egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen."

Transkript

1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledn anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, forslags tale-,, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. NB! Registreringsblanketten egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. 1

2 INNKALLING TIL ORDINÆRT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 212 Tid: Sted: Onsdag 14. Mars 212, kl. 18: Nabosenteret, Vevelstadåsen 21, 145 Langhus Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen fra kl. 17:3. DAGSORDEN 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av dagsorden C) Opptak av navnefortegnelse D) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen E) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 211 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. SAKER TIL BEHANDLING - INNKOMNE FORSLAG A) Styrets fremmer følgende forslag til behandling: 1) Endring av vedtektenes 4 2) Endring av vedtektenes 17 B) Innkomne forslag fra beboerne 1) Forslag fra Kjetil Mikkelborg, VÅ 28 trefelling 2) Forslag fra Bjørn Sundbye, VÅ8 fjerning av blomsterkasser 3) Forslag fra Torun Vargset Melum a) Trefelling b) Uteområdet 4) Forslag fra Kari Ingemann Pedersen, VÅ 8 Trefelling 5) Forslag fra Kjell Jansen, VÅ 1 trefelling 6) Forslag fra Marius Elstad endring av husdyrregler Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer styremedlem for 2 år B) Valg av valgkomité C) Valg av andre velferdsutvalg Vevelstad, Styret i Poul Bjarte Eggesbø /s/ May Britt Augestad /s/ Marion Synnøve Kristensen /s/ Bengt Magne Mauland /s/ Rolf Henning Trondsen /s/ 2

3 ÅRSBERETNING FOR 211 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Poul Bjarte Eggesbø Vevelstadåsen 2 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem May Britt Augestad Marion Synnøve Kristensen Bengt Magne Mauland Rolf Henning Trondsen Vevelstadåsen 2 Vevelstadåsen 28 Vevelstadåsen 16 Vevelstadåsen 24 Selliaas Elisabeth Beate Waatvik Vevelstadåsen 2 Vevelstadåsen 4 Valgkomiteen Valgkomite Valgkomite Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ans ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 21 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i Ski kommune og har adresse: Vevelstadåsen 2-28 (kun partall p 2,4,6,8 osv.) Sameiet har følgende gårdsnummer 17 og bruksnummer 1. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forskningsforsknings og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført utført av OBOS Forvaltor AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Audinor. Vaktmestertjeneste Vaktmester Odd A. Nornes og Leif H. Hansen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse. Vevelstadåsen Grendelag er arbeidsgiver for vaktmesterne. 3

4 Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i NEMI FORSIKRING ASA med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til vaktmester eller styret styret. Beboer kan ikke selv melde skaden til forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av sameiets sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Eier/beboer er ansvarlig for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt må eier/beboer selv sørge for å erstatte dette. HMS Forskrift om systematisk helse-, helse miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert finert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret aret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se 4

5 Kabel-TV Sameiene på Vevelstadåsen har gjennom Grendelaget avtale med Canal Digital om levering av kabel-tv. TV. Avtalen er en såkalt UgmI-avtale. UgmI avtale. Dette vil si at Canal Digital leverer både analoge og digitale signaler i sameienes kabeltv-nett.den kabeltv nett.den enkelte be beboer kan selv velge å oppgradere til digitalt-tv digitalt TV ved å kjøpe en digital dekoder. Videre vil avtalen gi sameierne rabatt på internett tilgang samt dobbel returhastighet. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, kabel digital-tv tv eller bredbånd, kan du ringe tlf 69. Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag kl , lørdag kl Søndager er stengt. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon 69 lørdager kl og søndager kl For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget kabel anlegget som å skru av dekselet på antenne antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forst forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel kabel-tv anlegget.beboere som forårsaker ødeleggelser i nettet vil bli holdt ansvarlig. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har inngått en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser. Den nye avtaler løper til Det nye produktet er Alpiq Index og gir følgende fordeler for sameiet: Ett av markedets laveste administrative påslag:,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp øp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. For 211 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 211 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Dette gjelder kun strøm til fellesområde fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 5

6 STYRETS ARBEID Møtevirksomhet Ordinært sameiemøte for forrige periode ble avholdt 15. mars 211. I tillegg ble det avholdt ektraordinært sameiermøte om rehabilitering av terrassene 21. juni 211. Styret har avholdt 11 styremøter i perioden og har behandlet drøyt 6 saker. Videre er det avhold ett møte med oppgangstillitsvalgte. Som tidligere år inviterte styret også i 211 alle med tillitsverv i sameiet til en liten juletilstelning i november. Styret har inntrykk av at dette anses som et positivt tiltak og ønsker å videreføre tiltaket. Styret har videreført bruken av elektronisk fakturabehandling. Det er fortsatt noen utfordringer i forhold til korte betalingsfrister, men dette løses underveis.styret benytter seg også av OBOS styreportal styrerommet.net styrerommet.net som gir oss tilgang til oppdatert regnskapsinformasjon samt oversikt over den til enhver tid gjeldende restanse. Nettsiden gir også tilgang til historiske data. Sameiets forvalter Vibeke Sætre Pettersen har vært en god støttespiller for styret der vvi har hatt behov for sparring. Uteområdet tunet Huskene utenfor oppg 2 som ble fjernet på senhøsten 29 var ment erstattet i 211. Imidlertid ble dette utsatt for å se omfanget av skader som evt. kunne bli på tunet i forbindelse med rehabiliteringen. Rehabiliteringen har hatt langt mindre påvirkning på tunet enn fryktet, og så snart grunnforholdene tillater vil fallunderlaget bli utbedret og huskene montert opp igjen. Etter innkjøpet av rastebenker i 21 er det ikke kjøpt inn ytterligere utemøbler. Imidlertid midlertid ser vi at grillene ved søndre grillplass er utslitt og må erstattes. For øvrig synes det fornuftig å se på alternativ plassering av nordre grillplass, evt etablering av ytterligere én i tillegg til eksisterende. Bilkjøringen på feltet har fortsatt fortsatt for stort omfang. Det kan være på sin plass å minne om at dette skal være et mest mulig bilfritt område og kun nødvendig bilkjøring er tillatt. Med mindre særlige forhold tilsier det bør det være unødvendig at man kjører opp for å hente/levere friske og førlige mennesker. Beboerne bør kunne forlange at dette respekteres slik at intensjonen om et bilfritt område etterleves. Fartsdemperne som ble montert i 21 demonteres om vinteren og remonteres når våren kommer. Styret har tidligere kommunisert at det er ønskelig å utarbeide en utearealplan. Dette ble lagt på vent inntil terrasserehabiliteringen er avsluttet. Denne nærmer seg nå slutten og det er naturlig at arbeidet med uteområdet vårt fortsetter. Denne planen vil måtte ta for seg både arealdisponering og og vegetasjon. Vi er mange som bor her og de fleste har en mening om hvordan vi bør ha det rundt oss. Styret ønsker å ta mest mulig hensyn til alle, men det vil ikke være mulig å tilfredsstille alles ønsker fullt ut. Det er derfor ønskelig å komme i kontakt med beboere som vil bidra med planlegging, og gjennomføring, av opprustingen av uteområdet. De tidligere monterte vannpostene har vært tilgjengelige for alle. Imidlertid måtte styret inndra nøklene grunnet misbruk. Det er fortsatt behov for å vanne plante planter på tunet, og styret ønsker derfor å forsøke på nytt. Nøkler befinner seg hos oppgangstilitsvalgt og 6

7 evt hos to andre beboere i hver oppgang. oppgang. Vi minner om at disse vannpostene kun skal brukes til vanning av planter og grøntareal. Parkering Som tidligere informert nformert har sameiet avtale med Aker P-drift P drift om parkeringskontroll på sameiets eiendom. Avtalen er basert på stikkprøver, og det vil derfor fortsatt være slik at ikke alle feilparkeringer blir ilagt kontrollavgift. Det er enhver beboers ansvar å sette seg inn i gjeldende parkeringsbestemmelser og handle i tråd med disse. Husk også å informere dine gjester om parkeringsreglene. Det er ikke lenger fritt fram for håndverkere å parkere på feltet, og tillatelse til parkering på tunet vil normalt ikke bli gitt. Styret Styret mener det ikke er noen grunn til at håndverkere av bekvemmelighetshensyn skal parkere på tunet. AvAv og pålasting er selvsagt tillatt, men parkering skal skje på gjesteparkeringsplassene. Ski kommune har ferdigstilt sin parkeringsplass på lastebiltomta. lastebiltomta. Vi minner om at dette er kommunens parkeringsplass og er avsatt til skolen og barnehagen. Parkeringsplassen som Åsen og Skogen sammen skal etablere er noe forsinket. Dette skyldes i hovedsak avtaletekniske forsinkelser. Arbeidet med opparbeidelse av parkeringsplassen arkeringsplassen startes opp i umiddelbar framtid og er tenkt ferdigstilt før ferien. Garasjer Mange av garasjeplassene er utstyrt med stikk for motorvarmer. Dette er kun oppsatt for bruk til motorvarmer og er ikke beregnet til strømkrevende utstyr. Stikk Stikkene tilhører plassen der de er montert, og lån må avtales med den som disponerer plassen og stikket. De som ønsker det kan for egen regning montere stikk koblet til anlegget, men tiltaket skal meldes til styret. Mange har montert skyveporter i garasjen. Mange Mange av disse er gamle og bærer tydelig preg av det. Dette gir seg bl.a. utslag i at de bråker mye. Denne lyden forplanter seg meget lett i betongen og er til stor sjenanse for flere av bebeoerne. Det påhviler normalt vedlikeholdsansvar for eiere av garasjeporter. garasjeporter. Dette innebærer også å påse at portene ikke skaper sjenerende støy for beboere i umiddelbar nærhet. Garasjeplassene er i de fleste tilfeller relativt trange. For at alle skal kunne benytte sine garasjer på best mulig måte er det viktig at de med plass plass mot betongveggen parkerer så tett inntil veggen som mulig. Det er lite gunstig å parkere med førersiden inn mot veggen da dette medfører at mye garasjeplass går tapt. Styret henstiller derfor til alle om å parkere med passasjersiden inn mot veggen. Som m tidligere meddelt i infoskriv er det avsatt plass for motorsykkelparkering i garasjen under blokk 12. Plassene er foreløpig ikke oppmerket. Plassene leies ut for kr. 6, 6,- pr. halvår samt depositum for nøkkel kr. 5,5, ved henvendelse til styret. Vedlikehold Styret har hatt stort fokus på terrasserehabiliteringen og har arbeidet mye med denne. Arbeidet startet opp i august med blokk 15 som første blokk ut. Dette arbeidet tok noe lengre tid enn forventet. Dels skyldes dette ufortsette betongskader, men sam samtidig vil det være ting som ikke er forutsett og som må sjekkes og avgjøres på første blokk. Etter hvert har arbeidene gått raskere og tidsbruken er nå godt innenfor akseptabelt nivå. 7

8 Styret har stort sett fått positive tilbakemeldinger fra beboerne som har har fått nye terrasser. I et så stort prosjekt vil det alltid være enkelte ting som må rettes i etterkant, så også hos oss. Noe rettes underveis mens noe må vente til våren når vær og temperatur er bedre egnet, for eksempel maling. Mange av terrassene har fått en trekant i overgangen fra terrassegulv til vegg. Dette er en såkalt dilatasjonsfuge som skal sikre at bygget ikke sprekker unødvendig ved bevegelse. Denne trekanten er helt nødvendig og de som har fått denne må være påpasselige slik at denne ikke e ødelegges eller punkteres. Dersom en slik fuge likevel blir skadet er det viktig at man ikke forsøker å reparere denne på egen hånd, men kontakter styret eller vaktmester for bistand. Det nye gulvbelegget på terrassene vil bli ødelagt dersom det benyttes feil type flislim. Derfor er det inntil videre ikke tillatt å legge fliser på de nye terrassegulvene. Styret kommer tilbake med informasjon om og når dette blir endret. Det nye terrassegulvet er etter styrets mening meget penere enn det gamle. Samtidig er det mykere og vil tåle bevegelser langt bedre enn før. Imidlertid er det mer ømfintlig for skarpe gjenstander. Det er derfor viktig at man ved fjerning av snø/is ikke benytter spade/skuffe med stålkant. Styret vurderer innkjøp av snøskuffe til samtlige leiligheter slik at dette kan unngås. Rehabiliteringsprosjektet inkluderer utskifting av takplater på skråtakene. I den forbindelse vil det bli montert snøavvisere over inngangspartiene. Det er foreløpig gjort en prøve på taket i oppgang 8, en prøve som synes synes å ha ønsket effekt samtidig som den er estetisk akseptabel. Rehabiliteringen har også medført at de fleste større busker/trær i terrassekassene er fjernet. Det samme gjelder hengende og slyngende planter. Styret minner i den anledning om husordensreglenes 5 vedr beplanting i terrassekassene. For å hindre gjengroing og misfarging av terrassene vil styret i framtiden håndheve denne paragrafen strengere. Styret har under befaring av terrassene registrert noen avvik i forhold til fargevalg fargevalg. Vi minner om at det ikke er opp til den enkelte å velge utvendige farger. Fargene vi skal benytte er avgjort ved avstemming for flere år siden og gjelder fortsatt. Fargen på trepanelet skal være Rosendal - NCS 336-Y96R. Vinduskarmer skal være egghvit egghvi S 52Y. Andre farger er ikke tillatt. Videre har styret under befaringer registrert at enkelte har lektet ut trepanelet uten å ivareta funksjonen til fuktmembranen fra overliggende etasje. Dersom fuktmembranen ikke opprettholdes som opprinnelig anlagt anlagt vil vann fra overliggende terrasse kunne renne inn i veggen i stedet for utenpå. Vegger som blir skadet som følge av ukyndig arbeid som beskrevet over vil ikke bli erstattet av sameiet eller dets forsikring, og vil derfor måtte repareres for seksjonseiers seksjonseier regning. Flere har også valgt å skifte vinduer. Origo Bygg har tidligere sendt ut tilbud til beboerne på vinduer og terrassedør (hengslet). Disse har vært av en type som styret har funnet å være akseptabel, dvs ivaretar opprinnelig funksjon, utseende og hengsling. Styret har tidligere i informasjonsskriv av 22. Oktober 21 påpekt at dersom det skiftes vinduer skal disse være av tilsvarende type som eksisterende vinduer, også i forhold til hengsling. Det er derfor overraskende å se at noen har valgt å benytte benytte løsninger som ikke ivaretar dette på en akseptabel måte. Styret kan pålegge seksjonseier å skifte vinduer og dør (-er) er) dersom nevnte informasjon ikke overholdes. 8

9 Styret har mottatt søknad om nytt gulvbelegg fra to oppganger. Begge søknadene er godkjent, ent, men styret har valgt å avvente iverksettelse inntil rehabiliteringen av terrassene er ferdigstilt. Dette for å være bedre rustet for evt økonomiske overraskelser. Tidligere utført vedlikehold/rehabilitering: 22 Utskifting av varmtvannsberedere 23 Rens av ventilasjonskanaler 24 Ny sklie/rutsjebane blokk 14, ny klatrevegg ved blokk Nye varmelister i oppgangene 24 Spyling av avløpsledninger (bunnledninger) 25 Nye innganspartier/-dører innganspartier/ 26 Rehabilitering av garasjer 27 Oppgradert (felles) sikringsskap i hver blokk 27 Montert tilbakeslagsventiler på stigerør for varmtvann 28 Skiftet lysarmaturer i oppgangene 29 Skiftet gulvbelegg i oppg 2 og Skiftet ventilasjonsvifter i oppg. 2, 6, 14, 2 og Installert vannkran og slange slange ved gangbruer, én pr blokk. 29 Vedlikeholdsplan utarbeidet av OBOS Prosjekt AS 21 Erstattet bom ved oppkjøring til feltet 21 Skiftet avtrekksvifter. Det er nå nye vifter i oppg 2, 6, 8, 1, 14, 2 og Innkjøp og montering av fartsdempere på tunet. (Demontert om vinteren) 21 Rens av avtrekkskanaler 21 Tilleggsisolert og skiftet plater i skråtak oppg 16 ref vedtak i sameiermøte Installert varmekabler i gangvei til garasjeinnganger i nordenden (oppg. 12 og 28) 21 Gjennomført betonganalyse for bruk i arbeidet med terrasserehabilitering. 21 Innhentet tilbud på inngangsdører til leilighetene. Videreformidlet til seksjonseierne seksjonseierne. 211 Montert nød-/ledelys nød /ledelys i alle oppgangene (bestilt i 21, utført i 211) 211 Rehabilitering av terrassene påbegynt og ferdigstilles i løpet av første halvår Gjennomført forprosjekt vedr røropplegg og våtrom, utført av OPAK. Fremtidig vedlikehold Styret har planlagt følgende vedlikeholdstiltak for 212: Erstatning av fjernet huskestativ utenfor oppg 2 med utbedring av fallunderlaget. Snøfanger/Rassikring over oppgangene 9

10 I henhold til pålegg fra tidligere sameiermøte har styret bedt om tilbakemelding fra beboere som ønsker å montere skyvedør mot stueterrassen. Det har kommet tilbakemelding fra fem seksjonseiere som ønsker dette. Dette er et for lavt antall til at styret har kunnet forhandle fram kvantumsrabatt. Imidlertid har vi fått ant antydet en pris på ca kr. 4.,- for skyvedør. Dette er inklusiv montasje, men ekskl. kranbil der dette er nødvendig. Utlekting og tilleggsisolasjon av trevegg er antydet til kr. 17., 17.,- dersom dette utføres samtidig som montering av skyvedør. Montering av skyvedør vil måtte utføres riktig og det må benyttes rikitg type dør. Kontakt styret dersom du skal montere skyvedør slik at du kan få opplysning om hvilken type som skal benyttes. Trepleie Det er tynnet noe mer i nordenden ved blokk 15 samt noe på stuesiden stuesiden av blokk 12, sistnevnte etter avtale med Ski kommune. I tillegg er det felt ett tre (furu) på tunet da denne var skjev og det var noe usikkerhet knyttet til rotfestet.videre rotfestet.videre er det fjernet noen trær på stuesiden av blokk 11. Her er det allerede bestilt nyplanting til våren. I planleggingen av uteområdet vårt må det også inngå noe nyplanting som erstatning for de trærne som er felt på tunet. Fellesutgifter Siste årsmøte vedtok å øke fellesutgiftene med 1% pr. 1/ / Rehabilitering av terrassene medfører rer et stort låneopptak som ønskes nedbetalt over 15 år for å stå rustet til evt rehabilitering av røropplegget om ca 15 år. Som en følge av dette ble fellesutgiftene øket ytterligere 3% pr 1/ / Det er ikke planlagt ytterligere økninger av fellesutgiftene ftene bortsett fra økninger som må gjøres for å kompensere for generell prisstigning. Dugnader På den ordinære vårdugnaden i fjor ble det som sedvanlig ryddet opp i friområdene. I tillegg ble det beiset noe på fellesområdet og flere av lekeapparatene fikk et lag eller to med olje. Fremmøtet synes å ha vært økende de senere årene, noe som er meget gledelig. Dugnaden ble avsluttet med servering av mat og drikke til deltagerne. Vannskader Vi har fortsatt en del vannskader, og da spesielt fra vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. ppvaskmaskiner. Dette er skader som etter styrets oppfatning enkelt kunne vært unngått med litt større ansvarsfølelse og kontroll hos den enkelte beboer. De fleste leiligheter har vaskemaskiner stående på rom uten sluk og membran, noe som krever ekstra aktsomhet ved bruk. Sameiet har i 211 hatt en skadeprosent på 146. Dette betyr at forsikringsselskapet har betalt ut 146% av innbetalt forsikringspremie. Det er derfor overraskend nde at forsikringspremien øker med et betydelig beløp i 212. Styret minner om at den enkelte beboer/seksjonseier vil kunne holdes ansvarlig dersom det ikke benyttes autorisert personell til rørleggerarbeider. Likeledes vil beboer/seksjonseier holdes ansvarlig for skader og følgeskader som følge av arbeider i våtrom som ikke er i henhold ld til gjeldende våtromsnorm. 1

11 For øvrig må det utvises stor aktsomhet ved vask av terrassene. Det må ikke spyles på terrassene da dette kan gi vannskader i underliggende seksjoner. Vannskader som skyldes uaktsomhet kan fort bli en stor økonomisk belastning belastning for skadeforvolder. Overdragelser av leiligheter 17seksjoner seksjoner har skiftet eier i løpet av beretningsperioden. Styret ønsker nye naboer velkommen. Restanser på felleskostnader Det er noen gjengangere på de månedlige restanselister styret mottar, og Hammersborg regnskaps-- og innbetalingsservice AS (HBRI) følger opp dette fortløpende. Videre har en del restansesaker blitt løst ved inndriving gjennom ordinær inkasso med de ekstrakostnader dette har medført for den enkelte. Manglende innbetaling av fellesutgifter er blir meget kostbart for de angjeldende grunnet påløpte salærer, renter og gebyrer. Sameiet har ikke hatt tap på fellesutgifter i beretningsperioden. Styret minner om at husleien forfaller til betaling den første i hver måned. Det kan synes som om noen spekulerer i å betale sent, og styret ønsker derfor å arbeide enda tettere med oppfølging av trege betalere. Velferdstiltak Velferdsutvalget har i perioden bestått av: Ronny Gilstad, oppg. 14 Håkon Nordby, oppg. 8 Kari Klevan, oppg. 12 Ann-Karin van der Lende,, oppg. 24 Sverre Frydenlund Bergli, oppg. 28 Igjen arrangerte velferdsutvalget en meget vellykket sommerfest. Festen ble holdt lørdag 2. august. Velferden vartet opp med god mat med bl.a. helgrillet lam med godt tilbehør. Som tidligere år hadde festdeltagerne med seg premier som ble loddet ut i løpet av kvelden. Videre arrangerte velferdsutvalget julegrantenning 1. søndag i advent. Langhus Brass spilte til gang rundt juletreet, og det de ble servert boller og kakao. Velferdsutvalget har også sørget for bevertning til dugnader. Styret takker velferdsutvalget for flott innsats. 11

12 Husdyrhold Styret minner om at det skal søkes om tillatelse før anskaffelse av husdyr, og husdyrerklæring skal leveres. De som har anskaffet husdyr uten å ha levert husdyrerklæring oppfordres til å gjøre dette omgående. Husdyreiere er ansvarlig for fjerning av dyrets evt. avføring fra sameiets område. Det er utplassert mange søppelkurver på sameiets fellesarealer der dette kan kastes. For øvrig registreres det at det er noen som benytter sameiets område til lufting av hund. Styret minner om at lufting av husdyr på sameiets område ikke er tillatt! Dessverre må styret nok engang minne om at det på sameiets område gjelder uinnskrenket båndtvang hele året, åre, uansett type husdyr og størrelse! Katter defineres i høyeste grad som husdyr, og omfattes også av regelen om båndtvang. Generelt Det er registrert flere tilfeller av kjøring i for høy hastighet på feltet, og dette kan skape farlige situasjoner, særlig i forhold til barn. Det minnes om at nødvendig bilkjøring på feltet skal foregå i lav hastighet, og styret ber alle om å respektere dette. Noen leiligheter heter opplever tidvis at det tar lang tid før varmtvannet kommer fram til armaturen. Det er sirkulasjon av varmtvannet, men sirkulasjonen gjelder kun nederste nivå, dvs i rørene som ligger i garasjehimling. Med andre ord er det ikke sirkulasjon i stigerørene ne opp til leilighetene, noe som medfører at spesielt høyereliggende leiligheter kan oppleve noe forsinkelse på varmtvannet. I tillegg er det trolig at noen er berørt på grunn av blandebatterier som er slitt eller ikke fagmessig montert. Vaktmesterne og styrets representanter foretar, evt i samarbeid med rørlegger, kontroll av blandebatterier når det oppdages uregelmessigheter i vannforsyningen. Batterier med feil pålegges skiftet umiddelbart, selvsagt for seksjonseiers regning. Det registreres at det fortsatt tsatt er noen som har montert parabolantenne. Styret minner om husordensreglenes 5 som definerer at parabolantenner ikke er tillatt. De angjeldende seksjonseiere blir tilskrevet og parabolantennen kreves fjernet. ÅRSREGNSKAPET FOR 211 Styret mener at årsregnskapet sregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 212. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, stede, og årsregnskapet for 211 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 211 var til sammen kr Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak økning av felleskostnader med 1 % per som ikke var tatt med i budsjettet. 12

13 Kostnader Driftskostnadene i 211 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr 1 75,mens regnskapet viser kr ,-.. Hovedårsaken til avviket var kostnader til betongrehabiliteringen på kr ,- som ikke var klare på tidspunktet for budsjetteringen. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til kommunale avgifter skyldes for lite innbetalt avgift i 21 som ble avregnet i 211. Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 212 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 212. Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 211. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto:,4 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,5 % for innskudd under kr 5 3,55 % for innskudd fra kr 5 til kr 2 3,6 % for innskudd over kr 2 Felleskostnader Budsjettet er basert på 3 % økning av felleskostnadene fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Vevelstadåsen, Styret i Poul Bjarte Eggesbø /s/ May Britt Augestad /s/ MarionSynnøve Synnøve Kristensen /s/ Bengt Magne Mauland /s/ Rolf Henning Trondsen /s/ 13

14 14

15 15

16 VEVELSTADÅSEN BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital Udekket tap DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader grendelag Energi/ fyring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: KOSTNADER: Finansinntekter 12 Finanskostnader 13 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER KOSTNADER

17 VEVELSTADÅSEN BOLIGSAMEIE BALANSE Note , EIENDELER ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS Andel omløpsmidler i fellesanlegg SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD 16 KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpne renter Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD 17 SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 17 17

18 VEVELSTAD, STYRET FOR VEVELSTADÅSEN BOLIGSAMEIE POUL BJARTE EGGESBØ/s/ MAY BRITT AUGESTAD/s/ MARION SYNNØVE KRISTENSEN KRISTENSEN/s/ BENGT MAGNE MAULAND/s/ ROLF HENNING TRONDSEN TRONDSEN/s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Opprydning reskontro SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift Andel kollektiv personforsikring i Vevelstadåsen Grendelag SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 21/211, og er på kr 125. I tillegg har styret fått dekket julebord, seminar, bevertning og oppmerksomhet for kr jfr. note

19 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OPAK AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse, OBOS Prosjekt AS Ødegård og Lund AS Con-Rehab AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl. Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Kommunale avgifter SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 1 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Driftsmateriell Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader

20 Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andel renteinntekter, Vevelstadåsen Grendelag SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER OBOS, renter lån OBOS, etableringsgebyrer OBOS, gebyrer Handelsbanken, renter lån Handelsbanken, gebyrer Andel rentekostnader, Vevelstadåsen Grendelag SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Avregning Vevelstadåsen Grendelag Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 212) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 UDEKKET TAP Opptjent egenkapital pr Korrigering av andel egenkapital i Vevelstadåsen Grendelag Årets resultat SUM UDEKKET TAP I regnskapet for 21, ble andel egenkapital i Vevelstadåsen grendelag tatt inn i boligsameiets regnskap for første gang. I løpet av 211 har grendelaget nedbetalt lånet i Handelsbanken og har pr ingen langsiktig gjeld og ingen egenkapital. 2

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6 SAMEIET ST.OLAV PROSEDYRER OG ORDENSREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 4 2. Betaling av andel felleskostnader 5 3. Adgangssikkerhet 6 3.1 Adgangssikkerhet generelt 6 3.2 Nøkler og nøkkelkort

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 1, 2015 TEMA: EIENDOM EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE Et økende antall utenlandske investorer i det norske eiendomsmarkedet har presset frem

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer