6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse"

Transkript

1 6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse 6.1 Om miljømålene Planen setter miljømål for alle vannforekomster. Disse er: standard miljømål som skal nås innenfor planperioden strengere miljømål miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster unntaksbestemmelser Miljømålene for vannregionen fremgår av kapittel 6.2 til Standard miljømål som skal nås i planperioden , 6 og 7 Miljømålet for elver, innsjøer og kystvann er minst "god økologisk og kjemisk tilstand". For grunnvann gjelder minst "god kjemisk og kvantitativ tilstand". Miljømålet skal som hovedregel nås innen 2021, i denne planperioden. For vannforekomster med god eller svært god tilstand kan det være behov for å gjennomføre tiltak som ikke forringer miljøtilstanden (forebyggende/ opprettholdende tiltak). For vannforekomster hvor det er risiko for at miljømålene ikke nås, må det gjennomføres miljøforbedrende tiltak., se Figur 15. Tiltak for å redusere eller fase ut prioriterte miljøgifter skal iverksettes umiddelbart og senest innen utgangen av Tabell 15 gir en oversikt over vannforskriftens miljømål. Figur 15 Prinsipper for miljømål for naturlige vannforekomster 85

2 Tabell 15 Vannforskriftens standard miljømål for overflatevann, grunnvann og prioriterte stoffer. Overflatevann (elv, innsjø, kyst) 4 Grunnvann 6 Prioriterte stoffer 7 Tilstanden skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha god økologisk og kjemisk tilstand i samsvar med klassifiseringen i vedlegg V og miljøkvalitetsstandardene i vedlegg VIII Tilstanden skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes og balansen mellom uttak og nydannelse skal sikres med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god kjemisk og kvantitativ tilstand, i samsvar med klassifiseringen i vedlegg V, jf. terskel- og vendepunktverdiene gitt i vedlegg IX. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak med sikte på gradvis reduksjon av forurensning fra prioriterte stoffer til vann. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak med sikte på stans i utslippene av prioriterte farlige stoffer til vann Strengere miljømål Hvis det i eller i medhold av annet regelverk er fastsatt strengere krav, utslippsgrenser, utfasingsmål, mål for beskyttelse eller lignende, enn det som følger av vannforskriften, skal den strengeste bestemmelsen legges til grunn for miljømålet for vannforekomsten. Det kan også settes strengere miljømål på grunn av viktige brukerinteresser, nasjonale miljøverdier eller regionale prioriteringer Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster 5 Kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) er vannforekomster som har blitt betydelig fysisk endret for å ivareta samfunnsnyttige formål som kraftproduksjon, drikkevann, landbruk, skipsfart, flomvern og lignende. Miljømålet for sterkt modifiserte vannforekomster er "godt økologisk potensial og god kjemisk tilstand" jfr. vannforskriftens 5. Tilstanden i disse skal beskyttes mot forringelse og forbedres med sikte på at vannforekomstene skal ha godt økologisk potensial og god kjemisk tilstand. Status for disse vannforekomstene skal vurderes ved hver planperiode Unntaksbestemmelser 9 og 10 Hvis det foreligger dokumenterte behov for å avvike fra målet om god økologisk tilstand, godt økologisk potensial eller vannforskriften frist for måloppnåelse, kan følgende unntaksbestemmelser benyttes: tidsutsettelse jmf. vannforskriften 9 mindre strenge miljømål jmf. vannforskrfiten 10 Tidsutsettelse 9 Fristene for å oppfylle miljømålet kan forlenges med sikte på gradvis måloppnåelse forutsatt at det ikke skjer forringelse. Minst en av følgende forutsetninger må være oppfylt: a) Tekniske begrensninger (ingen løsning finnes, prosessen krever tid, årsakene er ukjente/ mangel på kunnskap, manglende juridiske virkemidler) b) Uforholdsmessige kostnader 46 Miljømål for SMVF i elver og innsjøer er ikke konkretisert i de lokale tiltaksanalysene med noen unntak. NVE har bedt VRM om en egen prosess om dette ila. høringsperioden, e-post fra NVE Region sør, april

3 c) Naturgitte forhold som gjør at en forbedring av vannforekomsten ikke lar seg gjøre innen fristen (det tar tid før forventet effekt av tiltaket oppnås) Mindre strenge miljømål 10 Det kan settes mindre strengere miljømål for vannforekomster som: Er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet, eller Har slike naturforhold at oppnåelse av miljømålet vil være umulig eller uforholdsmessig kostbart Følgende vilkår må være oppfylt: a) Miljø- og samfunnsnytten av påvirkningen ikke kan oppnås på andre miljømessige gunstige måter b) Best mulig miljøtilstand skal oppnås c) Ingen ytterligere forringelse utover dagens tilstand tillates Midlertidige endringer 11 Tilstanden i vannforekomstene kan midlertidig forringes på grunn av naturlige årsaker eller midlertidige endringer som man ikke med rimelighet kunne forutses. Praktisk gjennomførbare tiltak skal gjennomføres for å forhindre ytterligere forringelse av tilstanden og for å unngå forringelse av tilstanden i andre vannforekomster som ikke er berørt av disse omstendighetene Ny aktivitet eller nye inngrep 12 Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette skyldes ny bærekraftig aktivitet. Det er imidlertid en forutsetning at alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i vannforekomstens tilstand. Samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av miljøkvalitet, og hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås med andre midler som miljømessig er vesentlig bedre. 87

4 6.2 God økologisk og kjemisk tilstand i vannregionen Miljømålet for god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand i elv, innsjø og kystvann for planperioden fremgår av Tabell 16 og Tabell 17. Planen lister ikke detaljert oversikt på vannforekomster hvor dagens tilstand er svært god/ god og vannforekomsten ikke er i risiko. En oversikt over disse fremgår av karttjenesten/ rapporttjenesten i Vann-Nett. Ved 2. g høring listes miljømålet god økologisk tilstand 2021 for overflatevannforekomster i risiko i vedlegg 1-vedlegg 3.. Tabell 16 Miljømål økologisk tilstand i elv, innsjø og kystvann i vannregion Vest-Viken - planperioden Kilde: Vann-nett: Merknad [HR14]: Informasjon om vedlegg til høringen. Etter høringen vil disse inngå i planens Del II og presenteres vannområdevis Miljømål, Elv (ant=2402; km=52.601) Innsjø (ant=648;km2=1264) Kyst (ant=73; km2=849) økologisk tilstand Antall Lengde (km) Prosent Antall Areal (km2) Prosent Antall Areal (km2) Prosent Svært god % ,8 16,4 % 1 14 God % ,5 81 % ,6 Tabell 17 Miljømål god kjemisk tilstand i vannregion Vest-Viken - planperioden Kilde: Vann-nett Miljømål, Elv (n=2402) Innsjø (n=648) Kyst (n=73) kjemisk tilstand *) Antall Lengde Prosent Antall Areal Prosent Antall Areal Prosent (km) (km2) (km2) God *) 97 % av vannforekomstene har udefinert kjemisk tilstand. Det er dermed ikke mulig å sette konkrete miljømål for kjemisk tilstand. Tabell 18 gir en oversikt over miljømålet god kjemisk og god kvantitativ tilstand i grunnvann i planperioden Tabell 18 Miljømål god kjemisk tilstand og god kvantitativ tilstand i grunnvann i vannregion Vest-Viken - planperioden Kilde: Vann-nett Merknad [HR15]: Ingen endring siden 1. g høring Miljømål, grunnvann Antall Areal (km2) Prosent God kjemisk tilstand % God kvantitativ tilstand % 6.3 Strengere miljømål i vannregionen Strengere miljømål ihht. annet regelverk m.v. I planarbeidet har det ikke fremkommet strengere krav, utslippsgrenser, utfasingsmål, mål for beskyttelse som medfører strengere miljømål for vannforekomster i vannregionen Strengere miljømål på bakgrunn av nasjonale miljøverdier Vannregionen har drøftet strengere miljømål på bakgrunn av følgende nasjonale miljøverdier som storørret, laks, sjøørret, ål, edelkreps, elvemusling, elvesandjeger og kalksjøer/ kransalgesjøer. For planperioden prioriteres vassdrag med artene laks, sjøørret, ål, storaure, elvemusling, edelkreps og villrein i regulerte vassdrag, se kapittel Det settes ikke strengere miljømål for vannforekomstene som følge av prioriteringen, men artene gir flere prioriterte vassdrag for vannslipp og magasinrestriksjoner enn nasjonale føringer tilsier. 88

5 Hvilke nasjonale miljøverdier, og kriterier for hvordan de kan legges til grunn for å fastsette strengere miljømål, tas opp ved rullering i neste planperiode Strengere miljømål av hensyn til viktige brukerinteresser og regionale prioriteringer De lokale tiltaksanalysene har vurdert brukerinteresser i vid forstand, både knyttet til menneskers bruk og opplevelse av vann, men også naturmangfold og betydningen vannressursenes miljøtilstand har for naturmangfold. For planperioden prioriteres vassdrag i områdene til villreinstammen på Hardangervidda 47 jfr. regional plan. Forholdet til folkehelse, steders attraksjonskraf og reiseliv har vært drøftet, men er ikke lagt til grunn for strengere miljømål. For planperioden settes det ikke strengere miljømål enn minimumskravene i forskriften som følge av brukerinteresser. Kriterier for hvordan brukerinteresser kan legges til grunn for å fastsette strengere miljømål tas opp ved rullering i neste planperiode Beskytta områder Register over beskytta områder følger av vannforskriften 16 og vedlegg IV. Registeret inneholder vannforekomster som inngår i kategoriene i Tabell Miljøtilstanden i beskytta områder kan ikke forringes. Dette innebærer at miljøtilstanden i vannforekomster god miljøtilstand ikke kan forringes til dårligere tilstand. Registeret over beskytta områder for vannregion Vest-Viken og miljømålene som gjelder for disse fremkommer av vedlegg 4a, 4 b og 4c og Kart 6. Kartet kan også ses detaljert på Miljødirektoratets karttjeneste. Tabell 19 Oversikt over kategorier av beskytta områder Kategori *) Drikkevann Kommentar Vannforekomster identifisert som drikkevannskilder skal oppfylle miljømålene i 4-7 og kravene til drikkevann i annet regelverk, slik at omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann reduseres. Merknad [HR16]: Nytt vedlegg i 2. g høring. Vedlegg 4 a og b: beskytta områder er knyttet til vannforekomst ID, 4c omfatter liste over drikkevannskilder, men er ikke knyttet til vannforekomst ID i 2. g høring. Se Vann-Nett med kartlag drikkevann. Økonomisk betydelige akvatiske arter Områder følsomme for næringsstoffer Alle nasjonale laksevassdrag og fjorder 49 (NLF) Områder utpekt som følsomme ihht. gjødselvareforskriftens Områder utpekt som følsomme ihht. forurensningsforskriften kapittel Disse vannforekomstene skal i tillegg til miljømålene i vannforskriften 4-6, oppfylle 47 Regional plan for Hardangervidda Miljødirektoratet har vært ansvarlig for å etablere registeret. 49 Utvalgte laksebestander gis spesiell beskyttelse som nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder jfr. St.prp. nr. 79 ( ) og St.prp. nr.32 ( ). De nasjonale laksevassdragene og laksefjordene omfatter om lag 3/4 av den norske villaksressursen. Ordningen omfatter store og tallrike bestander med høy produktivitet eller med potensial for høy produktivitet, storlaksbestander og bestander med særskilt genetisk karakter. 50 gjelder områder med avrenning til Glommavassdraget, medregnet Lågen og Vorma, Haldensvassdraget og øvrige områder med avrenning til Oslofjorden mellom svenskegrensa og Strømstangen fyr samt til indre Oslofjord (innenfor Drøbaksterskelen) 51 Forurensningsforskriftens kapittel 11, jfr. vedlegg 1, punkt 1.2 a) gjelder kyststrekningen Svenskegrensen- Lindesnes med tilhørende nedbørfelt og Grimstadfjordområdet 89

6 kravene i henholdsvis gjødselvareforskrifen 24 og forurensningsforskriften kapittel 11 Områder utpekt til beskyttelse av habitater og arter Områder utpekt til beskyttelse av habitater som består av eller er i vann eller arter som lever i vann, og der vedlikehold eller forbedring av vannets tilstand er en viktig grunn for beskyttelsen. Denne kategorien beskyttet område vil i første rekke omfatte formelt vernede områder etter naturvernloven og naturmangfoldloven, kapittel V. Eventuelle særskilte miljømål for vannforekomster i vernede områder, må utledes på grunnlag av verneforskriftene, herunder verneformål og vernebestemmelser, og eventuelle forvaltningsplaner for områder, det det eksisterer. Dette vil variere fra område til område. *) Badeplasser som overvåkes med hensyn til hygienisk kvalitet skal inngå i registeret, men inngår ikke i planperioden Kart 6 Beskyttede områder. Skjermdump fra Miljødirektoratets karttjeneste april

7 6.4 Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster i vannregionen Tabell 20 gir en oversikt over antall og lengde/ areal av sterkt modifiserte vannforekomster i vannregionen. Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster i planperioden fremgår av Tabell 21. Oversikt over miljømålet for sterkt modifiserte vannforekomster fremkommer av vedleggene 5-vedlegg 7. Tabell 20 Oversikt over antall og lengde/ areal registrerte sterkt modifiserte vannforekomster i vannområdene i vannregionen. Kilde: Vann-Nett Merknad [HR17]: Vedleggene 5-7 er nye i 2. g høring. Etter høringen vil samme oversikt fremgå i vannområdevise oversikter i Del II. Elv Innsjø Kyst Vannområde antall km antall km2 antall km2 Breiangen Vest 1 1 Drammenselva 7 57 Eikeren Hallingdal Horten - Larvik Kragerøvassdraget Lierelva Midtre Telemark Numedalslågen Randsfjorden Siljan - Farrisvassdraget Simoa Skien - Grenlandsfjordene Tokke-Vinje Tyrifjorden Valdres Øst Telemark Totalt *) *)avrunding gjør at totalt km ikke samsvarer i alle tabeller Tabell 21 Miljømål økologisk potensial i elv, innsjø og kyst i vannregion Vest-Viken - planperioden Kilde: Vann-Nett Miljømål, økologisk potensial Svært godt Antall Elv (ant=323; km= 1641) Innsjø (ant=133; km2=729) Kyst (ant=3; km2=3) Lengde km Prosent Antall Areal km2 Prosent Antall Areal km2 Prosent Godt % % 1 0,5 17% Moderat % % 2 2,5 83 % Dårlig ,6 % % Svært dårlig ,4 % % Udefinert 1 7 0,4 % 91

8 6.5 Unntak Tidsutsettelse ( 9) Det gis tidsutsettelse med sikte på gradvis måloppnåelse for å nå miljømålene: God økologisk tilstand i overflatevann (elv, innsjø og kyst) God kjemisk tilstand i overflatevann (elv, innsjø og kyst) Godt økologisk potensial for sterkt modifiserte vannforekomster God kjemisk og kvantitativ tilstand i grunnvan En oppsummering av tidsutsettelse gis i Tabell 22-Tabell 25. Oversikt av vannforekomster med tidsutsettelse fremgår av vedlegg 8- vedlegg 14. God økologisk tilstand i overflatevann - elv, innsjø og kystvann Tabell 22 Tidsutsettelse for god økologisk tilstand i elv, innsjø og kystvann jfr. 9 Merknad [HR18]: Vedleggene 8-14 er nye i 2. g høring. Etter høringen vil samme oversikt fremgå i vannområdevise oversikter i Del II. Vanntype Antall Tidsutsettelse Begrunnelse Elv a Tekniske begrensninger, prosessen krever tid. Påvirket av langtransportert forurensning og hvor det er usikkerhet om tilhelingsprosessen gjør at vannforekomstene når god øklogisk tilstand innen a Tekniske begrensninger, prosessen krever tid. Sterkt påvirket av jordbruksdrift og effekt av tiltak tar lenger tid, god økologisk tilstand nås ikke innen a Tekniske begrensninger, mangel på kunnskap. Avrenning fra gruver, usikkerhet om hvilke tiltak som kan gi god økologisk tilstand. Innsjø a Tekniske begrensninger, prosessen krever tid. Påvirket av langtransportert forurensning og hvor det er usikkerhet om tilhelingsprosessen gjør at vannforekomstene når god øklogisk tilstand innen a Tekniske begrensninger, prosessen krever tid. Sterkt påvirket av jordbruksdrift med interne gjødslingsprosesser hvor effekt av tiltak tar lenger tid enn til a Tekniske begrensninger, prosessen krever tid. Avhengig av tiltak i oppstrøms elvevannforekomst som er SMVF hvor foreslåtte tiltak forutsetter revisjonsåpning av konsesjonen for Sundsbarmreguleringen. Kystvann a,b Tekniske begrensninger, prosessen krever tid. Uforholdsmessige kostnader. Opprydding i forurensede sedimenter a,b Tekniske begrensninger, prosessen krever tid. Uforholdsmessige kostnader. Opprydding i forurensede sedimenter. Godt økologisk potensial i sterkt modifiserte vannforekomster 92

9 Tabell 23 Tidsutsettelse for godt økologisk potensial i sterkt modifiserte vannforekomster jfr. 9 Vanntype Antall Tidsutsettelse Begrunnelse Elv a Tekniske begrensninger, prosessen krever tid. SMVF pga. vannkraftregulering a Sterkt påvirket av jordbruksdrift og effekt av tiltak tar lenger tid enn a Tekniske begrensninger, prosessen krever tid. SMVF pga. vannkraftregulering. Innsjø a Tekniske begrensninger, prosessen krever tid a Tekniske begrensninger, prosessen krever tid Kystvann b Uforholdsmessige kostnader b Uforholdsmessige kostnader God kjemisk tilstand i overflatevann elv, innsjø og kystvann Disse vannforekomstene fremgår ikke av vedlegg, for informasjon se Vann-Nett Rapport. Tabell 24 Tidsutsettelse for god kjemisk tilstand for elv, innsjø og kystvann jfr. 9 Vanntype 1) Antall Tidsutsettelse Begrunnelse Elv ) a Tekniske begrensninger, mangel på kunnskap Innsjø 287 3) a Tekniske begrensninger, mangel på kunnskap Kystvann 34 4) 2027/ a Tekniske begrensninger, mangel på kunnskap 1) Gjelder overflatevannforekomster i risiko for ikke å nå god økologisk tilstand i ) 306 av disse er SMVF 3) 124 av disse er SMVF 4) 3 av disse er SMVF Merknad [HR19]: 1. g høring: 1145 elv, 302 innsjø og 34 kystvann. Årsak til endring er gjennomført kvalitetssikring av karakterisering etter 1. g høring. God kjemisk og god kvantitativ tilstand i grunnvann Tabell 25 Tidsutsettelse for god kjemisk og/ eller god kvantitativ tilstand i grunnvann jfr. 9 Antall Tidsutsettelse Begrunnelse a Tekniske begrensninger, mangel på kunnskap, årsakene er ukjente Mindre strengere miljømål ( 10) Det settes mindre strengere miljømål for vannforekomster som er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet hvor miljø- og samfunnsnytten av påvirkningen ikke kan oppnås på andre miljømessige gunstige måter. Det vil være uforholdsmessig kostbart å gjenopprette miljøtilstanden i disse til god økologisk tilstand/ godt økologisk potensial. Fungerende økosystem er ikke prioritert. For vannforekomster med mindre strengere miljømål kan ikke dagens tilstand forringes ytterligere. En oppsummering av mindre strengere miljømål gis i Tabell 26. Vedlegg 15 gir oversikt over vannforekomster med mindre strengere miljømål. Tabell 26 Mindre strengere miljømål i elv og innsjø jfr. 10. Merknad [HR20]: Vedlegg 15 er ny i 2. g høring. Etter høringen vil samme oversikt fremgå i vannområdevise oversikter i Del II. Vanntype Antall Begrunnelse Konsekvens/ ulempe ved ingen miljøforbedring Elv SMVF 84 Vannforekomster hvor hele Negativ landskapsopplevelse ved 93

10 eller store deler av vannforekomsten er tørrlagt i hele eller deler av året og godt økologisk potensial ikke kan oppnås. Kostnadene ved slipp av økt vannføring vil være uforholdsmessig store og forbedret økologisk potensial vil være marginalt. Innsjø SMVF 2 Innsjøer hvor dagens økologiske potensial er slik at kostnadene ved tiltak vil være uforholdsmessig store og forbedret økologisk potensial vil være marginalt. fravær av vannføring. Mulig eutrofiering i enkelte vannforekomster. 94

11 6.6 Miljømål oppsummert for vannregionen Tabell 27 oppsummerer miljømålene for planperioden Planlagt måloppnåelse frem mot 2033 fremgår av Tabell 28-Tabell 35. Tabell 27 Omforente miljømål i vannregion Vest-Viken i planperioden for alle vannforekomster. Kilde: Vann-Nett Miljømål Elv Innsjø Kystvann Grunnvann Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Miljømål 4 Minst god økologisk % % 46 60,5 % Overflatevann tilstand - - Strengere miljømål eller brukermål Miljømål 5 Godt økologisk potensial % % 1 1,3 % Kunstige og sterkt modifiserte - - Miljømål 6 God kvantitativ og % Grunnvann kjemisk tilstand Miljømål 9 God økologisk tilstand % 37 6 % 27 35,5 % Utsatt frist (2027/ 2033) - - Godt økologisk potensial % % (2027/2033) 2 2,6 % - - God kvanitativ og kjemisk % tilstand (2027) Miljømål 10 Dårligere enn god Mindre økologisk tilstand strengere Dårligere enn godt 83 26% 1 1 % miljømål økologisk potensial Tabell 28 Miljømål økologisk tilstand for elv i vannregion Vest-Viken planlagte forbedringer mot 2033 (n=2402). Kilde: Vann-Nett Økologisk tilstand Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Svært god ,8 % % % God ,6% % % Moderat 201 8,4% Dårlig 4 0,1 % Svært dårlig 1 0,1 % Tabell 29 Miljømål økologisk tilstand for innsjø i vannregion Vest-Viken planlagte forbedringer mot 2033 (n=648). Kilde: Vann-Nett Økologisk tilstand Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Svært god ,5 % ,5 % ,5 % God ,7 % ,6 % ,6 % Moderat 36 5,6 % Dårlig 1 0 % Svært dårlig Udefinert ,5 52 Svært små innsjøvannforekomster skilt ut fra elvevannforekomster pga. de er kalkingslokaliteter, Buskerud. Miljømålet er lagt på elvevannforekomstene, da innsjøvannforekomstene ikke er ferdig karakterisert og tiltak ikke lagt inn. Status må avklares i 2. g høring. 95

12 Tabell 30 Miljømål økologisk tilstand for kystvann i vannregion Vest-Viken planlagte forbedringer mot 2033 (n=73). Kilde: Vann-Nett Økologisk tilstand Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Svært god 1 1,4 % 1 1,4 % 1 1,4 % God 45 61,6 % 62 84,9 % 72 98,6 % Moderat 23 31,5 % 10 13,7 Dårlig 4 5,5 % Svært dårlig Tabell 31 Miljømål for kjemisk tilstand i samlet for elv, innsjø og kystvann i vannregion Vest-Viken planlagte forbedringer mot Kilde: Vann-Nett Kjemisk *) 2033 tilstand Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent God 55 2 % 0 Svært dårlig 18 1 % Udefinert tilstand % *) måloppnåelse for kjemisk tilstand for 2027 kan ikke angis på grunn av manglende datagrunnlag Tabell 32 Miljømål for grunnvann i vannregion Vest-Viken planlagte forbedringer mot Kilde: Vann-Nett Kjemisk tilstand Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent God kjemisk % % % og kvantitativ tilstand Udefinert 16 10% Tabell 33 Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster elver - måloppnåelse for vannregion Vest-Viken frem mot Kilde: Vann-Nett Økologisk potensial Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Godt eller % % % bedre Moderat eller % % % dårligere Udefinert Tabell 34 Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster innsjøer - måloppnåelse for vannregion Vest-Viken frem mot Kilde: Vann-Nett Økologisk potensial Godt eller bedre Moderat eller dårligere Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent % % % % 4 3 % 2 2 % 96

13 Tabell 35 Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster kystvann - måloppnåelse for vannregion Vest-Viken frem mot 2033 (n=3). Kilde: Vann-Nett Økologisk potensial Godt eller bedre Moderat eller dårligere Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 1 33,3 % 2 66,7% 3 100% 2 2,6 % 1 1,3 % 97

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Dagsorden 10.00-10.15 Velkommen Jon-Andreas Kolderup 10.15-11.30 Presentasjon av planforslaget etter 2. gangs høring 11.30-12.15

Detaljer

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester og ekspertvurderinger fra institutter. I denne presentasjonen

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Miljøringen, 21.11.2012 Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Forurensningsloven 11 Inneholder materielle skranker, begrenser skjønnet vårt etter forurensningsloven. Må vurdere om

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Kristian Augustsgt. 7A P.b. 6784 St.Olavs plass 0130 Oslo Tlf: 22 36 36 41 Faks: 22 20 06 66

Kristian Augustsgt. 7A P.b. 6784 St.Olavs plass 0130 Oslo Tlf: 22 36 36 41 Faks: 22 20 06 66 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 OSLO Kristian Augustsgt. 7A P.b. 6784 St.Olavs plass 0130 Oslo Tlf: 22 36 36 41 Faks: 22 20 06 66 sabima@sabima.no www.sabima.no org.nr: 980202062 bankgiro:

Detaljer

RØSVIKRENNA BORG HAVN

RØSVIKRENNA BORG HAVN RØSVIKRENNA BORG HAVN KONSEKVENSER AV PLANLAGTE TILTAK FOR VANNFOREKOMSTEN -VURDERINGER I FORHOLD TIL FORUTSETNINGENE I VANNFORSKRIFTEN AUD HELLAND MILJØRINGEN 21.03.2013 INNHOLD Bakgrunn og målsetting

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1446-2 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN

Detaljer

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannforskriften og vannkraft Målkonflikt synliggjort og håndteres Nasjonale føringer SMVF-Veiledning Bedre samordning

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet [...] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Film https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Filmsnutt fra dokumentarserien Lille Norge og Stormaktene sendt på NRK1 i januar dette er fra en episode som handlet

Detaljer

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG v/simon Haraldsen, Fylkesmannens miljøvernavd. i Oslo og Akershus 12. oktober 2009 NY VANNFORVALTNING I NORGE FRA 2007 VANNDIREKTIVET

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Denne veilederen vil gi noen generelle råd om hva man bør se etter i vannforvaltningsplanen og det tilhørende tiltaksprogrammet. Veilederen

Detaljer

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Foto: Anders Iversen Hva konkret skal du gjøre for å hindre tap av naturmangfold? Det vi

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionen vår: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal Ca 2

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

Jo Halvard Halleraker

Jo Halvard Halleraker Vannmiljøet i Norge og de viktigste påvirkningsfaktorene Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25.-26. oktober 2007 EUs Vanndirektiv og systematisk

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Søndre Fosen

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Søndre Fosen 1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Søndre Fosen 19 06 2012 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringene med tanke på å få og opprettholde et godt vannmiljø i Søndre Fosen vannområde

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Norges vassdrags- og energidirektorat Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Lover NVE forvalter Vassdragsreguleringsloven av 1917 Industrikonsesjonsloven av 1917

Detaljer

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Vannregion Finnmark og norsk del av den norsk-finske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden Innledning om overvåking etter vannforskriften

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Significant pressures Andel god/svært god tilstand Prosent 120 100 Kyst Innsjøer Elver 80 60 40 20 0 Glomma Vest-

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Versjon nr. 1 / 25.mai 2012 UTKAST TIL ARBEIDSUTVALGET 1 Forord Norge har gjennom vannforskriften forpliktet seg til at vannet

Detaljer

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

4 Hvordan står det til med vannet i vannregionen?

4 Hvordan står det til med vannet i vannregionen? 4 Hvordan står det til med vannet i vannregionen? 4.1 Påvirkninger I vannregion Vest-Viken er det mange ulike faktorer som påvirker miljøtilstanden i vannforekomstene. Effekten av påvirkningene varierer

Detaljer

Sentraladministrasjonen 9. VANNREGIONVEST-VIKENi016-202+-» 2GANGS. RlNGOG OFFENTLIGETTERSYN- UTTALELSEFRALARVIKKOMMUNE

Sentraladministrasjonen 9. VANNREGIONVEST-VIKENi016-202+-» 2GANGS. RlNGOG OFFENTLIGETTERSYN- UTTALELSEFRALARVIKKOMMUNE Sentraladministrasjonen 9 Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: BjørnEvensen 15/48190FE- 16.06.2015 k WW 98231924 "" " Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken v/buskerud

Detaljer

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Jon Lasse Bratli Klima- og forurensningsdirektoratet Miljøringen 22. november 2012 Målstyring etter kjemisk og økologisk kvalitet økosystembasert forvaltning

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 Sauherad kommune Plan- og forvaltningsenheten Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 FA-K54 16.12.2014

Detaljer

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Åsa Renman, vannkoordinator FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold SRN - Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021

Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 Kap. Tittel Innhold 1 Innledning mål for regional forvaltningsplan; å bidra til at overflate-, grunn- og

Detaljer

VRU-møte 8. mai 2015

VRU-møte 8. mai 2015 VRU-møte 8. mai 2015 Velkommen! 2/15: referat fra VRU-møte 23. mai 2014 3/15: informasjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 4/15: informasjon om høringen og innspill til planutkastet 5/15: endringer

Detaljer

Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no

Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no Fra: Birger Bjørnstad [Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no] Til: Postmottak Troms fylkeskommune [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=k2mail] Kopi: Are Edgar Stenkjær [Are.Stenkjaer@harstad.kommune.no];

Detaljer

Om vesentlige belastninger og påvirkninger ift risiko

Om vesentlige belastninger og påvirkninger ift risiko Om vesentlige belastninger og påvirkninger ift risiko Kap 6 og 7 i versjon 1.0 av karakteriseringsveilederen Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) Miljøtilstandskurs, 20.10.09 Prosentandel

Detaljer

Vedlegg 1: Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for Agder vannregion.

Vedlegg 1: Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for Agder vannregion. Vedlegg 1: Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for Agder vannregion. Innspillene er sortert etter kapittlene i vannforvaltningsplanen. Hvert innspill er kort oppsummert som en rad i en tabell

Detaljer

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Disposisjon 1. Kort om arbeidet med vannforskriften 2. Status og videre arbeidet 3. Hvorfor er kommunene

Detaljer

HØRING AV DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN

HØRING AV DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN Arkivsak-dok. 12/01675-2 Saksbehandler Erik Selander Jensen Saksgang Utredningskomite Kommunestyret Møtedato HØRING AV DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN Rådmannens

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Vest-Viken 2016-2021 1

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Vest-Viken 2016-2021 1 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021. 2. Handlingsprogram for vannregion

Detaljer

Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver

Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Vannområde Kommunenummer OffisieltNavn Økologisk miljømål 2021 012-1256-R Nordåa Randsfjorden 0522 Langsua nasjonalpark

Detaljer

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regionale tiltaksprogram for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Tiltaksprogrammenes innhold Rammer og hovedmålsetting Grunnlag for prioritering av tiltak Tiltak for å nå miljømålene Kostnader, effekt

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021)

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 1

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 1 1 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 (dette dokumentet) 2. Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 3. Regionalt tiltaksprogram i vannregion

Detaljer

Figur 7.1. Tilstandsklassene for økologisk tilstand, når miljømålet er nådd og når tiltak er nødvendig.

Figur 7.1. Tilstandsklassene for økologisk tilstand, når miljømålet er nådd og når tiltak er nødvendig. 7 Miljømål og unntak Alle vannforekomstene i vannregionen har et miljømål, som skal nås innen en gitt frist. Noen vannforekomster har strengere miljømål, og noen er omfattet av unntaksregler. Beskytta

Detaljer

Vann-Nett og vanndirekstivet. Lars Stalsberg, Norges vassdrags- og energidirektorat Bø, 13. januar 2011

Vann-Nett og vanndirekstivet. Lars Stalsberg, Norges vassdrags- og energidirektorat Bø, 13. januar 2011 Vann-Nett og vanndirekstivet Lars Stalsberg, Norges vassdrags- og energidirektorat Bø, 13. januar 2011 Hvem gjør hva i arbeidet med vanndirektivet i Norge? kortversjon... Arbeidet med vanndirektivet ledes

Detaljer

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Forvaltning på vannets premisser, tåleevnen for dyr- og plantesamfunn bestemmer hvor mye påvirkning

Detaljer

Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Glomma vannregion

Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Glomma vannregion Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Glomma vannregion Innspillene er sortert etter kapitlene i vannforvaltningsplanen. Hvert innspill er kort oppsummert som en rad

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Fylkesutvalget 95/ Fylkestinget 110/

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Fylkesutvalget 95/ Fylkestinget 110/ Saksframlegg Vår saksbehandler Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61 Vår referanse 2015/4680-1 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Fylkesutvalget 95/15 25.11.2015 Fylkestinget 110/15 09.12.2015 Vedlegg 1 Oversikt over

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Oppdrag: Sammenstilling. Regionenes høringsutkast for vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer

Oppdrag: Sammenstilling. Regionenes høringsutkast for vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer Oppdrag: Sammenstilling Regionenes høringsutkast for vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer Notat Fra: Miljødirektoratet Til: Klima- og miljødepartementet Dato: 15. oktober 2014 Innhold Sammenstilling

Detaljer

Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag:

Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag: Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag: Case:Alna og Hovinbekken i Oslo v/simon Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdeling Norsk vannforening 18-19.nov. 2014 Miljømål-vannforskriften

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

Utfordringer for vannet i Nordland

Utfordringer for vannet i Nordland Utfordringer for vannet i Nordland Rådgiver Katrine Erikstad Seksjon for plan og miljø 29.08.2012 29.08.2012 1 Innhold Kort om arbeidet med vannforskriften Hva er vesentlige vannforvaltningsspørsmål? Hva

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

Høringssvar regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram

Høringssvar regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram Postboks 9354 Grønland Pb 9354 Grønland 0135 Oslo 0135 Oslo Til: VRM for vannregion Vest-Viken, Buskerud fylkeskommune Kopi: KLD, NVE, OED og Miljødirektoratet deres ref; vår ref; 12114 Oslo; 21.12.2014

Detaljer

Karakterisering Suldal innsjø

Karakterisering Suldal innsjø Karakterisering Suldal innsjø Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat NVEs arbeid med tiltaksanalyser Pernille Dorthea Bruun Tilsyns- og beredskapsavdelingen God økologisk tilstand (GØT) eller Godt økologisk potensial (GØP) Hva har vi:

Detaljer

Til Sør-Trøndelag fylkeskommune

Til Sør-Trøndelag fylkeskommune From: nve@nve.no Sent: 27. desember 2014 15:23 To: Postmottak STFK Subject: Høringsuttalelse til regional forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Trøndelag. NVEs referanse: 201101189-28 Attachments:

Detaljer

Ellen: Om prinsippet med tilstandsklasser, miljømål og risk ikke risk

Ellen: Om prinsippet med tilstandsklasser, miljømål og risk ikke risk Ellen: Om prinsippet med tilstandsklasser, miljømål og risk ikke risk OH: Grensen mellom god tilstand og moderat tilstand er langt fra bra- Dette er et minimumskrav som følger av direktivet og vannforskriften.

Detaljer

Brukerveiledning finne informasjon i tiltaksrapporter i Vann-Nett.

Brukerveiledning finne informasjon i tiltaksrapporter i Vann-Nett. Mal: Hente ut tiltaksrapporter fra rapportmodulen i Vann-Nett. I eksempelet under er det søkt på tiltak i en kommune. Det kan også gjøres tilsvarende søk for vannområde og vannregion. Tiltakene som er

Detaljer

Vanndirektivet og habitatrestaurering

Vanndirektivet og habitatrestaurering Vanndirektivet og habitatrestaurering Øyvind Walsø Direktoratet for naturforvaltning Vanndirektivet Betraktninger (53 stk): Vann er ikke en alminnelig handelsvare, men et gode som må beskyttes, forsvares

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021 20.11.2015: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021 Foto: Tone Rasmussen Forord Vannregionmyndigheten ved Troms fylkeskommune er en regional planmyndighet som har ansvar for å utarbeide

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Forskrift om rammer for vannforvaltningen. Forskrift om rammer for vannforvaltningen. Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, plan- og bygningslov

Detaljer

Fornyet satsing på vannforvaltning vanndirektivet er hovedredskapet

Fornyet satsing på vannforvaltning vanndirektivet er hovedredskapet Fornyet satsing på vannforvaltning vanndirektivet er hovedredskapet Jon Lasse Bratli, seniorrådgiver i Miljøverndepartementet 1 Miljøverndepartementet, Sted, tid og avsender Foto: Bård Løken St. prop.

Detaljer

Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig?

Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig? Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig? Verksted i lokalt vannplanarbeid, NHO-bygget, 23.september 2013 Planprosessen Tiltaksanalysene er starten på nye forvaltningsvedtak Verdier i, og kostnader

Detaljer

Vanndirektivet hjemme og ute

Vanndirektivet hjemme og ute Vanndirektivet hjemme og ute Miljøkrav til den regulerbare vannkraften Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen EUs vanndirektiv norsk vannforskrift Helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Nye vannforvaltningsplaner og tiltak innen 2021 Norge rundt om konsekvenser for vann og avløp

Nye vannforvaltningsplaner og tiltak innen 2021 Norge rundt om konsekvenser for vann og avløp Nye vannforvaltningsplaner og tiltak innen 2021 Norge rundt om konsekvenser for vann og avløp Foto: Paal Staven Foto: Lise Sundberg Foto: Anders Iversen Anders Iversen Fagdirektør Miljødirektoratet, leder

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 1 Prosjektet Oppdrag fra FM og FK i Aust-Agder, Vest- Agder og Rogaland (koordinert

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen 10. april 2013 Rådgiver Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ Vannregion Nordland

Detaljer

Buskerud fylkeskommune. Att.: Hilde Reine Postboks 3563

Buskerud fylkeskommune. Att.: Hilde Reine Postboks 3563 Buskerud fylkeskommune Att.: Hilde Reine Postboks 3563 3007 DRAMMEN U6 * ` 7 /O Vår saksbehandler/ telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Gunnar Kleven 2014/4184 23.12.2014 33 37 11 85 Arkivnr:

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR NORSK- FINSK VANNREGION 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR NORSK- FINSK VANNREGION 2016-2021 REGIONAL PLAN FOR NORSK- FINSK VANNREGION 2016-2021 Pasvik naturreservat, Pasvik vannområde. Foto: Bjørnar Strøm-Hågensen Revidert versjon 13.10.2015 www.vannportalen.no/norsk-finsk Vannregionmyndighet

Detaljer

Karakterisering Finnøy

Karakterisering Finnøy Karakterisering Finnøy Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten Buskerud fylkeskommune Vannregionmyndigheten for vannregionen Vest-Viken Hilde Reine Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 14/3097-3

Detaljer

Deponering av inntil m 3 forurensede sedimenter i Dramstadbukta- lovlighet i hht EU's rammedirektiv for vann

Deponering av inntil m 3 forurensede sedimenter i Dramstadbukta- lovlighet i hht EU's rammedirektiv for vann 1 av 5 Utviklingsavdelingen 734. Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erling Aass, tlf 32808725 Rådet for Drammensregionen Fylkeshuset 3020 DRAMMEN Deponering av inntil 70.000 m 3 forurensede sedimenter

Detaljer

Et annet hovedinntrykk er at vannkraftproduksjon i stor utstrekning fremheves som en av de sentrale utfordringene vannregionene står overfor.

Et annet hovedinntrykk er at vannkraftproduksjon i stor utstrekning fremheves som en av de sentrale utfordringene vannregionene står overfor. Deres referanse Vår referanse Dato GT 11.12.2012 Adresseliste VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL HØRING 1 BAKGRUNN De ulike vannregionene har, i medhold av vannforvaltningsforskriften 1 28 bokstav b,

Detaljer

Vannområde: Kragerøvassdraget

Vannområde: Kragerøvassdraget Side 1 av 6 Årsrapport 2012 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken Frist for rapportering til VRM 15.01.2013 kopi til ansvarlig FK. Vannområde: Kragerøvassdraget A. Litt om organiseringen og aktiviteten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roald Klausen Arkiv: M10 Arkivsaksnr-dok.nr: 08/147-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roald Klausen Arkiv: M10 Arkivsaksnr-dok.nr: 08/147-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roald Klausen Arkiv: M10 Arkivsaksnr-dok.nr: 08/147-9 HØRING-FORVALTNINGSPLANER FOR VANN Rådmannens innstilling: Klæbu kommunestyre slutter seg til framlagt Forvaltningsplan

Detaljer

Høringsuttalelse til den regionale vannforvaltnings-planen for Finnmark (Roof Report)

Høringsuttalelse til den regionale vannforvaltnings-planen for Finnmark (Roof Report) Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda Fylkeshuset 9815 Vadsø Trondheim, 31.03.2015 Deres ref.: 201300046-244 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8338 Saksbehandler: Anders Iversen Høringsuttalelse

Detaljer