NORGES LOVER. Lovsamling for helseog sosialsektoren Redaktør: Aslak Syse 24. utgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES LOVER. Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015. Redaktør: Aslak Syse 24. utgave"

Transkript

1 NORGES LOVER Lovsamling for helseog sosialsektoren Redaktør: Aslak Syse 24. utgave

2 Gyldendal Juridisk utgave 2014 ISBN Sats: Type-it AS, Trondheim 2014 Trykk og innbinding: St. Michel Print OY, Finland 2014 Tekst levert av Lovdata Alle henvendelser om denne boken kan rettes til: Gyldendal Juridisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo

3 FORORD Den årlige Lovsamling for helse- og sosialsektoren har passert sitt første tjueårsjubileum. Målgruppen er helse- og sosialpersonell som ofte står overfor rettslige spørsmål, enten dette gjelder behandlingsmåten i en konkret sak eller de rettighetene som befolkningen har til ulike ytelser og tjenester. I tillegg til lovstoffet er det tatt med et utvalg av de viktigste tilhørende forskrifter slik at lovboka kan være til nytte for lovforståelsen og rettsanvendelsen i den praktiske hverdag. Boka er derfor også velegnet for studenter på helse- og sosialfaglige studieretninger og for elever på helsefaglige studieretninger i den videregående skole fordi det relevante regelverket foreligger samlet på en oversiktlig måte. Lovsamlingen dekker det velferdsrettslige feltet slik dette vanligvis avgrenses og inkluderer blant annet helserett, sosial vernerett og trygderett. I tillegg er tatt med de lovene som regulerer retten til arbeid og retten til opplæring fordi disse reglene på mange måter utfyller retten til helse- og sosialytelser. Lovgivningen om viktige rettsforhold for personer med nedsatt rettslig handleevne hører naturlig med i en slik lovsamling, likeledes de viktigste lovene som sikrer borgerne et vern mot diskriminering. De viktigste lovene innen familieretten og arbeidsretten er også tatt med i samlingen. Endelig inneholder samlingen de relevante profesjonslover og forvaltningsrettslige lover som regulerer saksbehandlingen i offentlige sektor. Våren 2014 ble det vedtatt tre nye lover som regulerer helsetjenesten, ny pasientjournallov, ny helseregisterlov og lov om rituell omskjæring av gutter. Videre er det vedtatt sentrale endringer i folketrygdloven (beskjæring av fedrekvoten mv.), i kontantstøtteloven og det er gitt egen lov om stans i utbetalinga av offentlige ytelser og barnebidrag når en av foreldrene har bortført et barn til utlandet. Samtidig er det siden forrige utgave vedtatt viktige endringer i blant annet arbeidsmiljøloven, barneloven, barnevernloven, folketrygdloven, pasient- og brukerrettighetsloven og flere andre sentrale helselover. Disse er dels trådt i kraft og innarbeidet. Lovendringer som trådte i kraft før 1. september 2014, er konsolidert i lovteksten. Øvrige viktige lover og endringslover vedtatt i vårsesjonen 2014 og tidligere er medtatt bak i samlingen. Denne utgaven, basert på Lovdatas databaser, er ajourført per 1. august Innledningsvis er det en kronologisk oppstilt innholdsfortegnelse over lovene med tilhørende forskrifter. Deretter følger en tematisk systematisert innholdsfortegnelse. Etter hver lov følger tilhørende forskrifter som er medtatt i samlingen. Forskriftene er tydelig markert med raster. Helt bakerst i boka er et alfabetisk stikkordregister som viser til den aktuelle lovgivningen. Kommentarer til utvalget av lover og forskrifter blir alltid mottatt med takk. Slike kan sendes til redaktøren gjennom forlaget: 28. juni 2014 Aslak Syse

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse IV mai. Kongeriket Norges Grunnlov mai. Nr. 10. Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (utdrag) juli. Nr. 2. Lov om offentlige tjenestetvister [tjenestetvistloven] juni. Nr. 8. Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) des. Nr. 9. Lov om anke til Trygderetten [trygderettsloven] feb. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).... Forskrift 15. desember 2006 nr til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) juni. Nr. 26. Lov om skadeserstatning [skadeserstatningsloven] mars. Nr. 5. Lov om arv m.m. [arvelova] feb. Nr. 6. Lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. [transplantasjonsloven]... Forskrifter 10. juni 1977 nr. 2 om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m... Forskrift 19. mars 2004 nr. 542 om obduksjon m.m mars. Nr. 14. Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) juni. Nr. 50. Lov om svangerskapsavbrudd [abortloven]... Forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) juni. Nr. 57. Lov om sterilisering [steriliseringsloven] juni. Nr. 35. Lov om fri rettshjelp [rettshjelploven].... Forskrift 12. desember 2005 nr til lov om fri rettshjelp mars. Nr. 5. Lov om barneombud [barneombudsloven] april. Nr. 7. Lov om barn og foreldre (barnelova).... Forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot... Forskrift 18. desember 2006 nr om mekling etter ekteskapsloven og barneloven.... Forskrift 19. desember 2013 nr om samvær med tilsyn etter barnelova mai. Nr. 25. Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) (utdrag) mars. Nr. 3. Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] juni. Nr. 54. Lov om tannhelsetjenesten [tannhelsetjenesteloven] mars. Nr. 15. Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven).... Forskrift 20. desember 2002 nr om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten feb. Nr. 8. Lov om adopsjon (adopsjonsloven)... Forskrift 30. november 1999 nr om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon april. Nr. 21. Lov om ferie [ferieloven] juli. Nr. 72. Lov om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn (barnebortføringsloven).... Europeisk konvensjon av 20 mai 1980 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar og om gjenopprettelse av foreldreansvar... Konvensjon av 25 oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring des. Nr Lov om produktansvar [produktansvarsloven] feb. Nr. 2. Lov om bidragsforskott (forskotteringsloven) juni. Nr. 65. Lov om yrkesskadeforsikring juli. Nr. 45. Lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører [husstandsfellesskapsloven] juli. Nr. 47. Lov om ekteskap [ekteskapsloven] nov. Nr. 76. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd [eldrerådslova] juli. Nr. 99. Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) juli. Nr Lov om barneverntjenester (barnevernloven)... Forskrift 16. desember 1992 nr om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven Forskrift 21. desember 1992 nr om barneverntjenestens adgang til å kreve egenbetaling fra barnet til dekning av oppholdsutgifter.... Forskrift 15. oktober 1999 nr om politiattest i henhold til barnevernloven... Forskrift 11. desember 2003 nr om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling... Forskrift 18. desember 2003 nr om fosterhjem... Forskrift 10. juni 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

5 V Innholdsfortegnelse Forskrift 24. september 2009 nr om Barnesakkyndig kommisjon... Forskrift 15. november 2011 nr om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon... Forskrift 18. februar 2013 nr. 203 om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker sep. Nr Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) des. Nr Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven).... Forskrift 30. oktober 2009 nr om klinisk utprøving av legemidler til mennesker... Forskrift 18. desember 2009 nr om legemidler (legemiddelforskriften) (utdrag kap. 13) aug. Nr. 55. Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]... Forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer jan. Nr. 6. Lov om medisinsk utstyr aug. Nr. 53. Lov om politiet (politiloven) des. Nr. 74. Lov om forbud mot kjønnslemlestelse [kjønnslemlestelsesloven] feb. Nr. 19. Lov om folketrygd (folketrygdloven)... Forskrift 11. mars 1997 nr. 220 om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.... Forskrift 11. mars 1997 nr. 222 om rett til stønad når barnets far ikke er kjent.... Forskrift 11. mars 1997 nr. 223 om utdanningsstønad.... Forskrift 25. mars 1997 nr. 266 om fastsetting og endring av uføregrad i forhold til pensjonsgivende inntekt... Forskrift 25. mars 1997 nr. 268 om behandling av tvister i arbeidsgiverperioden... Forskrift 18. april 1997 nr. 334 om egenandelstak 1... Forskrift 30. april 1997 nr. 392 om friinntekt og inntektsgrenser for uførepensjonister... Forskrift 19. desember 1997 nr om stønadstid for overgangsstønad til en enslig mor eller far... Forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet... Forskrift 18. september 2001 nr om forsøksvirksomhet for reaktivisering av uførepensjonister.... Forskrift 19. desember 2002 nr om egenandelstak 2... Forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)... Forskrift 10. februar 2010 nr. 152 om arbeidsavklaringspenger... Forskrift 10. februar 2010 nr. 153 om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel Forskrift 23. mai 2014 nr. 657 om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2014 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger juni. Nr. 62. Lov om familievernkontorer.... Forskrift 20. desember 2007 nr om føring av klientjournal og meklingsprotokoll ved familievernkontorene mv juni. Nr. 41. Lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven) juli. Nr. 61. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) mai. Nr. 30. Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)... Vedlegg 2. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (norsk oversettelse)... Vedlegg 4. Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (norsk oversettelse)... Vedlegg 6. Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller (norsk oversettelse)... Vedlegg 8. FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller (norsk oversettelse)... Vedlegg 10. Konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med protokoll (norsk oversettelse) juli. Nr. 61. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)... Forskrift 1. desember 2000 nr om barns opphold i helseinstitusjon... Forskrift 7. desember 2000 nr om ventelisteregistrering... Forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp... Forskrift 18. desember 2009 nr om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften) juli. Nr. 62. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)... Forskrift 16. desember 2011 nr om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften)

6 Innholdsfortegnelse VI juli. Nr. 63. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). 627 Forskrift 1. desember 2000 nr om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften) Forskrift 4. juli 2008 nr. 788 om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften)... Forskrift 22. november 2010 nr om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land Forskrift 24. juni 2011 nr. 628 om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (helseinformasjonssikkerhetsforskriften). 648 Forskrift 16. desember 2011 nr om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket Forskrift 16. desember 2011 nr om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator juli. Nr. 64. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) Forskrift 21. desember 2000 nr om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l Forskrift 21. desember 2000 nr om Statens helsepersonellnemnd organisering og saksbehandling Forskrift 21. desember 2000 nr om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger... Forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (utdrag) Forskrift 27. februar 2008 nr. 219 om meldeplikt for helsepersonell ved mistanke om bivirkninger av kosmetikk og kroppspleieprodukter... Forskrift 18. desember 2008 nr om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l april. Nr. 31. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) mai. Nr. 36. Lov om strålevern og bruk av stråling [strålevernloven] juni. Nr. 39. Lov om apotek (apotekloven) Forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek juni. Nr. 56. Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) Forskrift 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap juni. Nr. 53. Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) Forskrift 20. desember 2002 nr om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda juni. Nr. 93. Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) mars. Nr. 4. Lov om barnetrygd (barnetrygdloven) feb. Nr. 12. Lov om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven) juni. Nr. 64. Lov om alternativ behandling av sykdom mv Forskrift 11. desember 2003 nr om markedsføring av alternativ behandling av sykdom juli. Nr. 80. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) des. Nr Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) juli. Nr. 64. Lov om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) Forskrift 17. desember 2004 nr om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsforskriften) des. Nr. 76. Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) Forskrift 11. desember 2008 nr om arbeidsrettede tiltak mv april. Nr. 15. Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) april. Nr. 20. Lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) april. Nr. 21. Lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg juni. Nr. 40. Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) juni. Nr. 58. Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m juni. Nr. 62. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)... Forskrift 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) juni. Nr. 64. Lov om barnehager (barnehageloven).... Forskrift 16. desember 2005 nr om politiattest i henhold til barnehageloven juni. Nr. 90. Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (utdrag kap. 36) des. Nr Lov om obligatorisk tjenestepensjon [OTP-loven] mai. Nr. 16. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

7 VII Innholdsfortegnelse juni. Nr. 20. Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven] juni. Nr. 56. Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning [forskningsetikkloven]... Forskrift 8. juni 2007 nr. 593 om behandling av etikk og redelighet i forskning mai. Nr. 35. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) juni. Nr. 44. Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) juni. Nr. 44. Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) des. Nr Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen... Forskrift 19. november 2010 nr om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen. Forskrift 16. desember 2011 nr om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge. Forskrift 21. desember 2011 nr om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad feb. Nr. 4. Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem mars. Nr. 9. Lov om vergemål (vergemålsloven) juni. Nr. 29. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) juni. Nr. 30. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)... Forskrift 14. november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie... Forskrift 4. desember 1992 nr. 915 til lov om sosiale tjenester m.v. (utdrag kap. 5)... Forskrift 3. april 2003 nr. 450 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten... Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v... Forskrift 18. mars 2005 nr. 252 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.... Forskrift 18. november 2011 nr om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter... Forskrift 16. desember 2011 nr om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon... Forskrift 16. desember 2011 nr om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester... Forskrift 16. desember 2011 nr om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Forskrift 16. desember 2011 nr om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester... Forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i kommunene... Forskrift 29. august 2012 nr. 843 om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen jan. Nr. 9. Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) aug. Nr. 64. Lov om bustøtte (bustøttelova) Forskrift 29. november 2012 nr om bustøtte mars. Nr. 9. Midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv juni. Nr. 58. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) juni. Nr. 59. Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) juni. Nr. 60. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) Vedlegg 2. Internasjonal konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (norsk oversettelse) juni. Nr. 61. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) juni. Nr. 49. Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) Nye lover og lovendringer ikke i kraft per des. Nr. 59. Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) juni. Nr. 46. Lov om endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) mai. Nr. 17. Lov om endringer i tobakksskadeloven juni. Nr. 63. Lov om endringer i barnevernloven juni. Nr. 79. Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) april. Nr. 13. Lov om endringer i adopsjonsloven mv

8 Innholdsfortegnelse VIII mai. Nr. 17. Lov om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv juni. Nr. 19. Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet juni. Nr. 40. Lov om rituell omskjæring av gutter juni. Nr. 41. Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) juni. Nr. 42. Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Forskrift 21. desember 2000 nr om pasientjournal Forskrift 31. mai 2013 nr. 563 om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften) juni. Nr. 43. Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) Forskrift 7. desember 2007 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) ALFABETISK REGISTER

9 IX Systematisk register SYSTEMATISK REGISTER 1814 Mai 17. Grunnloven 1999 Mai 21. Nr. 30 Menneskerettsloven, med tilhørende konvensjoner 1. FORVALTNINGSLOVER M.V. 1.1 ALMINNELIGE FORVALTNINGSLOVER, DISKRIMINERINGSVERN M.V Jul. 18. Nr. 2 Tjenestetvistloven 1962 Jun. 22. Nr. 8 Sivilombudsmannsloven 1967 Feb. 10. Forvaltningsloven 1980 Jun. 13. Nr. 35 Rettshjelploven 1981 Mar. 6. Nr. 5 Barneombudsloven 1981 Apr. 8. Nr. 7 Barneloven 1983 Mars 4. Nr. 3 Tjenestemannsloven 1988 Apr. 29. Nr. 21 Ferieloven 1991 Nov. 8. Nr. 76 Eldrerådsloven 1992 Sep. 25. Nr. 107 Kommuneloven 1995 Aug. 4. Nr. 53 Politiloven 2000 Apr. 14. Nr. 31 Personopplysningsloven 2005 Jun. 10. Nr. 40 Diskrimineringsombudsloven 2005 Jun. 17. Nr. 58 Funksjonshemmedes rådsloven 2005 Jun. 17. Nr. 62 Arbeidsmiljøloven 2006 Mai 19. Nr. 16 Offentleglova 2006 Jun. 30. Nr. 56 Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning 2008 Mai 15. Nr. 35 Utlendingsloven 2008 Jun. 20. Nr. 44 Helseforskningsloven 2012 Jan. 27. Nr. 9 Arbeidstvistloven 2013 Mar. 8. Nr. 9 Surrogatiloven 2013 Jun. 23. Nr. 58 Diskrimineringsloven om seksuell orientering 2013 Jun. 23. Nr. 59 Likestillingsloven 2013 Jun. 23. Nr. 60 Diskrimineringsloven om etnisitet 2013 Jun. 23. Nr. 61 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 1.2 SPESIELLE FORVALTNINGSLOVER INNEN HELSERETT, SOSIAL VERNERETT OG TRYGDERETT 1966 Des. 16. Nr. 9 Trygderettsloven 1983 Jun. 3. Nr. 54 Tannhelsetjenesteloven 1984 Mar. 30. Nr. 15 Helsetilsynsloven 1991 Nov. 8. Nr. 76 Eldrerådsloven 1992 Jul. 17. Nr. 100 Barnevernloven 1992 Des. 4. Nr. 132 Legemiddelloven 1994 Aug. 5. Nr. 55 Smittevernloven 1997 Feb. 28. Nr. 19 Folketrygdloven 1997 Jun. 19. Nr. 62 Familievernkontorloven 1999 Jul. 2 Nr. 61 Spesialisthelsetjenesteloven 2000 Mai 12. Nr. 36 Strålevernloven 2000 Jun. 2. Nr. 39 Apotekloven 2000 Jun. 23. Nr. 56 Helse- og sosialberedskapsloven 2001 Jun. 15. Nr. 53 Pasientskadeloven 2001 Jun. 15. Nr. 93 Helseforetaksloven 2003 Feb. 21. Nr. 12 Biobankloven 2003 Jul. 4. Nr. 80 Introduksjonsloven 2004 Des. 10. Nr. 76 Arbeidsmarkedsloven 2005 Jun. 17. Nr. 58 Funksjonshemmedes rådsloven 2005 Jun. 17. Nr. 90 Tvisteloven (utdrag: kap. 36) 2006 Jun. 16. Nr. 20 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 2008 Jun. 20. Nr. 44 Helseforskningsloven 2009 Jun. 19. Nr. 44 Krisesenterloven 2009 Des. 18. Nr. 131 Lov om sosiale tjenester i NAV 2010 Feb. 12. Nr. 4 Pensjonslov for beredskaps- eller familiehjem

10 Systematisk register X 2011 Jun. 17. Nr. 29 Folkehelseloven 2011 Jun. 24. Nr. 30 Helse- og omsorgstjenesteloven 2014 Jun. 20. Nr. 40 Lov om rituell omskjæring av gutter 2014 Jun. 20. Nr. 42 Pasientjournalloven 2014 Jun. 20. Nr. 43 Helseregisterloven 1.3 LOVER SOM REGULERER FORHOLD KNYTTET TIL BORTFALL AV RETTSLIG HANDLEEVNE, NEDSATT STRAFFERETTSLIG ANSVAR M.V Mai 22. Nr. 10 Straffeloven (utdrag 1 48) 1969 Jun. 13. Nr. 26 Skadeserstatningsloven 1981 Apr. 8. Nr. 7 Barneloven 2010 Mar. 26. Nr. 9 Vergemålsloven 2014 Jun. 20. Nr. 49 Konfliktrådsloven 2. LOVER SOM REGULERER BEFOLKNINGENS ELLER PROFESJONENES RETTIGHETER OG PLIKTER (MATERIELL LOVGIVNING) 2.1 HELSERETTEN 1973 Feb. 9. Nr. 6 Transplantasjonsloven 1973 Mar. 9. Nr. 14 Tobakkskadeloven 1975 Jun. 13. Nr. 50 Abortloven 1977 Jun. 3. Nr. 57 Steriliseringsloven 1981 Mai 22. Nr. 25 Straffeprosessloven (utdrag) 1983 Jun. 3. Nr. 54 Tannhelsetjenesteloven 1988 Des. 23. Nr. 14 Produktansvarsloven 1992 Des. 4. Nr. 132 Legemiddelloven 1994 Aug. 5. Nr. 55 Smittevernloven 1995 Jan. 12. Nr. 6 Lov om medisinsk utstyr 1995 Des. 15. Nr. 74 Kjønnslemlestelsesloven 1999 Jul. 2. Nr. 61 Spesialisthelsetjenesteloven 1999 Jul. 2. Nr. 62 Psykisk helsevernloven 1999 Jul. 2. Nr. 63 Pasient- og brukerrettighetsloven 1999 Jul. 2. Nr. 64 Helsepersonelloven 2001 Jun. 15. Nr. 53 Pasientskadeloven 2001 Jun. 15. Nr. 93 Helseforetaksloven 2003 Feb. 21. Nr. 12 Biobankloven 2003 Jun. 27. Nr. 64 Alternativ behandlingsloven 2003 Des. 5. Nr. 100 Bioteknologiloven 2008 Jun. 20. Nr. 42 Helseforskningsloven 2009 Jun. 19. Nr. 44 Krisesenterloven 2011 Jun. 24. Nr. 30- Helse- og omsorgstjenesteloven 2013 Mar. 8. Nr. 9 Surrogatiloven 2014 Jun. 20. Nr. 40 Lov om rituell omskjæring av gutter 2014 Jun. 20. Nr. 42 Pasientjournalloven 2014 Jun. 20. Nr. 43 Helseregisterloven 2.2 DEN SOSIALE VERNERETTEN 1991 Nov. 8. Nr. 76 Eldrerådsloven 1992 Jul. 17. Nr. 99 Gjeldsordningsloven 1992 Jul. 17. Nr. 100 Barnevernloven 1998 Jun. 26. Nr. 41 Kontantstøtteloven 2002 Mar 8. Nr. 4 Barnetrygdloven 2003 Jul. 4. Nr. 80 Introduksjonsloven 2004 Jul 2. Nr. 64 Sprøyteromsloven 2005 Apr. 29. Nr. 21 Supplerende stønad ved kort botid 2005 Jun. 17. Nr. 58 Funksjonshemmedes rådsloven 2006 Jun. 16. Nr. 20 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 2009 Jun. 19. Nr. 44 Krisesenterloven 2009 Des. 18. Nr. 131 Lov om sosiale tjenester i NAV 2011 Jun. 24. Nr. 30- Helse- og omsorgstjenesteloven 2013 Mar. 24. Nr. 64 Bostøtteloven 2014 Jun. 6. Nr. 6 Utbetalingsstans ved barnebortføring

11 XI Systematisk register 2.3 TRYGDERETTEN 1989 Feb. 17. Nr. 2 Forskotteringsloven 1989 Jun. 16. Nr. 65 Yrkesskadeforsikringsloven 1997 Feb. 28. Nr. 19 Folketrygdloven 1998 Jun. 26. Nr. 41 Kontantstøtteloven 2002 Mar 8. Nr. 4 Barnetrygdloven 2005 Apr. 29. Nr. 20 Bidragsinnkrevingsloven 2005 Des. 21 Nr.124 Obligatorisk tjenestepensjonsloven 2006 Jun. 16. Nr. 20 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 2010 Feb. 12. Nr. 4 Pensjonslov for beredskaps- eller familiehjem 2014 Jun. 6. Nr. 6 Utbetalingsstans ved barnebortføring 2.4 PROFESJONSRETTEN 1902 Mai 22. Nr. 10 Straffeloven (utdrag) 1981 Mai 22. Nr. 25 Straffeprosessloven (utdrag) 1999 Jul. 2. Nr. 64 Helsepersonelloven 2000 Jun. 2. Nr. 39 Apotekloven 2003 Jun. 27. Nr. 64 Alternativ behandlingsloven 2.5 LOVER SOM REGULERER RETT TIL OPPLÆRING 1998 Jul. 17. Nr. 61 Opplæringsloven 2003 Jul. 4. Nr. 80 Introduksjonsloven 2005 Jun. 17. Nr. 64 Barnehageloven 2005 Apr. 1. Nr. 15 Universitets- og høyskoleloven 2.6 FAMILIERETTEN 1972 Mar. 3. Nr. 5 Arveloven 1981 Apr. 8. Nr. 7 Barneloven 1986 Feb. 28. Nr. 8 Adopsjonsloven 1989 Feb. 17. Nr. 2 Forskotteringsloven 1991 Jul. 4. Nr. 45 Husstandsfellesskapsloven 1991 Jul. 4. Nr. 47 Ekteskapsloven 1992 Jul. 17. Nr. 100 Barnevernloven 1997 Jun. 19. Nr. 62 Familievernkontorloven 1998 Jun. 26. Nr. 41 Kontantstøtteloven 2005 Apr. 29. Nr. 20 Bidragsinnkrevingsloven 2013 Mar. 8. Nr. 9 Surrogatiloven 2.7 ARBEIDSRETTEN 1958 Jul. 18. Nr. 2 Tjenestetvistloven 1997 Feb. 28. Nr. 19 Folketrygdloven 1983 Mars 4. Nr. 3 Tjenestemannsloven 1988 Apr. 29. Nr. 21 Ferieloven 1999 Jul. 2. Nr. 64 Helsepersonelloven 2003 Jul. 4. Nr. 80 Introduksjonsloven 2004 Des. 10. Nr. 76 Arbeidsmarkedsloven 2005 Jun. 17. Nr. 62 Arbeidsmiljøloven 2005 Des. 21 Nr.124 Obligatorisk tjenestepensjonsloven 2006 Jun. 16. Nr. 20 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 2012 Jan. 27. Nr. 9 Arbeidstvistloven 2.8 DISKRIMINERINGSRETTEN 1991 Nov. 8. Nr. 76 Eldrerådsloven 1999 Mai 21. Nr. 30 Menneskerettsloven, med tilhørende konvensjoner 2005 Jun. 10. Nr. 40 Diskrimineringsombudsloven 2005 Jun. 17. Nr. 58 Funksjonshemmedes rådsloven 2005 Jun. 17. Nr. 62 Arbeidsmiljøloven, særlig kap Jun. 23. Nr. 58 Diskrimineringsloven om seksuell orientering 2013 Jun. 23. Nr. 59 Likestillingsloven 2013 Jun. 23. Nr. 60 Diskrimineringsloven om etnisitet 2013 Jun. 23. Nr. 61 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Tove Eikrem Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2012 Trykk: Allkopi Omslag: Allkopi Printed in Norway ISBN 978-82-93095-05-7 Jungelhåndboka 2004: Juni 2004 Jungelhåndboka

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Utgitt 20. januar 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Des. 16. Lov nr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 15 Forskrift 23.06.2006 nr. 724 til opplæringslova... 48 Lov 04.07.2003 nr. 84 om private

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

INNHOLD. LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven).

INNHOLD. LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven). LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven). DATO: LOV-1997-02-28-19 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE: 1997-05-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-06-24-18 fra 2011-07-01

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester 18. oktober 2010 1 Del I. Innledning bakgrunn for forslagene... 25 1 Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

Folketrygdloven. Lovdata

Folketrygdloven. Lovdata Folketrygdloven Tittel: Lov om folketrygd Dato: 01.05.1997 Sist endret: 07.01.2005 Publikasjon: 82-022-4731-4 Departement: Arbeids- og sosialdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Hvordan folketrygdloven

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner)

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) DATO: LOV-2008-12-19-106 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER Av Sissil Haugen I dette kapitlet vil kun rettigheter og ytelser tilknyttet våre diagnosegrupper bli omtalt. Det er en forutsetning at man er pliktig medlem av folketrygden

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Norge

Dine trygderettigheter. i Norge Dine trygderettigheter i Norge Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven].

LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven]. LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven]. DATO: LOV-1958-12-12-10 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1129-3 IKRAFTTREDELSE: 1960-01-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2008 Utgitt 14. januar 2009 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82

Detaljer

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner Håndbok kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Nr. 14 2010 Side 2411 2616 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2010 Side 2411 2616 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2010 Side 2411 2616 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2010 Utgitt 21. januar 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Des. 17. Lov nr.

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 18. november 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Sept. 24. Ikrafttr.

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Utgitt 30. januar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp.

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. Kap. I. Alminnelige bestemmelser. 1. Hvilken bistand kan gis som fri rettshjelp. 2. Hvem kan gi fri rettshjelp. Advokaters plikt til å orientere om ordningen.

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 18

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 18 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven, lov om

Lov om endringer i folketrygdloven, lov om Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer