Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011"

Transkript

1 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing Bakgrunn og ramme Nav Kviteseid Problemstillingar og revisjonskriterium Avgrensing Metode og kvalitetssikring Høyring Styring Revisjonskriterium Fakta og funn Revisor sine vurderingar Samarbeid og kompetanse Revisjonskriterium Fakta og funn Revisor sine vurderingar Brukarmedverknad Revisjonskriterium Funn og fakta Revisor sine vurderingar Lokale Revisjonskriterium Funn og fakta Revisor sine vurderingar Avslutning Konklusjon Tilråding...15 Litteratur og referanse til kjelder...17 Vedlegg...17 I. Vedlegg 1: Høyringsuttale frå rådmannen...18 II. Vedlegg 2: Revisjonskriterium...20 III. Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring...25 Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 Samandrag Denne forvaltningsrevisjon er bestilt av kontrollutvalet i sak 25/10. Problemstillingane for prosjektet er nærare fastsett i sak 14/11. Nav Kviteseid opna i oktober Drifta av kontoret er mellom anna regulert gjennom samarbeidsavtale inngått mellom Kviteseid kommune og Nav Telemark. Avtalen seier kva for kommunale tenesteområde kontoret skal ha ansvar for, og fastsett også enkelte administrative rutinar for verksemda. Problemstillinga for prosjektet er følgjande: I kva grad har Nav Kviteseid ei organisering som er tenleg for å løyse dei kommunale oppgåvene kontoret har fått ansvar for? Vi vil sjå nærare på desse områda: Styring Samarbeid og kompetanse Brukarmedverknad Lokale Undersøkinga viser at organiseringa ved Nav Kviteseid har sterke og svake sider. Kontorlokala er tilpassa brukarar med funksjonshemming og kontoret legg til rette for skjerming slik at brukarar kan legge fram sine saker utan at uvedkommande høyrer. Kontoret har eit fungerande brukarutval for å ivareta brukaranes interesser, og dei tilsette ved kontoret samarbeider godt. Kommunen sett mål for verksemda til Nav-kontoret i handlingsprogrammet. Nokre av måla er konkrete, andre er utforma slik at det kan vere vanskelig å sjå at det er reelle mål for verksemda. Kommunen rapporterer på dei måla som er sett gjennom årsmeldinga. Revisor meiner at det er positivt at kommunen sett mål for arbeidet ved kontoret og at dei rapporterer på dei måla som er sett, men handlingsprogrammet hadde truleg vorte eit betre styringsverktøy dersom måla som er sett var meir konkrete og målbare. Det er viktig å ha klar politisk styring og oppfølging, også av tenester som er lagt til Nav som ligg litt på sida av den ordnære kommunale verksemda. Krav sett i samarbeidsavtala om at leiar skal utarbeide aktivitetsplan kvart år som skal godkjennast av kommunen og Nav Telemark er ikkje oppfylt. Fordelinga av ansvars- og arbeidsoppgåver mellom kommunale og statlege tilsette ser ut til å fungere godt, men det kan vere visse uklarheiter når det gjeld kva oppgåver som er lagt til kontoret og kva som ligg til andre delar av kommunen. Tilsyn frå fylkesmannen har avdekka at avtala med Nav Telemark er upresis når det gjeld enkelte oppgåver. Dei tilsette ved kontoret nødvendig opplæring på sine fagområde, men Nav kontoret har ikkje oppfylt krav sett i samarbeidsavtala når det gjeld utarbeiding av kompetanseplan. Delegasjon til Nav frå kommunen er ikkje i samsvar med gjeldande organisering. Telemark kommunerevisjon IKS iii

4 Det er ein vesentleg svakheit ved organiseringa av kontoret at det ikkje ligg føre skriftlege rutinar for å sikre brukarane sine rettar. Det er eit klart brot på krav i forskriftene, og det aukar risikoen for at det blir gjort feil når behov for tenester til brukarar skal vurderast. Tilråding: For å oppfylle lovkrav til dokumentert internkontroll må kommunen utarbeide rutinar og retningslinjer for dei tenestene som kontoret har ansvar for. Kommunen bør arbeide vidare med å utvikle handlingsprogrammet til å bli eit effektivt styringsverktøy, m.a. ved å sette konkrete mål og resultatkrav for Nav-kontoret. Delegasjonsreglementet bør oppdaterast. Det bør avklarast kva oppgåver som ligg til Nav og kva som ligg til andre delar av kommunen. Nav-kontoret bør utarbeide dei planar ol. som samarbeidsavtala krev. Avtala med Nav-fylke bør justerast dersom ein meiner at den er ukorrekt eller ikkje formålstenleg slik den ligg føre. Bø 10. august 2011 Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor sign Anne Hagen Stridsklev prosjektleiar Telemark kommunerevisjon IKS iv

5 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn og ramme Forvaltningsrevisjon er bestilt av kontrollutvalet i sak 25/10. Problemstillingar er nærare fastsett i sak 14/11. Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Heimel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelova 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutval kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel Nav Kviteseid Nav Kviteseid opna i oktober Kviteseid kommune og Nav Telemark har inngått samarbeidsavtale som regulerer drifta ved kontoret, og seier kva for kommunale tenesteområde som kontoret skal ha. I tillegg til ansvar for økonomisk sosialhjelp og råd, rettleiing og arbeidet med individuelle planar, skal kontoret dekke følgjande område: - Råd og rettleiing etter lov om sosiale tjenester 4-1, under dette økonomiske råd og rettleiing - Bustøtte - Edruskapsarbeid og førebygging - Transport for funksjonshemma - Aktivisering og avlasting av funksjonshemma - Integreringsarbeid for flykningar - Utrekning av eigenbetaling for sjukeheimspasientar Nav-kontoret har til saman 4,9 årsverk, utanom leiar. Statleg del har 2,3 årsverk. Kommunal del har 2 årsverk og ei toårig prosjektstilling på 60 %. Prosjektstillinga er oppretta i samband med prosjektet Hjelp til sjølvhjelp som har som formål å gje sosialhjelpssøkarar ei tettare og betre oppfølging slik at dei kan bli i stand til å greie seg sjølv. Dette anten gjennom arbeid eller gjennom anna statleg yting som brukaren kan ha krav på. På grunn av sjukefråvær hos Nav er oppgåva med å rekne ut eigendel for sjukeheimspasientar mellombels flytta til økonomiavdelinga. Nivå på sosialtenesta i Kvitseid 2010 Kostra 2010 Kviteseid Gruppe 2 Landsgj.snitt Nto. dr.utg til sosialhjelp pr. innb år Andel sosialhjelpsbrukarar 3,2 2,4 2,5 Årsverk i sosialtenesta*) 0,82 0,73 0,94 *) Pr innbyggar Kviteseid kommune har ein høgare andel sosialhjelpsbrukarar enn samanlikningskommunane. Utgiftene til sosialhjelp er lågare enn landsgjennomsnittet, men høgare enn gjennomsnittet i gruppe 2-kommunane. Det tyder på at sosialhjelpsutbetaling per brukar er lågare i Kviteseid enn i samanlikningskommunane. Årsverk i sosialtenesta i Kviteseid er lågare enn landsgjennomsnittet, men høgare enn gjennomsnittet i gruppe 2-kommunane. Telemark kommunerevisjon IKS 5

6 Nav Kviteseid hadde tilsyn frå fylkesmannen i Tilsynet gjaldt tenestetilbodet til rusmiddelavhengige etter kapittel 4 i sosialtenestelova. Tilsynet avdekka følgjande to avvik i kommunen: Kviteseid kommune sikrar ikkje at praktisk bistand og opplæring er innretta slik at tenestene representerer eit reelt og tilgjengeleg tilbod til rusavhengige. Kviteseid kommune sikrar ikkje at rusmiddelmisbrukarar som søker sosiale tenester heimla i 4-2 a får tildelt tenester i samsvar med sosialtenestelovas åtgjerd om enkeltvedtak. Innhaldet i tilsynsrapporten vil bli omtalt seinare i denne rapporten. 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium I denne forvaltningsrevisjonen vil vi undersøkje følgjande problemstilling: I kva grad har Nav Kviteseid ei organisering som er tenleg for å løyse dei kommunale oppgåvene kontoret har fått ansvar for? Vi vil sjå nærare på: Styring Samarbeid og kompetanse Brukarmedverknad Lokale Revisjonskriteria 1 i dette prosjektet er hovudsakeleg henta frå lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og frå samarbeidsavtala mellom Kviteseid kommune og NAV Telemark. Kriteria går fram under kvar problemstilling nedanfor, og er nærare utreidde i vedlegg 2 til rapporten. 1.4 Avgrensing Vi har ikkje undersøkt tenestene ved Nav-kontoret på individnivå, det vil si at vi ikkje har sett på handsaming av søknader eller vedtak til brukarar. Når det gjeld kartlegging av internkontroll har vi fokusert på om kommunen har innført tiltak for å sikre utføring av tenestene og brukarane sine rettar. Vi har ikkje sett på om kommunen oppfyller krav til internkontroll som er retta mot dei tilsette (HMS). 1.5 Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomførast og rapporterast i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standardar på området. Denne rapporten er utarbeidd med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 2. 1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 2 Gjeldande RSK 001 er fastsett av Noregs Kommunerevisorforbund sitt styre med verknad frå 1. februar 2011, og gjeld som god kommunal revisjonsskikk. Standarden byggjer på norsk regelverk og internasjonale prinsipp Telemark kommunerevisjon IKS 6

7 Val av metode og andre tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 1.6 Høyring Rapporten er sendt på høyring 4. juli. Høyringsuttale frå rådmannen ligg ved som vedlegg 1 til rapporten. Rådmannen skriv at kommunen ikkje brukar balansert målstyring, men at dei har eit mål om å bruke balansert målstyring. Vi har justert rapporten under pkt. 2.2 og under Vedlegg 2 som følgje av dette. Rådmannen kommenterer også det er formelle rapporteringsrutinar, i og med at Nav rapporterer tertialvis på økonomi. Rapporten er justert i samsvar med dette under punkt 2.2. Vi har ikkje gjort andre endringar i rapporten som følgje av kommunen si høyringsuttale. 2 Styring 2.1 Revisjonskriterium For Styring brukar vi følgjande revisjonskriterium: Kommunen skal sette mål og resultatkrav for dei kommunale tenesteområda på Navkontoret Kommunen må ha oversikt over område der det er fare for svikt eller mangel på oppfylling av myndigheitskrav Det må vere eit fungerande system for å rapportere og følgje opp resultat Instruksar og rutinar må utviklast, følgjast opp, evaluerast og om nødvendig forbetrast Leiinga må sjå til at internkontrollen blir overvaka og systematisk gjennomgått 2.2 Fakta og funn Nav Kviteseid har felles leiar for kommunal del og statleg del. I følgje samarbeidsavtala mellom kommunen og Nav Telemark skal det haldast koordineringsmøte mellom rådmannen og fylkesdirektøren i Nav minimum to gonger i året. I følgje avtalen skal ein i koordineringsmøta fokusere på: Samordning av planar for verksemda Foreta strategiske vurderingar med omsyn til vidareutvikling av kontoret Gjere framlegg til felles mål, prioriteringar og felles driftsbudsjett Avklare spesielle lokale utfordringar og satsingsområde Avklare forventningar til og sette resultatmål til dagleg leiar Følgje kontorets utvikling med fokus på eit godt arbeidsmiljø, jf. IA sine målsettingar Koordineringsmøtet vert kalla partnerskapsmøte, og det har vore slikt møte mellom Kviteseid kommune og fylkesdirektøren for Nav to gonger i året sidan oppstart av Nav-kontoret. Ein vil no gå over til ei ordning der det eit felles møte mellom fylkesdirektøren i Nav og alle kommunane i Vest Telemark, og eit møte mellom kommunen og Nav-direktøren aleine. og standardar som er fastsett av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 7

8 Utvikling i sosialtenesta Kviteseid Nto driftsutg. til sosialtenesta i prosent av samla nto.dr.utg. i kommunen 2,8 2,9 2,5 2,5 Nto dr.utg. til sosialtenesta pr innbyggjar år Andel sosialhjelpsbrukarar 3,2 2,7 2,2 2,1 Årsverk i sosialtenesta pr innbyggar 0,82 0,57 0,59 0,98 Brutto økonomisk sosialhjelp pr mottakar Gjennomsnittleg stønadslengde (månadar) 3,3 3,3 3,4 3,5 Tala viser at andelen utgifter til sosialtenesta har auka i Kviteseid kommune sidan Økonomisk sosialhjelp per brukar har vore stabil sidan 2007, og gjennomsnittleg stønadslengde har gått litt ned. Men andelen sosialhjelpsbrukarar har auka sidan Tala viser at auken i samla utgifter til sosialtenesta ikkje skuldast at brukarane får utbetalt meir sosialhjelp, eller at dei får sosialhjelp over eit lenger tidsrom, men at det er fleire brukarar som får sosialhjelp. Mål og resultatkrav Kviteseid kommune har som mål å bruke balansert målstyring (BMS) til å styre verksemda. Mål for verksemdene blir sett i handlingsprogrammet til kommunen. Handlingsprogrammet blir saman med budsjett og økonomiplan vedtatt av kommunestyret i desember kvart år. Kommunen har sett følgjande mål for Nav i handlingsprogrammet for 2010: Utvikle samarbeidet med brukarutvalet for Nav Bidra til å nå dei måltal som staten sett for 2010 når det gjeld Kvalifiseringsprogrammet Holde behovet for sosialstønad innafor ramma på 1,3 mill. kr i 2010 Gje avlasting til ein brukar med særskilte behov til kr Halde fram med å nytte Husbanken sine ordningar med statleg bustønad og startlån Vidareføre arbeidet med å fakturere brukarar for eigedelar for opphald i bustad med heildøgns omsorgstenester. Ta i bruk nytt IT-verktøy til dette arbeidet. Det er utarbeidd mål for Nav i handlingsprogrammet for Fire av dei seks måla frå 2010 er stort sett uendra. Vidareutvikle det gode samarbeidet med brukarutvalet for Nav slik at brukarane tidleg kan blir kjent med dei endringar som reforma medfører og slik at Nav Kviteseid kan gjere lokale tilpassingar til beste for brukarane. Vidareføre Kvalifiseringsprogrammet innafor rammene av det beløpet som staten har lagt inn i rammetilskotet. Gjennomføre prosjektet Hjelp til sjølvhjelp med sikte på å gje betre oppfølging av brukarane og samstundes redusere utbetalingane av sosialhjelp. Målet er å redusere utbetalingane til kr 1,5 mill i Telemark kommunerevisjon IKS 8

9 Halde fram med å nytte Husbanken sine ordningar med statleg bustønad og Startlån innafor ei ramme på kr 1 mill. Vidareføre arbeidet med å fakturere brukarar for eigedel for opphald i bustad med heildøgns omsorgstenester. Ta i bruk nytt IT-verktøy til dette arbeidet. I samarbeidsavtala punkt 6 blir det sagt at partane årleg skal utarbeide styringssignal for det lokale kontoret som omhandlar både sentrale mål- og resultatkrav frå stat og kommune, samt lokale mål- og resultatkrav som partane meiner er nødvendige for det lokale kontoret. Lokal Nav-leiar skal kvart år utarbeide ein aktivitetsplan som blir godkjent av partane på koordineringsmøtet. Slik plan er ikkje utarbeidd. Nav-leiar meiner at dei ikkje har hatt ressursar til å prioritere dette arbeidet. Status sentrale og lokale mål og resultatkrav er eige punkt på saklista til partnerskapsmøtet. Mål sett for den statlege delen av verksemda er omtalt her, men ikkje mål sett i handlingsprogrammet til kommunen. Nav-leiar meiner likevel at dei kommunale måla er sjølvsagte og underforstått på møta. Dei tilsette opplever at statleg del er flinke til stille krav og sette mål for sine tenester. Kvar månad får dei oversikt som viser utviklinga ved kontoret og statistikkar med samanlikning med nabokommunane. Dei tilsette opplever ikkje at kommunen stiller krav på same måte, men dei meiner det er krav om å redusere utgiftene og gjere det betre på kvalitetssida. Prosjektet Hjelp til sjølvhjelp er starta i samband med dette målet. Risikovurdering Kommunen har ikkje kartlagt kor det er størst fare for svikt eller mangel på oppfylling av myndigheitskrav. Rapportering I årsmeldinga for 2010 er det rapportert på dei måla som blei vedtatt for Årsmeldinga vert handsama av formannskap og kommunestyre. I årsmeldinga går det fram kva mål ein har nådd, og kva mål ein må jobbe vidare med. Det blir også rapportert tertialvis på økonomi. Kommunen arbeider med å utbetre denne rapporteringa. Rådmannen og Nav-leiar meiner at den mest systematiske gjennomgangen av resultat frå kontoret blir gjort på partnerskapsmøtet med fylkesdirektøren. Nav-kontoret rapporterer kvar månad til fylkesdirektøren og rådmannen gjennom Målekortet. Målekortet inneheld resultat og måltal for dei statlege tenestene og resultat frå dei kommunale tenestene. Kommunen kan legge inn mål for kommunale tenester i Målekortet, men dette er ikkje gjort i Kviteseid. Målekortet inneheld også opplysningar om t.d. sjukefråvær og gjennomførte medarbeidarsamtaler. Bortsett frå tertialrapportering på økonomi og at rådmannen får Målekortet kvar månad, er det ikkje formelle rutinar for rapportering frå Nav-leiar til rådmann. Det er heller ikkje formelle rutinar for rapportering mellom tilsette på Nav-kontoret og Nav-leiar. All rapportering og utveksling av informasjon skjer uformelt. Nav-leiar og tilsette gir utrykk for at det er små forhold på kontoret, og at det er kort veg mellom dei tilsette og leiar. Rutinar utvikling, evaluering og oppfølging Telemark kommunerevisjon IKS 9

10 Forskriftene om internkontroll og kva dette betyr når det gjeld krav til internkontroll og krav til dokumentasjon av internkontroll, er i liten grad kjent av leiar og tilsette ved kontoret. Navkontoret har ikkje utarbeidd skriftelege rutinar for den kommunale delen av verksemda. Dette vert også påpeika i tilsynet frå fylkesmannen. Her blir det sagt: Kommunen manglar planar for opplæring, samt rutinar og retningsliner for rusmiddelarbeidet. Dei tilsette fortel at om nøkkelpersonar på eit område blir borte over tid, ringer dei til andre kollegaer i kommunen eller i nabokommunane for å få rettleiing om korleis løyse ei sak. Mangel på rutinar gjer arbeidet sårbart i ein liten kommune. Det ligg ikkje føre eit system for handsaming av avvik knytt til det kommunale Nav-arbeidet, som kan bidra til å fange opp uønska hendingar og brukast aktivt i arbeidet med å gjere tenestene betre. Det kan ikkje stillast same krav til omfattande internkontroll i ein liten kommune, men internkontrollen skal vere så omfattande at den kan bidra til å sikre tenestene uansett storleiken på kommunen. Kviteseid kommune sikrar ikkje at tenestene til rusmiddelavhengige blir styrt gjennom eit dokumentert internkontrollsystem. I den statlege delen av verksemda er det utarbeidd skriftelege retningslinjer. Det ligg malar og sjekklister i det dataverktøyet Arena som blir brukt i statleg del av verksemda. Sakshandsamarane må følgje sjekklistene i systemet og bruke dei malane som er lagt inn. Systemet sikrar m.a. at lovhenvisningar blir riktige. Kontoret brukar dataverktøyet Velferd til økonomisk sosialhjelp. I Velferd må kontoret sørgje for å utforme og oppdatere malar sjølv. Velferd er derfor eit meir fleksibelt system som gir større fridom til sakshandsamaren, men det betyr også at sakshandsamaren har eit større praktisk ansvar for at sakshandsaminga blir riktig. Ei tilsett seier at det kan vere vanskelig å finne tid til å prioritere denne arbeidsoppgåva, og at det derfor blir til at ein kopierer frå tidlegare vedtak. Ho synest dette er ei grei løysing. Kommunen har ikkje rutinar for å rapportere avvik slik som fylkesmannen seier i sin tilsynsrapport. Dei tilsette fortel at dei pleier å ta det opp med leier dersom dei oppdagar feil. Alle vedtak vert formelt sett gjort av NAV-leiar, det betyr at leiar er involvert i dei vedtaka som blir fatta om kommunale tenester. 2.3 Revisor sine vurderingar Kommunen har sett mål for verksemda si i handlingsprogrammet. Desse måla omfattar mål for Nav. Nokre av måla er konkrete, andre er utforma slik at det er vanskeleg å sjå at det er reelle mål for verksemda. Til dømes vil det vere eit reelt mål når kommunen seier at dei vil nå dei måltal som staten sett for Kvalifikasjonsprogrammet, men det er ikkje eit reelt mål når kommunen seier at dei vil fortsette arbeidet med å fakturere brukarar for eigendel for opphald i bustad med heildøgns omsorgstenester. Sjølv om denne arbeidsoppgåva no mellombels er lagt til økonomiavdelinga, er dette ei oppgåve som Nav er pålagd i samarbeidsavtala og som det difor er sjølvsagt at kontoret skal gjere. Ikkje overraskande er det framleis eit mål å fakturere brukarar for eigendel i Revisor meiner at dersom kommunen i større grad hadde stilt krav for kva dei ønskjer at Nav skal oppnå og omarbeidd dette til konkrete og målbare mål, ville handlingsprogrammet ha vorte eit betre verktøy for styring av Nav. Telemark kommunerevisjon IKS 10

11 Samarbeidsavtala seier også at det skal utarbeidast styringssignal som omhandlar sentrale og lokale mål og resultatkrav for kontoret. Det er vanskeleg å sjå i kva grad dei måla som kommunestyret har sett blir omtalt på partnerskapsmøta. Det er ikkje laga aktivitetsplan slik som avtala krev. Nav rapporter til formannskap og kommunestyre på mål sett i handlingsprogrammet gjennom årsmeldinga. Kommunestyret og partnerskapsmøtet bør gje same styringssignal til Nav-kontoret. Mål og krav til resultat bør vere konsistente og heilskaplege. Det same gjeld rapportering frå Navkontoret til kommunestyret og partnerskapsmøtet. Kommunestyret har ansvaret for dei kommunale tenestene som Nav yter, og må ha grundig informasjon om verksemda der. Revisor meiner at det er viktig å ha ei klar politisk styring og oppfølging alle kommunale tenester, også dei som et lagt til ein organisasjon som Nav som ligg litt på sida av den ordinære kommunale verksemda Lovverket stiller klare krav til at kommunen må ha dokumenterte rutinar for å sikre at tenestene blir gjennomført som føresett, og for å sikre brukarane sine rettar. Kommunen har ikkje utarbeidd slike rutinar for tenestene på Nav. Revisor er einig i fylkesmannen si vurdering. Kommunen har ikkje fokus på internkontroll, og revisor har merka seg at kunnskapen om forskriftskrava ser ut til å vere liten på Nav-kontoret. Sidan kontoret ikkje har formaliserte rutinar, har dei naturleg nok heller ikkje formelle rutinar for overvaking. Reelt sett vil det likevel vil skje ei viss overvaking ved at leiar godkjenner alle vedtak. Kommunen bryt også forskriftskravet om risikovurdering, dvs. dei har ikkje vurdert og dokumentert kor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllinga av myndigheitskrav. 3 Samarbeid og kompetanse 3.1 Revisjonskriterium For Samarbeid og kompetanse gjeld følgjande revisjonskriterium: Fordeling av ansvar og oppgåver mellom kommunal og statleg del skal vere avtalt og kjent av tilsette Delegasjon av mynde må vere i samsvar med avtalt ansvar- og oppgåvefordeling Kommunalt tilsette må få nødvendig opplæring og ha tilstrekkelig kunnskap på sitt fagfelt Dei tilsette må har tilgang til aktuelle lover og reglar som gjeld verksemda Dei tilsette må medverke slik at samla kunnskap og erfaring blir utnytta 3.2 Fakta og funn Fordeling av arbeidsoppgåver og delegasjon Dei tilsette ved Nav-kontoret i Kviteseid har i hovudsak dei same arbeidsoppgåvene som dei hadde før opprettinga av kontoret. Det vil seie at dei kommunalt tilsette har kommunale arbeidsoppgåver og dei statlege tilsette har statlege arbeidsoppgåver. Det skjer noko Telemark kommunerevisjon IKS 11

12 overlapping av arbeidsoppgåver, først og fremst i kundemottaket. Dei tilsette gir utrykk for at det er godt samarbeid på kontoret. I samarbeidsavtala punkt 7 står det at dei tilsette frå statleg del kan utføre oppgåver på kommunen sitt avgjerdsområde, og at kommunalt tilsette kan utføre oppgåver på staten sitt avgjerdsområde. Det skal gå fram av delegasjonsvedtak kva for oppgåver dette gjeld. Det er ikkje gitt slike delegasjonar. Kommunen sitt delegasjonsreglement har ikkje blitt endra etter at Nav-kontoret vart oppretta. Nestleiar ved kontoret er statleg tilsett. Nestleiar fungerer som leiar ved leiar sitt fråvær, og gjer vedtak om kommunale tenester. Dei tilsette meiner at det er klart kva slags arbeidsoppgåver dei har og kva ansvar som ligg til kontoret. Fylkesmannen som hadde tilsyn på tenester retta mot rusmiddelmisbrukarar er ikkje einige med dei tilsette i denne vurderinga. Fylkesmannen seier: Det er ikkje lik forståing av kven avdeling i kommunen som har ansvaret for praktisk bistand og opplæring, herunder bohandsaming Det er ikkje lik forståing av kven som har myndigheit og kven som i praksis fattar vedtak på tenester til oppfølging i bustad Delegasjonsreglementet for Kviteseid kommune som er lagt fram er ikkje i samsvar med gjeldande organisering Det går ikkje fram av samarbeidsavtala mellom Kviteseid kommune og Nav fylke at tenester etter sosialtenestelova 4-2 er lagt til Nav kontoret. Det bør føyast til at fylkesmannen har snakka med fleire kommunalt tilsette enn dei på Navkontoret. Opplæring og kompetanse I samarbeidsavtala punkt 10 blir det slått fast at det årleg skal utarbeidast ein felles kompetanseplan for kontoret som regulerer oppgåver og ansvar, under dette økonomisk ansvar for kompetanseutvikling. Partane er samde om at alle tilsette ved kontoret skal ha likeverdig tilgang til kompetanseutviklingstiltak, og at begge partar set av midlar til slike tiltak. Det er ikkje utarbeidd slik kompetanseplan som avtala krev, noko som fylkesmannen også peikar på i sitt tilsyn. Kompetanseutvikling er fast tema under medarbeidarsamtalene. For dei statlege tilsette er det mange gratiskurs, og kontoret brukar dei opplæringstilboda som fylkesmannen har. Kontoret har ikkje avsett midlar til kurs i budsjettet, men leiar meiner at dette ikkje vil vere noko problem i praksis dersom ein tilsett treng eit eksternt kurs. Då vil ein finne dei nødvendige midlane. Dei tilsette ved kontoret har sjølv ansvar for å oppdatere seg om endringar innafor deira arbeidsfelt. Dei tilsette ved kontoret meiner at dei har fått tilstrekkelig med opplæring, anten ved å bli lært opp internt eller ved kurs ol. Dei tilsette har tilgang til oppdaterte aktuelle lovar og regler på nettet. Telemark kommunerevisjon IKS 12

13 Nav har kontormøte for dei tilsette ein gong i veka. På disse møte vert det fyrst og fremst tatt opp administrative forhold, men også faglege tema vert diskutert. Nav-leiar legg vekt på at det skal vere høgt under taket på desse møta. Det er sakliste for møta og det vert skrive referat. 3.3 Revisor sine vurderingar Fordeling av ansvar og arbeidsoppgåver synest å vere godt kjent av dei kommunalt tilsette på kontoret. Dei tilsette meiner å vite kva dei har ansvar for og dei samarbeider godt. I følgje fylkesmannen sitt tilsyn er det uklårheiter når det gjeld ansvar og arbeidsoppgåver mellom Nav-kontoret og resten av kommunen, og uklårheiter i samarbeidsavtala. Vi har ikkje snakka med kommunalt tilsette utanfor Nav-kontoret, vi kan derfor ikkje sjå bort frå at det også kan vere uklårheiter på dei tenesteområda som fylkesmannen ikkje har undersøkt i sitt tilsyn. Kommunen har ikkje gitt delegasjonar til statleg tilsette for å utføre kommunale oppgåver. Delegasjonsreglementet er ikkje oppdatert sidan etableringa av Nav-kontoret, og derfor ikkje i samsvar med eksisterande organisering eller gjeldande lovverk. Dei tilsette får nødvendig opplæring på sine fagområde, men kravet i samarbeidsavtala om å utarbeide kompetanseplan er ikkje oppfylt. Kontoret har rutine for følgje opp kompetansen til dei tilsette ved at dette er fast tema på medarbeidarsamtalane. Dei tilsette har god tilgang til oppdatert regelverk på sine fagområde. Det er ikkje sett i system at dei tilsette skal medverke til å forbetre tenestene. Medverknad kan likevel skje gjennom uformell samhandling mellom tilsette og faste kontormøte. 4 Brukarmedverknad 4.1 Revisjonskriterium For Brukarmedverknad gjeld følgjande revisjonskriterium: Brukarane skal medverke i utforminga av tenestetilbodet Kommunen skal dokumentere rutinar for å gjere bruk av erfaringar frå tenestemottakarar og pårørande til forbetring av verksemda 4.2 Funn og fakta Brukarmedverknad vert omtalt i samarbeidsavtala punkt 10. Nav Telemark har etablert brukarmedverknad på fylkesnivå, der ein spesielt skal fokusere på allmenne og prinsipielle tema som gjeld fleire lokalkontor eller heile Nav Telemark. Det fylkeskommunale utvalet har medlemer valt av ulike lag og organisasjonar og har møte fire gongar i året. Vidare seier avtala at på lokalt nivå skal det opprettast eit representativt samansett brukarutval. Samhandlinga med brukarutvalet skal regulerast i avtale. Ein har begynt å utarbeide slik avtale, med dette arbeidet har stoppa opp. Brukarutvalet skal hjelpe til med å få tilbakemeldingar frå brukargruppene og hjelpe til med å utvikle det lokale tenestenivået. Brukarutvalet i Kviteseid har seks medlemer som veljast frå: Handikapforbundet/Norsk forbund for utviklingshemma Mental Helse Telemark kommunerevisjon IKS 13

14 Pensjonistforbundet Arbeidstakarorganisasjonar Kviteseid næringsliv Nav Kviteseid Utvalet har møte to gongar i året og elles ved behov. Det vert skrive referat frå møta i brukarutvalet. Bortsett frå reglane i avtala om brukarutval har ikkje kontoret rutinar for korleis brukarane skal medverke i å utforme sitt eige tenestetilbod, eller rutinar for korleis denne medverknaden skal dokumenterast. Dei tilsette fortel at brukarmedverknad vert dokumentert i til dømes aktivitetsplan, i individuell plan for dei av brukarane som har slike eller i vedtaket. Elles brukast journalen til brukaren til å dokumentere i. Revisor har ikkje undersøkt i kva grad slik brukarmedverknad er dokumentert på individnivå. 4.3 Revisor sine vurderingar Kommunen har oppretta brukarutvalet slik samarbeidsavtala krev, men avtala som skal regulere samhandlinga med utvalet er ikkje ferdig utarbeidd. Gjennom brukarutvalet kan brukarar og pårørande medverke til å betre tenestene ved Nav. Kontoret manglar elles formelle rutinar for brukarmedverknad på individnivå. 5 Lokale 5.1 Revisjonskriterium For Lokale gjeld følgjande revisjonskriterium: Kontoret skal så langt som mogeleg og rimelig vere utforma etter prinsippa om universell utforming. Kontoret må leggje til rette for skjerming slik at samtaler mellom brukarar og sakshandsamar ikkje kan høyrast av uvedkommande. 5.2 Funn og fakta Samarbeidsavtala punkt 11 seier at begge partar skal sikre at krava til universell utforming blir ivaretekne. I samband med etableringa av Nav i Kviteseid vart det bygd nytt kontor i kommunehuset. To representantar frå brukarorganisasjonar fekk komme med innspel til ombygginga. Dei tilsette meiner at kontoret er utforma slik at brukarar med funksjonshemming lett kan komme inn, og at kontoret elles fungerer godt både for tilsette og brukarar. Kontoret er utforma med felles mottak av brukarar, men sakshandsamarane har eige kontor der dei kan snakke med brukarane. Det finst også møterom som kan brukast til samtale med brukarar. Ingen brukar treng å legge fram sin sak slik at uvedkommande høyrer. Telemark kommunerevisjon IKS 14

15 5.3 Revisor sine vurderingar Nav- kontoret synest samla sett å vere godt tilpassa brukarar med funksjonshemming. Kontoret er utforma slik at brukarar kan legge si sak utan at uvedkommande kan høyre. 6 Avslutning 6.1 Konklusjon Problemstillinga er om Nav Kviteseid har ei organisering som er tenleg for å løyse dei kommunale oppgåvene dei har ansvar for. Vi har avgrensa problemstillinga nærmare til å omfatte: - styring - samarbeid og kompetanse - brukarmedverknad - lokale Vi meiner at organiseringa ved Nav Kviteseid har sterke og svake sider. Kontorlokala er tilpassa brukarar med funksjonshemming og kontoret legg til rette for skjerming slik at brukarar kan legge fram sine saker utan at uvedkommande høyrer. Kontoret har eit fungerande brukarutval for å ivareta brukaranes interesser, og dei tilsette ved kontoret samarbeider godt. Det er positivt at kommunen gjennom handlingsprogrammet har sett mål for arbeidet ved kontoret og at dei rapporterer på dei måla som er sett, men handlingsprogrammet hadde truleg vorte eit betre styringsverktøy dersom måla som er sett var meir konkrete og målbare. Det er viktig å ha klar politisk styring og oppfølging, også av tenester som er lagt til Nav som ligg litt på sida av den ordnære kommunale verksemda. Fordelinga av ansvars- og arbeidsoppgåver på kontoret ser ut til å fungere godt, men det kan vere visse uklarheiter når det gjeld kva oppgåver som er lagt til kontoret og kva som ligg til andre delar av kommunen. Avtala med Nav fylke er upresis når det gjeld enkelte oppgåver. Nav kontoret har ikkje oppfylt krav i samarbeidsavtala når det gjeld utarbeiding av aktivitetsplan og kompetanseplan. Delegasjon til Nav frå kommunen er ikkje i samsvar med gjeldande organisering. Det er ein vesentleg svakheit ved organiseringa av kontoret at det ikkje ligg føre skriftlege rutinar for å sikre brukarane sine rettar. Det er eit klart brot på krav i forskriftene, og det aukar risikoen for at det blir gjort feil når behov for tenester til brukarar skal vurderast. 6.2 Tilråding For å oppfylle lovkrav til dokumentert internkontroll må kommunen utarbeide rutinar og retningslinjer for dei tenestene som kontoret har ansvar for. Kommunen bør arbeide vidare med å utvikle handlingsprogrammet til å bli eit effektivt styringsverktøy, m.a. ved å sette konkrete mål og resultatkrav for Nav-kontoret. Telemark kommunerevisjon IKS 15

16 Delegasjonsreglementet bør oppdaterast. Det bør avklarast kva oppgåver som ligg til Nav og kva som ligg til andre delar av kommunen. Nav-kontoret bør utarbeide dei planar ol. som samarbeidsavtala krev. Avtala med Nav-fylke bør justerast dersom ein meiner at den er ukorrekt eller ikkje formålstenleg slik den ligg føre. Telemark kommunerevisjon IKS 16

17 Litteratur og referanse til kjelder Lover og forskrifter: Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommunelova). Forskrift 15. juni 1994 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) Forskrift 26. januar 2007 nr. 107 om rammer for delegering mellom stat og kommune i oppgaveutførelsen i de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov 18. desember nr. 131 om sosial tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Forskrift 20. desember 2002 nr om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.(sosialtjenesteloven) Forskrift 19. november nr om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen Vedlegg Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Telemark kommunerevisjon IKS 17

18 I. Vedlegg 1: Høyringsuttale frå rådmannen Telemark kommunerevisjon IKS 18

19 Telemark kommunerevisjon IKS 19

20 Telemark kommunerevisjon IKS 20

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 5 1.1 Bakgrunn og ramme... 5 1.2 Nav Kviteseid... 5 1.3 Problemstillingar og

Detaljer

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2015/9798 622 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Samnanger kommune Adressa til verksemda: Tyssevegen

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 15. og 17. september 2015 tilsyn med Nav Austrheim kommune.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 15. og 17. september 2015 tilsyn med Nav Austrheim kommune. Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 22 44 Vår dato 23.9.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/10742 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Austrheim kommune Adressa til verksemda:

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport frå tilsyn med Sokndal kommune Adressa til verksemda: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for tilsynet: 17.09.13 - Kontaktperson i verksemda: Nav-leiar Kjell Håland

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Postboks 24, 5649 Eikelandsosen Tidsrom for tilsynet: 10. og 12. november 2015 Kontaktperson i verksemda: Hanne Lygre, leiar Nav Fusa

Postboks 24, 5649 Eikelandsosen Tidsrom for tilsynet: 10. og 12. november 2015 Kontaktperson i verksemda: Hanne Lygre, leiar Nav Fusa Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 22 44 Vår dato Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Fusa kommune Adressa til verksemda: Postboks 24, 5649 Eikelandsosen

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014

Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2014/2325 721.0 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014 Adressa til verksemda: Postboks

Detaljer

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli NAV Åmli, Samarbeidsavtale mellom NAV Aust-Agder og Åmli kommune lb (Lf - IS" N(415 - occittl, Åmli Kommune Samarbeidsavtalefor NAV fkmli Åmli kommune 1 Samarbeidspartar Samarbeidsavtala er inngått mellom

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 26. og 27. april 2016 tilsyn med Nav Etne kommune.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 26. og 27. april 2016 tilsyn med Nav Etne kommune. Sakshandsamar, innvalstelefon Birthe Lill Christiansen, 55 57 22 35 Vår dato 10.05.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/1424 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Etne kommune Adressa til verksemda:

Detaljer

Avvik 1: Nav Osterøy sikrar ikkje at tenesta kvalifiseringsprogram er tilgjengeleg for alle aktuelle deltakarar.

Avvik 1: Nav Osterøy sikrar ikkje at tenesta kvalifiseringsprogram er tilgjengeleg for alle aktuelle deltakarar. Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 26 01 Vår dato 25.6.2013 Dykkar dato Vår referanse 20/1595 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Osterøy kommune 2013 Adressa til verksemda:

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

NAV SETESDAL. Samarbeidsavtale mellom NAV Bykle, NAV Valle, NAV Bygland, NAV Evje og Hornnes, NAV Iveland og NAV Aust- Agder

NAV SETESDAL. Samarbeidsavtale mellom NAV Bykle, NAV Valle, NAV Bygland, NAV Evje og Hornnes, NAV Iveland og NAV Aust- Agder NAV SETESDAL Samarbeidsavtale mellom NAV Bykle, NAV Valle, NAV Bygland, NAV Evje og Hornnes, NAV Iveland og NAV Aust- Agder 1. Samarbeidspartar Samarbeidsavtalen for NAV Setesdal er inngått mellom Bykle,

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

Tilsyn Offentleg myndigheit si utadretta aktivitet for åsjåtil at lov og forskrift blir etterlevd.

Tilsyn Offentleg myndigheit si utadretta aktivitet for åsjåtil at lov og forskrift blir etterlevd. Tilsyn Offentleg myndigheit si utadretta aktivitet for åsjåtil at lov og forskrift blir etterlevd. Tilsyn kan deles i: 1) Planlagde tilsyn og systemrevisjonar 2) Hendelsesbaserte tilsyn 3) Individtilsyn

Detaljer

Kontrollutval rådmann - revisor. Korleis samarbeider vi?

Kontrollutval rådmann - revisor. Korleis samarbeider vi? Kontrollutval rådmann - revisor Korleis samarbeider vi? Innleiing SEKOM-sekretariat yter tenester for 15 kommunale kontrollutval. Det er sjølvsagt ein del ulikskapar i korleis ein jobbar i alle desse kommunane.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012 Øygarden kommune Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte i tidsrommet 29. mai til 1. juni 2017 tilsyn med Nav Sund kommune.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte i tidsrommet 29. mai til 1. juni 2017 tilsyn med Nav Sund kommune. Sakshandsamar, innvalstelefon Birthe Lill Christiansen, 5557 2235 Vår dato 16.06.2017 Dykkar dato Vår referanse 2017/3769 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Sund kommune Adressa til verksemda:

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stord kommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2.

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år i Eid kommune Adressa til verksemda: Rådhusvegen 11, 6771 Nordfjordeid Tidsrom for tilsynet: 21.01.2016

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Kvinnherad kommune

Rapport frå tilsyn med Nav Kvinnherad kommune Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 5557 2244 Vår dato 13.11.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/11057 721.0 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Kvinnherad kommune Adressa til verksemda:

Detaljer

Forfall meldas til sekretær for kontrollutvalet på eller e-post eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldas til sekretær for kontrollutvalet på eller e-post eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Bø kontrollutval Dato: 25.01.2017 kl. 12:00 Møtestad: Bø kommunehus Arkivsak: 17/00014 Arkivkode: 033 Forfall meldas til sekretær for kontrollutvalet på eller e-post alexander.etsy.jensen@temark.no

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken av kommunestyret i sak 69/16 den 14.12.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile

Detaljer

Kviteseid kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011. Kviteseid kommune - kontrollutvalet

Kviteseid kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011. Kviteseid kommune - kontrollutvalet Vår ref. 11/397-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011 Kviteseid kommune - kontrollutvalet Det vert med detta innkalla til møte: Dato: 25.08.2011 Tid: 09:00 12:00 Sted: Møterom Vrådal,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Retningsliner for felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Fastsett av koordineringsrådet, 04.10.12 1. Innleiing Dette dokumentet

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram i Vik kommune Adressa til verksemda: Postboks 134, 6891 Vik i Sogn Tidsrom for tilsynet: 10.06.2013

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Øygarden kommune Samandrag

Rapport frå tilsyn med Nav Øygarden kommune Samandrag Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Øygarden kommune 2013 Adressa til verksemda: 5337 Rong Tidsrom for

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Bømlo kommune Samandrag

Rapport frå tilsyn med Nav Bømlo kommune Samandrag Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2014/2297 721.0 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Bømlo kommune 2014 Adressa til verksemda: Postboks

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Oktober 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = =

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = 8. september 2010 ProsjektplanK= = Engagement letter = Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Januar 2017 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta

Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta Nettverkssamling for leiarar i kommunanes helse- og omsorgstenester, Førde 17. oktober 2017 Linn Marie Sætre Nymoen - Fylkesmannen

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Internkontroll i Helse Vest Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005 Bakgrunn I føretaksmøtet

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Kasa Ungdomssenter Samandrag

Rapport frå tilsyn med Kasa Ungdomssenter Samandrag Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 26 01 Vår dato 6.5.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/204 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Kasa Ungdomssenter 2013 Adressa til verksemda: Fjøsangerveien

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram i kommune Adressa til verksemda: Grandavegen 9, 6823 Sandane Tidsrom for tilsynet: 04.07.2014

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Bjerkreim Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALD INNHALD... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BJERKREIM KOMMUNE... 3

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport - "Samhandlingsreforma i Vestnes kommune" Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret

Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreforma i Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 2014/1438 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 22.07.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - "Samhandlingsreforma i Vestnes kommune" Utval Møtedato Utvalssak

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE BOKN KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med den

Detaljer

Plan forvaltningsrevisjon

Plan forvaltningsrevisjon www.pwc.no Plan forvaltningsrevisjon Eidfjord kommune Føreord Kontrollutvalet har valt PwC til å utarbeide utkast til plan for forvaltningsrevisjon i Eidfjord kommune. Planen skal vere fundert i ein overordna

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156 NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - NAV OVERFØRING AV KOMMUNALE OPPGÅVER Rådamnnen si innstilling: Sogndal kommune overfører

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram i Adressa til verksemda: Kommunehuset, 6740 Selje Tidsrom for tilsynet: 25.11.2013 13.05.2014

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 September 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram i Vågsøy kommune Adressa til verksemda: Postboks 294, 6701 Måløy Tidsrom for tilsynet: 06.05.2014-22.10.2014

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Bergen Ungdomssenter 13. mars 2013

Rapport frå tilsyn med Bergen Ungdomssenter 13. mars 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Vibeke Herskedal, 5557 2601 Vår dato 24.april 2013 Deres dato Vår referanse 2013/3220 Deres referanse Rapport frå tilsyn med Bergen Ungdomssenter 13. mars 2013 Adressa til

Detaljer

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012. Fyresdal kommune - kontrollutvalet

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012. Fyresdal kommune - kontrollutvalet Vår ref. 12/132-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012 Fyresdal kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 07.03.2012 Tid: 09:00 13:00 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Revidert plan Tysnes kommune Mars 2014 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016 (revidert)... 3 Gruppe 1 prioritert gruppe 4 Gruppe 2

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde Vinje kommune v/ rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn

Detaljer

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY 1.1.2010 Kommunalt ansvar Fylkesmann som tilsynsmyndighet 2 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 1. Formålet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim 2 0 1 7 Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim i R F o t o : E li n R a s m u s s e n Rogaland Kontrollutvalgssekretariat S id e 1 a v 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer