MELHUS SPAREBANK. Regnskap 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELHUS SPAREBANK. Regnskap 2007"

Transkript

1 MELHUS SPAREBANK Regnskap 2007

2 Regnskap for Melhus Sparebank Alle beløp i NOK 1000 KONSERN MORBANK Note * Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprov. inntekter Provisjons inntekter og inntekter av banktj Provisjons kostnader og kostn. ved banktj Nto. gev. på fin. instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Avskrivninger 20, Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Nedskrivninger på utlån og tap på garantier Nedskr./Rev.n-skr, tap/gev(-) verdip. anl.midl Driftsresultat Andel av resultat tilknyttet selskap Resultat før skatt Skatt på resultat Resultat etter skatt Herav minoritetens andel av resultatet 11,11 13,73 12,32 Resultat pr. grunnfondsbevis 13 11,11 13,73 12,32 11,11 13,73 12,32 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis 13 11,11 13,73 12,32 *Regnskapstall for morbanken for 2005 er ihht. NGAAP og ikke omarbeidet til IFRS. 2

3 Balanse for Melhus Sparebank Alle beløp i NOK 1000 KONSERN MORBANK EIENDELER Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Aksjer og gr.f. bevis til virkelig verdi over res. 16a Sertifikater og obl. tilgjengelig for salg Aksjer og grunnfondsbevis tilgjengelig for salg 16b Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i konsernselskaper Utsatt skattefordel Øvrige immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle derivater Andre eiendeler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner 24, Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikat- og obligasjonsgjeld 24, Finansielle derivater Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger Annen gjeld 12, Ansvarlig lånekapital 24, 25, SUM GJELD Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Annen egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN Garantiansvar Pantstillelser Melhus, 14. februar 2008 Per Dolmseth Bjarne Berg Roar Øverbø Marianne Bringedal Leder Nestleder Inger Tangvik Knut Olav Lian Tove Børseth Banksjef Ansattes representant 3

4 Endring i egenkapital Alle beløp i NOK 1000 Endring egenkapital 2007 Gru.fondsbevis kap. Overkursfond Sparebankens fond Utjevningsfond Annen EK ikke res.ført Bokført verdi Egne grunnfondsbevis Årets resultat Endring virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Utdelt utbytte/gaver i Bokført verdi Endring egenkapital 2006 Total egenkapital Gru.fondsbevis kap. Overkursfond Sparebankens fond Utjevningsfond Annen EK ikke res.ført Egenkapital før impl Implementering av IFRS Egenkapital etter impl Egne grunnfondsbevis -2-2 Årets resultat Utdelt utbytte i End. v.v. på fin. eiendeler tilgj. for salg Bokført verdi Endring i konsernets egenkapital Alle beløp i NOK 1000 Endring egenkapital 2007 Total egenkapital Gru.fondsbevis kap. Overkursfond Sparebankens fond Utjevningsfond Annen EK ikke res.ført Minoritetsinteresser Bokført verdi Egne grunnfondsbevis Årets resultat fra konsern Endring virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Utdelt utbytte/gaver Bokført verdi Endring egenkapital 2006 Total egenkapital Gru.fondsbevis kap. Overkursfond Sparebankens fond Utjevningsfond Annen EK ikke res.ført Minoritetsinteresser Total egenkapital Bokført verdi Egne grunnfondsbevis -2-2 Årets resultat fra konsern Endring virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Utdelt utbytte/gaver Bokført verdi

5 Kontantstrømanalyse Alle beløp i NOK 1000 Konsern Mor Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Utlån og innlånsvirksomhet Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger til kunder Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av kortsiktige inv. i aksjer Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av valuta og finansielle derivater Innbetalinger av utbytte Renteinnbetalinger på verdipapirer Utbetaling til drift Skatter Andre Utbetalt gaver av overskudd Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Kjøp av langsiktige investeringer i aksjer og andre andeler Salg av langsiktige investeringer i aksjer og andre andeler Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av rentebærende verdipapirer Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetalinger/utbetalinger av nedbetalingslån, rammekreditter Netto innbetalinger av innskudd Plassering/låneopptak i kredittinstitusjoner Tilbakebetaling/nedbetaling til kredittinstitusjoner Opptak av sertifikater og obligasjonsgjeld/ansvarlig lånekapital Utbetaling ved tilbakebetaling av obligasjonsgjeld/ansvarlig kapital Utbetaling av utbytte Netto rentebetalinger på finansaktiviteter Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved perioden begynnelse Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Kontanstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metoden. 5

6 Noter til regnskapet 2007 Alle beløp i kroner hvis ikke annet er presisert. 1. Generell informasjon Melhus Sparebank er hjemmehørende i Norge, og er lokalisert i Melhus og Trondheim kommune. Konsernets virksomhet er bank- og finansielle tjenester. Morselskapet er notert på Oslo Børs. Regnskapet ble vedtatt av selskapets styre 14. februar I konsernregnskapet inngår Melhus Sparebank med datterselskapet Finans Rådgivning AS. Melhus Sparebank overtok 70,3 % av aksjene i dette selskapet pr Melhus Sparebank utgjør hoveddelen av konsernet. Konsernets egnekapital består av grunnfondsbeviskapital, overkursfond, sparebankens fond, fond for urealiserte gevinster og utjevningsfond. Utstedelse av grunnfondsbevis besluttes av øverste myndighet i institusjonen med flertall som for vedtektsendring, jfr. forskrift om grunnfondsbevis i sparebanker. Overkursfondet kan bare brukes til dekning av utgifter ved forhøyelse av grunnfondsbeviskapitalen; dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte; fondsemisjon, hvis ikke institusjonen har udekket underskudd. Sparebankens fond er bygd opp gjennom overskudd siden Fondet kan benyttes til dekning av underskudd. Fond for urealiserte gevinster består av gevinster på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Fondet holdes utenfor ved beregning av utdeling av årlig utbytte. Utjevningsfond består av ikke utdelt utbytte til grunnfondsbeviseiere. Fondet skal benyttes til utjevning av avkastning til grunnfondsbeviseierne. 2. Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av regnskapet. Fra 2. kvartal 2007 er reglene endret slik at børsnoterte banker skal benytte IFRS i både selskapsregnskapet og i konsernregnskapet. Effekten av implementering er vist i delårsregnskap for 2. kvartal, jfr. note 37. Sammenligningstall for balansen er omarbeidet for 2005 og Resultattall for 2006 er også omarbeidet. Det vil si at vi i 2007 har foretatt en implementering av tidligere konsernverdiene til selskapsregnskapet. Reglene for førstegangs bruk av internasjonale regnskapsstandarder er gitt i IFRS 1. Hovedregelen er presentasjon av inneværende år og ett års sammenligningstall i henhold til standardene. 2.1 Basisprinsipper Regnskapet er avlagt i samsvar med EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrift og børsregler, og som skal anvendes pr Regnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med følgende modifikasjoner: finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler og forpliktelser (herunder finansielle derivater) vurdert til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskrevet i note 3. Fortolkninger og endringer i publiserte standarder med ikrafttredelse i 2007 Visse nye standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder er publisert og vil være obligatoriske fra 2007 eller senere. IFRS 7 Financial instruments med tilhørende endringer i IAS 1, introduserer nye tilleggsopplysninger knyttet til finansielle instrumenter. Standarden påvirker ikke klassifisering og verdivurdering av finansielle instrumenter, eller tilleggsopplysninger knyttet til beskatning og andre forpliktelser. IFRIC 8, Scope of IFRS 2. I henhold til IFRIC 8 skal transaksjoner i forbindelse med utstedelse av egenkapitalinstrumenter, hvor vederlaget er lavere enn virkelig verdi på det utstedte egenkapitalinstrumentet, vurderes i henhold til hvorvidt de omfattes av IFRS 2. Standarden påvirker ikke regnskapet. IFRIC 10, Interim Financial Reporting and Impairment. Standarden tillater ikke at verdifall vedrørende goodwill, egenkapitalinstrumenter og finansielle instrumenter regnskapsført til anskaffelseskost som er innregnet i delårsrapportering kan reverseres ved en senere balansedag. Standarden påvirker ikke regnskapet. Standarder, fortolkninger og endringer som er trådt i kraft i 2007, men som ikke er relevante for konsernet Følgende standarder, endringer og fortolkninger er obligatoriske for årsregnskap som starter 1. januar 2007 eller senere, men er vurdert å ikke være relevante for regnskapet. IFRS 4, Insurance contracts 6

7 IFRIC 7, Applying the restatement approach under IAS 29, Financial reporting in hyper-inflationary economies ; og IFRIC 9, Re-assessment of embedded derivatives. Vi har ikke valgt tidlig anvendelse av standarder som begynner 1. januar 2008 eller senere. 2.2 Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Datterselskaper defineres som selskap hvor morselskapet har kontroll gjennom direkte eller indirekte eierinteresse normalt ved en eierandel på mer enn 50 prosent av den stemmeberettigede aksjekapitalen. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Transaksjoner og minoritetsinteresser Transaksjoner med minoritetsinteresser behandles som transaksjoner med tredjepart. Ved salg av aksjer i datterselskap til minoritetsinteresser, resultatføres konsernets gevinst eller tap. Ved kjøp av aksjer i datterselskap fra minoritetsinteresser oppstår goodwill. Goodwill vil være forskjellen mellom vederlaget og andelen av regnskapsført egenkapital av datterselskapet som kjøpes. Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmeberettiget kapital. Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. På kjøpstidspunktet regnskapsføres investering i tilknyttede selskaper til anskaffelseskost og inkluderer goodwill (som er redusert ved eventuelle senere nedskrivninger). Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringene sammen med andel av ikke resultatførte egenkapitalendringer. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at total balanseført verdi av investeringene blir negativ (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har påtatt seg forpliktelser eller avgitt garantier for det tilknyttede selskapets forpliktelser. Konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper elimineres. Det samme gjelder for urealiserte tap med mindre transaksjonen tilsier en nedskrivning av den overførte eiendelen. Der det har vært nødvendig er regnskapsprinsipper i de tilknyttede selskaper endret for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 2.3 Omregning av utenlandsk valuta Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet er presentert i NOK som er både den funksjonelle og presentasjonsvalutaen til mor-, datter- og tilknyttet selskap. Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til NOK ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner resultatføres. Pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt omregnes til kursen på balansedagen og resultatføres. 7

8 2.4 Varige driftsmidler Tomter og bygninger består hovedsakelig av forretningsbygg. Det er valgt å benytte kost-modell for verdsettelse av varige driftsmidler. Overgangsregelen etter IFRS 1 om å bruke virkelig verdi som kost pr er i den forbindelse benyttet. Verdsettelse av tomter og bygninger er utført av eksterne uavhengige takstmenn, med fradrag for etterfølgende avskrivninger på bygninger. Øvrige varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost. Tomter avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid, som er: Tomter Bygninger Maskiner Kjøretøy Inventar Avskrives ikke år år 3-5 år 3-8 år Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Vesentlige enkeltdeler av eiendommen er dekomponert og har ulik utnyttbar levetid. Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. 2.5 Immaterielle eiendeler Goodwill Goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet og er forskjellen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill ved oppkjøp av datterselskap er klassifisert som immateriell eiendel. Goodwill ved kjøp av andel i tilknyttede selskaper er inkludert i investeringer i tilknyttede selskaper. Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag av nedskrivninger, jfr. IFRS 3. Edb programvare Kjøpt edb programvarer balanseføres til anskaffelseskost (inkludert utgifter til å få programmene operative) og avskrives over forventet utnyttbar levetid (5 år). I hovedsak består disse immaterielle eiendeler av GAP-prosjektet fra vår systemleverandør SDC. Banken har ikke egne utgifter til utvikling eller vedlikehold av programvarer eller andre immaterielle eiendeler. 2.6 Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid avskrives ikke og vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig kontantstrømmer ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill). 2.7 Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler klassifiseres i følgende kategorier: til virkelig verdi over resultatet, lån og fordringer, samt eiendeler tilgjengelige for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse. Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet Denne kategorien har to underkategorier: finansielle eiendeler holdt for handelsformål, og finansielle eiendeler som initielt er valgt å føre til virkelig verdi over resultatet. En finansiell eiendel er klassifisert i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger, eller dersom ledelsen velger å klassifisere den i denne kategorien. Kortsiktige aksjeplasseringer klassifiseres i denne kategorien. Derivater klassifiseres også som holdt for handelsformål, med mindre de er en del av en sikring. Lån og fordringer Lån og fordringer er blant annet utlån og øvrige finansielle eiendeler som ikke er notert i et aktivt marked og som ikke er definert som eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultat eller finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Det skilles ikke mellom omløp- eller anleggsmidler i oppstillingsplan for bank. 8

9 Utlån, tap og tapsvurderinger Utlån måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes utlån til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden. Dersom det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall foretas nedskrivning for verdifallet. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs, og utsettelser og mangler ved betalinger, ansees alle som objektive bevis på at fordringen må nedskrives. Objektive bevis for at en gruppe av utlån har verdifall er negative endringer i betalingsstatus til kunder i gruppen, eller nasjonale eller lokale økonomiske forhold som korrelerer med mislighold i utlånsgruppen. Nedskrivningen utgjør forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer. Nedskrivning på grupper av utlån er foretatt ved å inndele kundemassen i bransjer. Engasjementsvurdering foretas ved utgangen av hvert kvartal. Alle engasjement hvor det foreligger manglende termininnbetaling (f.o.m. 1. termin) på lån, og overtrekk på kreditter gjennomgås og vurderes. Et engasjement defineres som misligholdt 90 dager etter manglende terminbetaling/overtrekk. Ved mislighold (eller tidligere) vurderes de sikkerheter som er deponert for engasjementet. Sikkerheter vurderes til påregnelig salgspris redusert med salgskostnader. Differansen mellom pålydende og neddiskontert forventet kontantstrøm nedskrives. Tilbakeførte renter på nedskrevne lån utgjør for 2006 og 886 for Bokførte renter på nedskrevne utlån utgjør 648 for 2006 og 92 for 2007, dvs. netto tilbakeførte renter på 914 for 2006 og 794 i Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. I denne kategorien inngår vår portefølje av obligasjoner, samt aksjeinvesteringer vi ikke har til hensikt å selge innen 12 måneder etter balansedagen. Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på transaksjonstidspunktet, som er den dagen selskapet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet balanseføres første gang til virkelig verdi pluss transaksjonskostnader. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet føres etter første gangs balanseføring til virkelig verdi i balansen. Utlån og fordringer regnskapsføres til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av poster i kategorien finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, inkludert renteinntekt og utbytte, medtas i resultatregnskapet under netto gevinster/tap finansielle instrumenter i den perioden de oppstår. Når verdipapirer klassifisert som tilgjengelig for salg selges, føres samlet verdiregulering som er ført i egenkapitalen over resultatet som gevinst eller tap fra investeringer i verdipapirer. På hver balansedag vurderer selskapet om det finnes objektive momenter som tyder på verdiforringelse av enkelte eller grupper av finansielle eiendeler. For aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg, vil et betydelig eller langvarig fall i virkelig verdi under anskaffelseskost være en indikator på at aksjen er verdiforringet. Dersom slike objektive momenter forligger for finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, blir det samlede tapet målt som differansen mellom anskaffelseskost og virkelige verdi, fratrukket eventuell verdiforringelse på den finansielle eiendelen som tidligere er ført i resultatregnskapet tatt ut av egenkapitalen og regnskapsført i resultatregnskapet. Verdiforringelse på aksjer og tilsvarende instrumenter ført i resultatregnskapet reverseres ikke gjennom resultatregnskapet. Verdivurdering Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på omsetningskurs på balansedagen. Omsetningskursen som benyttes for finansielle eiendeler er gjeldende kjøpskurs; for finansielle forpliktelser benyttes gjeldende salgskurs. Konsernet bruker ulike metoder og gjør forutsetninger basert på markedsforholdene som eksisterer på hver balansedag. For langsiktige forpliktelser benyttes omsetningskurs for det aktuelle instrument eller for et lignende instrument. Andre teknikker, slik som diskontert verdi på fremtidige kontantstrømmer benyttes for å fastsette virkelig verdi for øvrige finansielle instrumenter. Virkelig verdi på finansielle instrumenter tilgjengelig for salg, fastsettes for obligasjoner av Terra Fondsforvaltning. For aksjer som ikke handles på regulert marked benyttes siste omsatte kurs, evt. bokført verdi av egenkapital. Verdien på aksjene i Terra Gruppen er spesielt vurdert ved utgangen av året. Det er foretatt en verdivurdering av Terra Gruppen som ligger høyere (eksklusive Terra Securities), men vi har likevel valg å vurdere virkelig verdi til sist omsatte kurs på aksjen. Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi, verdsettes til amortisert kost. 9

10 Finansielle derivater Banken har finansielle derivater for å sikre seg mot rente- og valutarisiko. Ved første gangs innregning måles derivater til virkelig verdi. Virkelig verdi på derivater beregnes som nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer. Dette beregnes av ekstern finansiell institusjon Vi har ikke derivater som inngår i en regnskapsmessig sikring. Endringer i virkelig verdi på derivater resultatføres under netto gevinst på finansielle instrumenter til virkelig verdi. 2.8 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig forfallstid. 2.9 Utsatt skattefordel Skattekostnaden er beregnet i samsvar med de skattemessige lover og regler som er vedtatt, eller i hovedsak er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten Pensjonsforpliktelser og bonusordninger overfor ansatte Pensjonsforpliktelser Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper eller pensjonskasser, fastsatt basert på periodiske aktuarberegninger. Morselskapet har ytelsesplaner, mens datterselskapet har innskuddsplaner. En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert for ikke balanseførte estimatavvik. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger. Forutsetningen om diskonteringsrente er fastsatt med utgangspunk i 10- års statsobligasjonsrente på balansedagen, med tillegg av et påslag for løpetid for å hensynta at forpliktelsen har lengre løpetid enn ti år. Påslaget tilsvarer rentedifferansen mellom 10- og 30-års statsobligasjon i det internasjonale markedet. Estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene blir regnskapsført mot egenkapitalen i oppstillingen over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer i den perioden de oppstår. Endringer i pensjonsplanens ytelser kostnadsføres eller inntektsføres løpende i resultatregnskapet, med mindre rettighetene etter den nye pensjonsplanen er betinget av at arbeidstakeren blir værende i tjeneste i en spesifisert tidsperiode (opptjeningsperioden). I dette tilfellet amortiseres kostnaden knyttet til endret ytelse lineært over opptjeningsperioden. Ved innskuddsplaner, betaler konsernet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. Forskuddsbetale innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. Bonusordning Banken regnskapsfører en forpliktelse og en kostnad for bonuser og overskuddsdeling basert på en beregning som tar hensyn til resultat før tap etter visse justeringer. Banken regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige forpliktelser Inntektsføring / Kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i regnskapet etter hvert som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Etablerings- og depotgebyr som privatpersoner og næringslivskunder belastes ved låneopptak, amortiseres over lånets løpetid ihht. utlånsforskriften. Dog foretas en manuell tilpasning til amortiseringen. Dette inntil ny funksjonalitet er på plass i banksystemet. Vi har gjort en antakelse om en lineær fordeling av gebyrene, og satt opp en beregning som tilsier at inntektsføringen av gebyrinntekter delvis tilbakeføres og senere inntektsføres over 10

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Noter til regnskapet. Årsrapport 2012

Noter til regnskapet. Årsrapport 2012 Noter til regnskapet Note 1 3 Generell informasjon 2 4 Regnskapsprinsipper IFRS 3 11 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper 4 13 Segmentinformasjon 5 16 Kapitaldekning

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK

Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2003 STYRETS BERETNING FOR 2003 Norsk økonomi Ved inngangen til 2004 er norsk økonomi igjen i bedring. Mens vi ved inngangen til 2003 opplevde

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning Årets rapport 2014 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 2 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 2 Innholdsfortegnelse Side Styrets beretning for 2014... 3 Resultatregnskap 2014... 8 Balanse 2014... 9 Kontantstrøm 2014... 11 Noter... 12

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

KLP Banken AS årsrapport 2010

KLP Banken AS årsrapport 2010 KLP Banken AS årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 KLP BANKEN AS Innhold Styrets beretning 5 Regnskap KLP Banken konsern Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Egenkapitaloppstilling 13

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2010 112. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2010 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer