egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen."

Transkript

1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledn anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, forslags tale-,, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. NB! Registreringsblanketten egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. 1

2 INNKALLING TIL ORDINÆRT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 212 Tid: Sted: Onsdag 14. Mars 212, kl. 18: Nabosenteret, Vevelstadåsen 21, 145 Langhus Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen fra kl. 17:3. DAGSORDEN 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av dagsorden C) Opptak av navnefortegnelse D) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen E) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 211 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. SAKER TIL BEHANDLING - INNKOMNE FORSLAG A) Styrets fremmer følgende forslag til behandling: 1) Endring av vedtektenes 4 2) Endring av vedtektenes 17 B) Innkomne forslag fra beboerne 1) Forslag fra Kjetil Mikkelborg, VÅ 28 trefelling 2) Forslag fra Bjørn Sundbye, VÅ8 fjerning av blomsterkasser 3) Forslag fra Torun Vargset Melum a) Trefelling b) Uteområdet 4) Forslag fra Kari Ingemann Pedersen, VÅ 8 Trefelling 5) Forslag fra Kjell Jansen, VÅ 1 trefelling 6) Forslag fra Marius Elstad endring av husdyrregler Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer styremedlem for 2 år B) Valg av valgkomité C) Valg av andre velferdsutvalg Vevelstad, Styret i Poul Bjarte Eggesbø /s/ May Britt Augestad /s/ Marion Synnøve Kristensen /s/ Bengt Magne Mauland /s/ Rolf Henning Trondsen /s/ 2

3 ÅRSBERETNING FOR 211 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Poul Bjarte Eggesbø Vevelstadåsen 2 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem May Britt Augestad Marion Synnøve Kristensen Bengt Magne Mauland Rolf Henning Trondsen Vevelstadåsen 2 Vevelstadåsen 28 Vevelstadåsen 16 Vevelstadåsen 24 Selliaas Elisabeth Beate Waatvik Vevelstadåsen 2 Vevelstadåsen 4 Valgkomiteen Valgkomite Valgkomite Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ans ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 21 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i Ski kommune og har adresse: Vevelstadåsen 2-28 (kun partall p 2,4,6,8 osv.) Sameiet har følgende gårdsnummer 17 og bruksnummer 1. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forskningsforsknings og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført utført av OBOS Forvaltor AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Audinor. Vaktmestertjeneste Vaktmester Odd A. Nornes og Leif H. Hansen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse. Vevelstadåsen Grendelag er arbeidsgiver for vaktmesterne. 3

4 Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i NEMI FORSIKRING ASA med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til vaktmester eller styret styret. Beboer kan ikke selv melde skaden til forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av sameiets sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Eier/beboer er ansvarlig for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt må eier/beboer selv sørge for å erstatte dette. HMS Forskrift om systematisk helse-, helse miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert finert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret aret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se 4

5 Kabel-TV Sameiene på Vevelstadåsen har gjennom Grendelaget avtale med Canal Digital om levering av kabel-tv. TV. Avtalen er en såkalt UgmI-avtale. UgmI avtale. Dette vil si at Canal Digital leverer både analoge og digitale signaler i sameienes kabeltv-nett.den kabeltv nett.den enkelte be beboer kan selv velge å oppgradere til digitalt-tv digitalt TV ved å kjøpe en digital dekoder. Videre vil avtalen gi sameierne rabatt på internett tilgang samt dobbel returhastighet. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, kabel digital-tv tv eller bredbånd, kan du ringe tlf 69. Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag kl , lørdag kl Søndager er stengt. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon 69 lørdager kl og søndager kl For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget kabel anlegget som å skru av dekselet på antenne antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forst forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel kabel-tv anlegget.beboere som forårsaker ødeleggelser i nettet vil bli holdt ansvarlig. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har inngått en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser. Den nye avtaler løper til Det nye produktet er Alpiq Index og gir følgende fordeler for sameiet: Ett av markedets laveste administrative påslag:,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp øp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. For 211 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 211 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Dette gjelder kun strøm til fellesområde fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 5

6 STYRETS ARBEID Møtevirksomhet Ordinært sameiemøte for forrige periode ble avholdt 15. mars 211. I tillegg ble det avholdt ektraordinært sameiermøte om rehabilitering av terrassene 21. juni 211. Styret har avholdt 11 styremøter i perioden og har behandlet drøyt 6 saker. Videre er det avhold ett møte med oppgangstillitsvalgte. Som tidligere år inviterte styret også i 211 alle med tillitsverv i sameiet til en liten juletilstelning i november. Styret har inntrykk av at dette anses som et positivt tiltak og ønsker å videreføre tiltaket. Styret har videreført bruken av elektronisk fakturabehandling. Det er fortsatt noen utfordringer i forhold til korte betalingsfrister, men dette løses underveis.styret benytter seg også av OBOS styreportal styrerommet.net styrerommet.net som gir oss tilgang til oppdatert regnskapsinformasjon samt oversikt over den til enhver tid gjeldende restanse. Nettsiden gir også tilgang til historiske data. Sameiets forvalter Vibeke Sætre Pettersen har vært en god støttespiller for styret der vvi har hatt behov for sparring. Uteområdet tunet Huskene utenfor oppg 2 som ble fjernet på senhøsten 29 var ment erstattet i 211. Imidlertid ble dette utsatt for å se omfanget av skader som evt. kunne bli på tunet i forbindelse med rehabiliteringen. Rehabiliteringen har hatt langt mindre påvirkning på tunet enn fryktet, og så snart grunnforholdene tillater vil fallunderlaget bli utbedret og huskene montert opp igjen. Etter innkjøpet av rastebenker i 21 er det ikke kjøpt inn ytterligere utemøbler. Imidlertid midlertid ser vi at grillene ved søndre grillplass er utslitt og må erstattes. For øvrig synes det fornuftig å se på alternativ plassering av nordre grillplass, evt etablering av ytterligere én i tillegg til eksisterende. Bilkjøringen på feltet har fortsatt fortsatt for stort omfang. Det kan være på sin plass å minne om at dette skal være et mest mulig bilfritt område og kun nødvendig bilkjøring er tillatt. Med mindre særlige forhold tilsier det bør det være unødvendig at man kjører opp for å hente/levere friske og førlige mennesker. Beboerne bør kunne forlange at dette respekteres slik at intensjonen om et bilfritt område etterleves. Fartsdemperne som ble montert i 21 demonteres om vinteren og remonteres når våren kommer. Styret har tidligere kommunisert at det er ønskelig å utarbeide en utearealplan. Dette ble lagt på vent inntil terrasserehabiliteringen er avsluttet. Denne nærmer seg nå slutten og det er naturlig at arbeidet med uteområdet vårt fortsetter. Denne planen vil måtte ta for seg både arealdisponering og og vegetasjon. Vi er mange som bor her og de fleste har en mening om hvordan vi bør ha det rundt oss. Styret ønsker å ta mest mulig hensyn til alle, men det vil ikke være mulig å tilfredsstille alles ønsker fullt ut. Det er derfor ønskelig å komme i kontakt med beboere som vil bidra med planlegging, og gjennomføring, av opprustingen av uteområdet. De tidligere monterte vannpostene har vært tilgjengelige for alle. Imidlertid måtte styret inndra nøklene grunnet misbruk. Det er fortsatt behov for å vanne plante planter på tunet, og styret ønsker derfor å forsøke på nytt. Nøkler befinner seg hos oppgangstilitsvalgt og 6

7 evt hos to andre beboere i hver oppgang. oppgang. Vi minner om at disse vannpostene kun skal brukes til vanning av planter og grøntareal. Parkering Som tidligere informert nformert har sameiet avtale med Aker P-drift P drift om parkeringskontroll på sameiets eiendom. Avtalen er basert på stikkprøver, og det vil derfor fortsatt være slik at ikke alle feilparkeringer blir ilagt kontrollavgift. Det er enhver beboers ansvar å sette seg inn i gjeldende parkeringsbestemmelser og handle i tråd med disse. Husk også å informere dine gjester om parkeringsreglene. Det er ikke lenger fritt fram for håndverkere å parkere på feltet, og tillatelse til parkering på tunet vil normalt ikke bli gitt. Styret Styret mener det ikke er noen grunn til at håndverkere av bekvemmelighetshensyn skal parkere på tunet. AvAv og pålasting er selvsagt tillatt, men parkering skal skje på gjesteparkeringsplassene. Ski kommune har ferdigstilt sin parkeringsplass på lastebiltomta. lastebiltomta. Vi minner om at dette er kommunens parkeringsplass og er avsatt til skolen og barnehagen. Parkeringsplassen som Åsen og Skogen sammen skal etablere er noe forsinket. Dette skyldes i hovedsak avtaletekniske forsinkelser. Arbeidet med opparbeidelse av parkeringsplassen arkeringsplassen startes opp i umiddelbar framtid og er tenkt ferdigstilt før ferien. Garasjer Mange av garasjeplassene er utstyrt med stikk for motorvarmer. Dette er kun oppsatt for bruk til motorvarmer og er ikke beregnet til strømkrevende utstyr. Stikk Stikkene tilhører plassen der de er montert, og lån må avtales med den som disponerer plassen og stikket. De som ønsker det kan for egen regning montere stikk koblet til anlegget, men tiltaket skal meldes til styret. Mange har montert skyveporter i garasjen. Mange Mange av disse er gamle og bærer tydelig preg av det. Dette gir seg bl.a. utslag i at de bråker mye. Denne lyden forplanter seg meget lett i betongen og er til stor sjenanse for flere av bebeoerne. Det påhviler normalt vedlikeholdsansvar for eiere av garasjeporter. garasjeporter. Dette innebærer også å påse at portene ikke skaper sjenerende støy for beboere i umiddelbar nærhet. Garasjeplassene er i de fleste tilfeller relativt trange. For at alle skal kunne benytte sine garasjer på best mulig måte er det viktig at de med plass plass mot betongveggen parkerer så tett inntil veggen som mulig. Det er lite gunstig å parkere med førersiden inn mot veggen da dette medfører at mye garasjeplass går tapt. Styret henstiller derfor til alle om å parkere med passasjersiden inn mot veggen. Som m tidligere meddelt i infoskriv er det avsatt plass for motorsykkelparkering i garasjen under blokk 12. Plassene er foreløpig ikke oppmerket. Plassene leies ut for kr. 6, 6,- pr. halvår samt depositum for nøkkel kr. 5,5, ved henvendelse til styret. Vedlikehold Styret har hatt stort fokus på terrasserehabiliteringen og har arbeidet mye med denne. Arbeidet startet opp i august med blokk 15 som første blokk ut. Dette arbeidet tok noe lengre tid enn forventet. Dels skyldes dette ufortsette betongskader, men sam samtidig vil det være ting som ikke er forutsett og som må sjekkes og avgjøres på første blokk. Etter hvert har arbeidene gått raskere og tidsbruken er nå godt innenfor akseptabelt nivå. 7

8 Styret har stort sett fått positive tilbakemeldinger fra beboerne som har har fått nye terrasser. I et så stort prosjekt vil det alltid være enkelte ting som må rettes i etterkant, så også hos oss. Noe rettes underveis mens noe må vente til våren når vær og temperatur er bedre egnet, for eksempel maling. Mange av terrassene har fått en trekant i overgangen fra terrassegulv til vegg. Dette er en såkalt dilatasjonsfuge som skal sikre at bygget ikke sprekker unødvendig ved bevegelse. Denne trekanten er helt nødvendig og de som har fått denne må være påpasselige slik at denne ikke e ødelegges eller punkteres. Dersom en slik fuge likevel blir skadet er det viktig at man ikke forsøker å reparere denne på egen hånd, men kontakter styret eller vaktmester for bistand. Det nye gulvbelegget på terrassene vil bli ødelagt dersom det benyttes feil type flislim. Derfor er det inntil videre ikke tillatt å legge fliser på de nye terrassegulvene. Styret kommer tilbake med informasjon om og når dette blir endret. Det nye terrassegulvet er etter styrets mening meget penere enn det gamle. Samtidig er det mykere og vil tåle bevegelser langt bedre enn før. Imidlertid er det mer ømfintlig for skarpe gjenstander. Det er derfor viktig at man ved fjerning av snø/is ikke benytter spade/skuffe med stålkant. Styret vurderer innkjøp av snøskuffe til samtlige leiligheter slik at dette kan unngås. Rehabiliteringsprosjektet inkluderer utskifting av takplater på skråtakene. I den forbindelse vil det bli montert snøavvisere over inngangspartiene. Det er foreløpig gjort en prøve på taket i oppgang 8, en prøve som synes synes å ha ønsket effekt samtidig som den er estetisk akseptabel. Rehabiliteringen har også medført at de fleste større busker/trær i terrassekassene er fjernet. Det samme gjelder hengende og slyngende planter. Styret minner i den anledning om husordensreglenes 5 vedr beplanting i terrassekassene. For å hindre gjengroing og misfarging av terrassene vil styret i framtiden håndheve denne paragrafen strengere. Styret har under befaring av terrassene registrert noen avvik i forhold til fargevalg fargevalg. Vi minner om at det ikke er opp til den enkelte å velge utvendige farger. Fargene vi skal benytte er avgjort ved avstemming for flere år siden og gjelder fortsatt. Fargen på trepanelet skal være Rosendal - NCS 336-Y96R. Vinduskarmer skal være egghvit egghvi S 52Y. Andre farger er ikke tillatt. Videre har styret under befaringer registrert at enkelte har lektet ut trepanelet uten å ivareta funksjonen til fuktmembranen fra overliggende etasje. Dersom fuktmembranen ikke opprettholdes som opprinnelig anlagt anlagt vil vann fra overliggende terrasse kunne renne inn i veggen i stedet for utenpå. Vegger som blir skadet som følge av ukyndig arbeid som beskrevet over vil ikke bli erstattet av sameiet eller dets forsikring, og vil derfor måtte repareres for seksjonseiers seksjonseier regning. Flere har også valgt å skifte vinduer. Origo Bygg har tidligere sendt ut tilbud til beboerne på vinduer og terrassedør (hengslet). Disse har vært av en type som styret har funnet å være akseptabel, dvs ivaretar opprinnelig funksjon, utseende og hengsling. Styret har tidligere i informasjonsskriv av 22. Oktober 21 påpekt at dersom det skiftes vinduer skal disse være av tilsvarende type som eksisterende vinduer, også i forhold til hengsling. Det er derfor overraskende å se at noen har valgt å benytte benytte løsninger som ikke ivaretar dette på en akseptabel måte. Styret kan pålegge seksjonseier å skifte vinduer og dør (-er) er) dersom nevnte informasjon ikke overholdes. 8

9 Styret har mottatt søknad om nytt gulvbelegg fra to oppganger. Begge søknadene er godkjent, ent, men styret har valgt å avvente iverksettelse inntil rehabiliteringen av terrassene er ferdigstilt. Dette for å være bedre rustet for evt økonomiske overraskelser. Tidligere utført vedlikehold/rehabilitering: 22 Utskifting av varmtvannsberedere 23 Rens av ventilasjonskanaler 24 Ny sklie/rutsjebane blokk 14, ny klatrevegg ved blokk Nye varmelister i oppgangene 24 Spyling av avløpsledninger (bunnledninger) 25 Nye innganspartier/-dører innganspartier/ 26 Rehabilitering av garasjer 27 Oppgradert (felles) sikringsskap i hver blokk 27 Montert tilbakeslagsventiler på stigerør for varmtvann 28 Skiftet lysarmaturer i oppgangene 29 Skiftet gulvbelegg i oppg 2 og Skiftet ventilasjonsvifter i oppg. 2, 6, 14, 2 og Installert vannkran og slange slange ved gangbruer, én pr blokk. 29 Vedlikeholdsplan utarbeidet av OBOS Prosjekt AS 21 Erstattet bom ved oppkjøring til feltet 21 Skiftet avtrekksvifter. Det er nå nye vifter i oppg 2, 6, 8, 1, 14, 2 og Innkjøp og montering av fartsdempere på tunet. (Demontert om vinteren) 21 Rens av avtrekkskanaler 21 Tilleggsisolert og skiftet plater i skråtak oppg 16 ref vedtak i sameiermøte Installert varmekabler i gangvei til garasjeinnganger i nordenden (oppg. 12 og 28) 21 Gjennomført betonganalyse for bruk i arbeidet med terrasserehabilitering. 21 Innhentet tilbud på inngangsdører til leilighetene. Videreformidlet til seksjonseierne seksjonseierne. 211 Montert nød-/ledelys nød /ledelys i alle oppgangene (bestilt i 21, utført i 211) 211 Rehabilitering av terrassene påbegynt og ferdigstilles i løpet av første halvår Gjennomført forprosjekt vedr røropplegg og våtrom, utført av OPAK. Fremtidig vedlikehold Styret har planlagt følgende vedlikeholdstiltak for 212: Erstatning av fjernet huskestativ utenfor oppg 2 med utbedring av fallunderlaget. Snøfanger/Rassikring over oppgangene 9

10 I henhold til pålegg fra tidligere sameiermøte har styret bedt om tilbakemelding fra beboere som ønsker å montere skyvedør mot stueterrassen. Det har kommet tilbakemelding fra fem seksjonseiere som ønsker dette. Dette er et for lavt antall til at styret har kunnet forhandle fram kvantumsrabatt. Imidlertid har vi fått ant antydet en pris på ca kr. 4.,- for skyvedør. Dette er inklusiv montasje, men ekskl. kranbil der dette er nødvendig. Utlekting og tilleggsisolasjon av trevegg er antydet til kr. 17., 17.,- dersom dette utføres samtidig som montering av skyvedør. Montering av skyvedør vil måtte utføres riktig og det må benyttes rikitg type dør. Kontakt styret dersom du skal montere skyvedør slik at du kan få opplysning om hvilken type som skal benyttes. Trepleie Det er tynnet noe mer i nordenden ved blokk 15 samt noe på stuesiden stuesiden av blokk 12, sistnevnte etter avtale med Ski kommune. I tillegg er det felt ett tre (furu) på tunet da denne var skjev og det var noe usikkerhet knyttet til rotfestet.videre rotfestet.videre er det fjernet noen trær på stuesiden av blokk 11. Her er det allerede bestilt nyplanting til våren. I planleggingen av uteområdet vårt må det også inngå noe nyplanting som erstatning for de trærne som er felt på tunet. Fellesutgifter Siste årsmøte vedtok å øke fellesutgiftene med 1% pr. 1/ / Rehabilitering av terrassene medfører rer et stort låneopptak som ønskes nedbetalt over 15 år for å stå rustet til evt rehabilitering av røropplegget om ca 15 år. Som en følge av dette ble fellesutgiftene øket ytterligere 3% pr 1/ / Det er ikke planlagt ytterligere økninger av fellesutgiftene ftene bortsett fra økninger som må gjøres for å kompensere for generell prisstigning. Dugnader På den ordinære vårdugnaden i fjor ble det som sedvanlig ryddet opp i friområdene. I tillegg ble det beiset noe på fellesområdet og flere av lekeapparatene fikk et lag eller to med olje. Fremmøtet synes å ha vært økende de senere årene, noe som er meget gledelig. Dugnaden ble avsluttet med servering av mat og drikke til deltagerne. Vannskader Vi har fortsatt en del vannskader, og da spesielt fra vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. ppvaskmaskiner. Dette er skader som etter styrets oppfatning enkelt kunne vært unngått med litt større ansvarsfølelse og kontroll hos den enkelte beboer. De fleste leiligheter har vaskemaskiner stående på rom uten sluk og membran, noe som krever ekstra aktsomhet ved bruk. Sameiet har i 211 hatt en skadeprosent på 146. Dette betyr at forsikringsselskapet har betalt ut 146% av innbetalt forsikringspremie. Det er derfor overraskend nde at forsikringspremien øker med et betydelig beløp i 212. Styret minner om at den enkelte beboer/seksjonseier vil kunne holdes ansvarlig dersom det ikke benyttes autorisert personell til rørleggerarbeider. Likeledes vil beboer/seksjonseier holdes ansvarlig for skader og følgeskader som følge av arbeider i våtrom som ikke er i henhold ld til gjeldende våtromsnorm. 1

11 For øvrig må det utvises stor aktsomhet ved vask av terrassene. Det må ikke spyles på terrassene da dette kan gi vannskader i underliggende seksjoner. Vannskader som skyldes uaktsomhet kan fort bli en stor økonomisk belastning belastning for skadeforvolder. Overdragelser av leiligheter 17seksjoner seksjoner har skiftet eier i løpet av beretningsperioden. Styret ønsker nye naboer velkommen. Restanser på felleskostnader Det er noen gjengangere på de månedlige restanselister styret mottar, og Hammersborg regnskaps-- og innbetalingsservice AS (HBRI) følger opp dette fortløpende. Videre har en del restansesaker blitt løst ved inndriving gjennom ordinær inkasso med de ekstrakostnader dette har medført for den enkelte. Manglende innbetaling av fellesutgifter er blir meget kostbart for de angjeldende grunnet påløpte salærer, renter og gebyrer. Sameiet har ikke hatt tap på fellesutgifter i beretningsperioden. Styret minner om at husleien forfaller til betaling den første i hver måned. Det kan synes som om noen spekulerer i å betale sent, og styret ønsker derfor å arbeide enda tettere med oppfølging av trege betalere. Velferdstiltak Velferdsutvalget har i perioden bestått av: Ronny Gilstad, oppg. 14 Håkon Nordby, oppg. 8 Kari Klevan, oppg. 12 Ann-Karin van der Lende,, oppg. 24 Sverre Frydenlund Bergli, oppg. 28 Igjen arrangerte velferdsutvalget en meget vellykket sommerfest. Festen ble holdt lørdag 2. august. Velferden vartet opp med god mat med bl.a. helgrillet lam med godt tilbehør. Som tidligere år hadde festdeltagerne med seg premier som ble loddet ut i løpet av kvelden. Videre arrangerte velferdsutvalget julegrantenning 1. søndag i advent. Langhus Brass spilte til gang rundt juletreet, og det de ble servert boller og kakao. Velferdsutvalget har også sørget for bevertning til dugnader. Styret takker velferdsutvalget for flott innsats. 11

12 Husdyrhold Styret minner om at det skal søkes om tillatelse før anskaffelse av husdyr, og husdyrerklæring skal leveres. De som har anskaffet husdyr uten å ha levert husdyrerklæring oppfordres til å gjøre dette omgående. Husdyreiere er ansvarlig for fjerning av dyrets evt. avføring fra sameiets område. Det er utplassert mange søppelkurver på sameiets fellesarealer der dette kan kastes. For øvrig registreres det at det er noen som benytter sameiets område til lufting av hund. Styret minner om at lufting av husdyr på sameiets område ikke er tillatt! Dessverre må styret nok engang minne om at det på sameiets område gjelder uinnskrenket båndtvang hele året, åre, uansett type husdyr og størrelse! Katter defineres i høyeste grad som husdyr, og omfattes også av regelen om båndtvang. Generelt Det er registrert flere tilfeller av kjøring i for høy hastighet på feltet, og dette kan skape farlige situasjoner, særlig i forhold til barn. Det minnes om at nødvendig bilkjøring på feltet skal foregå i lav hastighet, og styret ber alle om å respektere dette. Noen leiligheter heter opplever tidvis at det tar lang tid før varmtvannet kommer fram til armaturen. Det er sirkulasjon av varmtvannet, men sirkulasjonen gjelder kun nederste nivå, dvs i rørene som ligger i garasjehimling. Med andre ord er det ikke sirkulasjon i stigerørene ne opp til leilighetene, noe som medfører at spesielt høyereliggende leiligheter kan oppleve noe forsinkelse på varmtvannet. I tillegg er det trolig at noen er berørt på grunn av blandebatterier som er slitt eller ikke fagmessig montert. Vaktmesterne og styrets representanter foretar, evt i samarbeid med rørlegger, kontroll av blandebatterier når det oppdages uregelmessigheter i vannforsyningen. Batterier med feil pålegges skiftet umiddelbart, selvsagt for seksjonseiers regning. Det registreres at det fortsatt tsatt er noen som har montert parabolantenne. Styret minner om husordensreglenes 5 som definerer at parabolantenner ikke er tillatt. De angjeldende seksjonseiere blir tilskrevet og parabolantennen kreves fjernet. ÅRSREGNSKAPET FOR 211 Styret mener at årsregnskapet sregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 212. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, stede, og årsregnskapet for 211 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 211 var til sammen kr Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak økning av felleskostnader med 1 % per som ikke var tatt med i budsjettet. 12

13 Kostnader Driftskostnadene i 211 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr 1 75,mens regnskapet viser kr ,-.. Hovedårsaken til avviket var kostnader til betongrehabiliteringen på kr ,- som ikke var klare på tidspunktet for budsjetteringen. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til kommunale avgifter skyldes for lite innbetalt avgift i 21 som ble avregnet i 211. Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 212 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 212. Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 211. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto:,4 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,5 % for innskudd under kr 5 3,55 % for innskudd fra kr 5 til kr 2 3,6 % for innskudd over kr 2 Felleskostnader Budsjettet er basert på 3 % økning av felleskostnadene fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Vevelstadåsen, Styret i Poul Bjarte Eggesbø /s/ May Britt Augestad /s/ MarionSynnøve Synnøve Kristensen /s/ Bengt Magne Mauland /s/ Rolf Henning Trondsen /s/ 13

14 14

15 15

16 VEVELSTADÅSEN BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital Udekket tap DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader grendelag Energi/ fyring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: KOSTNADER: Finansinntekter 12 Finanskostnader 13 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER KOSTNADER

17 VEVELSTADÅSEN BOLIGSAMEIE BALANSE Note , EIENDELER ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS Andel omløpsmidler i fellesanlegg SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD 16 KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpne renter Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD 17 SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 17 17

18 VEVELSTAD, STYRET FOR VEVELSTADÅSEN BOLIGSAMEIE POUL BJARTE EGGESBØ/s/ MAY BRITT AUGESTAD/s/ MARION SYNNØVE KRISTENSEN KRISTENSEN/s/ BENGT MAGNE MAULAND/s/ ROLF HENNING TRONDSEN TRONDSEN/s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Opprydning reskontro SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift Andel kollektiv personforsikring i Vevelstadåsen Grendelag SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 21/211, og er på kr 125. I tillegg har styret fått dekket julebord, seminar, bevertning og oppmerksomhet for kr jfr. note

19 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OPAK AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse, OBOS Prosjekt AS Ødegård og Lund AS Con-Rehab AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl. Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Kommunale avgifter SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 1 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Driftsmateriell Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader

20 Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andel renteinntekter, Vevelstadåsen Grendelag SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER OBOS, renter lån OBOS, etableringsgebyrer OBOS, gebyrer Handelsbanken, renter lån Handelsbanken, gebyrer Andel rentekostnader, Vevelstadåsen Grendelag SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Avregning Vevelstadåsen Grendelag Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 212) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 UDEKKET TAP Opptjent egenkapital pr Korrigering av andel egenkapital i Vevelstadåsen Grendelag Årets resultat SUM UDEKKET TAP I regnskapet for 21, ble andel egenkapital i Vevelstadåsen grendelag tatt inn i boligsameiets regnskap for første gang. I løpet av 211 har grendelaget nedbetalt lånet i Handelsbanken og har pr ingen langsiktig gjeld og ingen egenkapital. 2

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs 1 Kolbotn Torg Bs Til beboerne i Kolbotn Torg Bs Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie 1 Suhmsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 4 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie Ordinært sameiermøtemøte 2013. Til beboerne i Vevelstadåsen Boligsameie. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Vevelstadåsen Boligsameie Ordinært sameiermøtemøte 2013. Til beboerne i Vevelstadåsen Boligsameie. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Ordinært sameiermøtemøte 2013 Til beboerne i Vevelstadåsen Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie 1 Konows Gate 83 Sameie Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie 1 Parkhaven Boligsameie Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE Wessel Parkeringssameie Bidenkaps gate 1 0165 Oslo www.wesselparkering.no info@wesselparkering.no Organisasjonsnummer 992 858 990 Oslo, 10.04.2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

Detaljer

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 1 Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Løvlia Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Løvlia Boligsameie holdes mandag 4. april 2016 kl. 19.00 i Smestadtoppen barnehage. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie 1 Lillohagen Nedre Sameie Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie 1 Nye Major 3 Sameie Til beboerne i Nye Major 3 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 20. april 2004, kl. 18.30 i Prestlia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer