Oppfølging av tiltak i Strategisk næringsplan for Modum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av tiltak i Strategisk næringsplan for Modum kommune 2010 2020"

Transkript

1 Oppfølging av tiltak i Strategisk næringsplan for Modum kommune Plan vedtatt i kommunestyret , sak 18/10. Status til behandling i formannskapet sept Strategi 1: Modum kommune skal tilrettelegge effektiv infrastruktur for næringslivet Tiltak Status pr. august a Modum kommune skal ta en aktiv rolle i veiselskap for realisering av ny Rv35 og Ring 4 1.b Modum kommune skal gjøre et aktivt planarbeid i forbindelse med ny tilknytning til FV c Modum kommune skal arbeide for godt samarbeid med Statens vegvesen Bakgrunn: F-sak 52/08. Veiselskap ikke etablert Buskerud fylkeskommune (BFK) har gitt Statens vegvesen (SVV) i oppdrag å utarbeide et forprosjekt Det er etablert faste dialogmøter med SVV og BFK både administrativt og politisk. Modums interesser formidles også gjennom arbeidet med NTP og Fylkesveistrategi. 1.d Modum kommune skal samarbeide med Sigdal kommune om ny Rv 35 samt helhetlige trafikkløsninger i Åmot Regjeringen godkjente KS1 juli 2012: Den videre planleggingen av rv 35 på strekningen Hokksund Åmot Jevnaker skal ta utgangspunkt i løsninger som innebærer oppgradering til vegnormalstandard og tilrettelegging for at økt andel av persontransport skal skje med kollektivtransport. Etappe 1 består av utbygging av strekningene Hokksund Åmot (4-feltsveg), Nymoen Jevnaker (2-feltsveg) samt kollektivtiltak. Etappe 2 består av utbygging av Åmot Vikersund, Vikersund Styggedalen og Styggedalen Nymoen. Det legges opp til at en økt andel av persontransporten skal skje med kollektivtransport og at kortere reiser skal skje til fots eller med sykkel. Prioritering av statlige tiltak vil bli vurdert i arbeidet med NTP som legges fram våren Videre avklaring for utbyggingen vil skje gjennom kommunedelplanleggingen. 1.e Modum kommune skal jobbe aktivt for bedre pendlermuligheter fra og til Drammen og Hønefoss både med buss og tog BFK har prioritert Rv35 inn mot NTP. Regionrådet har jobbet aktivt med saken, blant annet gjennom høringsuttalelse til Buskerudbyen (RR-sak 3/11) og arbeidsgruppe og høringsuttalelse til Kollektivplan Buskerud (K-sak 7/12). Rådet har tatt initiativ for flere togstopp. Svar fra NSB feb. 12: Dagens stoppmønster opprettholdes etter markeds- og ruteplantekniske vurderinger. Kommunen deltar i arbeidsgruppe for TIMEkspress linje 10. Statusliste oppfølging av Strategisk næringsplan August

2 1.f Modum kommune skal opparbeide pendlerparkering langs Timekspressens trasé 1.g Modum kommune skal til enhver tid ha byggeklare næringsarealer for salg, der reguleringsmessige forhold er avklart. 1.h Modum kommune skal opparbeide siste del av Nedmarken næringsområde 1.i Reguleringsplan for Skredsvigmoen skal ferdigstilles og kommunen skal starte arbeidet med finansiering og opparbeidelse 1.j Kommunale næringsarealer skal ha god tilgjengelighet og profilering 1.k Offentlig-privat samarbeid (OPS) kan brukes på kostnadskrevende prosjekter 1.l Som forvaltningsmyndighet skal kommunen tilrettelegge for private næringsområder 1. m En næringspark er i utgangspunktet ikke en kommunal oppgave, men kommunen kan vurdere å støtte en etablering dersom næringslivet viser at behovet er stort 1.n Tilstrebe at bredbåndskvaliteten videreutvikles og sikres beste standard 1.o Modum kommune skal ta initiativ til et samarbeidsprosjekt for aktiv stedsutvikling sammen med lokalt næringsliv og foreninger F-sak 34/12: Pendlerparkering planlegges Åmot syd. SVV planlegger pendlerparkering Vikersund nord Én tomt ledig i Løkkeveien K-sak 63/11. Anbud masseuttak Nedmarken lyst ut august 2012 SVV har forutsatt planfri kryssløsning på Rv 35 før utbygging på industriområdet kan skje. Sommeren 2012 har SVV varslet oppstart for reguleringsplan på R35 på strekningen pga. etablering av midtdeler. Dette endrer forutsetningene og mulige kryssløsninger utredes i prosessen. Planlegges for fremtidige næringsareal Private aktører er involvert i opparbeidelsen av Nedmarken. OPS kan være aktuelt for Skredsvigmoen. Kommuneplan : Tveføtrud inntatt. Ledig plass ved Nordic paper, Gustadmoen, Vikermyra. Kommunen har ikke mottatt signaler om dette Områder med dekning under 1 MB/sek på vanlige kobberlinjer ble kartlagt av Midt-Nett april Det er ikke økonomisk lønnsomt å bygge ut uten tilskudd. Modum er ikke i område for statlige midler. Alternative løsninger utredes. Midt-Nett opprettet nytt regionalt nettselskap i 2010, Fiberselskapet as Strandgata med samfinansiering, åpnet august 2012 Vikersund sentrum nord Statusliste oppfølging av Strategisk næringsplan August

3 1.p Modum kommune skal opparbeide parkeringsplasser i sentrumsområder 1.q Modum kommune kan opparbeide pendlerparkering utenfor sentrum 1.r Modum kommune skal fortsette arbeidet med å tilrettelegge gode boligtomter i gode bomiljø, både i egen regi og gjennom reguleringsplaner 1.s Modum kommune skal ta initiativ til et samarbeidsprosjekt for utvikling av attraktive nærings- og boligarealer Kommunal parkeringsnorm vedtatt K-sak 49/10. Parkeringsplasser pålegges utbyggere Se punkt 1.f Emnet er utførlig behandler i kommuneplanen, med Attraktivitet som hovedtema. Bomiljø viktig ved godkjenning av reguleringsplaner. Modum kommune la ut Kroka 3 for salg vår Start Mælumenga del 2 planlagt Nytt renseanlegg skal gi bedre kapasitet i Vikersundområdet. Flere private felt er under regulering. K-sak 76/11: Mva-refusjon ved utbygging reduserer utbyggers kostnader Drøftet med næringsrådet mai 11, avventer. Godt samarbeid rundt konkrete prosjekter. Statusliste oppfølging av Strategisk næringsplan August

4 Strategi 2: Modum kommune skal arbeide for kompetanseheving blant innbyggerne og tiltrekke kompetanse til kommunen 2.a Modum kommune skal legge til rette for at næringslivet formidler sitt kompetansebehov til elever gjennom faget Utdanningsvalg 2.b Modum kommune skal bruke elevbedrifter som verktøy i ungdomsskolen 2.c Modum kommune skal ta initiativ til et samarbeidsprosjekt for å styrke grunnskolen i Modum 2.d Modum kommune skal lage entreprenørplan for grunnskolen 2.e Modum kommune skal tilrettelegge for utvidet kontakt med næringslivet innenfor læreplanens rammer 2.f Kommunen skal ta initiativ til bedre samarbeid mellom Rosthaug og lokalt næringsliv, med mål om mer målrettede studieretninger i forhold til behov i lokalt næringsliv Status august 2012 Plan for faget Utdanningsvalg gir gode mulighet for samarbeid. Planen er utarbeidet sammen med BFK og nabokommuner. Møte mellom undervisningsetaten og Næringsrådet høst Samarbeid skole-næringsliv var tema på næringsfrokost jan12. Regionrådet for Midt-Buskerud har mottatt kr i skjønnsmidler fra fylkesmannen for skoleåret 2012/13 til å utvikle plan for samarbeid skole-næringsliv. Ungt entreprenørskap (UE) er bedt om å lede prosessen sammen med rådgiverne i ungdomsskolene. Tiltak i regionrådsregi fra høsten 2012: Sigdal og Krødsherad er invitert til å delta på Modums yrkesmesse for ungdomsskolene Modum starter med jobbavis i forbindelse med PRYO-uka («arbeidsuka»). Elevene får presentert ledige stillinger i jobbavisa og må skrive søknader pluss stille på intervju før PRYO-uka UE har etablert treårig avtale mellom Sparebank1 og ungdomsskolene i Modum våren God kontakt opprettet vinter Rektor har bedt om plass i næringsrådets styre. Samarbeid om oppstart av Gründerlinje. OPUS Karrieresenter (BFK) deltar med prosjekt Livslang læring: Karriereveiledning, etter- og videreutdanning. BFK som skoleeier er opptatt av å utvikle mer målrettede studieretninger, jf. Helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet BFK, juni Statusliste oppfølging av Strategisk næringsplan August

5 2.g Modum kommune skal være en god lærlinge- og lærekandidatbedrift med muligheter for lærlinger og lærekandidater innen alle de aktuelle fagområder 2.h Modum kommune skal arbeide for økt samarbeid mellom næringslivet og HiBu gjennom partnerskapsavtale 2.i Kommunen skal invitere studenter fra HiBu til å gjennomføre oppgaveskriving i kommunen 2.j Kommunen skal ha et eget opplegg for informasjon og mottakelse av innflyttere 2.k Kommunen skal tilrettelegge for og aktivt markedsføre mulighetene for å vende tilbake til Modum til unge som flytter ut for videre utdanning 2.l Modum kommune skal medvirke til at folkehelse blir et satsningsområde for lokalt næringsliv 2.m Modum kommune skal bidra til å formidle kunnskap om innovasjon og nytenkning til næringslivet Lærlinger: 9 stk i 2010, 16 i 2011 Lærekandidater: 0 i 2010, 7 i 2011 Rådmann har kontakt med HiBu. Videre prosess høsten Noen konkrete prosjekter i Studenter i Modum kommune: 2010: 39 stk, 2011: 59 stk. Alle som melder flytting til Modum får informasjonsbrev fra Posten. Velkomstbrevet skal gjennomgås årlig Modum ungdomsråd ble opprettet i 2011 og gir kommunen bedre kontakt med unge. Tema inngår i Kommunikasjonsplan som er under utredning Folkehelse er hovedtema i kommuneplanen. Modum i bevegelse avsluttet og evaluert, K-sak 32/12. Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse planlegges i samarbeid med Modum bad, K-sak 33/12. Månedlig Frisklivsside i Bygdeposten Dialogmøte om folkehelse med eksterne aktører planlegges høsten 2012 Statusliste oppfølging av Strategisk næringsplan August

6 Strategi 3: Modum kommune skal tilby rask og kompetent veiledning og saksbehandling til næringsdrivende innenfor sine fagområder og roller 3.a Modum kommune skal prioritere rask og kompetent behandling av næringsdrivendes henvendelser Status august 2012 Rutiner er endret, hovedsakelig på teknisk etat. Næringssaker prioriteres. 3.b Modum kommune skal tilby forhåndskonferanse med sentrale personer i kommunen ved oppstart av større næringsprosjekter 3.c Det skal opprettes en fast kontaktperson i kommunen som kan være et bindeledd mellom den næringsdrivende og ulike etater og politisk nivå i større næringsprosjekter 3.d Modum kommune skal legge til rette for mer selvbetjening ved å ta i bruk flere elektroniske verktøy Etablert Etablert En del skjema er lagt ut på Modum.kommune.no. Innføring av elektronisk arkiv vil åpne flere muligheter 3.e Modum kommune skal ta initiativ til mer overordnede drøftinger med sentrale parter i næringslivet før store prosjekter og planer settes i gang 3.f Modum kommune som forvaltningsmyndighet skal opptre positivt og mulighetsorientert i viktige saker for næringslivet Kommunen har god dialog med sentrale parter. Jevnlige møter mellom ordfører, rådmann og styret i næringsrådet. Næringsplanen har vært et viktig verktøy i kommunen for å skape forståelse for næringslivets utfordringer og behov. Modum kommune etterstreber næringsvennlig holdning i aktuelle saker. 3.g Modum kommune skal inngå samarbeid med Sigdal og Krødsherad samt Innovasjon Norge og Buskerud fylkeskommune om etablererveiledning Etablert Statusliste oppfølging av Strategisk næringsplan August

7 3.h Etablererveiledning skal tilbys i Modum Etablert 3.i Modum kommune skal kommunisere Modums fortrinn for å tiltrekke seg etableringer av større bedrifter Attraktivitet er hovedtema i kommuneplanen. Emnet inngår i kommunikasjonsplan som utredes. 3.j Modum kommune skal analysere årsaker til få nyetableringer i kommunen og sette i verk relevante tiltak i samarbeid med næringslivet Tiltakene i næringsplanen som helhet skal legge til rette for flere nyetableringer. Egen veiledningsordning for etablerere er etablert, med positiv respons lokalt. 3.k Modum kommune skal arbeide for utvikling av alle typer næringer i Modum 3.l Modum kommune skal knytte til seg oppdatert kompetanse om ulike støtteordninger og gjøre dem kjent for lokalt næringsliv 3.m Kommunen skal opprettholde satsingen på Modum Felles Bedriftshelsetjeneste. Kommunen har satsinger innen flere bransjer. Eksempler: Reiseliv: VisitNorefjell Handel: Sentrumsutvikling Industri: Fellesmøte januar 2012, involvering ved nedleggelse av Becotek 2012 Bygg- og anlegg: Fellesmøte januar Kommunalt tomtesalg, utbyggingsavtaler, effektiv saksbehandling Helse: Flere samhandlingstiltak i tillegg til egen tjenesteproduksjon Kultur: Bidrag til idretts- og kulturinstitusjoner Etablererveiledning tilbys innen de fleste bransjer. Det er etablert kontakt mot Innovasjon Norge, BFK, Papirbredden innovasjon, Buskerud næringshage etc. Kommunen skal oppgradere hjemmeside med aktuell informasjon høsten Anbud på bedriftshelsetjeneste lyst ut våren Statusliste oppfølging av Strategisk næringsplan August

8 Strategi 4: Modum kommune skal være en god samarbeidspartner og en samfunnsansvarlig næringsaktør 4.a Modum kommune skal arbeide med omdømmebygging og skape et attraktivt bilde av Modumsamfunnet overfor egne innbyggere og naboregioner, i samarbeid med næringslivet 4.b Modum kommune skal bidra til å markedsføre Modums ressurser og tilbud gjennom profileringsmateriell og websider 4.c Modum kommune skal ta initiativ til et bredt samarbeidsprosjekt for å bedre Modums omdømme 4.d Modum kommune skal arbeide for å samle lokalt kultur- og reiseliv og utforme felles profilering 4.e Modum kommune skal følge markedspris ved salg som næringsaktør. 4.f Modum kommune skal følge regelverket for offentlige anskaffelser og så langt mulig tilrettelegge for at lokale tilbydere kan delta i konkurransen 4.g Modum kommune skal utarbeide eierskapsmelding for de selskapene kommunen eier andel i Kontinuerlig prosess. Profileringsfilm og turistinfo ble etablert i 2010 Samarbeid rundt skiflyvnings-vm 2012 Tema på næringsfrokost mai 2012 Status august 2012 Temaene inngår i kommunikasjonsplan som utredes. VisitNorefjell etablert av regionrådet, treårig avtale tom. april Det er tatt flere lokale initiativ. Blaafarveværket, Skiflyvning Vikersund og Furumo svømmehall er med fra Modum. Innført Innført. Leverandørkurs arrangeres august 2012, Sigdal kommune i samarbeid med Buskerud næringshage.. Vedtatt K-sak 51/11 AM Statusliste oppfølging av Strategisk næringsplan August

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Samarbeidsavtale med gdai kommune 2012-2015

Samarbeidsavtale med gdai kommune 2012-2015 - 0,333-0,-Rs Samarbeidsavtale med gdai kommune 2012-2015 x7, //./or Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med utgangspunkt i hovedsatsningsområdene i Regionplan Agder og etter dialog og samarbeid knyttet

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg rapport Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 1. og strategier... 3 Resultatmål i perioden 2007-2010... 3 Strategiarbeid... 3 og

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 MODUM KOMMUNE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 MODUM KOMMUNE ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 MODUM KOMMUNE INNHOLD 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 1 2 ÅRSBERETNING... 7 3 NØKKELTALL FOR MODUM... 30 4 SENTRALADMINISTRASJON... 32 5 UNDERVISNINGSSEKTOR... 37 6 HELSE- OG SOSIALSEKTOR...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Sammen skaper vi det gode næringslivet

Sammen skaper vi det gode næringslivet Sammen skaper vi det gode næringslivet Strategisk næringsplan 2011-2023 for Nesodden kommune Ajourført etter vedtak i kommunestyret 28.10.2010 Innholdsfortegnelse 0. Sammendrag. Strategier og tiltak 1.

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE INNHOLD 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 1 2 ÅRSBERETNING... 6 3 NØKKELTALL FOR MODUM... 27 4 SENTRALADMINISTRASJON... 29 5 UNDERVISNINGSSEKTOR... 33 6 HELSE- OG SOSIALSEKTOR...

Detaljer

Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen

Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen TR-Plandokument jh 13.09.2012 Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen Utviklingsplan 2013-16 er utarbeidet i henhold til opplegg og signaler fra Trondheimsregionens organer og sak om Trondheimsregionens

Detaljer

Næringsplan for Selbu

Næringsplan for Selbu Næringsplan for Selbu Lykkelandet i vekst! Hvorfor næringsplan? Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i styre 2.2.05. Kommunestyret vedtok at det skulle utarbeides en mer konkret og forpliktende næringsplan

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen

Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen TR-Plandokument jh 12.09.2013 Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen Utviklingsplan 2014-17 er utarbeidet i tråd med signaler fra Trondheimsregionens organer og relevante saker behandlet i Trondheimsregionen-regionrådet.

Detaljer

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om;

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Flere arbeidsplasser i Jevnaker gjennom nyetableringer og vekst i eksisterende næringsliv Bedre kunnskap om næringslivet

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer