Vivian A. Dyb Kontoradresse: Vista Analyse AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vivian A. Dyb Kontoradresse: Vista Analyse AS"

Transkript

1 Curriculum Vitae Vivian A. Dyb Kontoradresse: Vista Analyse AS Meltzersgate 4, 0257 Oslo Mob/Tlf: Epostadresse: analyse.no Født: PROFIL Vivian A. Dyb er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (2007). Hun har erfaring fra Økonomisk Institutt og Frischsenteret, før hun kom til Vista Analyse. Vivian har spesialisert seg på empirisk økonomisk analyse (økonometri) og har erfaring med å gjennomføre slike analyser av ulike økonomiske problemstillinger og temaområder. Hun har jobbet spesielt mye med klima- og transportrelaterte prosjekter. Blant annet har hun beregnet virkninger av kjøps- og drivstoffavgifter for Vegdirektoratet, Finansdepartementet og Miljøverndepartementet, og arbeidet mye med markedsanalyser for. Vivian har også god erfaring med gjennomføring av nytte- kostnadsanalyser og evalueringer innen ulike områder, i tillegg til at hun har deltatt i flere prosjekter på kommunenivå og har der i gjennom god innsikt i KOSTRA. CV Vivian A. Dyb

2 UTDANNELSE 2007 Master i Samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo 2005 Bachelor i Kultur- og Samfunnsfag med fordypning i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo 2002 Grunnfag i Bedriftsøkonomi, BI Skedsmo SPRÅK Norsk Engelsk Tysk Spansk Morsmål Flytende Middels Noe ARBEIDSERFARING Vista Analyse AS, Partner Studentassistent, deltid, Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Forskningsassistent, deltid, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo Privatlærer/Veileder for svaksynt student, BI Lillestrøm Veileder i matematikk, flere engasjement av ulikt omfang og varighet, BI Oslo, BI Lillestrøm og BI Buskerud Assistent i forbindelse med flere bokutgivelser, BI Nettstudier og Gyldendal PUBLIKASJONER 2007 Generisk bytte. En økonometrisk studie av aktørenes og prisenes betydning for substitusjon Forskningsrådet Masteroppgave. Rapport 1/ Skattefunksjoner i Norge Frischsenteret Arbeidsnotat 2/2005 CV Vivian A. Dyb 2

3 PROSJEKTER 2013 (pågående) 2013 (pågående) 2013 (pågående) Miljøoptimaliserte bilavgifter Statens vegvesen Hensikten med prosjektet er å videreutvikle den økonometriske modellen for bilvalg som ble utviklet og anvendt i , og oppdatere analysene med nye data for Vista Analyse skal også videreutvikle modulen for analyse av ladbare biler, basert på faktiske salgstall og priser i markedet. Videre skal prosjektet se nærmere på forventet bilsalg og utvikling i nye bilers utslipp når avgifter og/eller insentiver endres. Kartlegging av utgiftsbehovet i kommunal landbruksforvaltning Landbruks- og matdepartementet I dette prosjektet skal Vista Analyse kartlegge kommunenes utgifter til landbruksområdet ved hjelp av en spørreundersøkelse til alle norske kommuner, og identifisere kriterier som fanger opp variasjoner i utgiftsbehovet til kommunal landbruksforvaltning. Utgiftsbehovet identifiseres ved hjelp av økonometrisk analyse. Spørreundersøkelsen inkluderer også spørsmål om kommunenes organisering av landbruksforvaltningen og hvordan man i dag fører utgifter til landbruksforvaltningen i KOSTRA. Prosjektet skal ende opp med en anbefaling om hvilke fordelingskriterier som bør benyttes i inntektssystemet, for å fange opp utgiftsbehov til landbruksforvaltningen på en bedre måte. Markedsmodell for Vossebanen Utvikling av og arbeid med modell for persontransport på strekningen Bergen Voss Strategisk rådgivning Større norsk reklameselskap Strategisk rådgivning for et større norsk reklameselskap. Kunden sitter på store datasett over reklame og mulige effekter av denne reklamen, og ønsket input på hvordan de kunne bruke økonometriske analyser av disse dataene i møtet med potensielle kunder Strategisk rådgivning Større norsk forlag Vista Analyse ga strategisk rådgivning til et større norsk forlag som ønsket input til hvordan de best skulle målrette kampanjene sine gjennom økonometrisk analyse av effekten av tidligere kampanjer Evaluering av endringer i kjøpsavgiften for nye biler fra Finansdepartementet Vista Analyse evaluerte i dette prosjektet virkningene av omleggingen i kjøpsavgiften for nye biler i 2006/2007 og senere justeringer av avgiftskomponentene i denne avgiften. Vurderingene tok utgangspunkt i en deskriptiv analyse av utviklingen i nybilsalget, og videre analyser av hvilke av de observerte endringene som kunne tilskrives endringer i kjøpsavgiften. Analysene bygget på tidligere arbeider av Vista Analyse, der vi har utviklet en økonometrisk modell for bilvalg. Denne modellen er også brukt i analyser for Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet Langdistansemodellen Oppdatering av veinettet i langdistansemodellen. CV Vivian A. Dyb 3

4 2011 Bilavgifters virkninger på CO2- utslipp fra nye biler Finansdepartementet Mandatet for utredningen var å 1) utarbeide en referansebane for utviklingen i gjennomsnittlig CO2- utslipp fra nye personbiler fram til 2020, forutsatt uendrede bilavgifter, og 2) gjennomføre ulike virkningsberegninger vurdert i forhold til dagens situasjon og referansebanen Effekt på CO2- utslippene i nye biler av endringer i kjøpsavgift og drivstoffavgift Vegdirektoratet Statens Vegvesen Vegdirektoratet ønsket en oppdatering og videreutvikling av modellen Vista Analyse utviklet i 2009 der estimeringsgrunnlaget ble utvidet til å inkludere siste års salgstall. Med utgangspunkt i en videreutvikling av etterspørselsmodellen, skulle det så kjøres tre ulike scenarier for endringer i drivstoffpris og engangsavgiften. 2010/2011 Markedsmodellen for Østlandet Oppdatering og videreutvikling av markedsmodellen for Østlandet Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vista Analyse gjennomførte i dette prosjektet et utredningsarbeid om samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom i alderen år. Formålet med utredningen var at den skulle bidra til å fremme 1) kunnskap om helhetlig ressursinnsats overfor marginalisert ungdom i alle aldre, og 2) kunnskap om samfunnsøkonomiske konsekvenser dersom marginaliseringsprosesser befestes gjennom et mer varig utenforskap Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet Helsedirektoratet Prosjektet var en evaluering av den tverrdepartementale Handlingsplan for fysisk aktivitet ( ) Sammen for fysisk aktivitet. Evalueringen bygget på en omfattende empiri i form av dokumenter, delevalueringer og informasjon fra tre forvaltningsnivåer, åtte departementer med underliggende direktorater, frivillige organisasjoner og partene i arbeidslivet Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Hedmark Fylkeskommune Vurdering av organiseringen av styringen av kollektivtrafikken i Hedmark. Oppdraget omfattet 1) vurdering av ulike organisasjonsformer, 2) hvordan den politiske styringen skjer innenfor disse modellene, og 3) hvilken kompetanse som kreves for å utøve styringen. I tillegg inkluderte oppdraget en vurdering av hvorvidt og gjennom hvilken organisasjonsform Hedmark og Oppland fylkeskommuner burde samarbeide om styringen av kollektivtrafikken Markedsmodellen for Østlandsområdet Oppdatering av markedsmodellen for Østlandsområdet. CV Vivian A. Dyb 4

5 2009 Virkninger av kjøpsavgifter og drivstoffavgifter på C02- utslippet fra nye biler Statens Vegvesen I dette prosjektet utviklet Vista Analyse en etterspørselsmodell for kjøp av nye personbiler. Vista analyserte så sammenhengen mellom endringer i kjøpsavgiften på personbiler og drivstoffprisen, og nye bilers CO2- utslipp Markedsmodell for strekningen Eidsvoll- Drammen Utvikling av og arbeid med modell for persontransport på strekningen Eidsvoll Drammen Livskraftige kommuner forutsetninger for verdiskapning. KS Strategisk rådgivning. Kvalitetssikring av statistikk. Arbeid med KOSTRA- tall Vitensenter Bærum Bærum kommune Analyse av et eventuelt Vitensenters betydning for verdiskapningen i kommunen og regionen. Besøksprognose, investeringsanalyse, dekningsbidrag, kontantstrømsprognose og ringvirkningsanalyse. 2008/2009 KS1- rådgivinig / konseptvalgutredning Utenriksdepartementet Utarbeidelse av beslutningsgrunnlag, behovsanalyse, strategi- og kravdokument, gjennomføring av alternativanalyse og nytte- kostnadsanalyse Sørlandsbanen Opplæring i og arbeid med InterCity- modellen for Sørlandsbanen Klima og transport Samferdselsdepartementet Oppdatering av kunnskapen om kostnader ved og effekter av relevante tiltak i transportsektoren inkludert nytte- kostnadsanalyse, som et ledd i oppfølgingen av klimameldingen, klimaforliket og Nasjonal transportplan Illicit Money Flows Norad Tredelt forprosjekt: Litteraturstudie, makroøkonomisk drøfting av globale kapitalstrømmer, og studie av skatteparadisers innvirkning på internasjonale kapitalstrømmer Rogaland Kollektivtrafikk FKF Ekstern evaluering Rogaland Fylkeskommune Ekstern evaluering av Rogaland Kollektivtrafikk FKF (RKT), med fokus på samhandling, kvalitetssikring og kommunikasjon. Evalueringen ble basert på skriftlig informasjon inkludert gjennomgang av brukerundersøkelser og kundepanelundersøkelser, og omfattende intervjuer med politikere, nøkkelpersoner i fylkesadministrasjonen, styrerepresentanter RKT, ledelse RKT, leverandører og utvalgte kommunerepresentanter Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus- kommunene Akershus Fylkeskommune Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk. CV Vivian A. Dyb 5

6 2008 Utslipp av klimagasser og forbruk av energi i Akershuskommunene Akershus fylkeskommune Figurer og kommentarer til bruk i kommunenes arbeid med klima- og energiplaner Klima og energi i As kommune Ås kommune. Underlag for videre arbeid Klima og energi i Frogn kommune Frogn kommune. Underlag for videre arbeid Prosjekt om intermodale konkurranseflater i persontransport i Norge Konkurransetilsynet Rapport av Asplan Viak, ved Asplan Analyse og Frischsenteret CV Vivian A. Dyb 6

Curriculum Vitae. Simen Pedersen

Curriculum Vitae. Simen Pedersen Curriculum Vitae Simen Pedersen Stilling: Partner/samfunnsøkonom i Vista Analyse Utdanning: Master i samfunnsøkonomisk analyse (profesjonsstudiet), UiO 2008 Nasjonalitet: Norsk Født: 18. november 1982

Detaljer

Simen Pedersen Kontoradresse: Vista Analyse AS Meltzersgate 4, 0257 Oslo

Simen Pedersen Kontoradresse: Vista Analyse AS Meltzersgate 4, 0257 Oslo Curriculum Vitae Simen Pedersen Kontoradresse: Vista Analyse AS Meltzersgate 4, 0257 Oslo Tlf.: +47 95 99 38 88 Nasjonalitet: Norsk E-post: simen.pedersen@vista-analyse.no Født: 18. november 1982 PROFIL

Detaljer

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 IS-0266 Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Rapportens tittel: Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem?

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Supplerende programnotat Loktra

Supplerende programnotat Loktra Supplerende programnotat Loktra Forord for supplerende programnotat Loktra Dette notatet er utarbeidet av programstyret for Forskningsprogrammet LOKTRA med bistand fra forskningsleder Gustav Nielsen. Det

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler www.pwc.no Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler Byrådsavdeling for finans. Rapporten tar for seg bydelenes avvik mellom kriteriefordelte budsjettmidler og faktiske utgifter til barnevernet,

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Deresref VårrefDato 14/79104.07.2014 Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen Samferdselsdepartementet

Detaljer

Audun Gleinsvik. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Audun Gleinsvik. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Audun Gleinsvik Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 95 72 65 43 E-post: ag@proba.no Født: 1957 Nøkkelkvalifikasjoner Audun Gleinsvik er

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Eksempler på god mål- og resultatstyring og risikostyring i utvalgte forebyggende tiltak. Senter for statlig økonomistyring, 31.

Eksempler på god mål- og resultatstyring og risikostyring i utvalgte forebyggende tiltak. Senter for statlig økonomistyring, 31. Eksempler på god mål- og resultatstyring og risikostyring i utvalgte forebyggende tiltak Senter for statlig økonomistyring, 31. august 2009 RAPPORT 9/2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KJENNETEGN

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato September 2011 FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser INGER-HEGE KRISTIANSEN ANNA SKÅRBERG Rapport nr 14/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sluttevaluering

Detaljer

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet Desember 2010 Forord I Klimaforliket fra januar

Detaljer

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14 RAPPORT 2015/14 Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter Ingeborg Rasmussen, Vivian A Dyb, Oscar Haavardsholm og Steinar Strøm VISTA ANALYSE AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/14

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag status 2013. Direktoratet for økonomistyring, mars 2015

Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag status 2013. Direktoratet for økonomistyring, mars 2015 Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag status 2013 Direktoratet for økonomistyring, mars 2015 RAPPORT 1/2015 1 Innhold Sammendrag og konklusjon... 3 Innledning... 5 Metodisk tilnærming... 5

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S.

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Bjørnåli Rapport 20/2011 Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer