Miljørapport 2014 Reins Maskinering AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport 2014 Reins Maskinering AS"

Transkript

1 Miljørapport 2014 Reins Maskinering AS Miljørapport 2014 Side 1 av 13

2 Innhold 1 Introduksjon Innledning om Reins Maskinering AS Typiske produkter Styringssystemer Kvalitetsstyring Miljøstyring HMS/ Internkontroll Målrettet miljøsatsing Politikk Målsettinger Nøkkeltall Miljøaspekter ved Reins Maskinering AS Om miljøaspekter Avfall, vanlig avfall Avfall, metall Brennstoff på ansattes biler: Dieselolje for gravemaskin/truck: Energibruk i produksjon og bygninger: Støy, innendørs: Kjølevæske for verktøymaskiner Smørolje for verktøymaskiner Hydraulikk-og smørolje - Wincher: Transport av varer med firmabiler: Transport av ansatte til/fra jobb Vannforbruk Nøkkeltallrapport for Innledning Tabell for nøkkeltall Avfallslevering Vanlig avfall Metallspon, kapp og plastspon Energiforbruk i bygninger og produksjon Ambisjoner for videre arbeid med miljøforbedringer Avslutning Miljørapport 2014 Side 2 av 13

3 1 Introduksjon 1.1 Innledning om Reins Maskinering AS Reins Maskinering AS (RM) ble etablert på Husnes industriområde på Husnes i Kvinnherad i 1985 av nåværende eier og daglig leder Helge Roald Rein. Vi har fra starten av spesialisert oss innen maskinering og har i dag en allsidig og moderne maskinpark bestående av 12 CNC styrte maskiner. I tillegg kommer manuelle maskiner. Innen dreiing opererer vi i størrelser fra Ø25mm - Ø1000mm. Når det gjelder fresing takles arbeidsstykker på 2000mm x1500 mm. Vi produserer etter kundens spesifikasjoner og beregninger. Ved produkter der vi ser muligheter for forbedringer enten før produksjonen starter eller underveis, vil vi presentere dette for kunden. Vi tar også på oss oppdrag der plate/sveis, montering og overflatebehandling er aktuelt. I den grad bedriften ikke dekker disse fagområdene selv, benyttes kvalifiserte underleverandører. Der det er behov for ingeniørkompetanse benytter vi Zenit Enginering AS. 1.2 Typiske produkter Høytrykkssvivler for offshoreindustrien. Produsert i et materiale som er spesielt egnet pga styrke og korrosjonsbestandighet. Testtrykk opp til 1550 Bar Løpehjul og injektorer til småkraftverk Komponenter til smelteverksindustrien utgjør en betydelig del av vår produksjon 1.3 Styringssystemer Krav fra nåværende og fremtidige kunder samt egne krav innebærer økt fokus på kvalitets- og miljøstyring og dokumentasjon av prosesser og resultater. Norske myndigheters krav til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) innebærer og at vi må ha på plass styringssystem for lovpålagte krav. Bedriften har etablert et integrert Helse-, miljø-, sikkerhet og kvalitetsstyringssystem (HMSK system) som inkluderer alle relevante kravelementer i ISO 9001, ISO og Arbeidsmiljøloven/Internkontrollforskriften. Etter sertifiseringsrevisjonen i november 2012 mottok vi ISO 9001 og ISO sertifikata i desember Miljørapport 2014 Side 3 av 13

4 1.4 Kvalitetsstyring Vi har i vår 27 års historie blitt kjent for vårt kvalitetsarbeid innen maskinering. Kvalitetsstyringssystemet vil bidra til økt fokus på alle ledd i prosessen fra forespørsel til levering og derved sikre at kundens krav og forventninger oppfylles. 1.5 Miljøstyring Vi har en svært miljøvennlig produksjon uten skadelige utslipp. Alt avfall som blir produsert, blir sortert, lagret og levert til miljøsentral eller til spesialfirma for metallgjenvinning. Miljøstyringssystemet har ført til økt fokus på viktigheten av å beskytte det indre og ytre miljø. 1.6 HMS/ Internkontroll Vi har inkludert kravene i «FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).» i styringssystemet slik at det følger opplegget for OHSAS Styringssystemet har ført til økt fokus på HMS i alle ledd. Samtlige ansatte har ansvar for å følge styringssystemet innen sitt ansvarsområde. Dette innebærer at alle medarbeidere skal være informert om styringssystemets målsetting, innhold, plikter, ansvar og kunders krav og forventninger. Jeg har ansvar for å vedlikeholde, utvikle og forbedre styringssystemet vårt. Helge Roald Rein Styreformann og Daglig leder Miljørapport 2014 Side 4 av 13

5 2 Målrettet miljøsatsing 2.1 Politikk Vår kvalitetspolitikk er å: Sette kundens krav i fokus i hele organisasjonen. Tilfredsstille alle krav i lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet samt krav fra kunder. Skape verdier for kundene og eiere gjennom å løse oppdragene effektivt etter kundens spesifikasjoner og til avtalt tid og pris. Velge gode og innovative løsninger for å tilfredsstille kundens behov og forventninger. Kontinuerlig forbedre virkningene av systemet for kvalitetsstyring. Ansette kompetente medarbeidere og videreutvikle faglige kompetanse. Vår miljøpolitikk er å: Forebygge forurensning til luft, jord og vann. Tilfredstille aktuelle lovpålagte krav og bedriftens egne krav angående definerte miljøaspekter. Motivere alle ansatte til å tenke på miljø. Kontinuerlig forbedre vår påvirkning av det ytre miljø. Vår HMS politikk er å: Utvikle en sikker og trivelig arbeidsplass som ivaretar helse, arbeidsmiljø og sikkerhet for de ansatte. Vi skal ha fokus på de ansatte som bedriftens viktigste ressurs, og legge forholdene til rette for å ha friske, motiverte og engasjerte medarbeidere som både ønsker, og kan tilbys, faglig utvikling. Vi skal være blant de ledende innenfor bransjen når det gjelder å forebygge helseplager forårsaket av uheldige arbeidsstillinger, uhensiktsmessig teknisk utstyr/personlig verneutstyr og bruk av kjemikalier. Virkemidler vedtatt om et mer inkluderende arbeidsliv skal videreføres, uavhengig av offentlige tilskudd og støtteordninger. 2.2 Målsettinger Vår kvalitetsmålsetting er å: Vedlikeholde, forbedre og implementere et effektivt styringssystem i samsvar med kravspesifikasjonen i NS-EN ISO 9001: 2008 Vedlikehold, forbedre og implementere et rapporteringssystem for avvik, i kundebehandling, planlegging, produksjon og levering Gjennomføre kontinuerlig forbedringer i alle ledd i bedriften. Levere alle ordrer i samsvar med kundens spesifikasjoner innen avtalt tid og pris. Vår miljømålsetting er å Vedlikeholde og forbedre et effektivt miljøstyringssystem samsvar med kravspesifikasjonen i NS-EN ISO 14001:2004 Identifisere alle vesentlige miljøaspekter. Implementere et registreringssystem for utslipp fra bedriften. Gjennomføre kontinuerlig forbedringer i forhold til miljøaspekter. Ingen utslipp til luft, jord og vann utover tillatte grenser Miljørapport 2014 Side 5 av 13

6 Vår HMS målsetting er å: Opprettholde et lavt sykefravær i arbeidsstokken Ikke ha arbeidsuhell som medfører fravær Opprettholde og forbedre det psykososiale arbeidsmiljø 2.3 Nøkkeltall Målbare målsettinger er spesifisert i styringsdokumenter. Disse dokumentene blir oppdatert årlig når det gjelder mål og kvartalsvis for resultater 3 Miljøaspekter ved Reins Maskinering AS RM produserer komponenter i høyverdig materialer basert på spesifikasjoner fra kunder. Prosessene i RM er vist i figuren under 3.1 Om miljøaspekter RM har definert alle miljøaspekter for virksomheten med fokus på alle vesentlige miljøaspekter. Miljøaspekt er ISO definert som: Del av en organisasjons aktiviteter eller produksjon eller tjenester som kan innvirke på miljøet Et vesentlig miljøaspekt har eller kan ha en vesentlig miljøpåvirkning, positiv eller negativ Innvirkning på nærmiljøet som følge av produksjonen er liten. Vi har ikke miljøaspekter som krever spesielle utslippstillatelser i forhold til Forurensingsloven. Målet er likevel å ha en kontinuerlig prosess for reduksjon av miljøbelastning forårsaket av vår virksomhet. Miljøaspektene vurderes etter RM prosedyre STY 17 «Miljøaspekter prosedyre og rangering» minst en gang per år. I det følgende vil alle vesentlige miljøaspekter bli presentert med hva som er gjort og videre planer Miljørapport 2014 Side 6 av 13

7 3.2 Avfall, vanlig avfall RM har etablert system for innsamling, mellomlagring og transport /levering av alt avfall til Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) siden I tillegg til at systemet er etablert har det også vært fokus på opplæring/informasjon til alle ansatte om korrekt sortering. Alle levering til SIM blir registrert på type og mengde. Fig 1 i Kap 5.1 viser levert avfall 2013 og Det har vært en nedgang på levert avfall SIM 2014 (2220 kg) ihht 2013 (12660 kg), grunnen til dette er utbygginga i Miljøstasjon 1 vart midlertidig flytta under utvidelsen av uteområdet, den er utbedra med støypt plate ved nyoppsett. Egne kontainere for reint trevirke (paller) lokalisert i Miljøstasjon 2 Intern nummerering av miljøpostane inne. SIM har skifta ut sine koder for avfall til dei landsomfattande kodane, dette er oppgradert i vårt system. Utført bedre skilting av utekontainerne i Miljøstasjon 1, og farlig avfall-beholder er merka med SIM kode 3.3 Avfall, metall RM har siden starten hatt system for innsamling, lagring og levering av metallavfall. Det har vært levert mer metallavfall til gjenvinning i 2014 ( kg) ihht 2013 (98820), dette kan sees i samanheng med høyere omsetning i Se Fig 2 i Kap 5.2 På dette miljøaspektet er oppdaterte rutiner og behandling av plastspon forbedret. 3.4 Brennstoff på ansattes biler: Dette er tatt med som aspekt fordi det om arbeidsdagen står parkert ca 20 biler på parkeringsplassen. Risikoen for at dette kan føre til miljøforurensning er minimal. Under utvidelse av uteområde/parkeringsplass vart det leid parkeringsplass til ansattes biler på nabotomta. Dette for å minske faren for skade på biler/fare for forurensing. Alle ansatte fikk utdelt skritt-teller og påmeldt til fysisk aktivitet gjennom konkurranse i Dytt. Dette har ført til mindre bruk av biler, det er ikke registrert data på dette. 3.5 Dieselolje for gravemaskin/truck: En 800 liters tank for dieselolje som står utendørs representerer risiko for forurensning til grunn både ved fysisk skade på tank eller feil bruk. Tanken er allerede sikret med dryppkar, merking, plassering og prosedyrer for bruk Miljørapport 2014 Side 7 av 13

8 Ny leverandør på diesel til dieseltank SHELL Knapphus Energi. Forbruk i 2014 er 3067 l diesel levert dieseltank 3.6 Energibruk i produksjon og bygninger: Energimerking ble gjennomført i produksjonslokalene i november Denne rapporten er del av grunnlaget for å arbeide med reduksjon av energiforbruket. Det har vært nedgang i energiforbruket i 2014 (kwh427212) i forhold til 2013 (kwh ) dette kan sees i sammenheng med større energiforbruk ved installasjon av ny maskin og utviding av kontor/garderobe/matsal i Se Fig 3 i kap 6 Nødlys er montert i verkstedhall, samt elektroniske rømningsskilt. Det er montert flere stikkontakter ved maskinene i verkstedet, dette for å redusere bruken av skøyteledninger og bedre brannsikkerheten. Bedre merking av elektrisk anlegg. Opplæring av personell til bytting av sikringer samt vedlikehold-tilsyn av ELanlegget, opplæring gitt av sakkyndig person hos Into Elektro. Bedre og flere utelys er montert. 3.7 Støy, innendørs: Det er gjort støymåling i november 2014, utført av bedriftshelsetjenesten. Det ble plassert ut 4 støymålere ulike plasser i produksjonslokalene over en periode på fire dager (heldøgnsregistrering). Resultat: Ingen tiltak nødvendig 3.8 Kjølevæske for verktøymaskiner Resultat fra levert oljeholdig/kjølevæske SIM kode nr:7030, viser en stor økning fra 2013 (440l) i forhold til 2014 (6100 l). Grunnen er beslutningen om å gå over til et annet kjølevæskemerke. Den nye skal være mer resistent mot sopp og bakterier og derved lengre holdbarhet som på sikt vil minske leveranse av dette miljøaspektet til SIM. Dette er utarbeidet ny KPI for 2015, levert avfall opp mot omsetning i NOK Det er laget stativ for å minske søl ved tømming av kjølevæske, på fat ute. Komponert kjølevæsketank til bruk ved påfylling av ny kjølevæske til maskinene. Dette letter arbeidet og minsker faren for søl. 3.9 Smørolje for verktøymaskiner Ingen aksjoner, prosedyrer og renhold fungerer godt Miljørapport 2014 Side 8 av 13

9 3.10 Hydraulikk-og smørolje - Wincher: Det er implementert prosedyrer og innkjøpt utstyr som skal redusere risikoen for at håndtering av oljer fører til forurensning til jord og vann 3.11 Transport av varer med firmabiler: Etter at bedriften ble ISO 9001 og ISO sertifisert har vi fått nye og krevende kunder. For å holde leveringsfrister har transport med egne biler økt. Bedriftens biler er bytta ut med nye, mer miljøvennlige og økonomisk typer. Forbedring på utslepp CO2 pr km er 244 gr. Nytt KPI-tall for 2015 vil være å måle forbruk av fossilt brennstoff opp i mot NOK i omsetning, dette KPI-tallet inbefatter og forbruk av diesel fra dieseltank. Dieselforbruk på bedriftens biler i 2014 er liter Transport av ansatte til/fra jobb Det har vert ein nedgang på utslepp av CO2 på ansattes biler, transport til/fra jobb var total utsleppet på CO2 25 ansatte var total utsleppet på CO2 26 ansatte - Dette er hovedsakelig bytting av biler til nyere modeller med mindre utslepp. Samt samkjøring der to og to kjører sammen, bortsett fra den eine samkjøringa som tredje kvar veke har skiftordning. 2 stk sykler og ein har EL-bil. Besparelse av bruk av transport ved aktivitetskonkurransen Dytt, er ikke registrert Vannforbruk Etter henvendelse fra kommunen om at det forsvant vann på Husnes Industriområde ble det montert to ekstra vannmålere i forbindelse med utvidelsen. Det vart gjort en gjennomsnittsmåling over en månedsperiode som viste mer bruk av vatten enn antatt. Vannforbruk 2013 (M3 317) i forhold til 2014 (M3 277) Miljørapport 2014 Side 9 av 13

10 4 Nøkkeltallrapport for Innledning Som nevnt i punkt 2.3 bruker RM nøkkeltall som et styringsverktøy for kvalitet, miljø og HMS. Manglende måloppnåelse er kommentert i «Ledelsens gjennomgåelse for 2014» 4.2 Tabell for nøkkeltall 2014 Gruppe Beskrivelse Enhet Mål 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 2014 HMS Hendelser / skader som medfører fravær fra arbeidet (Lost time injuries) Hendelser / skader som krever behandling av medisinsk personell (Medical treatment cases) Antall Antall Sykefravær sykemeldinger Prosent <3, Sykefravær egenmeldinger Prosent < Kvalitet 1 kv 1-2 kv 1-3 kv 01 Avvik - produkter Antall Avvik - vedlikehold og service Antall Avvik - leverandører Antall Avvik - kundeklager Antall Avvik - leveringsfrister Antall Avvik - eksterne revisjoner ISO 9001 Antall Avvik - rutiner / prosedyrer Antall Forslag til forbedring innen kvalitet Antall Miljø Hendelser som medfører forurensning av det ytre miljø (luft, jord, vann) Feil ved utstyr som medfører forurensning av det ytre miljø Antall Antall Avvik - eksterne revisjoner ISO Antall Forslag til forbedringer for det ytre miljø Antall Miljørapport 2014 Side 10 av 13

11 5 Avfallslevering Vanlig avfall Alt avfall unntatt Bio transporteres til SIM av RM. Et nytt kodesystem for avfall ble innført hos SIM i 2014, dette er nå felles for hele landet. Vi har som målsetting å øke sorteringsgraden, redusere restavfall samt redusere avfallsmengden totalt Farligt avfall,fly tende (liter) 7030 Olje/van nholdig kjølevæs ke(l) 7055 Farligt avfall,fas t form 7093 Batteri Elektrisk avfall Ureint trevirke imp Reint trevirke Figur 1 Vanlig avfall i kilo og liter Papir,gla Restavfal ss/metall l, skitten.emb,rein plast plast Avf til deponi Miljørapport 2014 Side 11 av 13

12 5.2 Metallspon, kapp og plastspon Metallspon leveres til Norsk Gjenvinning unntatt Messing som levers til Olaussen. Mengden metallspon/kapp styres av den aktuelle produksjonen i bedriften. Riktig sortering bidrar til bedre pris ved levering og øker gjenbruk Klasse 5 spon ulegert Duplex Stålspon, ureint Syrefast spon /4 PH Spon Messing Syrefast kapp Rustfritt 18/ Mkapp Al.spon Figur 2 Metallspon og metallkapp i kilo. Nytt PH Spon og 165M kapp levers på samme kodenr: Syrefast spon, syrefast kapp og rustfritt18/8 leveres på samme kodenr: Miljørapport 2014 Side 12 av 13

13 6 Energiforbruk i bygninger og produksjon I 2014 er bygningsarealet økt med 180 kvm kontorlokaler samtidig som en rekke tiltak på energiøkonomisering er innført. Resultatene av dette vil først bli synlig i Figur 3 Forbruk energi (kwh) Jan feb mars April mai juni juli aug sept okt nov des Ambisjoner for videre arbeid med miljøforbedringer For 2015 har vi tatt i bruk nye nøkkeltall (KPI) både for HMS, kvalitet og miljø. Vår produksjon har svingninger både i produksjonsvolum, omsetning og type produkter og det er derfor upresist å bare se på antall hendelser, kilogram avfall og antall avvik. For HMS har vi nå fått inn fraværsskadefrekvens, og totalskadefrens. Innen kvalitet har vi fått inn avvik / million NOK i omsetning. For miljø har vi nå fått levert kg avfall/million NOK I omsetning og % avfall levert til resirkulering. For energiforbruk og brennstoff er forbruket knyttet opp til volum/mengde / milliom NOK i omsetning. Energiforbruk i bygninger vil vi og justere opp mot gjennomsnitsstemperaturen for året 8 Avslutning Miljørapporten er utarbeidet av undertegnede basert på informasjon og fakta som er inkludert i vårt HMSK Styringssystem i form av prosedyrer og rapporter. Denne informasjonen er også tilgjengelig for alle ansatte ved deres pålogging til vårt elektroniske HMSK system. Evelyn Høyland Rein HMSK Leder Miljørapport 2014 Side 13 av 13

Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS

Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS 09.05.2014 Miljørapport 2013 Side 1 av 13 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Innledning om Reins Maskinering AS... 3 1.2 Styringssystemer... 3 1.3 Kvalitetsstyring...

Detaljer

Miljørapport 2015 Reins Maskinering AS

Miljørapport 2015 Reins Maskinering AS Miljørapport 2015 Reins Maskinering AS 19.02.2016 Miljørapport 2015 Side 1 av 13 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Innledning om Reins Maskinering AS... 3 1.2 Typiske produkter... 3 1.3 Styringssystemer...

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole Tingvoll vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 3 269 Antall elever og ansatte 25 2 15 1 5 15 24 23 234 21 149 142 12 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 31 ansatte,

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016 https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/1145 Side 1 av 8 9.3.17 Taxi Hedmark AS Årlig klima- og miljørapport for 16 Beskrivelse av virksomheten: Taxisentral med tilknyttede

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: KLP Banken AS Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Ansatte som holder til i Oslo, er også en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen i KLP i Oslo, og inngår i miljørapporten til

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Kristiansund videregående skole

Kristiansund videregående skole Kristiansund videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Dette er ein yrkesfagleg vidaregåande skole og skal sertifiserast etter bransjekrav til skole og vgs i

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes MILJØRAPPORT 2008 maxit Leca Vestnes 1. MILJØRAPPORT FOR 2008 Miljørapporten er et ledd i maxit Leca Vestnes sin miljøsatsing og arbeidet med oppfølging av bedriftens miljøstyringssystem etter standarden

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Miljørapport - Nortekk AS

Miljørapport - Nortekk AS Miljørapport - Nortekk AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114, Millioner kr. 47 212 136,5 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy 14.3.217, 18.47 Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Helland Møbler AS ønsker å framstå som en lønnsom og miljøbevisst bedrift med rene. Lakkavdeling Avfall: plast, metall, papp, spesialavfall.

Helland Møbler AS ønsker å framstå som en lønnsom og miljøbevisst bedrift med rene. Lakkavdeling Avfall: plast, metall, papp, spesialavfall. miljørapport 29 en ener på helse- og pleiemøbler holder til i Stordal Kommune på Sunnmøre. Bedriften ble startet i 1947 i en liten Tyskerbrakke med 5 ansatte. Bedriften har siden den gang vokst gradvis

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

MILJØRAPPORT. Oktober 2015. Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1

MILJØRAPPORT. Oktober 2015. Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1 MILJØRAPPORT Oktober 2015 2014 Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Miljørapporten er et ledd i Weber Leca Vestnes sin miljøsatsing og

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk @ GAM S @Styringshåndbok Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk Styringshåndboken beskriver Gassarmatur AS styringssystem for kvalitet på produkter og tjenester og ivaretakelse

Detaljer

Surnadal vidaregåande skole

Surnadal vidaregåande skole Surnadal vidaregåande skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Skolen ligg fint til på Øye i Surnadal omlag 1 km frå kommunesenteret Skei. Surnadal vidaregåande skole er

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien Drammen Nei

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien Drammen Nei 1 Rapport nr.: 05.165 Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Nei Nei Bedriftsnummer: 979618840 SFTs arkivkode:

Detaljer

Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven 1.3.217, 17.1 Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.005.I.FMTE Saksnummer: 2017/770 Dato for kontroll: 07.02.2017

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Handlingsplan for 2010 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 4.1.217 Utskriftsvennlig statistikk - Duett AS - Miljøfyrtårn Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 215 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester,

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

21 % Prosent 10,35 % 0,17 % Kommentar

21 % Prosent 10,35 % 0,17 % Kommentar 25 21 % 2 Prosent 15 1 1,35 % 5,17 % 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar Teko hadde i 215 et sykefravær på kun,17 prosent, mens målet var 1,4 prosent. Vi hadde 2 dagers sykefravær på 6 personer (5,1 årsverk)

Detaljer