Årsmelding. For perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. For perioden 01.01.2013 31.12.2013"

Transkript

1 Årsmelding For perioden ORGANISASJONEN Foreningens formål er å drive idrett organisert I Norges Fleridrettsforbund (NIF) og Friskis&Svettis, Norge og Riks. Foreningens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Foreningens idé er å tilby trening som er lystbetont, lett tilgjengelig og av høy kvalitet for alle. Friskis&Svettis treningside preger alle våre treningsformer og er en rettesnor vi prøver å følge når vi jobber med utvikling av treningstilbudet. Vårt hovedmål er å få så mange mennesker som mulig til å bevege seg og skape en positiv treningsopplevelse for alle typer mennesker Foreningen står for en holdning om en idrett fri for doping. Friskis&Svettis, Bergen ble stiftet 24. august LEDELSEN I FORENINGEN Styret og styrets arbeid Styret har i perioden bestått av: Leder: Nestleder: Nils Øien Styremedlem: Eli Andersen Styremedlem: Frode Slettestøl Styremedlem Berit Kulvik Varamedlem: Lilly K. Mjanger Varamedlem: Elisabeth Danielsen Daglig leder: Årsmelding for Friskis&Svettis, Bergen i perioden

2 Observatører til styret: Lederansvarlig: Annette Marandon Utdanningsansvarlig: Vertsansvarlig: Birgit Mathisen Konstituering av styret i april: Leder:, økonomiansvarlig Nestleder: Nils Øien referater og føring av regnskapet Styremedlem Eli Andersen: Politiattester og Funksjonærlisten Styremedlem Berit Kulvik: Styremedlem Frode Slettestøl Varamedlem Lilly K.Mjanger Varamedlem Elisabeth Danielsen Vertsansvarlig Birgit Mathisen: Medlemsregister og websiden Ledersansvarlig Annette Marandon: Har også ansvar for innkjøp av klær Lay out, Spinnsykler,trykking av timeplaner: Andre' Marandon Utdanning: ledergruppen (det faglige) og Grethe -Karin Lysne (adm.) Møtevirksomhet Styret har i regnskapsåret avholdt 10 møter. Vararepresentantene har deltatt på styrets møtene, men uten stemmerett. Arbeidet i styret har fungert godt. Det har vært lagt vekt på åpenhet og gode diskusjoner. Alle styrereferater er blitt sendt ut til funksjonærene. I tillegg har styret tatt seg av diverse henvendelser så vel skriftlige som muntlige. Styret har hatt god kontakt med Friskis&Svettis, Norge, Riks og Idrettsrådet via styreleder. I tillegg har styreleder hatt kontakten med skolene og Nordneshallen. Representasjon: Årsmøte Friskis&Svettis Norge: Ting i Norges Fleridrettsforbund Årsmøte i Idrettsrådet Bergen Nils Øien Nils Øien Styrekonferansen: Det er avholdt en styrekonferanse hvor man bl.a. gjennomgikk styrets ansvar og rolle.

3 Saker som har vært behandlet Utdanning, rekruttering, markedsføring, markedsstrategi, langtreninger, sommertrening, fellesmøte med ledere og verter og orienteringer fra hallene. I tillegg kontakten med funksjonærene og medlemmene. Utdanning Utdanning har vært et prioritert område i foreningen. I inneværende år har vi hatt følgende på utdanning: Saltrening: Cathrine Nøttingnes og Astrid Mjanger Spinnutdanning i Norge og i Stockholm: Bård Økland Flex videreutdanning: Annette og Andre' Marandon Flex intervall i Malmø: Ingunn Bjåstad Kurs: (LOF), Andre' Marandon Alla barnan i Stockholm: Annette og Andre Marandon Funknet for alle F&S funksjonærene ble lansert og åpnet rett før sommeren I denne perioden har vi ikke hatt en utdanningsleder så påmeldinger til kurs og konferanser har hatt ansvaret for. Dette har vært gjort i godt samarbeid med lederansvarlig Annette Marandon og resten av ledergruppen. Timeplanen Ledergruppen med lederansvarlig i spissen har gjort en flott jobb med timeplanarbeidet. De siste periodene har det vært ledergruppen som har fungert som en «timeplangruppe». Det har også bidratt til at ledergruppen er blitt en sammensveiset og god gruppe. Medlemskontingent og treningsavgift Friskis&Svettis er et idrettslag organisert under Norges Idrettsforbund. Som et idrettslag plikter vi å skille tydelig mellom medlemskontingent som betales pr. kalenderår og treningsavgift som gjelder en tidsbegrenset periode. På forrige årsmøtet ble det bestemt at medlemskontingenten for kalenderåret 2013 skulle være kr Treningsavgiften vedtas til enhver tid av styret.

4 Treningsavgifter og Medlemskontingent I inneværende år har vi hatt følgende satser: Medlemskontingent: kr. 100 Treningsavgift vårog høst kr. 800 Treningsavgift student/ pensjonist/ufør vår og høst: kr. 400 Årskort full pris kr Årskort student/pensj./ufør kr Enkelt timer kr. 50 Funksjonærene har betalt kun medlemskontingenten på kr. 100,- Foreningens økonomi Foreningen har i likhet med foregående år gått med underskudd i Vi har likevel driftet med god likviditet fordi vi har en betydelig egenkapital i bank. Medlemstallet har vist en synkende tendens de siste årene, og dette gjør det nødvendig å ha et kritisk blikk til utgiftene i tiden fremover for å bringe budsjettet i balanse. Inntekter: Hovedinntekten vår er medlemskontingent og treningsavgift. På tross av synkende medlemstall (320 i 2013 mot 400 i 2012), ble denne posten omtrent som budsjettert og på samme nivå som Deltakelsen på Røris-kursene var god i 2013, men her er også inkludert restanse fra høstkurset 2012 som først er blitt inntektsført i Røris-kursene drives noenlunde i balanse. Øvrige inntekter er overføringer fra Fleridrettsforbundet samt Grasrotmidler. Utgifter: Regnskapet viser et betydelig underskudd. Isolert sett er størstedelen av dette underskuddet tilskrives deltakelsen i «Friskis&Svettis-dagene 2013» under posten «reiser/kurs/seminar». Arrangementet ble holdt ved Idrettshøgskolen i Oslo, og omlag 30 av funksjonærene våre deltok. Dette førte til store utgifter til deltakeravgift og støtte til deltakerne. Andre betydelige utgiftsposter er husleie, utdanning og godtgjørelse til daglig leder og våre to Rørisambassadørerer. Utdanningen er et fundament for virksomheten til foreningen og en høyt prioritert oppgave. FUNKSJONÆRER Funksjonærstaben består av 51 funksjonærer. Derav 14 ledere, 25 verter, 10 som er i permisjon og 2 sitter styret. Sosiale aktiviteter Tradisjonen tro ble det avholdt høstfest for funksjonærene den 25. oktober. I år ble det arrangert «Kurvfest». Det ble et flott festbord. Viktig at funksjonærene kan samles i sosialt samvær. Det bidrar til å skape fine bånd mellom «kolleger» i de forskjellige hallene.

5 Verter I 2013 har vi hatt 25 aktive verter. I april ble det avholdt vertsmøte på Fridalen skole. Tema som var oppe var vertsrollen, utfylling av skjema, oppmøte i hallene og markedsføring av foreningen.. Ledere Vår 2013: I lederstaben i vår var vi 10 ledere fordelt på 15 timer på timeplanen med intensitetene: Spinn, Flex, Vektstang, Basis, Middels, Intensiv, puls/basis og puls/middels. Høst 2013: I lederstaben i høst var vi 11 ledere fordelt på 16 timer på timeplanen med intensitetene: Spinn, Flex, Vektstang, Intensiv, Middels, Basis og puls/basis. Det er avholdt to ledermøter, i januar og i april. Tema har bl. a. vært lørdagstrening, rekruttering, timeplansarbeid og sommertimeplan. Fellesmøte ledere/verter: Den 17.november ble det arrangert et fellesmøte. Tema som ble tatt opp var markedsstrategi, medlemstallet og økonomi. Styret fikk innspill på at det ikke var ønskelig å heve treningsavgiften. Ca 20 funksjonærer møtte opp. Rundt temaet markedsstrategi ble rutiner rundt de viktige oppgavene som må gjennomføres ved sesongstart. Rekrutteringstreff: Utdanningsteamet som har bestått av Trude (tidligere styreleder), Berit, Ingunn, Vivi og Mona (tidligere lederansvarlig) har arrangert 2 treff., og to nye ledere ble rekruttert. Mona og Vivi var faddere for de nye lederne og fulgte tett opp. Lisensiering av nye ledere: : Den nye treningslederen på spinn måtte lisensieres i Oslo. En av de nye sallederne ble lisensiert via film.. Faddere: Annette og Andre'Marandon er fadder for spinnleder Bård Økland. Berit Kulvik er fadder for salleder Cathrine Nøttingnes og Vivi Nordahl og Mona Kleppevik er fadder for salleder Astrid Mjanger.

6 Lederoppfølging, LOF: LOF-ere: Siv, Hanne og Berit i sal, Line på spinn og Andre' har både sal,spinn og vekter. Medlemmer: Antall medlemmer i 2013 var damer og 16 herrer. En nedgang på 80 medlemmer siden Gjennomsnittsalderen har vært ca 45 år. TRENINGSTILBUDET I 2013 har vi hatt treningstimer fordelt på 5 haller. Tilbudet har bestått av saltimer med basis, basis/puls, middels, middels/puls og intensiv trening, samt flex, spinn og vektstang etter fast timeplan. I tillegg utvidet vi treningstilbudet ved å tilby gratis sommertrening og juletrening, arrangerte lørdagstreninger/langtreninger, spinnmaraton. Røris/Mini-Røris Røris er et bevegelsesprogram for barn i barneskolen/sfo og for barnehager der musikk inspirerer til bevegelse. Friskis&Svettis - Røris veien til ro i klasserommet, SFO og i barnehagen. Foreningen kjører 2 Røris-kurs og 2 Mini-Røris fordelt på vår og høst. Kursene består av en teoridel og en treningsdel. Postivt at vi har hatt en oppgang i møtedeltakelse både på Røris og Mini-Røris. Foreningen får meget gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. Foreningen ser på dette som et meget godt tilbud til lærere og barnehageansatte som igjen sprer bevegelse og glede blant barna i skole/sfo og barnehage. LOKALER OG UTSTYR Haller: Foreningen er representert på 4 skoler og i en privat hall Nordneshallen. På skolene, Storetveit, Fridalen, Lynghaug og Kyrkjekrinsen har tilbudet vært saltrening. Nordneshallen har i tillegg til saltrening også hatt tilbudet spinning og vektstang. Klær: Ansvar for innkjøp av klær til funksjonærene har vært Annette Marandon. I løpet av 2013 har vi mottatt 2 forsendelser. Vedlikehold av utstyr: Andre Marandon sørger for vedlikehold og innkjøp til spinnsyklene.

7 KOMMUNIKASJON - intern og ekstern Webansvarlig Birgit Mathisen sørger for oppdatert nettside i samarbeid med daglig leder. Aktuell informasjon og dokumenter om foreningens virksomhet er tilgjengelig på nettsiden og gir medlemmene innsyn i sentrale dokumenter. Funksjonærene har i tillegg tilgang til interne nettsider via Funknet. Facebook Ansvaret for Facebook har vært Anne Pedersen. Siden har til enhver tid vært oppdatert om våre aktiviteter. Facebook er et populært nettsted som blir brukt både internt blant funksjonærene og blant våre medlemmer. Trykking av timeplaner: Andre' Marandon har hatt ansvaret for arbeidet med lay out av timeplanene. Han har i tillegg hatt ansvaret for at planene går i «trykken» Arbeidet med plakater har også vært hans ansvar. Politiattester: Etter råd fra Norges idrettsforbund skal alle funksjonærene ha gyldig politiattest. Styremedlem Eli Andersen har hatt ansvaret for at alle funksjonærene har gyldig attest. TUSEN TAKK! Styret vil takke alle funksjonærene for svært positiv og sportslig innstilling, og ikke minst vil vi berømme dugnadsånden, fellesskapet og innsatsen i året som er gått. Dere er flotte ambassadører for foreningen! Bergen, 26.mars Nils Øien Styreleder Nestleder sign. sign. Eli Andersen Berit Kulvik sign. sign.

8 Frode Slettestøl sign.

ÅRSMELDING 2014 FOR FRISKIS&SVETTIS BERGEN

ÅRSMELDING 2014 FOR FRISKIS&SVETTIS BERGEN ÅRSMELDING 2014 FOR FRISKIS&SVETTIS BERGEN ORGANISASJONEN Foreningens formål er å drive idrett organisert I Norges Fleridrettsforbund (NIF) og Friskis&Svettis, Norge og Riks. Foreningens arbeid skal preges

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Organisasjonsplan 2014

Organisasjonsplan 2014 Organisasjonsplan 2014 Lagt fram til årsmøtet 24. februar 2014 Postadresse: ASTOR FOTBALLKLUBB Postboks 3400 Havstad 7425 TRONDHEIM Besøksadresse: Havstadvegen 2 7021 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Versjon 1.1 Endringshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 28.04.2015 0.1 Årsmøte Håkon M Andersen Distribusjonsliste: JIF Allianse styret Øvrige iderettslag

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no Årsberetning 2014 www.skiklubben.no 1 Årsmøte på Skistua Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Saksliste: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede. 2) Godkjenning av innkalling og saksliste 3) Valg av møteleder

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Årsberetning 2014 for Nesodden IF 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i 2014... 4 Vurdering av

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 Side 2 av 25 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Grunnopplysninger... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Idrettslagets formål... 4 1.4 Visjon... 4 1.5 Verdigrunnlag... 5 1.6 Virksomhetsideen...

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy I henhold til vedtekter for Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy, vedtatt den 03. april 2003, innkalles det til årsmøte. Tid: den 26.mars 2012,

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle.

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle. ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle. Visjonen står som kjent i klubbens virksomhetsplan for perioden 2013-2017. Den

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte for 2010 i NOIL-huset, 2. etg. Torsdag 27.1.2011 kl. 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer