Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Tid 15: 1

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 63/14 Regionalt kompetansesenter for dans rapport /14 Akershus musikkråd - årsmelding /14 Tildeling kunst- og kulturtilskudd til gjennomføring og utvikling av prosjekter og tiltak i /14 Tobakksfri skoletid for elever i videregående skole 67/14 Fremtidig organisering av elev- og lærlingeombud / mobbeombud 68/14 Separate regnskaper innenfor den offentlige tannhelsetjenesten i Norge - EFTAS overvåkingsorgan (ESA) Orienteringer: Kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus Organisasjonsprosess i avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse Budsjett 215 / ØP

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Regionalt kompetansesenter for dans, Bærum kulturhus- årsrapport 213 Innstilling Årsrapport fra Bærum kulturhus, Regionalt kompetansesenter for dans 213, samt planer for videre utvikling av sentret tas til orientering. Sammendrag Bærum kulturhus melder i sin årsrapport at 213 var et år med svært gode besøkstall og rekordhøy aktivitet, gjennom arrangementer i regi av kulturhuset og Regionalt kompetansesenter for dans. Regionalt kompetansesenter for dans samlet et publikum på nærmere 38 gjennom virksomhet på egne scener og gjennom turnévirksomhet. Kulturhusets totale besøkstall var på 113. Sentret har en sterk lokal og regional forankring med både et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Av høydepunktene i programmet for 213 var 1- årsfeiringen av kulturhuset, oppstart for bygging av ny prøvescene, to store danseproduksjoner: Ut i Scenekunsten 213 og avslutning av det EU-støttede danse-prosjektet Fragile. Sentret har i 213 hatt et sterkt fokus på nasjonale og internasjonale gjestespill, produksjon og produksjonsledelse, scenekunst for barn, turnéproduksjon, Co produksjoner, workshops, audition, seminar og nettverkssamarbeid. Tilskudd fra Akershus fylkeskommune gjennom Kunstpolitisk plan har vært viktig for videreutviklingen av sentret, med en tildeling på,6 mill. kr i 213. Rapporten peker for øvrig på utfordringen det er for Regionalt kompetansesenter for dans at en betydelig del av økonomien finansieres gjennom enkeltstående prosjekttilskudd, blant annet fra Norsk Kulturråd. Dialogen med fylkeskommunen om den videre utviklingen av sentret, med fokus på langsiktighet og forankring i Akershus fortsetter utover i 215. Fylkets innsats i Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum, sentrets rolle og videre utvikling vil bli behandlet i helhetlig plan for kultursektoren i henhold til vedtak FT-sak 48/14 som ferdigstilles innen utgangen av 215. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger 3

4 I årsrapporten for 213 melder Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans at fjoråret hadde en svært positiv utvikling. Kulturhusets totale virksomhet samlet 113 besøkende til 613 arrangementer. Regionalt kompetansesenter for dans samlet et publikum på gjennom sin formidlings- og turnévirksomhet. Sentret produserte 6 turnéer og 2 forestillinger, og til sammen ble 56 danseforestillinger vist i 213. Videre ble flere dansekunstnere med tilknytning til regionen engasjert til produksjoner ved sentret. Regionalt kompetansesenter for dans sin strategiske satsing har i 213 fokusert på fire hovedområder: Formidling Produksjon og co-produksjon / residensopphold Samarbeid og kompetanseheving Publikumsutvikling Nye prosjekter i 213 En av de største satsningene i 213 var prosjektet Ut i Scenekunsten med produksjonen Red One & Heaven or Tel Aviv. Ut i scenekunsten skal bidra til å heve kompetansen hos unge, profesjonelle dansekunstnere i det frie feltet. Forestillingen er vist 12 ganger. Det 3-årige EU-prosjektet Fragile, var også en av de største satsningene i 213. Prosjektet som utforsket spenningsfeltet mellom dans og svaksynte, og ble vist 5 ganger. Koreograf Kjersti Kramm Engebrigtsen ble tildelt den norske Kritikerprisen for dans 213 for sitt arbeid med Fragile. Byggeprosjektet med ny visnings- og produksjonslokale ble igangsatt i 213, og i september 214 ble den nye scenen Underhuset åpnet. Videre har det i 213 fortsatt vært en sterk satsning på nasjonale og internasjonale gjestespill, produksjon og produksjonsledelse, scenekunst for barn, turnéproduksjon, Co produksjoner, workshops, audition og seminar og nettverkssamarbeid. Det er også etablert en ny produsentstilling for dans. Samarbeid med andre kunst- og kulturaktører i fylket Det ble i 213 utviklet et tettere samarbeid med Asker Kulturhus om profesjonell utveksling av scenekunstforestillinger for barn. Lillestrøm Kultursenter ble tatt opp i sentrets nasjonale videreutviklet. Likeledes er samarbeidet med Akershus Kunstsenter om utstillinger i foajéen, samt med lokale aktører i dansemiljøet og amatørlag i Bærum videreført. Økonomi 213 Virksomheten Bærum kulturhus er underlagt Bærum kommune. Rapporten oppgir at bruttoverdien på Regionalt kompetansesenter for dans sin aktivitet og igangsatte prosjekter i 213 var på omlag 1 mill. kr. Av disse er 1,5 mill. kr tilskudd mottatt gjennom Norsk kulturråds ordninger for Regionale kompetansesentra (,5 mill.kr) og Arrangørstøtteordningen for scenekunst (,4 mill. kr) i perioden , og fra Akershus fylkeskommune gjennom satsning på Kunstpolitisk plan (,6 mill. kr) i 213. Prosjektstøtte fra Norsk kulturråds ordning Fri scenekunst var på,98 mill. kr til Ut i scenekunsten ved forestillingene Fragile og Red One & Heaven or Tel Aviv. Kostnader knyttet til lokaler, teknisk utstyr, kompetanse og prosjektledelse og dekning av underskudd er beregnet til mellom 3 mill.kr og 3,5 mill.kr. Dette anses som egenandel og bæres av Bærum Kulturhus. 4

5 Videre utvikling Regionalt kompetansesenter for dans ga i forbindelse med årsrapporten fylkeskommunen signal om at det er et behov for en økning av tilskudd fra,6 mill. kr til 1 mill. kr i 215. Sentret ønsker å bli en tydeligere del av fylkets virkemiddelapparat med mandat til å være: En produksjonsenhet for dans og scenekunst rettet mot barn/unge En formidlingssentral og samarbeidspartner for kulturhus i Akershus og i landet for øvrig Et kompetansesenter for publikumsbygging og utvikling av feltet Sentret ber også om et tettere samarbeid om å legge sterkere trykk på Kulturdepartementet for å få anerkjennelse som en nasjonal turnéprodusent. Vi er i dialog med kompetansesenter for dans om dette, og planlegger et møte med Kulturdepartementet i løpet av høsten 214. Innspillet fra Regionalt kompetansesenter for dans om behov for økning i tilskudd er vurdert i forbindelse med fylkesrådmannens budsjettprosess for 215. Resultatet kommer til uttrykk i økonomiplanen for Problemstillinger og alternativer Utfordring 1 Til tross for at flerårig fylkeskommunal medfinansiering og støtte fra Norsk kulturråd har sikret en forutsigbar finansiering, viser rapporten at langsiktig planlegging og videre utvikling av sentret er utfordrende. Dette fordi en betydelig del av økonomien finansieres gjennom enkeltstående prosjekttilskudd (4,5 mill. kr), salgsinntekter (1.2 mill. kr) og egenandel (3-3,5 mill. kr). Et eventuelt økt tilskudd og tydelig mandat fra Akershus fylkeskommune, vil samtidig kunne utløse statlige midler. Om det er hensiktsmessig med slik en økning, vil vurderes i sammenheng med utformingen av helhetlig plan for kultursektoren og i fylkeskommunens budsjettprosesser. Utfordring 2 De regionale kompetansesentrenes plass utfordres ved økt statlig satsning på andre aktører i dansefeltet, i Oslo og landet forøvrig. Hovedstadsregionen er voksende, og Regionalt kompetansesenter for dans i Bærums har behov å befeste sin posisjon også som en nasjonal aktør. Per i dag tar sentret et særlig ansvar for utvikling innen feltet og turnévirksomhet som strekker seg utenfor fylkets grenser. Etableringen og utviklingen av sentret har siden tilblivelsen hatt god støtte og tillit i Akershus fylkeskommune. Fylkets bidrag til Regionalt kompetansesenter for dans, sentrets rolle og videre utvikling i Akershus vil bli en sentral del i utformingen av helhetlig plan for kultursektoren i henhold til vedtak FT-sak 48/14. Utfordringene skissert ovenfor, og andre relevante utfordringer vil bli nærmere utredet og tas opp i dette arbeidet. Fylkesrådmannens anbefalinger Regionalt kompetansesenter for dans har siden etableringen i 211 hatt en jevnt god og stabil utvikling med god støtte fra Akershus fylkeskommune og solid forankring i fylkeskommunens Kunstpolitisk plan. Kompetansesentret har tatt et særlig ansvar for utvikling i feltet på et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan, med en solid økonomi, gode og økende besøkstall og betydelig anerkjennelse. Sentret er en viktig arena for det profesjonelle dansemiljøet i Akershus, og bidrar til å gjøre vilkårene for dansekunstnere i fylket bedre. Bærum kommune går inn med 5

6 en betydelig økonomi, samarbeidene med andre kunst- og kulturaktører i fylket er styrket, og det nasjonale turnénettverket er utvidet. Med Underscenen får Regionalt kompetansesenter for dans et større nedslagsfelt. Slik fylkesrådmannen ser det har Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum, gjennom sin virksomhet i 213, oppfylt og reflektert flere av fylkeskommunens vedtatte mål og ambisjoner for kunst- og kulturfeltet. Da særskilt som en bidragsyter til å styrke satsningsområdet levekår for kunstnere, jf. Kunstpolitisk plan og de øvrige hovedutfordringene som er skissert i Akershus fylkeskommunes ØP Fylkeskommunens innsats i Regionalt kompetansesenter for dans, sentrets rolle og videre utvikling vil bli utfyllende behandlet i helhetlig plan for kultursektoren i henhold til vedtak FT-sak 48/14. Fylkesrådmannen anbefaler at rapport om Bærum kulturhus, Regionalt kompetansesenter for dans 213 og den videre utvikling av sentret tas til orientering. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Marte Leinebø Malme Vedlegg 1 Årsrapport Regnskap 213 6

7 RAPPORT 213 BÆRUM KULTURHUS - REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR DANS 213 har vært det mest aktive året i Bærum Kulturhus 1-årige historie. Det har aldri før vært gjennomført så mange arrangementer på våre fem ulike scener som i 213. Hele 613 arrangement, 355 prøvedager og 113. besøkende taler sitt tydelige språk og befester Bærum Kulturhus som en av de store opplevelsesarenaene i hovedstadsregionen. Feiring av 1-års jubileum med tilhørende jubileumsprogram, byggestart av kjellerscenen i Kulturhuset, de store dansekunstprosjektene Ut i Scenekunsten 213 samt sluttføring av det EU-støttede danse-prosjektet «Fragile>>har vært de største enkeltløfiene i 213. Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans har gjennom 213 også hatt en betydelig aktivitet. Gjennom en rekke satsingsområder og initiativ har virksomheten ytterligere styrket sin posisjon innen dansefeltet i Norge og intemasjonalt. Å utvikle rollen som kompetansesenter for dans er et langsiktig arbeid som setter setter føringer for Bærum Kulturhus som programmerende og produserende scene, som møteplass for amatør og profesjonell, for det lokale, nasjonale og internasjonale og for oppgaven som nettverksbygger og tuméprodusent i Norge og i utlandet. I løpet av 213 har Bærum Kulturhus vist 16 profesjonelle danseproduksjoner med totalt 56 forestillinger (inkl. forestillinger for barn) for totalt 9.81 publikummere. Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans produserte også 6 tumeer som ble sett av publikummere ved en rekke av landets fremste kulturhus og scener. To av våre egenproduksjoner ble også spilt på scener i utlandet. I tillegg har personer sett danseforestillinger på Bærum Kulturhus' scener som er framført av amatører og semi-profesjonelle utøvere. Denne rapporten omtaler ikke denne kategori forestillinger nærmere. Totalt har Bærum Kulturhus-Regionalt kompetansesenter for dans gjennom sin samlede virksomhet generert et publikum for dans/scenekunst på i 213. Koreografen Kjersti Kramm Engebrigtsen mottok den norske Kritikerprisen for dans 213 for sitt kunstneriske arbeid med Fragile og forestillingen Plexus/Edge/Touched. Fragile var et 3-åri g EU-prosjekt ledet av Bærum Kulturhus. For å sikre en forutsigbar og langsiktig finansiering av Regionalt kompetansesenter for dans har det hatt stor betydning at både Akershus fylkeskommune og Norsk kulturråd har gitt flerårige tilskudd til virksomheten. En betydelig del av virksomheten finansieres likevel gjennom enkeltstående prosjekttilskudd fra en lang rekke bidragsytere i inn- og utland, samt egeninntekter og egeninnsats av Bærum Kulturhus. Bærum Kulturhus har sammen med de øvrige kompetansesenteme for dans i Norge arbeidet for å skape forståelse hos Kulturdepartementet for at det på sikt må etableres en finansiering som gir større forutsigbarhet enn dagens ordninger i Norsk kulturråd tillater. Likeledes er det en ambisjon om at Staten anerkjenner de regionale kompetansesenteme for dans ved å inkludere disse som ledd i statens virkemiddelapparat innen feltet. For Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans vil et mandat som tydeliggjør vår rolle som nasjonal tuméprodusent og som produsent for det banebrytende prosjektet Uti Scenekunsten ha stor betydning for mange. 1 7

8 Det vises til nærmere redegjørelse for følgende strategiske satsinger og tiltak og initiativ: Vår strategiske satsing Formidling Produksjon og co-produksjon / residensopphold Samarbeid og kompetanseheving Publikumsutvikling Våre tiltak og initiativ Nasjonale og intemasjonale gjestespill Scenekunst for bam Produksjon- og prosjektledelse (Ut i Scenekunsten og FRAGILE) Co-produksjoner Tuméproduksjon Workshops og seminarer Nettverksamarbeid L1. Nasjonale og internasjonale gjestespill 213 T Gjestespillserien er fundamentet i vår virksomhet i forhold til å bygge interesse for dans. En rekke av disse produksjonene støttes av tilstøtende arrangement som; før-og ettersnakk, workshops, se-på prøver og samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette har vært en viktig del av vår satsing innen publikumsutvikling og har generert aktivitet og publikum. Forestillingene har begrenset publikumskapasitet, da det er viktig å skape gode rom for opplevelsen i forhold til alder. De intemasjonale gjestespillene fungerer som en døråpner til intemasjonal dans og viser hva som foregår utenfor Norges grenser. Dette til stor inspirasjon både for publikum og det norske dansekunstfeltet. Gjennom vår aktive rolle i formidling av intemasjonale gjestespill har vi opparbeidet et viktig nettverk og med det satt Norge på kartet. Bærum Kulturhus omtales som en intemasjonal dansescene. Følgende gjestespill/forestillinger er presentert i Bærum Kulturhus, Store Sal i 213: Sidi Larbi Cherkaoui PLAY Norgespremiere BE Australian Dance Theatre Proximity Norgespremiere AUS FRAGILE Plexus/Edge/Touched EU-prosj ekt EE/PT/NO Race Horse Petit Mal Norgespremiere FI zero visibility corp.&kork Again Co produksjon NO Uti Scenekunsten Red One & Heaven or Tel Aviv Egen produksjon NO/IL Cirkus Cirkör Knitting Peace Norgespremiere SE Batsheva Dance comp. Sadeh2l Norgespremiere IL Publikumstall fra nasjonale og internasjonale gjestespill Gjennom 213 har Regionalt kompetansesenter for dans, Bærum Kulturhus presentert totalt 56 forestillinger (inklusive scenekunst for bam) av profesjonelle kunstnere for totalt publikummere. I tillegg har vi produsert seks turneer sett av publikummere. Vi kan dermed vise til å ha generert publikum for profesjonell dans/ scenekunst i 213 på totalt

9 Før- og ettersnakk I løpet av 213 har vi gjennomført seks før- og ettersnakk i forbindelse med noen av våre gjestespill. Dette øker kunnskap til gjestespillene spesielt og dans generelt, som på sikt vil ha til hensikt å øke kompetanse og innsikt hos publikum. PLAY med tre norske dansere som arbeider med Sidi Larbi Cherkaoui, Guro Nagelhus Schia, Vebjøm Sundby og Jon Filip Fahlstrøm - moderator Ine Therese Berg FRAGILE - med koreograf og kunstnerisk leder Kjersti Engebrigsten - Moderator Hilde Rustad Uti Scenekunsten - med danserne i produksjonen - Moderator Siri Leonardsen zero visibility corp. og KORK - med koreograf Ina Christel Johannessen og orkestersjef Rolf Lennart Stensø - Moderator Morten Walderhaug Batsheva Dance Company med koreograf og kunstnerisk leder Ohad Naharin - Moderator Ame Fagerholt Batsheva Dance Company med prøveleder Luc Jacobs - Moderator Marianne Bilger Se-på prøver og samtale med studenter Det ble gjennomført tre åpne prøver i forbindelse med to av våre egne produksjoner samt en co-produksjon. Dette som et kompetansehevende tiltak rettet mot dansestudenter. FRAGILE studenter fra Norges Dansehøyskole (NDH) Ut i Scenekunsten elever fra danselinjen på St. Hallvard vgs i Buskerud fylke. Zero visivility corp. og KORK studenter fra Spin Off ettårí g dansestudium Annet Forestillingen «Plexux/Edge/Touched» og prosjektet FRAGILE mottok kritikerprisen for beste danseprosjekt i 213. Som et resultat av den omfattende satsingen på dans i Bærum Kulturhus, har Budstikka besluttet og ansette anmelder Lars Elton til å anmelde dans/scenekunst. Dette har medført at flere av forestillingene i Bærum Kulturhus har blitt anmeldt. Budstikka er lokal avisen til Asker og Bærum kommune. Totale innbyggere i Asker og Bærum er i henhold til Statistisk sentralbyrå. fz. scenekunst forbarn213 Dans og scenekunst for barn er en viktig satsing for regionalt kompetansesenter for dans. Her presenteres profesjonelle forestillinger på lørdager, enten på Kulturhusets foajéscene eller på scenen i store sal. Det er et variert bameprogram med tilrettelagt målgruppe. Katja Lindberg prod. Om bare Rosa kunne trylle NO Inger Cecile Bertrán de Lis BZz BZz - DADA da bee NO Tali Ràzga BLÅTT DK Dieserud/Lindgren Høyt oppe i fjellet NO Dybwikdans En million sommerfugler Samarbeid med RAS NO RohdeAass prod. Appelsiner og Sitroner Samarbeid med Asker kulturhus NO Etienne Borgers Mr. Mølsk NL Tinna Grétarsdottir Skyjaborg Samarbeid med Asker Kulturhus IS Regionalt kompetansesenter for dans, Bærum Kulturhus har samarbeidet med barnehager og Den Kulturelle Skolesekken i Bærum på syv av de åtte produksjonene som ble vist for barn i 213. Antall forestillinger og publikumstall Bærum Kulturhus scenekunst for barn 213 Barnehager/DKS forestillinger: Publikumstall bamehager/dks: 636publikummere 3 9

10 Antall forestillinger bamehager/dks: 12 forestillinger Offentlig forestillinger: Publikumstall offentlige forestillinger: 616 publikummere Antall forestillinger offentlige forestillinger: 15 forestillinger Totalt ble det spilt 27 barneforestillinger for publikummere i Bærum Kulturhus. Scenekunst for barn nytt regionalt samarbeid I 213 har vi utviklet et nytt regionalt kompetansehevende samarbeid med Asker Kulturhus med fokus på Scenekunst for bam. Det har medført flere forestillinger for kunstnerne/kompaniene i regionen, samt utvidet samarbeid med bamehager og skoleri hver kommune. Dette bidrar til publikumsutvikling og større forståelse og bevissthet for scenekunst generelt og dans spesielt. Se vedlagt artikkel fra Budstikka. Vi samarbeidet om to regionale tumeer høsten 213: o <<Appelsinerog Sitroner» av RohdeAass og Inclusive Dance Company (NO) «Skyjaborg» av Tinna Grètarsdôttir (IS) Antall forestillinger og publikumstall for Bærum og Asker Kulturhus «Appelsiner og Sitroner» - 8 forestillinger publikum «Skyjaborg» - 8 forestillinger 487 publikum Totalt 16forestillinger for 869 publikum. R Produksjon- og prosjektledelse - Uti Scenekunsten og FRAGILE I 213 har Regionalt kompetansesenter for dans produsert to omfattende produksjoner ~ med støtte fra b.la Kulturrådet under ordningen «Fri scenekunst-dans» samt «EU culture» midler. Det ble ansatt fem dansere i hvert prosjekt, totalt 1 dansere som alle er bosatt i Norge. Produksjonene var en del av Bærum Kulturhus sitt danseprogram våren og høsten 213. I tillegg ble det gjennomført tumeer i Norge, Sverige, Israel, Grønland, Portugal og Estland i 213 og 214 (Red One & Heaven or Tel Aviv). Danseme som ble ansatt i prosjektet fikk dermed både nasjonal og intemasjonal arbeidserfaring som har gitt dem en unik kompetanseheving innen kunstfeltet. o «Red One & Heaven or Tel Aviv» Ut i Scenekunsten, et prosjekt for og med unge dansekunstnere som har til hensikt å øke kompetansen i det unge frie scenekunst feltet for dans i Norge. o «FRAGILE», et EU prosjekt i samarbeid med Portugal, Estland, Norge og England med hensikt å øke bevisstheten om inkludering av synshemmede i dans. «Red One & Heaven or Tel Aviv» spilte totalt 9 (hvorav 1 DKS) forestillinger i 213 i Sandvika, Kristiansand, Sandnes, Malmö og Tel Aviv for totalt publikummere. Forestillingen hadde gjenopptak våren 214 med totalt 3 forestillinger, hvorav l for DKS Akershus og Buskerud, samt tumé til Grønland og Bergen (Carte Blanche, Studio Bergen). Totalt 471 publikummere. Det ble gjennomført workshops i Kristiansand, Sandnes, Malmö, Grønland og for DKS vgs. i Akershus og Buskerud. «FRAGILE» spilte totalt 5 forestillinger i Sandvika, Lisboa og Tallinn for totalt publikummere. 4 1

11 l 4. Co-produksjoner 213 T Regionalt kompetansesenter for dans, Bærum Kulturhus stiller sine scener, teknisk utstyr og bemanning til disposisjon for utvalgte danse- og scenekunstproduksjoner/kunstnere. I løpet av 213 har vi eo-produsert fem norske produksjoner hvorav tre prosjekter våren 213 og to prosjekter høsten «FRAGILE» EU prosjekt, Bærum Kulturhus prosjektansvarlig. Norgespremiere 16. april. Totalt 27 prøvedager inklusive I forestilling i Sandvika Teater og Bærum Kulturhus i perioden januar, februar, mars, april. Verdi iht til utgiftspesifíkasjon med lokal sats - kr «On the desperate edge of now» med Kari Hoaas productions. En produksjon som er co-produsert i samarbeid med Dansearena nord og RAS - Sandnes Kulturhus. Fire prøvedager i Bærum Kulturhus, store sal 25.mars - 2. april 213. Urpremiere i Sandnes Kulturhus 9. april. Ble spilt som en del av Barentsfestivalen høsten 213 og i Bærum Kulturhus 2. og 3. april 214. Verdi i ht til utgzftspesifikasjon med lokal sats - kr Trippeldans (lokalt dansekompani) - Trippeldans er et lokalt dansekompani som arbeidet med kjente norske koreografer som Tine Aspaas, Masja Abrahamsen mfl. Seks prøvedager i Sandvika Teater i perioden august. Verdi i ht til utgifsspeszfikasjon med lokal sats - kr «Red One & Heaven or Tel Aviv» prosjektet Uti Scenekunsten egen produksjon. Koreografi av Christopher Arouni og den israelske duoen Yossi Berg og Oded Graf. Urpremiere 4. oktober. Totalt 4 prøvedager i perioden mai, juni, juli, septemberi Bærum Kulturhus, store sal, samt tre forestillinger i oktober 213 som en del av CODA festivalen. Dansearena nord var co-produsent. Verdi i ht til utgzftspesifikasjon med lokal sats - kr «AGAIN» med zero visibility corp. og KORK - Regionalt kompetansesenter for dans, Bærum Kulturhus initierte samarbeidet mellom zero visibility corp. og Kringkastingsorkesteret (KORK). Norgespremiere 26. september som en del av CODA -festivalen. Totalt 9 prøvedager inklusive to forestillinger i Bærum Kulturhus store sal. Verdi i ht til utgiftspesifikasjon med lokal sats - kr I henhold til utgíftspesifikasjoner er totalbeløpet for co-produksjoner kr L5. Turnéproduksjon 213 J Vi arbeider aktivt for at dansekunstens rike og varierte uttrykksform skal oppleves av flest mulig både i vår region og landet forøvrig. Som ledd i vårt strategiske arbeid har vi derfor tatt initiativ til å etablere og koordinere et tuménettverk med kulturhus som egner seg spesielt godt for dans slik at arrangører med et høyt kvalitetsnivå utvikles. I 213 produserte vi totalt 6 tumeer, to turneer strakk seg også fram til våren 214 (Cirkus Cirkör og Ut i Scenekunsten). Cirkus Cirkör ble vist 37 ganger i 11 forskjellige kulturhus i Norge i løpet av høsten 213 og våren 214. Det ble vist 15 forestillinger for Den Kulturelle Skolesekken i samarbeid med 7 fylker og 22 forestillinger for et åpent publikum. Red One & Heaven or Tel Aviv (Ut i Scenekunsten) ble vist 12 ganger i 4 forskjellige land. Fragile ble vist 5 ganger i 3 forskjellige land. I 213 produserte vi for første gang 2 turneer som ble vist både nasjonalt og intemasjonalt. 5 11

12 Alle turneer er produsert av Regionalt kompetansesenter for dans, Bærum Kulturhus. Fragile (vår 213) - 3 arrangører, 5 forestillinger, tumé til Lisboa, Tallin og Sandvika Cirkus Cirkör (høst 213/vår 214) ll arrangører, 37 forestillinger, samarbeid med DKS i 7 fylker. Red One & Heaven or Tel Aviv (høst 213/vår 214) - 8 arrangører, 12 forestillinger, tumé til Kristiansand, Sandnes, Malmö, Tel Aviv, Sandvika, Nuuk og Bergen. 2 DKS fylker. Batsheva Dance Company (høst 213) - 2 arrangører, 3 forestillinger, tumé til Sandnes. Skyjaborg (høst 213) 2 arrangører, 8 forestillinger, 2 kommuner, tumé til Asker. Appelsiner og Sitroner (høst 213) - 2 arrangører, 8 forestillinger, 2 kommuner, tumé til Asker. Totalt antall forestillinger på turné 213: 61 (inkl. 18 forestillinger i Bærum Kulturhus) Totalt antall forestillinger turné 213/14: 73 (inkl. Cirkus Cirkör og Heaven or Red One & Tel Aviv vår 214) Totalt antall publikum på turné 213: Arrangører og samarbeidspartnere regionalt: Den Kulturelle skolesekken i Bærum og Akershus Bamehager i Bærum Asker Kulturhus Lillestrøm Kultursenter Arrangører og samarbeidspartnere nasjonalt: Bølgen Kulturhus Den Kulturelle Skolesekken i Vestfold Ibsenhuset Den Kulturelle Skolesekken i Telemark Arendal Kulturhus Den Kulturelle Skolesekken i Aust-Agder Kilden Teater- og Konserthus RAS ~ Sandnes Kulturhus Festiviteten Haugesund Hadeland kultursal Den Kulturelle Skolesekken i Oppland Scenekunst Østfold (Blå Grotte og Askim Kulturhus) Den Kulturelle Skolesekken i Østfold Harstad Kulturhus Den Kulturelle Skolesekken i Troms l l l l l l l l l l l l l l Arrangører og samarbeidspartnere internasjonalt: Skånes Dansteater - Sverige Warehouse 2 - Israel Teatro de Almada, Almada (Greater Lisbon) - Portugal KUlVIUArt Museum, Tallinn - Estland 6 12

13 j 6. Workshops, audition og seminar 213 J Workshops Australian Dance Theatre Race Horse Company Ut i Scenekunsten Batsheva Dance Company zero visibility corp. Bærum Dance Camp 2 workshops for KhiO og Norges Dansehøyskole (NDH) 1 workshop for det lokale dansemiljøet i Bærum 2 workshops for vgs i Akershus 2 workshop for NDH og det frie dansemiljøet 2 workshops for KhiO og NDH En ukes sommerkurs/workshop Det ble arrangert workshops for det lokale dansemiljø, dansestudenter på videregående og Høgskole i dans samt for det profesjonelle frie dansemiljø. Som helhet ser vi på dette som et viktig kompetansehevende tiltak. Utgifter forbundet med planlegging og gjennomføring av workshops inngår i total regnskapet for Regionalt kompetansesenter for dans. Bærum Dance Camp er en ukes sommerkurs med undervisning av profesjonelle dansere/pedagoger. I 213 underviste b.1a Yaniv Cohen i samtidsdans og Vivi Stamouli (Hellas) i klassisk ballett. Dance campen er arrangert av regionalt kompetansesenter for dans i samarbeid med lokale danseskoler. Verdi iht til utgiftsspesijikasjon med lokal sats - kr Audition Det ble utlyst og gjennomført en to dagers audition/opptaksprøve i forbindelse med prosjektet Ut i Scenekunsten ll. og 12. januar i Store Sal i Bærum Kulturhus. Regionalt kompetansesenter for dans valgte å avholde audition på en slik måte at de fremmøtte danseme ñkk mest mulig læring og dermed økt kompetansen på hvordan og hva som kreves i en auditionsituasjon. Verdi i ht til utgifsspesifikasjon med lokal sats kr Seminaret «Reading Dance - Writing Dance» - et samarbeid med Danseinformasjon Et prosjekt som har til hensikt å heve nivået på den kritiske debatten omkring dans. Åpningen av seminaret ble gjennomført i forbindelse med Bærum Kulturhus sin sesongåpning våren 213 og forestillingen PLAY av Sidi Larbi Cherkaoui og Shantala Shjnavgligappa. i Regionalt kompetansesenter for dans, Bærum Kulturhus stilte foajescenen til disposisjon til gjennomføring av seminaret. Foredragsholdere var Anne Middelboe Christensen, teaterkritiker i Dagbladet dk, og Cecilie Lindeman Steen, dansekunster og førsteamanuensis ved KhiO. Det ble også holdt et innlegg om Bærum Kulturhus' arbeid ved Siri Leonardsen, leder for Regionalt kompetansesenter for dans. Totalt 26 deltakere fra b.1a NRK, Aftenposten, Dagbladet, Budstikka m.fl. Verdi iht til utgiftsspesifíkasjon med lokal sats Seminar for dansekunstnere - Ledelse av egen kunstnerisk virksomhet Bærum Kulturhus- Regionalt kompetansesenter for dans arrangerte et seks dagers seminar i «Ledelse av egen kunstnerisk virksomhet» fra november 213. Kurset hadde som mål å styrke kompetanse i det frie dansekunstfeltet gjennom å sette fokus på både den praktiske og personlige utviklingen. Kurset vektla de reelle utfordringene dansekunstnere møter i arbeidslivet. Det faglige innholdet var forankret i meget dyktige foredragsholdere som har solid erfaring og spesialisering innenfor sitt fagfelt. Undervisningen hadde både en praktisk og en teoretisk tilnærming. TEMA FOREDRAGSHOLDERE Prosjektledelse Kirre Arneberg PR og markedsføring Kulturmeglerne Videreformidlitg og undervisningsmetoder Anne Ekenes og Pia Holden 7 13

14 Selvinnsikt og mental trening Lys, lyd og scene for «dummies» Støtteordninger Batsheva workshop_ Kari Anne V. Bjerkestrand Kyrre Heldal Karlsen Kulturrådet, Danse-og Teatersentrum, Norsk scenekunstbruk Batsheva Dance Company Målgruppen: Profesjonelle dansekunstnere (herunder dansere og koreografer) samt scenekunstutøvere som jobber i skjæringspunktet performance/dans/teater. Antall påmeldte: Det ble utlyst 17 plasser hvorav vi fikk 15 påmeldinger. I tillegg var seminaret obligatorisk for de fem danseme fra prosjektet «Ut i Scenekunsten>>. Totalt 2 deltakere. Tid: Kurset gikk over seks dager man. -fred fra 9: - 17:, og lør. 9: - 15:. Markedsføring: Seminaret ble utlyst på Bærum Kulturhus sin hjemmeside samt gjennom NODA og Danseinforrnasjon. Det ble i tillegg laget en flyer som ble lagt ut b.la i PRODAs lokaler. Økonomi: Det er ikke beregnet honorar på foredragsholdere fra Kulturrådet, Danse- og teatersentrum og Norsk Scenekunstbruk. Budsjettet er basert på 7% rabatt på leie av lokaler og tjenester fra Bærum Kulturhus. Det ble søkt om midler fra Kulturrådet under posten «Andre scenekunsttiltak», men søknaden ble avvist. UTGIFTER Honorar foredragsholdere 42 Leie av lokaler Tekniske tjenester inkl bruk av teknisk utstg Administrasjon to uker Enkel serveng kaffe,te,frukt 6 25 Markedsføring 2 48 SUM UTGIFTER INNTEKTER Seminar avgift 15 deltakere Kulturrådet / andre bidragsytere SUM INN TEKTER RESULTAT Sum utgifter Sum inntekter UNDERSKUDD* * Bærum Kulturhus dekker underskuddet på kr 86 29, som ledd i den regionale egenandelen. 8 14

15 Ff Nettverksamarbeid 213 T I løpet av 213 har Bærum Kulturhus- Regionalt kompetansesenter for dans gjennomført en rekke tiltak og initiativ som vil fremmer samarbeid, nettverk og interesse for dans i vår region og landet forøvrig. Vår rolle som intemasjonal aktør som bygger relasjoner og broer mellom Norge og utlandet er også et spennende utviklingsarbeid. Lokalt samarbeider vi med: Den Kulturelle Skolesekken i Bærum - samarbeid om forestillinger Bamehageri Bærum - samarbeid om forestillinger Lokale ballettskoler samarbeid om workshops, Dansens Dager, co-produksjon Trippeldans Regionalt samarbeider vi med: Asker kulturhus - samarbeid om regionalt tuménettverk Akershus fylkeskommune - samarbeid om kunst politisk utvikling i fylket Den Kulturelle Skolesekken samarbeid om forestillinger Buskerud fylkeskommune og Den Kulturelle Skolesekken - samarbeid om forestillinger, workshops og se-på prøver. Nasjonalt samarbeider vi med: Utvalgte Kulturhus - samarbeid om nasjonalt tuménettverk. Regionale sentre for dans i landet- kunstnerisk og kunstpolitisk samarbeid. CODA - Oslo International Dance Festival Internasjonalt samarbeider vi med: Kedja Think Tank 2 utvikling av er Nordisk- Baltisk tuménettverk Ice Hot- samarbeid med Danses Hus om nordisk danseplattfonn Intemasjonale koreografer, danseinstitusj oner og produsentnettverk i en rekke land. Møter, reiser og paneldebatter i løpet av 213 Vi har deltatt og vært en del av paneldebatter, b.la Norsk Publikumsutvikling i Bergen, og åpent møte hos Dansens Hus vedrørende utvikling av Nasjonalt tuméarbeid. Vi har arrangert to intemasjonale turer med Kulturhus nettverket til Marseille og Antwerpen for å øke kompetanse for dans blant aktuelle kulturhus. Flere Kulturhus deltok på dette b.la: Bærum Kulturhus, Bølgen Kulturhus, lbsenhuset, Kilden Teater-og konserthus, Festiviteten i Haugesund, Østfold fylkeskommune og Harstad Kulturhus. Vi har deltatt på en rekke møter med RAS- Sandnes Kulturhus, DansiT, Dans i Nord-Trøndelag og Dansearena nord for å utvikle nettverksamarbeid og gode synergier for dans i hele landet generelt, og for de Regionale kompetansesentre for Dans spesielt. Vi har reist til Finland og hatt møte med Dance Info Finland for å lære mer om finsk dansemiljø og deres utvikling av regionale sentre for dans. Vi hadde b.la møte med Pirjetta Mulari som er leder for Dance Info Finland. I tillegg deltok vi på Circo festivalen for åbli oppdatert på finsk nysirkus/dans. Vi deltok på Objectiv Dance - en danseplattform i regi av Wallonie-Bmxelles, Théâtre/Danse Point Contact Culture i desember

16 W Ny produsent stilling for dans l For å kunne gjennomføre arbeidet til Regionalt kompetansesenter har det vært nødvendig å utvide de samlede stillingsressursene. Våren 213 ble det ansatt en produsent i 4% stilling og fra høsten 213 i 1% stilling. Kostnadene ved denne stillingen inngår i regnskapet for Bærum Kulturhus Regionalt kompetansesenter for dans. Den andre heltidsstillingen - leder for Regionalt kompetansesenter, er i sin helhet belastet Bærum Kulturhus personalregnskap. 9. Økonomi i Virksomheten til Regionalt kompetansesenter for dans er i 213 regnskapsført med driftskostnader på kr ,- og samlede inntekter på kr ,- Satsingen på Regionalt kompetansesenter for dans er blitt mulig med finansiering og støtte fra en rekke bidragsytere og støttespillere. Norsk kulturråd: Kulturrådet har bevilget 3-årig tilskudd til Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans for årene med henholdsvis kr. 5. fra ordningen Regionale kompetansesentra for dans og kr. 4. fra Arrangørstøtteordningen for scenekunst. Prosjektfinansíeríng: I tillegg til ovennevnte rammer er tilskudd og bidrag fra en lang rekke bidragsytere en forutsetning for å kunne gjennomføre de mange tiltakene som inngår i arbeidet. I løpet av 213 er slike tilskudd mottatt fra følgende instanser: Til prosjektet Ut i Scenekunsten 213 og produksjonen «Red One & Heaven or Tel Aviv»: Norsk kulturråd - fra ordningen Fri Scenekunst Dans - kr. 98. Fond for utøvende kunstnere, Den Kongelige Norske Ambassade til Israel, Israels ambassade til Norge ~ totalt kr Det 3-årige EU-prosjektet «Fragile», som ble ledet av Bærum Kulturhus og avsluttet i 213, var i det vesentlige finansiert gjennom støtte fra: Den Europeiske Union, Kulturkontakt nord, Norsk kulturråd og øvrige bidragsytere gjennom prosjektpartneme i Portugal, Estland, Stor-Britannia og Norge. Akershus fylkeskommune: Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans er definert som en av satsingene i Kunstpolitisk plan til Akershus fylkeskommune. Akershus fylkeskommune bevilget i 213 kr. 6. til formålet. Bærum kommune/ Bærum Kulturhus: Bærum Kulturhus er som virksomhet underlagt Bærum kommune. Som ledd i den lokale- og regionale egenfinansieringen av Regionalt kompetansesenter bærer Bærum Kulturhus den regnskapsmessige underdekningen i 213 på kr Bærum Kulturhus infrastruktur og egenkompetanse benyttes også som ledd i arbeidet med Regionalt kompetansesenter for dans. Dette representerer store ikke-bokførte verdier i form av lokaler, teknisk utstyr, kompetanse innen prosjektledelse, produksjons- og sceneteknisk arbeid. 1 16

17 Verdien på lokaler og scenetekniske tjenester i forbindelse med gjennomføring av co-produksjoner, workshops og seminarer er beregnet ut fra 7 % rabatt på ordinære leiepriser og beløper seg til: - co-produksjoner kr ,- - workshops / auditions og seminarer kr ,- Totalt: kr ,- Kostnader til lønn til leder av Regionalt kompetansesenter for dans, lokaler og teknikertjenester i forbindelse med gjennomføring av danseforestillinger og gjestespill, generelle markedsføringskostnader og øvrig overhead er her ikke medregnet. Anslagsvis har dette en verdi mellom 1,5 og 2 mill. Den samlede verdien på Bærum Kulturhus bokførte og ikke bokførte innsats for Regionalt kompetansesenter for dans utgjør for 213 således ca. 1 mil. kroner. j 1.Oppsummering J Vi har ovenfor beskrevet de prosjekter, tiltak og strategiske satsingsområder som inngår i Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans gjennom året 213. Bærum Kulturhus legger betydelige ressurser i satsingen både rent økonomisk og arbeidsmessig. Regionalt kompetansesenter for dans har siden etableringen i 21 1 utviklet en egenart og blitt en viktig «stemme» i dansefeltet i Norge. Vi er blitt et kraftsentrum for dans i Norge med et nedslagsfelt og en rekkevidde som favner både det lokale, regionale, nasjonale og intemasjonale til glede for det profesjonelle dansefeltet, norske arrangører og publikum. Vi takker for støtten fra Norsk kulturråd, Akershus fylkeskommune, Bærum kommune og øvrige bidragsytere og støttespillere. Vi takker også våre samarbeidspartnere, arrangører og kunstnere for stort engasjement og interesse for å løfte dansekunsten i fellesskap både i Norge og i utlandet. Vi ser fram mot en fortsatt positiv utvikling i 214 og i årene som kommer. Sandvika, 26. juni. 214 å l QCGÁL í Q LL -r Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus / Regionalt k petansesenter for dans ll 17

18 V V REGIONALTKOMPETANSESENTERFORDANS 213 GJESTESPILL/ KOMPETANSESENTER PROSJEKTFRÅGILE TOTÅLT Lønn og sosiale utgifter , , ,2 Kjøp varer og tjenester , , ,45 MVA , , ,34 Totale kostnader , , ,81 Salgsinntekter , , Mottatte tilskudd/refusjoner , , ,8 Tilbakeførte avsetninger Totale inntekter 37985, , , , , ,14 Netto resultat , , ,67 Note 1 GJESTESPILL213* SUM KOSTNADER SUM INNTEKTER Sidi Larbi Cherkaoui: Play Australian Dance Theatre: Proximity Race Horce: Petit Mal zero vísibility corp: Again Cirkus Cirkör: Knitting Peace** Batcheva Dance Company: Sadeh21** Sum barneforestillinger dans Sum * uten Fragile og Ut i Scenekunsten 213 ** ink. Turnè Note 2 Mottatte tilskudd: Norsk kulturråd: 3 årige tilskudd 8 Norsk kulturråd: prosjektstøtte Ut i scenekunsten 882 Akershus fylkeskommune 6 Kulturkontakt Nord - Fragile Kulturkontakt Nord - UiS Den Europeiske Union Norges Blindeforbund 1 Coda festivalen 5 Israels ambassade til Norge Norges ambassade til Israel SUM Mottatte refusjoner: DKS- Racehorce DKS- Ut i scenekunsten 4 Div. arrangører Knitting Peace turné DKS- Knitting Peace Andre inntekter Knitting Peace RAS/Sandnes- Batsheva Asker Kulturhus for barneforestillinger workshops SUM ØkonomiRegkomp18 213

19 «i Økoinomisvyifsterr = Bærum kommune Periode: Ea;.6?Sevrxrfñ? Budsjettkontroll Ansvar DRIFTSREGNSKAP Ansvar: 4331 Bærum kulturhus Formål: 5213 Dans - Regionalt komp.senter Denne periode Hittil i år Regnskap (P) Budsjett(VEO) Avvik Art Navn Regnskap (P) Budsjett (VEO) Avvik Brukt% Side 1 Dato : Rapport: BUD-1 Totalt Budsjett (VEO) Disponibelt , ,33 11 Fast lønn generell , ,86-14 Fast lønn leger 3.593, ,33-15 Avtalefestet tilleggsløm , ,6-31 Engasjementer , , , ,71-91 Pensjonsinnskudd DN] 47 51, , , ,35 97 Bruk av premiefond 1 771, , , , Arbeidsgiveravgift 4 54, , , , Arb.giv.avg. av pensjol 6 695, , , ,7 38sss, , , ,6- s4 985, ,11-, ,98-657, ,5S ,55- Sum Lønn og sosiale utgifter , , , ,82-462, , ,41 532, l Mat-ldrikkev., internt/ Annet forbrjnatr/råva Porto/Postb.leie/Frank 569,92 569, Banktjenester Telefonutgifter Markedsføring Ikke oppgavepl.reise-/c 3 385, 3 385,- 164 Reise og diett godtgjøn , ,6-17 Trsp./drift egne/leide t1 1 32,9 1 32,9-172 Transportutgifter ansa 8 693, ,15-27 Ekstern konsulentbruk 51 19, ,88-1, , , ,6-132,9- s 693, , , ,59 Sum Varer og tjen. til egemprod , ,55 52, , , , Moms generell komp.o 4 869, , , , ,59- Sum Overføringsutgifter 4 869, , ,21-62 Annet salg utenfor avg 2 12,- 2 12, 625 Salg timetjenester 629 Billettinntekter , , 634 Utleie lokaler/anlegg 2 12, 2:;975, Sum Salgsinntekter 31 77, , År = 213; Periode = 12; Formål % 5213; Regnskaptype = d; Lengde formål = 4; Ansvar % 43$ vmg EI Objekt % , R21541 i

20 t Qkgnomisg/ste1r Bærum kommune Periode: 1213 Budsjettkontroll Ansvar Side 2 Dato : Rapport: BUD-O1 DRIFTSREGNSKAP Denne periode Regnskap (P) Budsjett (VEO) Ansvar: F onnål: Avvik 4331 Bærum kulturhus 5213 Dans - Regionalt kompsenter Hittil i år Art Navn Regnskap (P) Budsjett (VEO) Avvik Brukt % Totalt -- Disponibelt Budsjett (VEO) 2.48,59-243, Refusjon fra staten 8 - Ref. momspåløpt í drit 4 869,21- Fra fylkeskommuner 3-469, , ,59-248,59 Sum Overf. m/krav om motytelse: , , ,21 j , ,96- Sum Formfil ",.3611* 961,73i 314- 'å å 861;961,73 i j , ,96- Sum Ansvar 4331 i 64s-1å;r473-1t. å Y ,13 i l 61961,73 År = 213; Periode = 12; Formål % 5213; Regnskaptype = d; Lengde formål = 4; Ansvar % 433B vla`ng EI Objekt % R21541

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:50 Faste medlemmer

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 21. juni 2013 Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, (NoDa)

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no +47 91684281 Før du skriver søknaden; Les kriteriene! Objektive kriterier? Skjønnskriterier? Sjekk tilskuddsnivå Se hvem som har fått

Detaljer

DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009

DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009 DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009 dansenshus.com Dansens Hus, april 2009, foyer og Akerselv i ett Foto fra Sweet&Tender/Living House 1 SAMMENDRAG Dansens Hus (DH) flyttet i februar 2008 inn i eget hus på Vulkantomten

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/14 Viktige

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 15:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.05.2015. Varamedlemmer møter

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.2013 Tid 09:00 Saksliste Notat Tittel Notater 12/13 Orientering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

ÅRSMELDING. 2012 for

ÅRSMELDING. 2012 for ÅRSMELDING 2012 for DAGLIG LEDERS ÅRSRAPPORT ASSITEJ Norges mål er å styrke sin rolle som internasjonal døråpner og faglig møteplass. ASSITEJ Norge har i tråd med Strategisk plan arbeidet for å nå målene

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 12.05.2009 2009/649-9491/2009 / 243/C00 Saksframlegg Saksbehandler: Stina Maria Arstad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D Saksbehandler: Arkivsaksnr: Yngve Voktor Møtedato: 18. september 2014 Møtetidspunkt: 10.00 Saksnr: Utvalg regionråd Forslag til vedtak: ÅRSMØTE Vedtak 1. Fremlagt årsmelding

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Strategi. Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge

Strategi. Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge Strategi Dans i hele landet Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge Forsidefoto Ii dan dieđe mas dat boahta Foto: Elle Sofe Henriksen / Johtti kompani Strategi

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

KOMPETANSEKALENDEREN. En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold

KOMPETANSEKALENDEREN. En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold 2014 KOMPETANSEKALENDEREN En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold ÅR VÅR VÅR Kulturdirektøren Folkehelse www.folkehelse.vfk.no Fylkesbiblioteket www.vestfoldfylkesbibliotek.no Time Out Kulturledere

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014 Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum Bærum Kulturhus 1. April 2014 Velkommen til Bærum Kulturhus Agenda: Nye Bærum Kulturhus (Programansvarlig Tore Johansen) Presentasjon av Ny scene

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2009/456-7720/2009 / C45 Saksframlegg Saksbehandler: Mari Senumstad Hauge Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Inntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt DRIFTSINNTEKTER Kostnader Varekostnad Lønnskostnader Avskrivn. Vareige driftsmidl Annen driftskostnad

Inntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt DRIFTSINNTEKTER Kostnader Varekostnad Lønnskostnader Avskrivn. Vareige driftsmidl Annen driftskostnad Konto Kontonavn Totalt Sentralt Barneleir Step-Up Interchange Youthmeeting Seminarleir IPP Mosaic Utdanningskomité Organisasjonskomité Informasjonskomité Juniorkomité Januarmøte Landsmøte Overlappingsmøte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer