Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag"

Transkript

1 Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for praktiskpedagogisk utdanning for yrkesfag

2 1 Innhold 1. INNLEDNING... 2 Hensikten med pedagogisk praksis Hva er pedagogisk praksis i PPU-Y utdanningen? OMFANG OG ORGANISERING AV PEDAGOGISK PRAKSIS Tidspunkt for praksisperiodene INNHOLD OG GJENNOMFØRING AV PRAKSIS... 4 Planlegging og gjennomføring av praksisperiodene... 5 Veiledning av studentens undervisning VURDERING... 7 Vurderingskriterier... 8 Denne utgaven gjelder fra studieåret

3 1. INNLEDNING Veiledet pedagogisk praksis er en viktig del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (PPU-Y) ved institutt for yrkesfaglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Denne guiden gir informasjon til studenter, praksislærere og ansatte ved høgskolen om hvordan pedagogisk praksis organiseres, planlegges, gjennomføres og vurderes i PPU. Både studenter og praksislærere må sette seg inn i Retningslinjer for praksisopplæring, som finnes på fakultetets nettside for praksisinformasjon. Praksisguiden for PPU-y er utarbeidet på grunnlag av: Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Rammeplan godkjent 18.mars Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 Programplan for Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, godkjent juni 2014 Hensikten med pedagogisk praksis Å fremme studentenes personlige danning. Å utvikle studentenes profesjonskompetanse gjennom å erfare, bearbeide, reflektere og analysere egen faglig-, didaktisk-, sosial- og yrkes og endringskompetanse i samsvar med læringsutbyttebeskrivelsene i Programplanen for PPU-Y. 1.2 Hva er pedagogisk praksis i PPU-Y utdanningen? Pedagogisk praksis gjennomføres med: Observasjon av praksislærer og andres lærerarbeid med elever i ulike læringssituasjoner Praktisering av ulike læreroppgaver og situasjoner i opplæringen, med førveiledning, prosessveiledning og etterveiledning Refleksjon og videre bearbeiding av erfaringer ved gjennomført lærerarbeid. Pedagogisk praksis i videregående opplæring skal knyttes til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene der studentene har undervisningskompetanse. Studentene skal også gjennomføre pedagogisk praksis i ungdomsskolen. Denne praksisperioden skal fremme studentenes kunnskap om skoleslaget, og inneholde observasjon av og deltakelse i undervisning og organisering på ungdomstrinnet. Praksisopplæringen skal bidra til å sikre at studentene oppnår relevant og solid yrkesfaglærerkompetanse. Studentene skal prøve ut sentrale læreroppgaver og reflektere over disse. 2

4 Hver student får veiledning av en praksislærer, helst med minimum 15 studiepoeng i veiledningspedagogikk, og med relevant fagbakgrunn, pedagogisk utdanning og erfaring. Yrkesfaglærerens arbeidsoppgaver skal være i fokus for studentene. Praksis skal være relatert til opplæringen for elevene i klasserom, verksteder og andre likeverdige læringsarenaer som kan knyttes til yrkeslivet. Studentene bør ha mulighet til å delta i andre oppgaver som hører med til læreryrket, for eksempel være deltaker i lærerkollegiet når elevsamtaler, foreldremøter og klasselærerråd skal planlegges og gjennomføres. Det skal være progresjon i praksisopplæringen. Gjennom pedagogisk praksis skal studentene erfare hva det innebærer å være lærer og samtidig få klarhet i hvilke krav som stilles og hvilke handlingsalternativer som er mulige i ulike situasjoner. I samarbeid med praksislærer skal studentene få god øvelse i å planlegge, organisere, gjennomføre og vurdere opplæring i samsvar med pedagogiske og didaktiske prinsipper. Pedagogisk praksis skal være et integrerende element i studiet. Erfaringer og refleksjoner fra pedagogisk praksis skal settes i sammenheng med andre læringsoppgaver i lærerutdanningen. Pedagogisk praksis inngår som en faglig enhet i begge emner i utdanningen, og skal vurderes med karakteren bestått/ikke bestått (se kapittel 4). 2 OMFANG OG ORGANISERING AV PEDAGOGISK PRAKSIS I følge Programplan for PPU Y for trinn 8-13, ved Høgskolen i Oslo og Akershus, skal pedagogisk praksis gjennomføres variert, veiledet og vurdert i videregående opplæring i eget programområde (50 dager) og i grunnskolen på ungdomstrinnet (10 dager). Praksis i ungdomsskolen er en gruppepraksis, hvor studentene er delt inn i grupper på inntil 4 studenter. I enkelte tilfeller kan studentene plasseres ut enkeltvis. Studentene må påregne en tilstedeværelse på skolen tilsvarende normalarbeidsdag. Praksisadministrasjonen ved høgskolen kontakter og gjør avtaler med praksisskoler og lærere. Studentene har ikke anledning til å gjøre dette selv. 2.1 Tidspunkt for praksisperiodene For PPU Y deltid gjelder følgende: 1) I vårsemesteret første studieår bør pedagogisk praksis være avsluttet innen 1. mai. 2) Pedagogisk praksis i ungdomstrinnet er lagt til 2.semester. Det gis informasjon om ukenumrene ved starten av studieåret. De 10 dagene skal gjennomføres i to sammenhengende uker fastlagt av HiOA. 3) I høstsemesteret andre studieår bør pedagogisk praksis være avsluttet senest 15. desember. For PPU Y heltid gjelder følgende: 3

5 1. Pedagogisk praksisperiode 1 og 2 gjennomføres 1. semester. 2. Pedagogisk praksisperiode 3 gjennomføres 2.semester. Studenter på PPU Y heltid skal gjennomføre praksisperiodene i uker fastlagt av HiOA. Studentene får beskjed om ukenumrene så snart de er klare, senest ved studiestart. 3 INNHOLD OG GJENNOMFØRING AV PRAKSIS Dette kapittelet beskriver rammer og gir råd til praksislærer og studenter om hvordan praksisen kan gjennomføres. Veiledet praksis i PPU-Y utdanningen er knyttet til studentenes planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring. Praksislærer observerer studenten med elever i klasserom og verksted, og har normalt veiledningssamtaler både før og etter undervisning. Andre læreroppgaver vies også tid og oppmerksomhet, og studentenes observasjoner og refleksjoner bør inngå som vesentlige læringsaktiviteter. Studentene arbeider etter programplanens læringsutbyttebeskrivelser og egne læringsmål. Det skal være progresjon i praksisopplæringen. Alle praksisperiodene tar utgangspunkt i vesentlige læringsaktiviteter. Innhold i praksisperiodene Det vil variere hva student og praksislærer ønsker å prioritere i praksisperiodene. Dette gjelder både for hvilke oppgaver og situasjoner som lærerstudentene skal utføre og hva veiledningstiden brukes til. Blant annet vil særtrekk ved utdanningsprogram og fag, elevenes forutsetninger, teknologi og læremidler, sted for opplæring, og ikke minst lærerstudentens erfaring og kompetanse, virke inn. Praksisopplæringen deles inn i tre perioder Første praksisperiode tar utgangspunkt i videregående opplæring, eget programområde. Varighet: 20 dager. Her bør det særlig legges vekt på: Læringsmiljø, lærerens rolle som leder og rollemodell, elevsamtaler, elevmedvirkning og yrkesetikk Bli kjent med egne styringsdokumenter og planer Kartlegging, tilpasset opplæring og differensiering Planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring av elevenes læring og elevenes egenvurdering Utvikle yrkesstolthet, likeverd og inkludering Ungdomskultur og elevkunnskap Skolens oppgaver og organisasjon Samarbeid med kollegaer på teamnivå Andre praksisperiode. Tar utgangspunkt i Grunnskolens ungdomstrinn Varighet 10 dager 4

6 Vurdere egen faglighet i forhold til klassetrinn og fag Samarbeid mellom skole og arbeidsliv Samarbeid mellom skoleslag Samarbeid mellom skole og hjem Ungdomskultur og elevkunnskap Tredje praksisperiode tar utgangspunkt i videregående opplæring, eget programområde. Varighet 30 dager Fortsatt skal det brukes mye tid på «kjerneoppgavene» fra første periode. Studentene skal også i tredje periode utvide og utvikle sine læringsoppgaver. Arbeidsområder /temaer skal utvides i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene, og kan være: Lede læring Planlegge, gjennomføre og vurder elevenes læring Yrkesetikk og danning Tilpasset opplæring for alle og samarbeid med rådgivere og hjelpeapparatet for øvrig Samarbeidsrelasjoner Videre arbeid med tverrfaglig opplæring, integrering av elevene og etisk refleksjon, grunnleggende ferdigheter, læreplananalyse og utarbeiding av lokale opplæringsplaner (eks PTF), årsplaner og periodeplaner Endrings- og utviklingsarbeid knyttet til skolen og arbeidsliv For alle tre praksisperiodene Oppgaver i PPU-Y-utdanningen skal knyttes til egne erfaringer og arbeidsoppgaver fra pedagogisk praksis. Praksis skal loggføres, slik at studenten kan se tilbake og reflektere over egen praksis, og om mulig forbedre denne. Det vil derfor være ønskelig at praksislærer og student kan diskutere studentens arbeid med disse oppgavene. Student og praksislærer utarbeider pedagogiske praksisplaner sammen. For studenter som får veiledning i egen lærerpraksis, bør samtaler om overnevnte punkter knyttes til deres eget utførte eller planlagte arbeid og deltakelse i ulike fora på egen arbeidsplass. Studenter vil i utplasseringspraksis møte en del av temaene og arbeidsoppgavene med utgangspunkt i praksislærers situasjon og lærerpraksis. Det er viktig at studentene får innblikk i den daglige driften på skolen, for eksempel ved deltagelse på team- og seksjonsmøter, avdelingsmøter og personalmøter. Planlegging og gjennomføring av praksisperiodene Veiledet pedagogisk praksis inngår som en integrert del av begge fagområdene, pedagogikk og yrkesdidaktikk. Videregående opplæring yrkesfaglig programområde Når studenten får tildelt praksislærer, har studenten selv ansvar for å ta kontakt med og planlegge første praksisperiode sammen med praksislærer. Møtet skal danne grunnlaget for den pedagogiske praksisplanen som student og praksislærer skal utarbeide sammen. Her er 5

7 det viktig å ta hensyn til praksislærers timeplan, andre arbeidsoppgaver og studentens egne definerte mål i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene for perioden. I løpet av de første dagene av praksisperioden skal studenten, sammen med praksislærer, utarbeide en «skisse» for studentens arbeidsoppgaver og undervisningsinnhold, hvor læringsutbyttebeskrivelsene naturlig blir trukket inn som en del av praksisplanen, (se de 5 kompetanseområdene i Programplanen som ligger til grunn for vurderingsskjemaet). Praksisplanen skal sendes inn til faglærer etter avtalt tid. For at studentene som ikke har pedagogisk praksis i egen klasse, skal kunne planlegge og tilpasse egen undervisning, er det viktig at studentene får muligheten til å observere ulike undervisningssituasjoner, samt bli kjent med elevene de skal undervise. Det anbefales å sette av 3-5 dager til observasjon. Etter dette forventes det at studenten med utgangspunkt i egne observasjoner og samtaler med praksislærer, starter med undervisning. Det er viktig med en gradvis overgang fra observasjon til egen undervisning, for å utforske lærerrollen. Av hensyn til studentenes behov for faglig og pedagogisk forberedelse, er det nødvendig at de i god tid vet hvilke deler av opplæringen de skal få ansvar for. Praksislærer bør orientere om hvordan disse inngår i læreplan og lokal opplæringsplan, informere om aktuelle arbeidsoppgaver, læremidler, redskap og utstyr og andre rammer av betydning. Praksislærer bør også gi opplysninger om elevene som studenten trenger å ta hensyn til ved planlegging og gjennomføring av opplæringen. Normalt skal studentene følge praksislærer i hans/hennes lærerarbeid. Etter de første dagene med observasjon av klasse og praksislærer, kan studenten gjennomføre mer av praksislærerens undervisning. Studenten skal i den første praksisperioden på videregående skole ha 8 timer egen undervisning pr. uke, med forberedelser, veiledning og loggskriving i tillegg. Studenten kan i den tredje praksisperioden undervise/veilede og delta i skolerelaterte oppgaver som tilsvarer timer/uke. Det skal være progresjon og intensitet. Praksis på ungdomstrinnet. I 2. praksisperiode, 10 dager på ungdomstrinnet, skal studentene observere og delta i undervisning sammen med lærere i ulike fag. Samtaler med elever og faginstanser ved skolen vil kunne bidra til verdifull kompetanseutvikling for studentene. Praksisperioden foregår i grupper på inntil 4 studenter der det er mulig, og skal være veiledet av lærer ved praksisskolen med 5 veiledningstimer pr 5 praksisdager. Veiledningen innebærer i denne praksisperioden at praksislærer tar studentgruppa med inn i sin undervisning, der studentene kan observere og/eller inkluderes i undervisningen, og at praksislærer har samtaler med gruppa i for- og etterkant om undervisning og undervisningsopplegg, om klassen, utfordringer, og evt andre tema. Denne før- og etterveiledningen (samtalen) gjøres der det er naturlig, ikke nødvendigvis for hver enkelt time studentene er med i undervisningen. En studentgruppe kan følge en eller flere lærere. Studentene skal ha tid til å føre logg mens de er på praksisskolen. Ved slutten av praksisperioden skal det fylles ut et dokumentasjonsskjema (tilstedeværelse og innhold i praksis) som signeres av praksislærer/kontaktperson ved praksisskolen. Studentene har med seg en oppgave fra HiOA ut i praksis, som blir vurdert av HiOAs faglærere etter endt periode. Lærer ved praksisskolen skal ikke vurdere studentene i denne perioden. Denne ordningen er valgt på grunn av praksisperiodens korte varighet. 6

8 Veiledning av studentens undervisning Studenten skal lage skriftlige planer for undervisningen sin. Med utgangspunkt i elevenes forutsetninger og de aktuelle rammene skal studenten formulere læringsmål (for eleven) og velge ut og forberede innhold, organiserings- og arbeidsmåter og elevoppgaver, tilrettelegge praktiske forhold og planlegge tidsbruk. Før-veiledningen er basert på studentens skriftlige planer. I samtalen kan studenten utdype og gi en begrunnelse for sin plan og tanker om sin gjennomføring. Før-veiledningen skal gi studenten mulighet til å korrigere den skriftlige undervisningsplanen og/eller veiledningsdokumentet. Studenten skal tenke over om det er spesielle forhold som praksislærer skal observere i opplæringen og gi tilbakemelding på i etterkant. Studenten underviser etter reviderte undervisningsplaner og praksislærer er (til vanlig) tilstede i gjennomføringen av undervisningen. Etter-veiledningen tar utgangspunkt i observasjon av opplæringen sett i relasjon til undervisningsplanen og før-veiledningen. Veiledningen skal hovedsakelig fokusere på studentens gjennomføring av undervisningen, studentens egne læringsmål (se over) og refleksjoner knyttet til dette. Studentene bør stimuleres til refleksjon over egen opplæring som grunnlag for videre samtale. Praksislærerens tilbakemeldinger bør gjelde både det som er bra og det som kan gjøres bedre. Tilbakemeldingene skal referere til de observasjoner som er gjort og være konkrete og konstruktive. Dersom praksislærer har innvendinger mot noe studenten gjør, er det nødvendig å formidle dette klart, også når studenten er en kollega. Kritiske innspill bør følges opp av en samtale om hva som kan forbedres og/eller jobbes videre med, og hvordan dette kan gjøres. Det kan også være aktuelt å belyse andre temaer i etterveiledningen. Det bør settes av rikelig tid for veiledningssamtalene slik at student og praksislærer får konsentrasjon og ro til å gå i dybden. Vi oppfordrer alle studenter til fortløpende å skrive læringslogg fra pedagogisk praksis, både fra observasjon og undervisning. Loggen utformes med vekt på oppsummering av egne tanker om det som skjedde, punkter fra praksislærerens tilbakemelding og refleksjoner om hva som kan gjøres i nye situasjoner. Denne fasen er svært viktig i erfaringslæring: Å skrive er en aktiv form for tenkning, og ettertanke er en forutsetning for å utvikle egen kompetanse som lærer gjennom praktisk erfaring. Praksislærer kan gjerne få kopi av læringsloggen. Dette kan sikre en felles forståelse av både sterke sider og forbedringspunkter med tanke på neste veiledningssekvens. 4 VURDERING Det er utformet generelle kompetanse og kvalifikasjonskrav på områdene faglig kompetanse, didaktisk kompetanse, sosial kompetanse, yrkesetisk kompetanse og endrings- og utviklingskompetanse. Disse kompetanseområdene er basert på forventninger om at lærere 7

9 skal bli selvstendige og handlingsrettede yrkesutøvere som viser kyndighet og refleksjon knyttet til hva som står i de siste planer. Vurderingskriteriene tar utgangspunkt i kompetanseområdene, se tabell bak i guiden, og er avledet fra læringsutbyttebeskrivelsene i Programplanen som er styrende for PPU-Y-studiet. Studentene skal være kjent med hvilke vurderingskriterier som ligger til grunn for vurdering av praksisperioden. Bevisstgjøring av disse vil bidra til økt læring og bedre vurderingspraksis. Ved slutten av praksisperiode 1 og 3 fastsetter praksislærer karakteren i praksis i samråd med faglærer ved høgskolen. Høgskolen har det formelle ansvaret for vurderingen, men praksislærernes vurderinger tillegges stor vekt. Spesielt der det ikke har vært besøk fra høgskolen i praksis. Da vil det kun være praksislærer som har sett studenten i undervisningssituasjonen. Vurderingen skal være et uttrykk for om studenten mestrer lærerarbeidet ved det aktuelle tidspunkt, og må ses i sammenheng med hvor studenten befinner seg i utdanningsforløpet. Kompetanseområdene henger sammen, og avsluttende vurdering baserer seg på et helhetlig inntrykk. Praksis vurderes etter karakteren bestått/ikke bestått. Ungdomsskolepraksis vurderes av høgskolens egne lærere, se pkt 3.1 Vurderingskriterier Organiseringen av praksisopplæringen skal gi studenten økende faglige krav til fordypning og skifte av perspektiv. I begynnelsen vil tyngdepunktet ligge på innholdet i opplæringen, sosial og yrkesdidaktisk kompetanse. På slutten av opplæringen vil fokus skifte til endrings- og utviklingskompetanse knyttet opp mot utviklingsprosjekt med tilknytning til den yrkesdidaktiske kompetansen. Faglig og yrkesetisk kompetanse vil omslutte de andre kompetanseområdene gjennom hele praksisopplæringen. Ved slutten av utdanningen vil kompetanseområdene utgjøre en helhet. Vurderingsskjema ligger på HiOAs nettsider for praksisinformasjon. Innen en uke etter endt praksisperiode skal vurderingsskjema sendes praksisadministrasjonen ved Høgskolen enten pr post eller epost. Epost: Postadresse: Høgskolen i Oslo og Akershus LUI, seksjon for praksisadministrasjon, Kjeller Postboks 4, St Olavsplass 0130 Oslo 8

10 1.periode Studenten Kompetanseområder og vurdering. Pedagogisk praksis, 1.periode: Videregående opplæring. Faglig kompetanse Didaktisk kompetanse Sosial kompetanse Yrkesetisk kompetanse Endrings- og utviklingskompetanse -kan lede læreprosesser og ivaretar elevmedvirkning. -kan anvende aktuelle læreplaner fra eget programfagområde. - kan kartlegge og tilrettelegge relevant yrkesopplæring for ulike målgrupper. -viser kompetanse innenfor yrkesfagopplæringen. - kommuniserer skriftlig og muntlig innenfor eget programfagområdet. - har innsikt i yrkesfagenes egenart og anvendelse i arbeidslivet. -gir elever undervisning og veiledning i aktuelle fag og kan trekke inn arbeidslivets erfaringer. -har innsikt i dagens ungdomskultur i et flerkulturelt samfunn. - har evne til å reflektere omkring opplæringens mål, læreplanens innhold, elevenes forutsetninger og de rammene undervisningen foregår i. -gir læringsfokuserte underveis- og framover meldinger som kan bidra til elevens egen læring. - viser innsikt i egen læreratferd. -tilrettelegger relevante arbeidsprosesser og ivaretar grunnleggende ferdigheter. - formidler opplæringen på norsk, både skriftlig og muntlig gjennom ulike dokumentasjonsformer. -kan lede læreprosesser for elev/ungdom og tilpasse og differensiere opplæring. -kan integrere de grunnleggende ferdighetene i programfagene. - kan utvikle samarbeid med elever, praksislærer, kolleger og medstudenter. - viser trygghet i lærerrollen og deltar i faglige, kollegiale diskusjoner. - integrerer faglig og sosial aktivitet gjennom ulike sosiale og flerkulturelle kontekster. -viser lojalitet overfor formelle rammer som lover, yrkesetiske problemstillinger, skolens og klassens reglement. - møter presis og godt forberedt til undervisning og møter. - viser vilje og evne til å utføre planlagte og pålagte oppgaver. - viser atferd og holdninger som er forenlig med en ansvarlig voksenrolle. -behersker relevante arbeidsprosesser, reflekterer over egen yrkesutøvelse og utnytte veiledning konstruktivt. - forstår betydningen av og ser sammenhengen av en lærende organisasjon som ressurs for et godt arbeid- og læringsmiljø. -forstår betydningen av endrings- og utviklingsarbeid for den enkelte lærer og lærerkollegiet. 9

11 Kompetanseområder og vurdering. Pedagogisk praksis, 2.periode: Grunnskolen. Ungdomstrinnet (8.-10.trinn) 2.perode Studentene Faglig kompetanse Didaktisk kompetanse Sosial kompetanse Yrkesetisk kompetanse Endring- og utviklingskompetanse - blir kjent med lærerens - ivaretar fag- og yrkesfagenes planlegging, gjennomføring og verdigrunnlag, kultur og vurdering av undervisningen. opplæringstradisjoner. -observerer elev(er) og lærers undervisning og med lærerveiledning i aktuelle fag. -blir kjent med læringsledelse og utvikling av godt klassemiljø. -kjenner til sosialisering og dannelse i forhold til ungdoms utvikling i et flerkulturelt samfunn. -legger til rette for entreprenørielle og kreative prosesser i undervisningen. -kan vurdere bruk av ulike arbeidsmåter og utvide egen «verktøykasse». -har innsikt i og er kritisk til informasjonskilder knyttet til relevante fagområder for trinn. - observerer elevmedvirkning på ungdomstrinnet. - viser evne til å bygge gode relasjoner til elever og lærere for å skape et godt læringsmiljø. -forstår betydningen av skolens ledelse og deres hjelpeapparat. - gjøre seg kjent med grenser for uakseptabel elevatferd. -viser forståelse for ungdomskultur og utvikling i en flerkulturell kontekst. - viser hensyn og respekt for den enkelte elevs integritet og er åpen for likeverd/likestilling og etnisk og kulturelt mangfold. - gjør seg kjent med faglig oppdatering for å møte framtidens elever og skole i forhold til arbeidslivet og samfunnet. -får innsikt i endrings- og utviklingsorientert lærerarbeid. -observerer hvordan grunnleggende ferdigheter i fagene ivaretas. -kan reflektere over egen faglig utøvelse i veiledning med andre. -kan anvende læringslogg og reflektere over egen læreprosess. 10

12 Kompetanseområder og vurdering. Pedagogisk praksis. 3.praksisperiode: videregående opplæring 3.perode Faglig kompetanse Didaktisk kompetanse Sosial kompetanse Yrkesetisk kompetanse Endring- og utviklingskompetanse Studenten - anvender oppdaterte metoder/bruksanvisninger o.l. for utøvelse av yrkene. - ivaretar yrkesfagenes verdigrunnlag, kultur og opplæringstradisjoner - analyserer utvikling for å møte lærer teamets framtidige behov. - vurderer tverrfaglig arbeid innen programfagområde sammen med skole og arbeidsliv. -- anvender skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- og yrkesopplæring(8.-13.trinn.) -anvender forsknings og utredningsarbeid i yrkesopplæringen. -har innsikt i dagens ungdomskultur i et flerkulturelt samfunn. - kan lede og videreutvikle læreprosesser i forhold til elevens forutsetninger, krav om medbestemmelse og medansvar i den tilpassede opplæringen. - kan vurdere (yrkes)opplæring i lys av en relevant profesjons- og yrkesutøvelse. - anvender gjeldende lovverk og styringsdokumenter i/for eget programfagområde. -behersker ulike arbeidsmåter og utvider egen «verktøykasse» for å kunne gjennomføre og vurdere (yrkes)opplæringen, både planlagt og mer uforutsett (plan A-B-C) - viser evne til å bygge gode relasjoner til skoleledelse, lærere og foresatte, for å skape et inkluderende og godt læringsmiljø for elevene. -vurderer betydningen av skolens ledelse og deres hjelpeapparat. Se organiseringen av tjenesteveien i egen praksis. - har evne til å sette grenser for uakseptabel adferd til elevene, for nødvendig hjelp og støtte. - tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø for eget programfagområde, ser betydningen av HMS tiltak. - har vilje og evne til å forstå andres synspunkter, bidra til konstruktiv konflikthåndtering. - viser hensyn og respekt for den enkelte elevs integritet og er åpen for likeverd/likestilling og etnisk og kulturelt mangfold. - har evne til (yrkes) faglig oppdatering og for å møte framtidens elever og skole i forhold til arbeidsliv og samfunnet. -analyserer endrings- og utviklingsarbeid som kan bidra til framtidens yrkesopplæring. -være beredt til en endrings og utviklingsorientert lærer. 11

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag 2014-2015

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag 2014-2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for praktiskpedagogisk utdanning for yrkesfag 2014-2015 1 Innhold 1.

Detaljer

Praksisguide for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag

Praksisguide for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag Studieåret 2016-2017

Detaljer

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag 2015-2016

Detaljer

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i teknologiske fag

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i teknologiske fag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i teknologiske fag 2014-2015

Detaljer

Pedagogisk p raksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse - og oppvekstfag

Pedagogisk p raksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse - og oppvekstfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Pedagogisk p raksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse - og oppvekstfag 2016-2017

Detaljer

Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk

Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk 2014-2015 Innhold

Detaljer

Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag

Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag 2014-2015 Praksisguide

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere,

Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere, Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning svitenskap Side 1/5 Plan for praksis. Plan for PPU-praksis bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk, godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet 21.12.2015. Planen viser hvordan praksisopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 1. studieår GLU 5.-10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7. Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning PLAN FOR PRAKSIS. HSN Campus Ringerike og Vestfold

Praktisk-pedagogisk utdanning PLAN FOR PRAKSIS. HSN Campus Ringerike og Vestfold svitenskap Side 1/5 PLAN FOR PRAKSIS HSN Campus Ringerike og Vestfold Plan for PPU-praksis bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk, godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet 21.12.2015. Planen

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 3. studieår GLU 5. 10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Vurderingsrapport 4. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 4. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 4. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 1. studieår GLU 5.-10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus,Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus,Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU

Vurderingsrapport 2. studieår GLU Vurderingsrapport 2. studieår GLU 5.-10. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7.

PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7. PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7. Praksisplanen bygger på Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 av 8.juni 2016, og må ses i sammenheng med

Detaljer

Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk

Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk 2017-2018 Innhold

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport 11. JANUAR 2016 Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport Samarbeids- og vurderingsmøte TOSBA/TOS Studieleder Vibeke Bjarnø To grupper i praksis Gammel modell: TOS Markert med «TOS» på tildelingslister

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Praktisk-pedagogisk utdanning. Plan for PRAKSISOPPLÆRING

Høgskolen i Østfold. Praktisk-pedagogisk utdanning. Plan for PRAKSISOPPLÆRING Høgskolen i Østfold Praktisk-pedagogisk utdanning Plan for PRAKSISOPPLÆRING 2007 1 Innhold 1. Hva er praksisopplæring? 2. Mål 3. Innhold 4. Strukturen 4.1 Praksisskoler 4.2 Praksisopplæringens plassering

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet:

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet: PPU2002L Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 (PPU2002L) 1.1 Hovedtema for

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2013-2014 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere om praksisopplæringen i lektorutdanningen

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Praksis i Ex.paed Lektorprogrammet. Retningslinjer til studenter og praksisskoler

Praksis i Ex.paed Lektorprogrammet. Retningslinjer til studenter og praksisskoler Praksis i Ex.paed Lektorprogrammet Retningslinjer til studenter og praksisskoler 1 Ex.paed praksis Emnet UVEXPAED03 (Ex.paed) tilbys første semester i det femårige Lektorprogrammet. Ex.paed er oppstarten

Detaljer

Plan for praksisopplæring ble godkjent i avdelingsstyret 18. juni 2010 og 9. september 2010.

Plan for praksisopplæring ble godkjent i avdelingsstyret 18. juni 2010 og 9. september 2010. Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning

Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Rettledning, plan og avtaler for Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Kunst-og designhøgskolen i Bergen 1 Innhold: Organisering, mål og innhold... 3 Organisering av praksis... 3 Praksismodell

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Noen tanker og intensjoner

Noen tanker og intensjoner Forskrift til rammeplan for Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) og Yrkesfaglærerutdanning (YFL) for trinn 8-13 Noen tanker og intensjoner med fokus på profesjonsretting og det nye profesjonsfaget.

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Temaoversikt PPU og LUR

Temaoversikt PPU og LUR Temaoversikt PPU og LUR 2017-2018 Grønt: Innføringssamlinger med didaktikk og pedagogikk Blått: Didaktikk-samlinger Svart: Pedagogikk-samlinger PPU heltid og LUR 4. år skal delta på alle samlingsukene.

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: PPU2003L 1.1 Hovedtema for PPU2003L

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglige og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 lærerutdanning Grunnskolelærerutdanning 5-10 HiVe Fagplan Side 1/8 FAGPLAN HØGSKOLEN I VESTFOLD Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 INNLEDNING Praksisopplæringen har en

Detaljer

Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet. Retningslinjer for studenter og praksisskoler

Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet. Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet Retningslinjer for studenter og praksisskoler 1 Fjerde semester praksis 1.1 Hovedtema for fjerde semester praksis Hovedtema i denne praksisperioden er strategier

Detaljer

KVALITET OG UTVIKLING I PPUY-PRAKSIS: ERFARINGER FRA UIA

KVALITET OG UTVIKLING I PPUY-PRAKSIS: ERFARINGER FRA UIA KVALITET OG UTVIKLING I PPUY-PRAKSIS: ERFARINGER FRA UIA Lærerutdanningskonferansen 20. april 2017 Sudieleder Ingvild Ruhaven Praksisleder Leif Jensen PPU-Y FOR STUDENTER MED TEKNISK BAKGRUNN LÆRERUTDANNINGER

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR Gjelder studieåret 2014-2015, 1. og 2. studieår Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Omfang og organisering s. 1 Innhold i praksis s. 2 Regler for permisjon og fravær

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER, FOLKEHØGSKOLER, FAGSKOLER, FYLKESKOMMUNER/SKOLEEIER

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Fastsatt av Kunnskapsdepartementet [dato] med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER OG FAGSKOLER I OSLO, SKOLEEIER, UTDANNINGSETATEN

Detaljer

Praksisguide for trafikklærerstudenter

Praksisguide for trafikklærerstudenter Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for trafikklærerstudenter 2014-2016 1.0 INNLEDNING.... 3 2.0 INNHOLD

Detaljer

Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn

Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn Innledning 1 Praksisopplæringen har en integrerende funksjon i lektorutdanning i historie og foregår ved ungdomsskole og videregående skole i de fire første

Detaljer

Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. studieår - 10 dager høst (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Plan for praksisopplæring

Plan for praksisopplæring Plan for praksisopplæring Bachelor Faglærerutdanning i musikk Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Gjelder for 2013-2016 1. Innledning Denne planen bygger på rammeplan og fagplan for faglærerutdanning

Detaljer

Høringsinnspill til forslag til nye nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Høringsinnspill til forslag til nye nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag Til Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for lærerutdanning Fra Senter for IKT i utdanningen Deres ref: 17/146-1 Vår ref: 17/00101 Dato: 14.9.2017 Høringsinnspill til forslag til nye nasjonale

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning «Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

PPU yrkesfag - Trøndelag

PPU yrkesfag - Trøndelag NO EN PPU yrkesfag - Trøndelag Vil du bli lærer i fag- og yrkesopplæringen? Dersom du ønsker å bygge på din yrkesfaglige utdanning slik at du blir lærer, må du ha Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, 1. studieår.

Praksisplan for Sørbø skole, 1. studieår. Praksisplan for Sørbø skole, 1. studieår. Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket og

Detaljer

Retningslinjer for praksisveiledere i. YFL-studiet ved NTNU / Program for lærerutdanning

Retningslinjer for praksisveiledere i. YFL-studiet ved NTNU / Program for lærerutdanning 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning Retningslinjer for praksisveiledere i YFL-studiet ved NTNU / Program for lærerutdanning (Revidert i h.h.t. lønnsplan

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Innhold. innledning... 11. kapittel 1 ulike pedagogiske grunnsyn... 13. kapittel 2 relasjonsmodellen og de didaktiske kategoriene...

Innhold. innledning... 11. kapittel 1 ulike pedagogiske grunnsyn... 13. kapittel 2 relasjonsmodellen og de didaktiske kategoriene... Innhold innledning.............................................. 11 kapittel 1 ulike pedagogiske grunnsyn............... 13 En mulighet til selvransakelse.................................. 13 Ulike pedagogiske

Detaljer

Praksisplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10, etter Rammeplan av 2010

Praksisplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10, etter Rammeplan av 2010 Praksisplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10, etter Rammeplan av 2010 1. Innledning... 1 2.1. Innhold... 2 2.2. Progresjonen i praksisopplæringen:... 5 3. Organisering og arbeidsformer... 8 3.1. Organisering...

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for «Praksis 2. studieår, 4. semester», s.

Detaljer