SAKSFRAMLEGG FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM. Kommunalt ansatte fysioterapeuter Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM. Kommunalt ansatte fysioterapeuter 2014. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr."

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 14/1705 FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM Rådmannens innstilling: Sak om fysioterapitjenesten i Modum tas til orientering Saksopplysninger: De siste månedene har det vært lyst ut avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter og det har vært arbeidet for å finne gode løsninger. I hovedutvalget på møte , ble det stilt spørsmål ved denne prosessen og ved tilgjengelige ressurser innen fysioterapi. Fra administrasjonen ble det redegjort for dette og den vedlagte plan ble også omtalt. Denne har tidligere blitt vurdert som en fagplan for internt arbeid og har tidligere ikke blitt lagt frem for politisk nivå. Siden saken nå har fått økt fokus, så blir det i denne saken nå redegjort for de grep som har vært gjort de siste år, ressursbruk og for tilgjengelighet når det gjelder dette tilbudet i ulike virksomheter. Kommunalt ansatte fysioterapeuter 2014 Før 2010 Før Frydenberg var fysioterapeuter (foruten Frisklivssentralen) organisert under Ergo/fysioterapiavdelingen i Åmot. Det var da ca. 3.5 årsverk. Arbeidsfordelingen var slik: 1 årsverk fysioterapi jobbet med rehabilitering og eldre, hovedsakelig på Modumheimens avd. 4 (rehabilitering) og ved behov på andre avdelinger. 1.5 årsverk fysioterapi jobbet med barn og unge, 0-18 år. (individuell oppfølging, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnehager og skoler). 1 årsverk turnuskandidat (ikke ferdig utdannet) med varierende oppgaver innen barn/unge og eldre, avhengig av kompetansen til studenten. Det var også to ergoterapeuter; 1 årsverk jobbet hovedsakelig på Modumheimens avd. 4, og andre avdelinger ved behov. 1 årsverk jobbet med eldre hjemmeboende, samt noen barn. I tillegg til disse jobbet ca. 1.2 fysioterapeuter ved Frisklivssentralen. I 2010 var det til sammen ca. 4.7 årsverk fysioterapeuter i kommunen. 2010

2 Ved opprettelsen av Frydenberg ble fysioterapeuten og ergoterapeuten som jobbet rettet mot eldre i hovedsak på Modumheimen avd 4- rehabiliteringsavdelingen, flyttet til Frydenberg. Fysioterapitjenesten ble dermed tredelt; 1 årsverk fysio ved Tun Frydenberg rehabilitering og eldre 2,5 årsverk fysio (1.5 fysio + 1 årsverk turnuskandidat/student) ved Ergo/fysioterapitjenesten, Virksomhet forebyggende barn og unge, forebyggende arbeid Frisklivssentralen, Virksomhet forebyggende forebyggende, alle aldre (ca. 1.2 årsverk fysio) 2014 Fysioterapitjenesten er firedelt. Til sammen er det ca 6 årsverk fysioterapi. Frydenberg har fysioterapeuter, Hverdagshabiliteringen har fysioterapeut, Ergo/fysioterapiavd. har fysioterapeuter og Frisklivssentralen har fysioterapeuter. ca. 1.2 årsverk fysioterapi er organisert under rehabiliteringssenteret Frydenberg. 1 årsverk fysio jobber med hverdagsrehabilitering nyopprettet stilling. Disse jobber med eldre, både på institusjon og hjemmeboende, i samarbeid med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. 2.1 årsverk fysioterapi er organisert under Ergo-/fysioterapiavdelingen og jobber med barn og unge 0-ca 18 år. Fritak for turnuskandidat, tilsatt fysioterapeut i 60 % stilling i stedet. 1,7 årsverk fysioterapi er organisert under Frisklivssentralen. Økonomi HELFO yter fastlønnstilskudd som delvis dekning av kommunenes utgifter til kurativ fysioterapi utenfor institusjon (dvs. ikke til sykehjem), utøvet av kommunalt ansatte fysioterapeuter. Fastlønnstilskuddet ytes kommunen per stillingshjemmel i stedet for refusjon fra folketrygden pr. pasient. Fastlønnstilskuddet utbetales etterskuddsvis hvert halvår fra HELFO etter søknad fra kommunen og var i 2013 kr per år per stilling Kommunale fysioterapeuter 2014 Frydenberg: Kari Heitmann-Hielle Jeanette Dahlen Hverdagsrehabilitering: Maren Løland Johansen Stilling 75 % 50 %

3 Frisklivssentralen: Leder Jorunn Killingstad Tone Rolland Enger Mari Albjerk Ergo-/fysioavd.: Leder Wencke Aase Lene Palmberg Thorsen Tine Flaglien (barn) 80 % (80 % lederstilling) 70 % (50 % lederstilling) 60 % Rehabilitering Rehabilitering har til formål å gjenvinne fysisk, mental eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Målet er å gjøre den enkelte bruker i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet ut fra sine forutsetninger og ønsker. Ulike faggrupper innen helsetjenesten samarbeider med brukeren i rehabiliteringsprosessen. Det kan best skje ved en fleksibel samordning av ulik type kompetanse. Felles mål og oppgavens art kan kreve at man går på tvers av vanlige yrkesroller og kompetansegrenser ved fordeling av arbeid. Brukerperspektivet er sentralt i prosessen og forutsetter at brukeren deltar aktivt i å utforme mål for rehabiliteringen, og være med å avgjøre hvilke tiltak som velges. Det handler både om livskvalitet og verdighet. Rehabilitering har også en samfunnsøkonomisk side. Jo bedre den enkelte fungerer i samfunnet, desto mer vil vedkommende kunne bidra til fellesskapet. Dessuten er det et etisk og sosialpolitisk perspektiv: Målsettingen om den enkeltes rett til like muligheter og deltakelse. Rehabilitering skjer på alle nivåer i helsetjenesten. Tanken om at hver enkelt skal kunne mestre livet i størst mulig grad er grunnleggende i helse og omsorgssektoren, men kan av og til bli skjøvet bort av tanken om å hjelpe. Hverdagsrehabilitering er en av mange former for rehabilitering. Modum har startet opp prosjektet «hverdagsrehabilitering» som spesifikt tilbud i 2013, og har blant annet ansatt en fysioterapeut som skal jobbe med dette. Målet er at tankegangen bak hverdagsrehabilitering skal følges i alle deler i etaten hvor dette er tjenlig. Sykehjem Som hovedregel ytes det ikke stønad til fysioterapi (selvstendig næringsdrivende eller fastlønnede) for behandling av beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, jf. helse og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c. Det er kommunenes ansvar å finansiere opphold i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Korttidsopphold likestilles med opphold av lengre varighet. Kommunen kan på nærmere bestemte vilkår kreve vederlag av pasientene. Vederlaget omfatter blant annet utgifter til fysioterapi, jf. 7 i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

4 Fysioterapeuten som jobbet på Modumheimen før 2010 ble flyttet over til Frydenberg i omorganiseringsprosessen. Denne fysioterapeuten har fortsatt et ansvar for beboerne på sykehjemmet, og har ukentlig 2 t. til oppfølging og veiledning der. Modumheimen har ikke tilknyttet seg en egen fysioterapeut. Mange av beboerne er for svake til å motiveres for opptrening og rehabilitering. Istedenfor fysioterapi kan det være en løsning å ha noen som regelmessig går tur, aktiviserer og hjelper beboerne å bevege seg, under veiledning av fysioterapeut. Dette trenger ikke å være en høyskoleutdannet person. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal avtale 2014 Private fysioterapeuter er ikke ansatt i kommunen. De har driftsavtale med kommunen, er selvstendig næringsdrivende og har enten enkeltmannsforetak, DA selskap eller Aksjeselskap. ASA 4313 er avtalen om drift for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale har rett til å heve refusjon fra HELFO. Dette forutsetter at bruker har en henvisning til fysioterapi fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Unntatt fra behovet for henvisning for å få trygderefusjon er manuellterapeuter som fra 2006 er primærkontakter Det forhandles årlig om takster og tilskudd. Et fullt driftstilskudd ( avtale) er kr pr Finansieringen av virksomheten til en avtalefysioterapeut er tredelt: Fysioterapeuten mottar et fast beløp per måned fra kommunen (driftstilskudd). Avtaleverket for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med en kommune består av en individuell avtale som er inngått mellom den enkelte fysioterapeut og kommunen, samt den sentrale rammeavtalen mellom KS og NFF (ASA-4313). Fysioterapeuten kan kreve refusjon per pasient i henhold til forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi fra folketrygden (refusjonstakst). Pasienter som ikke har krav på full refusjon fra HELFO betaler en egenandel. Privat fysioterapipraksis uten kommunal avtale: Disse faller utenfor begge modellene for finansiering og har da heller ingen refusjonsrett fra HELFO. Pasienten må dekke hele behandlingsutgiften selv. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i Modum 2014 Modum kommune har 10.6 årsverk fysioterapi driftstilskudd. Ifølge KOSTRA er dette en god dekning i forhold til kommuner med lignende størrelse. NAVN ARBEIDSSTED AVTALE % Andre opplysn.

5 Kjell Martinsen Modum Fys. Inst. og Akupunktur senter Brogården, 3370 Vikersund Tlf Slutter i april 2014 Joachim Sørensen får avtale Erik Skogheim Vikersund Fysikalske 3370 Vikersund Tlf Paul Molenaar Permisjon 50 % Møllerens Fysioterapi Erik S. Molenaar Rådyrveien 1, 3370 Vikersund Tlf Tlf: Tlf: Randi C. Johansen Vikar 50 % Slutter april 2014 Randi Johansen får avtale 50 % Spesialisert på onkologi og lymfologi Sirpa Lilja Sommerfryd Badeveien 1, 3370 Vikersund Tlf Spesialisert innen psykomotorikk Rune Larsen 20 % Gunn Haug Vikersund Kurbad A/S 3370 Vikersund Tlf % Georg Øksendal 20 % Vikersund Kurbad A/S (v/ Georg Øksendal og Birgitte Ruud Mojaren) Vikersund Kurbad A/S 3370 Vikersund Tlf %, Driftstilskuddet er knyttet til kurbadet. Mye brukt til bassengtrening. Jan A. Haug Badeveien 1, 3370 Vikersund. Tel % Ulf R. Johansen Geithus Fysikalske Institutt Internatveien 1, 3360 Geithus Tlf

6 Per Einar Svensen Geithus Fysikalske Institutt Internatveien 1, 3360 Geithus Tlf Har en del hjemmebehandling Tine Borge Raaum Uten avtale Arne Kristoffersen Lisbeth Kalberg Tiril Vangen Åmot Fysikalske Stadionvn., 3340 Åmot Tlf Slutter juli 2014 Avtalen lyses ut. 80 % Forhold mellom private og kommunale fysioterapeuter De private og kommunale fysioterapeutene i Modum kommune har tidligere hatt lite samarbeid, med noen unntak rundt fysioterapitilbudet til barn. Per i dag er vi i god utvikling i forhold til samarbeid. Det ble i 2009 opprettet SU samarbeidsutvalg i Modum. SU er et rådgivende samarbeidsutvalg mellom kommunens administrasjon og selvstendig næringsdrivende som diskuterer forhold av betydning for fysioterapitjenesten. Samarbeidsutvalget skal legge til rette for at driften av fysioterapitjenesten skjer på en hensiktsmessig måte gjennom samarbeid mellom kommunens administrasjon og selvstendig næringsdrivende og fastlønte fysioterapeuter. SU er også delaktig i skriving av plan, utforming av utlysningstekst og planlegging av fellesmøter. Det blir holdt 2 årlige fellesmøter hvor alle fysioterapeuter er invitert. Regelmessige nyhetsbrev blir også sendt alle fysioterapeutene i kommunen, med informasjon og oppdateringer. I ASA 4313 er det klare retningslinjer. Kommunen skal utarbeide retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom ansatte og privatpraktiserende fysioterapeuter bl.a. ut fra kompetanse, praksisprofil, avtalevolum og geografi. Fordelingen av brukerne skal skje i tråd med disse retningslinjene. Kommunen kan i de tilfeller der kommunens fast tilsatte fysioterapeuter ikke dekker behovet - stille krav om at inntil 1/5 av avtalt tid for behandlende virksomhet rettes mot brukere med særskilte behov (behandling i pasientens hjem, barnehage, eller skole). (ASA 4313). De fleste privat praktiserende fysioterapeutene sender årlig en statistisk oversikt over sin virksomhet til virksomhetsleder. Det er ingen prioriteringsnøkkel lagt til grunn fra Modum kommune sin side ettersom det er opp til det enkelte institutt hvordan de

7 prioriterer, og det er heller ikke noe system for å fange opp henvendelser til private institutter med tanke på lange ventetider. Det er et ønske fra kommuneadministrasjonen og enkelte fysioterapeuter om å ha en felles prioriteringsnøkkel, et større samarbeid rundt fag og om hvordan fysioterapitilbudet i Modum skal se ut. Ved nye utlysninger fokuseres det på at kommunen knytter til seg fysioterapeuter som har kompetansen kommunens innbyggere trenger, samt at de ønsker å være med på å utvikle gode fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens framtidige behov. Vedlegg: Plan for fysioterapitjenesten i Modum

PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN MODUM KOMMUNE

PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN MODUM KOMMUNE Med vekt på samarbeidet med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter 2011-2015 Helse- og sosialetaten Modum Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL...

Detaljer

Saksframlegg. Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018

Saksframlegg. Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: G27 Saksmappe: 2014/1303-18804/2015 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Rådet

Detaljer

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 28.03.2015 Fysio- og ergoterapiplan 2015-2030 Arendal kommune 2015 Innhold: 1. Innledning... 5 2. Lovgrunnlag...

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2014

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2014 Sist endret november 2013 Kommentarene til avtalebestemmelsene oppdateres jevnlig. Det er viktig for oss at kommunene sender oss problemstillinger og kommentarer, særlig dersom informasjonen er uklar,

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 04.06.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet A-rundskriv nr.: A/1-2013 Dokument nr.: 12/01843-3 Arkivkode: 0 Dato: 14.02.2013 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

INNHOLDSLISTE. 1.0 Innledning... 3. 2.0 Lovgrunnlag... 4. 3.0 Definisjon - klargjøring av rehabiliterings-/ habiliteringsbegrepet...

INNHOLDSLISTE. 1.0 Innledning... 3. 2.0 Lovgrunnlag... 4. 3.0 Definisjon - klargjøring av rehabiliterings-/ habiliteringsbegrepet... INNHOLDSLISTE 1.0 Innledning... 3 2.0 Lovgrunnlag... 4 3.0 Definisjon - klargjøring av rehabiliterings-/ habiliteringsbegrepet... 4 4.0 Kartlegging av dagens situasjon... 5 5.0 Rehabilitering/ habilitering...

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Veileder for fysioterapitjenesten

Veileder for fysioterapitjenesten Veileder for fysioterapitjenesten FORORD Veilederen skal være et hjelpemiddel for ledere av fysioterapitjeneste på ulike nivåer innen offentlige og private virksomheter. Veilederen er ment å gi en oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal 07.02.2007 kl. 19.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste FORPROSJEKT - KONTORFELLESSKAP - KJØLLEFJORD ALDERSHJEM SØKNAD OM FLYTTING AV TOMT - KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE

Sakspapirer. Saksliste FORPROSJEKT - KONTORFELLESSKAP - KJØLLEFJORD ALDERSHJEM SØKNAD OM FLYTTING AV TOMT - KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.05.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 45/09 08/365 FORPROSJEKT - KONTORFELLESSKAP - KJØLLEFJORD

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTLYSING AV DRIFTSHJEMMEL/STILLING.SOM FYSIOTERAPEUT

FAUSKE KOMMUNE UTLYSING AV DRIFTSHJEMMEL/STILLING.SOM FYSIOTERAPEUT SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Joura.lpostID: 12/118 Arkiv sakld.: 12/30 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 078/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Siv Johansen I Dato: 23.05.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Internserien 9/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Målgruppe: Helsetilsynet

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND ASA 4313 Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter ~i -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kjære kollega Oslo, november 2006 Avtalen mellom KS og NFF om drift

Detaljer