Generalforsamling, randaberg arena juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER"

Transkript

1 Generalforsamling, randaberg arena juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

2 Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden Innledning NLM Utland NLM Norge Økonomi Personalarbeidet i NLM Informasjons-, markeds- og mediearbeidet De selvstendige selskapene Avslutning med vedtaksforslag...18 Regnskapsrelaterte dokumenter...19 Årsberetning NLM hovedkassen...19 Regnskap m/noter NLM hovedkassen...20 Revisjonsrapport...22 Uoffisiell aktivitetsbasert oppstilling NLM hovedkassen...29 Regionrapporter...31 Konsernkart...31 Konsernrapporter...31 Sak 3: Rapport fra NLMs protokollkomité Innledning Mandat og arbeid Oppfølging av generalforsamlingens vedtak Vurdering av den økonomiske situasjonen Komiteens oppsummerende vurderinger Komiteens innstilling...37 Sak 4: Profilforedrag...38 Sak 5: NLM trossamfunn Innledning og oppsummering Frikirketanken i NLM Sentrale trekk ved NLMs kirketenkning Betydningen av å opprette et NLM-trossamfunn Betydningen av et kirkemedlemskap Erfaringer fra andre organisasjoner og trossamfunn Konkret utforming av en «minimumsløsning» Avslutning...43 Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»...43 Forslag til vedtekter for NLM trossamfunn...45 Sak 6: Grunnregelendringer...46 Sak 7: Valg...49 Sak 8: Sted for neste generalforsamling...54 SAKSLISTE: 1. Konstituering Forhandlingsreglement Valg av dirigenter Valg av referenter Valg av to delegater til å underskrive protokollen Valg av tre delegater til å utgjøre redaksjonskomité 2. Treårsmelding og regnskap 3. Rapport fra NLMs protokollkomité 4. Profilforedrag 5. NLM trossamfunn 6. Grunnregelendringer 7. Valg 8. Sted for neste generalforsamling KJÆRE GF-DELEGAT Velkommen til NLMs generalforsamling I GF-guiden vil du finne program og all praktisk informasjon om arrangementet. Den «avisen» du er i ferd med å lese akkurat nå kalles saksforelegg og er grunnlaget for alle saker og forhandlinger som skal skje juli. Før du begynner å lese vil vi gjerne gi deg litt info om din rolle under GF. Som registrert delegat, påmeldt med innsendt fullmaktsskjema, representerer du ditt misjonsfellesskap under forhandlingene. Alle misjonslag, foreninger og forsamlinger som er tilknyttet NLM kan sende én delegat hver til GF. Ved ankomst til GF vil du finne stemmekort i registreringen. Det skal du bruke i alle saker som trenger vedtak. Legg merke til at sakene i forelegget skiller mellom saker som trenger vedtak, og saker som er til misjonsfolkets informasjon. Som delegat har du talerett under alle saker, men ikke alle saker skal stemmes over. Generalforsamlingen er NLMs øverste organ og legger føringer for arbeidet til hovedstyret og administrasjon for neste treårsperiode. Noe av det viktigste du er med på er å velge hvem som skal lede NLM. Som delegat er du berettiget til å tale og stemme slik at NLM skal oppfylle vårt misjonsoppdrag på best mulig måte. Vi oppmuntrer deg til å aktivt delta under forhandlingene. Reglene for forhandlingene finner du i sak 1 i forelegget. Hjertelig velkommen til NLMs generalforsamling 2015! 2

3 GF 2015 Sak 1 SAK 1 KONSTITUERING FAKTA I sak 1 har hovedstyret innstilt forslag til reglement for årets forhandlinger. Delegater har talerett og stemmerett under saksbehandlingen. Saken vedtas med alminnelig flertall. FORSLAG TIL REGLEMENT FOR FORHANDLINGENE 1. Møtets forhandlinger er offentlige. 2 a. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett (jf. grunnreglenes 5): utsendinger fra de tilsluttede misjonslag, foreninger og forsamlinger (hvert misjonslag, forening og forsamling har én utsending hver) hovedstyrets sju valgte medlemmer (hovedstyret har ikke stemmerett i saker som fremmes av protokollkomiteen). b. Følgende har tale- og forslagsrett: generalsekretær informasjonsleder NLM leder NLM Norge leder NLM ung leder NLM Utland personalleder NLM økonomileder NLM misjonærer i aktiv tjeneste og de som er kommet hjem til Norge i løpet av siste år. 3. Valg- og fullmaktskomiteen er ansvarlig for å utstede stemmekort på bakgrunn av godkjente fullmakter. Siste frist for innlevering av fullmakter settes til onsdag 8. juli kl Siste frist for avhenting av stemmekort settes til fredag 10. juli kl Komiteen har også ansvar for tellekorps. 4. Til å lede forhandlingene velges tre dirigenter. Inntil disse er valgt, ledes generalforsamlingen av hovedstyrets formann. 7. Generalforsamlingen velger to av utsendingene til å underskrive protokollen. 8. Generalforsamlingen velger tre av utsendingene til å utgjøre en redaksjonskomité. 9. Dirigentene setter taletid ut fra den totale tid som er til disposisjon for forhandlingene. Det er ikke tillatt med replikk. 10. Forslag leveres skriftlig til dirigentene undertegnet av forslagsstiller. 11. Alle beslutninger gjøres med alminnelig flertall, bortsett fra endringer i grunnreglene hvor det kreves 2/3 flertall, og for øvrig er meldt i henhold til grunnreglenes 9. Utenom valg må skriftlig avstemning vedtas av generalforsamlingen. 12. Valgene skjer skriftlig. På stemmeseddelen må det føres opp det antall medlemmer som skal velges. Stemmer med færre eller flere navn forkastes. 13. Dersom et spørsmål ikke er regulert i dette reglement, gjelder vanlig forhandlingspraksis. Dirigentene skal i siste instans fortolke slik praksis. Reglementet vedtas med alminnelig flertall. Fravik fra det vedtatte reglement krever 2/3 flertall. 5. Til å føre protokoll og referat velges seks referenter. 6. I protokollen innføres hva saken gjelder, forslag og avstemninger, samt de vedtak som er fattet. Referatet inneholder i tillegg hovedpunkter fra samtalen. FORSLAG TIL VEDTAK: Hovedstyrets forslag til reglement for forhandlingene vedtas. Hovedstyrets forslag til dirigenter, referenter, redaksjonskomité og protokollunderskrivere vedtas. 3

4 Sak 2 GF 2015 SAK 2 TREÅRSMELDING FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FAKTA Sak 2 er hovedstyrets rapport fra alt arbeidet til NLM i perioden Delegater har talerett og stemmerett. Saken vedtas med alminnelig flertall. Vedtaksforslag side 18 merket i blått. 1. INNLEDNING Generalforsamlingen på Lillehammer i 2012 vedtok at NLM ung skulle gå fra å være en avdeling i NLM til å bli en selvstendig organisasjon. Den nye organisasjonen har vært gjennom tre års drift. De avholder sitt årsmøte parallelt med generalforsamlingen, noe som tydelig signaliserer at vi ønsker å arbeide tett sammen selv om vi nå er to selvstendige organisasjoner. Ny strategi for arbeidet i Norge ble også vedtatt på GF Som det framgår av meldingen fra NLM Norge, arbeides det aktivt for å følge opp det som ble bestemt. En del nye misjonsfellesskap er dannet, og det kan ligge an til at vi når målet om 100 misjonsforsamlinger innen Om vi ikke skulle nå dette tallmessige målet, mener vi at det aktive arbeidet med å danne forsamlinger i seg selv kan være god måloppnåelse. Flere nye skoler er startet, også det i tråd med vedtak på GF NLM Utland fikk sin strategi vedtatt for seks år siden. Den gjelder fram til Det er derfor naturlig å gjøre en «midtveisvurdering». Vi er opptatt av at strategiene skal være dynamiske verktøy i daglig bruk. Derfor ønsker vi også å involvere generalforsamlingen i denne vurderingen. I treårsperioden har vi satt i gang nytt arbeid i Nord-Afrika. Det var viktig å se på mulighetene i forbindelse med det som har blitt kalt den arabiske våren. Mulighetene for tjeneste for våre utsendinger ser ut til å være gode i Nord-Afrika, selv om vi foreløpig er på et svært tidlig stadium. I denne treårsperioden har vi satt i verk store og nødvendige tiltak innen HMS og personalforvaltning. Det er svært viktig at vi i alle deler av forvaltningen jobber i tråd med norsk lovgivning, og at vi kan tilby de ansatte i NLM trygge og gode arbeidsforhold. Økonomi Det er svært gledelig å kunne rapportere om en gaveøkning i denne treårsperioden. Ikke minst økningen fra 2013 til 2014 på drøyt fem millioner kroner bekrefter Misjonssambandets givere som trofaste og lojale. Dette er vi svært takknemlige for å oppleve, og det gir oss muligheter til å satse på videre vekst i arbeidet. For oss som misjonsfolk er det viktig å eie troens dristighet i forvaltningen av de midlene vi samler inn. Samtidig må vi ha en forsvarlig og realistisk vurdering av ressursbruken, slik at vi oppnår langsiktighet og forutsigbarhet. Dersom vi skal nå nye mennesker med evangeliet er vi helt avhengige av at mange ofrer tid, krefter og penger på misjon. Derfor ønsker hovedstyret igjen å uttrykke stor takknemlighet til gamle og nye venner som vil være med og bidra til at vi kan arbeide i tråd med visjonen «Verden for Kristus». Utfordringer NLM er en organisasjon som er avhengig av å stadig rekruttere nye medarbeidere. Dette gjelder i særlig grad i utlandet, men også i Norge har vi store behov for nyrekruttering. Vi er takknemlige for at vi også her har sett en positiv trend siden Mange melder seg til tjeneste, og vi har fått mange gode nye medarbeidere siden forrige generalforsamling. Vi opplever imidlertid at det er en del viktige stillinger som det kan være vanskelig å få fylt. Dette gjelder blant annet sentrale lederstillinger i utlandet og i Norge. Derfor ønsker vi å trappe opp arbeidet med å rekruttere og gi utdanning til personer som har nådegaver og gode forutsetninger for å gå inn i disse stillingene. Vi vil framfor alt fortsette å be om at høstens herre må drive arbeidere ut til sin høst. Arbeidet vårt på Taiwan kom over i en ny fase da Anna Sæther avsluttet sin tjeneste der i Vi har nå undertegnet en ny samarbeidsavtale med den lutherske kirken. Denne beskriver relasjonen mellom kirken og NLM i en situasjon uten misjonærer på langtidsopphold. Det er viktig for oss å understreke at vi trenger slike relasjoner, og at vi fortsatt er villige til å bidra når det er mulig. «NLM 2020» gir en retning for vårt arbeid. Vi ønsker å bruke en større del av våre ressurser på de minst nådde folkegruppene. Samtidig ønsker vi å ta vare på de gode relasjonene vi har til de kirkene der vi har vært i mange år. Læremessig utvikling Den norske kirke er preget av splittelse i flere viktige, læremessige saker. I februar 2013 la et utvalg nedsatt av bispemøtet fram sin utredning om kirkens teologi og ordninger for samliv. Denne utredningen skapte mye debatt. Fra NLM ble det særlig advart mot bibelsynet som ligger til grunn for denne utredningen. Når menneskelige erfaringer og følelser blir likestilt eller satt over Bibelens rettledning, svikter kirken sitt mandat og bekjennelsen den er tuftet på. «Samliv i lys av Bibelen», publisert i desember 2011, er hovedstyret sin veiledning om temaet. Bibelsyn var tema på rådsmøtet Det resulterte i en uttalelse som heter «Vi kan stole på Bibelen». Denne uttalelsen er ment som et lite, men viktig bidrag til den aktuelle debatten. Ellers er utredningen fra 1992, «Vår holdning til Bibelen», hovedstyret sin veiledning i dette avgjørende spørsmålet. 4

5 GF 2015 Sak 2 I november 2012 vedtok hovedstyret veiledningen «Sammen i tjeneste». Her tolkes og anvendes de bibelske prinsippene om kvinners og menns tjeneste i forsamlingen. Hovedstyret framholder at vi alle står sammen i en viktig tjeneste basert på de nådegaver og den utrustning som Gud gir. Samtidig understrekes det at et spesielt ansvar for læren (hyrde- og læreansvar) er lagt på menn med kall og nådegave til å ivareta dette. Visjonær samhandling Mange av deltakerne opplevde den internasjonale konferansen i juni 2013 som et høydepunkt i treårsperioden, og den symboliserer hva NLM er og kan oppnå når mange samhandler på tvers av avdelinger og ulike virkegrener. Mange ledere fra samarbeidskirker og organisasjoner i hele verden var da sammen med ledere fra hovedkontoret og fra regioner i Norge for å samtale om felles kall. Temaene for konferansen var ungdoms- og byarbeid. Situasjonen i verden i dag, med stadig yngre befolkning og hvor en stadig større andel av befolkningen bor i byer, gjør at dette er sentrale temaer for alle som vil drive misjon. Vi hadde mye å lære av hverandre, og fellesskapet ble styrket. Mange satte pris på å bli kjent med hverandre på tvers av språk, kultur og landegrenser. Tv-sendingen fra avslutningen av denne konferansen og som ble gjort tilgjengelig på nlm.no, fikk mange seere. Uttrykket «visjonær samhandling» har blitt brukt mye i NLM siden GF Vi tror det er viktig at de ulike delene av organisasjonen vår arbeider mye med å se på helheten i virksomheten vår. Dersom alle enhetene i NLM (misjonsfellesskap, institusjoner, media, regioner, hovedkontor) arbeider bevisst for å samhandle enda bedre, tror vi at vi i enda større grad kan nå målene våre. Dette vil vi fortsette å arbeide med også i den kommende treårsperioden. 2. NLM UTLAND INNLEDNING Generalforsamlingen i 2009 vedtok dokumentet «NLMs ytremisjonsstrategi frem mot 2020 Der hvor Kristi navn ikke før var nevnt» (NLM 2020). Denne strategimeldingen er retningsgivende for NLMs ytremisjonsarbeid, og sier at hovedstyret skal utarbeide handlingsplaner for de enkelte land. Dette ble gjort for treårsperiodene og etter drøftinger på misjonærkonferansene og behandling i hovedstyret. Strategidokumentet har også blitt sendt til alle internasjonale partnere, men erfaringen viser at personell skifter og ikke alle av dagens ledere kjenner dokumentet. I etterkant av generalforsamlingen i 2015 vil det bli satt i gang en lignende prosess for å utarbeide handlingsplaner for perioden ANTALL MISJONÆRER PÅ FELTENE PR (misjonærer fra nordiske samarb.org. ikke medregnet) Etiopia Øst-Afrika Vest-Afrika Indonesia Japan Kinaregionen/Teltm Mongolia Sentral-Asia Bolivia Peru Nord-Afrika 2 2 Sum stasjonert Antall utsendinger i løpet av året Midtveisvurdering av NLM 2020 Høsten 2014 gjennomførte NLM Utland en intern vurdering av strategien «NLM 2020» siden vi er omtrent halvveis i strategiperioden. Vi ønsket å høre hvordan stedlige representanter, feltstyrer, regionledere og internasjonale partnere synes strategien har påvirket vårt arbeid. Det er en samstemt oppfatning om at «NLM 2020» har gitt vårt misjonsarbeid et mer spisset fokus mot såkalt minst nådde folkegrupper, og de fleste feltene opplever dreiningen som positiv. Strategipunktene 6.1 og 6.2 skisserer noen konkrete veivalg som fram til 2015 i stor grad har vært gjennomført gjennom økt ressursbruk. «NLM 2020» ønsket å øke ressursbruken i nyere satsingsområder fra 25 prosent i 2009 til 40 prosent i I budsjettet for 2015 utgjør ressursbruken cirka 45 prosent. Vi har sluppet å redusere drastisk på andre misjonsfelt ved at det totale budsjettet har økt fra 2010 til 2015, noe som kanskje veier dels opp for en vanskelig balansegang mellom etablert arbeid og det å prioritere nytt arbeid. Enkelte felt har gitt uttrykk for en opplevelse av manglende prioritet. Vi registrerer likevel at både partnere og feltene i stor grad støtter strategiens prioriteringer, samtidig som vi må erkjenne at det er en krevende prosess å prioritere noe framfor noe annet. Midtveisvurderingen viste at dokumentet er godt kjent blant styrer og ledere, men at partnere og flere utsendinger ikke kjenner den overordnede strategien inngående, noe som tilsier at vi jevnlig må løfte opp strategien og dens prioriteringer. Vurderingen viste at våre styringsdokumenter oppleves gode for å for å nå nye mennesker med evangeliet, mens det var noe sprik i hvorvidt vi bruker ressursene best for å bygge livskraftige kirker. Bistand og evangelisering anses begge som viktige arbeidsformer, men evangelisering anses som viktigst. To partnerorganisasjoner spør seg om NLM baserer for mye av det nye arbeidet i lukkede områder på bistandsmidler. Viktig i perioden I juni 2013 ble det gjennomført en internasjonal konferanse på Fjellhaug med deltakere fra 15 ulike land. En kirkeleder og en ungdomsleder fra alle NLMs samarbeidspartnere deltok på konferansen. Hovedtemaene var ungdomsarbeid og urbanisering. Tilbakemeldingene etter konferansen var veldig positive og det planlegges en ny internasjonal konferanse i løpet av 2016 hvor man setter søkelyset på misjonsstrategi og samarbeid. NLM har inngått rammeavtale med Digni (tidligere Bistandsnemda) angående NLMs Noradstøttede bistandsarbeid. Det betyr at NLM er godkjent som rammeorganisasjon og dermed har større frihet og fleksibilitet når det gjelder implementeringen av våre bistandsprosjekter. Hovedstyret har arbeidet med et omfattende diakonidokument som også er viktig med tanke på utearbeidet. «NLM 2020» understreker viktigheten av en helhetlig tenkning om misjon, og diakonidokumentet er et ressursdokument i dette arbeidet. I samarbeid med Fjellhaug Internasjonale Høgskole har vi arbeidet med å styrke misjonærutdanningen. Det er viktig at utsendingene er best mulig forberedt til utreisen, og en arbeider hele veien med å gi best mulig utdanning til tjenesten. NLM har i denne treårsperioden revidert grunninstruksen for misjonærer. Det har også blitt jobbet mye med strukturene og organiseringen på feltene. Peru og Bolivia er blitt slått sammen til én region med felles administrasjon. En vurderer også ulike regionmodeller på andre kontinent. 5

6 Sak 2 GF 2015 Oppdatert antall misjonær I 2012 og 2013 opplevde vi en gledelig økning i antall utsendinger (se tabell side 5). I 2014 hadde vi en nedgang i antall utsendinger. Dette var ikke en planlagt nedgang, men skyldes evakuering, visumproblemer, sykdom, fødsel eller andre avbrudd. I løpet av året hadde vi 155 voksne ute på feltet. I tillegg til dette tallet kommer de som er ute på korttidsoppdrag. Vi har tidligere misjonærer som er ute på undervisningsoppdrag og vi har lærere fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole som har undervisningsoppdrag på teologiske seminar. Prognosene for 2015 er positive på flere måter. Vi har mange erfarne misjonærer som reiser ut igjen til nye perioder. Vi har også en økning i antall utsendinger, og vi håper at vi per vil ha 135 misjonærer ute. 2.2 ASIA Japan Religionsfrihet og en generelt positiv holdning til kristendommen gjør at kirke- og misjonsarbeidet i Japan kan drives helt åpent. Myndighetene stiller strenge krav til misjonærers kompetanse for å innvilge visum. NLM har gjennom mange års erfaring lært seg å manøvrere i dette landskapet, i et land hvor regler og byråkrati er med på å opprettholde ryddige og gode former. Japan er keiserdømme og demokrati. Politisk sett er landet stabilt, på tross av hyppige bytter av statsminister (ni siden 2009). Ved siste nyvalg fikk statsministeren fornyet tillit. Landet er i en krevende økonomisk periode. Samtidig er arbeidsledigheten fortsatt relativt lav (3,5 prosent). Evangeliets framgang Mange japanere mener at kristendommen er en god og høyaktet religion. Likevel finnes det mange synlige og usynlige barrierer som hindrer dem i å oppsøke kirken eller å bli døpt. Til tross for åpne forhold er arbeidet for Kristus et tålmodighetsprosjekt i Japan. Åndskampen oppleves som sterk. En del japanere har blitt redde for «ikke-japanske» religioner på grunn av adferden til enkelte ekstreme sekter. I mange år har statistikk vist at kun rundt én prosent av befolkningen er kristne, og utviklingen er nedadgående. Tendensen er at det er færre barn og unge i kirkene, og i vår samarbeidskirke WJELC har tallet på nye døpte gått ned fra cirka 100 til 55 årlig. Desto viktigere er det å være til stede i landet, og at misjonsvenner fortsetter å be om vekkelse blant det japanske folk. Den lokale kirken ønsker å nå ut og samarbeider med NLM for å starte arbeid i nye områder for å oppnå dette. NLMs arbeid NLM har seks enheter plassert i Japan, samt én enhet i språkstudier. Vi samarbeider også tett med misjonsorganisasjoner fra Finland og Island. 6 Misjonens arbeid i Japan har lang tradisjon, og utsendingene er med på å videreføre dette i samarbeid med den lokale kirken. Noen av NLMs utsendinger er plassert direkte i menigheter, og de jobber hovedsakelig i utadrettet arbeid i samarbeid med nasjonale arbeidere. Samtidig er det et sterkt fokus på fornyelse og modernisering av arbeidet, både fra norsk og japansk side. For første gang arbeider nå misjonen og den japanske kirken sammen ut fra en felles strategiplan, i tillegg til NLMs egen plan. Dette gjør vi for å bedre kommunikasjonen og styrke arbeidet som et felles anliggende. Ungdomsarbeid og mediearbeid er satsingsområder i Japan. Å nå unge generasjoner, som er mer rotløse og sekulære enn tidligere, er viktig for å rekruttere nye medlemmer for framtidens kirke i Japan. Mediearbeidet anser vi som viktig i et av verdens mest høyteknologiske land. Ungdomsklubber, styrking og bevisstgjøring av et helhetlig ungdomsarbeid i den japanske kirken, og et nytt, sterkt mediesenter er derfor arbeidsfelt vi arbeider aktivt med å fornye. Mediearbeidet fokuserer både på å være til hjelp for de mange kirkene, og samtidig bygge opp et evangeliserende arbeid via Internett og andre medier. NLM er også involvert i kirkens utdanning og utrustning av pastorer, evangelister og diakoner, ikke minst ved seminaret og bibelskolen i Kobe. Vi er også bidragsytere til leirarbeid og i drift av barnehage. Gjennom engelskundervisning knyttes kontakt med studenter og andre. Takk og bønn Takk for at Japan gjennom så mange år har fått være et land åpent for misjon. Be om at japanere må søke Jesus og at den japanske kirken vil være rustet til å ta imot dem når det skjer. Be om at NLMs utsendinger må få visdom til å fornye og forme arbeidet i Japan videre, slik at det kan nå ut til nye generasjoner med det gode budskapet Indonesia Indonesia har de siste par tiårene gjennomgått en relativt vellykket overgang fra diktatur til demokrati. Landet med verdens største muslimske befolkning har en religionsnøytral grunnlov som garanterer religionsfrihet til en viss grad. De regionale forskjellene er store og spenner fra religiøs toleranse i noen områder til sharialover andre steder. Islamistiske aktivistgrupper har flere steder tvunget fram stenging av kirker, og det har vært enkelte tilfeller av vold mot kristne. Landet er rikt på naturressurser og har hatt en betydelig økonomisk vekst, samtidig som forskjellene mellom fattige og rike er svært store. Særlig korrupsjon, ineffektive byråkratier og mangelfull infrastruktur pekes på som bremseklosser for Indonesias videre utvikling. Evangeliets framgang Evangeliet har framgang i Indonesia. Offisiell statistikk antyder rundt 9 10 prosent kristne, men det er god grunn til å tro at antallet er høyere og voksende. Særlig huskirkebevegelsen, ulike evangeliske kirker og pinsebevegelsen har vekst. Lutherske og enkelte andre tradisjonelle protestantiske kirker er ofte etnisk knyttet til visse folkegrupper og deres kultur. Disse kirkene vokser også, men i større grad innen sine egne folkegrupper og grunnet en generelt voksende befolkning. Misjonsinitiativene fra de tradisjonelle kirkene mot andre folkegrupper er begrensede, men enkeltpersoner og grupperinger innen disse kirkene brenner for misjon og lever ut misjonskallet. I noen områder er kristne svært marginaliserte og opplever aktive forsøk på islamisering. NLMs arbeid Vi har fem enheter (ni personer) plassert i Indonesia, i tillegg til cirka 25 nasjonale medarbeidere. NLM følger en tredelt strategi i Indonesia: Barn, kirke og samfunn (Children Church Community). Våre utsendinger plasseres i roller i henhold til denne strategien, enten i egne strukturer eller hos samarbeidspartnere. Vi har i tillegg en betydelig nasjonal stab av ressurssterke og bevisste troende. NLM Indonesia tar på alvor at vi er til stede i et land hvor svært mange av verdens minst nådde folkegrupper har sitt hjem, og ønsker å se «mennesker frelst, til frigjorte etterfølgere av Jesus», som er feltets visjon. «NLM 2020» er en sentral rettesnor for arbeidet og feltets prioriteringer. For tiden arbeides det ut fra to hovedbaser: En på Sumatra og en sentralt i landet. Gjennom organisasjonen og forlaget «Lentera Kasih» distribueres nå ressurser for søndagsskolelærere til hele Indonesia. Det legges også vekt på utrustning og opplæring av kristne som er involvert i barnerettet arbeid. Gjennom kortere kurs gis det opplæring i trosformidling til barn og bruk av dukketeater og andre kreative metoder. Det siste tiåret har NLM tatt et bevisst steg til siden og er noe mindre direkte involvert i strukturene til våre tradisjonelle kirkepartnere, samtidig som vi fortsatt pleier relasjonen til disse og er tilstede som en ressurs ved å legge til rette for opplæring, utrustning og rådgivning. Gjennom teologisk undervisning og utrustning av ledere og kirkemedlemmer ønsker vi å bidra til å mobilisere de lokale kirkene til vitnesbyrd, helhetlig tjeneste og sunt lederskap. NLM samarbeider med de etablerte kirkene og har også kontakt og samarbeid inn mot huskirkebevegelsen. NLM støtter også opp om lokale evangelister som arbeider i nybrottsområder, og områder som er særlig utsatt for islamisering. Feltet har etablert flere integrerte utviklingsprosjekter alene eller sammen med partnere. Vi har bevisst valgt en materielt og økonomisk sett lite krevende modell for prosjektutvikling. NLM ønsker å bidra til mobilisering og istandsetting av lokalsamfunn, for slik å bidra til sunn utvikling, bedre helse, god ressursforvaltning og håp for framtida. En viss del av dette arbeidet støttes av Digni (Norad). Et prosjekt med mål om å bedre forholdene og verdigheten for psykisk syke er nå på planleggingsstadiet.

7 GF 2015 Sak 2 Takk og bønn Takk for mulighetene for å tjene og være vitner blant mennesker som ennå ikke har hørt og tatt imot evangeliet. Be om beskyttelse og frimodighet for våre utsendinger og nasjonale medarbeidere mens de «sår og vanner». Be om at Gud gir vekst. Be særlig for arbeidet ved vår nyeste base, som befinner seg i et særlig sensitivt område. En av våre samarbeidspartnere er usikre på om de vil fortsette arbeidet her, og de troende opplever betydelig press fra både politisk og religiøst hold Kinaregionen (Taiwan, Hongkong og Macau) Den politiske situasjonen på Taiwan er stabil, med et relativt velfungerende demokratisk system. Saken som i stor grad deler folket er øynasjonens forhold til Kina, og i hvilken grad man ønsker en gjenforening. Økonomiske nedgangstider har medført noe mer politisk turbulens. Det er ytringsfrihet og full frihet for kirkene. Situasjonen i Hongkong og Macau er preget av den politiske utviklingen i Kina, hvor president Xi Jin Ping har satt i gang omfattende tiltak mot korrupsjon, og en generell innstramming når det gjelder frihet og rettigheter. Dette gjelder også religiøse rettigheter. Hongkong har opplevd store demonstrasjoner det siste året. Myndighetene hevder at avtalen med Storbritannia, og som garanterer høy grad av uavhengighet for Hongkong, ikke gjelder lenger. Dermed er også demokratiet under press. Både fastlands-kina og enklavene Hongkong og Macau opplever økonomisk stagnasjon, og ikke minst er boligmarkedet under stort press i Hongkong. Evangeliets framgang Buddhisme, taoisme og tradisjonelle folkereligioner står sterkt på Taiwan, og mange praktiserer en blanding av disse. Kulturen og religionsutøvelsen har også materialistiske preg. Det er full religionsfrihet, men noen vil oppleve motstand fra familie eller arbeidsgiver om de blir kristne. Det er blant annet vanlig med ofringer og tilbedelse i regi av arbeidsplassen. Erfaringen er at det tidligere var lettere å samle folk til evangeliseringsmøter eller ved landsbyevangelisering. En del karismatiske kirker samler mye folk. Offisiell statistikk antyder seks prosent kristne. I Hongkong er kristne fortsatt godt synlige, offisiell statistikk antyder 12 prosent kristne. Samtidig oppleves motstand på områder som også er kjent fra Norge, slik som ansettelser av ikke-kristne, homofilisyn og annet. Kirkene er generelt sett evangeliske og misjonstanken lever. De fleste menighetene har mellom 5 og 20 nye døpte hvert år. I Kina blir mange kristne. Tidligere var veksten på landsbygda, men nå ser vi at det er kirkene i byene som vokser. Den store kirkeveksten gjør at det er et behov for opplæring. Mange kommer til tro, men det er ikke nok arbeidere. Det er også gledelig å merke at kirkene i Kina har en nød for misjon. NLMs arbeid Taiwan: Menighetene i vår samarbeidskirke LCROC er små eller middels store. Det er oppmuntrende at de er opptatt av å nå ut med evangeliet, og de er på mange måter forbilledlige når det gjelder opplæring av kristne, omsorg for den enkelte og i det å nå ut. De har også bidratt med mye inn mot det teologiske seminaret (CLS) og mediemisjonen Voice of Salvation. NLM har i mange år vært del av medarbeiderflokken i kirken og ved seminaret. Også Voice of Salvation er en frukt av NLMs misjonsarbeid. De siste årene har fokuset særlig vært på ledertrening, undervisning og forkynnelse. Vår siste langtids fulltidsmisjonær, Anna Sæther, reiste hjem til Norge i Samarbeidsavtalene med våre partnere på Taiwan består, og NLM vil fortsette å bidra med korttidsmisjonærer til seminaret og kirken, og gjennom økonomisk støtte. Hovedfokuset for NLMs arbeid i Hongkong og Macau er opplæring. Vi støtter seminarer, opplæringssentre og studenter. I Hongkong arbeider én enhet som misjonsrådgiver for å fremme misjonskallet i menighetene. Sammen med samarbeidskirken HKMLC arbeides det også mot Macau, der de planlegger framtidig misjonsarbeid med utsending av misjonærer. Takk og bønn Takk for at Taiwan har en livskraftig og utadrettet kirke som er opptatt av å utdanne og utruste kristne og å nå mennesker med evangeliet. Takk for det lange og gode samarbeidet med den lokale kirken og for alle som har blitt vunnet for evangeliet gjennom disse årene. Be om at misjonstanken kan få et gjennombrudd i menighetene i Hongkong og at misjon må bli en sentral del av arbeidet KF Kina Selv om Kina fortsatt har mange fattige mennesker og store sosiale utfordringer, blir landet også regnet som en kommende global stormakt. De siste tretti år har Kina hatt en årlig økonomisk vekst på gjennomsnittlig 10 prosent. I 2012 tok Xi Jinping over som landets nye president. Xi har gjentatte ganger rost det gamle Konfusianske moralsystemet og har ønsket en oppblomstring av feiring av kinesiske, tradisjonelle festivaler samt tradisjonelle religioner som taoisme og buddhisme. Håpet synes å være at om dette skjer, vil det kunne dempe den veldige kristne vekkelsen som landet opplever og som synes å uroe myndighetene. Evangeliets framgang Det blir antatt at den kristne kirke i Kina har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst siden 1980 på 10 prosent. Kinesiske myndigheter har erkjent at det finnes 50 millioner kristne i uregistrerte kirkenettverk, statistikk antyder åtte prosent av landets befolkning. De kristne har de siste årene tatt på seg flere og flere diakonale oppgaver. Gjennom dette arbeidet har kirken oppnådd en sterkt økende anerkjennelse i samfunnet. En ser at flere og flere kinesere går imot den vanligste trenden i samfunnet av relativisme og egoisme og heller søker etter tro, kristen eller annen. Frykt for framtiden og stort press i hjem, skole og på arbeidsplass resulterer i aktiv leting etter trygghet og en dypere mening. Fra slutten av 2013 har lokale myndigheter sørøst i Kina revet kirker og fjernet kors på hundrevis av kirker. Det uttrykkes en uro blant kristne for at dette kan være et første ledd i en aksjon som etterhvert kan gjelde hele landet.noen kirkeledere sier at aksjonen kanskje er en nødvendig oppvekker for kirken til å fokusere sterkere på menighetens indre liv og vekst, heller enn på selve kirkebygget. Andre sier at aksjonen ikke kan stoppe vekkelsen, men snarere gi mer næring til den. NLMs arbeid NLM har hatt kristne fagfolk i tre provinser i denne treårsperioden. Per 1. januar 2015 er det sju utsendinger i landet. Utsendingene sine oppgaver inkluderer språk- og kulturlæring, konsulentvirksomhet, arbeid blant funksjonshemmede, engelskundervisning, arbeid blant en stor muslimsk minoritetsgruppe, medvandrer til prester inkludert noen på NLM sitt gamle felt i sør samt opplæring og kompetansebygging gjennom prosjektarbeid som konsulentfirmaet Shincon har utført for NLM. Shincon avsluttet et femårs Norad-støttet prosjekt og et toårs NLMstøttet prosjekt i Begge prosjektene har fokusert på marginaliserte barn, hvorav mange tilhører minoritetsgrupper. Et mål for denne perioden var sammen med partner å etablere nytt arbeid i en av de minst nådde folkegruppene i landet. NLM har hatt utsendinger i dette arbeidet gjennom hele perioden. Sammen med ledere fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner har vi også utforsket muligheter for å arbeide sammen for mobilisering, utdanning og sendelse av lokale brødre og søstre til de minst nådde i og utenfor Kina. Takk og bønn Prester og ledere i kirken i Kina trenger mye hjelp til kompetansebygging og opplæring. Å få hjelp i sitt eget åndelige liv, er avgjørende for at prestene kan forbli hyrder og ledere etter Guds hjerte i det store og krevende innhøstings- og opplæringsarbeidet som landet opplever. Spørsmålet er bare: Hvem kan være deres medvandrere? Mongolia Mongolia ble tatt opp som misjonsland for NLM i Siden den gang har Mongolia opplevd enorme forandringer med sterk økonomisk vekst og utvikling. Et flerpartisystem er forholdsvis godt innarbeidet. Parlamentsvalget i 2012 ga Demokratiske partiet flertall, og presidentvalget i 2013 bekreftet stabiliteten med at den sittende demokratiske presidenten ble gjenvalgt. 7

8 Sak 2 GF 2015 Evangeliets framgang Mongolia har opplevd stor kirkevekst de siste 25 årene. I 1990 visste man om fem kristne og i dag sier en at det er mellom kristne. Det kan se ut som at veksten har flatet ut de siste årene, men det er fortsatt mange unge som kommer til tro. Noen plasser opplever en at det er vanskeligere å samle nye enn før. Gammel religiøsitet er også i oppblomstring, og shamanismen kan gi store utfordringer for de troende. Den mongolske kirken har en sterk misjonsiver, og de sender allerede ut misjonærer. Noen statistikker sier at det er den kirken i verden som sender ut flest misjonærer i forhold til antall kristne. De har også en nød for å nå unådde i eget land og inn i nabolandene. NLMs arbeid I januar 2015 har vi fire voksne pluss en ettåring i Ulaanbaatar og fem voksne i Khovd. Dette er to tre mindre enn det vi ønsker i handlingsplanen. NLM har drevet to store bistandsprosjekter i Mongolia i denne treårsperioden. Helseprosjektet er nå inne i sin andre fase ( ). Det fokuserer på å styrke primærhelsetjenesten i tre provinser i det vestlige Mongolia. Sosialprosjektet har også forlenget perioden. Det arbeider for internatbarn og deres rettigheter og kår, og setter søkelyset på skoleinternat i to vestlige provinser. Prosjektet skal drives med Norad-støtte fram til I 2014 feiret NLM 20-årsjubileum i Mongolia. Vi fikk løfte fram arbeidet som har blitt gjort helt siden NLM startet opp i landet, og vi ser at vi fortsatt har en viktig oppgave inn mot det mongolske folk. Vi blir lyttet til som organisasjon både på lokalt og nasjonalt plan. Fra og med sommeren 2015 planlegger NLM Mongolia å åpne et nytt avdelingskontor i Bayan- Ulgii, den vestligste provinsen i Mongolia. Dette er et av de områdene i Mongolia som er minst utviklet og hvor behovene er størst. Vi har et bra samarbeid med myndighetene i området. Selv om tyngdepunktet i arbeidet flyttes vestover, er kontoret i hovedstaden Ulaanbaatar fortsatt et viktig knutepunkt for arbeidet, både i samarbeidet med nasjonale myndigheter og med samarbeidskirken Bayariin Medee sentralt. Våre feltstrategier legger blant annet opp til å fokusere på en større sentralasiatisk folkegruppe. Også for Bayariin Medee er samme folkegruppe i sentrum, og gjennom deres forsamling i Khovd kan vi samarbeide for å nå ut. I denne treårsperioden har NLM og Bayariin Medee samarbeidet om planlegging og oppstart av et nytt diakoniprosjekt, der ungdommer i alderen år er målgruppa. Prosjektet ønsker å gi støtte og hjelp i vanskelige livssituasjoner, samt om mulig å formidle evangeliet til ungdommene. Takk og bønn I løpet av 2014 overtok Bayariin Medee i Ulaanbaatar NLMs gamle kontorbygg i hovedstaden. Dette har nå blitt et godt og tjenlig senter både for kirke og diakoniprosjekt. Samtidig er det et stort behov for et bredere lederskap innen Bayariin Medee. Be om at framtidige ledere blir framelsket og utrustet slik at Guds rike kan nå videre ut i Mongolia Sentral-Asia Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991 fikk området 15 nye land som tidligere hadde hatt ulik tilknytning til Sovjet. Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan og Tadjikistan, sammen med Xinjiang provins i Kina, utgjør det som kalles Sentral-Asia. Den politiske situasjonen har vært relativt stabil de siste ti årene, men de fleste landene preges av et totalitært politisk lederskap og et sivilt samfunn med stor korrupsjon. De siste årene preges av at forholdene blir vanskeligere og i økende grad kontrollert. Søknadsprosessene til visum og oppholdstillatelse har blitt mer komplekse og innvilges for kortere tidsrom dersom de blir godkjent. Dette er en virkelighet som gjør det utfordrende å planlegge arbeidet i Sentral-Asia og en usikkerhet NLM må ta høyde for. På grunn av sensitiviteten i dette arbeidet kan vi ikke skrive detaljert om arbeidet i Utsyn og i rapporter. Evangeliets framgang Det er økende rapporter om forfølgelse i flere land i Sentral-Asia, og situasjonen er svært krevende for de kristne. Tross dette hører vi om stille vekkelser hvor kirkene vokser midt i forfølgelsen. Det er også en tendens til at kristne søker mer sammen på tvers av kirkesamfunn i en periode preget av økt forfølgelse og motstand fra myndigheter og det muslimske samfunn. Våre utsendinger har hørt flere sterke beretninger om hvordan kristne brødre opplever at de kan bruke møtepunkter med myndighetspersoner til å vitne om troen sin. Andre historier beskriver hvordan kristne familier blir presset til å forlate sin tro og i mange tilfeller må flytte fra der de bor og etablere seg andre steder hvor det kan være vanskelig å skaffe seg bolig og arbeid. Det er viktig at vi som Guds folk står sammen med den lidende kirke. Kirkene består stort sett av førstegenerasjons kristne, og det er et behov for teologisk opplæring. De kristne melder også om et behov for å ha noen erfarne kristne som kan «vandre sammen» med de nye kristne lederne. NLMs arbeid I denne treårsperioden har NLM hatt personell i ett land i Sentral-Asia. I den ene enheten har en ektefelle arbeidet gjennom et konsulentselskap mens den andre ektefellen har hatt en sivil fulltidsjobb. Konsulentselskapet gikk gjennom en krevende tilsynsprosess fra myndighetene i 2013 og har vært gjennom en del omstillinger. Disse prosessene har hatt en positiv innvirkning på driften av selskapet selv om forholdene rundt er svært utfordrende. Den andre enheten har siden 1998 jobbet med bibeloversettelse til en av folkegruppene i Sentral-Asia. Dette prosjektet går framover, og deler av Bibelen har blitt trykket på det aktuelle språket. Vårt kristne fagpersonell ønsker å være lys og salt for menneskene de møter gjennom sitt daglige virke. Kontakt med kristne og ledere må utøves med forsiktighet for å unngå oppmerksomhet som kan føre til økt forfølgelse. Tilstedeværelsen bygger nettverk og bidrar til trosstyrking og at situasjonen til de kristne blir belyst. NLM støtter bibelskolearbeid og gir midler slik at pastorkandidater kan samles til utdanning og utrustning gjennom program som går over to år. Tilstedeværelse av utsendinger medfører regelmessige møter med utveksling av framdrift, utfordringer og tilbakemeldinger i form av sterke vitnesbyrd fra lokale kristne. NLM støtter også et prosjekt med fokus på helseforebyggende arbeid blant skoleelever, der kirkemedlemmer fungerer som ledere med mulighet til å knytte kontakter blant lærere og foreldre. Tradisjonelle bistandsprosjekter og forretningsmodeller har vist seg vanskelig å gjennomføre grunnet streng overvåkning og vansker med lokale godkjenninger. Arbeid gjennom lokale partnere er mulig, men krever tid når det gjelder å bygge gjensidig tillit i et samfunn hvor tillitsnivået generelt er svært lavt. Tilstedeværelsen av personell har også vært viktig når det gjelder utvikling og oppfølging av prosjektene. Deler av arbeidet i Sentral-Asia er fortsatt i en oppbyggingsfase og krever høy fleksibilitet på grunn av krevende forhold, men området har fremdeles flere folkegrupper som ikke er nådd med evangeliet og NLM ønsker å være med å nå dem. Visjonen for kommende treårsperiode er å utvide arbeidet ytterligere, og det er gledelig at en ny enhet var på plass i Sentral-Asia fra høsten Takk og bønn Takk for at kristne finner sammen og står sammen i en tid preget av forfølgelse og motstand. Be om at myndighetene må gjøre det enklere for kristne å utøve sin tro. Takk for at mange kvinner har fått arbeid og inntekt gjennom et nystartet tekstilprosjekt. Takk for at bibelskolen har kunnet drive videre tross økende forfølgelse og overvåkning i samfunnet. Be for lederne av bibelskolen, kirkeledere og ledere av helseprosjektet. Be for konsulentselskapets ansatte og deres funksjon som lys og salt i en krevende hverdag. Be om at den nye enheten som kom ut høsten 2014 må finne seg til rette i land og kultur. Be om at flere må bli kalt til tjeneste i Sentral-Asia. 8

9 GF 2015 Sak AFRIKA Etiopia Etiopia erfarer at den eksplosive økningen i folketallet fortsetter. Et innbyggertall på 37 millioner i 1985, 73 millioner i 2007, og anslått til 92 millioner ved inngangen til 2015 sier mer enn mange ord om utfordringene landet står overfor. Den økonomiske utviklingen har vært formidabel, og ifølge IMF er Etiopia blant verdens raskest voksende økonomier. Samtidig pekes det på at økonomien (BNP) per innbygger er blant de laveste i verden. Både landet, så vel som kirken, møter store utfordringer når samfunnet er i en slik rask endring. Vi har i siste treårsperiode erfart at det har blitt mer krevende å rekruttere til stillingene i Etiopia. Fra myndighetenes side stilles det stadig større krav til formell kompetanse for å få arbeidstillatelse for utsendinger. Evangeliets framgang Det er gledelig å kunne konstatere at også kirkene i Etiopia opplever sterk vekst. Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) melder at de i 2014 hadde en kirkevekst på over kristne og har i dag over sju millioner medlemmer. Andre evangeliske kirkesamfunn rapporterer også om stor vekst. Evangeliske kristne er nærmere 20 millioner, og dersom en skal følge de offisielle tallene som inkluderer alle kirker, meldes det at 63 prosent av befolkningen regnes som kristne. EECMY utformet tidlig sin doktrine om å tjene hele mennesket. Dette preger kirkens arbeid og gir bistand og diakonale oppgaver en naturlig plass i kirkens fokus. NLMs arbeid Treårsperioden har vært preget av to hovedlinjer. Det første er erkjennelsen av at en sterk nasjonal kirke har langt bedre forutsetninger for å nå videre ut med evangeliet enn en misjonsorganisasjon som kommer utenfra. Det andre er at NLM kan ha ressurser og kompetanse kirken trenger, nettopp på grunn av de påkjenninger som følger en sterk vekst. NLMs utsendinger er i dag rådgivere innen bistandsprosjekter, undervisning og evangelisering. NLMs uttalte mål om å «nå de minst nådde» har vært retningsgivende for vårt arbeid. Folkegruppene i Sør-Omo (sørvest) har vært et satsingsområde, og vi ser at EECMY tar over mer og mer av arbeidet. Hovedfokus for vårt arbeid i framtiden vil være arbeid blant en av de minst nådde folkegruppene i det østlige Afrika. Det er svært gledelig at det i forbindelse med Bibeloversettelsesarbeidet i Sør-Omo rapporteres om mange nye døpte og vekkelse. Samtidig ser vi at det er behov for flere evangelister og kristne ledere til å ta hånd om og styrke arbeidet. Bygdeutviklingsprosjekter som handler om vann, helse og undervisning står sentralt i bistandsarbeidet. Prosjekter som setter søkelys på å redusere barne- og mødredødelighet (RMM) i forbindelse med graviditet og fødsel bidrar til å redde mange liv. Bibelskole og misjonærutdanning på Tabor er en strategisk satsing der NLM bistår både til utbygging av skolen så vel som med lærere og administrativ rådgivning. Opprettelsen av kirkens eget misjonsselskap (IMS) har vært en svært gledelig milepæl. Misjonsskolen på Tabor spiller en viktig rolle som utdanningssted for nasjonale medarbeidere som kan gå inn i misjonsarbeid. I tillegg støtter NLM kirkens teologiske seminar i Addis Abeba med korttidslærere og støtte til studenter. Selv om mye er i endring, har NLM fortsatt viktige oppgaver i Etiopia. Utsendinger i strategiske rådgiverstillinger trengs også i framtiden, og vi ønsker å nå de minst nådde folkegruppene sammen med EECMY. NLM har hatt en viktig rolle i kirkens etablering og utvikling. I dag ser vi en kirke som har tatt opp i seg misjonsoppdraget og har visjoner og planer for å nå videre ut. Det er svært gledelig at kirken satser på skoleutvikling i den østlige delen av landet, der NLM er med og planlegge en videregående skole. Takk og bønn Takk for EECMY og deres misjonsengasjement. Be om at utsendingene lettere skal få arbeidstillatelser slik at vi kan fortsette vårt misjonsoppdrag Nord-Afrika «Den arabiske våren» startet i Tunisia i januar 2011 og spredte seg til flere land i den arabiske verden. I noen land ble det revolusjon, mens i andre land ble det politiske omveltninger og demonstrasjoner. I ettertid vil mange si at våren ble kort og at for mange har situasjonen blitt verre. I Syria har millioner av mennesker blitt drevet på flukt, og mange er blitt drept i krigen som pågår. Situasjonen for de kristne har også blitt veldig vanskelig, og en har sett tragiske angrep på kristne minoriteter i regionen. Opptøyene startet i Tunisia, landet som i dag ser ut til å ha kommet best ut av «den arabiske våren». Der har de fått en ny grunnlov og det er gjennomført valg på parlament og president. Landet har likevel fundamentalistiske grupperinger som fort kan skape ustabilitet. Selv om situasjonen i Nord-Afrika og Midtøsten er vanskelig, ser vi at «den arabiske våren» har åpnet opp noen dører til områder som før har vært veldig vanskelige å komme inn i. Evangeliets framgang Det rapporteres om at Gud gjør store ting i en virkelighet med mye motstand og kamp. Nye kommer til tro. Selv om det har vært store forfølgelser, melder andre om at det er større åpenhet for muslimer til å stille spørsmål og snakke om tro i samfunnet. Kristne har blitt invitert til å delta på tv-programmer for å snakke om tro, og det er mulig å snakke om folk med ulike etniske bakgrunner som kristne. SAT-7 opplever i enkelte land større frihet til å sende sine programmer. NLMs arbeid I denne treårsperioden har NLM hatt flere besøksturer til regionen. Vi har etablert et samarbeid med en kristen bistandsorganisasjon i et land i Nord-Afrika, med muligheter til å være med i ulike utviklingsprosjekter og med behov for kristent fagpersonell. NLM har rekruttert tre enheter til Nord-Afrika. En enhet er i språkstudier og vil være på plass i Nord-Afrika i løpet av Disse vil være en del av et internasjonalt team. Gradvis vil vi bygge opp et større team. Vi ønsker at NLM ung skal engasjere seg i Nord-Afrika ved å sende korttidsteam og nå ut til ungdommer i området. Nord-Afrika er et av verdens minst nådde områder med svært få kristne. I noen områder har det vært rapportert om mange som har kommet til tro, men flere plasser kjenner vi kun til noen få kristne. NLM ønsker og være med å styrke disse fellesskapene og se på muligheter for å delta i teologisk opplæring. Takk og bønn Be for de kristnes situasjon i Nord-Afrika og Midtøsten. Be for de som blir forfulgt for sin tro. Be for alle de som er på flukt fra sine hjemland. Be for NLMs utsendinger til den arabiske verden, og be om at Gud må kalle flere. Be for arbeidet til SAT-7. Takk for at nye kommer til tro og at flere opplever en større åpenhet Vest-Afrika Våren 2012 ble det gjennomført et statskupp i Mali samtidig som store deler av de nordlige områdene i landet ble okkupert av ekstreme islamistgrupper. Dette førte til at alle norske misjonærer ble evakuert. Fremdeles er det store spenninger i landet, men rolig i de sørlige områdene der NLM arbeider. Den politiske situasjonen i Elfenbenskysten har stabilisert seg. Sommeren 2014 spredte ebolaepidemien seg for alvor i Vest-Afrika, og flere av våre naboland er blitt alvorlig angrepet. Bekymringer om eventuell spredning preger nå hele regionen. Høsten 2014 ble de første tilfellene av ebola meldt i Bamako, Mali. I Elfenbenskysten var ingen tilfeller meldt innen utgangen av Vårt arbeid er ikke direkte berørt, men våre utsendinger følger nøye med i utviklingen og våre beredskapsrutiner blir regelmessig gjennomgått. Evangeliets framgang Til tross for at en stor andel av befolkningen er muslimer, er det en grad av religionsfrihet i Mali og Elfenbenskysten. Offisiell statistikk antyder tre prosent kristne i Mali. 33 prosent regnes som kristne eller tilhører den kristne kulturkrets i den sørlige delen av Elfenbenskysten, mens det 9

10 Sak 2 GF 2015 er cirka 0,5 prosent kristne blant mahoubefolkningen. I forlengelse av konflikten i ble det en tydeligere religiøs deling mellom det ikke-muslimske sør og det muslimske nord i Elfenbenskysten, men myndighetene er fremdeles mottakelige for misjonsaktiviteter og utviklingsarbeid. Selv om befolkningen både i Mali og Elfenbenskysten er tolerante overfor misjonen og misjonærene, opplever de lokale kristne gjennomgående en del motstand fra familie og nabolag når de blir kristne. NLMs arbeid Målet for vårt arbeid i Vest-Afrika er å nå mahoubefolkningen i Elfenbenskysten og malinkébefolkningen i Mali. Fremdeles står relasjonsbygging og kontaktskapende arbeid sentralt. Flere har gjennomgått deler av opplegget med muntlige bibelfortellinger, og et lovende barnearbeid er startet. Det er for tiden tre misjonærer i Mali, men det er behov for flere. Derfor har vi ennå ikke kunnet starte i hovedstaden Bamako blant den samme befolkningsgruppen som i Narena. Et lite diakonalt arbeid og alfabetiseringskurs har også vekket stor interesse. En ny prosjektperiode med støtte fra Norad ble innledet i Abidjan i Elfenbenskysten i I prosjektet samarbeider misjonærene med gode nasjonale medarbeidere. Videre er veiledning og opplæring viktige arbeidsområder for NLM både i Touba fylke og i Abidjan. Målet er at en luthersk nasjonal kirke skal bli etablert i løpet av de neste årene. I Abidjan arbeider seks misjonærer. Dette er i tråd med våre ønsker, men vi hadde håpet å kunne plassere misjonærer også i Touba fylke. Misjonærene har fått en bred kontaktflate både med tradisjonelle, politiske og religiøse ledere i Narena, Mali, i tillegg til en stor bekjentskapskrets blant befolkningen. Arbeidet har vært preget av en ustabil misjonærsituasjon og har synliggjort en sårbarhet så lenge man ikke har lokale kristne ledere. Arbeidet i Touba distrikt nord i Elfenbenskysten har tatt seg opp de siste par årene. Misjonærene fra Abidjan har besøkt distriktet regelmessig. Et bibelsenter er etablert i Ouaninou i de gamle lokalene til den norske skolen. Her er en nasjonal medarbeider ansvarlig for regelmessige bibelkurs, leirer og seminarer. Sammen med pastoren i Ouaninou har arbeidet blitt styrket både her og i Koonan. Enkeltpersoner har blitt kristne, også i noen landsbyer rundt. I Abidjan står bistandsprosjektet sentralt. Også her er fokus mahoubefolkningen, og vi arbeider med alfabetisering, hiv/aids og «speed-schools». Gjennom «speed-schools» får elevene på en rask måte dekket pensum slik at de kan vende tilbake til normal skolegang. Alfabetiseringskursene har blitt så populære at de langt har oversteget de rammene som opprinnelig ble lagt. Radioarbeidet er et viktig arbeidsredskap i å nå ut til mahoubefolkningen på deres eget språk, både med evangelisering og programmer av mer kulturell karakter. En egen radiopastor arbeider i nær kontakt med menigheten i byen og det øvrige bistandsarbeidet. De første skritt i retning av å etablere en nasjonal kirkestruktur er tatt, og en kirkekomité med deltakere fra Touba og Abidjan er etablert. Takk og bønn Be om fred og ro i regionen og at ebolaepidemien ikke må spre seg ytterligere. Takk for at bibelsenteret i Ouaninou er etablert og for nye kristne som tross motstand har tatt imot evangeliet Øst-Afrika Øst-Afrika trekker fremdeles mange turister, men tørke, krig og korrupsjon er faktorer som hemmer utvikling i regionen. Tanzania, som siden uavhengigheten i 1961 har vært preget av fred, har de siste årene sett tendenser til spenning mellom kristne og muslimer. I Kenya har flere terroraksjoner de siste årene begynt å skape et fiendebilde mellom kristne og muslimer, og terroristgrupper med røtter i Somalia har slått til både i Nairobi og i nordøst-kenya. NLMs utsendinger har de siste årene opplevd et mer direkte trusselbilde, noe som tvinger oss til stadig å vurdere egne rutiner og beredskapsplaner. Evangeliets framgang Kirken i Tanzania (ELCT) er en av verdens største lutherske kirker med over seks millioner medlemmer, mens kirken i Kenya (ELCK) er på om lag medlemmer. Nærmere halve Tanzanias befolkning regnes som kristne, i Kenya er tallet nærmere 80 prosent. Samtidig finnes det i regionen folkegrupper som regnes som de minst nådde. Det er religionsfrihet i begge land, og den evangelisk-lutherske kirken i Tanzania har definert flere områder av sitt eget land som misjonsområder/nye bispedømmer der de sender prester og evangelister for å spre evangeliet. I Mbulu driver kirken selv utadrettet misjonsarbeid mot datooga-folket, mens Mara bispedømme fremdeles har mange utfordringer. I Vest-Kenya driver kirken arbeidet selv. Vi vet at det er krevende for en kirke å bli selvstendig og bærekraftig når misjonen trekker seg ut, men det er gledelig at det fortsatt er vekkelser i området. Det er stor intern uro i kirken ELCK i Kenya, der det er store konflikter blant lederne. Men på tross av det ser vi at arbeidet vokser i noen av områdene vi er engasjert i. Det er gledelig å se at de nasjonale kirkene tar mer og mer over det opprinnelige misjonsarbeidet, hvilket gjør NLM i stand til å prioritere nye satsingsområder. NLMs arbeid Vår målsetting de siste årene har vært å styrke den nasjonale kirken i Tanzania og Kenya gjennom teologisk opplæring på bibelskolene Kiabakari (én enhet) og Kapenguria (korttidspersonell). Scripture Mission sitt litteraturarbeid i Tanzania ble 1. januar 2015 fusjonert med Soma Biblia («Les Bibelen»), som er Dansk Luthersk Mission sitt litteraturarbeid. Målet med fusjonen er et styrket nasjonalisert litteraturarbeid. NLM har hatt én enhet i dette arbeidet de siste årene. Mediearbeidet på Voi har fått en ny retning der vi bruker webcasting for å nå folkegruppen vi satser på i det østlige Afrika. Vi har utsendinger der som sammen med nasjonale staben gjør et strategisk viktig arbeid. Hovedmålet i framtiden vil være å nå en av de minst nådde folkegruppene i Øst-Afrika. I Kenya vil vi ha personell som arbeider flere steder inn mot disse. Antall misjonærer i det etablerte arbeidet har den senere tid blitt redusert betydelig, noe som er i henhold til strategien om å bruke mer ressurser mot de minst nådde. De nye områdene i det østlige Afrika De siste årene har NLM prioritert arbeid blant en av de minst nådde folkegruppene i det østlige Afrika. Vi har arbeidet i fire land og har brukt mye ressurser både i form av personell og økonomi for å være tilstede blant denne folkegruppen. Arbeidet innebærer undervisning på universitetsnivå, voksenopplæring og ulike bistandsprosjekter. Det har vært konsentrasjon om kapasitetsbygging og annen hjelp vi kan yte. Vi ønsker å være tilstede som kristne fagpersoner gjennom kapasitetsbygging, rådgivning og praktisk hjelp. Ved å vise nestekjærlighet ønsker vi å bidra til at mennesker kan møte Frelseren. Det er forskjellige kontekster vi står i i de forskjellige områdene vi arbeider, og vi har forskjellige tilnærminger. I noen områder samarbeider vi tett med vår samarbeidskirke i landet. Andre steder arbeider NLM mer selvstendig. Vi har en visjon og drøm om at våre samarbeidskirker skal satse mer og mer for å nå denne folkegruppen, og vi ønsker å gå sammen med dem. I den siste treårsperioden har vi hatt inntil 15 enheter i dette arbeidet. Det har vært krevende omstendigheter, og vi har opplevd at vi har måttet evakuere våre utsendinger og avslutte arbeidet i ett område. Vi kjenner likevel en sterk nød for dette folket, og våre utsendinger melder om trivsel og muligheter til å være med og gjøre en forandring medmenneskelig og åndelig. NLM vil i framtiden satse videre blant denne folkegruppen med personell og prosjekter. Vi ber om visdom fra Gud at han må vise oss de områder vi skal arbeide i, og vi ber om beskyttelse for våre utsendinger. Takk og bønn Be om at kirkene i Tanzania og Kenya må vokse og fortsatt ta misjonsoppdraget inn over seg. Be for arbeidet blant vår hovedmålgruppe. Be 10

11 GF 2015 Sak 2 spesielt for de som blir kristne som ofte møter betydelig motstand. Be om at trusselbildet i Øst- Afrika må avta og at det må bli lettere å ta imot Jesus som sin Frelser. 2.4 SØR-AMERIKA Peru og Bolivia har de siste årene vært preget av en relativt rolig politisk situasjon, men med noe lokal og regional uro på landsbygda. Særlig Peru har opplevd en stor økonomisk vekst, men felles for begge land er at dette først og fremst gjelder i de større byene, mens befolkningen på landsbygda i liten grad er berørt. Det har i flere tiår vært en stor fraflytting fra landsbygda, og i dag bor prosent av befolkningen i urbane strøk. Flere ungdommer får høyere utdannelse, arbeidsledigheten har gått ned og middelklassen vokser. Men fraflyttingen fra landsbygda har hatt direkte konsekvenser for vårt arbeid med nye utfordringer. Mange av menighetene har mistet medlemmer fordi mye av kirkens arbeid har vært konsentrert på landsbygda. Evangeliets framgang Den religiøse situasjonen i Andes er preget av synkretisme. Selv om mange har en formell tilknytning til den katolske kirke, kjenner de ikke evangeliet. I enkelte strøk har de evangeliske kirkene i begge land hatt en viss framgang, men i de områder der NLM arbeider er det kun mellom to fem prosent evangeliske kristne, og det finnes store områder både i byene og på landsbygda der folk har liten eller ingen kontakt med evangeliske kristne. Mange av de ikke-katolske kirkesamfunnene er også preget av mye usunn framgangsteologi og karismatikk. Våre samarbeidskirker har vært formelt selvstendige i over 15 år. Hvert år legges nye til menighetene, men samtidig opplever de at mange forsvinner over til andre kirkesamfunn. Den store utfordringen for kirkene er hvordan de kan beholde sine medlemmer. Noe av årsaken til dette er uten tvil flytting innenlands eller til utlandet, at andre kirker kan ha en mer «tiltrekkende» teologi, eller at nye mennesker ikke opplever å bli godt nok inkludert i fellesskapet. Mange oppgaver blir ofte lagt til pastorene slik at medlemmene ikke får brukt sine egne nådegaver og ressurser. I begge kirkene arbeides det bevisst med å bygge opp tillit og samarbeid mellom mennesker i et samfunn som generelt er preget av mange indre spenninger og konflikter. Prosjektarbeidet med fokus på familie og skole gjennom å bygge tillit og samhandling er sentralt for kirken i Sør-Amerika. I begge kirkene arbeides det med å bli mer selvstendige, men både i Peru og Bolivia har menighetene store økonomiske utfordringer, og de leter etter måter å bli mer økonomisk uavhengige nå. Spesielt kirken i Peru har tatt kraftige grep for å endre denne avhengigheten. NLMs arbeid NLMs arbeid i Bolivia og Peru ble formelt organisert i én region fra 1. desember Dette har i stor grad fungert godt selv om avstanden fra hovedkontoret i Arequipa, Peru, til den nasjonale kirken i Bolivia kan oppleves lang. Til en viss grad har en nå kunnet utnytte misjonærressursene på en bedre måte enn tidligere. NLM har i samarbeid med kirkene laget en strategiplan med vekt på undervisning, lederopplæring, organisasjonsutvikling, veiledning og diakoni. NLM har ansvaret for det teologiske seminaret i Arequipa, og flere misjonærer arbeider sammen med den nasjonale kirken for å gi god bibelsk undervisning og veiledning både i menighetssammenheng og i lederopplæring for ungdom og voksne. Dette er viktige arbeidsområder for å kunne nå målsettingen om livskraftige kirker som bringer evangeliet videre. Antall misjonærer i Peru har vært tilfredsstillende de siste årene 13 norske og to danske. I Bolivia har antall misjonærer vært svært lavt med kun tre. Som en følge av dette har Den norske skolen i Bolivia blitt lagt ned. Takk og bønn Be om at de nasjonale kirkene må utvikle seg til livskraftige kirker som bringer evangeliet videre. Be om at evangeliet må slå rot i det bolivianske og peruanske folk. Takk for det teologiske seminaret og alle studentene som får undervisning til styrke for eget liv og noe å dele med andre. 2.5 TENT FOR Å TJENE (TEFT) TeFT har siden oppstarten i 2007 blitt et populært tilbud om korttidstjeneste i NLM. Deltakerne besøker ulike misjonsfelt og har ulike former for praksis og studier under oppholdet. Etter flere års erfaring ser vi at konseptet er en viktig del av rekrutteringen til ulike former for tjeneste i NLM inkludert misjonærtjeneste. TeFT Skole er det mest kjente konseptet og har hvert år mange søkere. I løpet av fem måneder i Øst-Afrika får deltakerne en unik mulighet til å oppleve misjon på nært hold, kombinert med bibel- og misjonsstudier. Det er bestemt at Bibelskolen Fjellhaug skal overta TeFT Skole som et godkjent bibelskoleår, med oppstart i august Det nye studiet hadde per januar 2015 rekordhøye 27 søkere til 12 skoleplasser. TeFT Team er mindre grupper som reiser ut for kortere tidsrom for å besøke og bidra inn i et prosjekt. NLM ung har ansvaret for TeFT Team. I 2015 har ulike team reist til Peru, Indonesia, Etiopia og Kina. Norea Mediemisjon planlegger å sende volontører til sin partnerorganisasjon Trans World Radio (TWR). TeFT Media er et nytt konsept der deltakerne får anledning til å delta i internasjonale team med sosiale medier og ulike typer medie- arbeid. TeFT Norge er et studietilbud gjennom Bibelskolen Fjellhaug, tilrettelagt for unge mennesker som allerede har gått ett år på bibelskole. Studiet kombinerer skole og praksis i en av NLMs regioner i Norge. 2.6 VIKTIGE TEMA I KOMMENDE TREÅRSPERIODE Vi lever i den største misjonstiden som noen gang har vært. Aldri før har vi nådd ut med evangeliet til så mange mennesker. Vi ser også at antallet evangeliske kristne øker og at nye folkegrupper blir nådd med evangeliet. Samtidig har det aldri vært mer forfølgelse av kristne. I mange land over hele verden opplever kristne å bli mishandlet for sin tro. Mange kristne opplever at de betaler en høy pris fordi de ønsker å være en Jesu disippel. La oss huske på dem i bønn. Verden i dag opplever også at terror er blitt en global trussel. Terrornettverk finnes over hele verden, og de ønsker å skape ustabilitet og frykt. Mange av de minst nådde folkegruppene er i områder hvor terrortrusselen er høyere og forfølgelsen av kristne er stor. I denne situasjonen må vi be om mye visdom til å ta kloke beslutninger, samtidig som vi ikke må la frykten få hindre oss i å nå videre ut med evangeliet. Strategimeldingen «NLMs ytremisjonsstrategi frem mot 2020 Der hvor Kristi navn ikke før var nevnt» er retningsgivende for NLMs ytremisjonsarbeid fram mot NLM vil i den kommende treårsmeldingen styrke satsingen på muslimske folkegrupper og de minst nådde innenfor vedtatte satsingsområder. Det er per i dag ikke konkrete planer om nye områder. I kommende treårsperiode ønsker NLM å øke antallet utsendinger på våre misjonsfelt. Dette vil vi gjøre ut fra prioriteringene gitt i ytremisjonsstrategien og med en gradvis opptrapping for å sikre at organisasjonen har bæregrunnlag til å ha så mange misjonærer. I dag arbeider NLM blant muslimer i 10 land i tillegg til Norge. Over 50 prosent av de minst nådde folkegruppene er muslimske folkegrupper. NLM har mye kompetanse og erfaring med denne type arbeid, men ønsker å dyktiggjøre flere innen arbeid blant muslimer. Tradisjonelt har mye av NLMs arbeid vært på landsbygda. Et felles trekk i alle landene NLM arbeider i er at det skjer en sterk urbanisering. Dette var tema på vår internasjonale konferanse i 2013, og det er tydelig at alle samarbeidspartnerne har felles utfordringer. Framover vil det være viktig at vi styrker vår kompetanse på urbant arbeid. Et annet fellestrekk er at mange av våre samarbeidsland har en veldig ung befolkning. 25 prosent av jordens befolkning er mellom år, og eksempelvis Etiopia rapporterer at hele 70 11

12 Sak 2 GF 2015 prosent av befolkningen er under 30 år. Mange av de unge flytter til byene, og det er viktig at de finner forsamlinger og menigheter som oppleves relevante. Derfor blir også ungdomsarbeid et prioritert område framover. Vi ser også at verdensmisjonen endrer seg. Under den store misjonskonferansen i Edinburgh i 1910 var det en europeisk og amerikansk forsamling som var samlet. Når Lausannekonferansen ble gjennomført i Cape Town i 2010 var det over 200 land som var representert. Mye av kirkeveksten skjer nå i det globale sør og mange av de nye misjonærene kommer fra disse landene. NLM har tett samarbeid med flere kirker i det globale sør og ønsker å gå sammen med dem og samarbeide om misjon til nye områder. 3. NLM NORGE INNLEDNING NLM har noen innholdsrike år bak seg i arbeidet i Norge. Perioden var preget av en av de største omstillingene NLM har gjort noen gang. Endringen fra 16 kretser til 7 regioner ble gjennomført etter planen, og arbeidet i generalforsamlingsperioden har høstet mange frukter av dette. Selv om omstillingen «NLM 2010 en ny struktur for fremtiden» i hovedsak dreide seg om organiseringen av arbeidet, inneholdt den også viktige strategiske refleksjoner. Satsing på områdearbeid, barne- og ungdomsarbeid, forsamlingsarbeid og nyplanting, var allerede da tydelig markerte retninger. Generalforsamlingen på Lillehammer i 2012 vedtok «Strategi NLM Norge ». Mange husker bildet av «NLM-treet», med våre mange gode virkegrener og stammen som er våre misjonsfellesskap. GF vedtok også et tillegg til protokollen der generalforsamlingen ber hovedstyret i samarbeid med regionene utarbeide en strategi for etablering av kristne grunnskoler. Skolestrategien «Gi videre det viktigste» ble vedtatt av hovedstyret høsten Disse dokumentene har vært viktige styringsverktøy for hovedstyret i generalforsamlingsperioden når det gjelder arbeidet i Norge. 3.2 MISJONSFELLESSKAP Begrepet «misjonsfellesskap» blir brukt som en samlebetegnelse for alle NLMs misjonslag, misjonsforeninger, misjonsforsamlinger, barneog ungdomslag og ulike typer grupper. Utviklingen som vi har hatt de siste årene fortsetter. Per hadde NLM registrert 1996 misjonsfellesskap. Bildet viser en netto nedgang på 133 misjonsfellesskap i treårsperioden. Men det oppstår samtidig nye misjonsfellesskap i NLM. I perioden ble det totalt registrert 35 nye misjonsfellesskap. En stor del av nyetableringene skjer i tilknytning til forsamlingene i NLM. Vi vil gjerne understreke viktigheten av misjonsfellesskapene våre. Det er der vi opplever åndelig fellesskap, hører forkynnelse, ber, oppdateres på misjon og samler inn midler til misjonsarbeidet. Hver enkelt av oss trenger å være en del av et levende og varmt misjonsfellesskap. NLM er helt avhengig av denne stammen og ryggraden i organisasjonen for å utføre vårt oppdrag om å utbre Guds rike i nasjonalt og internasjonalt. 3.3 OMRÅDEARBEID Områdearbeid ble for alvor satt på dagsorden gjennom strukturendringen i ; en viktig strategisk endring som skulle gi mer nærhet til NLM, og som skulle virke utviklende og nyskapende for arbeidet. Alle våre sju regioner har opprettet områder og har områdearbeidere i aktivitet. Mange av disse står også i begynnende forsamlingsarbeid. Regionene har nå 18 områdearbeidere totalt. Flere regioner har likevel et ønske om en styrking av områdene og har også hatt problemer med å rekruttere medarbeidere til disse stillingene enkelte steder. Det er en utfordring å finne gode arbeidsmåter og definere rollen til områdearbeideren tydeligere. Flere regioner melder om behov for å styrke dette. For mange medarbeidere er det en stor overgang å gå fra tradisjonelt omreisende virksomhet til å virke i et område med tanke på oppfølging og utvikling av arbeidet. Vi ser områdearbeidet som et av de viktigste satsingene framover for at vi ikke skal miste kontakten med flere viktige områder i landet vårt. Særlig gjelder dette Bygde-Norge og mindre tett befolkede områder. Ofte er områdearbeid nybrottsarbeid som krever både tålmodighet og dristighet. Vi ønsker å etablere flere levende misjonsfellesskap og bygge opp livskraftig forsamlingsarbeid. NLM vil gjerne være tilstede lokalt med god hjelp og støtte gjennom våre områdearbeidere. 3.4 MISJONSFORSAMLINGER Strategidokumentet som ble vedtatt på GF i 2012 satte dristige mål for forsamlingsarbeidet i NLM. Målet som NLM vil arbeide mot er at vi i 2020 skal ha 100 levende misjonsforsamlinger. Tallene fra viser at vi nå har 55 registrerte forsamlinger i NLM. Antallet forsamlinger er ikke et mål i seg selv, men gir oss en tydelig retning. Vi ønsker at enda flere skal få oppleve å høre til i en misjonsforsamling i NLM. Forsamlingsarbeidet gir et helhetlig tilbud til alle generasjoner og skaper identitet og fellesskap som bevarer mennesker i troen. Vi ønsker også å være vinnende i våre nærmiljø og både sende evangeliet videre ut, og selv være sendt til de rundt oss Utvikling antall misjonsfellesskap totalt i NLM Kolonne Utviklingen i antall misjonsforsamlinger i NLM Serie Kolonne1 Våre forsamlinger forvalter sakramentene og setter forkynnelsen i sentrum. De siste tallene for dåp viser over 1000 døpte barn i NLMsammenheng. Dette er et stort ansvar som må forvaltes gjennom å legge til rette for trosopplæring i barnelag, søndagsskoler og ungdomslag. Det er også et stort bønneemne for den enkelte forsamling og for NLM som organisasjon. Vi tror at utviklingen mot flere forsamlinger i NLM vil fortsette, og vi vil arbeide aktivt for å legge til rette for dette. Flere regioner melder om økt oppmerksomhet om forsamlingsetablering, og at forsamlingstanken modnes fram mange steder. Det er også en tydelig utvikling at nye misjonsfellesskap for barn, unge og familier ofte oppstår i og rundt forsamlingene. 3.5 VEILEDNINGSTILBUD TIL MISJONSFELLESSKAP Høsten 2012 ble det igangsatt et veiledningsprosjekt for å bistå nye forsamlingsinitiativ i NLM. Totalt har nå 12 grupper vært med på veiledningen. Det er svært gledelig å se nye misjonsfellesskap vokse fram. De fleste av disse har i perioden etablert seg som misjonsforsamlinger. Mangfoldet og variasjonen er stor, og slik vil vi også ha det i NLM. Veiledningen har vært basert på erfaringer fra menighetsplanting i Norge gjennom de siste år, samlet og systematisert av Dawn Norge. I tillegg har det vært viktig å bygge solid NLM-identitet gjennom undervisning om blant annet NLMs røtter og historie, misjons- og kallstenkningen i NLM, og bibelsyn og forkynnelsen. Det ble ansatt en fellesskapskonsulent tilknyttet NLM Norge i 50 prosent stilling i I perioden har det blitt skifte av personell, og fra er det satt inn en full stilling i dette arbeidet. Framover vil vi satse på to spor i veiledningen, både til nyplanting og generelt til utvikling. Slik vil vi komme i møte også de mer etablerte misjonsforsamlingene, og tilpasse veiledningen Serie 1 12

13 GF 2015 Sak 2 lokalt og regionalt. Veiledningen er i stor grad basert på bruken av gode medarbeidere som veileder lokalt i den enkelte region. Flere regioner melder om en større bevissthet og vilje til å utvikle lokalt arbeid i retning av forsamlingsarbeid. I slike omformingsfaser av arbeidet opplever en det viktig å ha noen å tenke høyt sammen med. NLM er mangfoldig, og vi må også videreutvikle alternative modeller for steder der det ikke er aktuelt med et forsamlingsarbeid i tradisjonell forstand. 3.6 VISJONÆR SAMHANDLING Norge-strategien innførte «visjonær samhandling» som et begrep som skulle understreke at vi har store muligheter i NLM til å utnytte våre gode virkegrener til felles innsats i arbeidet. Samhandling har blitt satt på programmet mange steder i denne perioden. Et eksempel på hvordan det arbeides med dette er et pilotprosjekt som NLM barnehagene AS har gående på Nærbø, der en ser på hva barnehagen og forsamlingen kan gjøre sammen. Et annet eksempel er at det på lederplan har blitt innført faste møtepunkter mellom regionledelsene og skolene for å se på mulighetene for enda større nærhet og felles utnyttelse av ressurser. Gjenbruksbutikkene har også arbeidet med å utnytte kontaktmulighetene enda bedre, blant annet i samarbeid med innvandrerarbeidet. Flere steder har også samlokalisering av forskjellige virkegrener gitt gode resultater. Det arbeides med flere slike prosjekter i regionene. En visjonær samhandling ser mulighetene, binder oss sammen som organisasjon, og hjelper alle til å ha vårt felles mål «Verden for Kristus» klart for øyet. 3.7 SJELESORG OG VEILEDNING I perioden har det blitt satset noe mer ressurser på sjelesorg og veiledning. Det har blitt opprettet et sjelesorgnettverk i NLM, dette består av både frivillige og ansatte. Dette er et viktig tiltak for å styrke både kompetanse og vekten på sjelesorg og veiledning i NLM. Mange av oss bærer på ting som det er godt å få snakket med noen om. Våre tre ansatte veiledere og sjelesørgere får være til hjelp på denne måten. Det har også lenge vært et ønske om å satse mer på ekteskapsveiledning. Alpha-konseptet «Syv kvelder om det å være to» blir nå gradvis utbygd og tatt i bruk i NLM. Det er viktig for NLM å kunne være på banen med positiv hjelp til ektepar i en tid der mange går fra hverandre. 3.8 INNVANDRERARBEID Misjonærarbeidet i Norge har blitt styrket i siste treårsperiode. NLM har nå i deltidsstillinger to ansatte som arbeider inn mot en bestemt folkegruppe i Norge. Her møtes strategiene for NLM Utland og NLM Norge i en felles satsing. Dette er et langsiktig arbeid. Vi er også opptatt av å gi hjelp til fellesskap som ønsker mer kunnskap og trygghet i å dele troen med muslimer. Kursopplegget «Tro mellom venner» er nå tilgjengelig for forsamlinger, misjonslag, gjenbruksbutikker og andre som ønsker det. Det er en kontinuerlig utfordring til alle våre misjonsfellesskap i NLM å være åpne og inkluderende overfor våre nye landsmenn. Vi har mye arbeid foran oss på dette området, men også mye velsignelse som ligger og venter på oss. 3.9 FORKYNNELSESUTVIKLING Høsten 2013 ble det ansatt en egen forkynnelseskonsulent ved hovedkontoret. En ressursgruppe bestående av representanter for regionene og bibelskolene har arbeidet systematisk med ideer til å stadig understreke forkynnelsens viktighet, utvikle arbeidere og frivillige og å nå ut til nye med Guds ord. Dette ressursdokumentet er delt med alle regionene, og gir en flott oversikt over tanker og ideer for NLMs forkynnelsesutvikling framover. Det ble arrangert en større forkynnelseskonferanse høsten «Forum for forkynnelse» samlet over 80 ansatte med forkynneransvar til inspirasjon og erfaringsutveksling. Det er svært mange av NLMs ansatte i Norge som har forkynnelse som sin viktigste arbeidsoppgave. Vi vil fortsette å understreke viktigheten av formidlingen av Guds ord til alle generasjoner. Det arbeides aktivt med forkynnelsesutvikling i regionene, blant annet gjennom jevnlige medarbeidersamlinger og fagdager. Det har også blitt utviklet bibelundervisningskonsepter for å styrke bibelbevisstheten i våre misjonsfellesskap. Et godt eksempel er «Levande tru Bibelen i livet» fra region Nordvest REGIONKONFERANSENE OG LEDERGRUPPENE Hver region har etablert ledergrupper med regionleder, administrasjonsleder og ungleder. Ledergruppene i de syv regionene har i perioden hatt regelmessige samlinger som kalles regionkonferanser. Først 6 årlige samlinger og nå 4 samlinger per år. Dette er svært viktige møtepunkt, der hovedadministrasjonen og regionene samtaler om arbeidet. I siste treårsperiode har disse regionkonferansene blitt gradvis utviklet. Omstillingsprosessen fra kretser til regioner har gjort det mulig å etablere hyppige møtepunkt og få til et tettere samarbeid mellom hovedkontor og regionenes lederteam SKOLEARBEIDET Skolearbeidet i NLM er veldig viktig for organisasjonen vår. Mange unge møter Jesus for første gang på skolene, og svært mange blir bevart og utrustet til tjeneste. Vi når ut! GF 2012 vedtok et tillegg til protokollen der generalforsamlingen ber hovedstyret, i samarbeid med regionene, om å utarbeide en strategi for etablering av kristne grunnskoler. Skolestrategien «Gi videre det viktigste» ble vedtatt av hovedstyret høsten Strategien presenterer tre hovedområder for NLMs satsing: 1. Kristen profil ved skolene 2. Etablering av nye skoler 3. Rekruttering av nye skoleledere og medarbeidere. NLM sentralt eier alle skolene. For mange av skolene i NLM er det likevel regionene som utøver eierskapet, delegert fra hovedstyret. Skoleseksjonen har regelmessige samlinger for rektorer og skoleledere, samling for bibelskolene, samt et årlig møtepunkt mellom regionenes ledergrupper og rektorene. Hvert tredje år arrangeres også en større personalkonferanse for alle ansatte i NLM vgs. Sist var denne konferansen på Tryggheim på Nærbø. Det har skjedd mye når det gjelder nye skoleinitiativ i NLM i treårsperioden. Tryggheim Strand (grunnskole klasse) startet opp høsten Det samme gjorde Hans Nielsen Hauge videregående skole i Fredrikstad. Det skjer også ting rundt våre mer etablerte skoler. Nordborg vgs. startet høsten 2013 opp ungdomsskole. Drottningborg vgs. har også fått godkjennelse for ungdomsskole og har nå fått tjenlige lokaler og planlegger oppstart Groruddalen kristne privatskole fikk godkjenning i mars 2014, men har foreløpig ikke funnet egnede lokaler til å starte opp. De siste godkjenningene NLM har i prosess er Elvebyen ungdomsskole i Drammen og Kristiansand friskole (ungdomsskole). Begge har fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet i desember Det er også flere som venter på behandling av søknad om oppstart, blant annet Haugalandet vgs. på Karmøy, og Tryggheim Forus som vil utvide med en vgs. TIP-linje (teknikk og industriell produksjon). I tillegg til alle disse initiativene har også Danielsen skoler etablert tre nye ungdomsskoler i perioden. NLM og IMF velger medlemmer til rådet for Egill Danielsen Stiftelse. Skoleinitiativene er gledelige, men også økonomisk krevende for NLM. Det har blitt utarbeidet retningslinjer for hvordan et nytt skoleinitiativ skal behandles både lokalt, regionalt og til hovedstyret. I det etablerte skolearbeidet meldes det om møter der ungdommer tar imot Jesus. Særlig på de videregående internatskolene blir det satset på møteserier. Arbeidet med skolenes kristne profil vil fortsatt være et prioritert område i neste treårsperiode. Det samme gjelder rekruttering av gode lærere, skoleledere og medarbeidere til skolene. NLMs tre bibelskoler og Fjellhaug Internasjonale Høgskole er fremdeles svært viktige for organisasjonen vår. Bibelskolene har til dels opplevd krevende år når det gjelder rekruttering av elever, men utvikler stadig nye og attraktive tilbud som gir elevene et spennende år med innsikt i Guds ord. NLM er også avhengig av å ha gode medarbeidere med stor faglig teologisk utrustning. Utviklingen i vårt eget land, og i våre 13

14 Sak 2 GF 2015 samarbeidsland, understreker dette mer enn noen gang VIKTIGE TEMA I KOMMENDE TREÅRSPERIODE Strategien som ble vedtatt på GF 2012 er fremdeles førende for veien videre. Hovedpunktene i strategien er: Strategi NLM Norge Misjon - vårt forpliktende ansvar Sende: Ansvaret for «de minst nådde» Være sendt: Ansvaret for mennesker rundt oss Lokale misjonsfellesskap Nyplanting og veiledning av nye misjonsfellesskap i NLM Støtte og utvikle eksisterende misjonsfellesskap i NLM Forkynnelse og bibelundervisning Forkynnelsens tjeneste Bibelundervisning Tilrettelagt systematisk trosopplæring for barn og unge Bevisst lederutvikling Visjonær samhandling Forkynnelse og bibelundervisning trenger å bli arbeidet med kontinuerlig. Vi ser at vi vil være avhengige av at enda flere frivillige forkynner regelmessig i våre forsamlinger og andre misjonsfellesskap. Økningen i antall forsamlinger gir flere søndagsmøter som skal dekkes opp. Vi trenger også å fortsette arbeidet med å dele god forkynnelse og undervisning i videoopptak. Forsamlingsveksten vil fortsette, og vi ønsker å støtte både nye initiativ og allerede etablert arbeid på dette området. Erfaringene viser at svært mange av de aktive barnefamiliene i NLM er tilknyttet forsamlingsarbeidet. Områdearbeid og områdearbeiderrollen må utvikles videre. Mye av arbeidet til NLM i mindre tett befolkede området i landet vårt står og faller på om vi lykkes her. Vi ønsker å være til stede med mennesker og for mennesker, så langt det er mulig. Vi vil gjerne være enda mer utadrettede i vår tenkning og i vårt arbeid. NLM trenger å bli synlige med vårt diakonale fokus og vår deling av evangeliet til mennesker rundt oss i enda større grad. Det er også et ønske at vi i våre misjonsfellesskap i NLM kan gjenspeile mer av det flerkulturelle Norge enn vi gjør i dag. Takk og bønn Takk for alle nye misjonsfellesskap som har startet opp i siste treårsperiode. Be om at de som står i ledelsen av disse fortsatt får kjenne glede i arbeidet og at de får tjene i den kraft som Gud gir. Be om vekkelse for landet vårt og om at vi som er kristne må leve et liv med en bevissthet av å være sendt til våre nærmiljø. Takk for alle trofaste misjonsvenner som bærer misjonsarbeidet gjennom bønn, gaver og arbeid lokalt. 4. ØKONOMI NLM hovedkassens regnskapsmessige årsresultat viste i 2012 et mindre underskudd, mens de to siste årene viser et overskudd, blant annet som en følge av den gledelige økningen i gaveinntektene. Budsjettet som vedtas av hovedstyret før inngangen av hvert år viser balanse mellom inntekter og kostnader. Årsaken til at realitetene viser seg å avvike noe fra dette, skyldes flere faktorer. Både gaveinntekter, og testamentariske gaver spesielt, er krevende å estimere presist på forhånd. Det samme kan også sies om resultatene fra gjenbruksbutikkene. På kostnadssiden har man usikkerhet knyttet til overføringer til misjonsfeltene, med faktorer som bemanning og valutakurser som det er krevende å si noe om på forhånd. Også innenfor arbeidet i Norge har det denne perioden vært budsjetterte stillinger som har stått vakante. Vi etterstreber å ha en økonomistyring som ikke låser seg slavisk til et vedtatt budsjett, men hvor vi blant annet som en følge av rett-tidig og kvalitetsriktig månedlig regnskapsinformasjon kan ta grep underveis dersom det er påkrevd, eller ha muligheter for å gjøre omprioriteringer. Vi er opptatt av at disse grepene skal være langsiktige, strategiske og bærekraftige. I denne treårsperioden har det vært drevet et målrettet arbeid med å bedre regnskaps- og rapporteringsrutiner på misjonsfeltene. En tryggere forvaltning av giverkroner og behovet for løpende styringsinformasjon gjør at vi har ønsket å heve nivået på denne delen av økonomirapporteringen. Det har på noen av misjonsfeltene også vært behov for en opprydding i gamle balansetall. Dette har for noen felt medført noen store budsjettavvik denne perioden. I stor grad har avvikene hatt sin bakgrunn i balanseføringer som da har resultert i feil periodisering av kostnader. Innføring av månedsrapportering av resultat- og balansetall som gjennomgås sentralt i samarbeid med regnskapsfører, har bidratt til å heve kvaliteten på regnskapet som et av våre viktige styringsverktøy. Etter at man gjennom en konsernintern transaksjon i forrige treårsperiode fikk omgjort kortsiktig gjeld i NLM hovedkassen til langsiktig gjeld i et av NLM Eiendom AS datterselskaper, har det ikke på noe tidspunkt i denne treårsperioden vært behov for å trekke av tilgjengelig kassakreditt. Ved at vi på mellomlang og lang sikt etterstreber et aktivitetsnivå som gir balanse mellom inntekter og kostnader, skal dette også være en tydelig forutsetning for framtiden. Hovedstyret er av den oppfatning at den økonomiske soliditeten i NLM hovedkassen ved utgangen av denne treårsperioden er på et tilfredsstillende nivå. Generalforsamlingen i Trondheim i 2006 ga sin tilslutning til at man for hovedkassen skal budsjettere med en drift i balanse og at institusjonsdriften skal være økonomisk selvbærende. Selv om dette prinsippet tidvis blir utfordret, er det riktig å si at institusjonsstøtten fra hovedkassen har vært på et meget begrenset nivå i denne treårsperioden. For å skjerme vår kjernevirksomhet i regionene og på misjonsfeltene, mener hovedstyret at dette prinsippet både er hensiktsmessig og godt innarbeidet i NLM. Selv om det vil være økonomiske svingninger ved NLMs institusjoner, er det med få unntak jevnt over en forsvarlig drift ved institusjonene. Samtidig ser man blant annet at en skoleoppstart krever tilførsel av likvider utover det man får fra det offentlige, ofte som en følge av at elevtallet i en slik fase er lavere enn det man må ha for å kunne gå i balanse, mens kostnadene er dimensjonert for en langt større elevgruppe. Riktignok er denne likviditetstilførselen i stor grad gitt som ansvarlige lån, men må i en etableringsfase avsettes som tap med bakgrunn i usikkerhet om framtidig betjeningsevne. Selv om det nå er innført noe som ligner et symbolsk kapitaltilskudd til våre skoler utgjør fortsatt de offentliges støtte til privatskoler en utfordring og risiko. I prinsippet forutsettes det at private aktører, i motsetning til de offentlige, skal bære sine kapitalkostnader knyttet til lokaler selv. NLMs økonomi er ikke i stand til å yte tilskudd til våre skoler som kompensasjon for det tilskuddet de offentlige og kommunale skolene reelt får. Dette innebærer at våre skoler med dårligere rammevilkår enn det offentlige må yte tilsvarende tjeneste. Der hvor det ikke lar seg gjøre, ser man at dette i praksis gir seg utslag i en bygningsmasse hvor man ikke får utført nødvendig vedlikehold eller oppgradering. Da NLM hovedkassen som mor i konsernet står som garantist overfor Sparebanken Sør (kreditor) for bortimot all ekstern gjeld i NLMs institusjoner og enheter, ligger det i dette en vesentlig risiko om noen av disse ikke klarer å betjene sin gjeld. Dette er nok den største utfordringen med NLMs fellespanteordning. På den andre siden er det også denne ordningen som muliggjør at det kan ytes kreditt til flere av NLMs enheter som trolig ikke ville fått innvilget kreditt uten denne ordningen, siden de har for svakt pantegrunnlag. Når hovedstyret yter kreditt innenfor lånerammen til NLM er det da avgjørende at enhetene som får tildelt lån har en drift som muliggjør løpende betjening av gjelden, samt har en positiv verdijustert egenkapital om betjeningsevnen skulle vise seg å svikte. Det ble i 2012 foretatt en rentebinding på 10 år. Denne gjør at om lag halvparten av NLMs gjeld i låneavregningssystemet er bundet til en fastrenteavtale. Når rentenivået det siste året har falt ytterligere til nivåer man ikke har sett før, betyr fastrentebindingen at NLM som debitor bare delvis får ta del i denne nedgangen. På den andre siden er man jo da sikret mot de rentenivåene man hadde for noen år siden og som raskt ble meget utfordrende for flere av våre institusjoner og enheter. Generalforsamlingen i Lillehammer i 2012 opphevet det generalforsamlingen i Kristian- 14

15 GF 2015 Sak 2 sand hadde sagt i 2003 om at NLMs gjeld skulle reduseres. Hovedstyret er av den oppfatning at den totale gjelden i NLM, med tilhørende renteog kredittrisiko, er på et forsvarlig nivå. På den andre siden kan det legges til at det framover vil være naturlig at det i en organisasjon i vekst vil være prosjekter som må finansieres med en viss andel fremmedkapital. I tillegg til et regnskap for NLM hovedkassen som inkluderer aktiviteten på misjonsfeltene og i regionene, avlegges det som en følge av at man er pliktig til det, et konsolidert konsernregnskap hvor samtlige av NLMs enheter inngår. Det konsoliderte regnskapet presenterer samlede tall for NLM som med fordel leses med en viss varsomhet. I NLM-konsernet er flere av enhetene underlagt særlover, blant annet friskoleloven og lov om barnehager. Disse lovene har forrang for blant annet aksjeloven, for eksempel vedrørende utdelinger fra selskapene. I så måte sier NLMkonsernets driftsresultat lite om konsernets totale evne til blant annet å betjene gjeld. Enhetene med en mer utfordrende økonomi vil også kunne «skjule» seg blant andre sterkere økonomiske enheter, mens det utelukkende er NLM hovedkassen som bærer risikoen. For en mer komplett oversikt henvises i større grad til institusjonsrapporten som legges fram som en del av sakspapirene for generalforsamlingen. Selv om det for interne formål utarbeides regnskapstall som må sies å være i nærheten av aktivitetsbaserte, blant annet per region, misjonsfelt og hovedkontoravdelinger, avlegges NLMs offisielle regnskap og konsernregnskap etter en artsbasert oppstillingsplan. Man vil trolig med rette kunne argumentere for at man ved bruk av «God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner», med tilhørende aktivitetsbasert oppstillingsplan, ville oppnådd et mer forståelig og kommunikativt regnskap for brukere og interessenter. Samtidig er det flere av NLMs konsernselskaper (barnehager, skoler, eiendomsselskap, etc.) hvor en slik oppstillingsplan ikke vil være gjennomførbar, noe som da betyr at NLM som konsernspiss må bruke en artsbasert oppstillingsplan. Et alternativ vil kunne være å avlegge regnskap etter begge oppstillingsplanene. Det må da gjøres en avveining mellom ressursbruk og en kommunikativ presentasjonsmåte av våre regnskapstall. 5. PERSONALARBEIDET I NLM NLM personal er den nyeste avdelingen på dagens hovedkontor. Personalavdelingen vil være med på å gi personalarbeidet en god og riktig plass inn i en kontekst som NLM. Som arbeidsgiver vil NLM ta vare på ansatte ved å framstå ryddig og ha forutsigbare og ordnede forhold slik at målet for organisasjonen, «Verden for Kristus», kan realiseres. Som arbeidsgiver plikter NLM også å forholde seg til samfunnets gjeldende lover og forskrifter. om arbeidsgiver plikter NLM også å forholde seg til samfunnets gjeldende lover og forskrifter. Vi vil takke medarbeiderforeningen i NLM (MAF) for samarbeidet i denne treårsperioden. Juridisk kompetanse gjennom Virke har også vært til hjelp i flere krevende saker. Det er også et bredt samarbeid imellom flere av misjonsorganisasjonene på mange personalrelaterte tema som er med å øke kompetansen. 5.1 PERSONALRUTINER/PERSONAL- ORDNINGER I denne treårsperioden har det vært viktig å føre personalarbeidet videre i gode former. Flere rutiner og ordninger for ansatte har dermed blitt utviklet og satt i system. Nytt arbeidstiddokument ble framforhandlet mellom NLM og MAF juni Dette dokumentet er med og regulerer den ansattes arbeidstid (jf. Arbeidsmiljøloven). En annen ordning som har blitt vedtatt er dokumentet «Seniorpolitikk i NLM». I perioden har det også blitt utviklet og tatt i bruk et nytt personalsystem som omfatter alle ansatte i Norge og utlandet. 5.2 REKRUTTERING TIL TJENESTE Rekruttering til tjeneste er en stor del av arbeidet i NLM Personal. På vegne av NLM Utland rekrutterer personalavdelingen både korttids- og langtidspersonell. Tendensen de senere årene er at cirka halvparten av dem som har reist ut til misjonærtjeneste er nyrekrutteringer. Vi får nesten daglig henvendelser fra spesielt unge mennesker som tenker på tjeneste, og vi avholder intervjuer med nye kandidater ukentlig. Det oppleves som et privilegium! Rekrutteringsprogrammet «Veien til tjeneste» har blitt videreført i hele perioden og kull nummer fire startet opp høsten Høsten 2015 vil det bli en samling for alle som tidligere har deltatt på programmet. Vi har også begynt å se tydelige resultater av programmet gjennom at de første enhetene nå er antatt og klar for tjeneste utenlands. Flere tidligere deltakere er også blitt ansatt i arbeidet i Norge eller er med og gjør en uvurderlig innsats på frivillig basis. Også for rekrutteringsarbeidet i Norge har personalavdelingen vært med på å bedre rutinene og heve kompetansen ved å utarbeide maler for hele rekrutteringsprosessen. 5.3 HMS Arbeidet med Helse, miljø og sikkerhet har en viktig plass i en så kompleks organisasjon som NLM. Det har blitt gjennomført flere tilsyn fra arbeidstilsynet i løpet av perioden. Dette har blitt fulgt opp der pålegg har blitt gitt, og påleggene har blitt opphevet. Nye nødvendige rutiner har blitt utarbeidet ved behov. Det har også kommet på plass arbeidsmiljøutvalg (AMU) som består av fire representanter fra både arbeidsgivers og arbeidstakers side. Alle regioner og hovedkontoret har eget verneombud. I tillegg har det blitt valgt hovedverneombud. For tiden arbeides det aktivt med HMS-arbeidet for utestasjonerte. Det har blitt avholdt samlinger for verneombudene og lovpålagt HMS-kurs. I perioden har det også blitt avholdt to arbeidsmiljøundersøkelser våren 2012 og høsten Den siste inkluderte også utestasjonerte ansatte. Begge undersøkelsene viser svært høy grad av trivsel og identifisering med organisasjonen. Undersøkelsene har en viktig verdi i seg selv da det gir den ansatte en mulighet til å gi tilbakemelding om hvordan det oppleves å være ansatt i NLM. Undersøkelsene har blitt fulgt opp med regionale/avdelingsvise samlinger. Som en del av HMS-arbeidet har også beredskap blitt gitt oppmerksomhet. Flere hendelser utenlands (ulykker, sykdom og naturkatastrofer) har gitt verdifull læring og vist viktigheten av å ha forberedte beredskapsrutiner og kjente kommandolinjer. Det har blitt utarbeidet maler for beredskapsplaner i Norge og det har også blitt avholdt felles øvelse for regionlederteamene. Beredskap er også et av innsatsområdene etter arbeidsmiljøundersøkelsen. Vi vil takke Ressurs og beredskapsteamet (ROB) ved Institutt for sjelesorg, Modum Bad, for kyndig og nødvendig hjelp i krevende situasjoner. 5.4 KURS OG VEILEDNING I perioden har arbeidsveiledning for ansatte blitt videreført. Dette er et felles samarbeid mellom IMF, NMS, Søndagsskolen og Normisjon. Tilbudet inkluderer gruppeveiledning eller individualveiledning. Alle avdelingsledere i både Norge og Utland har veiledning som fast ordning. Høsten 2014 startet den tredje veilederutdannelsen opp. Ulike kurs og samlinger har blitt arrangert i løpet av treårsperioden, blant annet misjonærkurs for hjemkomne misjonærer og utreisekurs for nye misjonærer. I 2015 vil dette bli videre utviklet ved at forberedende kurs for nye utsendinger utvides. Verktøyet «Samtalehjelp for ledere» er også i ferd med å bli tatt i bruk i organisasjonen. Opplæring og kompetanseheving er også et av innsatsområdene etter arbeidsmiljøundersøkelsen i OPPFØLGING AV BARN MED OPPVEKST OG SKOLEGANG I UTLANDET Prosjektet «Oppvekst og skolegang i utlandet» ble avsluttet i I denne treårsperioden har det i samarbeid med IFS på Modum blitt avholdt samlinger på Modum for barn med utenlandsoppvekst. I samarbeid med Norme har det også blitt avholdt «Inn for landing», en samling for ungdom med flerkulturell erfaring gjennom utenlandsopphold. Sommeren 2013 vedtok ho- 15

16 Sak 2 GF 2015 vedstyret «Family policy» som skal sikre familier med barn som reiser utenlands gode ordninger. Dokumentet viderefører kunnskap, erfaringer og holdninger fra blant annet prosjektet. Høsten 2013 ble NLM sammen med Frikirken stevnet for Stavanger Tingrett av en kvinne med oppvekst utenlands. Organisasjonene ble ikke kjent erstatningspliktige i tingretten, men saken ble anket videre til Gulating Lagmannsrett. Senere ble anket trukket og saken endte med et forlik. Dette var en vond og belastende sak for alle berørte. 5.6 SEKSUELLE KRENKELSER I NLM er det nulltoleranse for seksuell trakassering, seksuelle krenkelser og overgrep. Dette gjelder for ansatte, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere innenfor alle virksomhetsområder. NLM har igjen måttet håndtere flere krenkelsessaker i denne treårsperioden. Alle sakene har blitt håndtert i tråd med de felles retningslinjene for IMF, Normisjon, NMS og NLM (retningslinjene er tilgjengelige på nlm.no). Det arbeides mye med forebygging og holdningsskapende arbeid på alle nivåer og arenaer i NLM. Som organisasjon er NLM avhengig av tillit. Alle ansatte og frivillige i utadrettet arbeid må levere politiattest. Vi er også avhengige av at de som har blitt utsatt for seksuelle krenkelser våger å fortelle om dette. Konsekvensene for de som har krenket har vært at ansatte har måttet slutte i sin tjeneste eller at frivillige med tillitsverv har måttet tre ut av oppgavene. 6. INFORMASJONS-, MARKEDS- OG MEDIEARBEIDET Også de siste årene har det skjedd store endringer i norsk medievirkelighet. For eksempel er det i dag mer vanlig å lese aviser på mobilen og nettbrett enn ved hjelp av en PC. Utviklingen berører også NLM. Vi må forholde oss til den tekniske utviklingen og ønsker å bruke nye muligheter for å nå lenger ut med informasjon. I løpet av den siste treårsperioden har informasjonsavdelingen blant annet satset mer på videoproduksjon. Dette skyldes blant annet at det på stadig flere bedehus finnes gode prosjektorer, og mange ønsker å bruke denne for å formidle misjonsinformasjon. Vi ønsker å nå ut med informasjon som engasjerer og inspirerer om misjonsarbeidet vårt gjennom ulike kanaler. Vi bruker nlm.no aktivt, er til stede på Facebook, utgir Utsyn, og har iblant annonser og innstikk i aviser som Vårt Land og Dagen. I tillegg ønsker vi å legge til rette for god informasjon i foreninger og forsamlinger. Mye materiell kan lastes ned på våre nettsider. Vi ser det som svært viktig at utsendingene våre selv kommer ut med informasjon om arbeidet de står i og prøver å videreformidle denne. 6.1 STRUKTURELLE ENDRINGER Den siste treårsperioden har informasjonsavdelingen satset enda mer målrettet på markedsarbeidet. Vi ønsker at alle givere blir godt ivaretatt og får informasjon om prosjektene de støtter. I 2011 ble det ansatt en markeds- og innsamlingsleder som har et særlig ansvar for dette. I 2013 ble det også ansatt en innsamlingskonsulent. Det er blitt arbeidet grundig i avdelingen med å få orden på giveravtaler som ikke har fungert. Vi bruker også store ressurser på å følge opp innsamlingsprosjekter ved NLMs heleide og deleide skoler. Ved utgangen av 2011 er antall ordinært betalende abonnenter på Utsyn og på Superblink I tillegg kommer 650 søsken som har egen nettilgang i Superblink. Gjennom ELIM gis omkring 530 gaveabonnement. Det finnes også noen bulkabonnement (flere blad til samme adresse) og Utsyn gis gratis til ansatte. For statistikk, se figur 6.1. Gjennom Utsyn og Superblink samles det inn betydelige beløp til NLMs arbeid. Utsyn har egne innsamlinger knyttet til presentasjon av misjonsarbeidet og utsendelse av giroer. Det settes også fokus på fast givertjeneste gjennom året. Superblink knytter sin innsamling til «Barnas misjonsprosjekt». 6.2 UTSYN Utsyn utkommer hver 14. dag og har den siste tiden normalt bestått av 24 sider. I format og form har det bare blitt foretatt mindre justeringer de siste årene. Vi planlegger å evaluere Utsyn grundig i 2015 og om nødvendig gjøre endringer fra Seks nummer av Utsyn blir brukt for å formidle regionstoff i Utsyn. Det settes av 8 9 sider til stoff som regionene produserer og har redaktøransvaret for. Konsekvensen er at Utsyn kommer disse seks gangene med syv ulike utgaver. Disse bladene sendes både til ordinære abonnenter av Utsyn og til de som ønsker å få bladet gratis tilsendt. I de fleste av numrene legges det også ved en giro. På grunn av en stram bemanningsreduksjon Statistikk over UTSYN og SUPERBLINK har det vært færre oppdateringer på nlm.no av nettsaker produsert av Utsyn enn ønskelig. Fra 2015 satses det enda mer på nett, og vi håper på en forbedret nyhetsproduksjon. 6.3 SUPERBLINK Superblink barnas medieklubb ble startet i 2006 som en videreføring av barnebladet Blink (tidligere Blåveisen) og Barnas Kassettklubb. Klubben er et samarbeid mellom NLM, Norea Mediemisjon og Indremisjonsforbundet. Klubben er for barn mellom 5 12 år og teller for tiden rundt medlemmer. Medlemmene i klubben får hvert år åtte blad, tre cd-er og enkelte småting i posten. I tillegg har de tilgang til en trygg, engasjerende og lærerik verden på Internett (superblink.no). Vi foretok en grundig oppgradering av dette nettstedet våren Superblink er et unikt tilbud, både nasjonalt og internasjonalt. Klubben er et nyttig redskap i arbeidet med å nå barna med evangeliet. Det er et viktig bidrag til trosopplæringen i hjemmet, og et sted der det skapes engasjement for misjon. Superblink fungerer også som informasjonskanal for Barnas Misjonsprosjekt som årlig samler inn omkring 1,7 millioner kroner. Spesielt gjennom «Stille sted» i superblink.no kommer vi i nærkontakt med barna. Her kan de komme med sine tanker, spørsmål og bønner. Bønnene deres blir bedt for, og hvert spørsmål får svar. Bare det siste året har redaksjonen fått nærmere meldinger i den interaktive postkassa. Dette gir en unik mulighet til å få del i hva barna er opptatt av, få ideer til nye ting i klubben og til å gi barna bibelske svar på ting de lurer på. Det kommer stadig gode tilbakemeldinger til klubben om at den betyr mye for mange. Utfordringen ligger i å nå ut til stadig flere. Barna vokser ut av målgruppen, og det må stadig fylles på med ny tilvekst. Mange misjonsforeninger velger å gi Superblink til 6-åringene i en barnehage i nærheten, andre prioriterer å bruke midler på å gi medlemskap til medlemmer i en forening, kor eller søndagsskole. Et mål er også å nå lenger ut i Den norske kirke og andre kristne organisasjoner og menigheter. Vi har i 2014 startet en samtale med NLM-barnehagene om samarbeid Utsyn Nye Oppsigelser Netto endring Superblink Nye Oppsigelser Netto endring Figur

17 GF 2015 Sak 2 Det er to redaktører som deler ansvaret for Superblink; den ene er formelt ansatt i Norea Mediemisjon, den andre i NLM. I tillegg har klubben en grafisk designer i 60 prosent stilling. Klubben har eget styre der alle tre organisasjonene er representert. 6.4 ANNET INFORMASJONSARBEID nlm.no ble svært endret og forbedret i Det arbeides jevnlig med å oppdatere og forbedre funksjonaliteten. På nettsidene gis det svært mye informasjon om arbeidet på feltene og i regionene i Norge. Det ligger også ute informasjon om institusjoner, skoler og annen aktivitet i regi av NLM. nlm.no har et desentralisert redaktøransvar, noe som fører til at det er store variasjoner når det gjelder oppdatering og oppfølging av de enkelte sidene. Kvaliteten på informasjonen varierer nok også noe. I stor grad har enheter knyttet til NLM, slik som skoler, leirsteder og forsamlinger, egne nettsider. Disse har gjerne en link til nlm.no. Tett knyttet til nlm.no er prosjektkatalogen. Denne har også en egen nettside (prosjektkatalogen.no). De siste par årene har vi gått bort fra tanken om at prosjekt kan reserveres. Isteden gir vi beskjed om at hvis det kommer inn mer penger på et spesifikt prosjekt enn prosjekts ramme, vil disse overføres til annet arbeid på samme misjonsfelt. Informasjonsavdelingen har også til oppgave å formidle pressemeldinger og håndterer henvendelser fra presse, skoleelever og andre. Vi synes det er utfordrende å nå ut med positiv informasjon om alt det gode arbeidet som drives på feltene våre. Men det er mange som følger NLM på Facebook og som får informasjon på den måten. I 2011 ble det ansatt en videoprodusent i halv stilling ved informasjonsavdelingen. Senere er stillingen blitt økt. Han har både til oppgave å lage små og store filmer, og å systematisere videomateriale som allerede eksisterer. De siste årene er det blitt produsert en mindre informasjonsfilm hver måned til månedens misjonsland. Vi får gode tilbakemeldinger på dette tiltaket og har inntrykk av at filmene vises i mange foreninger og forsamlinger. 7. DE SELVSTENDIGE SELSKAPENE 7.1 LUNDE FORLAG AS Lunde Forlag AS har også i siste treårsperiode gjennomgått vesentlige endringer. Etter et underskudd i 2012 på cirka 1,8 millioner kroner der cirka to tredeler var forårsaket av nedskriving av aksjeposten i VIVO A/S, ble det gjennomført kraftige endringer i kostnadsstrukturen i forlaget. Dette arbeidet ga resultater allerede i 2013, der underskuddet ble redusert til kroner. Det har ikke lykkes å øke salgsvolumet i denne treårsperioden. Noe av årsaken til det må tilskrives den vanskelige situasjonen i bokhandelbransjen i Norge. I Stavanger og Bergen har til sammen tre butikker tilsluttet VIVO-kjeden (tidligere Bok & Media) opphørt, uten at nye kanaler har kommet til. For Lunde Forlag er disse byene blant våre største markeder, og det har så langt vært vanskelig å kompensere for tapt salg der. Høsten 2014 ble Luther Forlag AS kjøpt opp av Lunde Forlag. Forlagene ble fusjonert Vi har tro på at denne prosessen skal gi oss større slagkraft i markedet framover. Bokklubben Perspektiv er fortsatt viktig for forlaget, selv om vi ser at antall medlemmer er nedadgående. Lunde Forlag ønsker fortsatt å gi ut bøker med et solid kristent verdigrunnlag i et antall av cirka 40 titler per år. Mot slutten av 2014 hadde forlaget sju ansatte fordelt på cirka seks årsverk. Det har i siste treårsperiode vært skifte av leder i forlaget. Ved årsskiftet 2013/2014 overtok Tom Teien stillingen som forlagssjef etter Espen Ottosen. Styreleder i Lunde Forlag AS er Ranveig Skraastad Gulbrandsen. 7.2 NOREA MEDIEMISJON Årsregnskapet for 2012 og 2013 viste betydelige underskudd. I juni 2014 sendte styret ut et brev til Noreas støttespillere med oppfordring om å bidra til å styrke økonomien. Noreas venner tok utfordringen og løftet i flokk. I siste halvår av 2014 økte gaveinntektene så mye at en for året sett under ett gikk med overskudd. Norea Mediemisjon ønsker å være en solid støttespiller i åndskampen i tiden som kommer. Gjennom nettradioene Norea og Norea+ bidrar vi til at kristne blir styrket i troen og bevart som Guds barn, og legger til rette for at mennesker som ennå ikke har tatt imot Jesus skal få mulighet til å bli kjent med ham. Programserier med fokus på bibelundervisning og trosforsvar vil bli distribuert på egne nettradioer, og de vil i tillegg bli gjort tilgjengelige for alle de kristne lokalradioene som Norea samarbeider med. Nettsiden norea.no/webpastoren med Asbjørn Kvalbein har i årenes løp nådd svært mange mennesker med sjelesorg, veiledning og forbønn. Dette tilbudet videreføres. Omlag 60 prosent av verdens befolkning bor i områder som er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet, og mer enn 90 prosent av de minst nådde menneskene i verden bor nettopp i slike land. Norea ønsker å styrke arbeidet nettopp mot slike områder. Vi arbeider for å styrke engasjementet for undertrykte kvinner gjennom «Prosjekt Hanna», og radioprogrammet «Håpets kvinner» får kvinner i mange land til å oppleve fellesskap og trøst. Norea har nå en egen norsk koordinator for dette arbeidet i halv stilling. Norea Mediemisjon har tatt initiativ til et tettere samarbeid med NLM på ulike misjonsfelt, hele tiden med et målrettet ønske om på å nå videre ut blant de minst nådde. Et resultat av dette er at Norea og Noreas partner i Indonesia fra og med 2015 vil samarbeide tettere med NLMs utsendinger for å nå unådde folkegrupper i Indonesia. Norea Mediemisjon har den siste treårsperioden utarbeidet en ny langsiktig strategi med en klar hovedmålsetting: Gå videre ut med evangeliet til de minst nådde folkegruppene i verden. I samme periode er prøveprosjektet «ikirken» blitt skrinlagt, medielotteriet er blitt lagt ned og ansvaret for driften av Gimlekollen Radio er blitt overtatt av NLM Region Sør. Norea Mediemisjon framstår i 2015 som en sunn organisasjon, med god økonomi og en klar målsetting. Organisasjonen videreutvikles nå primært som en effektiv spesialenhet for vanskelige utenlandsoppdrag. Det arbeides kontinuerlig med å skaffe flere støttespillere til Norea. Med en tydelig strategi i bunnen, og en klar målsetting for hva en ønsker å oppnå, ligger mye til rette for at dette vil lykkes. 7.3 NLM BARNEHAGENE AS I hovedsak driver NLM sitt barnehagearbeid i et eget aksjeselskap, NLM-barnehagene AS. Selskapet er direkte underlagt hovedstyret, mens regionene oppnevner egne eierstyrer for hver barnehage lokalt. En ny flott barnehage har blitt startet i treårsperioden, Toftøy barnehage i Øygarden kommune, og organisert som et datterselskap til NLM-barnehagene AS. NLM-barnehagene AS har også overtatt Lilleval barnehage AS, organisert som et datterselskap til NLM-barnehagene AS. NLM har også flere samarbeidsbarnehager, hvor en samarbeider med andre organisasjoner om driften. Det er i treårsperioden opprettet en visjonær samhandlingsgruppe på Nærbø i Rogaland med representasjon fra barnehage, region og misjonsfelleskap, med tanke på å gi tilbud om å presentere den kristne troen til foreldregruppa år. Med utviklingen i norsk skole over mange år, herunder sterkt redusert kristendomsundervisning, er det desto mer viktig å bidra til kristen opplæring i hjem og samfunn. Våre barnehager er et svært viktig ledd i denne sammenheng. Rekruttering av kristent fagpersonell er en stor utfordring for misjonen sitt arbeid i barnehagesektoren. I flere barnehager er det utført rehabilitering og utbygging. Fredheim barnehage i Stavanger har rehabilitert og bygget ut slik at barnehagen framstår som en fin fireavdelingsbarnehage. 17

18 Sak 2 GF 2015 Det er flott å kunne ha mulighet til å drive barnehager med kristent formål, hvor kristen tro, etikk og menneskesyn skal være grunnlaget for alt som barnehagen foretar seg. Det oppfordres til å legge dette store arbeidet, herunder barna, foreldre og tilsatte, fram for Gud i bønn. Per desember 2014 vises det til over barn i NLM-barnehagene, da inkludert samarbeidsbarnehagene. 7.4 NLM GJENBRUK Det har vært tre spennende år for kjeden NLM gjenbruk, med stadig vekst i antall butikker, frivillige, omsetning og overskudd. I 2012 ble det startet to nye butikker i Kvinesdal og Rennesøy. Bjarte Rydland begynte i januar som administrasjonskonsulent i kjeden. I 2013 ble det én ny butikk, og den startet på Finnsnes. I 2014 skjedde det mye. Fra januar gikk en fra å være et AS, (Misjonssentralen Gjenbruk AS 100 prosent eid av NLM) til å bli en avdeling i Norsk Luthersk Misjonssamband. Tor Magne Normann ble ansatt for å føre regnskapet for NLM gjenbruk. Det ble startet tre nye butikker dette året; i Kristiansund, på Haugenstua i Oslo (i samarbeid med KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid) og på Bjorli. Sveinung Lianes, som har bygget opp kjeden med gjenbruksbutikker i NLM, sluttet som daglig leder sommeren Han har lagt ned en stor innsats på mange områder i NLM, og har nå sist brukt sin energi og kreativitet til å bygge opp en imponerende kjede med gjenbruksbutikker. Hovedstyret vil gjerne uttrykke en stor takk! Bjarte Rydland tok over etter Sveinung Lianes som daglig leder. Samtidig startet Tom Røsberg som frivillig (100 prosent stilling, ulønnet) i administrasjonen. Hovedkontoret for NLM gjenbruk ble også flyttet til NLMs hus på Hamar, Brukshuset. Administrasjonen har nå sine kontorer der. Kjeden skiftet høsten 2014 navn fra Misjonssentralen Gjenbruk til NLM gjenbruk. Ved utgangen av 2014 hadde NLM gjenbruk 29 butikker fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, med cirka frivillige, en omsetning på 42 millioner kroner og ett overskudd på 25 millioner kroner. Det er stor grunn til å rette en takk til alle frivillige som gjør dette mulig! NLM gjenbruk får bety noe for de frivillige som jobber der gjennom meningsfulle oppgaver og et felleskap å være med i. NLM gjenbruk betyr også noe for de tusenvis av kunder som besøker butikkene hver uke. Det er et sted hvor de kan sette seg ned, få en kopp kaffe og en vaffel gratis, og slå av en prat med de frivillige eller med andre kunder. Noen av de største butikkene har mellom kunder innom i løpet av en åpningsdag. Butikkene får bety noe vesentlig for å ta vare på miljøet vårt, gjennom å forlenge levetiden til ting som allerede er produsert, og dermed redusere avfallsmengden betydelig. Og så vet vi at overskuddet betyr en forskjell for mennesker over hele verden gjennom NLMs globale diakonale arbeid, evangelisering og bistand. Gjennom å gi, handle og å være med som frivillig i NLM gjenbruk, kan vi være med å bringe håp og utgjøre en forskjell for mennesker i Norge og til jordens ender. NLM gjenbruk ser fortsatt framover og ønsker å etablere flere nye butikker, og kanskje når vi 35 butikker i løpet av Gjennom driften av butikkene blir folk frelst, og det blir penger til misjon. Begge deler er viktig. Butikkene har et stort potensiale i møte med mennesker i vårt eget land og for å generere overskudd så vi kan drive misjon under mottoet «Verden for Kristus». 8. AVSLUTNING BE OG ARBEID Oppdraget med å forkynne evangeliet om riket over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag er gitt oss av Jesus selv (Matt 24,14). Han har selv lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende (Matt 28,20). Grunnlaget for oppdraget er Guds frelsende handling i Jesus Kristus. Han har forsonet verden med seg selv, og gitt oss forsoningens tjeneste (2 Kor 5,18 21). Derfor arbeider vi frimodig med å lage gode og tjenlige strategier og handlingsplaner med en klar erkjennelse av at vi ikke makter noe uten at Gud bærer det hele. Vi vil omslutte alt i bønn, og oppfordrer igjen generalforsamlingen til å be for arbeidet og arbeiderne. FORSLAG TIL VEDTAK: Generalforsamlingen godkjenner hovedstyrets fremlagte treårsmelding og regnskap for treårsperioden KONSERNREGNSKAP Med bakgrunn i plassmangel finnes ikke NLMs konsernregnskap i saksheftet, men det er gjort tilgjengelig på nlm.no/gf. Konsernregnskapet er trykket opp i noen eksemplarer og kan deles ut til de som ønsker det under forhandlingene. De formelle revisjonsberetningene for 2012, 2013 og 2014 er også gjort tilgjengelige på nettsidene. I saksheftet er de erstattet med et oppsummeringsnotat fra revisor for årene For oversikt over nøkkeltall i de ulike enhetene som inngår i konsernregnskapet henvises det til konsernrapportene på side I denne oversikten vil det også fremkomme totaltall. Disse vil avvike noe fra konsernregnskapet på grunn av at konserntransaksjoner og mellomværender er eliminert. Du kan også få tilsendt konsernregnskap og revisjonsberetninger ved å ringe NLMs sentralbord, tlf

19 GF 2015 Sak 2 ÅRSBERETNING 2014 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND - HOVEDKASSEN Virksomhetens art Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjonen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil utdanne og sende misjonærer fra Norge, samt utdanne nasjonale medarbeidere på misjonsfeltene. NLM driver arbeid i Etiopia, Indonesia, Japan, Kinaregionen, Mongolia, Nord-Afrika, Sentral-Asia, Sør-Amerika, Vest-Afrika og Øst-Afrika. Det internasjonale arbeidet er både innenfor helse, bistand/diakoni, utdanning, evangelisering/menighetsarbeid og bibeloversettelse. Mediearbeid drives i både inn- og utland. Det nasjonale arbeidet er organisert i 7 regioner; Øst, Sør, Sørvest, Vest, Nordvest, Midt-Norge og Nord, hvor bærebjelken er arbeidet i de store og mindre misjonsfellesskapene. Misjonslag, foreninger og forsamlinger er innmeldt i de respektive regionene, totalt 1994 fellesskap i 2014 (2076 i 2013). I tillegg eier og driver NLM en rekke leirsteder, barnehager, skoler, gjenbruksbutikker og nærmiljøsentra. NLMs hovedkontor er lokalisert i Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Fortsatt drift Soliditeten og likviditeten i NLM er på et tilfredsstillende nivå. Det har ikke vært behov for å trekke av tilgjengelig kassakreditt etter at den for noen år tilbake, gjennom en konsernintern transaksjon, ble omgjort fra kortsiktig gjeld i NLM hovedkassen til langsiktig gjeld i et av NLM Eiendom AS` datterselskaper. Dette underbygger at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses for å være bra, noe den nyeste arbeidsmiljøundersøkelsen støtter opp om, da den viser en høy grad av trivsel. Sykefraværet i 2014 har vært 3,17 prosent (2,2 prosent i 2013). Det har ikke vært alvorlige personskader eller ulykker i forbindelse med virksomheten i Likestilling NLMs hovedadministrasjon, forkynnere, regioner og utsendinger til misjonsfeltene bestod av totalt 265 årsverk i 2014 (261 i 2013), hvorav kvinneandelen utgjorde 40,7 prosent (41,2 prosent i 2013). Hovedstyret består av 7 medlemmer, hvor alle er menn. Organisasjonen arbeider kontinuerlig med å øke andelen av kvinner i aktuelle ledende stillinger, og har fokus på dette i rekrutteringsarbeidet. Ytre miljø NLMs aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet Årsresultatet for 2014 er kroner. Tilsvarende resultat i 2013 var kroner. Man etterstreber en balanse i økonomien på lang sikt. Hovedårsaken til overskuddene de siste par årene har vært testamentariske gaver langt over det budsjetterte. Sentrale risikofaktorer NLM hovedkassen, som mor i konsernet, står som garantist overfor Sparebanken Sør (kreditor) for bortimot all ekstern gjeld i NLMs institusjoner og enheter. I dette ligger det en vesentlig risiko om noen av enhetene ikke klarer å betjene sin gjeld, og er nok den største utfordringen med NLMs fellespanteordning. På den andre siden er det også denne ordningen som muliggjør at det kan ytes kreditt til flere av NLMs enheter som trolig ikke ville fått innvilget kreditt på egenhånd, som en følge av for svakt pantegrunnlag. Når hovedstyret yter kreditt innenfor lånerammen til NLM er det avgjørende at enhetene som får tildelt lån har en drift som muliggjør løpende betjening av gjelden, samt har en positiv verdijustert egenkapital om betjeningsevnen skulle vise seg å svikte. For å redusere risikoen knyttet til rentesvingninger, er halvparten av all NLMs gjeld bundet til en fastrenteavtale. Likviditetsmessig er den største utfordringen for NLM at rundt 25 prosent av årets totale gavebeløp kommer inn i desember. Denne utfordringen har imidlertid vært betydelig mindre etter at NLM Hovedkassen ble kvitt sin kortsiktige gjeld. NLMs virksomhet er i stor grad finansiert av gaver fra misjonsvenner og støttespillere. Det er generelt en utfordring for en virksomhet som NLM at de ordinære gaveinntektene ikke øker i takt med den generelle kostnadsveksten fra år til år. I 2014 har NLM likevel hatt en gledelig oppgang i de ordinære gaveinntektene, antakelig på grunn av et økt antall faste givere og flere store enkeltgaver. I tillegg til ordinære gaver har NLM testamentariske gaver, samt inntekter fra NLM Gjenbruk. Arv er naturligvis en noe uforutsigbar post. Gavene fra NLM Gjenbruk har økt med årene, da de har et økende antall butikker hvert år med stadig flere frivillige, engasjerte butikkmedarbeidere. Selv om det har vært noe svingninger i de ulike gavekategoriene de siste årene, har gaveinntektene på tvers av alle kategorier vært relativt stabile. Vi forventer derfor stabile inntekter i fremtiden, og for å unngå unødig risiko vil vi opprettholde en stram kostnadsstyring. For fremtiden har vi derfor tro på en stabil økonomisk drift. Det er også en viss risiko knyttet til overføring av midler til misjonsfeltene. Det internasjonale arbeidet blir dyrere for NLM når kronen svekkes mot den amerikanske dollar, fordi det som regel betyr at kronen også svekkes mot de andre valutatypene NLM regelmessig kjøper. Da vi ikke har sikret oss valuta hittil, regner vi med at en ytterligere svekket krone vil ha en negativ effekt for NLM i Fremtidig utvikling NLMs strategi for det internasjonale arbeidet i fremtiden er en dreining av ressursene inn mot de minst nådde folkegruppene, det vil si områdene hvor færrest mennesker har hørt det kristne evangeliet. Innen 2020 ønsker NLM å bruke 60 prosent av sine midler i det internasjonale arbeidet på disse folkegruppene. I det nasjonale arbeidet er strategien blant annet å satse på nyetablering av misjonsfellesskap. Det har også de siste par årene vært flere initiativ til oppstart av nye skoler. To skoler startet høsten 2014 og ytterligere en skole starter høsten

20 Sak 2 GF 2015 Disponering av årsresultat Overført fra egenkapital med bindinger: Overført til annen egenkapital: Sum disponert: Takk Hovedstyret takker misjonsvennene for trofast givertjeneste og godt samarbeid. Takk til alle frivillige og lønnede medarbeidere, støttegrupper, samarbeidskirker og samarbeidene misjoner i Norden. Hovedstyret vil også takke Norad, Digni, KNIF og Sparebanken Sør for godt samarbeid. Norsk Luthersk Misjonssamband Hovedkassen Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Gaveinntekter Testamentariske gaver Gaver fra Aksjon Håp Offentlige tilskudd Tilskudd fra Norad og samarbeidende organisasjoner Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Overføringer til misjonsfeltene (AM/DNS) Støtte til nasjonale kirker Prosjektarbeid på felt (Norad, Aksjon Håp, annet) Varekjøp Lønnskostnader m.m. 4, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Særlige poster -konsernavsetninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Utbytte fra datterselskap Renteinntekt fra konsernselskap Annen bank-/finansinntekt Nedskrivning eierandeler i datterselskap/institusjoner Annen bank-/finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før overføringer Overføring fra NLM Gjenbruk Overføringer fra andre institusjoner i Norge Overføringer til andre institusjoner i Norge Årsresultat Disponering av årsresultat Overført til / fra egenkapital med bindinger Overført til / fra annen egenkapital Sum disponert

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

NLM 2020 Misjonsstrategi mot år 2020 HANDLINGSPLAN 2013-2016

NLM 2020 Misjonsstrategi mot år 2020 HANDLINGSPLAN 2013-2016 NLM 2020 Misjonsstrategi mot år 2020 HANDLINGSPLAN 2013- Innledning... 2 ASIA... 3 Handlingsplan for Japan 2013-... 3 Handlingsplan for Indonesia 2013-... 4 Handlingsplan for Sentral-Asia 2013-... 5 Handlingsplan

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 5.-6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Roald Gulbrandsen

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010-2013

HANDLINGSPLAN 2010-2013 HANDLINGSPLAN 2010- Innledning... 2 ASIA... 2 Handlingsplan for Sentral-Asia 2010-... 2 Handlingsplan for KF-Kina 2010-... 3 Handlingsplan for Kinaregionen 2010-... 4 Handlingsplan for Mongolia 2010-...

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 17.-18.4. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Gunnar Indrebø Svenning Bjørke Roald Gulbrandsen (fra fredag kl. 12)

Detaljer

Dato: 4.-5.6.2015 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Gunnar Indrebø Reidar Bøe Roald Gulbrandsen

Dato: 4.-5.6.2015 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Gunnar Indrebø Reidar Bøe Roald Gulbrandsen REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 4.-5.6. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Gunnar Indrebø Reidar Bøe Roald Gulbrandsen Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Nord. 1.2 Regionens arbeidsområde er Svalbard og Finnmark, Troms og Nordland fylker

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE Vedtektene har status som generalforsamlingens anbefalte vedtekter for menighetene i Misjonskirken Norge. Generalforsamlingen kan endre vedtektene

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 HOVEDPUNKTER MISJON VÅRT FORPLIKTENDE ANSVAR Sende: Ansvaret for «de minst nådde» Være sendt: Ansvaret for mennesker rundt oss LOKALE MISJONSFELLESSKAP

Detaljer

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud!

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! Den verste fattigdom Det dypeste mørke Den tyngste byrde.. er et liv uten kjennskap til Jesus Kristus. Det største svik.. er å la mennesker leve og dø uten å få bli kjent

Detaljer

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen (fredag) Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen (fredag) Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.-7.6. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen (fredag) Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Svenning Bjørke

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND 1 FORMÅL OG MOTTO 1.1 FORMÅL Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land. Menigheten

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.12. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide

Detaljer

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND IL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND j Je;1/....... Q 3 1 i4........., f Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 27.11.2006 Staten og Den norske kirke - Høring Hovedstyret

Detaljer

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen SMÅGRUPPER I MENIGHETENE I vår norske tradisjon har vi ofte ikke stilt oss spørsmål om hvordan smågruppearbeidet skal

Detaljer

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA Oslo, den 20.mars 2017 1368 Stabekk Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak Leder (Chaimian) Church Bawi Vum Liankal

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 3.- 4. mai Til stede: Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Terje Eggebø Fra administrasjonen

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan NLMs Misjonsstrategi mot år 2020, vedtatt på NLMs generalforsamling 2009 Handlingsplan 2016-2019 INNHOLD Innledning... 2 ASIA... 2 AFRIKA... 8 SØR-AMERIKA... 13 FLERKULTURELLE NORGE... 14 Totalbudsjett

Detaljer

«Familier i utetjeneste»

«Familier i utetjeneste» «Familier i utetjeneste» Norsk Luthersk Misjonssamband 22.juni 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Ansvar... 2 3. Rekruttering av misjonærfamilier... 3 4. Langsiktig planlegging for barna...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

VEDTEKTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET VEDTEKTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Vedtektene er utarbeidet med utgangspunkt i «anbefalte vedtekter for menigheter i misjonsforbundet». (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004.

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

«Gi videre det viktigste» Visjons- og strategidokument for skolene i Norsk Luthersk Misjonssamband for perioden 2012-2020

«Gi videre det viktigste» Visjons- og strategidokument for skolene i Norsk Luthersk Misjonssamband for perioden 2012-2020 «Gi videre det viktigste» Visjons- og strategidokument for skolene i Norsk Luthersk Misjonssamband for perioden 2012-2020 Bakgrunn Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver et bredt spekter av arbeid

Detaljer

Forfall: Magnus Mjelstad (fra NLM ung) og Knut Espeland. Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland

Forfall: Magnus Mjelstad (fra NLM ung) og Knut Espeland. Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 12.-13.05. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Håvard Måseide Thor Fremmegård Reidar Bøe Raymond Bjuland Gunnar Indrebø (bare fredag) Kjartan

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER Står om dette i 1.Korinterbrev kap 12 og 14 Romerbrevet kap 12 Efeserbrevet kap 4 1.Petersbrev kap 4 NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER 1.Kor 12,7-11 Hos hver

Detaljer

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide (deler av fredag)

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Forfall: Reidar Bøe og Raymond Bjuland (1. varamann) Fra NLM ung: Magnus Mjelstad møtte ikke.

Forfall: Reidar Bøe og Raymond Bjuland (1. varamann) Fra NLM ung: Magnus Mjelstad møtte ikke. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 3.-4.2. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide Forfall: Reidar

Detaljer

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Statuttene er utarbeidet med utgangspunkt i Forbundstyrets forslag til anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund av november 2003. Endringene

Detaljer

NLMs Misjonsstrategi mot år 2020. Der hvor Kristi navn ikke før var nevnt

NLMs Misjonsstrategi mot år 2020. Der hvor Kristi navn ikke før var nevnt NLMs Misjonsstrategi mot år 2020 Der hvor Kristi navn ikke før var nevnt Vedtatt på NLMs generalforsamling 2009 Norsk Luthersk Misjonssamband INNHOLD Innledning..2 Misjonens mål og grunnlag 3 Misjonens

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

GRUNNINSTRUKS FOR UTESTASJONERTE I NLM

GRUNNINSTRUKS FOR UTESTASJONERTE I NLM GRUNNINSTRUKS FOR UTESTASJONERTE I NLM Grunninstruks for utestasjonerte fastsettes av hovedstyret (HS) (NLMs grunnregler 15). I MISJONÆRENE 1.0 Kall og ansettelse 1.1 Misjonærer som reiser ut med tanke

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 11/521-10-MBA 01.12.2011 UTTALELSE I KLAGESAK - STILLING SOM ØKONOMILEDER FORBEHOLDT MENN I RELIGIØS ORGANISASJON

Vår ref. Deres ref. Dato: 11/521-10-MBA 01.12.2011 UTTALELSE I KLAGESAK - STILLING SOM ØKONOMILEDER FORBEHOLDT MENN I RELIGIØS ORGANISASJON Norsk Luthersk Misjonssamband Att: Øyvind Åsland Sinsenveien 25 0572 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 11/521-10-MBA 01.12.2011 UTTALELSE I KLAGESAK - STILLING SOM ØKONOMILEDER FORBEHOLDT MENN I RELIGIØS

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2013 2014 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Økt gudstjeneste- /møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å involvere barn og ungdom i disse. F13 er med å planlegge

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Fravær: Knut Espeland og Gunnar Indrebø. Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland

Fravær: Knut Espeland og Gunnar Indrebø. Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 22.-23.4. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Håvard Måseide Raymond Bjuland Thor Fremmegård (fredag) Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Fravær: Knut Espeland

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Leder kjenn deg selv.

Leder kjenn deg selv. Nevn fem positive egenskaper ved deg selv - egenskaper som du tror kan være gode å ha i en lederposisjon: Hvilke typer arbeid tror du selv at du i dag fungerer bra i? Skriv ned de fem typene i prioritert

Detaljer

Dato: 06.-07.02.2015 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Reidar Bøe Svenning Bjørke

Dato: 06.-07.02.2015 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Reidar Bøe Svenning Bjørke REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 06.-07.02. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Reidar Bøe Svenning Bjørke Fravær: Gunnar Indrebø, Roald Gulbrandsen

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA)

Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA) ..gjennom bønn 1 Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA) 1) Be for en total utryddelse av ebola i Vest- Afrika. 2) Be for studenter som er ferdige med universitetet og som ikke får seg arbeid. Dette

Detaljer