Krakstadmarka as. Ringerike kommune v/lars Lindstøl Serviceboks Hønefoss. Hønefoss 10. januar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krakstadmarka as. Ringerike kommune v/lars Lindstøl Serviceboks 4 3504 Hønefoss. Hønefoss 10. januar 2011"

Transkript

1 Ringerike kommune v/lars Lindstøl Serviceboks Hønefoss Hønefoss 10. januar 2011 Søknad om igangsetting av reguleringsarbeid på deler av gnr. 38 bnr. 69 samt gnr. 37 bnr. 160 i Ringerike kommune - Tanbergmoen I Viser til oppstartsmøte med areal- og miljøavdelingen samt andre representanter for kommunen 1/ , samt til referatet fra dette møtet. Planen anses å være av stor viktighet/tar opp prinsipielle spørsmål, og som følge av dette skal oppstart behandles politisk i Hovedkomiteen for miljø og areal. Bakgrunnen for søknaden er som følger: Krakstadmarka (Hønefoss øst) ble i 1999 avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanens arealdel. Krakstadmarka AS inngikk høsten 2008 opsjonsavtale med grunneier Regina Mohn Klouman på hennes del av området, ca. 536 dekar. Dette gjelder gnr/bnr 38/69 ca. 504 da, gnr/bnr 37/160 ca. 10 da samt parsell av gnr/bnr 38/1 på ca. 22 da. Se vedlagte kartutsnitt. Det ble fra vår side gjort forsøk på å danne et grunneierlag i planområdet, hvor grunneierne kunne gå inn med sitt areal og få eierandel i samsvar med denne. Dette ville gjort planarbeidet adskillig enklere, men forslaget ble avvist. Krakstadmarka AS tok så initiativ til å lage kommunedelplan for området, men på grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon måtte vi forplikte oss til å betale mesteparten av utgiftene knyttet til nødvendige eksterne konsulenter. Vi har betalt for kulturminneregistreringer i hele området, og graving av sjakter der dette var nødvendig. Vi har betalt Cowi AS for å lage en analyse av adkomstmuligheter og internveier, og vi skal betale Cowi AS for mye av arbeidet med vurdering av arealenes byggbarhet og utbyggingsøkonomi. De andre grunneierne har ikke vært villige til å være med på disse utgiftene. Ringerike kommune har bidratt i kommunedelplanarbeidet ved å utføre mye arbeid i forbindelse med kommunedelplanen. Plan- og utredningsprogrammet ble vedtatt våren Side 1 av 5

2 Kommunedelplanarbeidet har kommet ganske langt, men det går et ganske klart skille mellom våre områder, Arnegård og Tanbergmoen, og områdene nord for oss. Der er det flere grunneiere og forskjellige utfordringer. Det er oppnevnt styringsgruppe og arbeidsgruppe i forbindelse med kommunedelplanarbeidet. I styringsgruppa har det vært diskutert om det vil være fornuftig å dele planområdet i to deler, vårt areal som en del og arealet nord for oss utgjør den andre delen. Krakstadmarka AS mener at vårt område har kommet veldig langt i kommunedelplansammenheng, mens det er knyttet stor usikkerhet i forhold til fremdrift på arealet nord for oss. Vi er bekymret for at arbeidet med planen nord for oss vil forsinke vårt prosjekt mye, og har derfor foreslått å dele planen i to. Ulempen ved dette kan være at helhetlig planlegging blir vanskelig å gjennomføre. Det kom derfor opp som kompromissforslag at Krakstadmarka AS gis anledning til å lage reguleringsplan på den delen av vårt område som ligger lengst sør, Arnegård. Kommunedelplanprosessen fortsetter parallelt med reguleringsplanen. Planforslaget skal forevises styringsgruppa for kommunedelplan Krakstadmarka. Avgrensning av planområdet: Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. Området er i sin helhet innenfor gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune , vedtatt avsatt til fremtidig boligområde. Denne anmodningen er derfor i tråd med gjeldende plan, så en søker ikke om noe dispensasjon fra planer eller lovverk. Avgrensning vil måtte forholde seg til tilgrensende reguleringsplaner, bl.a. mot høgskolens reg.plan 217. Området er i dag uregulert. Planprosess: Det vil bli utarbeidet reguleringsplan som må gjennom en fullstendig planprosess med konsekvensutredning. Detaljregulering vil skje parallelt med kommunedelplanarbeidet. Vedtatte plan og utredningsprogram for kommunedelplanen for Krakstadmarka vil kunne brukes som mal for planprogram for reguleringsplanen. Det vil bli avholdt medvirkningsmøter med naboer til planområdet og eventuelt oppsittere langs valgt atkomstveg til Rv35. Vi vil også ha tett kontakt med kommunens administrasjon, og politikere hvis det er ønskelig. Side 2 av 5

3 Formål: Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for variert boligbebyggelse i området. Terrenget er slik at det er mulig å legge til rette for bygging av terrasseboliger, eneboliger i kjede, rekkehus, tomannsboliger mv. Totalarealet i Krakstadmarka er stort, men byggbart areal er begrenset. Det virker derfor fornuftig med høy utnyttelse. Vi antar at antall boenheter i reguleringsplanområdet det er snakk om her ligger mellom En ser for seg at det kan bli planert ut deler av området for å øke byggbare områder, dersom det blir økonomisk og teknisk forsvarlig. Temaer som skal utredes i forbindelse med planarbeidet: Trafikkløsninger blir et svært viktig tema. Cowi AS har utarbeidet rapporten Veialternativer Krakstadmarka. Denne peker på at eksisterende vei fra rundkjøringen på Hvervenkastet til Tandbergmoen bør bli hovedatkomstvei for det området vi ønsker å regulere nå. Dette er Arnegårdsveien/Tandbergmoveien. Det betyr at denne strekningen må oppgraderes. Et aktuelt spørsmål er om veistrekningen skal inngå i reguleringsplanen. Vi vurderer det slik at det blir ønskelig/nødvendig. Fullstendig trafikkutredning som også inkluderer temaet gang/sykkelvei med trygg ferdsel for myke trafikkanter er sannsynligvis nødvendig. Det vil også være et sentralt tema å legge til rette for gode kollektivtrafikkløsninger. Vi ser det som viktig å komme i kontakt med Statens vegvesen tidlig i prosessen. Videre er det naturlig at beboere som berøres av økt trafikk blir informert om planene og gis mulighet til fornuftig medvirkning. Grunnforholdene i området bør undersøkes i forholdet til ønsket utbygging. Terrenget legger premissene for hvilke hustyper som kan plasseres i de forskjellige delene av planområdet. NGI har tidligere foretatt boringer/undersøkelser i området og avgitt rapport på bakgrunn av dette, 21/ Denne konkluderer i hovedsak slik; Med tanke på fundamentering av lett bebyggelse med hus fra 1 til 3 etasjer må grunnforholdene karakteriseres som gode. Tyngre boliger vil også sannsynligvis kunne fundamenteres direkte. Det er ikke funnet kvikkleire i områdene vi har avtale på, og følgelig heller ikke i det arealet vi ber om å få regulere nå. Natur- og kulturverdier kan bli berørt av utbygging. Det skal legges vekt på at Krakstadmarka i noen grad er et tur og rekreasjonsområde for innbyggerne i Hønefoss. Stier vil bli kartlagt og forsøkt bli tatt vare på, og antagelig vil området bli lettere tilgjenglig for flere brukere etter utbygging. Terrenget er slik at store områder ikke kan bygges ut, og vil derfor bli liggende urørt. Dette har også stor betydning i forhold til å ivareta biologisk Side 3 av 5

4 mangfold. Sikre grøntdrag langs elv bekker og stier vil være et tema. Det er også viktig å sikre at utbygging ikke får store synlige landskapsvirkninger. Det er foretatt kulturminneregistreringer i hele planområdet. Arkeolog Sønsterud i Buskerud fylkeskommune mener at områdene det er gjort funn på hos oss vil kunne bli frigjort for utbygging. Søknad om dette forutsetter imidlertid at planarbeidet er i gang, og at planen må være/ha vært ute på høring. Radon er et tema det er viktig å se nærmere på. I følge kommunens kartløsning er det mye løsmasser i området, og ofte er det høye radonkonsentrasjoner nettopp i slike områder. Det bør derfor gjennomføres radonundersøkelser av byggegrunnen. Konsekvenser for handelsbyen Hønefoss, Hønefoss som bysentrum. Utbygging i Krakstadmarka vil åpenbart ha konsekvenser for byen Hønefoss. Området beskrives i plan og utredningsprogrammet som en potensiell ny bydel. Området begynner sør for byen, noe vi tror har betydning i forhold til eventuelle pendlere til Osloområdet. Vi regner med at det i hele vår del av planområdet kan bygges boenheter. Dette er et betydelig antall, og vårt mål er at dette også skal føre til at folk flytter til Ringerike fra andre kommuner. Dette vil igjen kunne føre til at folketallet i kommunen øker, noe som vil være positivt for regionen/byen. Nytt blod vil være positivt for regionen på en rekke områder. Folketallet i kommunen har praktisk talt stått stille i mange år, og de nye boområdene som har blitt etablert de siste årene er befolket av folk som flytter innenfor regionen. Tekniske anlegg, vann og avløp m.v. Cowi AS sin rapport ang arealenes byggbarhet og økonomi tar for seg spørsmålet om vann og avløp fra området, og bygger sine anbefalinger på opplysninger gitt fra teknisk etat i Ringerike kommune. Anbefalingen mht. vannforsyning går ut på at dette feltet etableres i nærheten av trykkøkningsstasjonen ved Tandbergmoen basseng. Det foreslås ny vannledning på ca. 700 meter fra bassenget til våre utbyggingsområder. Mht. avløp anbefales løsning med pumping til Tandbergmoen og selvfall til Monserud i fellesledning som ligger i Tandbergmoveien. Dette må prosjekteres grundigere, men grunnlaget ser ut til å være bra. Skolekapasitet er et tema som må utredes utover den planen det er snakk om her. Den prosessen er i gang i Ringerike kommune i forbindelse med lokalisering av ny barneskole i Hønefoss syd. Saken kommer antagelig opp til behandling i løpet av våren Ut over dette vil det være sånn at utredningsbehovet i forhold til barnehage og skole henger sammen med antall boenheter og fremdrift på utbyggingen. Arbeidet med kommunedelplanen vil skje parallelt med reguleringsplanen. Side 4 av 5

5 Lekearealer/grøntområder. Siden det er mye som tyder på at det vil bli høy utnyttelse av utbyggingsarealene vil det være viktig å legge til rette for lekearealer, samt sørge for nærhet til grøntområder. Det er liten tvil om at det er behov for tomter til boligbygging i denne delen av Hønefoss. Fra politisk hold er det vedtatt at byen skal fortettes. Andre planer i nærområdet (Hvervenmoen) tyder på omfattende investeringer i utbygging som vil føre til mange nye arbeidsplasser. Det må være fornuftig å legge til rette for attraktive boligområder for nye innbyggere i Ringerike. Med vennlig hilsen, for Krakstadmarka AS Dag Erik Henaug Daglig leder (sign) Vedlegg: Kart over det omsøkte området Side 5 av 5

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 Nordre Frogn Kommunedelplan Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 1. Oppegård kommune, 19.2.2014 (6) 2. Follo Ren, 12.3.2014 (9) 3. Tone Kristine Steen, 13.3.2014 (12) 4. Frognmarkas venner,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

3. Det vil være viktig å få til en sammenhengende grønnstruktur og et nettverk av stier. Der det er mulig bør det åpnes opp mot elva.

3. Det vil være viktig å få til en sammenhengende grønnstruktur og et nettverk av stier. Der det er mulig bør det åpnes opp mot elva. Forhåndshøring 19.09.2012 - Uttalelser fra offentlige myndigheter Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, 23.10.2012: 1. Økonomi vil være viktig å ta hensyn til fordi dette legge premisser for oppføringen

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1

DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1 DETALJREGULERING LAPPLAND planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1 1.0 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Åmot kommune ønsker at en revidert reguleringsplan skal

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan

Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan 2013 Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan SØNDERGAARD RICKFELT AS 12.06.2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Bakgrunn for saken... 3 3.0 Planområdets fysiske forutsetninger.... 4 4.0 Plansituasjon...

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Utbygging av Prestmarka fritidssenter

Utbygging av Prestmarka fritidssenter Forslag til program for konsekvensutredning 1 oktober 2011 Rambøll AS Egersund Spinnerigaten 16 4370 Egersund Mail: svein.skaar@ramboll.no Tlf. 406 23 240 1 Forord Rambøll A/S Norge avdeling Rogaland har

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer