NORGES LOVER. Lovsamling for helseog sosialsektoren Redaktør: Aslak Syse 24. utgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES LOVER. Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015. Redaktør: Aslak Syse 24. utgave"

Transkript

1 NORGES LOVER Lovsamling for helseog sosialsektoren Redaktør: Aslak Syse 24. utgave

2 Gyldendal Juridisk utgave 2014 ISBN Sats: Type-it AS, Trondheim 2014 Trykk og innbinding: St. Michel Print OY, Finland 2014 Tekst levert av Lovdata Alle henvendelser om denne boken kan rettes til: Gyldendal Juridisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo

3 FORORD Den årlige Lovsamling for helse- og sosialsektoren har passert sitt første tjueårsjubileum. Målgruppen er helse- og sosialpersonell som ofte står overfor rettslige spørsmål, enten dette gjelder behandlingsmåten i en konkret sak eller de rettighetene som befolkningen har til ulike ytelser og tjenester. I tillegg til lovstoffet er det tatt med et utvalg av de viktigste tilhørende forskrifter slik at lovboka kan være til nytte for lovforståelsen og rettsanvendelsen i den praktiske hverdag. Boka er derfor også velegnet for studenter på helse- og sosialfaglige studieretninger og for elever på helsefaglige studieretninger i den videregående skole fordi det relevante regelverket foreligger samlet på en oversiktlig måte. Lovsamlingen dekker det velferdsrettslige feltet slik dette vanligvis avgrenses og inkluderer blant annet helserett, sosial vernerett og trygderett. I tillegg er tatt med de lovene som regulerer retten til arbeid og retten til opplæring fordi disse reglene på mange måter utfyller retten til helse- og sosialytelser. Lovgivningen om viktige rettsforhold for personer med nedsatt rettslig handleevne hører naturlig med i en slik lovsamling, likeledes de viktigste lovene som sikrer borgerne et vern mot diskriminering. De viktigste lovene innen familieretten og arbeidsretten er også tatt med i samlingen. Endelig inneholder samlingen de relevante profesjonslover og forvaltningsrettslige lover som regulerer saksbehandlingen i offentlige sektor. Våren 2014 ble det vedtatt tre nye lover som regulerer helsetjenesten, ny pasientjournallov, ny helseregisterlov og lov om rituell omskjæring av gutter. Videre er det vedtatt sentrale endringer i folketrygdloven (beskjæring av fedrekvoten mv.), i kontantstøtteloven og det er gitt egen lov om stans i utbetalinga av offentlige ytelser og barnebidrag når en av foreldrene har bortført et barn til utlandet. Samtidig er det siden forrige utgave vedtatt viktige endringer i blant annet arbeidsmiljøloven, barneloven, barnevernloven, folketrygdloven, pasient- og brukerrettighetsloven og flere andre sentrale helselover. Disse er dels trådt i kraft og innarbeidet. Lovendringer som trådte i kraft før 1. september 2014, er konsolidert i lovteksten. Øvrige viktige lover og endringslover vedtatt i vårsesjonen 2014 og tidligere er medtatt bak i samlingen. Denne utgaven, basert på Lovdatas databaser, er ajourført per 1. august Innledningsvis er det en kronologisk oppstilt innholdsfortegnelse over lovene med tilhørende forskrifter. Deretter følger en tematisk systematisert innholdsfortegnelse. Etter hver lov følger tilhørende forskrifter som er medtatt i samlingen. Forskriftene er tydelig markert med raster. Helt bakerst i boka er et alfabetisk stikkordregister som viser til den aktuelle lovgivningen. Kommentarer til utvalget av lover og forskrifter blir alltid mottatt med takk. Slike kan sendes til redaktøren gjennom forlaget: 28. juni 2014 Aslak Syse

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse IV mai. Kongeriket Norges Grunnlov mai. Nr. 10. Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (utdrag) juli. Nr. 2. Lov om offentlige tjenestetvister [tjenestetvistloven] juni. Nr. 8. Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) des. Nr. 9. Lov om anke til Trygderetten [trygderettsloven] feb. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).... Forskrift 15. desember 2006 nr til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) juni. Nr. 26. Lov om skadeserstatning [skadeserstatningsloven] mars. Nr. 5. Lov om arv m.m. [arvelova] feb. Nr. 6. Lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. [transplantasjonsloven]... Forskrifter 10. juni 1977 nr. 2 om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m... Forskrift 19. mars 2004 nr. 542 om obduksjon m.m mars. Nr. 14. Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) juni. Nr. 50. Lov om svangerskapsavbrudd [abortloven]... Forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) juni. Nr. 57. Lov om sterilisering [steriliseringsloven] juni. Nr. 35. Lov om fri rettshjelp [rettshjelploven].... Forskrift 12. desember 2005 nr til lov om fri rettshjelp mars. Nr. 5. Lov om barneombud [barneombudsloven] april. Nr. 7. Lov om barn og foreldre (barnelova).... Forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot... Forskrift 18. desember 2006 nr om mekling etter ekteskapsloven og barneloven.... Forskrift 19. desember 2013 nr om samvær med tilsyn etter barnelova mai. Nr. 25. Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) (utdrag) mars. Nr. 3. Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] juni. Nr. 54. Lov om tannhelsetjenesten [tannhelsetjenesteloven] mars. Nr. 15. Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven).... Forskrift 20. desember 2002 nr om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten feb. Nr. 8. Lov om adopsjon (adopsjonsloven)... Forskrift 30. november 1999 nr om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon april. Nr. 21. Lov om ferie [ferieloven] juli. Nr. 72. Lov om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn (barnebortføringsloven).... Europeisk konvensjon av 20 mai 1980 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar og om gjenopprettelse av foreldreansvar... Konvensjon av 25 oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring des. Nr Lov om produktansvar [produktansvarsloven] feb. Nr. 2. Lov om bidragsforskott (forskotteringsloven) juni. Nr. 65. Lov om yrkesskadeforsikring juli. Nr. 45. Lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører [husstandsfellesskapsloven] juli. Nr. 47. Lov om ekteskap [ekteskapsloven] nov. Nr. 76. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd [eldrerådslova] juli. Nr. 99. Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) juli. Nr Lov om barneverntjenester (barnevernloven)... Forskrift 16. desember 1992 nr om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven Forskrift 21. desember 1992 nr om barneverntjenestens adgang til å kreve egenbetaling fra barnet til dekning av oppholdsutgifter.... Forskrift 15. oktober 1999 nr om politiattest i henhold til barnevernloven... Forskrift 11. desember 2003 nr om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling... Forskrift 18. desember 2003 nr om fosterhjem... Forskrift 10. juni 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

5 V Innholdsfortegnelse Forskrift 24. september 2009 nr om Barnesakkyndig kommisjon... Forskrift 15. november 2011 nr om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon... Forskrift 18. februar 2013 nr. 203 om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker sep. Nr Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) des. Nr Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven).... Forskrift 30. oktober 2009 nr om klinisk utprøving av legemidler til mennesker... Forskrift 18. desember 2009 nr om legemidler (legemiddelforskriften) (utdrag kap. 13) aug. Nr. 55. Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]... Forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer jan. Nr. 6. Lov om medisinsk utstyr aug. Nr. 53. Lov om politiet (politiloven) des. Nr. 74. Lov om forbud mot kjønnslemlestelse [kjønnslemlestelsesloven] feb. Nr. 19. Lov om folketrygd (folketrygdloven)... Forskrift 11. mars 1997 nr. 220 om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.... Forskrift 11. mars 1997 nr. 222 om rett til stønad når barnets far ikke er kjent.... Forskrift 11. mars 1997 nr. 223 om utdanningsstønad.... Forskrift 25. mars 1997 nr. 266 om fastsetting og endring av uføregrad i forhold til pensjonsgivende inntekt... Forskrift 25. mars 1997 nr. 268 om behandling av tvister i arbeidsgiverperioden... Forskrift 18. april 1997 nr. 334 om egenandelstak 1... Forskrift 30. april 1997 nr. 392 om friinntekt og inntektsgrenser for uførepensjonister... Forskrift 19. desember 1997 nr om stønadstid for overgangsstønad til en enslig mor eller far... Forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet... Forskrift 18. september 2001 nr om forsøksvirksomhet for reaktivisering av uførepensjonister.... Forskrift 19. desember 2002 nr om egenandelstak 2... Forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)... Forskrift 10. februar 2010 nr. 152 om arbeidsavklaringspenger... Forskrift 10. februar 2010 nr. 153 om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel Forskrift 23. mai 2014 nr. 657 om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2014 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger juni. Nr. 62. Lov om familievernkontorer.... Forskrift 20. desember 2007 nr om føring av klientjournal og meklingsprotokoll ved familievernkontorene mv juni. Nr. 41. Lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven) juli. Nr. 61. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) mai. Nr. 30. Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)... Vedlegg 2. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (norsk oversettelse)... Vedlegg 4. Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (norsk oversettelse)... Vedlegg 6. Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller (norsk oversettelse)... Vedlegg 8. FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller (norsk oversettelse)... Vedlegg 10. Konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med protokoll (norsk oversettelse) juli. Nr. 61. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)... Forskrift 1. desember 2000 nr om barns opphold i helseinstitusjon... Forskrift 7. desember 2000 nr om ventelisteregistrering... Forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp... Forskrift 18. desember 2009 nr om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften) juli. Nr. 62. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)... Forskrift 16. desember 2011 nr om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften)

6 Innholdsfortegnelse VI juli. Nr. 63. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). 627 Forskrift 1. desember 2000 nr om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften) Forskrift 4. juli 2008 nr. 788 om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften)... Forskrift 22. november 2010 nr om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land Forskrift 24. juni 2011 nr. 628 om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (helseinformasjonssikkerhetsforskriften). 648 Forskrift 16. desember 2011 nr om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket Forskrift 16. desember 2011 nr om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator juli. Nr. 64. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) Forskrift 21. desember 2000 nr om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l Forskrift 21. desember 2000 nr om Statens helsepersonellnemnd organisering og saksbehandling Forskrift 21. desember 2000 nr om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger... Forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (utdrag) Forskrift 27. februar 2008 nr. 219 om meldeplikt for helsepersonell ved mistanke om bivirkninger av kosmetikk og kroppspleieprodukter... Forskrift 18. desember 2008 nr om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l april. Nr. 31. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) mai. Nr. 36. Lov om strålevern og bruk av stråling [strålevernloven] juni. Nr. 39. Lov om apotek (apotekloven) Forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek juni. Nr. 56. Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) Forskrift 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap juni. Nr. 53. Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) Forskrift 20. desember 2002 nr om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda juni. Nr. 93. Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) mars. Nr. 4. Lov om barnetrygd (barnetrygdloven) feb. Nr. 12. Lov om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven) juni. Nr. 64. Lov om alternativ behandling av sykdom mv Forskrift 11. desember 2003 nr om markedsføring av alternativ behandling av sykdom juli. Nr. 80. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) des. Nr Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) juli. Nr. 64. Lov om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) Forskrift 17. desember 2004 nr om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsforskriften) des. Nr. 76. Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) Forskrift 11. desember 2008 nr om arbeidsrettede tiltak mv april. Nr. 15. Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) april. Nr. 20. Lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) april. Nr. 21. Lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg juni. Nr. 40. Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) juni. Nr. 58. Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m juni. Nr. 62. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)... Forskrift 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) juni. Nr. 64. Lov om barnehager (barnehageloven).... Forskrift 16. desember 2005 nr om politiattest i henhold til barnehageloven juni. Nr. 90. Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (utdrag kap. 36) des. Nr Lov om obligatorisk tjenestepensjon [OTP-loven] mai. Nr. 16. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

7 VII Innholdsfortegnelse juni. Nr. 20. Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven] juni. Nr. 56. Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning [forskningsetikkloven]... Forskrift 8. juni 2007 nr. 593 om behandling av etikk og redelighet i forskning mai. Nr. 35. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) juni. Nr. 44. Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) juni. Nr. 44. Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) des. Nr Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen... Forskrift 19. november 2010 nr om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen. Forskrift 16. desember 2011 nr om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge. Forskrift 21. desember 2011 nr om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad feb. Nr. 4. Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem mars. Nr. 9. Lov om vergemål (vergemålsloven) juni. Nr. 29. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) juni. Nr. 30. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)... Forskrift 14. november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie... Forskrift 4. desember 1992 nr. 915 til lov om sosiale tjenester m.v. (utdrag kap. 5)... Forskrift 3. april 2003 nr. 450 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten... Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v... Forskrift 18. mars 2005 nr. 252 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.... Forskrift 18. november 2011 nr om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter... Forskrift 16. desember 2011 nr om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon... Forskrift 16. desember 2011 nr om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester... Forskrift 16. desember 2011 nr om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Forskrift 16. desember 2011 nr om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester... Forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i kommunene... Forskrift 29. august 2012 nr. 843 om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen jan. Nr. 9. Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) aug. Nr. 64. Lov om bustøtte (bustøttelova) Forskrift 29. november 2012 nr om bustøtte mars. Nr. 9. Midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv juni. Nr. 58. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) juni. Nr. 59. Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) juni. Nr. 60. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) Vedlegg 2. Internasjonal konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (norsk oversettelse) juni. Nr. 61. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) juni. Nr. 49. Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) Nye lover og lovendringer ikke i kraft per des. Nr. 59. Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) juni. Nr. 46. Lov om endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) mai. Nr. 17. Lov om endringer i tobakksskadeloven juni. Nr. 63. Lov om endringer i barnevernloven juni. Nr. 79. Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) april. Nr. 13. Lov om endringer i adopsjonsloven mv

8 Innholdsfortegnelse VIII mai. Nr. 17. Lov om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv juni. Nr. 19. Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet juni. Nr. 40. Lov om rituell omskjæring av gutter juni. Nr. 41. Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) juni. Nr. 42. Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Forskrift 21. desember 2000 nr om pasientjournal Forskrift 31. mai 2013 nr. 563 om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften) juni. Nr. 43. Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) Forskrift 7. desember 2007 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) ALFABETISK REGISTER

9 IX Systematisk register SYSTEMATISK REGISTER 1814 Mai 17. Grunnloven 1999 Mai 21. Nr. 30 Menneskerettsloven, med tilhørende konvensjoner 1. FORVALTNINGSLOVER M.V. 1.1 ALMINNELIGE FORVALTNINGSLOVER, DISKRIMINERINGSVERN M.V Jul. 18. Nr. 2 Tjenestetvistloven 1962 Jun. 22. Nr. 8 Sivilombudsmannsloven 1967 Feb. 10. Forvaltningsloven 1980 Jun. 13. Nr. 35 Rettshjelploven 1981 Mar. 6. Nr. 5 Barneombudsloven 1981 Apr. 8. Nr. 7 Barneloven 1983 Mars 4. Nr. 3 Tjenestemannsloven 1988 Apr. 29. Nr. 21 Ferieloven 1991 Nov. 8. Nr. 76 Eldrerådsloven 1992 Sep. 25. Nr. 107 Kommuneloven 1995 Aug. 4. Nr. 53 Politiloven 2000 Apr. 14. Nr. 31 Personopplysningsloven 2005 Jun. 10. Nr. 40 Diskrimineringsombudsloven 2005 Jun. 17. Nr. 58 Funksjonshemmedes rådsloven 2005 Jun. 17. Nr. 62 Arbeidsmiljøloven 2006 Mai 19. Nr. 16 Offentleglova 2006 Jun. 30. Nr. 56 Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning 2008 Mai 15. Nr. 35 Utlendingsloven 2008 Jun. 20. Nr. 44 Helseforskningsloven 2012 Jan. 27. Nr. 9 Arbeidstvistloven 2013 Mar. 8. Nr. 9 Surrogatiloven 2013 Jun. 23. Nr. 58 Diskrimineringsloven om seksuell orientering 2013 Jun. 23. Nr. 59 Likestillingsloven 2013 Jun. 23. Nr. 60 Diskrimineringsloven om etnisitet 2013 Jun. 23. Nr. 61 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 1.2 SPESIELLE FORVALTNINGSLOVER INNEN HELSERETT, SOSIAL VERNERETT OG TRYGDERETT 1966 Des. 16. Nr. 9 Trygderettsloven 1983 Jun. 3. Nr. 54 Tannhelsetjenesteloven 1984 Mar. 30. Nr. 15 Helsetilsynsloven 1991 Nov. 8. Nr. 76 Eldrerådsloven 1992 Jul. 17. Nr. 100 Barnevernloven 1992 Des. 4. Nr. 132 Legemiddelloven 1994 Aug. 5. Nr. 55 Smittevernloven 1997 Feb. 28. Nr. 19 Folketrygdloven 1997 Jun. 19. Nr. 62 Familievernkontorloven 1999 Jul. 2 Nr. 61 Spesialisthelsetjenesteloven 2000 Mai 12. Nr. 36 Strålevernloven 2000 Jun. 2. Nr. 39 Apotekloven 2000 Jun. 23. Nr. 56 Helse- og sosialberedskapsloven 2001 Jun. 15. Nr. 53 Pasientskadeloven 2001 Jun. 15. Nr. 93 Helseforetaksloven 2003 Feb. 21. Nr. 12 Biobankloven 2003 Jul. 4. Nr. 80 Introduksjonsloven 2004 Des. 10. Nr. 76 Arbeidsmarkedsloven 2005 Jun. 17. Nr. 58 Funksjonshemmedes rådsloven 2005 Jun. 17. Nr. 90 Tvisteloven (utdrag: kap. 36) 2006 Jun. 16. Nr. 20 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 2008 Jun. 20. Nr. 44 Helseforskningsloven 2009 Jun. 19. Nr. 44 Krisesenterloven 2009 Des. 18. Nr. 131 Lov om sosiale tjenester i NAV 2010 Feb. 12. Nr. 4 Pensjonslov for beredskaps- eller familiehjem

10 Systematisk register X 2011 Jun. 17. Nr. 29 Folkehelseloven 2011 Jun. 24. Nr. 30 Helse- og omsorgstjenesteloven 2014 Jun. 20. Nr. 40 Lov om rituell omskjæring av gutter 2014 Jun. 20. Nr. 42 Pasientjournalloven 2014 Jun. 20. Nr. 43 Helseregisterloven 1.3 LOVER SOM REGULERER FORHOLD KNYTTET TIL BORTFALL AV RETTSLIG HANDLEEVNE, NEDSATT STRAFFERETTSLIG ANSVAR M.V Mai 22. Nr. 10 Straffeloven (utdrag 1 48) 1969 Jun. 13. Nr. 26 Skadeserstatningsloven 1981 Apr. 8. Nr. 7 Barneloven 2010 Mar. 26. Nr. 9 Vergemålsloven 2014 Jun. 20. Nr. 49 Konfliktrådsloven 2. LOVER SOM REGULERER BEFOLKNINGENS ELLER PROFESJONENES RETTIGHETER OG PLIKTER (MATERIELL LOVGIVNING) 2.1 HELSERETTEN 1973 Feb. 9. Nr. 6 Transplantasjonsloven 1973 Mar. 9. Nr. 14 Tobakkskadeloven 1975 Jun. 13. Nr. 50 Abortloven 1977 Jun. 3. Nr. 57 Steriliseringsloven 1981 Mai 22. Nr. 25 Straffeprosessloven (utdrag) 1983 Jun. 3. Nr. 54 Tannhelsetjenesteloven 1988 Des. 23. Nr. 14 Produktansvarsloven 1992 Des. 4. Nr. 132 Legemiddelloven 1994 Aug. 5. Nr. 55 Smittevernloven 1995 Jan. 12. Nr. 6 Lov om medisinsk utstyr 1995 Des. 15. Nr. 74 Kjønnslemlestelsesloven 1999 Jul. 2. Nr. 61 Spesialisthelsetjenesteloven 1999 Jul. 2. Nr. 62 Psykisk helsevernloven 1999 Jul. 2. Nr. 63 Pasient- og brukerrettighetsloven 1999 Jul. 2. Nr. 64 Helsepersonelloven 2001 Jun. 15. Nr. 53 Pasientskadeloven 2001 Jun. 15. Nr. 93 Helseforetaksloven 2003 Feb. 21. Nr. 12 Biobankloven 2003 Jun. 27. Nr. 64 Alternativ behandlingsloven 2003 Des. 5. Nr. 100 Bioteknologiloven 2008 Jun. 20. Nr. 42 Helseforskningsloven 2009 Jun. 19. Nr. 44 Krisesenterloven 2011 Jun. 24. Nr. 30- Helse- og omsorgstjenesteloven 2013 Mar. 8. Nr. 9 Surrogatiloven 2014 Jun. 20. Nr. 40 Lov om rituell omskjæring av gutter 2014 Jun. 20. Nr. 42 Pasientjournalloven 2014 Jun. 20. Nr. 43 Helseregisterloven 2.2 DEN SOSIALE VERNERETTEN 1991 Nov. 8. Nr. 76 Eldrerådsloven 1992 Jul. 17. Nr. 99 Gjeldsordningsloven 1992 Jul. 17. Nr. 100 Barnevernloven 1998 Jun. 26. Nr. 41 Kontantstøtteloven 2002 Mar 8. Nr. 4 Barnetrygdloven 2003 Jul. 4. Nr. 80 Introduksjonsloven 2004 Jul 2. Nr. 64 Sprøyteromsloven 2005 Apr. 29. Nr. 21 Supplerende stønad ved kort botid 2005 Jun. 17. Nr. 58 Funksjonshemmedes rådsloven 2006 Jun. 16. Nr. 20 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 2009 Jun. 19. Nr. 44 Krisesenterloven 2009 Des. 18. Nr. 131 Lov om sosiale tjenester i NAV 2011 Jun. 24. Nr. 30- Helse- og omsorgstjenesteloven 2013 Mar. 24. Nr. 64 Bostøtteloven 2014 Jun. 6. Nr. 6 Utbetalingsstans ved barnebortføring

11 XI Systematisk register 2.3 TRYGDERETTEN 1989 Feb. 17. Nr. 2 Forskotteringsloven 1989 Jun. 16. Nr. 65 Yrkesskadeforsikringsloven 1997 Feb. 28. Nr. 19 Folketrygdloven 1998 Jun. 26. Nr. 41 Kontantstøtteloven 2002 Mar 8. Nr. 4 Barnetrygdloven 2005 Apr. 29. Nr. 20 Bidragsinnkrevingsloven 2005 Des. 21 Nr.124 Obligatorisk tjenestepensjonsloven 2006 Jun. 16. Nr. 20 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 2010 Feb. 12. Nr. 4 Pensjonslov for beredskaps- eller familiehjem 2014 Jun. 6. Nr. 6 Utbetalingsstans ved barnebortføring 2.4 PROFESJONSRETTEN 1902 Mai 22. Nr. 10 Straffeloven (utdrag) 1981 Mai 22. Nr. 25 Straffeprosessloven (utdrag) 1999 Jul. 2. Nr. 64 Helsepersonelloven 2000 Jun. 2. Nr. 39 Apotekloven 2003 Jun. 27. Nr. 64 Alternativ behandlingsloven 2.5 LOVER SOM REGULERER RETT TIL OPPLÆRING 1998 Jul. 17. Nr. 61 Opplæringsloven 2003 Jul. 4. Nr. 80 Introduksjonsloven 2005 Jun. 17. Nr. 64 Barnehageloven 2005 Apr. 1. Nr. 15 Universitets- og høyskoleloven 2.6 FAMILIERETTEN 1972 Mar. 3. Nr. 5 Arveloven 1981 Apr. 8. Nr. 7 Barneloven 1986 Feb. 28. Nr. 8 Adopsjonsloven 1989 Feb. 17. Nr. 2 Forskotteringsloven 1991 Jul. 4. Nr. 45 Husstandsfellesskapsloven 1991 Jul. 4. Nr. 47 Ekteskapsloven 1992 Jul. 17. Nr. 100 Barnevernloven 1997 Jun. 19. Nr. 62 Familievernkontorloven 1998 Jun. 26. Nr. 41 Kontantstøtteloven 2005 Apr. 29. Nr. 20 Bidragsinnkrevingsloven 2013 Mar. 8. Nr. 9 Surrogatiloven 2.7 ARBEIDSRETTEN 1958 Jul. 18. Nr. 2 Tjenestetvistloven 1997 Feb. 28. Nr. 19 Folketrygdloven 1983 Mars 4. Nr. 3 Tjenestemannsloven 1988 Apr. 29. Nr. 21 Ferieloven 1999 Jul. 2. Nr. 64 Helsepersonelloven 2003 Jul. 4. Nr. 80 Introduksjonsloven 2004 Des. 10. Nr. 76 Arbeidsmarkedsloven 2005 Jun. 17. Nr. 62 Arbeidsmiljøloven 2005 Des. 21 Nr.124 Obligatorisk tjenestepensjonsloven 2006 Jun. 16. Nr. 20 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 2012 Jan. 27. Nr. 9 Arbeidstvistloven 2.8 DISKRIMINERINGSRETTEN 1991 Nov. 8. Nr. 76 Eldrerådsloven 1999 Mai 21. Nr. 30 Menneskerettsloven, med tilhørende konvensjoner 2005 Jun. 10. Nr. 40 Diskrimineringsombudsloven 2005 Jun. 17. Nr. 58 Funksjonshemmedes rådsloven 2005 Jun. 17. Nr. 62 Arbeidsmiljøloven, særlig kap Jun. 23. Nr. 58 Diskrimineringsloven om seksuell orientering 2013 Jun. 23. Nr. 59 Likestillingsloven 2013 Jun. 23. Nr. 60 Diskrimineringsloven om etnisitet 2013 Jun. 23. Nr. 61 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Lover m.m. for byrådsavdeling for helse og omsorg sitt ansvarsområde

Lover m.m. for byrådsavdeling for helse og omsorg sitt ansvarsområde Lover m.m. for byrådsavdeling for helse og omsorg sitt ansvarsområde De fleste lovene som er bestemmende for hva som er byrådsavdelingens oppgaver og hvordan vi skal utføre dem Hovedlovene for byrådsavdeling

Detaljer

NORGES LOVER. Lovsamling for videregående skole 2014 2015. Redaktører: Anne Bang Lyngdal Svein Børre Lyngdal

NORGES LOVER. Lovsamling for videregående skole 2014 2015. Redaktører: Anne Bang Lyngdal Svein Børre Lyngdal NORGES LOVER Lovsamling for videregående skole 2014 2015 Redaktører: Anne Bang Lyngdal Svein Børre Lyngdal Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 ISBN 978-82-05-46205-2 Sats: Type-it AS, Trondheim 2014 Trykk og

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21.

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. Taushetsplikt Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn Nidaroskongressen 21. oktober 2013 fredag, 25. oktober 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 1

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Ordre@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Tlf.: 55 38 88 38 Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Våre særtrykk inneholder både faglige og historiske

Detaljer

Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for...

Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for... Forord Første utgave av denne boken ble utgitt i 1995. Frem til og med 4. utgave kom boken ut i serien Norsk Lovnøkkel. Siden forrige utgave, 5. utgave, er det foretatt flere endringer i loven. Det har

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 53 Lov om endringar i

Detaljer

Turnuslegekurs

Turnuslegekurs Turnuslegekurs 23.10.2013 Litt historie Pasient- og brukerrettighetene ble samlet i Pasient- og brukerrettighetsloven den 01.01.2012. Fra samme tidspunkt ble plikter og «sørge for»-ansvaret samlet i tjenestelovene.

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport

Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport 2-1 a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, jf.

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen

Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 22. juni 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4, lov 27. februar1930

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester

Detaljer

Intern revisjon alibi eller behov?

Intern revisjon alibi eller behov? Intern revisjon alibi eller behov? Avdelingsdirektørene Thomas Baardseng og Harald Henriksen Oslo 19. mars 2011 Grunnlovens 19 Kongen vaager over, at Statens Eiendomme og Regalier anvendes og bestyres

Detaljer

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover 5 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)... 15 Forskrift 23 juni 2006 nr. 724 til opplæringslova... 48 Lov 4 juli 2003 nr.

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 20. oktober 2016

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 20. oktober 2016 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 20. oktober 2016 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester

Detaljer

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002)

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Lov Dato/Nr. Endret/tilføyet Endringslovs dato I kraft Aksjeloven 13. juni 1997 nr. 44 5-8 (2) 1. pkt. 5-12 (1)

Detaljer

Helserett - om jus som metode og virkemiddel; oversikt over relevante rettsområder

Helserett - om jus som metode og virkemiddel; oversikt over relevante rettsområder Helserett - om jus som metode og virkemiddel; oversikt over relevante rettsområder 11. mai 2017 Stine K. Tønsaker Spesialrådgiver/advokat Avdeling for jus og arbeidsliv Tema Hva er jus Rettsstudium, metode,

Detaljer

Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen

Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver Helsedirektoratet avd. for minoritetshelse

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 111 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 111 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 117 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 117 Jf. Innst. O. nr. 111 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 69 (2002-2003) År 2003 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 75 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2013 2014), jf. Prop. 72 L (2013 2014) I Stortingets møte 16. juni 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om behandling av

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3

Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3 Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3 - meldeplikt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten IS-1997 Heftets tittel: Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3 - meldeplikt til Nasjonalt

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusleger april 2014

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusleger april 2014 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusleger 9.-10. april 2014 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester (tjenesteproduksjon)

Detaljer

Ulike nasjonale hjemler for bruk av tvang. Hvorfor?

Ulike nasjonale hjemler for bruk av tvang. Hvorfor? Ulike nasjonale hjemler for bruk av tvang. Hvorfor? Førsteamanuensis Randi Sigurdsen, phd, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Langesund, 14. oktober 2014 Hvorfor problematisere at hjemlene

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO

EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN Regjeringens politikk er intenderte effekter, men hva med de uintenderte? Hvilke

Detaljer

Rundskriv IS-11/2015 IS-11/2015

Rundskriv IS-11/2015 IS-11/2015 Rundskriv IS-11/2015 IS-11/2015 Bakgrunn og formål Vise hvilke muligheter tjenestene har for å samarbeide Avklare tjenestenes ansvar, oppgaver og plikter innenfor rammen av reglene om taushetsplikt, opplysningsrett

Detaljer

Én helseforskninglov. Ny helseforskningslov 010710. Medisinsk og helsefaglig forskning

Én helseforskninglov. Ny helseforskningslov 010710. Medisinsk og helsefaglig forskning UNH1 Medisinsk og helsefaglig forskning Ny helseforskningslov 010710 Sameline Grimsgaard Leder Klinisk forskningssenter Anne Husebekk Fag- og forskningssjef, UNN Professor, UiT virksomhet som utføres med

Detaljer

Helserett - jus som virkemiddel i helsetjenesten, sentral lovgivning

Helserett - jus som virkemiddel i helsetjenesten, sentral lovgivning Helserett - jus som virkemiddel i helsetjenesten, sentral lovgivning Modul II, 9. november 2017 Øyvind Anmarkrud Advokat Avdeling for jus og arbeidsliv Temaer Hva er jus?, lovgivning som virkemiddel Helserett

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter 30. mars 2017

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter 30. mars 2017 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusfysioterapeuter 30. mars 2017 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester (tjenesteproduksjon)

Detaljer

Nytt og nyttig innen helse- og omsorgsretten

Nytt og nyttig innen helse- og omsorgsretten Nytt og nyttig innen helse- og omsorgsretten Hanne Damsgaard Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder Lov og forskrift - ikrafttredelser 2016/2017 Rett til opphold i sykehjem delvis i kraft fra 1. juli 2016

Detaljer

Helsepersonells handleplikt

Helsepersonells handleplikt Helsepersonells handleplikt av seniorrådgiver Eilin Reinaas Bakgrunnen Eksempler på vanskelige situasjoner: - Pårørendes samvær med brukere som er i heldøgns omsorg hos kommunen - Sikre selvbestemmelsesretten

Detaljer

Taushetsplikten! *! Anne Kjersti Befring!

Taushetsplikten! *! Anne Kjersti Befring! Taushetsplikten! Anne Kjersti Befring! Hvorfor taushetsplikt?! Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i dagligsamkvem med mennesker, som ikke burde bli kjent for andre, vil jeg

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (dato) med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

Oslo 15. november 2008 Marianne Jenum Hotvedt og Aslak Syse

Oslo 15. november 2008 Marianne Jenum Hotvedt og Aslak Syse Uten barn stopper Norge. Det er derfor viktig at samfunnet legger til rette, økonomisk og praktisk, for at barn kan ønskes velkommen av nybakte foreldre. Boka gir en oversikt og en innføring i rettigheter

Detaljer

INNHOLD. FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak

INNHOLD. FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak FOR 2001-12-20 nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak DATO: FOR-2001-12-20-1544 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Arbeidsmarkedsavd., Velferdspolitisk avd. PUBLISERT: I 2001 hefte 17

Detaljer

Kunngjort 28. august 2017 kl PDF-versjon 30. august 2017

Kunngjort 28. august 2017 kl PDF-versjon 30. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. august 2017 25.08.2017 nr. 1292 Forskrift om

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). Dato 02.07.1999 nr. 63 Departement Helse- og omsorgsdepartementet Sist endret LOV-2013-06-21-79 fra 01.01.2014 Publisert Ikrafttredelse

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Vår ref. Deres ref. Dato: 11/887-15-HW 200800877-/KJJ 03.10.2011 HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Likestillings-

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Tittel: SAV styringsmodell Dok.ID: SAVHF Dokumenteier: Prosess(er):

Tittel: SAV styringsmodell Dok.ID: SAVHF Dokumenteier: Prosess(er): SAV styringsmodell Dette dokumentet presiserer hvordan Sjukehusapoteka Vest HF (SAV) sin styringsmodell skal forstås opp mot krav i lov og forskrift, herunder forhold mellom driftskonsesjonær (apoteker)

Detaljer

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin - forvaltningssystemets oppbygning - organisering av helsetjenesten - politisk og administrativ styring Kari Jussie Lønning, Leder Helse Disposisjon:

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

Formålet er forsvarlig behandling

Formålet er forsvarlig behandling Journalføring Lover og forskrift Helsepersonelloven kapittel 8 om dokumentasjonsplikt Pasientjournalloven Forskrift om pasientjournal Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 5 om innsyn i journal Helse-

Detaljer

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2)

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2) Oslo kommune Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2) - forvaltningssystemets oppbygning - organisering avhelsetjenesten - politisk og administrativ styring Henning Mørland bydelsoverlege

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) DATO: LOV-2011-06-24-30 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 6 s 737 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012. Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag.

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012. Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012 Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. 1 Organisasjonsmodell Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmann Jørn Krog Assisterende fylkesmann

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

Innhold. Del I. Forord...12. 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14

Innhold. Del I. Forord...12. 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14 Forord...12 Del I 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14 1.1 Barnerettens tema...14 1.1.1 Noen utgangspunkter...14 1.1.2 Barnerett og foreldrerett...16 1.2 Nærmere

Detaljer

Pasientrettigheter i EU/EØS betydning for kommunesektoren

Pasientrettigheter i EU/EØS betydning for kommunesektoren Pasientrettigheter i EU/EØS betydning Hege Louise Østlyngen Kurs i regi av KS Norsk kommunesektor og EU/EØS 2010/2011, Oslo 6. april 2011 Fri bevegelighet av tjenester Tjenestebegrepet i EØS-avtalen artikkel

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Ny pasientjournallov endringer og muligheter

Ny pasientjournallov endringer og muligheter Helse- og omsorgsdepartementet Ny pasientjournallov endringer og muligheter Sverre Engelschiøn, fagdirektør Fornebu 2. februar 2016 Åpner mulighetsrommet (Prop. 72 L) Legge til rette for at opplysningene

Detaljer

Rettslig regulering av helseregistre

Rettslig regulering av helseregistre Rettslig regulering av helseregistre HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning 27. april 2016 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen SKDE Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering/ FIKS Felles innføring

Detaljer

Norsk senter for menneskerettigheter P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24

Norsk senter for menneskerettigheter P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Helse- og omsorgsdepartementet P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 20. august 2008 Deres ref.: 200801442-/VP Vår ref.: 2008/15093 Telefon: +47

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud 12.02.15 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne I prinsippet fører den

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Forord. Oslo, juni 2016 Kirsten Kolstad Kvalø og Julia Köhler-Olsen

Forord. Oslo, juni 2016 Kirsten Kolstad Kvalø og Julia Köhler-Olsen Forord Denne boken gir en innføring i sentrale rettsområder som berører barn i norsk rett. Den har særlig vekt på hovedtemaene barns menneskerettigheter, forholdet mellom barn og foreldre og det offentlige

Detaljer

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN 1 Juridiske rettigheter, lover og forskrifter. Hvem klager en til og hvordan? Praktisk veiledning. Dialog. Målfrid J. Frahm Jensen ass. fylkeslege

Detaljer

Det juridiske rammeverket for helseregistre

Det juridiske rammeverket for helseregistre Helse- og omsorgsdepartementet Det juridiske rammeverket for helseregistre Sverre Engelschiøn, fagdirektør Oslo 10. mars 2016 Ny helseregisterlov Erstatter helseregisterloven fra 2001 Prop. 72 L (2013-2014)

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Besl.O.nr.64. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 64 ( ) og Ot.prp. nr. 9 ( )

Besl.O.nr.64. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 64 ( ) og Ot.prp. nr. 9 ( ) Besl.O.nr.64 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 64 Jf. Innst. O. nr. 64 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 9 (2002-2003) År 2003 den 11. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011)

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) Lovvedtak 64 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) I Stortingets møte 14. juni 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om folkehelsearbeid

Detaljer

FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S,

FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S, FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S, 2 0 1 6 FAGLIGE UTFORDRINGER Mulig nye utfordringer i forhold til nytt rundskriv (Rundskriv IS-10/2015) De samme velkjente utfordringene

Detaljer

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Kurs HMED4101/SYKVIT41314 «Kvalitet og pasientsikkerhet», Universitetet i Oslo 15. februar 2016 Ragnar Hermstad Avdelingsdirektør, avd. for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Plikt- og rettssubjekter. Den som har krav på noe, den som har rett på noe. Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort

Plikt- og rettssubjekter. Den som har krav på noe, den som har rett på noe. Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort Pasientjournalloven Begrep og rammer Plikt- og rettssubjekter Pliktsubjekt Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort Rettssubjekt Den som har krav på noe, den som har rett

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Yrkesutøvelse. Figurer kapittel 9 : Lover og spilleregler i arbeidslivet Figur side 217

Yrkesutøvelse. Figurer kapittel 9 : Lover og spilleregler i arbeidslivet Figur side 217 Figurer kapittel 9 : Lover og spilleregler i arbeidslivet Figur side 217 Regjeringen: foreslår lover Ledes av: statsministeren Medlemmer: Politikere fra partiet/ partiene med støtte fra Stortinget Departementer

Detaljer

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA UN VERSITEHlABUOHCCEV ESSU BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 1 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om enighet mellom kommunen og UNN

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

FAGLIG FORSVARLIGHET NØDVENDIG HELSEHJELP xx.xx.20xx

FAGLIG FORSVARLIGHET NØDVENDIG HELSEHJELP xx.xx.20xx FAGLIG FORSVARLIGHET NØDVENDIG HELSEHJELP xx.xx.20xx 1 Faglig forsvarlighet nødvendig helsehjelp To begreper: Faglig forsvarlig Nødvendig helsehjelp Samme innhold? 2 Faglig forsvarlighet Begrepet faglig

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

- Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven. Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim

- Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven. Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim - Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim HELSE OG OMSORGSTJENESTELOVEN (1) Loven trådte i kraft 1.

Detaljer

Juridiske betraktninger på reisemedisin

Juridiske betraktninger på reisemedisin Juridiske betraktninger på reisemedisin Oslo, 30. august 2015 Siri Næsheim Spesialrådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Tema Helseretten Forsvarlighetskravet Delegasjon av oppgaver

Detaljer

Lovvedtak 28. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016)

Lovvedtak 28. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016) Lovvedtak 28 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016) I Stortingets møte 11. desember 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar - reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt til å melde

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

Kjøp av eksterne sykehjemstjenester. Orientering til Formannskapet 10.des 2013

Kjøp av eksterne sykehjemstjenester. Orientering til Formannskapet 10.des 2013 Kjøp av eksterne sykehjemstjenester Orientering til Formannskapet 10.des 11.12. Endring vedr kjøp av eksterne sykehjemstjenester Anbudskonkurranse juli Somatikk Demens/psykogeriatri Tilbydere somatikk

Detaljer

Samhandlingsreformen. Bakgrunnen for ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Samhandlingsreformen. Bakgrunnen for ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Endringer i: Pasient- og brukerrettighetsloven og Helsepersonelloven Bakgrunnen for ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Mange

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover 5 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)... 15 Forskrift 23 juni 2006 nr. 724 til opplæringslova... 48 Lov 4 juli 2003 nr.

Detaljer