Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti"

Transkript

1 Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti Valgprogram

2 Fremtidens Hemnes Ved kommunevalget 2007 ble Arbeiderpartiet det desidert største partiet i Hemnes og har derfor hatt styringen på utviklingen i kommunen de siste 4 årene. Til tross for til dels betydelige økonomiske utfordringer, har vi maktet å opprettholde et bredt og godt tjenestetilbud for kommunens innbyggere. Hemnes kommune skal være et godt sted å vokse opp, og bli gammel i. Arbeiderpartiets hovedfokus i kommende valgperiode vil derfor være å opprettholde og videreutvikle tilbudet for våre yngste og eldste innbyggere. Et trygt og godt oppvekstmiljø for de yngste har vært avgjørende for at mange barnefamilier har valgt å bosette seg i vår kommune. Arbeiderpartiet vil være en garantist for videreføring av en politikk som bidrar til at denne positive befolkningsutviklingen skal fortsette, og at ungdommen ønsker å bosette seg i kommunen. Et godt utbygd omsorgstilbud gjør at våre eldre føler trygghet i alderdommen. Hemnes Arbeiderparti vil sikre at slike tilbud og andre viktige samfunnsoppgaver skjer ved bruk av kommunale fellesskapsløsninger framfor å overlate viktige offentlige oppgaver til private. Det faktum at kommunens innbyggertall har økt betydelig i denne perioden, samtidig som vi ser en nedgang i mange av våre nabokommuner, bekrefter at Hemnes kommune oppleves som en god kommune å bo og jobbe i. Vi har også lyktes i å få nye næringsetableringer og utvidelse av eksisterende bedrifter som er en viktige faktorer for å få vekst. Hemnes AP ber velgerne om fornyet tillit slik at denne positive utviklingen kan videreføres. Du kan lese mer om hva vil vi gjøre i dette programmet. Hvis du er enig i mye, håper jeg du stemmer på oss den 12.september. Med vennlig hilsen Kjell-Idar Juvik Ordførerkandidat, Hemnes Arbeiderparti.

3 Kommunal drift og forvaltning Kommunen skal styres av vedtak fattet av de folkevalgte organer og administrasjonens oppgave er å lojalt sette disse vedtak ut i livet. Den politiske styringen må være sterk og tydelig slik at administrasjonen aldri er i tvil om hva som er politikernes vilje. Organisere den kommunale drift slik at innbyggerne får det best mulige tjenestetilbud ut fra de tilgjengelige ressurser Se til at politisk vedtatte planer og enkeltvedtak blir fulgt opp i samsvar med politikernes ønsker Ha sterkt fokus på enhetenes budsjettdisiplin At tverrfaglig samarbeid skal være regelen ikke unntaket Satse på interkommunalt samarbeid på områder der dette kan styrke tjenestetilbudet til innbyggerne i Hemnes Gi våre innbyggere rask og god informasjon om hva som skjer og skal skje i vår kommune At kommunen praktiserer mer offentlighet som en regel Skoler og barnehager Kommunens barnehager og skoler skal ha høg kvalitet og sikre at alle barn, uavhengig av ferdigheter, familieforhold og bosted, skal ha like muligheter for en god start på sitt utdanningsløp. Arbeiderpartiet har som mål å utvikle våre barnehager og skoler slik at de fortsatt er blant de beste i regionen. Opprettholde dagens skoletilbud på alle 5 tettsteder i kommunen Sørge for godt inne- og utemiljø i våre skoler og barnehager Legge til rette for etterutdanning og kompetanseheving for ansatte i skole/barnehage Sikre gode skolefritidstilbud i hensiktsmessige lokaler i tilknytning til skolene Videreutvikle dagens tilbud om skolemåltider Sikre full barnehagedekning Bygge ut Bjerka barnehage Styrke innsatsen og kompetansen mot mobbing Styrke samarbeidet for bedre overgang mellom grunnskole og videregående skole Opprettholde et godt voksenopplæringstilbud

4 Helse og omsorg Våre eldre og pleietrengende skal føle trygghet for at de til enhver tid har et trygt og godt helse- og omsorgstilbud. Arbeiderpartiet vil ha en helse- og omsorgstjeneste der brukerne står i sentrum. Alle tiltak må skje i nært samarbeid med brukere og pårørende. Legge til rette for at våre eldre og funksjonshemmede kan få dekket sitt bistandsbehov i hjemmet dersom de ønsker det og det er medisinsk forsvarlig Videreføre og styrke tverrfagligsamarbeid mellom helse, omsorg, psykiatri og barnevern Opprettholde og videreutvikle det gode tilbudet i våre sykehjem og omsorgsboliger Videreføre ordningen med brukerundersøkelser som et ledd i å gjøre tjenestene enda bedre Legge til rette for ulike former for sosiale aktiviteter på omsorgssentrene Bygge omsorgs-/eldreboliger etter behov Sørge for at alt ligger til rette for gode og stabile helse- og omsorgstjenester i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner. Økt satsing på folkehelsearbeidet bl.a. ved å få utarbeidet en folkehelseplan Styrke skolehelsetjenesten, og opprettholde dagens tilbud i helsesentrene

5 Kultur En aktiv kulturpolitikk er viktig for å sikre trivsel, helse og tilhørighet og ikke minst som et virkemiddel i forebyggende arbeid og økt bosetting. Arbeiderpartiet vil sikre at Hemnes fortsatt skal fremstå som en kulturkommune med et godt og variert tilbud for alle sine innbyggere. Øke den økonomiske støtten til det lokale idretts- og kulturliv Realisere planene om bygging av forsamlingslokale i tilknytning til Bjerka skole Bidra til bygging og drift av idrettshall i Korgen Støtte foreliggende planer for kunstgressbane på Hemnesberget Bidra til at alle som ønsker det skal få et tilbud i kulturskolen og at kulturskolen blir en integrert del av skoletilbudet. Legge til rette for utvidet åpningstid av ungdomsklubbene Fortsatt gi økonomisk støtte til drift av Finneidfjord Samfunnshus Stimulere og bidra økonomisk til utbygging og vedlikehold av flere nærmiljøanlegg Øke den økonomisk støtten til festivaler Ta vare på vår lokalhistorie og tradisjoner ved å holde vedlike museumstilbudet Støtte etablering av et dokumentasjonssenter av lokale båtbyggingstradisjoner på Hemnesberget Sørge for å opprettholde et godt bibliotektilbud både i Korgen og på Hemnesberget Fortsette ordningen med gratis utleie av kommunale lokaler til barne- og ungdomsorganisasjonene Arbeide for økte åpningstider i folkebadene

6 Miljø og friluftsliv Hemnes Arbeiderparti vil ta vare på de kvalitetene som gjør Hemnes til en god kommune å bo i. Vårt mangfold av natur FRA SMUL SJØ TIL EVIG SNØ og de muligheter denne gir for et variert friluftsliv, er svært viktig både for trivsel og helse. Vi ønsker at våre naturherligheter skal kunne utnyttes på en måte som tjener våre innbyggere og at kommunen i langt større grad skal kunne forvalte disse ressursene, uten statlig inngripen i form av vern eller andre restriksjoner. Fortsatt arbeide for etablering av et fornuftig løypenett for snøscooter der også rekreasjonskjøring er tillatt Være en pådriver i mot sentrale myndigheter for å sikre en rovdyrforvaltning som er tilpasset landbrukets behov for utnyttelse av utmarksbeiter Sikre områder til rekreasjon og ulike typer friluftsaktiviteter Bidra til å gjøre populære friluftsområder lettere tilgjengelig (parkering, brøyting etc) Arbeide aktivt for å bedre mobildekningen, spesielt i de mest brukte friluftsområdene Legge forholdene til rette for fritidsbebyggelse Legge til rette for og bidra økonomisk til småbåthavner/bryggeanlegg Fortsatt arbeide for lokal forvaltning av motorferdsel i utmark etter plan- og bygningsloven Samarbeide tett med frivillige organisasjoner i arbeidet med miljøsaker At revisjon av konsesjonsvilkårene for Røssågautbyggingen må gjennomføres snarest

7 Arbeid og næringsliv Det viktigste grunnlaget for et godt og levedyktig samfunn er at alle har arbeid. Det vil derfor være viktig at det føres en politikk som gir grunnlag for etablering av nye arbeidsplasser i Hemnes, samtidig som kommunen må legge til rette for at de eksisterende sikres og styrkes. Norturas og Nordviks etableringer i kommunen de siste årene viser at vi, gjennom en aktiv næringspolitikk har vært i stand til å tiltrekke oss nye bedrifter. Arbeiderpartiet vil videreføre denne politikken og intensivere arbeidet for ytterligere nyetableringer i kommunen, og en fortsatt satsing på landbruket. Videreutvikle kommunens næringsplan og aktivt bruke denne som grunnlag for styrking av eksisterende bedrifter og legge til rette for nyetableringer. Gjøre bedriftsledere oppmerksom på Hemnes som en attraktiv kommune for næringsetablering gjennom en mer målrettet og intensiv markedsføring Fortsatt arbeide for Hemnes som etableringssted for regionale samarbeidsprosjekter og statlig virksomhet Videreutvikle Hasvo Videreføre Ungjobb Videreutvikle og forbedre NAV-kontoret Styrke og videreføre satsingen innenfor landbruket blant annet gjennom å fortsette ordningen med investeringsstøtte til landbruket Være i forkant med hensyn til sikring og opparbeidelse attraktive næringsarealer i kommunen Sørge for at vi har fondsmidler som til enhver tid kan brukes til næringsutvikling Støtte utbygging av nye kraftprosjekter Stimulere til økt satsing på reiseliv og turisme Arbeide for at det i hele kommunen skal være tilgang på gode telekommunikasjonsløsninger Bidra til at personer utenfor det ordinære arbeidsmarkedet får et meningsfylt tilbud Opprette en egen nærings- og utviklingsstilling i kommunen

8 Samferdsel Gode, trygge og rimelige kommunikasjonsløsninger er av avgjørende betydning for bosetting og næringsutvikling, både lokalt og regionalt. Hemnes Arbeiderparti vil derfor arbeide aktivt for å bedre kommunikasjonene i vår region. Dette gjelder all samferdsel, men ikke minst innen luftfarten. Spørsmålet om bygging av en ny stor flyplass på Helgeland må få en snarlig løsning. Hemnes AP vil, sammen med andre aktører, være en pådriver overfor fylkeskommunale og nasjonale beslutningstakere slik at prosjektet kan startes og realiseres innen rimelig tid. Det må fortsatt arbeides aktivt for å hindre at fergeforbindelsen Hemnesberget-Leirvika blir nedlagt. Hemnes Arbeiderparti vil dessuten: Fortsette arbeidet med å lage trygge skoleveger, herunder anlegg av fortauer, gang-/sykkelveier og gate- /veibelysning Arbeide for bedre offentlige kommunikasjoner både innad i Hemnes og til/fra regionsentrene Sikre godt vedlikehold av det kommunale vegnettet, både sommer og vinter Være pådriver for å få en snarlig opprusting av FV 806 Korgen Bleikvasslia Få i stand en bedre markedsføring av Villmarksvegen Arbeide for snarlig ferdigstillelse av FV 808 Åsen - Fergekaiet Arbeide for å opprettholde stoppested for jernbanen i kommunen. Fjernstyring av Nordlandsbanen må komme på plass snarest. Vi vil også arbeide for et bedre togmatriell og tilbud for reisende på Nordlandsbanen.

9 Bosetting og trivsel I tillegg til en godt utbygd infrastruktur og trygge oppvekstvilkår, vil attraktive og rimelige boligtomter ofte være avgjørende for hvor folk ønsker å bosette seg. Ryddige og velstelte omgivelser, både lokalt i de enkelte boligfelt og i offentlige fellesarealer, vil for de fleste bidra til at man trives på et sted og gjerne vil bli boende. Arbeiderpartiet vil fortsatt legge stor vekt på å føre en politikk som bidrar til at flere vil bosette seg i Hemnes og trives her. Målet er at Hemnes skal fremstå som et godt sted å bo og at alle skal være gode ambassadører for kommunen. Hemnes Arbeiderparti vil derfor: Sikre at vi kan tilby attraktive og rimelige boligtomter på alle tettsteder i kommunen Avvikle eiendomsskatten på bolig- og fritidseiendommer innen Legge til rette for tilskudd/lån til boligbygging i alle deler av kommunen i samarbeid med Husbanken Stimulere til at aktører finner grunnlag for bygging av boliger/leiligheter, gjerne med mindre og rimelige sentrumsnære enheter Opprettholde ordningen med reduserte tilknytningsavgifter på ledige tomter i eldre boligfelt. Fortsatt gi tilbud om redusert tilknytningsavgift til førstegangs boligbyggere under 30 år Arbeide for å holde de kommunale avgifter på etlavest mulig nivå Drive aktiv markedsføring av kommunens fortreffelighet som bokommune Fortsette arbeidet med å gjøre de offentlige fellesarealer og sentra i tettstedene penere Legge til rette for økt frivillighetsarbeid i Hemnes

10 Kommunen som arbeidsgiver Hemnes kommune er en stor arbeidsgiver med et stort antall medarbeidere på mange ulike felt. For å kunne gi innbyggerne de tjenester de har krav på, er kommunen avhengig av å ha beholde sine dyktige medarbeidere og sikre god rekruttering til ledige stillinger. Kommunen skal derfor fremstå som en god arbeidsgiver. Gi ansatte tilbud om etterutdanning og kompetanseheving Legge til rette for flere lærlingeplasser Ha en fortsatt god dialog med de ansattes organisasjoner Tilby gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn At kommunen skal være en IA-bedrift og intensivere arbeidet for å redusere sykefraværet Kartlegge bruken av ufrivillig deltid i kommunen og gjøre en aktiv innsats for å kunne tilby heltidsstillinger der dette er ønskelig og mulig si nei til privatisering og konkurranseutsetting av skole, eldreomsorg og andre grunnleggende velferdstjenester

11 Hemnes Arbeiderparti Bli med å forme fremtidens Hemnes, meld deg inn i AP. Vi har lokallag på alle tettstedene, og vi vil også arbeide for å få aktivitet i AUF i Hemnes. Du kan melde deg inn ved å gå inn på hjemmesiden til Arbeiderpartiet, eller ta kontakt med Hemnes Arbeiderparti, eller lokallaget på ditt tettsted. Du er velkommen som medlem, enten det er som støttespiller eller som aktiv medlem. Kontakt oss, eller gå inn på hjemmesiden: Hemnes Arbeiderparti: Våre lokallagsledere: Hemnesberget: Truls Bang Finneidfjord: Viggo Ånonli Bjerka: Kjell Bystadhagen Korgen: Knut Arne Hagen Bleikvaslia: Olav Mastervik Velkommen som medlem, eller ta kontakt for mere info. Hemnes AP Kjell-Idar Juvik Leder

12 Det Norske Arbeiderpartiet, Hemnes kommune For- og etternavn Fødselsår Yrke 1. Kjell-Idar Juvik 1966 Daglig leder 2. Ann-Christin Vedal Solheim 1973 Aut. fotterapeut 3. Vidar Lenningsvik 1972 Fagspesialist kraftdesign 4. Gudridur Valva Gisladottir 1954 Miljøterapaut 5. Sten Oddvar Solhaug 1971 Bonde / ind.arbeider 6. Turid Presteng Høgseth 1976 Veileder 7. Ulf Skjæran 1980 Musikkteoretiker 8. Stine Hjerpbakk 1986 Student 9. Knut Arne Hagen 1962 Landbruksrådgiver 10. Solfrid Kvitnes 1951 Aktivitør / Miljøarbedier 11. Viggo Ånonli 1969 Ingeniør 12. Gunn Langseth 1951 Pensjonist 13. Olav Mastervik 1945 Barnehagestyrer 14. Tove Fagerbakk 1960 Vernepleier 15. Morten Evensen 1943 Pensjonist 16. Katrine Bang Sjåvik 1985 Student 17. Truls Bang 1968 Industrimekanikker 18. Karin Jenssen 1949 Omsorgsarbeider 19. Thorbjørn Pedersen 1942 Pensjonist 20. Bente Bang 1962 Lærer 21. Kurt Egil Bjørkmo 1969 Industriarbeider 22. Turid Hjerpbakk 1959 Saksbehandler 23. Per Ø. Eriksen 1962 Kirkeverge 24. Frøydis Isaksen 1946 Pensjonist 25. Hans Paulsen 1954 Prosjektleder 26. Torgrim Ulriksen 1945 Pensjonist 27. Robin Lande Bang 1987 Yrkesmilitær / Student 28. Kåre Nilssen 1960 Elverksmontør 29. Bård Valåmo 1955 Planlegger

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger.

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. 1 Samhold gir styrke! Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. Vi vil forsterke, fornye og forbedre vår velferdskommune både som tjenesteyter, myndighetsutøver,

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Halden Venstre "For et åpnere Halden" Partiprogram 2011-2015

Halden Venstre For et åpnere Halden Partiprogram 2011-2015 Halden Venstre "For et åpnere Halden" Partiprogram 2011-2015 www.halden.venstre.no 1 Venstre - for et åpnere Halden Venstre er et liberalt parti som kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet.

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer