BIBELSKOLE I TRONDHEIM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIBELSKOLE I TRONDHEIM"

Transkript

1 BIBELSKOLE I TRONDHEIM KONSEPTBESKRIVELSE November 2014

2 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG MULIGHETER 1.1 Bakgrunn 1.2 Hvorfor Trondheim? 1.3 Salem menighet som skoleeier 1.4 Bibelskolens betydning for menigheten 2 SKOLEDRIFT 2.1 Studietilbud Global disippel Faith in action Praktisk missiologi og bistand Utvikling av studietilbud 2.2 Praktiske forhold 2.3 Profilering 2.4 Personale ressurser 2.5 Eierskap 2.6 Økonomi Årlige inntekter pr elev Forventede elevtall 3 FREMDRIFTSPLAN 3.1 Orientering 3.2 Beslutning 3.3 Drift 4 OPPSUMMERING

3 1 BAKGRUNN OG MULIGHETER 1.1 BAKGRUNN Landstyret i Normisjon har de siste årene utredet fremtiden til Gå Ut Senteret i Hurdal. Bakgrunnen er at skolen i flere år har gått med underskudd grunnet lave elevtall. 1. oktober 2014 ble det avholdt et møte i Trondheim mellom styreleder i Gå Ut Senteret, Ole Martin Rudstaden, og staben i Salem menighet. På dette møtet ble prosessen rundt skolen presentert og Salem menighet fikk forespørsel om det kan være aktuelt å overta driften av skolen. Det er ikke første gang muligheten for en bibelskole tilknyttet Salem menighet utredes. I 2005 søkte menigheten om godkjenning av en ny bibelskole, men søknaden ble avslått. Dersom Salem menighet overtar driften av Gå Ut Senteret og flytter skolen til Trondheim, følger skolens 72 allerede godkjente elevplasser med. 1.2 HVORFOR TRONDHEIM? Trondheim er med sine innbyggere en oversiktlig og urban by med gode kommunikasjonsforbindelser til resten av landet og verden for øvrig. Studentmiljøet rundt NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag og andre studiesteder tilfører byen omtrent studenter. Vi antar at Gå Ut Senteret vil få gode rammevilkår for videre drift i Trondheim på grunn av: Et attraktivt og stort studentmiljø med mange tilbud for unge mennesker. Urbanitet i sentrum og kort vei til friluftsopplevelser i skog og mark. Salem menighet som er en aktiv menighet i Normisjon med mange unge. Skolens primære målgruppe er allerede til stede i byen. Gode kommunikasjonsforbindelser via Trondheim lufthavn.

4 1.3 SALEM MENIGHET SOM SKOLEEIER Salem menighet er et aktiv og offensiv menighet full av liv. Menigheten har et bredt tilbud for alle aldre og med en særlig langsiktig satsing på studenter og unge voksne. Her samles ca studenter hver lørdag kveld og gruppen med unge voksne og barnefamilier er i sterk vekst. Menighetens diakonale arbeid gjennom 22B Kontaktsenter og Trondheim samtalesenter er relevante ressurser innen veiledning og oppfølging som vil komme til god nytte i kontakt med elever på bibelskolen. Salem lederskole er menighetens deltids kurstilbud for mennesker som ønsker å fordype seg i kristent lederskap både i og utenfor menighetslivet. Lederskolen har i inneværende skoleår 22 elever, hovedsakelig i alderen år. Tilbakemeldingene fra tidligere års elever har vært at mange ville søkt om å få delta på et andreår på lederskolen dersom menigheten hadde tilbudt det. Hvert år er det mennesker i menigheten som tar et avbrekk fra studie eller jobb for å kunne rydde plass til en heltidstjeneste i misjon over kortere eller lengre tid. Antakeligvis vil en bibelskole bidra til at flere av de som allerede tilhører menigheten ønsker å bruke et år på fordypning og praksis i bibelstudier og misjonsarbeid. 1.4 BIBELSKOLENS BETYDNING FOR MENIGHETEN Salem menighets visjon er å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus. Gjennom den tiden menighetens medlemmer er en del av fellesskapet ønsker vi å hjelpe hver enkelt til å leve et liv i disippelskap. En bibelskole i tilknytning til menigheten vil kunne være et disippelgjørende tilbud for menighetens medlemmer så vel som for elever fra landet for øvrig. Menigheten har en 150 år lang historie med særlig fokus på diakonalt og misjonalt arbeid lokalt og regionalt. En bibelskole med Gå Ut Senterets internasjonale profil vil kunne bidra til å tilføre menigheten et ønsket fokus og styrket engasjement for misjon i utlandet. Gå Ut Senteret vil kunne gjøre Trondheim som bosted og Salem menighet som menighet enda mer attraktiv for unge mennesker fra hele Norge.

5 2 SKOLEDRIFT 2.1 STUDIETILBUD Dagens studietilbud på Gå Ut Senteret består av tre linjer godkjent av Lånekassen. Global disippel (to semestre) Faith in action (to semestre) Praktisk missiologi og bistand (et semester) Gode forberedelser og fokus på kunnskapsoverføring i perioden frem mot studiestart vil bli avgjørende for å oppretteholde den gode kvaliteten i studietilbudet Global disippel Linjetilbudet Global disippel er et bibelskoleår med et 4,5 måneders opphold i utlandet hvor elevene får oppleve en annen kultur fra innsiden. Det må gjøres et grundig arbeid for å sikre at de gode forbindelsene som eksisterer mellom Gå Ut Senteret og skolens samarbeidspartnere opprettholdes. I periodene før og etter utlandsoppholdet vil elevene få undervisning og oppfølging på skolen i Trondheim. Innhold i bibelskoleåret på linja Global disippel: Bibel og troslære Disippelskap Etikk Formidling Tverrkulturell kommunikasjon Veiledning og teambygging Praksis Refleksjon og bearbeiding Kultur og misjon Faith in action Linjetilbudet Faith in action er et bibelskoleår med dybdeundervisning og en 6 ukers studietur til utlandet. Innhold i bibelskoleåret på linja Faith in action: Bibel og disippelskap Tverrkulturell ledelse Bistand Forfulgte kristne

6 Digital formidling og fortelling Menneskerettigheter Praksis Praktisk missiologi og bistand (PMB) Linjetilbudet Praktisk missiologi og bistand er et forberedende kurs for personer som skal ut i misjonstjeneste i utlandet. I tillegg til Normisjon er det flere andre misjonsorganisasjoner i Norge, Danmark og Færøyene som tilbyr sine kandidater et studieopphold ved Gå Ut Senteret som forberedelse til misjonærtjeneste. Det har de siste årene vært svært få elever (3-5 pr år) på linjetilbudet praktisk missiologi og bistand. På kort sikt foreslås Normisjons behov for misjonærforberedende kurs løst gjennom samarbeid med andre aktører enn Gå Ut Senteret. På denne måten får skolen anledning til å gjennomføre noen vellykkede driftsår og opparbeide seg nødvendig kompetanse i Trondheim. På lengre sikt er det aktuelt å tilby linjetilbudet Praktisk missiologi og bistand ved Gå Ut Senteret i Trondheim. Dersom Normisjon ønsker dette må organisasjonen bidra med å ta den økonomiske risikoen som linjetilbudet medfører slik at dette studietilbudet ikke er økonomisk avhengig av den øvrige bibelskoledriften Utvikling av studietilbud Det internasjonale engasjementet som kommer til syne i skolens visjon, å utfordre og utruste til tjeneste for Jesus på tvers av grenser, er grunnlaget for både eksisterende studietilbud og fremtidig studietilbud. Det blir avgjørende å videreføre kvalitetene som allerede finnes ved Gå Ut Senterets studietilbud. I første omgang er det naturlig å se for seg at linjetilbudene Global disippel og Faith in action videreføres omtrent slik de er i dag. Flytting av skolen til Trondheim og en tilknytning til Salem menighet vil også kunne åpne for spennende utvikling av skolens studietilbud, både innenfor de eksisterende linjetilbudene og evt med tanke på nye linjetilbud i fremtiden. Salem menighet har opparbeidet seg en betydelig kompetanse og erfaring innen diakoni, et viktig satsingsområde for Normisjon. Elevene kan gjennom bibelskoleåret få både praksis og undervisning innen kontakt med vanskeligstilte, boligsosialt arbeid og arbeidstrening. Det er også naturlig at tilknytningen til menigheten muliggjør en større grad av involvering og deltakelse i et aktivt menighetsmiljø enn skolens elever har i dag. Dette vil gi gode muligheter for elevene til å utforske sine nådegaver og høste erfaringer som kan bli avgjørende for kristent liv og tjeneste for fremtiden.

7 Salem menighet og Normisjon region Trøndelag har et pågående arbeid og fokus på fellesskapsplanting, nok et sentralt fokusområde i Normisjon. Det kan tenkes at bibelskolen i fremtiden også kan bidra til utrustning og oppfølging av personer som ønsker å plante menigheter og fellesskap i hele landet. På grunn av studietilbudene som finnes i Trondheim har Salem menighet mange medlemmer som går på studier som leder til innflytelsesrike lederroller i næringsliv og samfunnsliv. Det har derfor blitt et fokus for menigheten å utruste unge mennesker til kristent lederskap både i og utenfor menighet. Dette gjøres i dag bl.a. gjennom menighetens deltids lederskole og er et fokus det er naturlig at også preger bibelskolen. 2.2 PRAKTISKE FORHOLD Gå Ut Senteret drives i dag i egne undervisningslokaler med internathus og storkjøkken. Det er sannsynlig å se for seg at Gå Ut Senteret vil kunne drives på en praktisk enklere og mer kostnadsbesparende måte ved flytting til Trondheim. Skolen kan enten benytte lokaler i Salem menighet til undervisning eller evt leie andre lokaler som er tilgjengelige i byen. Når det gjelder botilbud synes det beste alternativet å være at elevene i hovedsak ordner bosted på egen hånd. Dette kan kombineres med et begrenset antall plasser i leide boliger som formidles gjennom bibelskolen til elever som ønsker å bo sammen med medelever under samme tak. På den måten vil elevene både kunne ha et sosialt fellesskap innad i bofellesskapet og samtidig leve tett på byen og menneskene som bor der. På noe lengre sikt kan det nevnes at Salem menighet planlegger en utvikling av egen eiendom med menighetssenter, næringsdel og studentboliger. Dette gir svært gode og attraktive lokaler dersom det i fremtiden er ønskelig å samle alle elever under ett og samme tak både med hensyn til bofellesskap og undervisningslokaler. 2.3 PROFILERING Salem menighet ønsker å ha et tett samarbeid med Normisjon for øvrig både regionalt og nasjonalt. Vi ser det som viktig med et fortsatt fokus på organisasjonsbygging i Normisjon og det er derfor naturlig at Gå Ut Senteret bidrar til dette.

8 Gå Ut Senteret vil profileres som Normisjons bibelskole i Trondheim. Menigheten har interesse av og ambisjoner om at skolens tilknytning til Normisjon skal være sentral i profileringen av skolen. Et godt markedsføringsarbeid i perioden fra en evt beslutning om flytting av skolen og frem til sommeren 2015 vil bli avgjørende for hvordan skolen vil bli oppfattet og for elevtallet skoleåret 2015/ PERSONALE RESSURSER Gå Ut Senterets personale er skolens viktigste ressurs. Dersom noen av dagens ansatte ønsker å fortsette ved Gå Ut Senteret etter flytting til Trondheim, vil relevante stillinger tilbys de aktuelle kandidatene. Det er imidlertid sannsynlig at bibelskolen i stor grad må knytte til seg nytt personale. Tidsperioden fra en eventuell beslutning om flytting av skolen og frem til skolestart høsten 2015 er knapp. Det er avgjørende å starte denne prosessen så tidlig som overhodet mulig. I skolens første fem driftsår foreslås følgende sammensetting av personale (alle tall i antall årsverk): Årstall Daglig leder Lærere Ettåringer Sum ,0 1,5-2, ,0 2,0 2,0 5, ,0 2,0 2,0 5, ,0 2,0 2,5 5, ,0 2,0 3,0 6,0 I enkelte fag/emner kan det være aktuelt å benytte seg av forelesere fra f.eks. NLA Høgskolen, Normisjons øvrige bibelskoler og organisasjonen for øvrig. 2.5 EIERSKAP Skoledriften ved Gå Ut Senteret drives i dag av foreningen Misjonsskolen Gå Ut Senteret. Normisjons landsstyre utgjør foreningens medlemmer og årsmøte. Foreningens styre består av fem personer oppnevnt av årsmøtet. I løpet av 2015 foreslås en vedtektsendring som muliggjør delt eierskap mellom Salem menighet og Normisjon. Det foreslås at Salem menighet oppnevner tre styremedlemmer inkl. styreleder og at Normisjon oppnevner to styremedlemmer. På denne måten legges hovedtyngden av ansvaret for skolen til Salem menighet samtidig som at Normisjons involvering og organisasjonens eierskap til skolen ivaretas.

9 2.6 ØKONOMI Det forutsettes at bibelskolen får en selvstendig økonomi separat fra menighetens økonomi. I forbindelse med en evt flytting vil skolen være avhengig av å få tilført kapital fra Normisjon for å lykkes. Etter en bestemt etableringsfase må det være et mål at skolen skal kunne bære seg selv økonomisk. Inntektene for bibelskolen består hovedsakelig av skolepenger og statsstøtte. I tillegg har Gå Ut Senteret i dag en betydelig giverinntekt (gjennomsnittlig 1,6 mill kr årlig siste sju år) som det anses usikkert om hvorvidt vil følge skolen ved en eventuell flytting Årlige inntekter pr elevplass For å beregne inntektsgrunnlaget pr elevplass er dagens satser ved Gå Ut Senteret lagt til grunn. Årlige inntekter pr elevplass vil være som følger: Global disippel Faith in action Påmeldingsgebyr Skolepenger* Egenbetaling turer* Sum egenbetaling Statsstøtte Sum inntekter pr elevplass * Det forutsettes at skolepenger og egenbetaling turer innbetales i to like store terminer, én for hvert semester Forventede elevtall Gå Ut Senteret har skoleåret 2014/2015 totalt 26 elever. De siste årene har elevtallet vært mellom 12 og 37 elever på linja Global disippel og mellom 8 og 12 elever på linja Faith in action. Elevtall for de neste fem skoleår forventes å være som følger: Global disippel Faith in action Totalt 2015/ / / / /

10 3 FREMDRIFTSPLAN 3.1 ORIENTERING 1. oktober 2014 Presentasjon for staben i Salem menighet 15. oktober 2014 Presentasjon for styret i Salem menighet 3.2 BESLUTNING 19. november 2014 Styret i Salem menighet avgjør om saken skal fremmes for ekstraordinært årsmøte. 4. desember 2014 Ekstraordiært årsmøte i Salem menighet avgjør om menighten ønsker å overta driften av skolen. 5. desember 2014 Ekstraordinært årsmøte i Misjonsskolen Gå Ut Senteret og Normisjons Landsstyre avgjør om skolen skal flyttes til Trondheim. 3.3 DRIFT Desember 2014 Januar juni 2015 August 2015 Stillingsutlysninger/rekruttering av personale Ansettelser Markedsføring Kunnskapsoverføring Praktiske og pedagogiske forberedelser Skolestart 4 OPPSUMMERING Gå Ut Senterets visjon er å utfordre og utruste til tjeneste for Jesus på tvers av grenser. Ved å legge skolen til Trondheim vil Gå Ut Senterets visjon fortsatt spille en viktig rolle i Normisjon i en ny tid. Trondheims studentmiljø og Salem menighets disippelgjørende kultur er gode rammer for at mange nye mennesker skal kunne oppleve ett eller flere livsviktige år ved Gå Ut Senteret. Det er sannsynlig at skolens attraktivitet vil bli styrket ved å kombinere Gå Ut Senterets allerede åpenbare kvaliteter med de muligheter som finnes ved flytting til en storby og et pulserende menighetsmiljø. For hele Normisjon vil Gå Ut Senteret kunne fortsette å være et kraftsenter for utrustning av mennesker til misjon både i Norge og i utlandet. Vår oppriktige tro er at Gå Ut Senteret i Trondheim vil bidra til å muliggjøre vår felles lengsel og visjon Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM GÅ UT SENTERET TRONDHEIM PRESSESKRIV 10. desember 2014 BAKGRUNN Landstyret i Normisjon har de siste årene utredet fremtiden til Misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal. Bakgrunnen er at skolen i flere år

Detaljer

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV)

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Innledning Vi har vært gjennom en strukturendring i NLM der vi ved opprettelsen av regioner ville styrke formidlingen av budskapet om frelse og kallet til tjeneste,

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Fra Landsstyret i Normisjon (LS) har regionen mottatt brev datert 20.02.10 vedlagt et grunnlagsdokument for samtaler vedrørende organisasjonsmodell for

Detaljer

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere.

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. Gammelt budskap på nye føtter DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. KRISTI SENDEBUD I VÅR TID 2005-2009 2009-2013 1 Forord: DFEFs misjonsstrategidokument i sin nåværende form ble lagt

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol.

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol. STUDIEKATALOG 2014-2015 INFO STUDENTBYEN STAVANGER side 4-5 LIVET PÅ CAMPUS side 6-7 MISJONSHØGSKOLEN side 8-9 SPØRSMÅL & SVAR side 30 SPROSEDYRER side 31 BACHELORGRADER Bachelorgrad i KRISTENDOM, LEDELSE

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

Styringsdokument Politisk dokument

Styringsdokument Politisk dokument Styringsdokument Politisk dokument Sist vedtatt 23. oktober 2013. 1 Automatisk begrunnelse ved karaktersetting. En karakter sier lite om hva studenten har gjort bra/dårlig i løpet av et semester. StorHk

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

2012 - mangfold og utfoldelse

2012 - mangfold og utfoldelse ÅRSRAPPORT 2012 B 2012 - mangfold og utfoldelse 2 Med seks hundre deltakere i alle aldre driver BKM Østfold et mangfold av virksomheter for å dekke mange behov. Vårt flotte anlegg på Furuheim er et viktig

Detaljer

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Tanken om å slå Normisjon region Telemark sammen med andre enheter innen Normisjon er ikke ny, og det har pågått mer eller mindre

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer