Høring - forslag til endring i kommuneloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - forslag til endring i kommuneloven"

Transkript

1 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep OSLO Vår ref.: 2010/ /2010 Deres ref.: 10/ ERA Dato: Høring - forslag til endring i kommuneloven Viser til deres høring brev av med frist Vedlagt følger protokollen fra Fylkestinget av sammen med saksfremlegget. Fylkestingets vedtak : Fylkestinget i Østfold vedtar følgende uttalelse til høringsnotat Høyring endringar i kommunelova : Notatet gir en god gjennomgang og drøftelse av hvilke endringer som bør gjennomføres i kommuneloven som en oppfølging av lokaldemokratimeldingen. Forslagene som fremmes har mer preg av justeringer, presiseringer og pedagogiske grep i en retning som også er innenfor nåværende lov, enn grunnleggende prinsipielle endringer. Dette er bra, og vil øke bevisstheten rundt rollefordelingen i fylkeskommunen og politikernes demokratiske ansvar. Nedenfor kommenteres noen av temaene i høringsnotatet. For øvrig vises det til saksfremlegget i vedlegg. 1. Forslaget om å kreve 2/3 flertall for endringer i antallet fylkestingsrepresentanter er ikke problematisk selv om det representerer et avvik fra det alminnelige flertallsprinsippet som gjelder for fylkeskommunale vedtak. Østfold fylkeskommune mener likevel at en endring av minimumsgrensene for antall representanter i tilstrekkelig grad kunne ivareta de lokaldemokratiske hensynene. 2. Krav om vedta delegasjonsreglementet på nytt i starten av hver valgperiode vil øke fylkestingets bevissthet om egen kompetanse, og bidra til en mer helhetlig og levende delegasjon - og fullmaktsstruktur. Østfold fylkeskommune støtter forslaget, og slutter seg til den fristen som departementet foreslår. 3. Forslaget om at det som hovedregel skal være en politisk innstilling til vedtak i folkevalgte organer, er i overensstemmelse med det som allerede praktiseres i Østfold fylkeskommune når det gjelder behandlingen i fylkestinget. Fylkestinget mener at et pålegg om at fylkestinget aktivt skal ta stilling til innstillingsinstituttet er tilstrekkelig for å øke bevisstheten om det politiske ansvaret. 4. Ønsket om å lovregulere en alternativ måte å etablere fylkesråd på, har ikke Østfold fylkeskommune noen merknader til. Kommunikasjonsstaben Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg E-post: sentralpost@ostfoldfk.no Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett: Telefon: , Telefaks: Org.nr.:

2 2 Østfold fylkeskommune slutter seg til departementets vurdering om at det ikke er vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser av forslaget. Med hilsen Geir Runar Johannessen fylkesdirektør Olav Nyhus rådgiver

3 Møteprotokoll Dag 2 Utvalg: Fylkestinget Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00 PS 76/2010 Høring. Forslag til endringer i kommuneloven Fylkesrådmannens forslag til innstilling Fylkestinget i Østfold vedtar følgende uttalelse til høringsnotat Høyring endringar i kommunelova : Notatet gir en god gjennomgang og drøftelse av hvilke endringer som bør gjennomføres i kommuneloven som en oppfølging av lokaldemokratimeldingen. Forslagene som fremmes har mer preg av justeringer, presiseringer og pedagogiske grep i en retning som også er innenfor nåværende lov, enn grunnleggende prinsipielle endringer. Dette er bra, og vil øke bevisstheten rundt rollefordelingen i fylkeskommunen og politikernes demokratiske ansvar. Nedenfor kommenteres noen av temaene i høringsnotatet. For øvrig vises det til saksfremlegget i vedlegg. 1. Forslaget om å kreve 2/3 flertall for endringer i antallet fylkestingsrepresentanter er ikke problematisk selv om det representerer et avvik fra det alminnelige flertallsprinsippet som gjelder for fylkeskommunale vedtak. Østfold fylkeskommune mener likevel at en endring av minimumsgrensene for antall representanter i tilstrekkelig grad kunne ivareta de lokaldemokratiske hensynene. 2. Krav om vedta delegasjonsreglementet på nytt i starten av hver valgperiode vil øke fylkestingets bevissthet om egen kompetanse, og bidra til en mer helhetlig og levende delegasjon- og fullmaktsstruktur. Østfold fylkeskommune støtter forslaget, og slutter seg til den fristen som departementet foreslår. 3. Forslaget om at det som hovedregel skal være en politisk innstilling til vedtak i folkevalgte organer, er i overensstemmelse med det som allerede praktiseres i Østfold fylkeskommune når det gjelder behandlingen i fylkestinget. Fylkestinget mener at et pålegg om at fylkestinget aktivt skal ta stilling til innstillingsinstituttet er tilstrekkelig for å øke bevisstheten om det politiske ansvaret. Dersom det er ønskelig med politisk innstilling i saker til alle folkevalgte organer, anbefaler Fylkestinget i Østfold at det innføres parlamentarisme som styringsform. 4. Ønsket om å lovregulere en alternativ måte å etablere fylkesråd på, har ikke Østfold fylkeskommune noen merknader til. Østfold fylkeskommune slutter seg til departementets vurdering om at det ikke er vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser av forslaget. Fylkestingets behandling: Saksordfører: Monica Gåsvatn (FrP) Representanten Ove Virik Jørgensen (FrP) framsatte følgende endringsforslag: 1

4 Punkt 1, 1. setning: Det foreslås at vedtak om å endre antall representanter i kommunestyre/fylkesting må treffes med alminnelig flertall. Representanten Sindre Westerlund Mork (V) framsatte følgende tilleggsforslag: Punkt 3, ny siste setning: Dersom det er ønskelig med politisk innstilling i saker til alle folkevalgte organer, anbefaler Fylkestinget i Østfold at det innføres parlamentarisme som styringsform. Votering: Fylkesutvalgets innstilling, innledning og avslutning ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering ble fylkesutvalgets innstilling punkt 1, 1. setning vedtatt med 18 mot 14 stemmer (FrP, H, V, Uavh.) avgitt for Ove Virik Jørgensens forslag. Sindre Westerlund Morks forslag fikk 1 stemme og falt (V). Fylkesutvalgets innstilling punktene 1, 2. setning, 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Fylkestingets vedtak : Fylkestinget i Østfold vedtar følgende uttalelse til høringsnotat Høyring endringar i kommunelova : Notatet gir en god gjennomgang og drøftelse av hvilke endringer som bør gjennomføres i kommuneloven som en oppfølging av lokaldemokratimeldingen. Forslagene som fremmes har mer preg av justeringer, presiseringer og pedagogiske grep i en retning som også er innenfor nåværende lov, enn grunnleggende prinsipielle endringer. Dette er bra, og vil øke bevisstheten rundt rollefordelingen i fylkeskommunen og politikernes demokratiske ansvar. Nedenfor kommenteres noen av temaene i høringsnotatet. For øvrig vises det til saksfremlegget i vedlegg. 1. Forslaget om å kreve 2/3 flertall for endringer i antallet fylkestingsrepresentanter er ikke problematisk selv om det representerer et avvik fra det alminnelige flertallsprinsippet som gjelder for fylkeskommunale vedtak. Østfold fylkeskommune mener likevel at en endring av minimumsgrensene for antall representanter i tilstrekkelig grad kunne ivareta de lokaldemokratiske hensynene. 2. Krav om vedta delegasjonsreglementet på nytt i starten av hver valgperiode vil øke fylkestingets bevissthet om egen kompetanse, og bidra til en mer helhetlig og levende delegasjon - og fullmaktsstruktur. Østfold fylkeskommune støtter forslaget, og slutter seg til den fristen som departementet foreslår. 3. Forslaget om at det som hovedregel skal være en politisk innstilling til vedtak i folkevalgte organer, er i overensstemmelse med det som allerede praktiseres i Østfold fylkeskommune når det gjelder behandlingen i fylkestinget. Fylkestinget mener at et pålegg om at fylkestinget aktivt skal ta stilling til innstillingsinstituttet er tilstrekkelig for å øke bevisstheten om det politiske ansvaret. 4. Ønsket om å lovregulere en alternativ måte å etablere fylkesråd på, har ikke Østfold fylkeskommune noen merknader til. Østfold fylkeskommune slutter seg til departementets vurdering om at det ikke er vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser av forslaget. Følgende hadde ordet i saken: Monica Gåsvatn, Ove Virik Jørgensen, Elisabeth Løland, Sindre Westerlund Mork og Eirik Milde. 2

5 Saksnr.: 2010/10425 Løpenr /2010 Klassering: 024 Saksbehandler: Olav Nyhus Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget Fylkestinget Høring. Forslag til endringer i kommuneloven Vedlegg 1. Høringsbrev av Utrykket vedlegg: 2. Høringsnotat endringer i kommunelova. Utrykket vedlegg: g---endringar-i-kommunelova/hoyringsnotat.html?id= Bakgrunn for saken Kommunal- og regionaldepartementet kommer i høringsnotatet med forslag til enkelte endringer i kommuneloven. Tre av forslagene er en oppfølging av forslagene fra regjeringen i St.meld. nr. 33 ( ) Eit sterkt lokaldemokrati. Etter forslag fra Oslo kommune fremmes det også et forslag om å lovhjemle en alternativ måte å danne kommuneråd på. Høringsfristen er 6. desember Fakta Det er i forslaget benyttet benevnelsene kommune, kommunestyrerepresentant og kommuneråd, men de omfatter også fylkeskommune, fylkestingsmedlem og fylkesråd. Departementet legger fram forslag om følgende lovendringer: 1. Krav om kvalifisert flertall for å endre antallet kommunestyrerepresentanter 2. Krav om at nytt delegasjonsreglementet skal vedtas i hver valgperiode 3. Lovfeste at det som hovedregel skal være politisk innstilling i saker som behandles av folkevalgte organer, men at kommunestyret kan gjøre unntak fra hovedregelen 4. Lovfeste alternativ måte å danne kommuneråd på ved at kommunestyret kan vedta en ordning som gir ordføreren rett og plikt til å utpeke kommunerådsleder som får i oppdrag å danne kommuneråd Fylkesrådmannens vurdering 1. Det foreslås at vedtak om å endre antall representanter i kommunestyre/fylkestinget må treffes med 2/3 flertall. Bakgrunnen for at det foreslås krav om kvalifisert flertall for å endre antallet kommunestyrerepresentanter, er at det har vært en sterk nedgang i antallet slike representanter, og også antallet andre politiske verv i kommunene bl.a. som en følge av

6 2 innføring av hovedutvalg. Det er et mål med reguleringen å redusere nedgangen i antallet kommunestyrerepresentanter, selv om forslaget også omfatter de tilfellene det foreslås en økning i antallet representanter. Ønsket om å begrense reduksjonen i antallet kommunestyrerepresentanter er forankret i lokaldemokratiske hensyn, og risikoen for å redusere kommunestyrets legitimitet. Departementet viser til at lokaldemokratimeldingen i hovedsak fokuserer på kommuner og ikke fylkeskommuner. Likevel legges det til grunn at de samme hensynene langt på vei gjør seg gjeldende for fylkesnivået. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at tilnærningen og vurderingene framstår som relevante og fornuftige. Videre synes det fornuftig, også av hensynet til lik regulering, at den foreslåtte lovendringen gjøres gjeldende også ved endring av antallet representanter til fylkestinget. Fylkesrådmannen spør seg likevel om ikke minimumsgrensene for antall representanter er tilstrekkelig for å ivareta de lokaldemokratiske hensynene, og at man eventuelt burde vurdere å endre disse. 2. Det foreslås at det nye kommunestyret/fylkestinget skal vedta delegasjonsreglementet på nytt i starten av hver valgperiode. På bakgrunn av den store saksmengden mange kommuner har, og de mange avgjørelsene som må treffes, må det vedtas et delegasjonsreglement. Fylkestinget/kommunestyret kan etter kommuneloven i stor grad delegere myndighet til formannskapet/fylkesutvalget, eller faste utvalg som er opprettet. Videre er det også hjemmel for folkevalgt organ å delegere til administrasjonssjefen. Utgangspunktet er at fylkestinget har ansvar for alle saker som fylkeskommunen behandler. Derfor er det sentralt at fylkestinget har et bevisst forhold til hvilke saker og beslutninger det delegerer til administrasjonen og andre organ. Meningen med å innføre en plikt til å vedta nytt delegasjonsreglement, er at fylkestinget skal vurdere hvilke saker det vil håndtere, og hvilke saker det vil delegere til administrasjonen eller faste utvalg. Departementet viser til at reglementet skal inneholde fylkestinget/kommunestyrets samlete delegasjon av avgjørelsesmyndighet; både til andre folkevalgte og administrasjonssjefen. Det bør også vurdere om faste utvalg skal kunne delegere den tildelte myndigheten videre som et element i behandlingen. Politikernes ombudsrolle, ordførerens rolle og arbeidsformene i fylkestinget, kan være temaer i drøftingen av delegasjonsvedtaket. Delegasjonsvedtaket er en viktig sak for fylkestinget med mye politikk og sentrale vurderinger. Fylkesrådmannen ser at den foreslåtte endringen kan klargjøre fylkeskommunens delegasjons- og fullmaktsstruktur, og gjøre den mer bevisst, helhetlig og levende for hver ny valgperiode Det oppstår her et særskilt spørsmål om frist for å vedta nytt delegasjonsreglement, som departementet ber om høringsinstansenes syn på. Det vises til at selv om en slik frist oversittes, fører ikke det til at vedtaket blir ugyldig. Konsekvensen blir heller ikke at fylkeskommunen blir uten reglement, men eksisterende reglement gjelder fram til et nytt er vedtatt. Det er ikke noe pålegg om å vedta et nytt reglement i den forstand at det gamle ikke kan revideres eller eventuelt videreføres uendret. Poenget er at delegasjonsreglementet skal vurderes med et friskt blikk. I forhold til hvilken frist som skal settes, er det flere hensyn som må veies opp mot hverandre. På den ene siden bør nytt delegasjonsreglement behandles tidlig i perioden slik at det nye fylkestinget blir bevisst organisasjonens rolle- og maktfordeling. På den annen side kan dette være en krevende øvelse som ikke bør sammenfalle med bl.a. konstituering og behandling av neste års budsjett. Tidsfristen må settes slik at delegasjonsreglementet kan få den grundige gjennomgangen det fortjener så snart som mulig. Departementet foreslår som frist 1. juli året etter valget. Fylkesrådmannen vurderer det slik at fristen må settes slik at nye folkevalgte har fått tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper for behandlingen. Innen 1. juli vil fylkestinget ha

7 3 gjennomført en budsjettbehandling, og ha vært igjennom mye av folkevalgtopplæringen. Både dette og de hensynene det for øvrig er vist til synes tilstrekkelig ivaretatt ved den foreslåtte fristen. 3. Det foreslås at vedtak i folkevalgte organ som hovedregel bør gjøres på grunnlag av politisk innstilling. Forslaget om at det som hovedregel skal være politisk innstilling som grunnlag for vedtak i folkevalgte organ, er tuftet på et ønske om å vitalisere den politiske debatten. Slik det er i dag er det en utbredt praksis at administrasjonssjefen står for innstillingen til vedtak i folkevalgte organ. Det er uheldig dersom det bygger på en misforståelse om at administrasjonssjefen har en automatisk rett til å innstille. Departementet viser til at forslaget vil bidra til et tydeligere skille mellom politikk og administrasjon, og at en slik regulering vil legge til rette for at administrasjonssjefen ikke opptrer som politisk aktør. Departementet drøfter også om det vil være tilstrekkelig å pålegge fylkestinget å ta stilling til innstillingsinstituttet, men legger til grunn at det bør være en lovbestemt hovedregel med politisk innstilling. Siden dette er en hovedregel, åpnes det for at fylkestinget generelt, eller i den enkelte sak, kan gi fullmakt til administrasjonssjefen å formulere innstillingen. På den måten legges det til grunn at fylkestinget blir seg bevisst sin frihet til å avgjøre hvem som skal innstille i saker til vedtak i fylkestinget eller andre folkevalgte organ. Fylkesrådmannen mener at dette i hovedsak er slik som det praktiseres i Østfold fylkeskommune også per i dag når fylkestinget skal treffe vedtak. Når det gjelder innstilling til vedtak i fylkesutvalg og andre komiteer og råd, er det i alminnelighet administrasjonssjefen som innstiller. Slik fylkesrådmannen ser det vil en lovregulering som pålegger fylkestinget å aktivt ta stilling til hvem som skal innstille for komiteer og råd, være tilstrekkelig for å ivareta de hensynene departementet peker på. Dersom det er ønskelig med politisk innstilling i saker til alle folkevalgte organer, anbefaler fylkesrådmannen at det innføres parlamentarisme. 4. Det foreslås en alternativ måte å etablere fylkesråd/kommuneråd der parlamentarisk styreform er valgt. Forslaget innebærer ingen endring av nåværende regulering, men en alternativ ordning som kan vedtas av fylkestinget. Det vil være fylkestinget selv som avgjør om fylkesråd skal dannes ved valg etter gjeldende regler, eller om fylkesordføreren på fylkestingets vegne skal gi en kandidat i oppdrag å danne nytt fylkesråd. Valget avgjør hvilket sett av regler som gjelder, og fylkeskommunen kan ikke følge enkeltregler fra det andre regelsettet. Fylkestinget kan imidlertid når som helst vedta at danning av fylkesråd skal skje etter den andre ordningen, eller gå tilbake til ordinær styringsform. Departementet viser til at selv om den ordningen som nå foreslås ligner på den nasjonale parlamentaristiske ordningen, får den ingen innvirkning på prinsippet om at fylkestinget har status som det øverste organet i fylkeskommunen. Fylkesrådet vil ikke ha utøvende makt som regjeringen, men vil bare kunne utøve makt der det er delegert fra fylkestinget. Fylkesrådmannen synes det er vanskelig å ha sterke meninger om dette siden parlamentarisk styreform ikke har vært praktisert i Østfold fylkeskommune. Forslaget presenteres som et initiativ fra Oslo kommune. Fylkesrådmannens forslag til innstilling Fylkestinget i Østfold vedtar følgende uttalelse til høringsnotat Høyring endringar i kommunelova : Notatet gir en god gjennomgang og drøftelse av hvilke endringer som bør gjennomføres i kommuneloven som en oppfølging av lokaldemokratimeldingen. Forslagene som fremmes har mer preg av justeringer, presiseringer og pedagogiske grep i en retning som også er innenfor

8 4 nåværende lov, enn grunnleggende prinsipielle endringer. Dette er bra, og vil øke bevisstheten rundt rollefordelingen i fylkeskommunen og politikernes demokratiske ansvar. Nedenfor kommenteres noen av temaene i høringsnotatet. For øvrig vises det til saksfremlegget i vedlegg. 1. Forslaget om å kreve 2/3 flertall for endringer i antallet fylkestingsrepresentanter er ikke problematisk selv om det representerer et avvik fra det alminnelige flertallsprinsippet som gjelder for fylkeskommunale vedtak. Østfold fylkeskommune mener likevel at en endring av minimumsgrensene for antall representanter i tilstrekkelig grad kunne ivareta de lokaldemokratiske hensynene. 2. Krav om vedta delegasjonsreglementet på nytt i starten av hver valgperiode vil øke fylkestingets bevissthet om egen kompetanse, og bidra til en mer helhetlig og levende delegasjon- og fullmaktsstruktur. Østfold fylkeskommune støtter forslaget, og slutter seg til den fristen som departementet foreslår. 3. Forslaget om at det som hovedregel skal være en politisk innstilling til vedtak i folkevalgte organer, er i overensstemmelse med det som allerede praktiseres i Østfold fylkeskommune når det gjelder behandlingen i fylkestinget. Fylkestinget mener at et pålegg om at fylkestinget aktivt skal ta stilling til innstillingsinstituttet er tilstrekkelig for å øke bevisstheten om det politiske ansvaret. Dersom det er ønskelig med politisk innstilling i saker til alle folkevalgte organer, anbefaler Fylkestinget i Østfold at det innføres parlamentarisme som styringsform. 4. Ønsket om å lovregulere en alternativ måte å etablere fylkesråd på, har ikke Østfold fylkeskommune noen merknader til. Østfold fylkeskommune slutter seg til departementets vurdering om at det ikke er vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser av forslaget. Sarpsborg, 1. november 2010 Atle Haga fylkesrådmann Geir R. Johannessen fylkesdirektør

Administrasjonssjefen Kommuneadvokaten

Administrasjonssjefen Kommuneadvokaten Administrasjonssjefen Kommuneadvokaten Kommunal- og regionaldepartementet Pb 8129 Dep 0032 OSLO Deres ref: 10/2126 Vår ref: BJSA 2009/452 Dato: 30.11.2010 Høring - forslag til endringer i kommuneloven

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor Kommunal- og regionaldepartementet Dato: 30.11.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/01904-3 201003942-7 Spesialrådgiver Helene Solbakken, 23 46 14

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 15.11.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Høring. Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom

Høring. Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom Saksnr.: 2013/6567 Løpenr.: 61162/2013 Klassering: 030 Saksbehandler: Olav Nyhus Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 15.10.2013 Fylkesutvalget 17.10.2013

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/34209 10/3847-2 / FE-000, TI-&13 Saksbehandler: Helge Skatvedt Forslag til endringer i kommuneloven - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 25.10.2010 076/10 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

Saksfremlegg. Saksutredning: Arkivsak: 10/ Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum

Saksfremlegg. Saksutredning: Arkivsak: 10/ Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg Arkivsak: 10/4860-2 Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Sørum kommune gir følgende uttalelse til forslag til endringer i kommuneloven:

Detaljer

Melding om vedtak. Høringsuttalelse. Endring i plan- og bygningsloven

Melding om vedtak. Høringsuttalelse. Endring i plan- og bygningsloven Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 2013/7747-77943/2013 Deres ref.: Dato: 25.11.2013 Melding om vedtak. Høringsuttalelse. Endring i plan- og bygningsloven MD underrettes med

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN

HØRING - ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN FYLKESRÅDMANNEN Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Saksbehandler: Anne Hauge Fagernes Deres ref.: Vår dato: 09.10.2008 Direkte tlf.: 37017331 Vår ref.: 2008/1599- Arkivnr.:

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til høringsuttalelsen, som den framgår av saksutredningen.

Fylkestinget slutter seg til høringsuttalelsen, som den framgår av saksutredningen. Saknr. 10/570-4 Ark.nr. 040 &00 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slutter seg til høringsuttalelsen, som den framgår av

Detaljer

Ny Kommunelov, byggesteiner i styringsmodellene

Ny Kommunelov, byggesteiner i styringsmodellene Notat 1 underutvalg styringsform møte 20 mars Ny Kommunelov, byggesteiner i styringsmodellene Loven trer i kraft ved konstituering av det nye fylkestinget. Formålet med loven er å fremme det kommunale

Detaljer

Høringsuttalelse - Oppheving av kommuneloven kapittel 5 B samkommune

Høringsuttalelse - Oppheving av kommuneloven kapittel 5 B samkommune Fylkesrådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: ANLIN Telefon (direkte): 37017331 Deres ref.: Vår ref.: 2010/1646-9 Vår dato: 13.03.2015 Løpenr.: 9314/2015

Detaljer

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen.

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 30.09.2010 L.nr. 27215/2010 Arkiv: 2010/3501-026/&13

Detaljer

Byrådets innspill til høringsuttalelse vedrørende forslag fra Kommunal- og regiondepartementet om endringer i kommuneloven

Byrådets innspill til høringsuttalelse vedrørende forslag fra Kommunal- og regiondepartementet om endringer i kommuneloven Dato: 7. oktober 2010 Byrådssak 489/10 Byrådet Byrådets innspill til høringsuttalelse vedrørende forslag fra Kommunal- og regiondepartementet om endringer i kommuneloven BJOL SARK-031-201008252-16 Hva

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/ Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/2100-21752/2016 Deres ref. 15/2029-50 Postboks 8112 Dep Arkiv 031 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Møtested: Fylkeshuset, Kongsten Tidspunkt: 11.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69 11 74 01 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

LØRENSKOG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

LØRENSKOG KOMMUNE Sentraladministrasjonen LØRENSKOG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Tor Kalleberg Direkte telefon: 67 93 40 08 Deres ref.: Vår ref.: 06/4052-28/10/33885

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Saksfremlegg Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Landbruks og matdepartementet Vår ref.: 127233/2016-2016/9958 Digital opplastning Deres ref.: Dato: 20.09.2016 Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten

Detaljer

Kunngjøring av vedtak. Forespørsel om områderegulering til næringsformål

Kunngjøring av vedtak. Forespørsel om områderegulering til næringsformål ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 48/008; f_5 151 #1 297 b5ae9d9f-deb3«45f8 ab4 b 6494b l 01 869913 SARPSBORG KOMMUNE Postboks 237 1702 SARPSBORG Vår ref.: 62701/2018-2018/4933 Deres ref.: Dato: 20.04.2018 Kunngjøring

Detaljer

Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Miljøverndepartementet Vår ref.: - Deres ref.: Dato: Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Vedlagt følger protokoll fra politisk behandling i Østfold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 OPPNEVNING AV KOMITÉ MED SIKTE PÅ REVISJON AV KRAGERØ KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Kunngjøring. Høringsuttalelse. Endring i Plan- og bygningsloven

Kunngjøring. Høringsuttalelse. Endring i Plan- og bygningsloven NTL KOMMUNAL- OG Vår ref.: 184746/2016-2016/11017 MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Postboks 8112 Dep Deres ref.: 0032 OSLO Dato: 16.12.2016 Kunngjøring. Høringsuttalelse. Endring i Plan- og bygningsloven Sak

Detaljer

Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen

Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen Melding om vedtak Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelingen, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Partnerskap for naturrestaurering

Partnerskap for naturrestaurering NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vår ref.: 220380/2017-2017/11846 ØSTFOLD Postboks 31 Deres ref.: 1891 RAKKESTAD Dato: 13.12.2017 Partnerskap for naturrestaurering Fylkestinget behandlet den 6. desember

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2008/716/3/014 Jarle Bjørn Hanken,

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2008/716/3/014 Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand kommune Kommunal- og Regionaldepartementet Pb 8112 Dep 0032 Oslo Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2008/716/3/014 Jarle Bjørn Hanken, 37199 510 16.09.2008 Høringsuttale

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Møteinnkalling Rev. 02.10.15 endret saknummer, økt med 1 Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.10.2015 Tid: 17:00 Faste medlemmer av det nyvalgte kommunestyret for perioden

Detaljer

Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova Journalpost.: 13/6598 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 031/13 Fylkestinget 26.02.2013 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova Sammendrag Kommunal og regionaldepartementet

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref, Dato: 2008/ /2008/TOEL Forslag til endringav valgloven og kommuneloven- horing.

Vår ref: Arkiv Deres ref, Dato: 2008/ /2008/TOEL Forslag til endringav valgloven og kommuneloven- horing. v Steinkjer kommune 8T åpen, lys og glad Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår ref: Arkiv Deres ref, Dato: 2008/4528-19536/2008/TOEL 08.09.2008 Forslag til endringav valgloven

Detaljer

Grong kommune Rådmannen

Grong kommune Rådmannen Grong kommune Rådmannen Det kongelige kommunal - og regionaldepartement Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Vår ref: L.nr. Arkiv: Deres ref: Dato: 07/1704-5-LILIN 166/08 040 &13 08.01.2008 HØRING AV FORSLAG -

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Postboks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/525 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen Servicekontor Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1406-14/010 10/2635-2 TRA Grethe Johannessen 04.02.2011 Høringssvar - forskrift om

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 16/1559-2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 16/1559-2 Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/1384-21747/2016 Deres ref. 16/1559-2 Postboks 8112 Dep Arkiv 000 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

PS 6/2011 Høring. Forslag til endringer i partiloven etter GRECOs evaluering av partifinansiering

PS 6/2011 Høring. Forslag til endringer i partiloven etter GRECOs evaluering av partifinansiering Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår ref.: 2010/14293-15563/2011 Deres ref.: 09/1375 Dato: 09.03.2011 Høring om partifinansiering Viser til Deres brev av 17.11.2010

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 7107/18 Arkivsaksnr.: 18/1007-2

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 7107/18 Arkivsaksnr.: 18/1007-2 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 7107/18 Arkivsaksnr.: 18/1007-2 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING - UTREDNING AV ENDRINGER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 Vedlegg: Saksfremlegg til kommunestyresak

Detaljer

Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov

Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov Komite for fullmakter og politisk styringssystem behandlet saken i møtet 060916 sak 48-16 og avga følgende innstilling: 1.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kommunal- og Regionaldepartementet Deres ref Vår ref RMK 2008/7719 Dato: 22.09.2008 Forslag til endringer i valgloven og kommuneloven - høring Formannskapet i Levanger behandlet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

Detaljer

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Kunnskapsdepartementet Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2008/5090-3 23.12.2008 HØRINGSUTTALELSE FRA ULLENSAKER KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I

Detaljer

Parlamentarisme. Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv

Parlamentarisme. Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv 08.06.2017 Parlamentarisme Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv 1. Parlamentarisme i kommunal sammenheng -Hva det er, hvorfor, utviklingen 2. Parlamentarisme i Oslo kommune -Organisasjonskart

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes. Parlamentarismeformen 9. februar 2017

Dosent Ingun Sletnes. Parlamentarismeformen 9. februar 2017 Dosent Ingun Sletnes Parlamentarismeformen 9. februar 2017 Innledning Styringsformene formannskap og parlamentarisme er likestilt som styringsformer Kap. 3 i kommuneloven gir særlige regler for en parlamentarisk

Detaljer

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedatt av fylkestinget 26.2.2013, sak 9/13 Kilde: Arkiv i Nordland REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedtatt av fylkestinget 26.februar 2013, sak 9/13 1 Reglement for fylkesråd 1 Fylkesråd

Detaljer

Høring. NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høring. NOU 2012:15 Politikk for likestilling Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref.: 2012/9028-326/2013 Deres ref.: Dato: 03.01.2013 Høring. NOU 2012:15 Politikk for likestilling Vi viser til deres

Detaljer

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse ARHO/2014/11-91

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse ARHO/2014/11-91 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift 1 av 5 Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 19.09.2014 ARHO/2014/11-91 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 08/ MRV 08/ / / Høring - Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 08/ MRV 08/ / / Høring - Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Sarpsborg kommune Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 08/1534-4 MRV 08/06113-5 / /250 27.11.2008 Høring - Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 8 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 56/18 Formannskapet 21.08.2018 51/18 Kommunestyret 30.08.2018 Ark.: 033 Lnr.: 10461/18 Arkivsaksnr.: 18/1007-8 Saksbehandler:

Detaljer

Valg, mandat og fremdriftsplan for politiske underutvalg

Valg, mandat og fremdriftsplan for politiske underutvalg Saksgang Møtedato Saksnr: Fellesnemnd for Troms og Finnmark 30.-31.01.2019 7/2019 Valg, mandat og fremdriftsplan for politiske underutvalg Innstilling: 1. Forslag til mandater og fremdriftsplaner med milepæler

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JHG-12/7591-2 58767/12 05.10.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Formannskapet (AU) / 06.11.12 Formannskapet /

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.)

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) Dato: 24. august 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) TSSC BYST-03-201013519-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Opplæringsavdelingen FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV - LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST - HØRINGSUTTALELSE

FYLKESRÅDMANNEN Opplæringsavdelingen FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV - LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST - HØRINGSUTTALELSE ROGALAND FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN Opplæringsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 18.12.2009 Deres ref.: 200905344 Saksbehandler:Gudveig Salte Direkte innvalg: 51 51 66 71Løpenr.

Detaljer

Saksnummer Utval Møtedato 092/16 Formannskapet

Saksnummer Utval Møtedato 092/16 Formannskapet Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 08/1467 Arkivkode: FE - 000, TI - &00 Ørjan Daltveit rådmann Høring på ny kommunelov Saksnummer Utval Møtedato 092/16 Formannskapet 03.10.2016 Rådmannen sitt

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 041 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 041 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 041 &13 Arkivsaksnr.: 12/17382-3 Dato: 17.01.13 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG OFFENTLIGHETSLOVEN Rådmannens forslag til formannskapet

Detaljer

Sentraladministrasjonen Namdalseid. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/ Aase Hynne

Sentraladministrasjonen Namdalseid. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/ Aase Hynne Namdalseid kommune Sentraladministrasjonen Namdalseid Kommunal- og regionaldepartementet Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/6712-7 Aase Hynne 19.11.2013 Lovfesting av medvirkningsordning

Detaljer

Høringsforslag til endringer av skoleåret for elever på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Høringsforslag til endringer av skoleåret for elever på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Saksnr.: 2011/13238 Løpenr. 78155/2011 Klassering: Saksbehandler: Anne May Sandvik Olsen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Høringsforslag til endringer

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN - INNFØRING AV MIDLERTIDIG DISPENSASJONSBESTEMMELSE

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN - INNFØRING AV MIDLERTIDIG DISPENSASJONSBESTEMMELSE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.01.2014 2010/5173-1948/2014 / A00/&00 Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato 14/3 Yrkesopplæringsnemnda 07.02.2014 14/3 Utdannings- og helsekomité 18.02.2014

Detaljer

Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode Avd/Seksj/Saksb Dato 11914/08 08/ &13 SA/ØK0/STR

Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode Avd/Seksj/Saksb Dato 11914/08 08/ &13 SA/ØK0/STR Eidsberg kommune Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode Avd/Seksj/Saksb Dato 11914/08 08/962 200 &13 SA/ØK0/STR 01.12.2008 HØRINGSSVAR - NY

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme

Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme Saknr. 15/8693-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme Fylkesordførers Innstilling til vedtak: Saken legges fram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning /5

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning /5 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 24.01.2017 17/5 Arkivsaksnr: 2016/7027 Klassering: V00/&13 Saksbehandler: Pål-Krister V. Langlid HØRING OM

Detaljer

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Jan Fridthjof Bernt: Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Foredrag Januarmøtet 2013 Fylkesmannen i Troms Tromsø 9. januar 2013 Utgangspunktet: Kommunaldemokrati som legmannsstyre

Detaljer

KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN

KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN 2011-2015 Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN

FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN Dato: Arkivref: 20.09.2010 2010/1646-20977/2010 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Anne Kristin Lindseth Saksnr. Utvalg Møtedato 10/144 Fylkesutvalget 05.10.2010 FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/ Eva Berg

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/ Eva Berg Aure kommune Servicekontoret Kunnskapsdepartementet Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/2705-4 Eva Berg 17.12.2008 Høringsuttalelse fra Aure kommune - Endringer i opplæringsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen) Våler kommune Kommunal og regionaldepartementet Dato: 15.09.2011 Vår ref: 11/1239-2 Deres ref: Saksbeh. tlf: Per Olav Lund Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Detaljer

Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Høringsliste Deres ref Vår ref Dato 200801322- /AKF Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) 1. Innledning Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Melding om vedtak. Innspill til regjeringens strategi for bioøkonomi

Melding om vedtak. Innspill til regjeringens strategi for bioøkonomi Nærings- og fiskeridepartementet Vår ref.: 68966/2015-2015/15145 Deres ref.: Dato: 28.08.2015 Melding om vedtak. Innspill til regjeringens strategi for bioøkonomi Vedlagt ettersendes Fylkesutvalgets vedtak.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Tidspunkt: Fylkeshuset, Sarpsborg, 02.12.2010 - Tidspunkt: Etter fylkestingets slutt Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69117402

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer

Politisk modell i den nye fylkeskommunen

Politisk modell i den nye fylkeskommunen Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/6704-38 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 06.06.2017 Fylkestinget 21.06.2017 Politisk modell i den nye fylkeskommunen 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet Saksnr.: 2016/14057 Løpenr.: 180217/2016 Klassering: A40 Saksbehandler: Mia-Iren Strålsund Stylo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2016 Høringsuttalelse. Endringer

Detaljer

Vedlagt oversendes Trondheim formannskaps behandling av ovennevnte høring i møte Kari Aarnes

Vedlagt oversendes Trondheim formannskaps behandling av ovennevnte høring i møte Kari Aarnes TRONDHEIM KOMMUNE Ordføreren Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep N-0032 OSLO Vår saksbehandler Vår ref Solfrid Ulseth 08/21653/010 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato 05.08.2008 HØRING

Detaljer

Stikkordsmessig "svar" til de fleste av kontrollspørsmål 9 om delegasjon på side 30 i oppgaveheftet

Stikkordsmessig svar til de fleste av kontrollspørsmål 9 om delegasjon på side 30 i oppgaveheftet Stikkordsmessig "svar" til de fleste av kontrollspørsmål 9 om delegasjon på side 30 i oppgaveheftet Oppgave 1 Delegasjon: kort: tildeling av myndighet til annet organ/person myndighet Gir ikke fra seg

Detaljer

Fet kommune «aennaen si«agaea r,i tairrycl a> aflriieie Rådmannskontoret

Fet kommune «aennaen si«agaea r,i tairrycl a> aflriieie Rådmannskontoret Fet kommune «aennaen si«agaea r,i tairrycl a> aflriieie Rådmannskontoret i Fet. KoMM. ()G DEP- Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Ark. Avd.. Melding om vedtak Deres ref.:/ deres

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS /16 Formannskapet PS /16 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS /16 Formannskapet PS /16 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS 07.03.2016 011/16 Formannskapet PS 09.03.2016 022/16 Kommunestyret PS 17.03.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tom Olstad

Detaljer

Nærøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Nærøy rådhus. Dato: Tidspunkt: 16:30

Nærøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Nærøy rådhus. Dato: Tidspunkt: 16:30 Nærøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 14.10.2019 Tidspunkt: 16:30 Kommunestyresalen, Nærøy rådhus Søknad om permisjon med gyldig begrunnelse må rettes til ordfører Steinar

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen 1 Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: 29.10.2015 Tid: 09:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Siv Henriette Jacobsen Andreas

Detaljer

Vedlegg: Forslag til endring i friskoleloven_ Aust-Agder fylkeskommune.doc Forslag til endring av friskoleloven - Aust-Agder fylkeskommune

Vedlegg: Forslag til endring i friskoleloven_ Aust-Agder fylkeskommune.doc Forslag til endring av friskoleloven - Aust-Agder fylkeskommune file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200605083_AAfk.htm Fra: Berg, Halvard [Halvard.Berg@aa-f.kommune.no] Sendt: 21. desember 2006 14:58 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein Emne: Forslag til endring

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Kommunal- og regionaldepartementet Statsråd: Sylvia Brustad KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 98/521 Dato: 28.4.2000 U. off. 5, 1. ledd. GJENNOMFØRING AV SAMMENSLUTNINGEN AV RAMNES KOMMUNE

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 21. desember 2011 Deres ref.:

Vår ref.: Lillehammer, 21. desember 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref.: 200702307-36 Lillehammer, 21. desember 2011 Deres ref.: Høringssvar fra Oppland fylkeskommune - forslag til endringer

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2007/13502-7-109960/2007-TEBA B00 10.12.2007 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Melding om vedtak: Høring - endringer i introduksjonsloven - introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Melding om vedtak: Høring - endringer i introduksjonsloven - introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Porsgrunn kommune Rådmannens stab Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO postmottak@bld.dep.no Deres ref. Vår ref. Dato 13/3837 14/06911-3 07.01.2015 Melding om

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om endring av inndelingsloven i forbindelse med kommunereformen og enkelte endringer i kommuneloven

Høringsuttalelse til forslag om endring av inndelingsloven i forbindelse med kommunereformen og enkelte endringer i kommuneloven Byrådssak 284/15 Høringsuttalelse til forslag om endring av inndelingsloven i forbindelse med kommunereformen og enkelte endringer i kommuneloven BJOL ESARK-03-201500255-6 Hva saken gjelder: Kommunal-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Høring forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven

Høring forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven ØVRE EIKER KOMMUNE Plan-, ressurs- og næringsseksjonen Saksbeh.: Gun Kenseth Tlf': Deres ref: Vår ref: 2007/5737-23013/2007 Ark: SAØEK : 040 Dato: 21.12.2007 Kommunal- og Regionaldepartementet Postboks

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 11/

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 11/ Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg postmottak@sarpsborg.com Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 11/04343-5 31.10.2011 Høring - forslag om endring

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER

FORRETNINGSORDEN FOR STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER FORRETNINGSORDEN FOR STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER Fastsatt av styret 24.09.2019 i henhold til lov nr. 15 av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven). 1 Styrets

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 034/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Kristoffer Forfang, Vegard Iversen og Rune Logstein møtte fra administrasjonen

Kristoffer Forfang, Vegard Iversen og Rune Logstein møtte fra administrasjonen Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 29.9 2015 Møtested: Fylkets hus Møteleder May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder) Terje Sørvik

Detaljer

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015-2019 Dato: 14.03.2019 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen, Sarpsborg rådhus Arkivsak: 18/00198 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KRØDSHERAD KOMMUNE. Saksbehandler: Stig Rune Kroken Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/1098 DELEGERINGSREGLEMENT

SAKSFRAMLEGG KRØDSHERAD KOMMUNE. Saksbehandler: Stig Rune Kroken Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/1098 DELEGERINGSREGLEMENT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Rune Kroken Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/1098 DELEGERINGSREGLEMENT Vedlegg: DELEGERINGSREGLEMENT FOR DELEGASJON PR LOV. - 190315 Saksopplysninger: Krødsherad kommunes delegasjonsreglement

Detaljer

Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2014/ /

Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2014/ / ULLENSAKER kommune Det kongelige kunnskapsdepartement Pb 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2014/4146-4 14/3104-29.08.2014 HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

Fylkestingets behandling:

Fylkestingets behandling: Fylkestingets behandling: Saksordfører: Simen Nord (H) Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet

Detaljer