Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinært sameiermøte 2011"

Transkript

1 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av dagsorden C) Opptak av navnefortegnelse D) Valg av referent og en seksjonseier til å underskrive protokollen E) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2010 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra Ivar Swensen B) Forslag fra Sophie Mørstad C) Forslag om endring av husordensreglene 7 Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 4 styremedlemmer for 2 år C) Valg av valgkomité D) Valg av velferdskomité Vevelstad, Styret i Vevelstadlia Sameie Inge Særvoll /s/ Einar Boiesen /s/ Kari Hval /s/ Gerd Birkevaag /s/ Annar Bakken /s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Vevelstadlia Sameie TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2010 Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Inge Særvoll Vevelstadåsen 3 Styremedlem Einar Boiesen Vevelstadåsen 25 Styremedlem Kari Hval Vevelstadåsen 15 Styremedlem Gerd Birkevaag Vevelstadåsen 19 Styremedlem Annar Bakken Vevelstadåsen 13 VALGKOMITEEN Valgkomite Geir M. O. Berger Vevelstadåsen 11 Valgkomite Kari Kristiansen Ness Vevelstadåsen 27 GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av sameiets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Forvaltor AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er Audinor Revisjon AS. EIENDOMMEN Sameiet består av 252 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Ski kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

3 Side 3 Vevelstadlia Sameie VAKTMESTERTJENESTE Vaktmester Odd A. Nornes og Leif H.H Hansen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse. FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. LÅN Sameiet har lån i Handelsbanken. Se balansen samt note i regnskapet.

4 Side 4 Vevelstadlia Sameie TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for beboere med abonnement i Telenor. Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av ADSL bredbånd og bruk av mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på KABEL-TV Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag kl , lørdag kl Søndager er stengt. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon lørdager kl og søndager kl For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av el-kraft. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Sameiet har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan seksjonseieren utarbeide en energiattest for sin bolig.

5 Side 5 Vevelstadlia Sameie STYRETS ARBEID Møteaktivitet Det har i perioden blitt avholdt et ordinært sameiermøte, 5 styremøter(skal jeg ta med de som blir holdt i 2011 før årsmøtet også?) og 1 møte med de oppgangstillitsvalgte. Styret har deltatt ved grendelagets styremøter og arbeidsmøter. Vedlikeholdstiltak: Fortsette leieavtalen med STIL Tekstilservice AS, leie av dørmatter. Styret gav Origo Bygg tillatelse til å sende ut et tilbud til beboerne i Vevelstadlia om utskiftning av verandadører og vinduer. Jobbet med vedlikeholdsplanen fra OBOS Prosjekt. En avtale fra 1991 mellom Lia og Skogen medfører at Lia må dekke kostnaden av nye varmtvannsberedere, installert 2009, i blokk 5 på kroner ,- til Skogen. Styret ved leder og nestleder beklager ønsket aktivitet ikke har vært som planlagt på grunn av en hektisk arbeidssituasjon. Orientering om forslag til tiltak i neste periode: Styret vil bruke vedlikeholdsplanen fra OBOS Prosjekt som et styringsverktøy for vedlikeholdet av VVS, byggtekniske utfordringer og de elektriske anleggene, ved prioriteringer av fremtidig vedlikehold. Styret kaller inn til ekstraordinært sameiermøte når tiltakene og behovene er prioritert. Dugnad av maling av yttervegger og rekkverk på verandaene og maling av garasjeanleggene under blokkene i sameiet. Sameiet holder maling. Garasjerydding Det vil bli gjennomført dugnad for garasjerydding i april/mai. Sameiet sørger for containere. Informasjon kommer på oppslagstavlene. Parkering Avtalen med Aker P-drift pr videreføres. Husordensregler Husordensreglene som ble vedtatt i 2008 føres videre. Ingen forslag er mottatt. Vannskader Vår forsikring er i Gjensidige, med polisenummer I forsikringsvilkårene inngår en egenandel for den enkelte seksjonseier på kr 6 000,-. Styret vil nokk en gang henstille til beboerne å vise aktsomhet ved vedlikehold av utbedringsarbeider av våtrom og følge gjeldende byggforskrifter og standarder ved bruk av kvalifisert arbeidskraft. Dersom man ikke benytter godkjent arbeidskraft og ikke følger godkjente byggeforskrifter ved vedlikehold av våtrom, må den enkelte selv dekke ubedringer av eventuelle vannskader samt følgeskader i andre leiligheter. Eierskifter Det har i perioden blitt overdratt 10 seksjoner. Styret ønsker de nye beboerne velkommen til sameiet. Vaktmester Styret takker vaktmestrene for samarbeidet og for god service til sameiet i perioden. Ved behov kan de treffes på telefon og eller mailadresse: Dugnader Som vanlig ble det gjennomført vårdugnad på omkringliggende uteområder. Styret oppfordrer samtlige beboere til å delta på dugnader og andre tiltak som blir iverksatt i felles regi.

6 Side 6 Vevelstadlia Sameie Tynning av skog og kratt Utvalget for uteareal utarbeidet tiltak for tynning av skog og kratt etter anmodning fra mange beboere. Tiltaket ble lagt fram for grendelaget og sameiene besluttet å gjennomføre dette som et felles tiltak. Dette medførte at det er en samlet plan for tynning som vil ivareta et bedre vedlikehold av vårt nære grøntområde. Sameiene vil fortsette dette samarbeidet og gjennomføre årlig uttynning når det er et nødvendig behov for hogst og tynning. Grønt Miljø AS utførte første omgang med utynning av skog og kratt i januar Siste befaringen ble gjennomført i desember 2010 sammen med Grønt Miljø AS. Vedtatt regelverk og kjønn ble brukt som grunnlag. Det ble ikke plukket ut mange trær på Sameiet sitt område men noen ble plukket ut på Grendelaget sitt område. Vi har mulighet til å bruke Grønt Miljø AS sin ekspertise også for nyplanting de hvor det har blitt felt trær eller andre områder. Velferdskomite Det må velges en ny velferdskomite. Julegrantenning. Styret arrangerte julegrantenningen. Selv om det var kaldt, Langhus Blæselag kunne dessverre ikke spille på grunn av kulda, var det et godt oppmøte. Det ble gjennomført gang rundt juletreet, sang, utdeling av gløgg og poser med overraskelser. Valgkomite Valgkomiteen har gitt sin innstilling av kandidater til verv i sameiet for Avslutning Nåværende valgte oppgangstillitsvalgte oppfordres til å innkalle og gjennomføre oppgangsmøter innen utgangen av uke 17 (siste uke i april) og levere referat fra møtet med navn på ny oppgangstillitsvalgt og varatillitsvalgt for neste periode til styret. Hver oppgang skal på sin møteagenda ha minimum saksliste: Gjennomgang av husordensregler. Etablere gode rutiner og oppfølging av vask i oppgang og trapper. Sette tidspunkt for vårdugnad med vask i sin oppgang og samordne utedugnad. Levere navneliste til vaktmester på de som trenger nye navneskilt på postkasse og ringeklokke. Styret ønsker og takke beboere for samarbeidet i denne styreperioden. Likeledes foretningsfører OBOS Forvaltor AS for godt samarbeid og oppfølging til beste for sameiets beboere. Vi håper at flest mulig av beboerne tar seg tid til å bli bedre kjent med hverandre og vil bidra aktivt til å skape et trygt og godt bomiljø som vil gjøre vårt nærmiljø til et hyggelig sted å bo også i fremtiden. Styret takker for tilliten og ønsker det påtroppende styret lykke til med utfordrende oppgaver til beste for alle i sameiet. Inge Særvoll (s) Styreleder Vevelstadåsen 24.februar 2011.

7 Side 7 Vevelstadlia Sameie BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. INNTEKTER Inntektene i 2010 var til sammen kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Avvik skyldes blant annet andre inntekter som i hovedsak består av tilskudd fra Husbanken. KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Forsikringer ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var reforhandling av avtalen. For kommunale avgifter er det et avvik i forhold til det budsjetterte på kr ,- som skyldes avregning for 2009 i tillegg til en kraftig økning av avgiftene fra Ski kommune. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til energi/fyring skyldes en ekstremt kald vinter som førte til høyere forbruk og priser. For kostnader grendelag er det et avvik i forhold til det budsjetterte på kr ,- som skyldes at siste overføring til grendelaget ikke ble nødvendig da likviditeten var god nok. Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

8 Side 8 Vevelstadlia Sameie KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Forvaltor AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 3,00% under kr ,05% fra kr til kr 2 mill. 3,10% over kr 2 mill ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering for sameiermøtet har styret satt opp en oversikt over beregnede driftinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsresultat på kr ,-. I posten drift og vedlikehold er det tatt med kr ,- som skal tilbakebetales Vevelstadskogen for dekning av bereder i Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Vevelstad, I styret for Vevelstadlia Sameie Inge Særvoll/s/ Einar Boiesen/s/ Kari Hval/s/ Gerd Birkevaag/s/ Annar Bakken/s/

9 9 Vevelstadlia Sameie

10 10 Vevelstadåsen Gr.lag

11 Side 11 Vevelstadåsen Gr.lag VEVELSTADLIA SAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader grendelag Energi/ fyring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Reduksjon udekket tap

12 Side 12 Vevelstadåsen Gr.lag VEVELSTADLIA SAMEIE BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Andel egenkapital i fellesanlegg SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar Vevelstad, , STYRET FOR VEVELSTADLIA SAMEIE INGE SÆRVOLL/s/ EINAR BOIESEN/s/ KARI HVAL/s/ GERD BIRKEVAAG/s/ ANNAR BAKKEN/s/

13 Side 13 Vevelstadåsen Gr.lag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Husbanken, boligtilskudd tilstandsvurdering Diverse husleie 27 Inntektsført tidligere avsetning SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift Andel kollektiv personforsikring i Vevelstadåsen grendelag SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Prosjekt AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold utvendig anlegg

14 Side 14 Vevelstadåsen Gr.lag Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg -400 Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Kommunale avgifter SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Driftsmateriell Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv -329 Andre kontorkostnader -245 Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andel renteinntekter, Vevelstadåsen grendelag Gjensidige, overskudd SUM FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER Handelsbanken, renter lån Handelsbanken, renter lån Handelsbanken, gebyrer -480 Andel rentekostnader, Vevelstadåsen grendelag SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER

15 Side 15 Vevelstadåsen Gr.lag Avregning Vevelstadåsen grendelag SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 OPPTJENT EGENKAPITAL Opptjen egenkapital pr Endring av prinsipp: Andel egenkapital fra Vevelstadåsen Grendelag blir tatt inn i regnskapet Årets resultat SUM OPPTJENT EGENKAPITAL NOTE: 16 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken lån Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 4,18%, løpetid 7 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Handelsbanken lån Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 4,00%, løpetid 10 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 17 GARANTIANSVAR / EGENKAPITAL / GJELD I FELLESANLEGG Selskapet eier 252/687 deler av Vevelstadåsen Grendelag. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i grendelaget og garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i Vevelstadåsen Grendelag og utgjør kr Selskapets andel i grendelaget vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftkostnader og årsresultat i grendelaget er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader grendelag". Til orientering vedlegges grendelagets regnskap.

16 Side 16 Vevelstadåsen Gr.lag ÅRSBERETNING 2010 VEVELSTADÅSEN GRENDELAG STYRESAMMENSETNING Leder Arnt Inge Rolland Vevelstadskogen Styremedlemmer Poul Eggesbø Vevelstadåsen Magne Mauland Vevelstadåsen Gunnar Skjøld Vevelstadskogen Inge Særvoll Vevelstadlia Annar Bakken Vevelstadlia Det er i perioden avholdt 5 ordinære styremøter. Det har vært foretatt befaring med Grønt Miljø AS og deler av styret vedr vedlikehold av grøntarealer. I tillegg har vi hatt en sosial sammenkomst hvor alle styrene og vaktmestrene ble invitert. Det har ikke vært mange saker til behandling i Grendelagsstyret inneværende periode, men det har var vært en positiv deling av erfaringer og samhandling oss tre sameier imellom. Vi har også invitert inn Canal Digital, leder foreldreutvalget ved Vevelstadåsen skole, Profinans forsikring og Aker P- drift til møtene våre for å utveksle erfaringer og drøfte problemstillinger som opptar oss. Vi har fortsatt bruken av e- faktura og dette fungerer meget godt for Grendelaget. Også OBOS sin hjemmeside: blir flittig benyttet på Grendelagsmøtene og denne siden gir oss som kjent verdifull informasjon om blant annet økonomien vår. Styret har benyttet hjemmesiden, for å holde beboerne informert. Siden oppdateres jevnlig (ved nyheter og viktige hendelser). Vi er kjent med at ikke alle har tilgang til internett, og ansvar for at all formell informasjon skal nå frem til beboerne ligger hos de enkelte sameiene. Styret har hatt god og løpende kontakt med forretningsfører Vibeke Sætre Pettersen, og i tillegg har vi fått god bistand av daglig leder ved kontoret, Helge Aamoth. Det har vært gjennomført to møter med representantene fra OBOS Forvaltor AS i perioden. VAKTMESTERTJENESTEN Som vanlig har samarbeidet med vaktmestertjenesten vært bra. Vaktmesternes innsats settes pris på av alle. Vi leide for første gang inn to sommervikarer for å støtte med mindre vedlikeholdsarbeid sommeren 2010 og dette fungerte meget bra.

17 Side 17 Vevelstadåsen Gr.lag Det er i perioden prioritert å få bygget et nytt og bedre kontor til vaktmestrene (som tilfredsstiller krav til Helse, miljø og sikkerhet). Det gjenstår kun mindre arbeid før man kan ta kontoret i bruk. Det har ikke blitt foretatt noen kostbare innkjøp av nytt materiell i inneværende periode. Gressklipperen er moden for utskifting og det må vurderes å kjøpe ny i løpet av Grendelagsleder har jobbet ytterligere med å ivareta arbeidsgiverrollen for vaktmestrene. NABOSENTER Nabosenteret har også i denne perioden vært utleid til små arrangementer, det være seg barnedåp, konfirmasjon eller fødselsdagsselskap for store og små. Både sameiene og grendelaget benytter lokalet til sine styremøter og arbeidsmøter m.m. Tirsdagsklubben takker også i år for tilskudd av penger og for lån av nabosenteret til sine hyggekvelder for enslige og eldre. Dette er et populært tiltak. Leietakerne er meget godt fornøyd med oppussingen av nabosenteret, og det er blitt et populært sted å leie til mindre selskap. Det er svært gledelig at mange ønsker å leie nabosenteret vårt og det har i 2010 vært ny rekord i forhold til antall leietakere (og vi får inn bra med leieinntekter). LEKEPLASS Grendelagets lekeplass kontrolleres årlig. Kontroll i 2009 avdekket mindre alvorlige mangler ved lekeapparatene våre. Dette har nok sammenheng med at det ble montert opp nye lekeapparater i Vi valgte på bakgrunn av dette og ikke å gjennomføre en ny kontroll allerede i 2010, men avventer til Vi observerer at områder er mye brukt av både barn og voksne. Grendelaget har besørget innkjøp av nye benker og søppelspann, og ber om at alle tar et felles ansvar for å holde området rent og ryddig. Vi har fått tilbakemeldinger fra beboere om at barnehager i nærmiljøet bruker lekeplassen til faste tidspunkt, dette har vi tatt opp med leder for barnehagekontoret i Ski og de har igjen varslet barnehagene om at dette ikke er tillatt. LANDSKAPSPLEIE Grendelaget har også i år foretatt befaring sammen med eksternt fagmiljø når det gjelder trepleie. Vi ber om forståelse for at dette vedlikeholdet også må gjennomføres på lik linje med annet vedlikehold. På et så stort område og med så mange beboere er det helt umulig å gjøre samtlige fornøyd når det gjelder nettopp trepleie. Det gjøres en meget grundig jobb / befaring i forkant av hogsten og vi benytter som nevnt fagpersoner som støtter oss i vurderingene. Det er også fagpersoner, Grønt miljø AS, som gjennomfører selve hogsten. Grendelaget vurderer å få utarbeidet en langsiktig plan for trepleie den vil da også si noe om treplanting.

18 Side 18 Vevelstadåsen Gr.lag PARKERING Når det gjelder parkering på Vevelstadåsen er dette en meget stor utfordring. Vi har betydelig underdekking av parkeringsplasser i forhold til reelt behov. Vevelstadlia har ikke denne utfordringen så samhandlingen og dialogen har vært mellom Vevelstadåsen / Vevelstadskogen opp mot Ski kommune. Se egne årsmeldinger fra sistnevnte sameier for å bli ajour på parkeringsutfordringen og løsningene. HELSE MILJØ OG SIKKERHET / INTERKONTROLLHÅNDBOK Grendelaget har utarbeidet en Helse-, miljø- og sikkerhetshåndbok. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) trådte i kraft i Forskriften stiller krav om at den enkelte virksomhet/boligsameie skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Et internkontrollsystem er en beskrivelse av hvordan helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal drives. OBOS har utarbeidet en standard HMS-håndbok som kan benyttes av de enkelte sameier og borettslag. Med utgangspunkt i OBOS sin håndbok har Grendelaget på Vevelstadåsen utarbeidet en håndbok som er tilpasset driften vår. Håndboken skal legges til grunn ved arbeidet for blant annet vaktmestrene våre. AVSLUTNING I henhold til Likestillingslovens 1 a og Regnskapslovens 3-3, opplyses at grendelagets styre i beretningsperioden har bestått av 6 menn. Grendelaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber om mulig likestilling ved valg av tillitsvalgte. Det er ikke igangsatt spesielle likestillingsfremmende tiltak i perioden. Grendelaget forurenser ikke det ytre miljø, og forutsetningen for videre drift er til stede, jfr. vedtekter. Styret i Vevelstadåsen Grendelag vil takke vaktmestrene for et godt samarbeid i Vi vil også takke OBOS Forvaltor AS som er en god samarbeidspartner og rådgiver. Vevelstadåsen 21. februar 2011 Arnt Inge Rolland (s)

19 Side 19 Vevelstadåsen Gr.lag BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. INNTEKTER Inntektene i 2010 var til sammen kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak at det ikke var nødvendig å overføre mer fra sameiene da likviditeten var god nok. KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: For energi/fyring er det et avvik i forhold til det budsjetterte på kr ,- som skyldes høyere priser enn budsjettert. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til personalkostander skyldes feilbudsjettering. Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

20 Side 20 Vevelstadåsen Gr.lag KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Forvaltor AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 3,00% under kr ,05% fra kr til kr 2 mill. 3,10% over kr 2 mill ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftskostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsresultat på kr ,-. Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Vevelstad, I styret for Vevelstadåsen Gr.lag Arnt Inge Rolland /s/ Poul Bjarte Eggesbø /s/ Bengt Magne Mauland /s/ Annar Bakken /s/ Gunnar Skjøld /s/ Inge Særvoll /s/

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer