Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015"

Transkript

1 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon eller e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Odd Riise NESTL AP Solbjørg Lervik MEDL AP Anne-Kari Holm MEDL SP Rolf Sigmund Klerud LEDER H Ove Virik Jørgensen MEDL FRP Sarpsborg, 27. august 2013 Rolf Sigmund Klerud Leder

2 Godkjenning av protokoll fra møtet 13. juni Saksliste Saksnr. Sakstittel Saker til behandling PS 25/2013 Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 4. september 2013 PS 26/2013 Prosjektplan "Håndtering av anbudsprosesser - rutiner og arbeidsprosesser" i ØFK PS 27/2013 Budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i ØFK 2014 PS 28/2013 Eventuelt - kontrollutvalgets møte 4. september 2013

3 Saksnr.: 2013/1 Løpenr. 135/2013 Klassering: 412 Saksbehandler: Lill Grimeli Andersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i ØFK /2013 Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 4. september 2013 Utrykte vedlegg 1 Rundskriv H-2/13 fra Kommunal- og regionaldepartementet 2 Virksomhetsplan for Akershus og Østfold fylkesrevisjon for Vedlegg 1 og 2 til virksomhetsplanen NB Unntatt offentlighet Vedlegg 1 Skatteinngang per 31. juli Melding om vedtak i FT Brev fra Akershus og Østfold fylkesrevisjon av 27. juni 2013 Fakta 1. Orientering om hovedtrekkene i ansvarlig revisors plan for regnskapsrevisjon 2013 Det fremgår av avtale om levering av regnskapsrevisjon 2013 at den valgte revisor skal gi en orientering om hovedtrekkene i årsplanen for gjennomføringen av regnskapsrevisjonen (regnskapsåret 2013) i første møte etter sommerferien. Det vil bli gitt en orientering fra Akershus og Østfold fylkesrevisjon i møtet. 2. Skatteinngang per 31. juli 2013 vedlegg 1 Faktisk skatteinngang per 31. juli ligger 22,8 mill NOK over akkumulert prognose for året Rundskriv H-2/13 fra Kommunal- og regionaldepartementet utrykt vedlegg 1 Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. egenkontroll mv. 4. Kontrollutvalgskonferansen 2014 Konferansen arrangeres 5. og 6. februar 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Se eventuelt 5. Vedtak i Fylkestinget 18. juni 2013 vedlegg 2 Melding om fylkestingets vedtak i sak 37/13 Felles (sams) veiadministrasjon på

4 fylkesveiområdet i Østfold. Vedtaket er i tråd med kontrollutvalgets innstilling. 6. Virksomhetsplan for Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) for 2013 Brev fra AØF av vedlegg 3 AØFs virksomhetsplan for 2013 utrykt vedlegg 2 Vedlegg 1 og 2 til virksomhetsplanen utrykt vedlegg 3 NB unntatt offentlighet Sekretariatslederens forslag til vedtak Informasjonen tas til orientering. Sarpsborg, 23. august 2013 Lill Grimeli Andersen sekretariatsleder

5 Saksnr.: 2013/27 Løpenr. 137/2013 Klassering: 412 Saksbehandler: Lill Grimeli Andersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i ØFK /2013 Prosjektplan "Håndtering av anbudsprosesser - rutiner og arbeidsprosesser" i ØFK Utrykte vedlegg 1 Prosjektplanen "Håndtering av anbudsprosesser rutiner og arbeidsprosesser" Vedlegg 1 Brev fra Akershus og Østfold fylkesrevisjon av 23. august 2013 Saksredegjørelse I henhold til plan for forvaltningsrevisjon er forvaltningsrevisjonsprosjektet "Håndtering av anbudsprosesser rutiner og arbeidsprosesser" i Østfold fylkeskommune bestilt for levering 16. oktober 2013 (uke 32). Av forskjellige årsaker er leveringen utsatt til uke 46/2013. Fylkesrevisjonen har startet arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet. Prosjektplan er utarbeidet og legges fram for kontrollutvalget til orientering. Sekretariatslederens forslag til vedtak Prosjektplanen tas til orientering. Sarpsborg, 26. august 2013 Lill Grimeli Andersen sekretariatsleder

6 Saksnr.: 2013/26 Løpenr. 132/2013 Klassering: 411 Saksbehandler: Lill Grimeli Andersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i ØFK /2013 Budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i ØFK 2014 Utrykte vedlegg 1 Budsjettforslag 2014 for kontrollutvalget i ØFK 2 Budsjettforslag 2014 for AØF 3 Budsjettforslag 2014 for AØKS Generelt Fra 18 Budsjettbehandlingen i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner gjengis følgende: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Der kommunen eller fylkeskommunen har egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjettet for revisjonen. Departementets merknader til 18: Bestemmelsen fastsetter fremgangsmåten ved behandlingen av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Når kommunen/fylkeskommunen har egne ansatte revisorer, skal revisjonen ved ansvarlig revisor avgi innstilling til kontrollutvalget om budsjett for sin virksomhet i budsjettåret. I interkommunale revisjonsselskaper organisert som interkommunale selskaper, er det representantskapet som vedtar budsjettet, jf. lov om interkommunale selskaper 18, noe som forutsetter at deltakerkommunenes/fylkeskommunenes budsjetter må være vedtatt før slikt budsjett kan vedtas. Budsjettbehandlingen ved 27 samarbeid om revisjonen og KU-sekretariatet Verken kontrollutvalgsforskriften eller departementets kommentarer til denne tar for seg budsjettbehandlingen ved 27 samarbeid om revisjonsarbeidet o.l. Det må likevel antas at fremgangsmåten bør legges tett opp til den som er beskrevet for interkommunale selskaper.

7 Ettersom kontrollutvalget i forskriften er gitt en sentral rolle ved budsjetteringen av kommunens/fylkeskommunens samlede kontrollvirksomhet, synes det formelt å være korrekt at kontrollutvalget (ene) gis anledning til å uttale seg om styret i AØFs og AØKS forslag til budsjetter før budsjettforslagene oversendes fylkesrådmennene i de to samarbeidende fylkeskommunene for videre formell saksbehandling. Som kjent er det kontrollutvalget (ene) som sitter med det forskriftsmessige ansvaret for at blant annet regnskapsrevisjonen blir utført på en betryggende måte, jf. kontrollutvalgsforskriftens 6. Budsjettforslag for kontrollutvalgets egen virksomhet i 2014 Generelt Det er lagt til grunn de forutsetninger som fremgår av fylkesrådmannens budsjettrundskriv for 2014 samt oversikt over godtgjøringer mv til folkevalgte. De senere års regnskapsresultater Kontrollutvalgets regnskaper har de fleste år kommet ut med besparelser i forhold til de vedtatte budsjett for det enkelte år. For 2011 ble det en besparelse på kr ,- (budsjett kr ) og for 2012 en besparelse på kr ,42 (budsjett kr ). Regnskapet per 20. august 2013 Regnskapsoversikt per 20. august 2013 for kontrollutvalget (utrykt vedlegg 1) viser at det hittil i år er brukt kr ,- av årets budsjett på kr Budsjettet, som var kontrollutvalgets eget vedtak, inkluderte lønns- og prisvekst for inneværende år. Prognosen tilsier at også regnskapet for 2013 vil komme ut med et mindre forbruk. Budsjettforslaget for 2014 Av utrykt vedlegg 1 fremgår regulert budsjett for 2009 og 2010 samt vedtatt budsjett for 2011, 2012 og Videre fremgår regnskap for 2009, 2010, 2011, 2012 og forbruk pr fordelt på enkelte hovedregnskapsarter. Budsjettforslaget er utarbeidet innenfor de forutsetninger som er gitt. Arbeidsgiverandelen for pensjonsinnskudd til politisk tillitsvalgte er for 2014 satt til 50,5 %. Kriteriene i godtgjøringsreglementet er innarbeidet. Det er tatt høyde for kostnader for tapt arbeidsfortjeneste. Den foreslåtte rammen gir for øvrig rom for samme aktivitet som utvalget har i Kontrollutvalgets forslag til budsjett blir innarbeidet i ØFKs samlede budsjettdokument for 2014 under rammeområdet Politisk styring og kontrollorganer. Spesielle forhold Fylkesrådmannen har i sitt budsjettrundskriv for 2014 understreket at rammene er foreløpige og kan av forskjellige årsaker, blant annet endringer i rammebetingelsene, bli endret. Selv om fylkesrådmannen i prinsippet ikke uten videre kan beskjære budsjettet til kontrollutvalget, har det vært praksis at også kontrollutvalget tar sin del av kuttene dersom slike situasjoner oppstår. Akershus og Østfold fylkesrevisjons (AØFs) budsjettforslag for 2013 Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) har egne vedtekter for sin virksomhet. Disse er vedtatt av de to samarbeidende fylkeskommunene. Av punktet Saksbehandlingen i styret i vedtektene, fremgår av bokstav b at styret skal behandle Budsjett, regnskap og årsmelding.

8 Revisjonsdirektørens forslag til budsjett for 2014, som ble behandlet og vedtatt på møtet i styret for AØF 20. august 2013, følger som utrykt vedlegg 2. Budsjettet dekker utgifter til fylkesrevisjonens stillingshjemler, herunder nødvendige utgifter til daglig drift mv. Revisjonsdirektøren mener at den foreslåtte totale brutto budsjettramme for 2014 på kr ,-, er tilstrekkelig til å gjennomføre både den lovpålagte regnskapsrevisjonen og kontrollutvalgets bestillinger av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Budsjettrammen gjelder den samlede aktiviteten for AØF i Akershus og Østfold fylkeskommuner, og medfører et tilskudd fra hver av fylkeskommunene på kr ,-. Det er tatt hensyn til forventet lønns- og prisvekst i Etter kontrollutvalgssekretærens vurdering bør det fremlagte forslag til budsjett 2014 for Akershus og Østfold fylkesrevisjon være tilstrekkelig til at kontrollutvalget i Østfold fylkeskommune kan gjennomføre sin kontroll- og tilsynsrolle i 2014 på en tilfredsstillende måte. Budsjettforslag for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat (AØKS) 2014 Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat (AØKS) har egne vedtekter for sin virksomhet. I punktet Saksbehandlingen i styret i vedtektene, fremgår av bokstav b at styret skal behandle Budsjett, regnskap og årsmelding. Sekretariatslederens forslag til budsjett for 2014, som ble behandlet og vedtatt på møtet i styret for AØKS den 21. august 2013, følger som utrykt vedlegg 3. Budsjettet dekker utgifter til sekretariatets 1,5 stillingshjemler, herunder nødvendige utgifter til daglig drift. Sekretariatslederen mener at den foreslåtte samlede budsjettrammen for 2014 på kr ,- er tilstrekkelig til å betjene kontrollutvalget(ene) på en tilfredsstillende måte i Samlet budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet Forslag til årsbudsjett 2014 for: Kontrollutvalget i Østfold kr ,- Akershus og Østfold fylkesrevisjon, Østfolds del kr ,- Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat, Østfolds del kr ,- Samlet ramme for kontroll- og tilsynsarbeidet kr ,- Det er tatt hensyn til forventet lønns- og prisvekst i Sekretariatslederens forslag til vedtak Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for årsbudsjett 2014 for kontroll- og tilsynsarbeidet er på kr ,-. Kontrollutvalgets budsjettforslag innarbeides i Østfold fylkeskommunes budsjettdokumenter og legges fram for fylkestinget til behandling. Sarpsborg, 23. august 2013 Lill Grimeli Andersen sekretariatsleder

9 Saksnr.: 2013/3 Løpenr. 136/2013 Klassering: 412 Saksbehandler: Lill Grimeli Andersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i ØFK /2013 Eventuelt - kontrollutvalgets møte 4. september 2013 Det er foreløpig ikke fremmet saker under eventuelt. Sarpsborg, 27. august 2013 Lill Grimeli Andersen sekretariatsleder

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset,Sarpsborg, Møterom 3 Kongsten Tidspunkt: 12.02.2014 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon.98 20 48 70 eller e-post hansolal@ostfoldfk.no

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Møteinnkalling. OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen

Møteinnkalling. OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 6.november 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 9/07 TID: 15.11.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg Vedtatt i kontrollutvalget 28.11.13 Behandlet i kommunestyret 16.12.13, sak 083/13 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2. ÅRSPLAN 2013 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.13, sak 009/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL...

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 23.09.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer