Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Tid 15: 1

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 63/14 Regionalt kompetansesenter for dans rapport /14 Akershus musikkråd - årsmelding /14 Tildeling kunst- og kulturtilskudd til gjennomføring og utvikling av prosjekter og tiltak i /14 Tobakksfri skoletid for elever i videregående skole 67/14 Fremtidig organisering av elev- og lærlingeombud / mobbeombud 68/14 Separate regnskaper innenfor den offentlige tannhelsetjenesten i Norge - EFTAS overvåkingsorgan (ESA) Orienteringer: Kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus Organisasjonsprosess i avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse Budsjett 215 / ØP

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Regionalt kompetansesenter for dans, Bærum kulturhus- årsrapport 213 Innstilling Årsrapport fra Bærum kulturhus, Regionalt kompetansesenter for dans 213, samt planer for videre utvikling av sentret tas til orientering. Sammendrag Bærum kulturhus melder i sin årsrapport at 213 var et år med svært gode besøkstall og rekordhøy aktivitet, gjennom arrangementer i regi av kulturhuset og Regionalt kompetansesenter for dans. Regionalt kompetansesenter for dans samlet et publikum på nærmere 38 gjennom virksomhet på egne scener og gjennom turnévirksomhet. Kulturhusets totale besøkstall var på 113. Sentret har en sterk lokal og regional forankring med både et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Av høydepunktene i programmet for 213 var 1- årsfeiringen av kulturhuset, oppstart for bygging av ny prøvescene, to store danseproduksjoner: Ut i Scenekunsten 213 og avslutning av det EU-støttede danse-prosjektet Fragile. Sentret har i 213 hatt et sterkt fokus på nasjonale og internasjonale gjestespill, produksjon og produksjonsledelse, scenekunst for barn, turnéproduksjon, Co produksjoner, workshops, audition, seminar og nettverkssamarbeid. Tilskudd fra Akershus fylkeskommune gjennom Kunstpolitisk plan har vært viktig for videreutviklingen av sentret, med en tildeling på,6 mill. kr i 213. Rapporten peker for øvrig på utfordringen det er for Regionalt kompetansesenter for dans at en betydelig del av økonomien finansieres gjennom enkeltstående prosjekttilskudd, blant annet fra Norsk Kulturråd. Dialogen med fylkeskommunen om den videre utviklingen av sentret, med fokus på langsiktighet og forankring i Akershus fortsetter utover i 215. Fylkets innsats i Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum, sentrets rolle og videre utvikling vil bli behandlet i helhetlig plan for kultursektoren i henhold til vedtak FT-sak 48/14 som ferdigstilles innen utgangen av 215. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger 3

4 I årsrapporten for 213 melder Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans at fjoråret hadde en svært positiv utvikling. Kulturhusets totale virksomhet samlet 113 besøkende til 613 arrangementer. Regionalt kompetansesenter for dans samlet et publikum på gjennom sin formidlings- og turnévirksomhet. Sentret produserte 6 turnéer og 2 forestillinger, og til sammen ble 56 danseforestillinger vist i 213. Videre ble flere dansekunstnere med tilknytning til regionen engasjert til produksjoner ved sentret. Regionalt kompetansesenter for dans sin strategiske satsing har i 213 fokusert på fire hovedområder: Formidling Produksjon og co-produksjon / residensopphold Samarbeid og kompetanseheving Publikumsutvikling Nye prosjekter i 213 En av de største satsningene i 213 var prosjektet Ut i Scenekunsten med produksjonen Red One & Heaven or Tel Aviv. Ut i scenekunsten skal bidra til å heve kompetansen hos unge, profesjonelle dansekunstnere i det frie feltet. Forestillingen er vist 12 ganger. Det 3-årige EU-prosjektet Fragile, var også en av de største satsningene i 213. Prosjektet som utforsket spenningsfeltet mellom dans og svaksynte, og ble vist 5 ganger. Koreograf Kjersti Kramm Engebrigtsen ble tildelt den norske Kritikerprisen for dans 213 for sitt arbeid med Fragile. Byggeprosjektet med ny visnings- og produksjonslokale ble igangsatt i 213, og i september 214 ble den nye scenen Underhuset åpnet. Videre har det i 213 fortsatt vært en sterk satsning på nasjonale og internasjonale gjestespill, produksjon og produksjonsledelse, scenekunst for barn, turnéproduksjon, Co produksjoner, workshops, audition og seminar og nettverkssamarbeid. Det er også etablert en ny produsentstilling for dans. Samarbeid med andre kunst- og kulturaktører i fylket Det ble i 213 utviklet et tettere samarbeid med Asker Kulturhus om profesjonell utveksling av scenekunstforestillinger for barn. Lillestrøm Kultursenter ble tatt opp i sentrets nasjonale videreutviklet. Likeledes er samarbeidet med Akershus Kunstsenter om utstillinger i foajéen, samt med lokale aktører i dansemiljøet og amatørlag i Bærum videreført. Økonomi 213 Virksomheten Bærum kulturhus er underlagt Bærum kommune. Rapporten oppgir at bruttoverdien på Regionalt kompetansesenter for dans sin aktivitet og igangsatte prosjekter i 213 var på omlag 1 mill. kr. Av disse er 1,5 mill. kr tilskudd mottatt gjennom Norsk kulturråds ordninger for Regionale kompetansesentra (,5 mill.kr) og Arrangørstøtteordningen for scenekunst (,4 mill. kr) i perioden , og fra Akershus fylkeskommune gjennom satsning på Kunstpolitisk plan (,6 mill. kr) i 213. Prosjektstøtte fra Norsk kulturråds ordning Fri scenekunst var på,98 mill. kr til Ut i scenekunsten ved forestillingene Fragile og Red One & Heaven or Tel Aviv. Kostnader knyttet til lokaler, teknisk utstyr, kompetanse og prosjektledelse og dekning av underskudd er beregnet til mellom 3 mill.kr og 3,5 mill.kr. Dette anses som egenandel og bæres av Bærum Kulturhus. 4

5 Videre utvikling Regionalt kompetansesenter for dans ga i forbindelse med årsrapporten fylkeskommunen signal om at det er et behov for en økning av tilskudd fra,6 mill. kr til 1 mill. kr i 215. Sentret ønsker å bli en tydeligere del av fylkets virkemiddelapparat med mandat til å være: En produksjonsenhet for dans og scenekunst rettet mot barn/unge En formidlingssentral og samarbeidspartner for kulturhus i Akershus og i landet for øvrig Et kompetansesenter for publikumsbygging og utvikling av feltet Sentret ber også om et tettere samarbeid om å legge sterkere trykk på Kulturdepartementet for å få anerkjennelse som en nasjonal turnéprodusent. Vi er i dialog med kompetansesenter for dans om dette, og planlegger et møte med Kulturdepartementet i løpet av høsten 214. Innspillet fra Regionalt kompetansesenter for dans om behov for økning i tilskudd er vurdert i forbindelse med fylkesrådmannens budsjettprosess for 215. Resultatet kommer til uttrykk i økonomiplanen for Problemstillinger og alternativer Utfordring 1 Til tross for at flerårig fylkeskommunal medfinansiering og støtte fra Norsk kulturråd har sikret en forutsigbar finansiering, viser rapporten at langsiktig planlegging og videre utvikling av sentret er utfordrende. Dette fordi en betydelig del av økonomien finansieres gjennom enkeltstående prosjekttilskudd (4,5 mill. kr), salgsinntekter (1.2 mill. kr) og egenandel (3-3,5 mill. kr). Et eventuelt økt tilskudd og tydelig mandat fra Akershus fylkeskommune, vil samtidig kunne utløse statlige midler. Om det er hensiktsmessig med slik en økning, vil vurderes i sammenheng med utformingen av helhetlig plan for kultursektoren og i fylkeskommunens budsjettprosesser. Utfordring 2 De regionale kompetansesentrenes plass utfordres ved økt statlig satsning på andre aktører i dansefeltet, i Oslo og landet forøvrig. Hovedstadsregionen er voksende, og Regionalt kompetansesenter for dans i Bærums har behov å befeste sin posisjon også som en nasjonal aktør. Per i dag tar sentret et særlig ansvar for utvikling innen feltet og turnévirksomhet som strekker seg utenfor fylkets grenser. Etableringen og utviklingen av sentret har siden tilblivelsen hatt god støtte og tillit i Akershus fylkeskommune. Fylkets bidrag til Regionalt kompetansesenter for dans, sentrets rolle og videre utvikling i Akershus vil bli en sentral del i utformingen av helhetlig plan for kultursektoren i henhold til vedtak FT-sak 48/14. Utfordringene skissert ovenfor, og andre relevante utfordringer vil bli nærmere utredet og tas opp i dette arbeidet. Fylkesrådmannens anbefalinger Regionalt kompetansesenter for dans har siden etableringen i 211 hatt en jevnt god og stabil utvikling med god støtte fra Akershus fylkeskommune og solid forankring i fylkeskommunens Kunstpolitisk plan. Kompetansesentret har tatt et særlig ansvar for utvikling i feltet på et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan, med en solid økonomi, gode og økende besøkstall og betydelig anerkjennelse. Sentret er en viktig arena for det profesjonelle dansemiljøet i Akershus, og bidrar til å gjøre vilkårene for dansekunstnere i fylket bedre. Bærum kommune går inn med 5

6 en betydelig økonomi, samarbeidene med andre kunst- og kulturaktører i fylket er styrket, og det nasjonale turnénettverket er utvidet. Med Underscenen får Regionalt kompetansesenter for dans et større nedslagsfelt. Slik fylkesrådmannen ser det har Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum, gjennom sin virksomhet i 213, oppfylt og reflektert flere av fylkeskommunens vedtatte mål og ambisjoner for kunst- og kulturfeltet. Da særskilt som en bidragsyter til å styrke satsningsområdet levekår for kunstnere, jf. Kunstpolitisk plan og de øvrige hovedutfordringene som er skissert i Akershus fylkeskommunes ØP Fylkeskommunens innsats i Regionalt kompetansesenter for dans, sentrets rolle og videre utvikling vil bli utfyllende behandlet i helhetlig plan for kultursektoren i henhold til vedtak FT-sak 48/14. Fylkesrådmannen anbefaler at rapport om Bærum kulturhus, Regionalt kompetansesenter for dans 213 og den videre utvikling av sentret tas til orientering. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Marte Leinebø Malme Vedlegg 1 Årsrapport Regnskap 213 6

7 RAPPORT 213 BÆRUM KULTURHUS - REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR DANS 213 har vært det mest aktive året i Bærum Kulturhus 1-årige historie. Det har aldri før vært gjennomført så mange arrangementer på våre fem ulike scener som i 213. Hele 613 arrangement, 355 prøvedager og 113. besøkende taler sitt tydelige språk og befester Bærum Kulturhus som en av de store opplevelsesarenaene i hovedstadsregionen. Feiring av 1-års jubileum med tilhørende jubileumsprogram, byggestart av kjellerscenen i Kulturhuset, de store dansekunstprosjektene Ut i Scenekunsten 213 samt sluttføring av det EU-støttede danse-prosjektet «Fragile>>har vært de største enkeltløfiene i 213. Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans har gjennom 213 også hatt en betydelig aktivitet. Gjennom en rekke satsingsområder og initiativ har virksomheten ytterligere styrket sin posisjon innen dansefeltet i Norge og intemasjonalt. Å utvikle rollen som kompetansesenter for dans er et langsiktig arbeid som setter setter føringer for Bærum Kulturhus som programmerende og produserende scene, som møteplass for amatør og profesjonell, for det lokale, nasjonale og internasjonale og for oppgaven som nettverksbygger og tuméprodusent i Norge og i utlandet. I løpet av 213 har Bærum Kulturhus vist 16 profesjonelle danseproduksjoner med totalt 56 forestillinger (inkl. forestillinger for barn) for totalt 9.81 publikummere. Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans produserte også 6 tumeer som ble sett av publikummere ved en rekke av landets fremste kulturhus og scener. To av våre egenproduksjoner ble også spilt på scener i utlandet. I tillegg har personer sett danseforestillinger på Bærum Kulturhus' scener som er framført av amatører og semi-profesjonelle utøvere. Denne rapporten omtaler ikke denne kategori forestillinger nærmere. Totalt har Bærum Kulturhus-Regionalt kompetansesenter for dans gjennom sin samlede virksomhet generert et publikum for dans/scenekunst på i 213. Koreografen Kjersti Kramm Engebrigtsen mottok den norske Kritikerprisen for dans 213 for sitt kunstneriske arbeid med Fragile og forestillingen Plexus/Edge/Touched. Fragile var et 3-åri g EU-prosjekt ledet av Bærum Kulturhus. For å sikre en forutsigbar og langsiktig finansiering av Regionalt kompetansesenter for dans har det hatt stor betydning at både Akershus fylkeskommune og Norsk kulturråd har gitt flerårige tilskudd til virksomheten. En betydelig del av virksomheten finansieres likevel gjennom enkeltstående prosjekttilskudd fra en lang rekke bidragsytere i inn- og utland, samt egeninntekter og egeninnsats av Bærum Kulturhus. Bærum Kulturhus har sammen med de øvrige kompetansesenteme for dans i Norge arbeidet for å skape forståelse hos Kulturdepartementet for at det på sikt må etableres en finansiering som gir større forutsigbarhet enn dagens ordninger i Norsk kulturråd tillater. Likeledes er det en ambisjon om at Staten anerkjenner de regionale kompetansesenteme for dans ved å inkludere disse som ledd i statens virkemiddelapparat innen feltet. For Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans vil et mandat som tydeliggjør vår rolle som nasjonal tuméprodusent og som produsent for det banebrytende prosjektet Uti Scenekunsten ha stor betydning for mange. 1 7

8 Det vises til nærmere redegjørelse for følgende strategiske satsinger og tiltak og initiativ: Vår strategiske satsing Formidling Produksjon og co-produksjon / residensopphold Samarbeid og kompetanseheving Publikumsutvikling Våre tiltak og initiativ Nasjonale og intemasjonale gjestespill Scenekunst for bam Produksjon- og prosjektledelse (Ut i Scenekunsten og FRAGILE) Co-produksjoner Tuméproduksjon Workshops og seminarer Nettverksamarbeid L1. Nasjonale og internasjonale gjestespill 213 T Gjestespillserien er fundamentet i vår virksomhet i forhold til å bygge interesse for dans. En rekke av disse produksjonene støttes av tilstøtende arrangement som; før-og ettersnakk, workshops, se-på prøver og samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette har vært en viktig del av vår satsing innen publikumsutvikling og har generert aktivitet og publikum. Forestillingene har begrenset publikumskapasitet, da det er viktig å skape gode rom for opplevelsen i forhold til alder. De intemasjonale gjestespillene fungerer som en døråpner til intemasjonal dans og viser hva som foregår utenfor Norges grenser. Dette til stor inspirasjon både for publikum og det norske dansekunstfeltet. Gjennom vår aktive rolle i formidling av intemasjonale gjestespill har vi opparbeidet et viktig nettverk og med det satt Norge på kartet. Bærum Kulturhus omtales som en intemasjonal dansescene. Følgende gjestespill/forestillinger er presentert i Bærum Kulturhus, Store Sal i 213: Sidi Larbi Cherkaoui PLAY Norgespremiere BE Australian Dance Theatre Proximity Norgespremiere AUS FRAGILE Plexus/Edge/Touched EU-prosj ekt EE/PT/NO Race Horse Petit Mal Norgespremiere FI zero visibility corp.&kork Again Co produksjon NO Uti Scenekunsten Red One & Heaven or Tel Aviv Egen produksjon NO/IL Cirkus Cirkör Knitting Peace Norgespremiere SE Batsheva Dance comp. Sadeh2l Norgespremiere IL Publikumstall fra nasjonale og internasjonale gjestespill Gjennom 213 har Regionalt kompetansesenter for dans, Bærum Kulturhus presentert totalt 56 forestillinger (inklusive scenekunst for bam) av profesjonelle kunstnere for totalt publikummere. I tillegg har vi produsert seks turneer sett av publikummere. Vi kan dermed vise til å ha generert publikum for profesjonell dans/ scenekunst i 213 på totalt

9 Før- og ettersnakk I løpet av 213 har vi gjennomført seks før- og ettersnakk i forbindelse med noen av våre gjestespill. Dette øker kunnskap til gjestespillene spesielt og dans generelt, som på sikt vil ha til hensikt å øke kompetanse og innsikt hos publikum. PLAY med tre norske dansere som arbeider med Sidi Larbi Cherkaoui, Guro Nagelhus Schia, Vebjøm Sundby og Jon Filip Fahlstrøm - moderator Ine Therese Berg FRAGILE - med koreograf og kunstnerisk leder Kjersti Engebrigsten - Moderator Hilde Rustad Uti Scenekunsten - med danserne i produksjonen - Moderator Siri Leonardsen zero visibility corp. og KORK - med koreograf Ina Christel Johannessen og orkestersjef Rolf Lennart Stensø - Moderator Morten Walderhaug Batsheva Dance Company med koreograf og kunstnerisk leder Ohad Naharin - Moderator Ame Fagerholt Batsheva Dance Company med prøveleder Luc Jacobs - Moderator Marianne Bilger Se-på prøver og samtale med studenter Det ble gjennomført tre åpne prøver i forbindelse med to av våre egne produksjoner samt en co-produksjon. Dette som et kompetansehevende tiltak rettet mot dansestudenter. FRAGILE studenter fra Norges Dansehøyskole (NDH) Ut i Scenekunsten elever fra danselinjen på St. Hallvard vgs i Buskerud fylke. Zero visivility corp. og KORK studenter fra Spin Off ettårí g dansestudium Annet Forestillingen «Plexux/Edge/Touched» og prosjektet FRAGILE mottok kritikerprisen for beste danseprosjekt i 213. Som et resultat av den omfattende satsingen på dans i Bærum Kulturhus, har Budstikka besluttet og ansette anmelder Lars Elton til å anmelde dans/scenekunst. Dette har medført at flere av forestillingene i Bærum Kulturhus har blitt anmeldt. Budstikka er lokal avisen til Asker og Bærum kommune. Totale innbyggere i Asker og Bærum er i henhold til Statistisk sentralbyrå. fz. scenekunst forbarn213 Dans og scenekunst for barn er en viktig satsing for regionalt kompetansesenter for dans. Her presenteres profesjonelle forestillinger på lørdager, enten på Kulturhusets foajéscene eller på scenen i store sal. Det er et variert bameprogram med tilrettelagt målgruppe. Katja Lindberg prod. Om bare Rosa kunne trylle NO Inger Cecile Bertrán de Lis BZz BZz - DADA da bee NO Tali Ràzga BLÅTT DK Dieserud/Lindgren Høyt oppe i fjellet NO Dybwikdans En million sommerfugler Samarbeid med RAS NO RohdeAass prod. Appelsiner og Sitroner Samarbeid med Asker kulturhus NO Etienne Borgers Mr. Mølsk NL Tinna Grétarsdottir Skyjaborg Samarbeid med Asker Kulturhus IS Regionalt kompetansesenter for dans, Bærum Kulturhus har samarbeidet med barnehager og Den Kulturelle Skolesekken i Bærum på syv av de åtte produksjonene som ble vist for barn i 213. Antall forestillinger og publikumstall Bærum Kulturhus scenekunst for barn 213 Barnehager/DKS forestillinger: Publikumstall bamehager/dks: 636publikummere 3 9

10 Antall forestillinger bamehager/dks: 12 forestillinger Offentlig forestillinger: Publikumstall offentlige forestillinger: 616 publikummere Antall forestillinger offentlige forestillinger: 15 forestillinger Totalt ble det spilt 27 barneforestillinger for publikummere i Bærum Kulturhus. Scenekunst for barn nytt regionalt samarbeid I 213 har vi utviklet et nytt regionalt kompetansehevende samarbeid med Asker Kulturhus med fokus på Scenekunst for bam. Det har medført flere forestillinger for kunstnerne/kompaniene i regionen, samt utvidet samarbeid med bamehager og skoleri hver kommune. Dette bidrar til publikumsutvikling og større forståelse og bevissthet for scenekunst generelt og dans spesielt. Se vedlagt artikkel fra Budstikka. Vi samarbeidet om to regionale tumeer høsten 213: o <<Appelsinerog Sitroner» av RohdeAass og Inclusive Dance Company (NO) «Skyjaborg» av Tinna Grètarsdôttir (IS) Antall forestillinger og publikumstall for Bærum og Asker Kulturhus «Appelsiner og Sitroner» - 8 forestillinger publikum «Skyjaborg» - 8 forestillinger 487 publikum Totalt 16forestillinger for 869 publikum. R Produksjon- og prosjektledelse - Uti Scenekunsten og FRAGILE I 213 har Regionalt kompetansesenter for dans produsert to omfattende produksjoner ~ med støtte fra b.la Kulturrådet under ordningen «Fri scenekunst-dans» samt «EU culture» midler. Det ble ansatt fem dansere i hvert prosjekt, totalt 1 dansere som alle er bosatt i Norge. Produksjonene var en del av Bærum Kulturhus sitt danseprogram våren og høsten 213. I tillegg ble det gjennomført tumeer i Norge, Sverige, Israel, Grønland, Portugal og Estland i 213 og 214 (Red One & Heaven or Tel Aviv). Danseme som ble ansatt i prosjektet fikk dermed både nasjonal og intemasjonal arbeidserfaring som har gitt dem en unik kompetanseheving innen kunstfeltet. o «Red One & Heaven or Tel Aviv» Ut i Scenekunsten, et prosjekt for og med unge dansekunstnere som har til hensikt å øke kompetansen i det unge frie scenekunst feltet for dans i Norge. o «FRAGILE», et EU prosjekt i samarbeid med Portugal, Estland, Norge og England med hensikt å øke bevisstheten om inkludering av synshemmede i dans. «Red One & Heaven or Tel Aviv» spilte totalt 9 (hvorav 1 DKS) forestillinger i 213 i Sandvika, Kristiansand, Sandnes, Malmö og Tel Aviv for totalt publikummere. Forestillingen hadde gjenopptak våren 214 med totalt 3 forestillinger, hvorav l for DKS Akershus og Buskerud, samt tumé til Grønland og Bergen (Carte Blanche, Studio Bergen). Totalt 471 publikummere. Det ble gjennomført workshops i Kristiansand, Sandnes, Malmö, Grønland og for DKS vgs. i Akershus og Buskerud. «FRAGILE» spilte totalt 5 forestillinger i Sandvika, Lisboa og Tallinn for totalt publikummere. 4 1

11 l 4. Co-produksjoner 213 T Regionalt kompetansesenter for dans, Bærum Kulturhus stiller sine scener, teknisk utstyr og bemanning til disposisjon for utvalgte danse- og scenekunstproduksjoner/kunstnere. I løpet av 213 har vi eo-produsert fem norske produksjoner hvorav tre prosjekter våren 213 og to prosjekter høsten «FRAGILE» EU prosjekt, Bærum Kulturhus prosjektansvarlig. Norgespremiere 16. april. Totalt 27 prøvedager inklusive I forestilling i Sandvika Teater og Bærum Kulturhus i perioden januar, februar, mars, april. Verdi iht til utgiftspesifíkasjon med lokal sats - kr «On the desperate edge of now» med Kari Hoaas productions. En produksjon som er co-produsert i samarbeid med Dansearena nord og RAS - Sandnes Kulturhus. Fire prøvedager i Bærum Kulturhus, store sal 25.mars - 2. april 213. Urpremiere i Sandnes Kulturhus 9. april. Ble spilt som en del av Barentsfestivalen høsten 213 og i Bærum Kulturhus 2. og 3. april 214. Verdi i ht til utgzftspesifikasjon med lokal sats - kr Trippeldans (lokalt dansekompani) - Trippeldans er et lokalt dansekompani som arbeidet med kjente norske koreografer som Tine Aspaas, Masja Abrahamsen mfl. Seks prøvedager i Sandvika Teater i perioden august. Verdi i ht til utgifsspeszfikasjon med lokal sats - kr «Red One & Heaven or Tel Aviv» prosjektet Uti Scenekunsten egen produksjon. Koreografi av Christopher Arouni og den israelske duoen Yossi Berg og Oded Graf. Urpremiere 4. oktober. Totalt 4 prøvedager i perioden mai, juni, juli, septemberi Bærum Kulturhus, store sal, samt tre forestillinger i oktober 213 som en del av CODA festivalen. Dansearena nord var co-produsent. Verdi i ht til utgzftspesifikasjon med lokal sats - kr «AGAIN» med zero visibility corp. og KORK - Regionalt kompetansesenter for dans, Bærum Kulturhus initierte samarbeidet mellom zero visibility corp. og Kringkastingsorkesteret (KORK). Norgespremiere 26. september som en del av CODA -festivalen. Totalt 9 prøvedager inklusive to forestillinger i Bærum Kulturhus store sal. Verdi i ht til utgiftspesifikasjon med lokal sats - kr I henhold til utgíftspesifikasjoner er totalbeløpet for co-produksjoner kr L5. Turnéproduksjon 213 J Vi arbeider aktivt for at dansekunstens rike og varierte uttrykksform skal oppleves av flest mulig både i vår region og landet forøvrig. Som ledd i vårt strategiske arbeid har vi derfor tatt initiativ til å etablere og koordinere et tuménettverk med kulturhus som egner seg spesielt godt for dans slik at arrangører med et høyt kvalitetsnivå utvikles. I 213 produserte vi totalt 6 tumeer, to turneer strakk seg også fram til våren 214 (Cirkus Cirkör og Ut i Scenekunsten). Cirkus Cirkör ble vist 37 ganger i 11 forskjellige kulturhus i Norge i løpet av høsten 213 og våren 214. Det ble vist 15 forestillinger for Den Kulturelle Skolesekken i samarbeid med 7 fylker og 22 forestillinger for et åpent publikum. Red One & Heaven or Tel Aviv (Ut i Scenekunsten) ble vist 12 ganger i 4 forskjellige land. Fragile ble vist 5 ganger i 3 forskjellige land. I 213 produserte vi for første gang 2 turneer som ble vist både nasjonalt og intemasjonalt. 5 11

12 Alle turneer er produsert av Regionalt kompetansesenter for dans, Bærum Kulturhus. Fragile (vår 213) - 3 arrangører, 5 forestillinger, tumé til Lisboa, Tallin og Sandvika Cirkus Cirkör (høst 213/vår 214) ll arrangører, 37 forestillinger, samarbeid med DKS i 7 fylker. Red One & Heaven or Tel Aviv (høst 213/vår 214) - 8 arrangører, 12 forestillinger, tumé til Kristiansand, Sandnes, Malmö, Tel Aviv, Sandvika, Nuuk og Bergen. 2 DKS fylker. Batsheva Dance Company (høst 213) - 2 arrangører, 3 forestillinger, tumé til Sandnes. Skyjaborg (høst 213) 2 arrangører, 8 forestillinger, 2 kommuner, tumé til Asker. Appelsiner og Sitroner (høst 213) - 2 arrangører, 8 forestillinger, 2 kommuner, tumé til Asker. Totalt antall forestillinger på turné 213: 61 (inkl. 18 forestillinger i Bærum Kulturhus) Totalt antall forestillinger turné 213/14: 73 (inkl. Cirkus Cirkör og Heaven or Red One & Tel Aviv vår 214) Totalt antall publikum på turné 213: Arrangører og samarbeidspartnere regionalt: Den Kulturelle skolesekken i Bærum og Akershus Bamehager i Bærum Asker Kulturhus Lillestrøm Kultursenter Arrangører og samarbeidspartnere nasjonalt: Bølgen Kulturhus Den Kulturelle Skolesekken i Vestfold Ibsenhuset Den Kulturelle Skolesekken i Telemark Arendal Kulturhus Den Kulturelle Skolesekken i Aust-Agder Kilden Teater- og Konserthus RAS ~ Sandnes Kulturhus Festiviteten Haugesund Hadeland kultursal Den Kulturelle Skolesekken i Oppland Scenekunst Østfold (Blå Grotte og Askim Kulturhus) Den Kulturelle Skolesekken i Østfold Harstad Kulturhus Den Kulturelle Skolesekken i Troms l l l l l l l l l l l l l l Arrangører og samarbeidspartnere internasjonalt: Skånes Dansteater - Sverige Warehouse 2 - Israel Teatro de Almada, Almada (Greater Lisbon) - Portugal KUlVIUArt Museum, Tallinn - Estland 6 12

13 j 6. Workshops, audition og seminar 213 J Workshops Australian Dance Theatre Race Horse Company Ut i Scenekunsten Batsheva Dance Company zero visibility corp. Bærum Dance Camp 2 workshops for KhiO og Norges Dansehøyskole (NDH) 1 workshop for det lokale dansemiljøet i Bærum 2 workshops for vgs i Akershus 2 workshop for NDH og det frie dansemiljøet 2 workshops for KhiO og NDH En ukes sommerkurs/workshop Det ble arrangert workshops for det lokale dansemiljø, dansestudenter på videregående og Høgskole i dans samt for det profesjonelle frie dansemiljø. Som helhet ser vi på dette som et viktig kompetansehevende tiltak. Utgifter forbundet med planlegging og gjennomføring av workshops inngår i total regnskapet for Regionalt kompetansesenter for dans. Bærum Dance Camp er en ukes sommerkurs med undervisning av profesjonelle dansere/pedagoger. I 213 underviste b.1a Yaniv Cohen i samtidsdans og Vivi Stamouli (Hellas) i klassisk ballett. Dance campen er arrangert av regionalt kompetansesenter for dans i samarbeid med lokale danseskoler. Verdi iht til utgiftsspesijikasjon med lokal sats - kr Audition Det ble utlyst og gjennomført en to dagers audition/opptaksprøve i forbindelse med prosjektet Ut i Scenekunsten ll. og 12. januar i Store Sal i Bærum Kulturhus. Regionalt kompetansesenter for dans valgte å avholde audition på en slik måte at de fremmøtte danseme ñkk mest mulig læring og dermed økt kompetansen på hvordan og hva som kreves i en auditionsituasjon. Verdi i ht til utgifsspesifikasjon med lokal sats kr Seminaret «Reading Dance - Writing Dance» - et samarbeid med Danseinformasjon Et prosjekt som har til hensikt å heve nivået på den kritiske debatten omkring dans. Åpningen av seminaret ble gjennomført i forbindelse med Bærum Kulturhus sin sesongåpning våren 213 og forestillingen PLAY av Sidi Larbi Cherkaoui og Shantala Shjnavgligappa. i Regionalt kompetansesenter for dans, Bærum Kulturhus stilte foajescenen til disposisjon til gjennomføring av seminaret. Foredragsholdere var Anne Middelboe Christensen, teaterkritiker i Dagbladet dk, og Cecilie Lindeman Steen, dansekunster og førsteamanuensis ved KhiO. Det ble også holdt et innlegg om Bærum Kulturhus' arbeid ved Siri Leonardsen, leder for Regionalt kompetansesenter for dans. Totalt 26 deltakere fra b.1a NRK, Aftenposten, Dagbladet, Budstikka m.fl. Verdi iht til utgiftsspesifíkasjon med lokal sats Seminar for dansekunstnere - Ledelse av egen kunstnerisk virksomhet Bærum Kulturhus- Regionalt kompetansesenter for dans arrangerte et seks dagers seminar i «Ledelse av egen kunstnerisk virksomhet» fra november 213. Kurset hadde som mål å styrke kompetanse i det frie dansekunstfeltet gjennom å sette fokus på både den praktiske og personlige utviklingen. Kurset vektla de reelle utfordringene dansekunstnere møter i arbeidslivet. Det faglige innholdet var forankret i meget dyktige foredragsholdere som har solid erfaring og spesialisering innenfor sitt fagfelt. Undervisningen hadde både en praktisk og en teoretisk tilnærming. TEMA FOREDRAGSHOLDERE Prosjektledelse Kirre Arneberg PR og markedsføring Kulturmeglerne Videreformidlitg og undervisningsmetoder Anne Ekenes og Pia Holden 7 13

14 Selvinnsikt og mental trening Lys, lyd og scene for «dummies» Støtteordninger Batsheva workshop_ Kari Anne V. Bjerkestrand Kyrre Heldal Karlsen Kulturrådet, Danse-og Teatersentrum, Norsk scenekunstbruk Batsheva Dance Company Målgruppen: Profesjonelle dansekunstnere (herunder dansere og koreografer) samt scenekunstutøvere som jobber i skjæringspunktet performance/dans/teater. Antall påmeldte: Det ble utlyst 17 plasser hvorav vi fikk 15 påmeldinger. I tillegg var seminaret obligatorisk for de fem danseme fra prosjektet «Ut i Scenekunsten>>. Totalt 2 deltakere. Tid: Kurset gikk over seks dager man. -fred fra 9: - 17:, og lør. 9: - 15:. Markedsføring: Seminaret ble utlyst på Bærum Kulturhus sin hjemmeside samt gjennom NODA og Danseinforrnasjon. Det ble i tillegg laget en flyer som ble lagt ut b.la i PRODAs lokaler. Økonomi: Det er ikke beregnet honorar på foredragsholdere fra Kulturrådet, Danse- og teatersentrum og Norsk Scenekunstbruk. Budsjettet er basert på 7% rabatt på leie av lokaler og tjenester fra Bærum Kulturhus. Det ble søkt om midler fra Kulturrådet under posten «Andre scenekunsttiltak», men søknaden ble avvist. UTGIFTER Honorar foredragsholdere 42 Leie av lokaler Tekniske tjenester inkl bruk av teknisk utstg Administrasjon to uker Enkel serveng kaffe,te,frukt 6 25 Markedsføring 2 48 SUM UTGIFTER INNTEKTER Seminar avgift 15 deltakere Kulturrådet / andre bidragsytere SUM INN TEKTER RESULTAT Sum utgifter Sum inntekter UNDERSKUDD* * Bærum Kulturhus dekker underskuddet på kr 86 29, som ledd i den regionale egenandelen. 8 14

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: kunstnerokonomi@kud.dep.no Oslo, 15.august 2014 Deres ref: 14/2284 Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0005 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø Kort beskrivelse Søknad for utvikling av profesjonelt dansemiljø ved Dans i Nord-Trøndelag

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Organisasjon 4 2.1. Organisasjonsform 4 2.2. Oppdrag, formål, visjon og verdier 4 2.3. DansiTs administrasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening Velkommen til GENERALFORSAMLING i NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og PRODA profesjonell dansetrening lørdag 20. april 2013 kl. 12:00 Dørene åpner kl. 11:30 for registrering.

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse 1. Utvikling av egen organisasjon 4 1.1. DansiTs styre 4 1.2. DansiTs administrasjon 5 1.3. Organisasjonsform 5 2. Kulturpolitisk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING 2014 Fra Dans. Et sted 2014: «Papirvinger»/Ine Terese Hogstad Foto: Sabine Popp www.bergen-dansesenter.no BERGEN DANSESENTERS FORMÅL: Bergen Dansesenter har som

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å:

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å: D U S T O R E V E R D E N! Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 KULTURNETTVERKET DU STORE VERDEN! INNHOLD Du store verden! er et nettverk av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer