Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS"

Transkript

1 Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS Miljørapport 2013 Side 1 av 13

2 Innhold 1 Introduksjon Innledning om Reins Maskinering AS Styringssystemer Kvalitetsstyring Miljøstyring HMS/ Internkontroll Målrettet miljøsatsing Politikk Målsettinger Nøkkeltall Miljøaspekter ved Reins Maskinering AS Om miljøaspekter Avfall, vanlig avfall Avfall, metall Brennstoff på ansattes biler: Dieselolje for gravemaskin/truck: Energibruk i produksjon og bygninger: Støy, innendørs: Kjølevæske for verktøymaskiner Smørolje for verktøymaskiner Hydraulikk-og smørolje - Wincher: Transport av varer med firmabiler: Transport av ansatte til/fra jobb Miljø i forbindelse med utfasing/installasjon av verktøymaskiner Miljø, om/nybygg kontor og velferdsrom: Grunnarbeid til nybygg Nøkkeltallrapport for Innledning Tabell for nøkkeltall Avfallslevering Vanlig avfall Metallspon, kapp og plastspon Energiforbruk i bygninger og produksjon Avslutning Miljørapport 2013 Side 2 av 13

3 1 Introduksjon 1.1 Innledning om Reins Maskinering AS Reins Maskinering AS (RM) ble etablert på Husnes industriområde på Husnes i Kvinnherad i 1985 av nåværende eier og daglig leder Helge Roald Rein. Vi har fra starten av spesialisert oss innen maskinering og har i dag en allsidig og moderne maskinpark bestående av 12 CNC styrte maskiner. I tillegg kommer manuelle maskiner. Innen dreiing opererer vi i størrelser fra Ø25mm - Ø1000mm. Når det gjelder fresing takles arbeidsstykker på 2000mm x1500 mm. Vi produserer etter kundens spesifikasjoner og beregninger. Ved produkter der vi ser muligheter for forbedringer enten før produksjonen starter eller underveis, vil vi presentere dette for kunden. Vi tar også på oss oppdrag der plate/sveis, montering og overflatebehandling er aktuelt. I den grad bedriften ikke dekker disse fagområdene selv, benyttes kvalifiserte underleverandører. Der det er behov for ingeniørkompetanse benytter vi Zenit Enginering AS. 1.2 Styringssystemer Krav fra nåværende og fremtidige kunder samt egne krav innebærer økt fokus på kvalitets- og miljøstyring og dokumentasjon av prosesser og resultater. Norske myndigheters krav til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) innebærer og at vi må ha på plass styringssystem for lovpålagte krav. Bedriften har etablert et integrert Helse-, miljø-, sikkerhet og kvalitetsstyringssystem (HMSK system) som inkluderer alle relevante kravelementer i ISO 9001, ISO og Arbeidsmiljøloven/Internkontrollforskriften. Etter en implementeringsprosess på 11 måneder fra desember 2011 til november 2012 samt sertifiseringsrevisjon i november 2012 mottok vi ISO 9001 og ISO sertifikatene i desember Kvalitetsstyring Vi har i vår 27 års historie blitt kjent for vårt kvalitetsarbeid innen maskinering. Kvalitetsstyringssystemet vil bidra til økt fokus på alle ledd i prosessen fra forespørsel til levering og derved sikre at kundens krav og forventninger oppfylles. 1.4 Miljøstyring Vi har en svært miljøvennlig produksjon uten skadelige utslipp. Alt avfall som blir produsert, blir sortert, lagret og levert til miljøsentral eller til spesialfirma for metallgjenvinning. Miljøstyringssystemet har ført til økt fokus på viktigheten av å beskytte det indre og ytre miljø Miljørapport 2013 Side 3 av 13

4 1.5 HMS/ Internkontroll Vi har inkludert kravene i «FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).» i styringssystemet slik at det følger opplegget for OHSAS Styringssystemet har ført til økt fokus på HMS i alle ledd. Samtlige ansatte har ansvar for å følge styringssystemet innen sitt ansvarsområde. Dette innebærer at alle medarbeidere skal være informert om styringssystemets målsetting, innhold, plikter, ansvar og kunders krav og forventninger. Jeg har ansvar for å vedlikeholde, utvikle og forbedre styringssystemet vårt. Helge Roald Rein Styreformann og Daglig leder Miljørapport 2013 Side 4 av 13

5 2 Målrettet miljøsatsing 2.1 Politikk Vår kvalitetspolitikk er å: Sette kundens krav i fokus i hele organisasjonen. Tilfredsstille alle krav i lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet samt krav fra kunder. Skape verdier for kundene og eiere gjennom å løse oppdragene effektivt etter kundens spesifikasjoner og til avtalt tid og pris. Velge gode og innovative løsninger for å tilfredsstille kundens behov og forventninger. Kontinuerlig forbedre virkningene av systemet for kvalitetsstyring. Ansette kompetente medarbeidere og videreutvikle faglige kompetanse. Vår miljøpolitikk er å: Forebygge forurensning til luft, jord og vann. Tilfredstille aktuelle lovpålagte krav og bedriftens egne krav angående definerte miljøaspekter. Motivere alle ansatte til å tenke på miljø. Kontinuerlig forbedre vår påvirkning av det ytre miljø. Vår HMS politikk er å: Utvikle en sikker og trivelig arbeidsplass som ivaretar helse, arbeidsmiljø og sikkerhet for de ansatte. Vi skal ha fokus på de ansatte som bedriftens viktigste ressurs, og legge forholdene til rette for å ha friske, motiverte og engasjerte medarbeidere som både ønsker, og kan tilbys, faglig utvikling. Vi skal være blant de ledende innenfor bransjen når det gjelder å forebygge helseplager forårsaket av uheldige arbeidsstillinger, uhensiktsmessig teknisk utstyr/personlig verneutstyr og bruk av kjemikalier. Virkemidler vedtatt om et mer inkluderende arbeidsliv skal videreføres, uavhengig av offentlige tilskudd og støtteordninger. 2.2 Målsettinger Vår kvalitetsmålsetting er å: Vedlikeholde, forbedre og implementere et effektivt styringssystem i samsvar med kravspesifikasjonen i NS-EN ISO 9001: 2008 Vedlikehold, forbedre og implementere et rapporteringssystem for avvik, uønskede hendelser og forslag til forbedring i kundebehandling, planlegging, produksjon og levering Gjennomføre kontinuerlig forbedringer i alle ledd i bedriften. Levere alle ordrer i samsvar med kundens spesifikasjoner innen avtalt tid og pris. Vår miljømålsetting er å Vedlikeholde og forbedre et effektivt miljøstyringssystem samsvar med kravspesifikasjonen i NS-EN ISO 14001:2004 Identifisere alle vesentlige miljøaspekter. Implementere et registreringssystem for utslipp fra bedriften. Gjennomføre kontinuerlig forbedringer i forhold til miljøaspekter. Ingen utslipp til luft, jord og vann utover tillatte grenser Miljørapport 2013 Side 5 av 13

6 Vår HMS målsetting er å: Opprettholde et lavt sykefravær i arbeidsstokken Ikke ha arbeidsuhell som medfører fravær Opprettholde og forbedre det psykososiale arbeidsmiljø 2.3 Nøkkeltall Målbare målsettinger er spesifisert i styringsdokumenter. Disse dokumentene blir oppdatert årlig når det gjelder mål og kvartalsvis for resultater 3 Miljøaspekter ved Reins Maskinering AS RM produserer komponenter i høyverdig materialer basert på spesifikasjoner fra kunder. Prosessene i RM er vist i figuren under 3.1 Om miljøaspekter RM har definert alle miljøaspekter for virksomheten med fokus på alle vesentlige miljøaspekter. Miljøaspekt er ISO definert som: Del av en organisasjons aktiviteter eller produksjon eller tjenester som kan innvirke på miljøet Et vesentlig miljøaspekt har eller kan ha en vesentlig miljøpåvirkning, positiv eller negativ Utslipp til nærmiljøet som følge av produksjonen er liten. Vi har ikke miljøaspekter som krever spesielle utslippstillatelser i forhold til Forurensingsloven. Målet er likevel å ha en kontinuerlig prosess for reduksjon av miljøbelastning forårsaket av vår virksomhet. Miljøaspektene vurderes etter RM prosedyre STY 17 «Miljøaspekter prosedyre og rangering» minst en gang per år. I det følgende vil alle vesentlige miljøaspekter bli presentert med hva som er gjort og videre planer Miljørapport 2013 Side 6 av 13

7 3.2 Avfall, vanlig avfall RM har etablert system for innsamling, mellomlagring og transport /levering av alt avfall til Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) siden I tillegg til at systemet er etablert har det også vært fokus på opplæring/informasjon til alle ansatte om korrekt sortering. Alle levering til SIM blir registrert på type og mengde. Diagram i Kap 5.2 viser levert avfall Aksjoner: Bedre skilting av utekontainere i Miljøstasjon 1 på restavfall og farlig avfall. Egne kontainere for reint trevirke (paller) lokalisert i Miljøstasjon 2 Flere miljøposter i nye kontorer. Bedre rutiner for SIM for henting av Bio avfall 3.3 Avfall, metall RM har siden starten hatt system for innsamling, lagring og levering av metallavfall. Aksjoner: Oppdatere rutiner og bedre merking av kontainere ved maskinene i samarbeid med Norsk Gjenvinning for å redusere risikoen for blanding/verditap på metallavfall. Bygge tak over Miljøstasjon 2 for ytterligere redusere risikoen for avrenning til grunn 3.4 Brennstoff på ansattes biler: Dette er tatt med som aspekt fordi det om arbeidsdagen står parkert ca 20 biler på parkeringsplassen. Risikoen for at dette kan føre til miljøforurensning er minimal. 3.5 Dieselolje for gravemaskin/truck: En 800 liters tank for dieselolje som står utendørs representerer risiko for forurensning til grunn både ved fysisk skade på tank eller feil bruk. Tanken er allerede sikret med dryppkar, merking, plassering og prosedyrer for bruk. Aksjon: Bedre merking 3.6 Energibruk i produksjon og bygninger: Energimerking ble gjennomført i produksjonslokalene i november Denne rapporten er del av grunnlaget for å arbeide med reduksjon av energiforbruket. Tiltak i denne forbindelse er også beskrevet i 3.1, 3.13, 3.14 Aksjoner: Lysrør i produksjonslokalene blir skiftet hvert annet år, LED lys ble vurdert i 2013, men ble vurdert til ikke å være økonomisk forsvarlig. Det ble derfor i 2013 satt inn lysrør av energisparende type LED lys har lengre levetid, men i produksjonslokalene er det vann/oljedamp på rørene som reduserer effekten. Det er montert avsugsystem for fem av maskinene for å bedre luftkvaliteten og redusere vann-/oljedamp. Dette kan øke levetiden på lysrør. LED lys vil bli vurdert ved neste skifte Miljørapport 2013 Side 7 av 13

8 3.7 Støy, innendørs: Vurderte ny støymåling på vernerunden, men konkluderte i samråd med Bedriftshelsetjenesten og Verneombud at dette ikke var nødvendig. 3.8 Kjølevæske for verktøymaskiner Montert tappetut på alle innekontainerne for metallspon for tapping av kjølevæske før metallsponen deponeres i lagringskontainere i Miljøstasjon 2. Anskaffet renseanlegg for kjølevæske og gjennomført internopplæring. Bruk av renseanlegg vil bedre kvaliteten på kjølevæska og redusere forbruket. 3.9 Smørolje for verktøymaskiner Gjennomført intern opplæring i og implementert rutiner for skifte av filtermist Hydraulikk-og smørolje - Wincher: Det er implementert prosedyrer og innkjøpt utstyr som skal redusere risikoen for at håndtering av oljer fører til forurensning til jord og vann 3.11 Transport av varer med firmabiler: Etter at bedriften ble ISO 9001 og ISO sertifisert har vi fått nye og krevende kunder. For å holde leveringsfrister har transport med egne biler økt. Tiltak: Vurdere å skifte ut bedriftens biler med nye mer miljøvennlige og økonomiske typer 3.12 Transport av ansatte til/fra jobb De fleste ansatte benytter egen bil fordi kollektivtilbudet i området er lite egnet. En person sykler, to kjører sammen og en person har elbil. I forbindelse med utvidelsen av garderobeanlegget er det lagt bedre til rette for bruk av sykkel med dusjer og tørkerom for klær Miljø i forbindelse med utfasing/installasjon av verktøymaskiner Alle utfasede maskiner er solgt. Ved flytting, utfasing og installasjon av nye maskiner er dette blitt vurdert opp mot støy, luftforurensning og varmetap. Er blitt brukt vannboring i grunnarbeidet, støyende arbeid er i hovedsak lagt til i helgene/etter arbeidstid og varmetap (åpne porter) etter arbeidstid eller helger, når produksjonen har vært minimal. Rengjøring og poxylegging på områder er gjort i flere omganger. Beregninger i forbindelse med flytting av kraner er utført av Zenit Engineering AS Transportbånd for metallspon for ny maskin plassert ved port for å redusere varmetap ved tømming av sponkontainer samt reparasjon av transportband. Det er tatt prøver av grunnmasse ved fundamentering av ny maskin. Prøvene er analysert og viser verdier under grenseverdier. Analysene ble utført før massene ble deponert utenfor området Miljørapport 2013 Side 8 av 13

9 3.14 Miljø, om/nybygg kontor og velferdsrom: Plassering av Innsug til ventilasjonsanlegg vurdert utfra energimerkinga av bedriften. Lysberegning gjort ihht. nybygg. Alle lysstoffrøri nybygg er skiftet ut, og er no energisparende. Har lagt inn vannbåren varme i gulvet for oppvarming i nybygg Grunnarbeid til nybygg Overskuddsmasse ved utgraving (deriblandt asfalt) blir brukt som fyllmasse i kontainergrav - her er det støpt gulv/vegger for å hindre avsig. I forbindelse med grunnarbeid har vi kontrollert om det er to inntak av vann, vi har bare en vannmåler. Resultat - Det er montert to vannmålere til bygningene Glava ringmur er benyttet, ingen forskalingsmaterial til deponering. Kartlegging av brannfaren ved utbygging Prosjekt Konsult ihht nye byggforskrifter. Varmekabler i målebu jevnere temperatur for måleutstyr. Gjenbruk av vinduer og glassdører. Vurderte gjenbruk av takstoler, nye ble kjøpt inn. Innleid ekstra kontainere til deponering av trevirke/restavfall. Resten deponert i Miljøstasjon 1 Kontorkontainer innleid. Leie av matsal/toalett i byggeperioden. Pappkopper kontra plastkopper Miljørapport 2013 Side 9 av 13

10 4 Nøkkeltallrapport for Innledning Som nevnt i punkt 2.3 bruker RM nøkkeltall som et styringsverktøy for kvalitet, miljø og HMS var det første hele år med nøkkeltall, derfor er ikke utviklingen fra tidligere år med. Manglende måloppnåelse er kommentert i «Ledelsens gjennomgåelse for 2013» 4.2 Tabell for nøkkeltall Gruppe Beskrivelse Enhet Mål 2013 HMS Hendelser / skader som medfører fravær fra arbeidet (Lost time injuries) Hendelser / skader som krever behandling av medisinsk personell (Medical treatment cases) Antall 0 0 Antall Sykefravær Prosent <3,5 5.5% Kvalitet 01 Avvik - produkter Antall Avvik - vedlikehold og service Antall Avvik - leverandører Antall Avvik - kundeklager Antall Avvik - leveringsfrister Antall Avvik - eksterne revisjoner ISO 9001 Antall Avvik - rutiner / prosedyrer Antall 2 5 Miljø 01 Hendelser som medfører forurensning av det ytre miljø (luft, jord, vann) Antall Feil ved utstyr som medfører forurensning av det ytre miljø Antall Avvik - eksterne revisjoner ISO Antall Forslag til forbedringer for det ytre miljø Antall Miljørapport 2013 Side 10 av 13

11 5 Avfallslevering Vanlig avfall Alt avfall unntatt Bio transporteres til SIM av RM. Et nytt kodesystem for avfall ble innført hos SIM i 2013, dette er nå felles for hele landet. Vi har som målsetting å øke sorteringsgraden, redusere restavfall samt redusere avfallsmengden totalt 14 12, ,76 0,44 0,14 0,06 0,22 1,16 1,58 1,21 1,32 0, Figur 1 Vanlig avfall i metriske tonn (mt) Miljørapport 2013 Side 11 av 13

12 5.2 Metallspon, kapp og plastspon Metallspon leveres til Norsk Gjenvinning unntatt Messing som levers til Olauessen. Mengden metallspon/kapp styres av den aktuelle produksjonen i bedriften. Riktig sortering bidrar til bedre pris ved levering og øker gjenbruk , , , ,02 5,12 3,6 1,58 1,21 0, Figur 2 Metallspon og metallkapp i metriske tonn (mt) Miljørapport 2013 Side 12 av 13

13 6 Energiforbruk i bygninger og produksjon I 2013 er bygningsarealet økt med 180 kontorlokaler samtidig som en rekke tiltak på energiøkonomisering er innført. Resultatene av dette vil først bli synlig i Figur 3 Forbruk energi (kwh) 7 Avslutning Miljørapporten er utarbeidet av undertegnede basert på informasjon og fakta som er inkludert i vårt HMSK Styringssystem i form av prosedyrer og rapporter. Denne informasjonen er også tilgjengelig for alle ansatte ved deres pålogging til vårt elektroniske HMSK system. Evelyn Høyland Rein HMSK Leder Miljørapport 2013 Side 13 av 13

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk @ GAM S @Styringshåndbok Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk Styringshåndboken beskriver Gassarmatur AS styringssystem for kvalitet på produkter og tjenester og ivaretakelse

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK REVISJON 4. Gyldig fra 1.1.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Innledning Presentasjon av bedriften Helse, miljø og sikkerhet Prosesstyring Leders ansvar Ledelsens

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON Annik M. Fet Lars B. Johansen MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON NTNU Program for industriell økologi Rapport nr: 2/2001 Reports and Communications from Norwegian University

Detaljer

BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS

BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS CORP. AS HMS-RAPPORT 09 HMS INNHOLD 01. Bedriftspresentasjon 02. Miljøledelse 03. Etikk 04. HMS-mål og resultater 05. Ytre miljø 06. Produkter og systemløsninger 07. Arbeidsmiljø 08. Gjennomførte aktiviteter

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE ADMINISTRASJONEN avdeling for personal og organisasjon HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE 2010-2011 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Ambisjoner for miljøledelse... 2 3 Mål, indikatorer

Detaljer

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport kvalitet, - Kvalitet, miljø Miljø og samfunnsansvar & Samfunnsansvar 1I Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Styringssystemet... 2 3 Kvalitetspolitikk

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud

Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud Miljørapport 2014 Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no Innhold Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer