NORGES LOVER. Lovsamling for helseog sosialsektoren Redaktør: Aslak Syse 24. utgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES LOVER. Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015. Redaktør: Aslak Syse 24. utgave"

Transkript

1 NORGES LOVER Lovsamling for helseog sosialsektoren Redaktør: Aslak Syse 24. utgave

2 Gyldendal Juridisk utgave 2014 ISBN Sats: Type-it AS, Trondheim 2014 Trykk og innbinding: St. Michel Print OY, Finland 2014 Tekst levert av Lovdata Alle henvendelser om denne boken kan rettes til: Gyldendal Juridisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo

3 FORORD Den årlige Lovsamling for helse- og sosialsektoren har passert sitt første tjueårsjubileum. Målgruppen er helse- og sosialpersonell som ofte står overfor rettslige spørsmål, enten dette gjelder behandlingsmåten i en konkret sak eller de rettighetene som befolkningen har til ulike ytelser og tjenester. I tillegg til lovstoffet er det tatt med et utvalg av de viktigste tilhørende forskrifter slik at lovboka kan være til nytte for lovforståelsen og rettsanvendelsen i den praktiske hverdag. Boka er derfor også velegnet for studenter på helse- og sosialfaglige studieretninger og for elever på helsefaglige studieretninger i den videregående skole fordi det relevante regelverket foreligger samlet på en oversiktlig måte. Lovsamlingen dekker det velferdsrettslige feltet slik dette vanligvis avgrenses og inkluderer blant annet helserett, sosial vernerett og trygderett. I tillegg er tatt med de lovene som regulerer retten til arbeid og retten til opplæring fordi disse reglene på mange måter utfyller retten til helse- og sosialytelser. Lovgivningen om viktige rettsforhold for personer med nedsatt rettslig handleevne hører naturlig med i en slik lovsamling, likeledes de viktigste lovene som sikrer borgerne et vern mot diskriminering. De viktigste lovene innen familieretten og arbeidsretten er også tatt med i samlingen. Endelig inneholder samlingen de relevante profesjonslover og forvaltningsrettslige lover som regulerer saksbehandlingen i offentlige sektor. Våren 2014 ble det vedtatt tre nye lover som regulerer helsetjenesten, ny pasientjournallov, ny helseregisterlov og lov om rituell omskjæring av gutter. Videre er det vedtatt sentrale endringer i folketrygdloven (beskjæring av fedrekvoten mv.), i kontantstøtteloven og det er gitt egen lov om stans i utbetalinga av offentlige ytelser og barnebidrag når en av foreldrene har bortført et barn til utlandet. Samtidig er det siden forrige utgave vedtatt viktige endringer i blant annet arbeidsmiljøloven, barneloven, barnevernloven, folketrygdloven, pasient- og brukerrettighetsloven og flere andre sentrale helselover. Disse er dels trådt i kraft og innarbeidet. Lovendringer som trådte i kraft før 1. september 2014, er konsolidert i lovteksten. Øvrige viktige lover og endringslover vedtatt i vårsesjonen 2014 og tidligere er medtatt bak i samlingen. Denne utgaven, basert på Lovdatas databaser, er ajourført per 1. august Innledningsvis er det en kronologisk oppstilt innholdsfortegnelse over lovene med tilhørende forskrifter. Deretter følger en tematisk systematisert innholdsfortegnelse. Etter hver lov følger tilhørende forskrifter som er medtatt i samlingen. Forskriftene er tydelig markert med raster. Helt bakerst i boka er et alfabetisk stikkordregister som viser til den aktuelle lovgivningen. Kommentarer til utvalget av lover og forskrifter blir alltid mottatt med takk. Slike kan sendes til redaktøren gjennom forlaget: 28. juni 2014 Aslak Syse

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse IV mai. Kongeriket Norges Grunnlov mai. Nr. 10. Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (utdrag) juli. Nr. 2. Lov om offentlige tjenestetvister [tjenestetvistloven] juni. Nr. 8. Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) des. Nr. 9. Lov om anke til Trygderetten [trygderettsloven] feb. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).... Forskrift 15. desember 2006 nr til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) juni. Nr. 26. Lov om skadeserstatning [skadeserstatningsloven] mars. Nr. 5. Lov om arv m.m. [arvelova] feb. Nr. 6. Lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. [transplantasjonsloven]... Forskrifter 10. juni 1977 nr. 2 om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m... Forskrift 19. mars 2004 nr. 542 om obduksjon m.m mars. Nr. 14. Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) juni. Nr. 50. Lov om svangerskapsavbrudd [abortloven]... Forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) juni. Nr. 57. Lov om sterilisering [steriliseringsloven] juni. Nr. 35. Lov om fri rettshjelp [rettshjelploven].... Forskrift 12. desember 2005 nr til lov om fri rettshjelp mars. Nr. 5. Lov om barneombud [barneombudsloven] april. Nr. 7. Lov om barn og foreldre (barnelova).... Forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot... Forskrift 18. desember 2006 nr om mekling etter ekteskapsloven og barneloven.... Forskrift 19. desember 2013 nr om samvær med tilsyn etter barnelova mai. Nr. 25. Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) (utdrag) mars. Nr. 3. Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] juni. Nr. 54. Lov om tannhelsetjenesten [tannhelsetjenesteloven] mars. Nr. 15. Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven).... Forskrift 20. desember 2002 nr om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten feb. Nr. 8. Lov om adopsjon (adopsjonsloven)... Forskrift 30. november 1999 nr om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon april. Nr. 21. Lov om ferie [ferieloven] juli. Nr. 72. Lov om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn (barnebortføringsloven).... Europeisk konvensjon av 20 mai 1980 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar og om gjenopprettelse av foreldreansvar... Konvensjon av 25 oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring des. Nr Lov om produktansvar [produktansvarsloven] feb. Nr. 2. Lov om bidragsforskott (forskotteringsloven) juni. Nr. 65. Lov om yrkesskadeforsikring juli. Nr. 45. Lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører [husstandsfellesskapsloven] juli. Nr. 47. Lov om ekteskap [ekteskapsloven] nov. Nr. 76. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd [eldrerådslova] juli. Nr. 99. Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) juli. Nr Lov om barneverntjenester (barnevernloven)... Forskrift 16. desember 1992 nr om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven Forskrift 21. desember 1992 nr om barneverntjenestens adgang til å kreve egenbetaling fra barnet til dekning av oppholdsutgifter.... Forskrift 15. oktober 1999 nr om politiattest i henhold til barnevernloven... Forskrift 11. desember 2003 nr om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling... Forskrift 18. desember 2003 nr om fosterhjem... Forskrift 10. juni 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

5 V Innholdsfortegnelse Forskrift 24. september 2009 nr om Barnesakkyndig kommisjon... Forskrift 15. november 2011 nr om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon... Forskrift 18. februar 2013 nr. 203 om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker sep. Nr Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) des. Nr Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven).... Forskrift 30. oktober 2009 nr om klinisk utprøving av legemidler til mennesker... Forskrift 18. desember 2009 nr om legemidler (legemiddelforskriften) (utdrag kap. 13) aug. Nr. 55. Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]... Forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer jan. Nr. 6. Lov om medisinsk utstyr aug. Nr. 53. Lov om politiet (politiloven) des. Nr. 74. Lov om forbud mot kjønnslemlestelse [kjønnslemlestelsesloven] feb. Nr. 19. Lov om folketrygd (folketrygdloven)... Forskrift 11. mars 1997 nr. 220 om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.... Forskrift 11. mars 1997 nr. 222 om rett til stønad når barnets far ikke er kjent.... Forskrift 11. mars 1997 nr. 223 om utdanningsstønad.... Forskrift 25. mars 1997 nr. 266 om fastsetting og endring av uføregrad i forhold til pensjonsgivende inntekt... Forskrift 25. mars 1997 nr. 268 om behandling av tvister i arbeidsgiverperioden... Forskrift 18. april 1997 nr. 334 om egenandelstak 1... Forskrift 30. april 1997 nr. 392 om friinntekt og inntektsgrenser for uførepensjonister... Forskrift 19. desember 1997 nr om stønadstid for overgangsstønad til en enslig mor eller far... Forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet... Forskrift 18. september 2001 nr om forsøksvirksomhet for reaktivisering av uførepensjonister.... Forskrift 19. desember 2002 nr om egenandelstak 2... Forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)... Forskrift 10. februar 2010 nr. 152 om arbeidsavklaringspenger... Forskrift 10. februar 2010 nr. 153 om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel Forskrift 23. mai 2014 nr. 657 om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2014 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger juni. Nr. 62. Lov om familievernkontorer.... Forskrift 20. desember 2007 nr om føring av klientjournal og meklingsprotokoll ved familievernkontorene mv juni. Nr. 41. Lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven) juli. Nr. 61. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) mai. Nr. 30. Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)... Vedlegg 2. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (norsk oversettelse)... Vedlegg 4. Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (norsk oversettelse)... Vedlegg 6. Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller (norsk oversettelse)... Vedlegg 8. FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller (norsk oversettelse)... Vedlegg 10. Konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med protokoll (norsk oversettelse) juli. Nr. 61. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)... Forskrift 1. desember 2000 nr om barns opphold i helseinstitusjon... Forskrift 7. desember 2000 nr om ventelisteregistrering... Forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp... Forskrift 18. desember 2009 nr om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften) juli. Nr. 62. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)... Forskrift 16. desember 2011 nr om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften)

6 Innholdsfortegnelse VI juli. Nr. 63. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). 627 Forskrift 1. desember 2000 nr om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften) Forskrift 4. juli 2008 nr. 788 om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften)... Forskrift 22. november 2010 nr om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land Forskrift 24. juni 2011 nr. 628 om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (helseinformasjonssikkerhetsforskriften). 648 Forskrift 16. desember 2011 nr om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket Forskrift 16. desember 2011 nr om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator juli. Nr. 64. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) Forskrift 21. desember 2000 nr om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l Forskrift 21. desember 2000 nr om Statens helsepersonellnemnd organisering og saksbehandling Forskrift 21. desember 2000 nr om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger... Forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (utdrag) Forskrift 27. februar 2008 nr. 219 om meldeplikt for helsepersonell ved mistanke om bivirkninger av kosmetikk og kroppspleieprodukter... Forskrift 18. desember 2008 nr om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l april. Nr. 31. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) mai. Nr. 36. Lov om strålevern og bruk av stråling [strålevernloven] juni. Nr. 39. Lov om apotek (apotekloven) Forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek juni. Nr. 56. Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) Forskrift 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap juni. Nr. 53. Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) Forskrift 20. desember 2002 nr om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda juni. Nr. 93. Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) mars. Nr. 4. Lov om barnetrygd (barnetrygdloven) feb. Nr. 12. Lov om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven) juni. Nr. 64. Lov om alternativ behandling av sykdom mv Forskrift 11. desember 2003 nr om markedsføring av alternativ behandling av sykdom juli. Nr. 80. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) des. Nr Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) juli. Nr. 64. Lov om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) Forskrift 17. desember 2004 nr om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsforskriften) des. Nr. 76. Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) Forskrift 11. desember 2008 nr om arbeidsrettede tiltak mv april. Nr. 15. Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) april. Nr. 20. Lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) april. Nr. 21. Lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg juni. Nr. 40. Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) juni. Nr. 58. Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m juni. Nr. 62. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)... Forskrift 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) juni. Nr. 64. Lov om barnehager (barnehageloven).... Forskrift 16. desember 2005 nr om politiattest i henhold til barnehageloven juni. Nr. 90. Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (utdrag kap. 36) des. Nr Lov om obligatorisk tjenestepensjon [OTP-loven] mai. Nr. 16. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

7 VII Innholdsfortegnelse juni. Nr. 20. Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven] juni. Nr. 56. Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning [forskningsetikkloven]... Forskrift 8. juni 2007 nr. 593 om behandling av etikk og redelighet i forskning mai. Nr. 35. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) juni. Nr. 44. Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) juni. Nr. 44. Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) des. Nr Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen... Forskrift 19. november 2010 nr om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen. Forskrift 16. desember 2011 nr om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge. Forskrift 21. desember 2011 nr om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad feb. Nr. 4. Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem mars. Nr. 9. Lov om vergemål (vergemålsloven) juni. Nr. 29. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) juni. Nr. 30. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)... Forskrift 14. november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie... Forskrift 4. desember 1992 nr. 915 til lov om sosiale tjenester m.v. (utdrag kap. 5)... Forskrift 3. april 2003 nr. 450 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten... Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v... Forskrift 18. mars 2005 nr. 252 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.... Forskrift 18. november 2011 nr om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter... Forskrift 16. desember 2011 nr om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon... Forskrift 16. desember 2011 nr om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester... Forskrift 16. desember 2011 nr om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Forskrift 16. desember 2011 nr om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester... Forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i kommunene... Forskrift 29. august 2012 nr. 843 om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen jan. Nr. 9. Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) aug. Nr. 64. Lov om bustøtte (bustøttelova) Forskrift 29. november 2012 nr om bustøtte mars. Nr. 9. Midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv juni. Nr. 58. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) juni. Nr. 59. Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) juni. Nr. 60. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) Vedlegg 2. Internasjonal konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (norsk oversettelse) juni. Nr. 61. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) juni. Nr. 49. Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) Nye lover og lovendringer ikke i kraft per des. Nr. 59. Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) juni. Nr. 46. Lov om endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) mai. Nr. 17. Lov om endringer i tobakksskadeloven juni. Nr. 63. Lov om endringer i barnevernloven juni. Nr. 79. Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) april. Nr. 13. Lov om endringer i adopsjonsloven mv

8 Innholdsfortegnelse VIII mai. Nr. 17. Lov om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv juni. Nr. 19. Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet juni. Nr. 40. Lov om rituell omskjæring av gutter juni. Nr. 41. Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) juni. Nr. 42. Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Forskrift 21. desember 2000 nr om pasientjournal Forskrift 31. mai 2013 nr. 563 om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften) juni. Nr. 43. Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) Forskrift 7. desember 2007 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) ALFABETISK REGISTER

9 IX Systematisk register SYSTEMATISK REGISTER 1814 Mai 17. Grunnloven 1999 Mai 21. Nr. 30 Menneskerettsloven, med tilhørende konvensjoner 1. FORVALTNINGSLOVER M.V. 1.1 ALMINNELIGE FORVALTNINGSLOVER, DISKRIMINERINGSVERN M.V Jul. 18. Nr. 2 Tjenestetvistloven 1962 Jun. 22. Nr. 8 Sivilombudsmannsloven 1967 Feb. 10. Forvaltningsloven 1980 Jun. 13. Nr. 35 Rettshjelploven 1981 Mar. 6. Nr. 5 Barneombudsloven 1981 Apr. 8. Nr. 7 Barneloven 1983 Mars 4. Nr. 3 Tjenestemannsloven 1988 Apr. 29. Nr. 21 Ferieloven 1991 Nov. 8. Nr. 76 Eldrerådsloven 1992 Sep. 25. Nr. 107 Kommuneloven 1995 Aug. 4. Nr. 53 Politiloven 2000 Apr. 14. Nr. 31 Personopplysningsloven 2005 Jun. 10. Nr. 40 Diskrimineringsombudsloven 2005 Jun. 17. Nr. 58 Funksjonshemmedes rådsloven 2005 Jun. 17. Nr. 62 Arbeidsmiljøloven 2006 Mai 19. Nr. 16 Offentleglova 2006 Jun. 30. Nr. 56 Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning 2008 Mai 15. Nr. 35 Utlendingsloven 2008 Jun. 20. Nr. 44 Helseforskningsloven 2012 Jan. 27. Nr. 9 Arbeidstvistloven 2013 Mar. 8. Nr. 9 Surrogatiloven 2013 Jun. 23. Nr. 58 Diskrimineringsloven om seksuell orientering 2013 Jun. 23. Nr. 59 Likestillingsloven 2013 Jun. 23. Nr. 60 Diskrimineringsloven om etnisitet 2013 Jun. 23. Nr. 61 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 1.2 SPESIELLE FORVALTNINGSLOVER INNEN HELSERETT, SOSIAL VERNERETT OG TRYGDERETT 1966 Des. 16. Nr. 9 Trygderettsloven 1983 Jun. 3. Nr. 54 Tannhelsetjenesteloven 1984 Mar. 30. Nr. 15 Helsetilsynsloven 1991 Nov. 8. Nr. 76 Eldrerådsloven 1992 Jul. 17. Nr. 100 Barnevernloven 1992 Des. 4. Nr. 132 Legemiddelloven 1994 Aug. 5. Nr. 55 Smittevernloven 1997 Feb. 28. Nr. 19 Folketrygdloven 1997 Jun. 19. Nr. 62 Familievernkontorloven 1999 Jul. 2 Nr. 61 Spesialisthelsetjenesteloven 2000 Mai 12. Nr. 36 Strålevernloven 2000 Jun. 2. Nr. 39 Apotekloven 2000 Jun. 23. Nr. 56 Helse- og sosialberedskapsloven 2001 Jun. 15. Nr. 53 Pasientskadeloven 2001 Jun. 15. Nr. 93 Helseforetaksloven 2003 Feb. 21. Nr. 12 Biobankloven 2003 Jul. 4. Nr. 80 Introduksjonsloven 2004 Des. 10. Nr. 76 Arbeidsmarkedsloven 2005 Jun. 17. Nr. 58 Funksjonshemmedes rådsloven 2005 Jun. 17. Nr. 90 Tvisteloven (utdrag: kap. 36) 2006 Jun. 16. Nr. 20 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 2008 Jun. 20. Nr. 44 Helseforskningsloven 2009 Jun. 19. Nr. 44 Krisesenterloven 2009 Des. 18. Nr. 131 Lov om sosiale tjenester i NAV 2010 Feb. 12. Nr. 4 Pensjonslov for beredskaps- eller familiehjem

10 Systematisk register X 2011 Jun. 17. Nr. 29 Folkehelseloven 2011 Jun. 24. Nr. 30 Helse- og omsorgstjenesteloven 2014 Jun. 20. Nr. 40 Lov om rituell omskjæring av gutter 2014 Jun. 20. Nr. 42 Pasientjournalloven 2014 Jun. 20. Nr. 43 Helseregisterloven 1.3 LOVER SOM REGULERER FORHOLD KNYTTET TIL BORTFALL AV RETTSLIG HANDLEEVNE, NEDSATT STRAFFERETTSLIG ANSVAR M.V Mai 22. Nr. 10 Straffeloven (utdrag 1 48) 1969 Jun. 13. Nr. 26 Skadeserstatningsloven 1981 Apr. 8. Nr. 7 Barneloven 2010 Mar. 26. Nr. 9 Vergemålsloven 2014 Jun. 20. Nr. 49 Konfliktrådsloven 2. LOVER SOM REGULERER BEFOLKNINGENS ELLER PROFESJONENES RETTIGHETER OG PLIKTER (MATERIELL LOVGIVNING) 2.1 HELSERETTEN 1973 Feb. 9. Nr. 6 Transplantasjonsloven 1973 Mar. 9. Nr. 14 Tobakkskadeloven 1975 Jun. 13. Nr. 50 Abortloven 1977 Jun. 3. Nr. 57 Steriliseringsloven 1981 Mai 22. Nr. 25 Straffeprosessloven (utdrag) 1983 Jun. 3. Nr. 54 Tannhelsetjenesteloven 1988 Des. 23. Nr. 14 Produktansvarsloven 1992 Des. 4. Nr. 132 Legemiddelloven 1994 Aug. 5. Nr. 55 Smittevernloven 1995 Jan. 12. Nr. 6 Lov om medisinsk utstyr 1995 Des. 15. Nr. 74 Kjønnslemlestelsesloven 1999 Jul. 2. Nr. 61 Spesialisthelsetjenesteloven 1999 Jul. 2. Nr. 62 Psykisk helsevernloven 1999 Jul. 2. Nr. 63 Pasient- og brukerrettighetsloven 1999 Jul. 2. Nr. 64 Helsepersonelloven 2001 Jun. 15. Nr. 53 Pasientskadeloven 2001 Jun. 15. Nr. 93 Helseforetaksloven 2003 Feb. 21. Nr. 12 Biobankloven 2003 Jun. 27. Nr. 64 Alternativ behandlingsloven 2003 Des. 5. Nr. 100 Bioteknologiloven 2008 Jun. 20. Nr. 42 Helseforskningsloven 2009 Jun. 19. Nr. 44 Krisesenterloven 2011 Jun. 24. Nr. 30- Helse- og omsorgstjenesteloven 2013 Mar. 8. Nr. 9 Surrogatiloven 2014 Jun. 20. Nr. 40 Lov om rituell omskjæring av gutter 2014 Jun. 20. Nr. 42 Pasientjournalloven 2014 Jun. 20. Nr. 43 Helseregisterloven 2.2 DEN SOSIALE VERNERETTEN 1991 Nov. 8. Nr. 76 Eldrerådsloven 1992 Jul. 17. Nr. 99 Gjeldsordningsloven 1992 Jul. 17. Nr. 100 Barnevernloven 1998 Jun. 26. Nr. 41 Kontantstøtteloven 2002 Mar 8. Nr. 4 Barnetrygdloven 2003 Jul. 4. Nr. 80 Introduksjonsloven 2004 Jul 2. Nr. 64 Sprøyteromsloven 2005 Apr. 29. Nr. 21 Supplerende stønad ved kort botid 2005 Jun. 17. Nr. 58 Funksjonshemmedes rådsloven 2006 Jun. 16. Nr. 20 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 2009 Jun. 19. Nr. 44 Krisesenterloven 2009 Des. 18. Nr. 131 Lov om sosiale tjenester i NAV 2011 Jun. 24. Nr. 30- Helse- og omsorgstjenesteloven 2013 Mar. 24. Nr. 64 Bostøtteloven 2014 Jun. 6. Nr. 6 Utbetalingsstans ved barnebortføring

11 XI Systematisk register 2.3 TRYGDERETTEN 1989 Feb. 17. Nr. 2 Forskotteringsloven 1989 Jun. 16. Nr. 65 Yrkesskadeforsikringsloven 1997 Feb. 28. Nr. 19 Folketrygdloven 1998 Jun. 26. Nr. 41 Kontantstøtteloven 2002 Mar 8. Nr. 4 Barnetrygdloven 2005 Apr. 29. Nr. 20 Bidragsinnkrevingsloven 2005 Des. 21 Nr.124 Obligatorisk tjenestepensjonsloven 2006 Jun. 16. Nr. 20 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 2010 Feb. 12. Nr. 4 Pensjonslov for beredskaps- eller familiehjem 2014 Jun. 6. Nr. 6 Utbetalingsstans ved barnebortføring 2.4 PROFESJONSRETTEN 1902 Mai 22. Nr. 10 Straffeloven (utdrag) 1981 Mai 22. Nr. 25 Straffeprosessloven (utdrag) 1999 Jul. 2. Nr. 64 Helsepersonelloven 2000 Jun. 2. Nr. 39 Apotekloven 2003 Jun. 27. Nr. 64 Alternativ behandlingsloven 2.5 LOVER SOM REGULERER RETT TIL OPPLÆRING 1998 Jul. 17. Nr. 61 Opplæringsloven 2003 Jul. 4. Nr. 80 Introduksjonsloven 2005 Jun. 17. Nr. 64 Barnehageloven 2005 Apr. 1. Nr. 15 Universitets- og høyskoleloven 2.6 FAMILIERETTEN 1972 Mar. 3. Nr. 5 Arveloven 1981 Apr. 8. Nr. 7 Barneloven 1986 Feb. 28. Nr. 8 Adopsjonsloven 1989 Feb. 17. Nr. 2 Forskotteringsloven 1991 Jul. 4. Nr. 45 Husstandsfellesskapsloven 1991 Jul. 4. Nr. 47 Ekteskapsloven 1992 Jul. 17. Nr. 100 Barnevernloven 1997 Jun. 19. Nr. 62 Familievernkontorloven 1998 Jun. 26. Nr. 41 Kontantstøtteloven 2005 Apr. 29. Nr. 20 Bidragsinnkrevingsloven 2013 Mar. 8. Nr. 9 Surrogatiloven 2.7 ARBEIDSRETTEN 1958 Jul. 18. Nr. 2 Tjenestetvistloven 1997 Feb. 28. Nr. 19 Folketrygdloven 1983 Mars 4. Nr. 3 Tjenestemannsloven 1988 Apr. 29. Nr. 21 Ferieloven 1999 Jul. 2. Nr. 64 Helsepersonelloven 2003 Jul. 4. Nr. 80 Introduksjonsloven 2004 Des. 10. Nr. 76 Arbeidsmarkedsloven 2005 Jun. 17. Nr. 62 Arbeidsmiljøloven 2005 Des. 21 Nr.124 Obligatorisk tjenestepensjonsloven 2006 Jun. 16. Nr. 20 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 2012 Jan. 27. Nr. 9 Arbeidstvistloven 2.8 DISKRIMINERINGSRETTEN 1991 Nov. 8. Nr. 76 Eldrerådsloven 1999 Mai 21. Nr. 30 Menneskerettsloven, med tilhørende konvensjoner 2005 Jun. 10. Nr. 40 Diskrimineringsombudsloven 2005 Jun. 17. Nr. 58 Funksjonshemmedes rådsloven 2005 Jun. 17. Nr. 62 Arbeidsmiljøloven, særlig kap Jun. 23. Nr. 58 Diskrimineringsloven om seksuell orientering 2013 Jun. 23. Nr. 59 Likestillingsloven 2013 Jun. 23. Nr. 60 Diskrimineringsloven om etnisitet 2013 Jun. 23. Nr. 61 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

NORGES LOVER. Lovsamling for videregående skole 2014 2015. Redaktører: Anne Bang Lyngdal Svein Børre Lyngdal

NORGES LOVER. Lovsamling for videregående skole 2014 2015. Redaktører: Anne Bang Lyngdal Svein Børre Lyngdal NORGES LOVER Lovsamling for videregående skole 2014 2015 Redaktører: Anne Bang Lyngdal Svein Børre Lyngdal Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 ISBN 978-82-05-46205-2 Sats: Type-it AS, Trondheim 2014 Trykk og

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Ordre@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Tlf.: 55 38 88 38 Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Våre særtrykk inneholder både faglige og historiske

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport

Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport 2-1 a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, jf.

Detaljer

Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen

Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 22. juni 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4, lov 27. februar1930

Detaljer

Intern revisjon alibi eller behov?

Intern revisjon alibi eller behov? Intern revisjon alibi eller behov? Avdelingsdirektørene Thomas Baardseng og Harald Henriksen Oslo 19. mars 2011 Grunnlovens 19 Kongen vaager over, at Statens Eiendomme og Regalier anvendes og bestyres

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002)

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Lov Dato/Nr. Endret/tilføyet Endringslovs dato I kraft Aksjeloven 13. juni 1997 nr. 44 5-8 (2) 1. pkt. 5-12 (1)

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover 5 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)... 15 Forskrift 23 juni 2006 nr. 724 til opplæringslova... 48 Lov 4 juli 2003 nr.

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO

EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN Regjeringens politikk er intenderte effekter, men hva med de uintenderte? Hvilke

Detaljer

Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3

Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3 Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3 - meldeplikt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten IS-1997 Heftets tittel: Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3 - meldeplikt til Nasjonalt

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) DATO: LOV-2011-06-24-30 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 6 s 737 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

Én helseforskninglov. Ny helseforskningslov 010710. Medisinsk og helsefaglig forskning

Én helseforskninglov. Ny helseforskningslov 010710. Medisinsk og helsefaglig forskning UNH1 Medisinsk og helsefaglig forskning Ny helseforskningslov 010710 Sameline Grimsgaard Leder Klinisk forskningssenter Anne Husebekk Fag- og forskningssjef, UNN Professor, UiT virksomhet som utføres med

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012. Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag.

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012. Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012 Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. 1 Organisasjonsmodell Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmann Jørn Krog Assisterende fylkesmann

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

Pasientrettigheter i EU/EØS betydning for kommunesektoren

Pasientrettigheter i EU/EØS betydning for kommunesektoren Pasientrettigheter i EU/EØS betydning Hege Louise Østlyngen Kurs i regi av KS Norsk kommunesektor og EU/EØS 2010/2011, Oslo 6. april 2011 Fri bevegelighet av tjenester Tjenestebegrepet i EØS-avtalen artikkel

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Lovvedtak 28. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016)

Lovvedtak 28. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016) Lovvedtak 28 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016) I Stortingets møte 11. desember 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Vår ref. Deres ref. Dato: 11/887-15-HW 200800877-/KJJ 03.10.2011 HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Likestillings-

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (dato) med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

Oslo 15. november 2008 Marianne Jenum Hotvedt og Aslak Syse

Oslo 15. november 2008 Marianne Jenum Hotvedt og Aslak Syse Uten barn stopper Norge. Det er derfor viktig at samfunnet legger til rette, økonomisk og praktisk, for at barn kan ønskes velkommen av nybakte foreldre. Boka gir en oversikt og en innføring i rettigheter

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin - forvaltningssystemets oppbygning - organisering av helsetjenesten - politisk og administrativ styring Kari Jussie Lønning, Leder Helse Disposisjon:

Detaljer

Juridiske betraktninger på reisemedisin

Juridiske betraktninger på reisemedisin Juridiske betraktninger på reisemedisin Oslo, 30. august 2015 Siri Næsheim Spesialrådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Tema Helseretten Forsvarlighetskravet Delegasjon av oppgaver

Detaljer

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN 1 Juridiske rettigheter, lover og forskrifter. Hvem klager en til og hvordan? Praktisk veiledning. Dialog. Målfrid J. Frahm Jensen ass. fylkeslege

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

Kjøp av eksterne sykehjemstjenester. Orientering til Formannskapet 10.des 2013

Kjøp av eksterne sykehjemstjenester. Orientering til Formannskapet 10.des 2013 Kjøp av eksterne sykehjemstjenester Orientering til Formannskapet 10.des 11.12. Endring vedr kjøp av eksterne sykehjemstjenester Anbudskonkurranse juli Somatikk Demens/psykogeriatri Tilbydere somatikk

Detaljer

Innhold. Del I. Forord...12. 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14

Innhold. Del I. Forord...12. 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14 Forord...12 Del I 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14 1.1 Barnerettens tema...14 1.1.1 Noen utgangspunkter...14 1.1.2 Barnerett og foreldrerett...16 1.2 Nærmere

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Norsk senter for menneskerettigheter P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24

Norsk senter for menneskerettigheter P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Helse- og omsorgsdepartementet P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 20. august 2008 Deres ref.: 200801442-/VP Vår ref.: 2008/15093 Telefon: +47

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

- Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven. Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim

- Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven. Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim - Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim HELSE OG OMSORGSTJENESTELOVEN (1) Loven trådte i kraft 1.

Detaljer

Planprogram. Helse og omsorgsplan for Snillfjord kommune 2011-2015. Innhold: 1. Helse- og omsorgsplan for Snillfjord kommune 2011-2015 og planprogram

Planprogram. Helse og omsorgsplan for Snillfjord kommune 2011-2015. Innhold: 1. Helse- og omsorgsplan for Snillfjord kommune 2011-2015 og planprogram Planprogram Helse og omsorgsplan for Snillfjord kommune 2011-2015 Innhold: 1. Helse- og omsorgsplan for Snillfjord kommune 2011-2015 og planprogram 1.1 Kommuneplan og kommunedelplaner 1.2 Helse- og omsorgsplanen

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2)

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2) Oslo kommune Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2) - forvaltningssystemets oppbygning - organisering avhelsetjenesten - politisk og administrativ styring Henning Mørland bydelsoverlege

Detaljer

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011)

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) Lovvedtak 64 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) I Stortingets møte 14. juni 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om folkehelsearbeid

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar - reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt til å melde

Detaljer

asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling

asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 2. utgave, 2. opplag 2013 ISBN 978-82-05-45724-9 Omslagsdesign: Merete Berg Toreg Brødtekst: Minion

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 20. oktober kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

Øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp i kommunen

Øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp i kommunen Øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp i kommunen Kandidatnummer: 215282 Veileder: Henriette Sinding Aasen Antall ord: 13 370 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 31. mai 2013

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Opplæring for kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Statens park - Tønsberg 3. desember 2015

Opplæring for kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Statens park - Tønsberg 3. desember 2015 Opplæring for kommunenes helse- og omsorgstjeneste Statens park - Tønsberg 3. desember 2015 1 Lovendringer knyttet til helse- og omsorgssektoren Samt noen andre endringer og høringer 2 Mange endringer

Detaljer

Helsepersonelloven. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. oktober 2013

Helsepersonelloven. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. oktober 2013 Helsepersonelloven Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn Nidaroskongressen 21. oktober 2013 fredag, 25. oktober 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Helsepersonelloven er en del av en mosaikk

Detaljer

Kommentar. Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012)

Kommentar. Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012) Helsepersonelloven Kommentar Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012) Formål Sikkerhet for pasienter Kvalitet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp.

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. Kap. I. Alminnelige bestemmelser. 1. Hvilken bistand kan gis som fri rettshjelp. 2. Hvem kan gi fri rettshjelp. Advokaters plikt til å orientere om ordningen.

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 HØRING UTVIDELSE AV PASIENTSKADELOVENS VIRKEOMRÅDE TIL Å OMFATTE BARNEBOLIGER, KOMMUNALE RUSINSTITUSJONER

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover 5 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)... 15 Forskrift 23 juni 2006 nr. 724 til opplæringslova... 48 Lov 4 juli 2003 nr.

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Arkivsak 201005350-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.2010 37/10 Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Fylkesrådmannens

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2)

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014

Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014 Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014 Bolighygieniske inspeksjoner Støysaker Støysaker Ulovlige avfallsplasser Stor variasjon i temaer /oppgaver uoversiktlig Tidligere ble arbeidet

Detaljer

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Håndbok I møte med de som skal hjelpe Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Hvis jeg var din beste venn. Si aldri at «sånn har vi det alle sammen»,

Detaljer

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) LOV 2006-06-16 nr 20: Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven]. DATO: LOV-2006-06-16-20 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/548-15.03.2016 Informasjon om lovendringer om barnebortføring Internasjonal barnebortføring omfatter

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Dato: 9. juni 2009. Byrådssak 1230/09. Byrådet

Dato: 9. juni 2009. Byrådssak 1230/09. Byrådet Dato: 9. juni 2009 Byrådssak 1230/09 Byrådet Høring - forslag til endringer i folketrygdloven, helseregisterloven og spesialisthelsetjenesteloven - innføring av automatisk frikortordning og etablering

Detaljer

Når ein skal opprette vergemål diagnosar og krav til legeattest

Når ein skal opprette vergemål diagnosar og krav til legeattest Når ein skal opprette vergemål diagnosar og krav til legeattest Geir Sverre Braut Statens helsetilsyn Trondheim, 11. september 2013 1 Om innlegget Vanskeleg å unngå å falle for freistinga til å vere hobbyjurist

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01090 Dato for kontroll: 04.12.2013 Rapportdato: 22.05.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drammen Helsehus Sted: Drammen Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Kurs i Samfunnsmedisin Oslo 25. oktober 2012 Linda Endrestad Taushetsplikt hovedregel Helsepersonelloven 21: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon?

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Klara Borgen, Prosjektleder Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Fyrtårn Trondheim Sikker formidling av opplysninger om legemiddelbruk mellom personell i forskjellige

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret

Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) DATO: LOV-2010-12-17-77 DEPARTEMENT:

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 200903950-/ATG 18.10.2010 010/11ToNy 13.01.2011 Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Detaljer

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10):

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10): Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Barnevernsamling 28.10.15

Barnevernsamling 28.10.15 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Barnevernsamling 28.10.15 Endringer i lov- og regelverk med betydning for barneverntjenesten Kongeriket Norges Grunnlov Fornyelse av Grunnloven i mai 2014 språklig og innholdsmessig

Detaljer

Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights

Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights Lov om adopsjon [adopsjonsloven]. Jf. tidligere lov 2 apr 1917 nr. 1. Jf. konvensjon 6 feb 1931 mellom Norge, Danmark, Finland,

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 9 mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Parter Denne avtalen er inngått mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Bakgrunn Denne tjenesteavtalen

Detaljer

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014 Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven Turnuslegekurs 09.04.2014 Helsepersonelloven - formål Bidra til sikkerhet for pasienter Bidra til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Danne grunnlaget for befolkningens

Detaljer