringen, da det ma gj0res lokalt. Styret har innhentet tilbud for vedlikehold av aniegget. 12. Fjernvarme Huseierforeningen har inngatt avtale med Hafslund Varme med virkning fra 1.april Hver enkelt huseier har ansvar for a sette seg inn i avtalen. Avtalen finnes pa huseierforenings hjemmeside. 13. Regnskap Kare Frantzen har fra overtatt ansvaret for betaling av huseierforeningens l0pende utgifter. Trend Leganger fortsetter som regnskapsf0rer. Kare Frantzen har fra overtatt ansvaret for n0dvendig kontakt med HBRI, som utsteder fakturaer for fellesutgifter og kontroll av innbetalingene.

6 14. Eierskifte For innhenting av opplysninger i forbindelse med salg av bolig, skal styreleder kontaktes, Opplysning om ny eier og overtagelsedato skal sendes til styreleder, husk at opplysninger om eventuell annen fakturaadresse ma oppgis. Eierskifteskjema finnes pa hjemmesiden. Excel og PDF. i

7 FULLMAKT Arsm0te Prestsletta Huseierforening Fullmakt for hus nr Hargitt fullmakt til: Dato/signatur huseier Stemmeseddel: Stemmeseddel:

VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013 Generelt Dette er et informasjonsskriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være nyttig å få med seg når

Detaljer

Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø.

Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø. Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø. Nettside Prestsletta huseierforening har sin egen nettside. Her vil

Detaljer

Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie å få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø.

Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie å få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø. Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie å få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø. Nettside Prestsletta huseierforening har sin egen nettside. Her vil informasjon

Detaljer

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag Til alle beboere i Trollåsen Grendelag Trollåsen, 30/11 2009 Innkalling til informasjonsmøte i musikkrommet på Vassbonn skole onsdag 9/12 kl 19.00 Flere beboere har siden sommeren ytret ønske om et større

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKOGEN 1 HUSEIERFORENING 09.04.2014

REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKOGEN 1 HUSEIERFORENING 09.04.2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKOGEN 1 HUSEIERFORENING 09.04.2014 Årsmøte i Skogen 1 Huseierforening ble avholdt onsdag 09. april 2014 kl. 19.00 på Vallerud Velhus, Glenneveien 80, 1476 Rasta. Husstander representert

Detaljer

Amotlia Boligsameie Sty rets arsberetning for 2012. Siden forrige ordinaere sameierm0te har sameiets tillitsvalgte vaert f0lgende:

Amotlia Boligsameie Sty rets arsberetning for 2012. Siden forrige ordinaere sameierm0te har sameiets tillitsvalgte vaert f0lgende: Hjemmeside: http://www.aamotlia.no e-post: styret@aamotlia.no 1. Tillitsvalgte: Amotlia Boligsameie Sty rets arsberetning for 2012 Siden forrige ordinaere sameierm0te har sameiets tillitsvalgte vaert f0lgende:

Detaljer

Generell info om Skogen 1 Huseierforening.

Generell info om Skogen 1 Huseierforening. Generell info om Skogen 1 Huseierforening. 1.1 Tillitsvalgte: Styret har 6 medlemmer. Styremedlemmer etter årsmøtet 09.04.2014 er: - Marius Engstrøm, Huldretunet 34 (Styreleder) - Trond Stenvik, Espentunet

Detaljer

Velkommen til Søndre Langerud tomteselskap AS SLT AS

Velkommen til Søndre Langerud tomteselskap AS SLT AS Velkommen til Søndre Langerud tomteselskap AS SLT AS Dette er ment å være nyttig informasjon til både gamle og nye beboere. Her vil vi prøve å informere om saker som angår oss alle, og som kanskje kan

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 2 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie avholdes onsdag 10.04.2013 kl. 18:30 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i avholdes tirsdag 20.03.2012 kl. 18:00 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015

SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015 SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015 SKITUNET BOLIGSAMEIE INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SKITUNET BOLIGSAMEIE Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Skitunet Boligsameie Onsdag

Detaljer

Til beboerne i Fossumhagen Sameie

Til beboerne i Fossumhagen Sameie 1 Fossumhagen Sameie Til beboerne i Fossumhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2011-2012 Styremedlem Lene Wolden Bache 2011-2012 Styremedlem Nina

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Tirsdag 25. august 2015 kl. 18.00 Garasjetaket på 5. plan Ved dårlig vær blir møtet avholdt i inngangspartiet på 1. plan. Styret vil i så

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE, AVHOLDES ONSDAG 1. APRIL 2009 KL. 19.00 I VEITVET ELDRESENTER. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Informasjonshefte for Oksval II Sameie

Informasjonshefte for Oksval II Sameie Informasjonshefte for Oksval II Sameie Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Historisk oversikt over Oksval II 3. Beskrivelse av sameieformen 4. Sameiermøtet 5. Styret 6. Fellesutgifter/vedlikeholdsfond 7.

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG Versjon 7 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Borettslagets formål... 3 Borettslagets Organisasjon... 3 Generalforsamlingen...

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer