Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011"

Transkript

1 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing Bakgrunn og ramme Nav Kviteseid Problemstillingar og revisjonskriterium Avgrensing Metode og kvalitetssikring Høyring Styring Revisjonskriterium Fakta og funn Revisor sine vurderingar Samarbeid og kompetanse Revisjonskriterium Fakta og funn Revisor sine vurderingar Brukarmedverknad Revisjonskriterium Funn og fakta Revisor sine vurderingar Lokale Revisjonskriterium Funn og fakta Revisor sine vurderingar Avslutning Konklusjon Tilråding...15 Litteratur og referanse til kjelder...17 Vedlegg...17 I. Vedlegg 1: Høyringsuttale frå rådmannen...18 II. Vedlegg 2: Revisjonskriterium...20 III. Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring...25 Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 Samandrag Denne forvaltningsrevisjon er bestilt av kontrollutvalet i sak 25/10. Problemstillingane for prosjektet er nærare fastsett i sak 14/11. Nav Kviteseid opna i oktober Drifta av kontoret er mellom anna regulert gjennom samarbeidsavtale inngått mellom Kviteseid kommune og Nav Telemark. Avtalen seier kva for kommunale tenesteområde kontoret skal ha ansvar for, og fastsett også enkelte administrative rutinar for verksemda. Problemstillinga for prosjektet er følgjande: I kva grad har Nav Kviteseid ei organisering som er tenleg for å løyse dei kommunale oppgåvene kontoret har fått ansvar for? Vi vil sjå nærare på desse områda: Styring Samarbeid og kompetanse Brukarmedverknad Lokale Undersøkinga viser at organiseringa ved Nav Kviteseid har sterke og svake sider. Kontorlokala er tilpassa brukarar med funksjonshemming og kontoret legg til rette for skjerming slik at brukarar kan legge fram sine saker utan at uvedkommande høyrer. Kontoret har eit fungerande brukarutval for å ivareta brukaranes interesser, og dei tilsette ved kontoret samarbeider godt. Kommunen sett mål for verksemda til Nav-kontoret i handlingsprogrammet. Nokre av måla er konkrete, andre er utforma slik at det kan vere vanskelig å sjå at det er reelle mål for verksemda. Kommunen rapporterer på dei måla som er sett gjennom årsmeldinga. Revisor meiner at det er positivt at kommunen sett mål for arbeidet ved kontoret og at dei rapporterer på dei måla som er sett, men handlingsprogrammet hadde truleg vorte eit betre styringsverktøy dersom måla som er sett var meir konkrete og målbare. Det er viktig å ha klar politisk styring og oppfølging, også av tenester som er lagt til Nav som ligg litt på sida av den ordnære kommunale verksemda. Krav sett i samarbeidsavtala om at leiar skal utarbeide aktivitetsplan kvart år som skal godkjennast av kommunen og Nav Telemark er ikkje oppfylt. Fordelinga av ansvars- og arbeidsoppgåver mellom kommunale og statlege tilsette ser ut til å fungere godt, men det kan vere visse uklarheiter når det gjeld kva oppgåver som er lagt til kontoret og kva som ligg til andre delar av kommunen. Tilsyn frå fylkesmannen har avdekka at avtala med Nav Telemark er upresis når det gjeld enkelte oppgåver. Dei tilsette ved kontoret nødvendig opplæring på sine fagområde, men Nav kontoret har ikkje oppfylt krav sett i samarbeidsavtala når det gjeld utarbeiding av kompetanseplan. Delegasjon til Nav frå kommunen er ikkje i samsvar med gjeldande organisering. Telemark kommunerevisjon IKS iii

4 Det er ein vesentleg svakheit ved organiseringa av kontoret at det ikkje ligg føre skriftlege rutinar for å sikre brukarane sine rettar. Det er eit klart brot på krav i forskriftene, og det aukar risikoen for at det blir gjort feil når behov for tenester til brukarar skal vurderast. Tilråding: For å oppfylle lovkrav til dokumentert internkontroll må kommunen utarbeide rutinar og retningslinjer for dei tenestene som kontoret har ansvar for. Kommunen bør arbeide vidare med å utvikle handlingsprogrammet til å bli eit effektivt styringsverktøy, m.a. ved å sette konkrete mål og resultatkrav for Nav-kontoret. Delegasjonsreglementet bør oppdaterast. Det bør avklarast kva oppgåver som ligg til Nav og kva som ligg til andre delar av kommunen. Nav-kontoret bør utarbeide dei planar ol. som samarbeidsavtala krev. Avtala med Nav-fylke bør justerast dersom ein meiner at den er ukorrekt eller ikkje formålstenleg slik den ligg føre. Bø 10. august 2011 Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor sign Anne Hagen Stridsklev prosjektleiar Telemark kommunerevisjon IKS iv

5 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn og ramme Forvaltningsrevisjon er bestilt av kontrollutvalet i sak 25/10. Problemstillingar er nærare fastsett i sak 14/11. Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Heimel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelova 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutval kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel Nav Kviteseid Nav Kviteseid opna i oktober Kviteseid kommune og Nav Telemark har inngått samarbeidsavtale som regulerer drifta ved kontoret, og seier kva for kommunale tenesteområde som kontoret skal ha. I tillegg til ansvar for økonomisk sosialhjelp og råd, rettleiing og arbeidet med individuelle planar, skal kontoret dekke følgjande område: - Råd og rettleiing etter lov om sosiale tjenester 4-1, under dette økonomiske råd og rettleiing - Bustøtte - Edruskapsarbeid og førebygging - Transport for funksjonshemma - Aktivisering og avlasting av funksjonshemma - Integreringsarbeid for flykningar - Utrekning av eigenbetaling for sjukeheimspasientar Nav-kontoret har til saman 4,9 årsverk, utanom leiar. Statleg del har 2,3 årsverk. Kommunal del har 2 årsverk og ei toårig prosjektstilling på 60 %. Prosjektstillinga er oppretta i samband med prosjektet Hjelp til sjølvhjelp som har som formål å gje sosialhjelpssøkarar ei tettare og betre oppfølging slik at dei kan bli i stand til å greie seg sjølv. Dette anten gjennom arbeid eller gjennom anna statleg yting som brukaren kan ha krav på. På grunn av sjukefråvær hos Nav er oppgåva med å rekne ut eigendel for sjukeheimspasientar mellombels flytta til økonomiavdelinga. Nivå på sosialtenesta i Kvitseid 2010 Kostra 2010 Kviteseid Gruppe 2 Landsgj.snitt Nto. dr.utg til sosialhjelp pr. innb år Andel sosialhjelpsbrukarar 3,2 2,4 2,5 Årsverk i sosialtenesta*) 0,82 0,73 0,94 *) Pr innbyggar Kviteseid kommune har ein høgare andel sosialhjelpsbrukarar enn samanlikningskommunane. Utgiftene til sosialhjelp er lågare enn landsgjennomsnittet, men høgare enn gjennomsnittet i gruppe 2-kommunane. Det tyder på at sosialhjelpsutbetaling per brukar er lågare i Kviteseid enn i samanlikningskommunane. Årsverk i sosialtenesta i Kviteseid er lågare enn landsgjennomsnittet, men høgare enn gjennomsnittet i gruppe 2-kommunane. Telemark kommunerevisjon IKS 5

6 Nav Kviteseid hadde tilsyn frå fylkesmannen i Tilsynet gjaldt tenestetilbodet til rusmiddelavhengige etter kapittel 4 i sosialtenestelova. Tilsynet avdekka følgjande to avvik i kommunen: Kviteseid kommune sikrar ikkje at praktisk bistand og opplæring er innretta slik at tenestene representerer eit reelt og tilgjengeleg tilbod til rusavhengige. Kviteseid kommune sikrar ikkje at rusmiddelmisbrukarar som søker sosiale tenester heimla i 4-2 a får tildelt tenester i samsvar med sosialtenestelovas åtgjerd om enkeltvedtak. Innhaldet i tilsynsrapporten vil bli omtalt seinare i denne rapporten. 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium I denne forvaltningsrevisjonen vil vi undersøkje følgjande problemstilling: I kva grad har Nav Kviteseid ei organisering som er tenleg for å løyse dei kommunale oppgåvene kontoret har fått ansvar for? Vi vil sjå nærare på: Styring Samarbeid og kompetanse Brukarmedverknad Lokale Revisjonskriteria 1 i dette prosjektet er hovudsakeleg henta frå lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og frå samarbeidsavtala mellom Kviteseid kommune og NAV Telemark. Kriteria går fram under kvar problemstilling nedanfor, og er nærare utreidde i vedlegg 2 til rapporten. 1.4 Avgrensing Vi har ikkje undersøkt tenestene ved Nav-kontoret på individnivå, det vil si at vi ikkje har sett på handsaming av søknader eller vedtak til brukarar. Når det gjeld kartlegging av internkontroll har vi fokusert på om kommunen har innført tiltak for å sikre utføring av tenestene og brukarane sine rettar. Vi har ikkje sett på om kommunen oppfyller krav til internkontroll som er retta mot dei tilsette (HMS). 1.5 Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomførast og rapporterast i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standardar på området. Denne rapporten er utarbeidd med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 2. 1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 2 Gjeldande RSK 001 er fastsett av Noregs Kommunerevisorforbund sitt styre med verknad frå 1. februar 2011, og gjeld som god kommunal revisjonsskikk. Standarden byggjer på norsk regelverk og internasjonale prinsipp Telemark kommunerevisjon IKS 6

7 Val av metode og andre tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 1.6 Høyring Rapporten er sendt på høyring 4. juli. Høyringsuttale frå rådmannen ligg ved som vedlegg 1 til rapporten. Rådmannen skriv at kommunen ikkje brukar balansert målstyring, men at dei har eit mål om å bruke balansert målstyring. Vi har justert rapporten under pkt. 2.2 og under Vedlegg 2 som følgje av dette. Rådmannen kommenterer også det er formelle rapporteringsrutinar, i og med at Nav rapporterer tertialvis på økonomi. Rapporten er justert i samsvar med dette under punkt 2.2. Vi har ikkje gjort andre endringar i rapporten som følgje av kommunen si høyringsuttale. 2 Styring 2.1 Revisjonskriterium For Styring brukar vi følgjande revisjonskriterium: Kommunen skal sette mål og resultatkrav for dei kommunale tenesteområda på Navkontoret Kommunen må ha oversikt over område der det er fare for svikt eller mangel på oppfylling av myndigheitskrav Det må vere eit fungerande system for å rapportere og følgje opp resultat Instruksar og rutinar må utviklast, følgjast opp, evaluerast og om nødvendig forbetrast Leiinga må sjå til at internkontrollen blir overvaka og systematisk gjennomgått 2.2 Fakta og funn Nav Kviteseid har felles leiar for kommunal del og statleg del. I følgje samarbeidsavtala mellom kommunen og Nav Telemark skal det haldast koordineringsmøte mellom rådmannen og fylkesdirektøren i Nav minimum to gonger i året. I følgje avtalen skal ein i koordineringsmøta fokusere på: Samordning av planar for verksemda Foreta strategiske vurderingar med omsyn til vidareutvikling av kontoret Gjere framlegg til felles mål, prioriteringar og felles driftsbudsjett Avklare spesielle lokale utfordringar og satsingsområde Avklare forventningar til og sette resultatmål til dagleg leiar Følgje kontorets utvikling med fokus på eit godt arbeidsmiljø, jf. IA sine målsettingar Koordineringsmøtet vert kalla partnerskapsmøte, og det har vore slikt møte mellom Kviteseid kommune og fylkesdirektøren for Nav to gonger i året sidan oppstart av Nav-kontoret. Ein vil no gå over til ei ordning der det eit felles møte mellom fylkesdirektøren i Nav og alle kommunane i Vest Telemark, og eit møte mellom kommunen og Nav-direktøren aleine. og standardar som er fastsett av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 7

8 Utvikling i sosialtenesta Kviteseid Nto driftsutg. til sosialtenesta i prosent av samla nto.dr.utg. i kommunen 2,8 2,9 2,5 2,5 Nto dr.utg. til sosialtenesta pr innbyggjar år Andel sosialhjelpsbrukarar 3,2 2,7 2,2 2,1 Årsverk i sosialtenesta pr innbyggar 0,82 0,57 0,59 0,98 Brutto økonomisk sosialhjelp pr mottakar Gjennomsnittleg stønadslengde (månadar) 3,3 3,3 3,4 3,5 Tala viser at andelen utgifter til sosialtenesta har auka i Kviteseid kommune sidan Økonomisk sosialhjelp per brukar har vore stabil sidan 2007, og gjennomsnittleg stønadslengde har gått litt ned. Men andelen sosialhjelpsbrukarar har auka sidan Tala viser at auken i samla utgifter til sosialtenesta ikkje skuldast at brukarane får utbetalt meir sosialhjelp, eller at dei får sosialhjelp over eit lenger tidsrom, men at det er fleire brukarar som får sosialhjelp. Mål og resultatkrav Kviteseid kommune har som mål å bruke balansert målstyring (BMS) til å styre verksemda. Mål for verksemdene blir sett i handlingsprogrammet til kommunen. Handlingsprogrammet blir saman med budsjett og økonomiplan vedtatt av kommunestyret i desember kvart år. Kommunen har sett følgjande mål for Nav i handlingsprogrammet for 2010: Utvikle samarbeidet med brukarutvalet for Nav Bidra til å nå dei måltal som staten sett for 2010 når det gjeld Kvalifiseringsprogrammet Holde behovet for sosialstønad innafor ramma på 1,3 mill. kr i 2010 Gje avlasting til ein brukar med særskilte behov til kr Halde fram med å nytte Husbanken sine ordningar med statleg bustønad og startlån Vidareføre arbeidet med å fakturere brukarar for eigedelar for opphald i bustad med heildøgns omsorgstenester. Ta i bruk nytt IT-verktøy til dette arbeidet. Det er utarbeidd mål for Nav i handlingsprogrammet for Fire av dei seks måla frå 2010 er stort sett uendra. Vidareutvikle det gode samarbeidet med brukarutvalet for Nav slik at brukarane tidleg kan blir kjent med dei endringar som reforma medfører og slik at Nav Kviteseid kan gjere lokale tilpassingar til beste for brukarane. Vidareføre Kvalifiseringsprogrammet innafor rammene av det beløpet som staten har lagt inn i rammetilskotet. Gjennomføre prosjektet Hjelp til sjølvhjelp med sikte på å gje betre oppfølging av brukarane og samstundes redusere utbetalingane av sosialhjelp. Målet er å redusere utbetalingane til kr 1,5 mill i Telemark kommunerevisjon IKS 8

9 Halde fram med å nytte Husbanken sine ordningar med statleg bustønad og Startlån innafor ei ramme på kr 1 mill. Vidareføre arbeidet med å fakturere brukarar for eigedel for opphald i bustad med heildøgns omsorgstenester. Ta i bruk nytt IT-verktøy til dette arbeidet. I samarbeidsavtala punkt 6 blir det sagt at partane årleg skal utarbeide styringssignal for det lokale kontoret som omhandlar både sentrale mål- og resultatkrav frå stat og kommune, samt lokale mål- og resultatkrav som partane meiner er nødvendige for det lokale kontoret. Lokal Nav-leiar skal kvart år utarbeide ein aktivitetsplan som blir godkjent av partane på koordineringsmøtet. Slik plan er ikkje utarbeidd. Nav-leiar meiner at dei ikkje har hatt ressursar til å prioritere dette arbeidet. Status sentrale og lokale mål og resultatkrav er eige punkt på saklista til partnerskapsmøtet. Mål sett for den statlege delen av verksemda er omtalt her, men ikkje mål sett i handlingsprogrammet til kommunen. Nav-leiar meiner likevel at dei kommunale måla er sjølvsagte og underforstått på møta. Dei tilsette opplever at statleg del er flinke til stille krav og sette mål for sine tenester. Kvar månad får dei oversikt som viser utviklinga ved kontoret og statistikkar med samanlikning med nabokommunane. Dei tilsette opplever ikkje at kommunen stiller krav på same måte, men dei meiner det er krav om å redusere utgiftene og gjere det betre på kvalitetssida. Prosjektet Hjelp til sjølvhjelp er starta i samband med dette målet. Risikovurdering Kommunen har ikkje kartlagt kor det er størst fare for svikt eller mangel på oppfylling av myndigheitskrav. Rapportering I årsmeldinga for 2010 er det rapportert på dei måla som blei vedtatt for Årsmeldinga vert handsama av formannskap og kommunestyre. I årsmeldinga går det fram kva mål ein har nådd, og kva mål ein må jobbe vidare med. Det blir også rapportert tertialvis på økonomi. Kommunen arbeider med å utbetre denne rapporteringa. Rådmannen og Nav-leiar meiner at den mest systematiske gjennomgangen av resultat frå kontoret blir gjort på partnerskapsmøtet med fylkesdirektøren. Nav-kontoret rapporterer kvar månad til fylkesdirektøren og rådmannen gjennom Målekortet. Målekortet inneheld resultat og måltal for dei statlege tenestene og resultat frå dei kommunale tenestene. Kommunen kan legge inn mål for kommunale tenester i Målekortet, men dette er ikkje gjort i Kviteseid. Målekortet inneheld også opplysningar om t.d. sjukefråvær og gjennomførte medarbeidarsamtaler. Bortsett frå tertialrapportering på økonomi og at rådmannen får Målekortet kvar månad, er det ikkje formelle rutinar for rapportering frå Nav-leiar til rådmann. Det er heller ikkje formelle rutinar for rapportering mellom tilsette på Nav-kontoret og Nav-leiar. All rapportering og utveksling av informasjon skjer uformelt. Nav-leiar og tilsette gir utrykk for at det er små forhold på kontoret, og at det er kort veg mellom dei tilsette og leiar. Rutinar utvikling, evaluering og oppfølging Telemark kommunerevisjon IKS 9

10 Forskriftene om internkontroll og kva dette betyr når det gjeld krav til internkontroll og krav til dokumentasjon av internkontroll, er i liten grad kjent av leiar og tilsette ved kontoret. Navkontoret har ikkje utarbeidd skriftelege rutinar for den kommunale delen av verksemda. Dette vert også påpeika i tilsynet frå fylkesmannen. Her blir det sagt: Kommunen manglar planar for opplæring, samt rutinar og retningsliner for rusmiddelarbeidet. Dei tilsette fortel at om nøkkelpersonar på eit område blir borte over tid, ringer dei til andre kollegaer i kommunen eller i nabokommunane for å få rettleiing om korleis løyse ei sak. Mangel på rutinar gjer arbeidet sårbart i ein liten kommune. Det ligg ikkje føre eit system for handsaming av avvik knytt til det kommunale Nav-arbeidet, som kan bidra til å fange opp uønska hendingar og brukast aktivt i arbeidet med å gjere tenestene betre. Det kan ikkje stillast same krav til omfattande internkontroll i ein liten kommune, men internkontrollen skal vere så omfattande at den kan bidra til å sikre tenestene uansett storleiken på kommunen. Kviteseid kommune sikrar ikkje at tenestene til rusmiddelavhengige blir styrt gjennom eit dokumentert internkontrollsystem. I den statlege delen av verksemda er det utarbeidd skriftelege retningslinjer. Det ligg malar og sjekklister i det dataverktøyet Arena som blir brukt i statleg del av verksemda. Sakshandsamarane må følgje sjekklistene i systemet og bruke dei malane som er lagt inn. Systemet sikrar m.a. at lovhenvisningar blir riktige. Kontoret brukar dataverktøyet Velferd til økonomisk sosialhjelp. I Velferd må kontoret sørgje for å utforme og oppdatere malar sjølv. Velferd er derfor eit meir fleksibelt system som gir større fridom til sakshandsamaren, men det betyr også at sakshandsamaren har eit større praktisk ansvar for at sakshandsaminga blir riktig. Ei tilsett seier at det kan vere vanskelig å finne tid til å prioritere denne arbeidsoppgåva, og at det derfor blir til at ein kopierer frå tidlegare vedtak. Ho synest dette er ei grei løysing. Kommunen har ikkje rutinar for å rapportere avvik slik som fylkesmannen seier i sin tilsynsrapport. Dei tilsette fortel at dei pleier å ta det opp med leier dersom dei oppdagar feil. Alle vedtak vert formelt sett gjort av NAV-leiar, det betyr at leiar er involvert i dei vedtaka som blir fatta om kommunale tenester. 2.3 Revisor sine vurderingar Kommunen har sett mål for verksemda si i handlingsprogrammet. Desse måla omfattar mål for Nav. Nokre av måla er konkrete, andre er utforma slik at det er vanskeleg å sjå at det er reelle mål for verksemda. Til dømes vil det vere eit reelt mål når kommunen seier at dei vil nå dei måltal som staten sett for Kvalifikasjonsprogrammet, men det er ikkje eit reelt mål når kommunen seier at dei vil fortsette arbeidet med å fakturere brukarar for eigendel for opphald i bustad med heildøgns omsorgstenester. Sjølv om denne arbeidsoppgåva no mellombels er lagt til økonomiavdelinga, er dette ei oppgåve som Nav er pålagd i samarbeidsavtala og som det difor er sjølvsagt at kontoret skal gjere. Ikkje overraskande er det framleis eit mål å fakturere brukarar for eigendel i Revisor meiner at dersom kommunen i større grad hadde stilt krav for kva dei ønskjer at Nav skal oppnå og omarbeidd dette til konkrete og målbare mål, ville handlingsprogrammet ha vorte eit betre verktøy for styring av Nav. Telemark kommunerevisjon IKS 10

11 Samarbeidsavtala seier også at det skal utarbeidast styringssignal som omhandlar sentrale og lokale mål og resultatkrav for kontoret. Det er vanskeleg å sjå i kva grad dei måla som kommunestyret har sett blir omtalt på partnerskapsmøta. Det er ikkje laga aktivitetsplan slik som avtala krev. Nav rapporter til formannskap og kommunestyre på mål sett i handlingsprogrammet gjennom årsmeldinga. Kommunestyret og partnerskapsmøtet bør gje same styringssignal til Nav-kontoret. Mål og krav til resultat bør vere konsistente og heilskaplege. Det same gjeld rapportering frå Navkontoret til kommunestyret og partnerskapsmøtet. Kommunestyret har ansvaret for dei kommunale tenestene som Nav yter, og må ha grundig informasjon om verksemda der. Revisor meiner at det er viktig å ha ei klar politisk styring og oppfølging alle kommunale tenester, også dei som et lagt til ein organisasjon som Nav som ligg litt på sida av den ordinære kommunale verksemda Lovverket stiller klare krav til at kommunen må ha dokumenterte rutinar for å sikre at tenestene blir gjennomført som føresett, og for å sikre brukarane sine rettar. Kommunen har ikkje utarbeidd slike rutinar for tenestene på Nav. Revisor er einig i fylkesmannen si vurdering. Kommunen har ikkje fokus på internkontroll, og revisor har merka seg at kunnskapen om forskriftskrava ser ut til å vere liten på Nav-kontoret. Sidan kontoret ikkje har formaliserte rutinar, har dei naturleg nok heller ikkje formelle rutinar for overvaking. Reelt sett vil det likevel vil skje ei viss overvaking ved at leiar godkjenner alle vedtak. Kommunen bryt også forskriftskravet om risikovurdering, dvs. dei har ikkje vurdert og dokumentert kor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllinga av myndigheitskrav. 3 Samarbeid og kompetanse 3.1 Revisjonskriterium For Samarbeid og kompetanse gjeld følgjande revisjonskriterium: Fordeling av ansvar og oppgåver mellom kommunal og statleg del skal vere avtalt og kjent av tilsette Delegasjon av mynde må vere i samsvar med avtalt ansvar- og oppgåvefordeling Kommunalt tilsette må få nødvendig opplæring og ha tilstrekkelig kunnskap på sitt fagfelt Dei tilsette må har tilgang til aktuelle lover og reglar som gjeld verksemda Dei tilsette må medverke slik at samla kunnskap og erfaring blir utnytta 3.2 Fakta og funn Fordeling av arbeidsoppgåver og delegasjon Dei tilsette ved Nav-kontoret i Kviteseid har i hovudsak dei same arbeidsoppgåvene som dei hadde før opprettinga av kontoret. Det vil seie at dei kommunalt tilsette har kommunale arbeidsoppgåver og dei statlege tilsette har statlege arbeidsoppgåver. Det skjer noko Telemark kommunerevisjon IKS 11

12 overlapping av arbeidsoppgåver, først og fremst i kundemottaket. Dei tilsette gir utrykk for at det er godt samarbeid på kontoret. I samarbeidsavtala punkt 7 står det at dei tilsette frå statleg del kan utføre oppgåver på kommunen sitt avgjerdsområde, og at kommunalt tilsette kan utføre oppgåver på staten sitt avgjerdsområde. Det skal gå fram av delegasjonsvedtak kva for oppgåver dette gjeld. Det er ikkje gitt slike delegasjonar. Kommunen sitt delegasjonsreglement har ikkje blitt endra etter at Nav-kontoret vart oppretta. Nestleiar ved kontoret er statleg tilsett. Nestleiar fungerer som leiar ved leiar sitt fråvær, og gjer vedtak om kommunale tenester. Dei tilsette meiner at det er klart kva slags arbeidsoppgåver dei har og kva ansvar som ligg til kontoret. Fylkesmannen som hadde tilsyn på tenester retta mot rusmiddelmisbrukarar er ikkje einige med dei tilsette i denne vurderinga. Fylkesmannen seier: Det er ikkje lik forståing av kven avdeling i kommunen som har ansvaret for praktisk bistand og opplæring, herunder bohandsaming Det er ikkje lik forståing av kven som har myndigheit og kven som i praksis fattar vedtak på tenester til oppfølging i bustad Delegasjonsreglementet for Kviteseid kommune som er lagt fram er ikkje i samsvar med gjeldande organisering Det går ikkje fram av samarbeidsavtala mellom Kviteseid kommune og Nav fylke at tenester etter sosialtenestelova 4-2 er lagt til Nav kontoret. Det bør føyast til at fylkesmannen har snakka med fleire kommunalt tilsette enn dei på Navkontoret. Opplæring og kompetanse I samarbeidsavtala punkt 10 blir det slått fast at det årleg skal utarbeidast ein felles kompetanseplan for kontoret som regulerer oppgåver og ansvar, under dette økonomisk ansvar for kompetanseutvikling. Partane er samde om at alle tilsette ved kontoret skal ha likeverdig tilgang til kompetanseutviklingstiltak, og at begge partar set av midlar til slike tiltak. Det er ikkje utarbeidd slik kompetanseplan som avtala krev, noko som fylkesmannen også peikar på i sitt tilsyn. Kompetanseutvikling er fast tema under medarbeidarsamtalene. For dei statlege tilsette er det mange gratiskurs, og kontoret brukar dei opplæringstilboda som fylkesmannen har. Kontoret har ikkje avsett midlar til kurs i budsjettet, men leiar meiner at dette ikkje vil vere noko problem i praksis dersom ein tilsett treng eit eksternt kurs. Då vil ein finne dei nødvendige midlane. Dei tilsette ved kontoret har sjølv ansvar for å oppdatere seg om endringar innafor deira arbeidsfelt. Dei tilsette ved kontoret meiner at dei har fått tilstrekkelig med opplæring, anten ved å bli lært opp internt eller ved kurs ol. Dei tilsette har tilgang til oppdaterte aktuelle lovar og regler på nettet. Telemark kommunerevisjon IKS 12

13 Nav har kontormøte for dei tilsette ein gong i veka. På disse møte vert det fyrst og fremst tatt opp administrative forhold, men også faglege tema vert diskutert. Nav-leiar legg vekt på at det skal vere høgt under taket på desse møta. Det er sakliste for møta og det vert skrive referat. 3.3 Revisor sine vurderingar Fordeling av ansvar og arbeidsoppgåver synest å vere godt kjent av dei kommunalt tilsette på kontoret. Dei tilsette meiner å vite kva dei har ansvar for og dei samarbeider godt. I følgje fylkesmannen sitt tilsyn er det uklårheiter når det gjeld ansvar og arbeidsoppgåver mellom Nav-kontoret og resten av kommunen, og uklårheiter i samarbeidsavtala. Vi har ikkje snakka med kommunalt tilsette utanfor Nav-kontoret, vi kan derfor ikkje sjå bort frå at det også kan vere uklårheiter på dei tenesteområda som fylkesmannen ikkje har undersøkt i sitt tilsyn. Kommunen har ikkje gitt delegasjonar til statleg tilsette for å utføre kommunale oppgåver. Delegasjonsreglementet er ikkje oppdatert sidan etableringa av Nav-kontoret, og derfor ikkje i samsvar med eksisterande organisering eller gjeldande lovverk. Dei tilsette får nødvendig opplæring på sine fagområde, men kravet i samarbeidsavtala om å utarbeide kompetanseplan er ikkje oppfylt. Kontoret har rutine for følgje opp kompetansen til dei tilsette ved at dette er fast tema på medarbeidarsamtalane. Dei tilsette har god tilgang til oppdatert regelverk på sine fagområde. Det er ikkje sett i system at dei tilsette skal medverke til å forbetre tenestene. Medverknad kan likevel skje gjennom uformell samhandling mellom tilsette og faste kontormøte. 4 Brukarmedverknad 4.1 Revisjonskriterium For Brukarmedverknad gjeld følgjande revisjonskriterium: Brukarane skal medverke i utforminga av tenestetilbodet Kommunen skal dokumentere rutinar for å gjere bruk av erfaringar frå tenestemottakarar og pårørande til forbetring av verksemda 4.2 Funn og fakta Brukarmedverknad vert omtalt i samarbeidsavtala punkt 10. Nav Telemark har etablert brukarmedverknad på fylkesnivå, der ein spesielt skal fokusere på allmenne og prinsipielle tema som gjeld fleire lokalkontor eller heile Nav Telemark. Det fylkeskommunale utvalet har medlemer valt av ulike lag og organisasjonar og har møte fire gongar i året. Vidare seier avtala at på lokalt nivå skal det opprettast eit representativt samansett brukarutval. Samhandlinga med brukarutvalet skal regulerast i avtale. Ein har begynt å utarbeide slik avtale, med dette arbeidet har stoppa opp. Brukarutvalet skal hjelpe til med å få tilbakemeldingar frå brukargruppene og hjelpe til med å utvikle det lokale tenestenivået. Brukarutvalet i Kviteseid har seks medlemer som veljast frå: Handikapforbundet/Norsk forbund for utviklingshemma Mental Helse Telemark kommunerevisjon IKS 13

14 Pensjonistforbundet Arbeidstakarorganisasjonar Kviteseid næringsliv Nav Kviteseid Utvalet har møte to gongar i året og elles ved behov. Det vert skrive referat frå møta i brukarutvalet. Bortsett frå reglane i avtala om brukarutval har ikkje kontoret rutinar for korleis brukarane skal medverke i å utforme sitt eige tenestetilbod, eller rutinar for korleis denne medverknaden skal dokumenterast. Dei tilsette fortel at brukarmedverknad vert dokumentert i til dømes aktivitetsplan, i individuell plan for dei av brukarane som har slike eller i vedtaket. Elles brukast journalen til brukaren til å dokumentere i. Revisor har ikkje undersøkt i kva grad slik brukarmedverknad er dokumentert på individnivå. 4.3 Revisor sine vurderingar Kommunen har oppretta brukarutvalet slik samarbeidsavtala krev, men avtala som skal regulere samhandlinga med utvalet er ikkje ferdig utarbeidd. Gjennom brukarutvalet kan brukarar og pårørande medverke til å betre tenestene ved Nav. Kontoret manglar elles formelle rutinar for brukarmedverknad på individnivå. 5 Lokale 5.1 Revisjonskriterium For Lokale gjeld følgjande revisjonskriterium: Kontoret skal så langt som mogeleg og rimelig vere utforma etter prinsippa om universell utforming. Kontoret må leggje til rette for skjerming slik at samtaler mellom brukarar og sakshandsamar ikkje kan høyrast av uvedkommande. 5.2 Funn og fakta Samarbeidsavtala punkt 11 seier at begge partar skal sikre at krava til universell utforming blir ivaretekne. I samband med etableringa av Nav i Kviteseid vart det bygd nytt kontor i kommunehuset. To representantar frå brukarorganisasjonar fekk komme med innspel til ombygginga. Dei tilsette meiner at kontoret er utforma slik at brukarar med funksjonshemming lett kan komme inn, og at kontoret elles fungerer godt både for tilsette og brukarar. Kontoret er utforma med felles mottak av brukarar, men sakshandsamarane har eige kontor der dei kan snakke med brukarane. Det finst også møterom som kan brukast til samtale med brukarar. Ingen brukar treng å legge fram sin sak slik at uvedkommande høyrer. Telemark kommunerevisjon IKS 14

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader - Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 721014 2011 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag... iv 1 Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Offentlege innkjøp. - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010

Offentlege innkjøp. - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010 Offentlege innkjøp - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010 2013 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga November 2013 Innhald Samandrag... 4 1. Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal

Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal Audit & Advisory Oktober 2013 Samandrag Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av ressursbruken

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer