Saksframlegg. Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: G27 Saksmappe: 2014/ /2015 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: Saksframlegg Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet /15 Tjenesteutvalget /15 Eldrerådet /15 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådmannens forslag til vedtak: Fysioterapiplan for Søgne kommune vedtas. Bakgrunn for saken: I november 2013 vedtok Tjenesteutvalget at det skulle utarbeides en fysioterapiplan for Søgne kommune. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av: Enhetsleder helse/kommuneoverlege Frank Andersen Avdelingsleder Andrea Brøvig Kommunefysioterapeut Britt Nomedal Fysioterapeut Erik Andresen, Friskliv AS Fysioterapeut Ivar Stedjan, Søgne Fysikalske Institutt Siden oppstarten av arbeidet i mars 2014, har Vegard Nilsen overtatt som enhetsleder etter Frank Andersen, og etter instituttenes ønske har Erik Andresen og Ivar Stedjan blitt erstattet av fysioterapeut Hans Olav Velle fra , som representant for begge instituttene. Det har vært avholdt 10 møter. Knutepunkt Sørlandet har parallelt jobbet med sin egen plan. Vegard Nilsen har deltatt i en arbeidsgruppe der. Vår arbeidsgruppe har derfor valgt å drøye arbeidet sitt noe slik at en eventuelt kunne vurdere om det var aktuelt å legge seg på samme linje på noen punkter. Torsdag 21. mai 2015 fikk vi like før arbeidstids slutt, en e-post hvor begge instituttene og alle de privatpraktiserende fysioterapeutene der informerer om at de ikke kan godkjenne planen slik den foreligger nå. De argumenterer blant annet med at de har hatt for liten tid til å gå gjennom materialet. Dette på tross av at de har deltatt i hele prosessen og har blitt oppfordret til å

2 komme med skriftlig innspill til planen. De har også i lang tid vært klar over at planen måtte ferdigstilles i slutten av mai. Representantene for administrasjonen i arbeidsgruppa velger derfor å fremlegge planen til behandling. Saksutredning: Fysioterapitjenesten er en viktig del av det forebyggende, behandlende og rehabiliterende tilbudet til kommunens befolkning i alle aldersgrupper. Tilbudet ytes på ulike arenaer, i hjem, barnehager, skoler, fritid, på institusjon, på institutter, og er en viktig aktør sett opp i mot Samhandlingsreformen. Det kreves samarbeid på tvers av faggrupper og nivåer, og mellom fastlønte og privatpraktiserende fysioterapeuter. En har konkludert med at en overordnet fysioterapiplan vil kunne være et nyttig verktøy i kommunen for å: Planlegge og utvikle tjenestetilbudet på kort og lang sikt. Gi en oversikt over ressurser og hvordan disse benyttes. Gi en oversikt over behov og kompetanse. Sikre et kvalitativt godt tilbud til innbyggerne ved rekruttering. Utnytte samarbeidet mellom fastlønte og privatpraktiserende fysioterapeuter. Fordele arbeidsoppgaver mellom de fastlønte og privatpraktiserende fysioterapeutene, og vurdere en naturlig arbeidsfordeling mellom dem. Utarbeide en felles prioriteringsliste. Samarbeide om å få ned ventelister. Videreutvikle gruppetreningstilbudet, både i forhold til kronikere som er en stor og ressurskrevende brukergruppe, men også i et folkehelseperspektiv og for å motvirke en negativ utvikling hos marginale grupper. Fysioterapiplanen er ferdigstilt per 26. mai Enhetsleders merknader: Jeg støtter planen slik den fremstår nå. Det er viktig å få avklart felles prioriteringsregler og legge føringer for økt samhandling mellom private og kommunale fysioterapeuter. Dessverre har det ikke vært klima for å diskutere retningslinjer for «behov» av fysioterapitjenester, men de foreslåtte prioriteringskriteriene vil være til god hjelp. «Bruddet» på slutten er vanskelig å forstå, vi har holdt på i over et år og det har knapt kommet innspill fra de private tross at vi har etterspurt det gjentatte ganger. De har hatt meget god tid til å delta på utforming av planen. Rådmannens merknader: Rådmannen har ingen merknader og anbefaler at planen vedtas. Vedlegg: Fysioterapiplan

3

4 Fysioterapiplan Innholdsfortegnelse: Fysioterapiplan : Innledning historikk : Mandat : Lovgrunnlag Helselover : Hva er fysioterapi? : Fysioterapi i Søgne kommune : Organisering : Ressurser : Kompetanse : Behov : Tiltak for å forebygge ventelister : Prioriteringsnøkkel : Samarbeid og arbeidsfordeling mellom fastlønte og privatpraktiserende fysioterapeuter : Arbeidsfordeling mellom offentlige og privatpraktiserende fysioterapeuter : Samarbeid mellom offentlige og privatpraktiserende fysioterapeuter : Antatte utfordringer/ anbefalte tiltak : Antatte utfordringer/ anbefalte tiltak Målsetning: Fysioterapitilbudet til innbyggerne skal være faglig godt med grunnlag i kunnskapsbasert praksis, og tjenesten skal være tilgjengelig for den enkelte bruker når behovet er der. 1

5 1: Innledning historikk Fysioterapitjenesten er en viktig del av det forebyggende, behandlende og rehabiliterende tilbudet til kommunens befolkning i alle aldersgrupper. Tilbudet ytes på ulike arenaer, i hjem, barnehager, skoler, fritid, på institusjon, på institutter, og er en viktig tjeneste sett opp mot Samhandlingsreformen. Det kreves samarbeid på tvers av faggrupper og nivåer, mellom kommunale og privatpraktiserende fysioterapeuter. Tjenesteutvalget i Søgne kommune har derfor i møte konkludert med at en overordnet fysioterapiplan vil være et nyttig verktøy i kommunen for å: - Planlegge og utvikle tjenestetilbudet på kort og lang sikt. - Gi en oversikt over ressurser og hvordan disse benyttes. - Gi en oversikt over behov og kompetanse. - Sikre et kvalitativt godt tilbud til innbyggerne ved rekruttering. - Utnytte samarbeidet mellom kommunale og privatpraktiserende fysioterapeuter. - Fordele arbeidsoppgaver mellom de kommunale og privatpraktiserende fysioterapeuter, og vurdere en naturlig arbeidsfordeling mellom dem. - Utarbeide en felles prioriteringsliste. - Samarbeide om å få ned ventelister. - Videreutvikle gruppetreningstilbudet, både i forhold til kronikere som er en stor og ressurskrevende brukergruppe, men også i et folkehelseperspektiv og for å motvirke negativ utvikling hos marginale grupper. Det foreslås at tjenesteutvalget er referansegruppe hvis det er behov for det under arbeidets gang. 2

6 2: Mandat - Fysioterapitjenesten skal vurderes opp mot nye lover og forskrifter - Søgne kommunes verdigrunnlag skal være retningsgivende. - Kommuneplanen skal være overordnet. - Oversikt over dagens situasjon: ressurser og organisering, hvordan dagens tjenester fungerer. - Forslag til mål og strategier for fysioterapitjenesten, herunder anbefaling om prioritering av innsats. - Vurdering av behov sett opp mot anbefalte strategier og tilgjengelige ressurser. - Befolkningssammensetningen de nærmeste årene skal ses på sammen med antatte utfordringer for folkehelsa. 3: Lovgrunnlag Leder av fysioterapiavdeling/- tjeneste har det overordnede faglige ansvaret for virksomheten. Det betyr i henhold til helsepersonelloven at lederen har overordnet ansvar for at virksomheten utøves på en forsvarlig måte. I forsvarlighetskravet (Helsepersonelloven 4) ligger en rettslig og faglig forsvarlig norm for hvordan fysioterapeuten bør innrette sin yrkesutøvelse. Med dette menes at det som tolkes som forsvarlig ikke vil være et konstant begrep, men forandre seg over tid i forhold til fagets utvikling, verdioppfatninger og lignende. Med på å forme hva som kan regnes som faglig forsvarlig er bl.a. forskning, faglitteratur, Norske fysioterapeutforbund(nff) sine yrkesetiske retningslinjer, erfaringsbasert kunnskap, kollegialt samarbeid, kollegaveiledning og veiledning fra tilsynsmyndighetene. Den som er faglig ansvarlig har ansvar for at den kompetanse tjenesten besitter blir benyttet på mest hensiktsmessig måte i forhold til brukernes behov. 3.1 Helselover Lovgivningen innenfor helsesektoren er samlet i fire lover med en rekke tilhørende forskrifter. Helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om psykisk helsevern er tre lover som danner et nettverk av bestemmelser som gjelder tilbud til pasientene, samt klargjør helsepersonellets rettigheter og plikter. Pasientrettighetsloven representerer et speilbilde av de tre andre helselovene. Her er pasientenes rettigheter systematisk samlet og tydeliggjort. Aktuelle kilder: - Lov om helsepersonell m.v (LOV nr. 64) 3

7 - Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (LOV nr. 61) - Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (LOV nr.62) - Lov om pasientrettigheter (LOV nr. 63) - Forskrift om individuell plan (FOR nr. 1837) - Forskrift om habilitering og rehabilitering (FOR nr. 765) - Forskrift om pasientjournal (FOR nr. 1385) - Forskrift om internkontroll i sosial-/ og helsetjenesteloven (FOR nr. 1731) 4: Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. - Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon - Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom. - Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap. - Fysioterapeuter kan legge til rette for og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet. - Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet. - Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser. - Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon. 4

8 5: Fysioterapi i Søgne kommune 5.1: Organisering Fysioterapeutene er organisert i enhet for Helsetjenester, avdeling for fysioterapi og ergoterapi. I samme avdeling er ergoterapeuter, Frisklivssentral, hverdagsrehabiliteringsteam og teknisk personell for hjelpemidler organisert. Det er samme avdeling som har ansvar for samarbeidet mellom de kommunale og de privatpraktiserende fysioterapeutene (PPF) i kommunen. For å sikre dette, har det blitt etablert et Samarbeidsutvalg mellom PPF, ved en representant fra hvert institutt, og kommunen, ved enhetsleder og avdelingsleder i Helseenheten, samt juridisk rådgiver i kommunen. Det er viktig at fysioterapitjenesten organiserer seg slik at ventelister forsøkes unngått, fordi de da kan ta inn pasienter med (akutte) lidelser der det er viktig for å oppnå et positivt utfall at behandlingen startes tidlig. 5.2: Ressurser I Søgne kommune har vi per d.d. 4,4 fastlønnsstillinger fordelt på 5 personer: 1 stilling på 100 % (avdelingsleder) 1 stilling på 100 % (fysioterapeut for barn og unge) 1 stilling på 80 % (40 % frisklivskoordinator og 40 % fysioterapeut voksne ) 1 stilling på 60 % (hverdagsrehabilitering, fysioterapeut for voksne) 1 turnuskandidat 100 % (ny hvert halvår) Det er 4,75 hjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter, fordelt på 2 institutter og 6 personer: - Friskliv Fysioterapi og trening: 2 personer med 100 % driftstilskudd, 1 person med 25 % driftstilskudd, 1 person uten driftstilskudd fra kommunen - Søgne fysikalske: 2 personer med 100 % driftstilskudd, 1 person med 50 % driftstilskudd, 1 person uten driftstilskudd fra kommunen I tillegg driver 4 fysioterapeuter uten driftstilskudd. 5

9 5.3: Kompetanse I Søgne kommune innehar fysioterapeutene, både PPF og kommunale fysioterapeuter, generell fysioterapi som kompetanse. Noen av dem har fordypning innen ulike retninger uten at det kreves utdanning på mastergradsnivå. En privatpraktiserende fysioterapeut har mastergrad i idrettsfysioterapi og en fysioterapeut (uten tilskudd) har manuell terapi. Det bør utarbeides en oversikt på Søgne kommunes hjemmeside over hvilken kompetanse som innehas pr i dag. Neste gang det skal tilføres nye ressurser til fysioterapi, må det vurderes hva som vil være hensiktsmessig kompetanse å tilføre; generell fysioterapi eller spesialisert fysioterapi. Mastergrad i fysioterapi finnes i følgende retninger: psykomotorikk, manuell terapi, ortopedi/reumatologi, nevrologi, idrett. 6: Behov Det har vært gjort forsøk på å si noe om behov for fysioterapitjenester, men det har ikke vært mulig i arbeidsgruppen å komme frem til noen enighet om dette. Spørsmål som har vært stilt hvor det er uenighet om svaret er bl.a.: Er en henvisning til fysioterapeut alltid uttrykk for et reelt behov for fysioterapi? Er ventelister uttrykk for behov? Kan behov for en tjeneste være like vanskelig å definere som det er å angi hvor lang en strikk er? 7: Tiltak for å forebygge ventelister Det kan være flere tiltak som kan tenkes for å forebygge ventelister: Avklare behandlingslengde ved behandlingsstart, tydeliggjøre hva som er forventet egeninnsats. Felles venteliste for privatpraktiserende fysioterapeuter. Vurdere muligheten for å behandle flere pasienter i grupper, både med tanke på ressursbruk og «gruppeeffekt». Samarbeide med henviser for å øke kvaliteten på henvisningene Økte ressurser, enten i form av kommunale fysioterapeuter eller økning av driftstilskudd. Konsultasjonstime med råd- og veiledning. Hvis generell aktivisering er behovet, skal pasienter avvises for vanlig fysioterapi og kan henvises videre til Frisklivssentralen 6

10 Avslutte behandlingen der pasienten viser manglende vilje til å gjennomføre den egeninnsatsen som er instruert. Pasienter som skal behandles på et privat, fysikalsk institutt, må henvises av lege eller manuell terapeut for at fysioterapeuten kan sende regning til HELFO. Manuell terapeuter får refusjon fra HELFO uten leges henvisning. Et viktig bidrag for å forebygge ventelister er dermed henvisers innsats. Henviser skal nøye vurdere kostnad opp mot nytteverdien av henvisning til fysioterapi slik henviser skal ved igangsetting av alle behandlingstiltak. 8: Prioriteringsnøkkel Noen av de privatpraktiserende fysioterapeutene opererer i dag med ventelister. Stor etterspørsel etter fysioterapitjenestene gjør det nødvendig med et arbeidsverktøy som styrer prioriteringene. Dette bidrar til å sikre at pasientene får et tilbud som er i tråd med gjeldene lover, forskrifter og retningslinjer. Felles rutiner i forhold til prioritering vil også bidra til et mest mulig likeverdig fysioterapitilbud til kommunens innbyggere, uavhengig av hvor de henvender seg. Med felles prioriteringsnøkkel kan det utvikles et rapporteringssystem som gir styringsdata for utvikling av tjenestene. Da de offentlige og de privatpraktiserende fysioterapeutene både har ulike arbeidsoppgaver og ulik organisering, praktiseres 2 forskjellige prioriteringsnøkler. Det er tatt utgangspunkt i prioriteringsnøkkelen som er utarbeidet i ASSS (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommune 7

11 Fig. 1, ASSS PRIORITERINGSNØKKEL KOMMUNALE TERAPEUTER BARN / VOKSNE Prioritet Problemstillinger Max ventetid 1 Rask intervensjon vurderes å ha særlig stor betydning for brukerens funksjonsnivå, lindring og livskvalitet 2 Tidlig intervensjon vurderes å ha stor betydning for å sette brukeren i stand til å gjenvinne, utvikle eller opprettholde funksjonsnivå og hindre ytterligere funksjonstap 3 Intervensjon forventes å ha betydning for brukeren for å forbedre og/eller opprettholde funksjonsnivå og livskvalitet 4 Intervensjon anses som hensiktsmessig for bruker, men kan vente Personer med kort forventet levetid/ i terminalfasen Personer med brått funksjonstap og / eller akutte behov Personer med akutt sykdom/ skade/ lidelse der funksjon eller smertetilstand vil bli vesentlig forverret dersom iverksetting av tiltak utsettes Ved alvorlig sykdom når tiltak er rettet mot lindring i betydelig grad, egenaktivitet eller sosial deltakelse Personer med brått funksjonstap Personer som er i overføringsfaser mellom Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten der tiltak må påbegynnes raskt Personer med begynnende funksjonstap Personer med kronisk sykdom/ funksjonsproblemer i faser med forverring Personer i overføringsfaser der tiltak kan vente Personer med funksjonsproblemer/ kronisk sykdom i stabil fase Personer i planlagte overføringsfaser. Oppfølging er nødvendig, men kan planlegges i god tid. 7 dager 14 dager 1 måned 3 måneder 5 Intervensjonen anses ikke som hensiktsmessig for bruker. Andre tilbud kan foreslås. Barn: overføring fra barnehage til skole og fra barne-til ungdomsskole Personer med funksjonsproblemer i stabil fase som bør ansvarliggjøres for egen håndtering av problemet. Personer med behov for generell aktivisering. Personer som ikke kan ta instruksjon. Avvises 8

12 Fig. 2, ASSS PRIORITERINGSNØKKEL PRIVATPRAKTISERENDE TERAPEUTER BARN / VOKSNE Prioritet Problemstillinger Max 1 Personer der rask intervensjon er nødvendig og ventetid vil gi store negative konsekvenser Personer med akutt sykdom/ skade/ lidelse, der funksjon eller smertetilstand vil bli forverret dersom behandling utsettes. Personer med brått funksjonstap, der det er stor mulighet for å gjenvinne funksjon/ aktivitet ventetid 7 dager 2 Personer der tidlig intervensjon forventes å ha stor betydning for effekt av tiltak 3 Personer der intervensjon forventes å ha stor betydning for effekt av tiltak 4 Intervensjonen forventes ikke som hensiktsmessig for bruker. Andre tilbud foreslås. Nyopererte Personer med begynnende funksjonstap, der det er gode muligheter til å gjenvinne funksjon/ aktivitet eller forebygge ytterligere funksjonstap Personer med kroniske sykdommer i faser med forverring Personer med funksjonsproblemer/ kronisk sykdom, med fare for redusert muligheter til å gjennomføring av daglige aktiviteter Personer med funksjonsproblemer/ kronisk sykdom uten akutt problemstilling Personer med funksjonsproblemer i stabil fase som bør ansvarliggjøres for egen håndtering av problemet. Personer med behov for generell aktivisering. Personer som ikke kan ta instruksjon. 3 uker 3 måneder Avvises 9

13 9: Samarbeid og arbeidsfordeling mellom fastlønte og privatpraktiserende fysioterapeuter. Kommunen har et overordnet ansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder fysioterapitjenesten, i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven 3-1, jf 3-2. Kommunen skal i sin planlegging, utbygging og drift av helsetjenesten tilstrebe en tilfredsstillende fysioterapidekning. Kommunen bestemmer omfanget av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet (ASA 4313). Rett tjeneste til rett tid er en forutsetning for gode pasientforløp. En treffsikker fysioterapitjeneste hvor man bruker riktige ressurser på riktige tiltak er viktig. Resultat og konsekvenser av et godt samarbeid og en god arbeidsfordeling vil gi gode pasientforløp og effektivisere tjenesten. I etterkant av Samhandlingsreformen har mange av oppgavene som tidligere lå i spesialisthelsetjenesten blitt overført til kommunen. Effektivisering, samhandling og overføring av arbeidsoppgaver mellom offentlige og private fysioterapeuter vil gi muligheter til å ta tak i nye fysioterapioppgaver. 9.1: Arbeidsfordeling mellom offentlige og privatpraktiserende fysioterapeuter Kommunale fysioterapeuter må dekke behandling på institusjon da HELFO ikke gir refusjon for dette. De gir også behandling til hjemmeboende pasienter. Andre oppgaver som de kommunale fysioterapeutene må dekke: o Veiledning av personell o Planarbeid i kommunal regi o Være koordinator for individuell plan og/ eller kontaktperson overfor brukere o Kartlegge, utprøve og bestille tekniske hjelpemidler. Dette gjelder også for pasienter som blir behandlet hos privatpraktiserende fysioterapeut o Delta i ulike Knutepunktsamarbeid o Være aktør i spesialiserte team, for eksempel hverdagsrehabiliteringsteam. o Primærforebyggende tiltak som fallforebyggende trening, da dette ikke utløser takster for privatpraktiserende fysioterapeuter. o Frisklivssentral, forebyggende tiltak/ tidlig intervensjon/ lærings- / og mestringstilbud o Oppfølging av barn o Samarbeid med spesialisthelsetjenesten o Gruppetrening 10

14 Privatpraktiserende fysioterapeuter skal hovedsakelig drive med kurativ virksomhet. Pasienter som kan profitere på det, skal behandles i grupper og PPF skal være delaktig i å drive gruppene. PPF som får tilskudd skal kun drive med fysioterapi i henhold til det som er anført i takstheftet. Alternativ behandling, dvs. alt som ikke er omtalt i takstheftet, skal ikke utføres så lenge fysioterapeuten mottar tilskudd fra kommunen. Fokus skal også være på venstreforskyvning og egenmestring og bevisstgjøring av pasientens ansvar for egen helse. PPF har i tillegg et medansvar for å følge opp behandling av barn. 9.2: Samarbeid mellom offentlige og privatpraktiserende fysioterapeuter o Fysioterapiplanen: Planen er et verktøy der prioriteringer, arbeidsfordeling og samarbeid mellom kommunale og PPT er forankret. Planen revideres årlig, første gang mai Dette gjøres i et samarbeid mellom kommunen og de privatpraktiserende fysioterapeutene. o Lokalt samarbeidsutvalg (LSU): Søgne kommune har etablert LSU. Utvalget består av representanter fra kommunen, instituttene og kommunens administrasjon (jurist). LSU treffes 2 ganger årlig og jobber med utvikling av fysioterapitjenesten i Søgne kommune. o Tverrfaglige møter mellom alle fysioterapeutene: Det er etablert faste møter 2 ganger årlig mellom de kommunale fysioterapeutene og PPF med tilskudd og PPF uten tilskudd. Hensikten med møtene er å skape god relasjon mellom terapeutene og gi god kjennskap til hverandres arbeidsområder. Aktuelle samarbeidsområder kan planlegges og diskuteres. Målet er å oppnå en samhandlende fysioterapitjeneste der effektivitet og tjenestetilbudet til pasienten står i fokus. o Årsmelding: Rapporteringsskjema vil være et av styringsverktøyene i forhold til fysioterapitjenesten. Det er viktig at PPF bruker like parametere ved rapportering. Man får gjennom årlig rapportering et innblikk i om man har nok ressurser i forhold til pasientgrunnlaget og hvor mye mer enn tilskuddet den enkelte fysioterapeut jobber. Dette vil kunne brukes av kommunen til å etterspørre tiltak for å redusere ventelister. Helfo har også god oversikt over den enkelte fysioterapeut, gjennom oppgjørslistene. Rapporteringen vil også gi en oversikt over hvor evt. kompetansen må økes. 11

15 o Samhandling rundt gruppebehandling: Ha større fokus på gruppebehandling som alternativ / supplement til individuell behandling. Gruppebehandling bør vurderes først, da dette vil være svært ressursbesparende for kommunen. Gruppebehandling kan gjerne være i kombinasjon med lærings- og mestringstilbud om sykdommen i tidlig fase. Tilbud gjennom Frisklivssentralen kan være et supplement eller et forlengende tilbud etter gruppebehandling. Frisklivssentralen er en viktig aktør med tanke på å rekruttere pasienter til gruppene og må til enhver tid ha oversikt over eksisterende gruppetilbud. Fysioterapeutene samarbeider om å legge til rette for og videreutvikle grupper. Gruppene skal være et lavterskeltilbud, være tverrfaglig, tidsavgrenset og utvikles i tråd med brukernes behov. Da det kun er gruppetrening som utløser takst for PPF, så må annen bruk av PPF i gruppesammenheng, eks undervisning, kompenseres av kommunen. o Elektronisk samhandling via Norsk Helsenett (NHN): Det er kun mulig å sende pasientinformasjon digitalt gjennom NHN. Pr. i dag sendes epikriser, henvisninger osv. med pasienten, pr post eller pr telefon. Dette er en situasjon som er sårbar for individuelle personlige avvik. Løsningen på sikt ligger i NHN hvor alle dokumenter og meldinger mellom profesjonelle brukere av systemet vil gå sikkert og effektivt. Dette vil være en viktig kvalitetssikring i pasientforløpene og vil gi kommunen svært mange muligheter for samhandling, styring og integrering av PPF i helsetjenesten. Det er store kostnader forbundet med tilkobling av systemet og drift av NHN for den enkelte terapeut. Det bør derfor kartlegges hvilke løsninger som finnes og hvilke kostnader det vil utgjøre for kommunen og den enkelte fysioterapeut. o Felles nettportal for fysioterapitjenesten: Det skal til enhver tid være en lett tilgjengelig og oppdatert oversikt, på Søgne kommunes hjemmeside, over fysioterapitilbudet i Søgne kommune. Det må komme klart fram hvem innbyggerne skal kontakte, framgangsmåte og hva det kan forventes å få hjelp til. Det må også spesifiseres hvem som har spesialkompetanse innenfor forskjellige behandlingsretninger. Det bør tilstrebes og fremstå som en samlet fysioterapitjeneste. o Samarbeid rundt hjemmebehandling: For å ha krav på å få hjemmebehandling av fysioterapeut må brukeren ikke være i stand til å komme seg til fysioterapeut, eller det må være klare indikasjoner på at transporten i seg selv vil forverre pasientens tilstand. Å gi behandling i hjemmet må anses som en felles oppgave for både PPF og kommunale 12

16 Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. fysioterapeuter. Ved behov for hjemmerehabilitering med mye tverrfaglig samarbeid, er det naturlig at kommunal fysioterapeut har ansvaret. o Epikrisehåndtering: Helsepersonelloven 45a slår fast at helsepersonell skal sende epikrise. Gode rutiner for epikrisehåndtering mellom fysioterapeut/ fysioterapeut, fysioterapeut/ fastlege er med på å sikre gode, helhetlige behandlingsforløp i tråd med intensjonen til Samhandlingsreformen. Pr i dag har fysioterapeutene mangelfulle rutiner når det gjelder epikriser. Det finnes ingen faste rutiner for epikriseflyt mellom fysioterapeutene/ fastlegene. Det anbefales å etablere et enkelt og standardisert system, både for å kvalitetssikring behandlingsforløpet og for å forebygge re-henvisninger (og ventelister). o Regelmessig besøk fra kommunen: Kommunen skal årlig gjennomføre regelmessig besøk på instituttene. Besøkene skal legge til rette for god relasjon, godt samarbeid og samtidig gi kommunen en forståelse av hvordan instituttene drives. Dette vil sikre gode pasientforløp og vil bidra til at kommunen vil kunne planlegge fremtidig ressursbruk på en hensiktsmessig måte. Tillitsvalgt bør delta på dette for å sikre aksept blant PPF for de faglige standarder som settes for driften av instituttene. 10: Antatte utfordringer/ anbefalte tiltak 10.1: Antatte utfordringer Når man ser på en framskrevet befolkningsøkning fra så viser prognosene at det vil bli en stor utfordring for Søgne å håndtere 80 + befolkningen. Det vil bli en økning i denne aldersgruppen på 181 % i Befolkningen i Søgne vil med vokse med 44 %, men befolkningen over 80 vil vokse med 181 %. Endring i befolkningssammensetning vil følgelig føre til et økt behov for 13

17 Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. fysioterapeuter. For eldre er regelmessig mosjon, lett styrke-/ og balansetrening og annen fysisk aktivitet viktig for å forebygge funksjonsfall og redusere kroniske sykdomsperioder. Et viktig perspektiv for fysioterapeutene vil være etablering av forebyggende tiltak slik at helsetilstanden til befolkningen 80+ vil være best mulig. Gevinsten av dette vil gi bedre livskvalitet og de vil kunne bo hjemme lengst mulig. Videre vil dette resultere i mindre økonomiske kostnader til pleie. Eksempler på tiltak her kan være hverdagsrehabilitering, forebyggende hjemmebesøk, fallforebyggende grupper mm Livsstilssykdommer øker i omfang. Nøkkeltall for helsesektoren 2014, presentert av helsedirektør Bjørn Guldvog, i mars 2015 viser at nesten 9 av 10 dødsfall skyldes hjerte -og karsykdom, kreft, KOLS og diabetes. Sykdommene gir tap av mange år med god livskvalitet, tap av år i yrkeslivet og store samfunnsøkonomiske kostnader. Dette løses ikke ved å reparere, men ved å forebygge. Det kreves kraftig satsing på tverrsektorielt folkehelsearbeid, økt forebygging og tidlig innsats i kommunen. Ved etablert sykdom er lærings-/og mestringskurs i en tidsbegrenset periode viktig, slik at pasienten blir ansvarliggjort og har kunnskap om hva som skal til, med tanke på bevegelse-/og funksjonsevne, for å leve best mulig med en kronisk sykdom. Målsettingen og hovedfokus til frisklivssentralen er forebygging av livsstilssykdommer, tidlig intervensjon og utvikling av lærings- og mestringskurs. Effekten av fysisk aktivitet og trening er godt dokumentert og fysioterapeutene kan, sammen med Frisklivssentralen, være en viktig aktør i arbeidet med å utarbeide, drive og videreutvikle ulike tilbud Anbefalte tiltak 1. Tiltak i form av økt bemanning. Hvis vi ser på tall hentet fra KOSTRA så ser vi at Søgne er har færre årsverk (grønn søyle) sammenlignet med alle andre kommuner i Vest Agder unntatt tre, med 7.7 årsverk per innbyggere. = antall årsverk pr innbygger (rosa linje= landsgjennomsnittet, blå linje= snitt Vest-Agder, begge 8.8/10 000). 14

18 Etter Samhandlingsreformen har tiltak blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Ressursknapphet gjør det vanskelig å etablere nye tiltak. Mer forebygging er vanskelig å få til, da det ikke er lett å finne hvilke behandlingstilbud som kan legges ned. Økonomisk sett vil en bemanningsøkning av fysioterapeuter være relativt billig for kommunen. For de kommunale fysioterapeutene mottar kommunen fastlønnstilskudd, på ca for en 100 % stilling(2014-tall), dvs. at en 100 % stilling vil koste ca. kr De offentlige fysioterapeutene vil kunne ta tak i mange av de nye oppgavene og utfordringene, da de ikke opererer etter takstsystemet slik som PPF. For PPF betaler kommunen kr for et 100 % driftstilskudd. (2014 tall), men dette vil i et samfunnsøkonomisk perspektiv koste mer da PPF i hovedsak skal drive med kurativ virksomhet og må forholde seg til takstsystemet. De kan derfor ikke ta på seg mange av oppgavene de offentlige gjør, slik som f.eks. undervisning, veiledning av personell/ pårørende, IPkoordinator, delta i spesialiserte team osv. 2. Tiltak som går på struktur og planlegging av tjenesten. - Kan tjenesten organiseres på en annen måte? - Hva må vike for at nye tiltak skal kunne etableres, hvilke konsekvenser vil dette ha? - Hvordan arbeide mer tverrsektorielt og vil man kunne forvente ytterligere effekt av tjenesten gjennom dette? Dette er spørsmål som hele tiden må stilles. 15

19 11: Antatte utfordringer/ anbefalte tiltak 1. Privatpraktiserende fysioterapeuter inkluderes i kommunenes lærings- og mestringstilbud (LMT). Kommunene må arbeide videre med spørsmålet om økonomisk kompensasjon for deres deltakelse i LMT ut over treningsaktivitetene, som utløser takst. 2. Felles prioriteringsnøkler, en for PPF og en for kommunale fysioterapeuter, innføres i alle KnpS-kommunene. 3. Rapporteringsskjema for PPF utvikles og felles rapporteringsrutiner tas i bruk innen KnpS 4. Rutiner for henvisninger og epikriser mellom PPF og legene etableres i alle KnpS-kommunene 5. Årlig stormøte med alle kommunens PPF og kommunen videreføres. Kan evt. utvides til å omfatte hele KnpS. 6. Regelmessige besøk fra kommunen til hvert enkelt institutt bør etableres. Tillitsvalgtrepresentant deltar. 7. Nettbasert informasjonsutveksling mellom kommune og PPF bør etableres. 8. Felles fysioterapiplan for alle KnpS-kommunene bør utarbeides. *Det vises til mer detaljert beskrivelse av anbefalte tiltak under punkt

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2013/3367-36300/2013 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 11.11.2013 Saksframlegg Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 28.03.2015 Fysio- og ergoterapiplan 2015-2030 Arendal kommune 2015 Innhold: 1. Innledning... 5 2. Lovgrunnlag...

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

Fysio- og ergoterapiplan 2015-2030 Arendal kommune 2015

Fysio- og ergoterapiplan 2015-2030 Arendal kommune 2015 25.06.2015 1 2 Innhold: 1. Innledning... 5 2. Lovgrunnlag... 5 3. Hva er fysioterapi... 5 4. Hva er ergoterapi... 6 5. Status... 6 5.1 Organisering av fysio- og ergoterapitjenesten... 6 5.2 Kompetanse

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten KE Fysioterapitjenesten i Levanger - organisering, kapasitet og behov fremover o Fysioterapi o Oppbygging av fysioterapitilbudet i Norge o Organisering og kapasitet i Levanger o Behov fremover Fysioterapi

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM. Kommunalt ansatte fysioterapeuter 2014. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.

SAKSFRAMLEGG FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM. Kommunalt ansatte fysioterapeuter 2014. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 14/1705 FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM Rådmannens innstilling: Sak om fysioterapitjenesten i Modum tas til orientering Saksopplysninger:

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Forhandlet 30.05.2012 Side 1 Delavtale 10 fremforhandlet 30.05.2012 Søgne kommune

Detaljer

Forebygging og rehabilitering i en brytningstid. Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik

Forebygging og rehabilitering i en brytningstid. Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik Forebygging og rehabilitering i en brytningstid Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik Del 2: Rehabilitering og forebygging hva er nytt? Fra Til Sen innsats Tidlig innsats Behandling Tidlig oppsporing

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/24 Komite for helse og sosial 13.11.2008 08/24 Bystyret 11.12.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/24 Komite for helse og sosial 13.11.2008 08/24 Bystyret 11.12.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60278/2008 2008/7118 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/24 Komite for helse og sosial 13.11.2008 08/24 Bystyret 11.12.2008 Orientering

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Litt om Kristiansand og Agder Kristiansand: 85 000 innbyggere Vertskommune sykehus og universitet

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra Frisklivstjenester Lene Palmberg Thorsen fra Hva er en frisklivssentral? Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Fysioterapitjenesten - privatisering

Fysioterapitjenesten - privatisering ReHabiliteringssenteret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.07.2011 43310/2011 2011/3491 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/7 Eldrerådet 22.08.2011 11/4 Råd for funksjonshemmede 23.08.2011 11/7 Komite

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? TERAPIRIDNING Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1340-8308/2015 Saksbehandler: Kristin Opgård Arkivkode: Saksframlegg Utredning- behov for ergoterapeut og kreftsykepleier Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Saksdokumenter

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Hverdagsmestring Trondheim kommune

Hverdagsmestring Trondheim kommune Sylvi Sand, enhet for Fysioterapitjeneste 07.11.12 Hverdagsmestring Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson POLITISKE OG ADMINISTRATIV FORANKRING Eldreplanen (vedtatt i Bystyret) Lederavtaler Rådmannen

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Sluttrapport Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Anbefalt: Elisabeth Fahsing Dato: 29.01.2010 Godkjent: Dato: Innhold 1. Bakgrunn for arbeidet 2. Mål

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling

Samhandlingsreformen Fra ord til handling Samhandlingsreformen Fra ord til handling Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Årsmøte i Eldre lægers forening Soria Moria Konferansesenter, 8. november 2010 Samhandlingsreformen; På ville veger? 2 Utfordringene

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder.

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Fana bydelsstyre behandlet saken i møtet 131009 sak 98-09 og

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Prosjekt Veiviser Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Bakgrunn Tiltak Innspill Rolleavklaring Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 På veg mot et nytt tankesett med ny inspirasjon IDE 1 stk fysioterapeut prosess 1.stk rehabilite ringssyke pleier Fra tanke til

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering En ressursorientert arbeidsmetode med mer aktivt fokus på brukerens egne ressurser Ekstra innsats i en avgrenset periode med mål om å

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

RESULTATVURDERING 2009

RESULTATVURDERING 2009 Utvalg for helse- og sosialtjenester 10.03.10 sak 3/10 vedlegg RESULTATVURDERING INNLEDNING Resultatenhet Fysio- og ergoterapi skal bidra til å fremme helse, forebygge helseproblemer og gi innbyggere med

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Krav til drift- og takstforhandlinger 2014

Krav til drift- og takstforhandlinger 2014 Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Krav til drift- og takstforhandlinger 2014 5. mai 2014 Norsk Fysioterapeutforbund Innledning Fysioterapeuter med driftsavtale er

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering

Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering Huy Tien Dang Avd.leder fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Ringsaker kommune Innlandskommune med 34.000 innbyggere To byer: Brumunddal og Moelv

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial. Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012

Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial. Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012 Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012 Særlige utfordringer knyttet til kommuneplanen og statlige føringer Folkehelse, ny folkehelselov Nye helsehus/sykehjem

Detaljer

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4.

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. juni 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Til Helse og- omsorgsdepartementet Teatergata 9 0030 Oslo Dato: 2013-01-14 Arkiv: 21 Journal: 07/13 Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund (Ergoterapeutene)

Detaljer

Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet

Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Kr. folkeparti Venstre SV Senterpartiet

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Arkivsak 201005350-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.2010 37/10 Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Fylkesrådmannens

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Habilitering og rehabilitering Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Definisjon «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012. Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF

Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012. Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Samhandlingsreformen Om kommunehelsetjenesten skal utgjøre et reelt alternativ til behandling i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer