Velkommen til Søndre Langerud tomteselskap AS SLT AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Søndre Langerud tomteselskap AS SLT AS"

Transkript

1 Velkommen til Søndre Langerud tomteselskap AS SLT AS Dette er ment å være nyttig informasjon til både gamle og nye beboere. Her vil vi prøve å informere om saker som angår oss alle, og som kanskje kan være til hjelp i forskjellige situasjoner. I tillegg inneholder den også en formaning om at vi tar hensyn til våre naboer -små og store. Innholdsfortegnelse gjeldene for Historikk 2. Vedtekter 3. Styrets sammensetning dette år, og hvem gjør hva 4. Tilfluktsrom 5. Ballplass/lekeplasser 6. Kabel TV / Parabolantenne 7. Sosiale arrangementer 8. Hva er fellesarealer 9. Søppelskur 10. Dugnader -Konteinere 11. Huseiers ansvar og plikter 12. Parkering garasjeanlegg -gangveier 13. Husfarger/Markiser 14. Tilbygg nye inngangspartier / fasadeendring 15. Eierskifte -eierskiftegebyr 16. Regnskapsfører for Søndre Langerud tomteselskap AS En fornøyd nabo er en god nabo vis hensyn

2 1. Historikk m2 ble i 1966 utskilt fra gnr. 162, bnr. 10 og bnr. 24, og viderefestet av Oslo kommune til Søndre Langerud tomteselskap AS. Eier var Hema Bygglag AS, som hadde betalt kr. 9,50 pr. m2 Dette var under forutsetning av at godkjente byggetegninger skulle foreligge senest 1. juli Eiendommen fikk tildelt bnr. 25 under gnr Hver enkelt bolig fikk ved ferdigstillelse tildelt eget bruksnr. Byggingen av rekkehusene gikk over 3 byggetrinn. 1 ste byggetrinn var Skullerudveien, som stod ferdig i dre byggetrinn var Løvsetfaret nr , som var ferdig i dje byggetrinn var Løvsetfaret 4 64, som var ferdig i Kontrakter ble inngått med en maksimumspris pr. hus innflyttningsklart til kr Derav var kr finansiert av husbanken. Det var husbanken som satte en effektiv stopper, slik at det ikke ble kjeller i boligene. Kjeller var allerede gravet ut, men disse ble fylt igjen med leire. Dette pga. husbankens retningslinjer for innvilgelse av lån. Hver enkelt innbetalte også kr som andel i garasjeanlegget som ble bygget i Ved ferdigstillelse het byggetrinn 2 og 3 Bogerudstubben. Dette ble endret på grunn av stor forvirring med posten. Skullerudveien har hatt samme navn hele tiden. For å få kjøpt hus måtte man ha en 3-roms leilighet i innbytte. Oslo kommune leiegårdskontoret skulle skaffe rimelige leiligheter til folk som ikke hadde mulighet til dette selv, og kravet var at det måtte være en 3-roms leilighet med lav husleie og lavt innskudd. Festeavgiften ble satt til kr pr. år. I henhold til bystyrevedtak av 12. desember 1984, ble eierne tilbudt å kjøpe sin tomt for kr pr. m2 De som ønsket dette inngikk kjøpekontrakt i januar Tomtestørrelsene varierte noe, men kjøpesummen var ca. kr pr. eiendom.

3 2. Vedtekter Ajourført Selskapets firma Selskapets firma er Søndre Langerud tomteselskap AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. 2. Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 3. Selskapets virksomhet Selskapets formål er drift og vedlikehold av aksjonærenes felles arealer og interesser, herunder garasjeanlegg. Selskapets driftskostnader, herunder å betale tomtefesteavgift til Oslo kommune, utliknes med en ideell andel på hver aksjeeier i henhold til årlige vedtak på generalforsamlingen. Hver aksjeeier har eksklusiv bruksrett til sin medfølgende garasje i henhold til egen garasjeprotokoll, og har ansvaret for det indre vedlikehold av denne. Med hensyn til beslutningsmyndighet skal denne tilsvare bestemmelsene i kapittel V i Lov av 23.mai 1997 nr.31 om Eierseksjoner, med den endring at selskapets generalforsamling erstatter sameiermøtet i denne lov. 4. Selskapets aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr fordelt på 1020 aksjer pålydende kr Styret Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 styremedlemmer. 6. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag fra aksjonærer som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må sendes skriftlig til styret innen 15. februar. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeiere kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: -Godkjennelse av årsregnskap og årsberetningen. Overskudd kan bare avsettes til fond for oppfyllelse av selskapets virksomhet. -Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 7. Overdragelse av aksjer og aksjers omsettlighet Aksjene i selskapet må overdras ny eier ved salg av boligen. Det er kun eiere av de 102 boliger som er tilknyttet Søndre Langerud tomteselskap AS som hver kan eie 1/102 av selskapets aksjer. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerverv. Erverv av aksjer er betinget av at erververen kjøper en av de 102 boliger som er tilknyttet Søndre Langerud tomteselskap AS. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis. Styret skal ellers nekte samtykke hvis erververen ikke oppfyller vilkårene i loven eller vedtektene for å være aksjeeier. Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom til selskapet, anses samtykke å være gitt. Hvis styret nekter å gi samtykke, gjelder reglene i aksjeloven Prisfastsettelse Aksjenes pris skal være lik beregnet verdi pr. aksje (samlet formuesverdi delt på antall aksjer) fra selskapets selvangivelse, fastsatt forut for overtagelsestidspunkt.

4 3. Styrets sammensetning 2013 / 2014 Styreleder: Håvard Halsteinli, Løvsetfaret 90, Styremedlemmer: Ann Jorun Rønningsen Løvsetfaret 58 Trond Bjørnerud Løvsetfaret 106 Reidar Meyer, Løvsetfaret 25, Tilfluktsrom -alle i styret har nøkler som kan lånes ved behov. 4. Tilfluktsrom Det er to tilfluktsrom -et på søndre og et på nordre felt. Disse ligger under garasjeannleggene, og blir benyttet bl.a. til oppbevaring av sommermøbler, sykler etc. Det skal ikke være permanent lagring, og alle oppfordres til å kaste det som ikke lenger benyttes. 5. Ballplass/lekeplasser Det er to lekeplasser på feltet en liten på nordre felt, og en større på søndre felt. Den store på søndre felt vil bli opprustet gradvis når økonomien tilsier at vi kan gjøre det. På nordre felt vil det kun bli foretatt vedlikehold, og ingen investering i nye lekeapparater. Vi er kun 102 boenheter, og behovet blir godt nok ivaretatt slik det er i dag. Ballplassen er sentralt plassert i Løvsetfaret, og det er god anledning til spill og lek for alle. Det skal ikke være bråk og lek etter kl. 21:00 6. Kabel-TV / Parabol Vi har avtale med Canal Digital, og anlegget ble oppgradert til nyeste teknologi i år Vi har inngått en tilleggsavtale med Canal Digital om leveranse av Digital-TV med HD klar digital dekoder med opptaksmulighet (PVR) og internettproduktet Mini, til ca 70 av leilighetene. De leilighetene som ikke har fått dette, kan bestille bredbånd direkte hos Canal Digital selv. Ring tlf: Via Canal Digital kan man også bestille flere kanaler enn det som ligger i grunnpakken vår. Ring Canal Digital, så får dere mer informasjon om dette. En digital dekoder på størrelse med en DVD spiller er alt du trenger av utstyr. På denne måten kan vi også unngå at flere monterer parabolantenne på husveggen til stor sjenanse for naboer. Hvis mulig bør de som har montert parabolantenne sjekke denne muligheten, og evnt. bytte til en digital dekoder fra Canal Digital i stedet. Den er som nevnt ikke større enn en DVD spiller, og man slipper å ha noe stort og stygt på utsiden av veggen.

5 7. Sosiale arrangementer Det har blitt en tradisjon at lekeplassen på søndre felt fungerer som møteplass ifbm. St. Hansaften. Dette er ikke noe som styret initierer, men som gode naboer avtaler seg imellom, og de blir flere for hvert år kan anbefales. 1 ste advent er derimot et arrangement som styret tar initiativ til. Da inviterer vi til julegrantenning på vegne av alle beboere i sameiet. Dette foregår på ballplassen, og det blir servert gløgg med tilbehør, og barna får godteposer. Sameiet er privilegert, da vi har et eget nisseorkester som spiller julesanger mens vi går rundt juletreet og synger. Oppslutningen sist år var den største hittil, og vi må kjøpe ekstra mange godteposer neste år, da antall barnefamilier stadig øker. Inviter gjerne flere fra din familie til dette besteforeldre etc. 8. Fellearealer Her følger en oversikt over hva som inngår i sameiets fellesarealer: garasjer (utvendig vedlikehold) ballplass lekeplasser søppelskur belysning på området alle områder innenfor feltet som ikke er innenfor beboernes egne hager Alle fellesarealer festes til Oslo kommune. 9. Søppelskur Kun husholdningsavfall skal kastes i sameiets søppelskur, og det er viktig at dette er godt innpakket. Det er lett å få et problem med mus og rotter hvis ikke dette blir bedre enn det er nå. 10. Dugnader -Containere Det er to dugnader hvert år høstdugnad (1 dag) og vårdugnad (2 dager). Styret sender ut skriv om dette i god tid, og det blir delt inn i arbeidsoppgaver til hver enkelt husstand. Alle som møter og gjør en innsats får en bonus for dette. Den gjenspeiles i et fradrag på fellesutgiftene (beløpet kan endres fra år til år). Det MÅ møte minst en fra hver husstand pr. dag. De siste årene har vi startet tidlig, og styret har servert pølse med lompe på ballplassen. Da slipper man å stresse med å lage middag først. Når det nærmer seg avslutning for kvelden, så blir det litt vått og tørt til både store og små. Enkelte eldre beboere har noen ganger bakt kake og kokt kaffe i stedet for å delta, og dette synes styret er flott. Det blir utplassert 1 eller 2 Containere på dugnadsdagen. Disse skal kun benyttes til avfall som er knyttet til dugnaden.

6 11. Huseiers ansvar og plikter -nabo etikk Hver enkelt bør ivareta følgende: - parkere bil i garasjeanlegg - kjøre sakte og forsiktig inne på feltet - barn leker ofte i nærheten - legge ut strøsand utenfor egen bolig om vinteren når det er is - beskjære egen hekk mot nabo og fellesarealer - bade høyde og bredde. "Grannelova" paragraf 12 sier: tre, greiner og røtter som stikker inn på naboeiendommen, og som er til ulempe eller hinder kan nabo kutte eller skjære etter grenselinja. For trær og greiner gjelder det kun hvis varsel er gitt. Grannelova sier også at en hekk skal være 2 meter eller lavere. Styret håper at de det måtte gjelde tar ansvar, og følger opp dette. - betale fellesutgifter i tide - generelt vise hensyn til sine omgivelser 12. Parkering / garasjeanlegg / gangveier Som følge av at flere beboere sjelden eller aldri bruker egen garasje, så blir det mange biler i gaten, og gjesteparkeringsplassene er fulle. Dette medfører bl.a. at småbarn som leker ikke er lett å se plutselig dukker de opp bak en bil. En annen konsekvens er selvfølgelig at det sjelden er plass til de som kommer på besøk. Besøkende må parkere ulovlig, og flere har fått bot for dette. Kjøring og parkering på gangveier er også et økende problem enkelte steder. Alle oppfordres til å kjøre minst mulig på gangveiene, og parkering er ikke tillatt. Styret har mottatt flere klager den siste tiden, og hvis det ikke bedres kan borttauing av biler bli aktuelt. Noen har store biler, og disse har ikke plass i garasjen det er forståelig, men kanskje en nabo vil leie plassen din? Store biler bør ikke parkeres foran inngangspartiene i Løvsetfaret. Generalforsamlingen 22. mars 2004 vedtok enstemmig styrets forslag om hvorledes garasjene skal disponeres. Dette medfører at styret kan leie bort garasjen til de som ikke benytter den, mot en leie på kr pr. mnd. Leien tilfaller disposisjonshaver. Styret vil formidle kontakt mellom de som ønsker å leie leie ut. De som er interessert må henvende seg til styret. 13. Husfarger I dag har feltet flere forskjellige husfarger, men hver husrekke er lik. Dette synes styret er fornuftig, og ønsker at det må være slik. Når noen ønsker bytte av farge, så må alle beboere på husrekken ta standpunkt til dette, og simpelt flertall bestemmer. Dette gjelder også vinduskarmer. Her er det avvik flere steder, og det bør beboere følge bedre opp. Markiser bør også følge samme prinsipp det tar seg best ut. 14. Tilbygg nye inngangspartier / fasadeendring Når det gjelder nye inngangspartier, så foreligger det en anbefalt løsning for dette. Mange har allerede benyttet denne løsningen, og styret anbefaler dette. Ved tilbygg og fasadeendringer skal det foreligge nabovarsel. Dette må respekteres, slik at vi ikke får lovløse tilstander, og det blir ikke alltid spesielt pent heller.

7 15. Eierskifte eierskiftegebyr Ved salg av egen bolig skal huseier kontakte sameiets regnskapsfører (se nedenfor). Regnskapsfører vil sende ut et eierskiftedokument. Dette må leveres til selgers eiendomsmegler. Det er viktig at selger informerer megler om dette, og får det med i kjøpskontrakten. Det påløper en kostnad på kr 3.490, og dette skal den nye kjøperen betale direkte til megler. Det medfører altså ingen kostnad for selger/huseier. 16. Regnskapsfører og postadresse for Søndre Langerud tomteselskap AS DATA Regnskapstjeneste AS Professor Birkelandsv. 24 B-6, 1081 OSLO Telefon E-post: Vennlig hilsen Styret i SLT AS 2004 Ajourført (styresammensetning endret pr 2015)

Informasjonshefte for Oksval II Sameie

Informasjonshefte for Oksval II Sameie Informasjonshefte for Oksval II Sameie Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Historisk oversikt over Oksval II 3. Beskrivelse av sameieformen 4. Sameiermøtet 5. Styret 6. Fellesutgifter/vedlikeholdsfond 7.

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø.

Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø. Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø. Nettside Prestsletta huseierforening har sin egen nettside. Her vil

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013 Generelt Dette er et informasjonsskriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være nyttig å få med seg når

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer