Kommunedelplan Nordre Frogn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan Nordre Frogn"

Transkript

1 Kommunedelplan Nordre Frogn Høring av planprogram Åpent møte på Dal 12.mars 2014 Velkommen!

2 Dagens agenda Velkomst og innledning (v/ ordfører Thore Vestby) Presentasjon av planprogrammet (v/ saksbehandler Jochen Caesar) Planprosess status og veien videre Dagens situasjon og utfordringer Tema og hovedspørsmål i planarbeidet Spørsmål fra innbyggere åpent dialog 13. mars 2014 Frogn kommune 2

3 Planområde og planstatus Det følger av kommuneplan , vedtatt , at det skal utarbeides en kommunedelplan for nordre Frogn. Planen avgrenses av fv156 fra Bonn til Tusse og Fagerstrandveien (fv 82) videre til Digerud og Nesodden grense. Utsnitt: Kommuneplanens arealdel 13. mars 2014 Frogn kommune 3

4 Planprosess Forslag til planprogram FS Høring Fastsetting av planprogram KS juni 2014 Høring Minst 6 uker 1.gangsbehandling Nov./des Utarbeidelse av planforslag 2.gangsbehandling FS mai 2015 Vedtak KS juni mars 2014 Frogn kommune 4

5 Planprogram hvorfor det? Krav til planprogram, PBL og 4-1 Et planprogram skal: være grunnlag for planarbeidet gjøre rede for formålet med planarbeidet definere temaer og rammer for planarbeidet angi utredningsbehov 13. mars 2014 Frogn kommune 5

6 Temaoghovedspørsmåliplanarbeidet Stedsutvikling Dal / Brevik Næringsutvikling Konvertering av hytteområder til boområder Livskvalitet / folkehelse Kystsoneforvaltning Boligbygging 13. mars 2014 Frogn kommune 6

7 Situasjon i dag og viktige utfordringer Dal-Brevik og Glenne-Blylaget utgjør tyngdepunktet i Dal skolekrets. Målsettingen er å styrke befolkningsgrunnlaget innen Dal skolekrets, for å utnytte kapasiteten på skolen og ivareta en god skole bedre kollektivtilbudet og om mulig andre tilbud bygge videre og sikre et godt lokalsamfunn 13. mars 2014 Frogn kommune 7

8 Befolkningsfordeling i nordre Frogn Ca innbyggere herav: 82 barn 0-5 år 87 barn 6-13 år Rundt 70 av disse går på Dal skole 38 eldre >80 år Flest innbygger er i områdene: Blylaget Haslum Glenne (219) Dal Brevik (212) Berger Knardal (162) 13. mars 2014 Frogn kommune 8

9 Boligstruktur i Nordre Frogn 50% enebolig 10% tomannsbolig/ rekkehus/leilighet 9% våningshus 30% hytte 13. mars 2014 Frogn kommune 9

10 Boligbebyggelse og utvikling Plan åpnet for følgende antall nye boliger i perioden : 20 boliger/år : boliger/år Antall bygde nye boenheter i perioden : ca. 3 boliger/år Hvordan kan man øke byggeaktivet? 13. mars 2014 Frogn kommune 10

11 Sosial infrastruktur i dag Dal skole og barnehage. (Familiebarnehage ved Haslerud / Blylaget på Nesoddens side). Ingen ungdomsskole. Ca. 70 elever på Dal skole. Skolen fulldelt med 30 elever flere (ca. 100 elever) elever - optimalt elevtall for en en-parallell barneskole. Manglende tilbud til eldre i nordre Frogn. Utrede tilbud til denne gruppen, spesielt boliger for eldre, lokalisert i området Dal/Brevik. 13. mars 2014 Frogn kommune 11

12 Framskriving av elevantall i planområde Antall elever i 1.-7.trinn i planområde vil være ganske stabil de neste 5 år. Skoleår 2013/14: Skoleår 2014/15: 72 Skoleår 2015/16: 76 Skoleår 2016/17: 80 Skoleår 2017/18: 76 Skoleår 2018/19: herav ca. 70 på Dal skole 13. mars 2014 Frogn kommune 12

13 Hvilken befolkningsvekst trenger Dal skole? Øking av elevtall fra 70 til 100 vil kreve ca.: nye innbyggere nye boliger Øking av elevtall fra 70 til 150 vil kreve ca.: 1200 nye innbyggere nye boliger 13. mars 2014 Frogn kommune 13

14 Samferdsel Fremtidig adkomst fra Rv.23 Alternativ 1: fra Måna Alternativ 2: fra Bråtan 13. mars 2014 Frogn kommune 14

15 G-S-veg / Skolebarn med sikker skolevei G/S-veg er ferdigstilt fra Dal skole ca. 600 m nord fra Brevik-krysset. G/S-veg er regulert videre mot nord til Glenne-krysset. Få elever har G/S-veg til skolen. 13. mars 2014 Frogn kommune 15

16 Teknisk infrastruktur Dagens situasjon: Desentraliserte løsninger i nordre Frogn Det eksisterer ingen kommunal infrastruktur for vann og avløp i nordre Frogn. En mulig løsning er: vannledning fra Måna eller Oppegård/Ås et større renseanlegg for å unngå flere enkeltutslipp. Hvem skal bære kostnadene? Hvor mange enheter må koples på for at løsningen blir økonomisk forsvarlig? Mangelfull bredbåndskapasitet og kvalitet. Mangelfull mobildekning og tilgang til mobilt bredbånd. En videre utvikling av Dal vil kreve en styrking av tilgang til bredbånd og mobildekning. 13. mars 2014 Frogn kommune 16

17 Kystsone Eksisterende friområder ved Solbukta og i Brevik er brukt hyppig til bading og rekreasjon. Parkeringssituasjon på fine sommerdager er utfordrende, spesielt ved Brevikstranden. Det eksisterer noen mindre flytebrygger og kaianlegg langs Bunnefjordkysten, men i nordre Frogn er det ingen områder lagt ut til dette formål på vestsida av Bunnefjorden 13. mars 2014 Frogn kommune 17

18 Arealsituasjon i Nordre Frogn Gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner gir rom for over 400 nye boliger, inkludert ubebodde boliger og hytter i konverteringsområder. Dersom en ønsker nye boligområder i nordre Frogn burde disse ligge i nærhet av Dal skole med tanke på infrastruktur, økonomi og miljø. 13. mars 2014 Frogn kommune 18

19 Tomtereserver i Nordre Frogn konvertering hytte-bolig ubebodde boliger fremtidige boligtomter eksisterende boligtomter Detaljregulert Områdereg./K.plan mars 2014 Frogn kommune 19

20 Fremtidige boligområder Politikerne i Frogn har gitt klare signaler at Dal skole skal opprettholdes og at befolkningsgrunnlaget i Dal skolekrets skal styrkes. Enkelte områder foreslått for ny boligbygging ved høring av ny kommuneplan er tatt ut av planen og vedtatt uten rettsvirkning. Det var reist innsigelse til disse områdene fra regionale myndigheter. Disse områdene er: 1. Kjøya 2. Brevik s/v 3. 2 områder mellom Kai-Slottet og NAF s glattkjøringsbane 4. 2 områder ved Lindskau / Flaggstangåsen 13. mars 2014 Frogn kommune 20

21 13. mars 2014 Frogn kommune 21

22 13. mars 2014 Frogn kommune 22

23 Temaoghovedspørsmåliplanarbeidet Stedsutvikling Dal / Brevik Næringsutvikling Konvertering av hytteområder til boområder Livskvalitet / folkehelse Kystsoneforvaltning Boligbygging 13. mars 2014 Frogn kommune 23

24 Stedsutvikling Dal / Brevik Vurdere arealdisponering, herunder spesielt mulighet for tettstedsutvikling i området Dal / Brevik med særlig vekt på infrastruktur, kommuneøkonomi, boligstruktur. Vann/avløp G-S langs Brevikveien, langs Glenneveien og/eller RV 156 fra Glennekrysset til Nesodden grense, fra Dal skole til Berger. Drøfte fremtidige lokaliseringer av offentlige funksjoner, offentlige og private tjenester og aktiviteter som bidrag i stedsutviklingen, inkludert eksisterende infrastruktur som mulighet/begrensning for fremtidig stedsutvikling. Evt. ny barnehage omsorgsboliger Knardal funpark 13. mars 2014 Frogn kommune 24

25 Dal - Brevik Viktige arealverdier Dyrka mark Landskapsverdier Kulturminneverdier Naturverdier Friluftsverdier Funksjoner Knutepunkt Med skole, barnehage Kiosk (butikk tidligere) Tittel på presentasjon Foredragsholders navn

26 Dal - Brevik Positive stedskvaliteter - bomiljø Nær skole Nær sjø- og friluftsarealer Gode lysforhold Spredtbygd Ulemper/ utfordringer Dårlig kollektivdekning Bilbasert Vann og avløp uavklart Tittel på presentasjon Foredragsholders navn

27 Befolkning innenfor 2 km avstand fra Dal skole 249 innbyggere innenfor 2 km gangavstand fra Dal skole Aldersfordelingen er slik: 0 5 år (barnehage): år (1.-7.trinn): år (8.-13.tr.): år: 173 Over 70 år: mars 2014 Frogn kommune 27

28 Befolkning innenfor 4 km avstand fra Dal skole Det bor 823 innbyggere innenfor 4 km gangavstand fra Dal skole. Aldersfordelingen er slik: 0 5 år (barnehage): år (1.-7.trinn): år (8.-13.tr.): år: 570 Over 70 år: mars 2014 Frogn kommune 28

29 Boligbygging Vurdere alternative mål for boligbyggetakt Vurdere boligsammensetning og boligprofil av ny boligbygging Vurdere mer aktiv rolle for kommunen i boligbygging 13. mars 2014 Frogn kommune 29

30 Hvilken utvikling ønsker man for nordre Frogn? Skal elevtallet på Dal skole holdes på dagens nivå med rundt 70 elever? Skal det økes til 100 eller 150? Når skal veksten komme? Utbyggingstakt? Boligsammensetning? Hvilke tomtereserver er i området (allerede regulert / avsatt til fremtidig bolig) og hvordan kan de utvikles? Hvor mye areal skal det avsettes til fremtidig boligformål og hvor? Noen viktige kriterier: avstand til skole og barnehage, sikker skolevei, kollektivtilbud Hvor mye areal skal det avsettes til andre offentlige funksjoner eller private sentrumsfunksjoner og hvor? evt. ny barnehage, omsorgsboliger, næringsareal, felles vannforsynings- og avløpsanlegg 13. mars 2014 Frogn kommune 30

31 Velkommen til å gi oss innspill 13. mars 2014 Frogn kommune 31

32 Innspill til planprogram og plan Frist for innspill til planprogram er 31. mars Andre tema som skal settes fokus på? Opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt? Utredningsbehov? Frist for arealinnspill er 1.juni Konkrete forslag/ønsker til arealbruksendring? Alle arealinnspill som tas med for videre vurdering i planprosessen må konsekvensvurderes nærmere Forslagsstillere må konsekvensutrede iht. lovverk. 13. mars 2014 Frogn kommune 32

33 https://www.frogn.kommune.no Takk for nå!! 13. mars 2014 Frogn kommune 33

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 Nordre Frogn Kommunedelplan Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 1. Oppegård kommune, 19.2.2014 (6) 2. Follo Ren, 12.3.2014 (9) 3. Tone Kristine Steen, 13.3.2014 (12) 4. Frognmarkas venner,

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026

Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026 Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026 24. mars 2014 INNH0LDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Mål for utviklingen... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Visjon... 4 2 Planforutsetninger, regionalt

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Arkivsak-dok.: 09/284-33 Planprogram fastsatt av kommunestyret 29.03.2007, sak 7/07 Forslag til endret program behandlet av formannskapet 26.11.2009, sak

Detaljer

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Siljan kommune Miljø og utvikling Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Konsekvensutredning for Siljan sentrum: Versjon, dato: forslag mars

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 Rådmannens forslag 30.05.2013 1 Innledning... 5 1. Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 2. Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 3. Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng?...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE Sak 83/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 77/12 Arkivkode: Arkivsaksnr: 12/1810 Saksbehandler: Sigve A. Laugsand Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan

Detaljer

Stedsanalyse Drøbak og omegn

Stedsanalyse Drøbak og omegn Stedsanalyse Drøbak og omegn Utarbeidet for Frogn kommune Forord Denne stedsanalysen er utarbeidet av et tverrfaglig team fra selskapene Analyse & Strategi AS, Multiconsult AS, Link Arkitektur AS, Transportøkonomisk

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer