Miljørapport 2014 Reins Maskinering AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport 2014 Reins Maskinering AS"

Transkript

1 Miljørapport 2014 Reins Maskinering AS Miljørapport 2014 Side 1 av 13

2 Innhold 1 Introduksjon Innledning om Reins Maskinering AS Typiske produkter Styringssystemer Kvalitetsstyring Miljøstyring HMS/ Internkontroll Målrettet miljøsatsing Politikk Målsettinger Nøkkeltall Miljøaspekter ved Reins Maskinering AS Om miljøaspekter Avfall, vanlig avfall Avfall, metall Brennstoff på ansattes biler: Dieselolje for gravemaskin/truck: Energibruk i produksjon og bygninger: Støy, innendørs: Kjølevæske for verktøymaskiner Smørolje for verktøymaskiner Hydraulikk-og smørolje - Wincher: Transport av varer med firmabiler: Transport av ansatte til/fra jobb Vannforbruk Nøkkeltallrapport for Innledning Tabell for nøkkeltall Avfallslevering Vanlig avfall Metallspon, kapp og plastspon Energiforbruk i bygninger og produksjon Ambisjoner for videre arbeid med miljøforbedringer Avslutning Miljørapport 2014 Side 2 av 13

3 1 Introduksjon 1.1 Innledning om Reins Maskinering AS Reins Maskinering AS (RM) ble etablert på Husnes industriområde på Husnes i Kvinnherad i 1985 av nåværende eier og daglig leder Helge Roald Rein. Vi har fra starten av spesialisert oss innen maskinering og har i dag en allsidig og moderne maskinpark bestående av 12 CNC styrte maskiner. I tillegg kommer manuelle maskiner. Innen dreiing opererer vi i størrelser fra Ø25mm - Ø1000mm. Når det gjelder fresing takles arbeidsstykker på 2000mm x1500 mm. Vi produserer etter kundens spesifikasjoner og beregninger. Ved produkter der vi ser muligheter for forbedringer enten før produksjonen starter eller underveis, vil vi presentere dette for kunden. Vi tar også på oss oppdrag der plate/sveis, montering og overflatebehandling er aktuelt. I den grad bedriften ikke dekker disse fagområdene selv, benyttes kvalifiserte underleverandører. Der det er behov for ingeniørkompetanse benytter vi Zenit Enginering AS. 1.2 Typiske produkter Høytrykkssvivler for offshoreindustrien. Produsert i et materiale som er spesielt egnet pga styrke og korrosjonsbestandighet. Testtrykk opp til 1550 Bar Løpehjul og injektorer til småkraftverk Komponenter til smelteverksindustrien utgjør en betydelig del av vår produksjon 1.3 Styringssystemer Krav fra nåværende og fremtidige kunder samt egne krav innebærer økt fokus på kvalitets- og miljøstyring og dokumentasjon av prosesser og resultater. Norske myndigheters krav til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) innebærer og at vi må ha på plass styringssystem for lovpålagte krav. Bedriften har etablert et integrert Helse-, miljø-, sikkerhet og kvalitetsstyringssystem (HMSK system) som inkluderer alle relevante kravelementer i ISO 9001, ISO og Arbeidsmiljøloven/Internkontrollforskriften. Etter sertifiseringsrevisjonen i november 2012 mottok vi ISO 9001 og ISO sertifikata i desember Miljørapport 2014 Side 3 av 13

4 1.4 Kvalitetsstyring Vi har i vår 27 års historie blitt kjent for vårt kvalitetsarbeid innen maskinering. Kvalitetsstyringssystemet vil bidra til økt fokus på alle ledd i prosessen fra forespørsel til levering og derved sikre at kundens krav og forventninger oppfylles. 1.5 Miljøstyring Vi har en svært miljøvennlig produksjon uten skadelige utslipp. Alt avfall som blir produsert, blir sortert, lagret og levert til miljøsentral eller til spesialfirma for metallgjenvinning. Miljøstyringssystemet har ført til økt fokus på viktigheten av å beskytte det indre og ytre miljø. 1.6 HMS/ Internkontroll Vi har inkludert kravene i «FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).» i styringssystemet slik at det følger opplegget for OHSAS Styringssystemet har ført til økt fokus på HMS i alle ledd. Samtlige ansatte har ansvar for å følge styringssystemet innen sitt ansvarsområde. Dette innebærer at alle medarbeidere skal være informert om styringssystemets målsetting, innhold, plikter, ansvar og kunders krav og forventninger. Jeg har ansvar for å vedlikeholde, utvikle og forbedre styringssystemet vårt. Helge Roald Rein Styreformann og Daglig leder Miljørapport 2014 Side 4 av 13

5 2 Målrettet miljøsatsing 2.1 Politikk Vår kvalitetspolitikk er å: Sette kundens krav i fokus i hele organisasjonen. Tilfredsstille alle krav i lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet samt krav fra kunder. Skape verdier for kundene og eiere gjennom å løse oppdragene effektivt etter kundens spesifikasjoner og til avtalt tid og pris. Velge gode og innovative løsninger for å tilfredsstille kundens behov og forventninger. Kontinuerlig forbedre virkningene av systemet for kvalitetsstyring. Ansette kompetente medarbeidere og videreutvikle faglige kompetanse. Vår miljøpolitikk er å: Forebygge forurensning til luft, jord og vann. Tilfredstille aktuelle lovpålagte krav og bedriftens egne krav angående definerte miljøaspekter. Motivere alle ansatte til å tenke på miljø. Kontinuerlig forbedre vår påvirkning av det ytre miljø. Vår HMS politikk er å: Utvikle en sikker og trivelig arbeidsplass som ivaretar helse, arbeidsmiljø og sikkerhet for de ansatte. Vi skal ha fokus på de ansatte som bedriftens viktigste ressurs, og legge forholdene til rette for å ha friske, motiverte og engasjerte medarbeidere som både ønsker, og kan tilbys, faglig utvikling. Vi skal være blant de ledende innenfor bransjen når det gjelder å forebygge helseplager forårsaket av uheldige arbeidsstillinger, uhensiktsmessig teknisk utstyr/personlig verneutstyr og bruk av kjemikalier. Virkemidler vedtatt om et mer inkluderende arbeidsliv skal videreføres, uavhengig av offentlige tilskudd og støtteordninger. 2.2 Målsettinger Vår kvalitetsmålsetting er å: Vedlikeholde, forbedre og implementere et effektivt styringssystem i samsvar med kravspesifikasjonen i NS-EN ISO 9001: 2008 Vedlikehold, forbedre og implementere et rapporteringssystem for avvik, i kundebehandling, planlegging, produksjon og levering Gjennomføre kontinuerlig forbedringer i alle ledd i bedriften. Levere alle ordrer i samsvar med kundens spesifikasjoner innen avtalt tid og pris. Vår miljømålsetting er å Vedlikeholde og forbedre et effektivt miljøstyringssystem samsvar med kravspesifikasjonen i NS-EN ISO 14001:2004 Identifisere alle vesentlige miljøaspekter. Implementere et registreringssystem for utslipp fra bedriften. Gjennomføre kontinuerlig forbedringer i forhold til miljøaspekter. Ingen utslipp til luft, jord og vann utover tillatte grenser Miljørapport 2014 Side 5 av 13

6 Vår HMS målsetting er å: Opprettholde et lavt sykefravær i arbeidsstokken Ikke ha arbeidsuhell som medfører fravær Opprettholde og forbedre det psykososiale arbeidsmiljø 2.3 Nøkkeltall Målbare målsettinger er spesifisert i styringsdokumenter. Disse dokumentene blir oppdatert årlig når det gjelder mål og kvartalsvis for resultater 3 Miljøaspekter ved Reins Maskinering AS RM produserer komponenter i høyverdig materialer basert på spesifikasjoner fra kunder. Prosessene i RM er vist i figuren under 3.1 Om miljøaspekter RM har definert alle miljøaspekter for virksomheten med fokus på alle vesentlige miljøaspekter. Miljøaspekt er ISO definert som: Del av en organisasjons aktiviteter eller produksjon eller tjenester som kan innvirke på miljøet Et vesentlig miljøaspekt har eller kan ha en vesentlig miljøpåvirkning, positiv eller negativ Innvirkning på nærmiljøet som følge av produksjonen er liten. Vi har ikke miljøaspekter som krever spesielle utslippstillatelser i forhold til Forurensingsloven. Målet er likevel å ha en kontinuerlig prosess for reduksjon av miljøbelastning forårsaket av vår virksomhet. Miljøaspektene vurderes etter RM prosedyre STY 17 «Miljøaspekter prosedyre og rangering» minst en gang per år. I det følgende vil alle vesentlige miljøaspekter bli presentert med hva som er gjort og videre planer Miljørapport 2014 Side 6 av 13

7 3.2 Avfall, vanlig avfall RM har etablert system for innsamling, mellomlagring og transport /levering av alt avfall til Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) siden I tillegg til at systemet er etablert har det også vært fokus på opplæring/informasjon til alle ansatte om korrekt sortering. Alle levering til SIM blir registrert på type og mengde. Fig 1 i Kap 5.1 viser levert avfall 2013 og Det har vært en nedgang på levert avfall SIM 2014 (2220 kg) ihht 2013 (12660 kg), grunnen til dette er utbygginga i Miljøstasjon 1 vart midlertidig flytta under utvidelsen av uteområdet, den er utbedra med støypt plate ved nyoppsett. Egne kontainere for reint trevirke (paller) lokalisert i Miljøstasjon 2 Intern nummerering av miljøpostane inne. SIM har skifta ut sine koder for avfall til dei landsomfattande kodane, dette er oppgradert i vårt system. Utført bedre skilting av utekontainerne i Miljøstasjon 1, og farlig avfall-beholder er merka med SIM kode 3.3 Avfall, metall RM har siden starten hatt system for innsamling, lagring og levering av metallavfall. Det har vært levert mer metallavfall til gjenvinning i 2014 ( kg) ihht 2013 (98820), dette kan sees i samanheng med høyere omsetning i Se Fig 2 i Kap 5.2 På dette miljøaspektet er oppdaterte rutiner og behandling av plastspon forbedret. 3.4 Brennstoff på ansattes biler: Dette er tatt med som aspekt fordi det om arbeidsdagen står parkert ca 20 biler på parkeringsplassen. Risikoen for at dette kan føre til miljøforurensning er minimal. Under utvidelse av uteområde/parkeringsplass vart det leid parkeringsplass til ansattes biler på nabotomta. Dette for å minske faren for skade på biler/fare for forurensing. Alle ansatte fikk utdelt skritt-teller og påmeldt til fysisk aktivitet gjennom konkurranse i Dytt. Dette har ført til mindre bruk av biler, det er ikke registrert data på dette. 3.5 Dieselolje for gravemaskin/truck: En 800 liters tank for dieselolje som står utendørs representerer risiko for forurensning til grunn både ved fysisk skade på tank eller feil bruk. Tanken er allerede sikret med dryppkar, merking, plassering og prosedyrer for bruk Miljørapport 2014 Side 7 av 13

8 Ny leverandør på diesel til dieseltank SHELL Knapphus Energi. Forbruk i 2014 er 3067 l diesel levert dieseltank 3.6 Energibruk i produksjon og bygninger: Energimerking ble gjennomført i produksjonslokalene i november Denne rapporten er del av grunnlaget for å arbeide med reduksjon av energiforbruket. Det har vært nedgang i energiforbruket i 2014 (kwh427212) i forhold til 2013 (kwh ) dette kan sees i sammenheng med større energiforbruk ved installasjon av ny maskin og utviding av kontor/garderobe/matsal i Se Fig 3 i kap 6 Nødlys er montert i verkstedhall, samt elektroniske rømningsskilt. Det er montert flere stikkontakter ved maskinene i verkstedet, dette for å redusere bruken av skøyteledninger og bedre brannsikkerheten. Bedre merking av elektrisk anlegg. Opplæring av personell til bytting av sikringer samt vedlikehold-tilsyn av ELanlegget, opplæring gitt av sakkyndig person hos Into Elektro. Bedre og flere utelys er montert. 3.7 Støy, innendørs: Det er gjort støymåling i november 2014, utført av bedriftshelsetjenesten. Det ble plassert ut 4 støymålere ulike plasser i produksjonslokalene over en periode på fire dager (heldøgnsregistrering). Resultat: Ingen tiltak nødvendig 3.8 Kjølevæske for verktøymaskiner Resultat fra levert oljeholdig/kjølevæske SIM kode nr:7030, viser en stor økning fra 2013 (440l) i forhold til 2014 (6100 l). Grunnen er beslutningen om å gå over til et annet kjølevæskemerke. Den nye skal være mer resistent mot sopp og bakterier og derved lengre holdbarhet som på sikt vil minske leveranse av dette miljøaspektet til SIM. Dette er utarbeidet ny KPI for 2015, levert avfall opp mot omsetning i NOK Det er laget stativ for å minske søl ved tømming av kjølevæske, på fat ute. Komponert kjølevæsketank til bruk ved påfylling av ny kjølevæske til maskinene. Dette letter arbeidet og minsker faren for søl. 3.9 Smørolje for verktøymaskiner Ingen aksjoner, prosedyrer og renhold fungerer godt Miljørapport 2014 Side 8 av 13

9 3.10 Hydraulikk-og smørolje - Wincher: Det er implementert prosedyrer og innkjøpt utstyr som skal redusere risikoen for at håndtering av oljer fører til forurensning til jord og vann 3.11 Transport av varer med firmabiler: Etter at bedriften ble ISO 9001 og ISO sertifisert har vi fått nye og krevende kunder. For å holde leveringsfrister har transport med egne biler økt. Bedriftens biler er bytta ut med nye, mer miljøvennlige og økonomisk typer. Forbedring på utslepp CO2 pr km er 244 gr. Nytt KPI-tall for 2015 vil være å måle forbruk av fossilt brennstoff opp i mot NOK i omsetning, dette KPI-tallet inbefatter og forbruk av diesel fra dieseltank. Dieselforbruk på bedriftens biler i 2014 er liter Transport av ansatte til/fra jobb Det har vert ein nedgang på utslepp av CO2 på ansattes biler, transport til/fra jobb var total utsleppet på CO2 25 ansatte var total utsleppet på CO2 26 ansatte - Dette er hovedsakelig bytting av biler til nyere modeller med mindre utslepp. Samt samkjøring der to og to kjører sammen, bortsett fra den eine samkjøringa som tredje kvar veke har skiftordning. 2 stk sykler og ein har EL-bil. Besparelse av bruk av transport ved aktivitetskonkurransen Dytt, er ikke registrert Vannforbruk Etter henvendelse fra kommunen om at det forsvant vann på Husnes Industriområde ble det montert to ekstra vannmålere i forbindelse med utvidelsen. Det vart gjort en gjennomsnittsmåling over en månedsperiode som viste mer bruk av vatten enn antatt. Vannforbruk 2013 (M3 317) i forhold til 2014 (M3 277) Miljørapport 2014 Side 9 av 13

10 4 Nøkkeltallrapport for Innledning Som nevnt i punkt 2.3 bruker RM nøkkeltall som et styringsverktøy for kvalitet, miljø og HMS. Manglende måloppnåelse er kommentert i «Ledelsens gjennomgåelse for 2014» 4.2 Tabell for nøkkeltall 2014 Gruppe Beskrivelse Enhet Mål 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 2014 HMS Hendelser / skader som medfører fravær fra arbeidet (Lost time injuries) Hendelser / skader som krever behandling av medisinsk personell (Medical treatment cases) Antall Antall Sykefravær sykemeldinger Prosent <3, Sykefravær egenmeldinger Prosent < Kvalitet 1 kv 1-2 kv 1-3 kv 01 Avvik - produkter Antall Avvik - vedlikehold og service Antall Avvik - leverandører Antall Avvik - kundeklager Antall Avvik - leveringsfrister Antall Avvik - eksterne revisjoner ISO 9001 Antall Avvik - rutiner / prosedyrer Antall Forslag til forbedring innen kvalitet Antall Miljø Hendelser som medfører forurensning av det ytre miljø (luft, jord, vann) Feil ved utstyr som medfører forurensning av det ytre miljø Antall Antall Avvik - eksterne revisjoner ISO Antall Forslag til forbedringer for det ytre miljø Antall Miljørapport 2014 Side 10 av 13

11 5 Avfallslevering Vanlig avfall Alt avfall unntatt Bio transporteres til SIM av RM. Et nytt kodesystem for avfall ble innført hos SIM i 2014, dette er nå felles for hele landet. Vi har som målsetting å øke sorteringsgraden, redusere restavfall samt redusere avfallsmengden totalt Farligt avfall,fly tende (liter) 7030 Olje/van nholdig kjølevæs ke(l) 7055 Farligt avfall,fas t form 7093 Batteri Elektrisk avfall Ureint trevirke imp Reint trevirke Figur 1 Vanlig avfall i kilo og liter Papir,gla Restavfal ss/metall l, skitten.emb,rein plast plast Avf til deponi Miljørapport 2014 Side 11 av 13

12 5.2 Metallspon, kapp og plastspon Metallspon leveres til Norsk Gjenvinning unntatt Messing som levers til Olaussen. Mengden metallspon/kapp styres av den aktuelle produksjonen i bedriften. Riktig sortering bidrar til bedre pris ved levering og øker gjenbruk Klasse 5 spon ulegert Duplex Stålspon, ureint Syrefast spon /4 PH Spon Messing Syrefast kapp Rustfritt 18/ Mkapp Al.spon Figur 2 Metallspon og metallkapp i kilo. Nytt PH Spon og 165M kapp levers på samme kodenr: Syrefast spon, syrefast kapp og rustfritt18/8 leveres på samme kodenr: Miljørapport 2014 Side 12 av 13

13 6 Energiforbruk i bygninger og produksjon I 2014 er bygningsarealet økt med 180 kvm kontorlokaler samtidig som en rekke tiltak på energiøkonomisering er innført. Resultatene av dette vil først bli synlig i Figur 3 Forbruk energi (kwh) Jan feb mars April mai juni juli aug sept okt nov des Ambisjoner for videre arbeid med miljøforbedringer For 2015 har vi tatt i bruk nye nøkkeltall (KPI) både for HMS, kvalitet og miljø. Vår produksjon har svingninger både i produksjonsvolum, omsetning og type produkter og det er derfor upresist å bare se på antall hendelser, kilogram avfall og antall avvik. For HMS har vi nå fått inn fraværsskadefrekvens, og totalskadefrens. Innen kvalitet har vi fått inn avvik / million NOK i omsetning. For miljø har vi nå fått levert kg avfall/million NOK I omsetning og % avfall levert til resirkulering. For energiforbruk og brennstoff er forbruket knyttet opp til volum/mengde / milliom NOK i omsetning. Energiforbruk i bygninger vil vi og justere opp mot gjennomsnitsstemperaturen for året 8 Avslutning Miljørapporten er utarbeidet av undertegnede basert på informasjon og fakta som er inkludert i vårt HMSK Styringssystem i form av prosedyrer og rapporter. Denne informasjonen er også tilgjengelig for alle ansatte ved deres pålogging til vårt elektroniske HMSK system. Evelyn Høyland Rein HMSK Leder Miljørapport 2014 Side 13 av 13

Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS

Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS 09.05.2014 Miljørapport 2013 Side 1 av 13 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Innledning om Reins Maskinering AS... 3 1.2 Styringssystemer... 3 1.3 Kvalitetsstyring...

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Miljøredegjørelse 2005

Miljøredegjørelse 2005 .fra avfall til ferdige råvarer! Miljøredegjørelse 2005 AS Oppland Metall Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS

BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS CORP. AS HMS-RAPPORT 09 HMS INNHOLD 01. Bedriftspresentasjon 02. Miljøledelse 03. Etikk 04. HMS-mål og resultater 05. Ytre miljø 06. Produkter og systemløsninger 07. Arbeidsmiljø 08. Gjennomførte aktiviteter

Detaljer

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser MILJØ rapport 28 Innhold: Leder Farlig avfall, en utfordrenede bransje Om bedriften Forretningsidè Kvalitets-og miljøstyringssystemet Produksjon Mottatt avfall Brenselsleveranser Egengenerert avfall Fravær

Detaljer

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD 2 Om rapporten 3 Administrerende direktør har ordet 4 Energi 7 Avfall 9 Vann 11 Klimaregnskap 13 Innkjøp 15 Arbeids- og menneskerettigheter 18 Korrupsjon

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD. Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA

MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD. Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD Volvo Maskin AS Postboks 603 Telefon 66 81 86 86 Telefax 66 81 86 79 Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Miljørapport 2012. Pipelife Norge AS

Miljørapport 2012. Pipelife Norge AS Miljørapport 2012 Pipelife Norge AS Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-gruppen, en av Europas ledende produsenter av rørsystemer i plast. Våre rørsystemer benyttes til vann og avløp, gass, innendørs

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON Annik M. Fet Lars B. Johansen MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON NTNU Program for industriell økologi Rapport nr: 2/2001 Reports and Communications from Norwegian University

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2013 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Tilgjengeligheten

Detaljer

2006 var et hektisk og spennende år for Renor

2006 var et hektisk og spennende år for Renor MILJØRAPPORT 26 26 var et hektisk og spennende år for Renor Foruten å markere våre første 25 år var det stor fokus på interne og eksterne aktiviteter fra: ytterligere oppgradering og optimalisering av

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel)

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel) Årsrapport 2007 Innhold Nøkkeltall TRV 2007...side 02 Eierandeler i andre selskap...side 02 Ledende miljøbedrift...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning 2007...side 05 Husholdningsavfall...side

Detaljer

MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS

MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS INNHOLDSFORTEGNELSE Sjefen har ordet Side 2 Scana Steel Stavanger AS Side 3 Helse, Miljø og Sikkerhet Side 4 Helse Side 5 Miljø

Detaljer

inspirerende, troverdig og resultatorientert!

inspirerende, troverdig og resultatorientert! inspirerende, troverdig og resultatorientert! Miijørapport 2006 GRIPs miijøarbeid 2006. 2007... 3 Felles indikatorer for alle prosjektene i GRIP... 4 Miljøfyrtårnsertifisering og arbeidsmiljø i GRIP...

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk @ GAM S @Styringshåndbok Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk Styringshåndboken beskriver Gassarmatur AS styringssystem for kvalitet på produkter og tjenester og ivaretakelse

Detaljer