ÅRSMELDING 2014 FOR FRISKIS&SVETTIS BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 FOR FRISKIS&SVETTIS BERGEN"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 FOR FRISKIS&SVETTIS BERGEN ORGANISASJONEN Foreningens formål er å drive idrett organisert I Norges Fleridrettsforbund (NIF) og Friskis&Svettis, Norge og Riks. Foreningens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Foreningens idé er å tilby trening som er lystbetont, lett tilgjengelig og av høy kvalitet for alle. Friskis&Svettis treningsidé preger alle våre treningsformer og er en rettesnor vi prøver å følge når vi jobber med utvikling av treningstilbudet. Vårt hovedmål er å få så mange mennesker som mulig til å bevege seg og skape en positiv treningsopplevelse for alle typer mennesker. Foreningen skal i sin virksomhet jobbe for en dopingfri idrett. Friskis&Svettis Bergen ble stiftet 24. august LEDELSEN I FORENINGEN Styret og styrets arbeid Styret har etter årsmøtet 26.mars 2014 bestått av: Styreleder: Varamedlem: Varamedlem: Nils Øien Berit Kulvik Kjersti Sæve Nesset Lidveig Tjørve Lilly Koppen Mjanger Henning Økland Årsmøtet fikk ikke besatt vervet som nestleder. Daglig Leder: Grethe-Karin Lysne har vært daglig leder i vårsesongen. Denne funksjonen er nå avviklet. Observatører til styret Lederansvarlig: Utdanningsansvarlig: Vertsansvarlig: Annette Marandon (til oktober). Fra oktober 2014 overtok en lederansvarlig gruppe bestående av Mari K. Jore og Astrid K. Mjanger for 2 år, det vil si til og med høsten Utdanningsgruppe bestående av Ingunn Bjåstad, Cathrine Nøttingnes og Ane Thoresen. Ane har vært kontaktperson for Funknet. Birgit Mathisen.

2 Møtevirksomhet Styret har i løpet av 2014 avholdt 9 møter. Vararepresentantene har deltatt på styremøtene på lik linje med styremedlemmene, men uten stemmerett. Arbeidet i styret har fungert veldig bra, og overtakelsen av daglig leders oppgaver har etter hvert gått seg til. Alle styrereferater er sendt ut til funksjonærene. Foreningskonferanse og ekstraordinært årsmøte i Friskis&Svettis Norge 5.-6.april i Oslo: Birgit Mathisen og Lidveig Tjørve deltok. Styrekonferanse 7.september 2014: Styret avholdt styrekonferanse søndag 7.september på Fridalen skole. Hovedtema var rekruttering og markedsføring, men også gjennomgang av instrukser og oppgavefordeling. Ungdom, seminar i Friskis&Svettis Norge: UNG kickoff møte 24.august. Cathrine og Astrid deltok. Utdanning Den kontinuerlige utdanningen av nye ledere er en kjerneaktivitet i foreningen, for den er grunnlaget for hvilke tilbud vi kan gi medlemmene. Utdanningen er derfor en betydelig budsjettpost. Se mer om utdanningen under avsnittet 2. Funksjonærer. Timeplaner Utarbeidingen av timeplanen baserer seg på arbeidet som gjøres i ledergruppen. Dette er tildels en krevende øvelse fordi vi har knapt med ledere. På grunn av fremragende dugnadsånd har vi likevel i store trekk kunnet opprettholde treningstilbudet på våre fem treningssteder. Medlemskontingent og treningsavgift Friskis&Svettis Bergen er et idrettslag organisert under Norges Idrettsforbund. Som idrettslag plikter vi å skille mellom medlemskontingent som betales pr. kalenderår og treningsavgift som gjelder for en tidsbegrenset periode. Årsmøtet bestemmer medlemskontingenten mens treningsavgiften reguleres av styret. I 2014 har vi hatt følgende satser: Medlemskontingent: kr. 100 Treningsavgift vår og høst: kr. 800 Treningsavgift student/ pensjonist/ufør vår og høst: kr. 400 Årskort full pris: kr Årskort student/pensj./ufør: kr. 700 Enkelttimer: kr. 50 Funksjonærene har kun betalt medlemskontingenten på kr Foreningens økonomi I 2014 har foreningen gått med et overskudd på omlag hundre tusen kroner. Etter flere år med

3 underskudd, er dette fordelaktig med tanke på å konsolidere stillingen og eventuelt på lengre sikt utvide treningstilbudet. Medlemstallet kan se ut til å ha stabilisert seg etter en entydig nedgang siden 2010 og dermed bety mer forutsigbar budsjettering av inntektene. Inntekter: Hovedinntekten vår er medlemskontingent og treningsavgift. Denne posten ble omtrent som budsjettert. I 2014 var det en nedgang i deltakelse på Røris-kursene, men disse skal prinsipielt drives i balanse. Øvrige inntekter er overføringer fra Fleridrettsforbundet og grasrotmidler. Utgifter: Betydelige utgiftsposter er husleie og utdanning. Husleieutgiftene er knyttet til leie av treningstid i Nordneshallen, samt til bruk av skolene i helger og leie/ tilsynsvakt på Kyrkjekrinsen på slutten av vårsesongen. 2. FUNKSJONÆRER Foreningen hadde i funksjonærer. Av disse var 14 ledere, 29 verter, 5 i permisjon og 2 styremedlemmer. Sosiale aktiviteter: Den tradisjonelle høstfesten ble arrangert som kurvfest i Krutthuset 24.oktober Dette er et sosialt møtepunkt for funksjonærene fra de forskjellige treningsstedene og bidrar til å styrke samhold og utveksle ideer og tanker rundt Friskis&Svettis. Her ble også Grethe-Karin Lysne takket av etter mange år som daglig leder i foreningen. Verter: I 2014 hadde vi 27 aktive verter om våren og 29 om høsten. I tillegg hadde vi noen verter i permisjon, og noen av disse var behjelpelig når det trengtes. Det ble i november avholdt vertsmøte på Fridalen skole. Her var det anledning til å ta opp ønskede saker. Det ble avholdt oppstartmøter med hallansvarlige i januar og august. Alle treningssteder fikk levert ut nødvendig materiell for sesongstart. Ledere: Våren 2014 var det 13 ledere fordelt på 16 treningstimer og om høsten 2014 var det 14 ledere fordelt på 17 treningstimer. Det ble avholdt to ledersamlinger i 2014; 16.mars og 28.september. Timeplansarbeidet har stått sentralt på møtene. LOF (lederoppfølging): I 2014 har følgende hatt verv: Sal: Linda Örnholmer og André Marandon. Siv Størdal, Hanne Svensvik og Berit Kulvik har hatt permisjon. Spinn: André Marandon og Line Omland. Vekt: André Marandon. Utdanningsansvarlig: En gruppe bestående av Ingunn Bjåstad, Cathrine Nøttingnes og AneThoresen ble dannet våren Kurs/utdanninger som ble gjennomført i 2014 for Friskis&Svettis Bergen: Siv Størdal Jympa Soft (vår 2014) Karin Landschulze Jympa Stasjon (vår 2014) Karen Reimers Ettan + Treningsform Jympa (høst 2014). Kan etter diplomering lede Jympa Basis, Middels og Intensiv. Astrid Mjanger og Cathrine Nøttingnes Ung Kick Off og pass.nu Jympa (august 2014) Mari Kristin Jore pass.nu Jympa (august 2014). Utdanningsgruppa arrangerte Rekrutteringskveld (september 2014) her møtte en person (Karen) og hun gjennomførte Jympa utdanning høsten Med lisensiering vår 2015 regner vi med å ha henne klar som leder til høsten I tillegg er Line Omland tilbake som leder i Friskis&Svettis Bergen fra 1. januar 2015 (Jympa Stasjon). Bestilling av konseptpass Flex, Flex Soft og IntervallFlex (til Andre, Annette og Ingunn).

4 3. MEDLEMMER I 2014 hadde foreningen 321 medlemmer fordelt på 303 kvinner og 18 menn. Hovedtyngden av medlemmene er i gruppen år. Det har vært en negativ utvikling av medlemstallet med en reduksjon på 40 % siden toppåret 2010 da vi hadde 557 medlemmer. Det ser imidlertid ut til at nedgangen har bremset opp, noe som gir grunn til optimisme for tiden fremover. 4. TRENINGSTILBUDET I 2014 har vi hatt treningstilbud i 5 haller. Tilbudet har bestått av saltimer jympa basis, middels, intensiv, puls basis, puls middels, flex og flex soft, spinning og vektstang. I vårsemesteret ble det utvidet til 3 spinntimer med forskjellig intensitet i Nordneshallen, og det ble startet opp et tilbud med intervall-flex på Storetveit. Våren 2014 måtte vi redusere til to treningstimer på Storetveit, men tirsdagstimen ble reetablert i høstsesongen. Utenom det ordinære semesterprogrammet har det vært gratis sommertrening i Nordneshallen (utenom juli). I tillegg hadde vi i perioden et tilbud med lørdagstrening på Storetveit som et rekrutteringstiltak ( å bli kjent med foreningen ), åpent for alle. Vervekampanje: De som verver et nytt medlem får 50 % avslag på neste sesongs treningsavgift. Medlemmer som verver to eller flere nye medlemmer, får neste sesongs treningsavgift gratis. Det ble også arrangert «10 treninger» i november/desember siste innsats før jul med premiering på hvert treningssted. Det ble gitt tilbud til håndballjentene på Nordnes om å delta i treningen vår mot å betale kun medlemskontingenten. Annette og André har hatt mini-styrketrening om onsdagene i høstsemesteret for Nordnes håndballjenter år. Røris/Mini-Røris: Røris er et bevegelsesprogram for barn i barneskolen/sfo og for barnehager der musikk inspirerer til bevegelse. Friskis&Svettis Bergen har i 2014 gjennomført kurs i vårsemesteret, men på grunn av for liten oppslutning ble det ikke arrangert ordinært kurs på høsten, bortsett fra kurs i Eldsbakkane barnehage 10.oktober. 5. LOKALER OG UTSTYR Haller: Treningsstedene i 2014 har vært på skolene Storetveit, Fridalen, Lynghaug og Kyrkjekrinsen, og dessuten i Nordneshallen. På skolene tildeles vi treningstid gjennom Idrettsrådet, mens Nordneshallen er privat. Dette gjør at treningsaktiviteten følger skoleåret med hensyn til oppstart, avslutning og ferier, mens Nordneshallen ikke har disse begrensningene. I Nordneshallen har vi i tillegg til saltrening hatt tilbud om vektstang og spinning. Hallansvarlige: Ann Helen Kjellstadli (Storetveit), Liv Frøydis Norevik (Fridalen), Lidveig Tjørve (Lynghaug), Jane Nerdal (Kyrkjekrinsen). Klær: Annette Marandon har hatt ansvaret for innkjøp av klær til funksjonærene. Vedlikehold av utstyr: André Marandon har hatt vedlikehold og innkjøp til spinnsyklene.

5 6. KOMMUNIKASJON Nettsider: Birgit Mathisen sørger som webansvarlig for kontinuerlig oppdatering av nettsidene. Aktuell informasjon og dokumenter om foreningens virksomhet er tilgjengelige på nettsiden og gir medlemmene innsyn i sentrale dokumenter. Birgit har også ansvaret for medlemsregistreringen. André Marandon har tatt seg av bilder og linker på nettsidene våre. Funksjonærene har tilgang til interne nettsider via Funknet, som for øvrig blir stadig viktigere som informasjonskanal. Facebook: Anne Pedersen har hatt ansvaret for foreningens Facebook-side. Trykking av timeplaner: André Marandon har hatt ansvaret for arbeidet med den grafiske utformingen av timeplanene. Han har også sørget for plakater og trykking av timeplanene. Politiattester: Vi har innført at alle funksjonærer skal ha gyldig politiattest. Styremedlem Kjersti Sæve Nesset har hatt ansvaret for at alle har gyldig attest. Hun har også ansvaret for oppdatering av funksjonærlisten. Styremøter: Referat fra styremøtene blir sirkulert til alle funksjonærene så snart som mulig etter møtet. Her blir også som fast punkt angitt dato for neste styremøte, og oppfordring til funksjonærene om å melde inn eventuelle saker minst en uke før møtedato. TUSEN TAKK! Styret vil med dette takke alle funksjonærene for svært positiv og sportslig innstilling, og ikke minst vil vi berømme dugnadsånden, fellesskapet og innsatsen i året som er gått. Dere er flotte ambassadører for foreningen! Bergen, 11.mars 2015 Nils Øien Lidveig Tjørve Berit Kulvik Kjersti Sæve Nesset Styreleder

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte for 2010 i NOIL-huset, 2. etg. Torsdag 27.1.2011 kl. 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy I henhold til vedtekter for Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy, vedtatt den 03. april 2003, innkalles det til årsmøte. Tid: den 26.mars 2012,

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 Side 2 av 25 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Grunnopplysninger... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Idrettslagets formål... 4 1.4 Visjon... 4 1.5 Verdigrunnlag... 5 1.6 Virksomhetsideen...

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Styrets beretning 2013.

Styrets beretning 2013. Styrets beretning 2013. Innhold. Styrets beretning for 2013.... 3 Styrets sammensetning.... 3 Styrets arbeid.... 4 Oppfølging av vedtak på årsmøte.... 4 Flytting til Frue kirke, Jelsagata, Stavanger....

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Innholdsfortegnelse Saksliste Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1 Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Sak 3: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 2 Sak

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Årsberetning 2014 for Nesodden IF 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i 2014... 4 Vurdering av

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL-

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Organisering og drift Revidert pr mars 2015 Organisering og drift av S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL. Dette dokumentet er ment som en veiledning

Detaljer

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014 Klubbhåndbok Mysen Svømmeklubb Sist oppdatert 18.08.2014 1 Innledning 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 3 Kort historikk 3 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlag 4 Mål 4 Sportslig plan 4

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer