Vevelstadåsen Boligsameie Ordinært sameiermøtemøte Til beboerne i Vevelstadåsen Boligsameie. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vevelstadåsen Boligsameie Ordinært sameiermøtemøte 2013. Til beboerne i Vevelstadåsen Boligsameie. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte."

Transkript

1 Ordinært sameiermøtemøte 2013 Til beboerne i Vevelstadåsen Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. NB Husk å fylle ut registreringsblanketten. Denne MÅ levereses i utfylt stand ved inngangen for å få adgang til sameiermøtet. 1

2 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Mandag 11. Mars 2012, kl. 18:00 Sted: Nabosenteret, Vevelstadåsen 21, 1405 Langhus Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen fra kl. 17:30. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av dagsorden C) Opptak av navnefortegnelse D) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen E) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Styret fremmer følgende forslag til behandling: 1) Isolering av takutstikk under skråtakene 2) Nye lekeapparater 3) Nye oppslagstavler B) Innkomne forslag fra beboerne: 1) Forslag fra oppg. 28 Oppmerking av fotgjengerfelt 2) Forslag fra oppg. 10 v/jansen a) Fjerning av to furuer b) Nye oppslagstavler C) Forslag fra oppg. 20 v/øksnes a) Nye oppslagstavler b) Tilskudd til blomster 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 styremedlem for 1 år (erstatter May Britt Augestad) D) Valg av valgkomité E) Valg av andre utvalg/komiteer Vevelstad, Styret i Vevelstadåsen Boligsameie Poul Bjarte Eggesbø/s/ Bengt Magne Mauland/s/ Marion Synnøve Kristensen/s/ Rolf Henning Trondsen/s/ 2

3 Ordinært sameiermøtemøte 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Poul Bjarte Eggesbø Bengt Magne Mauland Marion Synnøve Kristensen Rolf Henning Trondsen May Britt Augestad Vevelstadåsen 2 Vevelstadåsen 16 Vevelstadåsen 28 Vevelstadåsen 24 Vevelstadåsen 20 Valgkomiteen Ann Lisbeth Nordby Torolf Johansen Vevelstadåsen 8 Vevelstadåsen 12 I løpet av perioden har May Britt Augestad trukket seg fra sitt styreverv av personlige grunner. Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 210 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i Ski kommune og har adresse: Vevelstadåsen 2-28 Kun Partall 2,4,6,8 Osv Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 3

4 Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Audinor Revisjon AS. Orientering om sameiets drift. Vaktmestertjeneste Vaktmester Odd A. Nornes og Leif H. Hansen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse. Vevelstadåsen Grendelag er arbeidsgiver for vaktmesterne. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i NEMI FORSIKRING ASA med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til vaktmester eller sameiets styre som melder skaden til forsikringsselskapet, og bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Forutsetningen er at skaden er forsikringsmessig dekket. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelenndelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, legge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. 4

5 Ordinært sameiermøtemøte 2013 Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Sameiene på Vevelstadåsen har gjennom Grendelaget avtale med Canal Digital om levering av kabel-tv. Avtalen er en såkalt UgmI-avtale. Dette vil si at Canal Digital leverer både analoge og digitale signaler i sameienes kabeltv-nett.den enkelte beboer kan selv velge å oppgradere til digitalt-tv ved å kjøpe en digital dekoder. Videre vil avtalen gi sameierne rabatt på internett tilgang samt dobbel returhastighet. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tvtv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag kl , lørdag kl Søndager er stengt. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon lørdager kl og søndager kl For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anleggetanlegget som å skru av dekselet på antenneeller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser kontakten og foreta om- på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. Beboere som forårsaker ødeleggelser i nettet vil bli holdt ansvarlig. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Styrets arbeid Møtevirksomhet Ordinært sameiemøte for forrige periode ble avholdt 14. mars Styret har avholdt 12 styremøter i perioden og har behandlet drøyt 70 saker. Videre er det avholdt ett møte med oppgangstillitsvalgte og ett møte med velferden. I tillegg har byggekomiteen deltatt jevnlig i byggemøter hver annen uke i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet, samt i diverse møter og befaringer med entreprenører og leverandører i forbindelse med uteområdene. Som tidligere år inviterte styret også i 2012 alle med tillitsverv i sameiet til en liten juletilstelning i november. Styret har inntrykk av at dette anses som et positivt tiltak og ønsker å videreføre tiltaket. Styret har videreført bruken av elektronisk fakturabehandling. andling. Styret benytter seg også av OBOS styreportal styrerommet.net som gir oss tilgang til oppdatert 5

6 regnskapsinformasjon samt oversikt over den til enhver tid gjeldende restanse. Nettsiden gir også tilgang til historiske data. Sameiets forvalter Vibeke e Sætre Pettersen har vært en god støttespiller for styret der vi har hatt behov for sparring. Uteområdet tunet Huskestativene utenfor oppgang 20 og 26 ble i høst erstattet med nye. Det utenfor oppg. 20 er helt ferdig og har også fått nytt underlag. Dette inkluderer nye vedlikeholdsfrie fallmatter. Samtidig ble eksisterende sitteplass ved nr 20 opprustet. Huskestativet utenfor oppg 26 er for så vidt montert, men her mangler noen fallmatter. To nye griller er kjøpt inn og montert på søndre grillplass. Som tidligere nevnt kan det være fornuftig å etablere ytterligere en grillplass i nordenden. Styret har tidligere invitert beboerne til å komme med innspill på hvordan vi ønsker at uteområdet vårt skal være. Styret har ikke mottatt konkrete ønsker fra enkeltbeboere om dette.etter oppfordring fra styret har velferdskomiteen kommet med gode innspill og tanker om hvordan vi kan utvikle uteområdet vårt. Dette har vi tatt med i de planer som foreløpig er lagt for uteområdet. Noe er allerede utført, mens andre ting vil måtte komme etter hvert. Det er også kommet ønske om etablering av ballbinge i nordenden. Det er gjort undersøkelser rundt evt støtteordninger for dette, og utfra dette kan det synes vanskelig for et boligsameie som vårt å påregne særlig støtte til dette formålet. Bilkjøringen på feltet har fortsatt for stort omfang. Det kan være på sin plass å minne om at dette skal være et mest mulig bilfritt område og kun nødvendig bilkjøring er tillatt. Med mindre særlige forhold tilsier det bør det være unødvendig at man kjører opp for å hente/levere friske og førlige mennesker. Beboerne bør kunne forlange at dette respekteres slik at intensjonen om et bilfritt område etterleves. Fartsdemperne som ble montert i 2010 demonteres om vinteren og remonteres når våren kommer. Det vil bli montert flere fartsdempere på feltet i Som en del av sameiets HMS arbeid er det i 2012 foretatt en grundig kontroll av lekeplassene. Lekeplasskontrollen utføres for alle sameiene samtidig og koordineres av grendelaget som også er oppdragsgiver overfor leverandøren. Siste kontroll avdekket noen feil og mangler, og disse er i all hovedsak utbedret. Det gjenstår noen småfeil som er planlagt utbedret ved neste dugnad. Dette gjelder bl.a. fundamentet på lekehuset. Sklia i nord vil bli opprustetprustet slik at den tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet. Vektertjeneste Grendelaget har installert kamera for overvåking av returpunktet samt vaktmestergarasjen. Dette håper vi skal bidra til at det ikke blir hensatt avfall utenom åpningstid. Sameiet har inngått avtale om mobil vekter på sameiets området. Avtalen er inngått med Security Services AS, og innebærer kontroll av sameiets område 3 ganger pr. døgn. Kontrollen utføres primært i garasjene, men det vil også bli kontrollert for ulovlig parkering på tunet. 6

7 Ordinært sameiermøtemøte 2013 Parkering Som tidligere informert har sameiet avtale med Aker P-drift om parkeringskontroll på sameiets eiendom. Avtalen er basert på stikkprøver, og det vil derfor fortsatt være slik at ikke alle feilparkeringer blir ilagt kontrollavgift. Det er enhver beboers ansvar å sette seg inn i gjeldende parkeringsbestemmelser og handle i tråd med disse. Husk også å informere dine gjester om parkeringsreglene. Det er ikke lenger fritt fram for håndverkere å parkere på feltet, og tillatelse til parkering på tunet vil normalt ikke bli gitt. Styret mener det ikke er noen grunn til at håndverkere av bekvemmelighetshensyn skal parkere på tunet. Av- og pålasting er selvsagt tillatt, men parkering skal skje på gjesteparkeringsplassene. Ski kommune har ferdigstilt sin parkeringsplass på lastebiltomta. Vi minner om at dette er kommunens parkeringsplass og er avsatt til skolen og barnehagen. Den nye parkeringplassen vår er nå ferdig opparbeidet og i bruk. Skogen og Åsen har hatt en dialog med Ski kommune, og vi er blitt enige om lyssetting av plassen. Dette arbeidet er bestilt og igangsettes så snart forholdene tilsier det. Så snart arbeidet med lyssetting er utført vil skilting av området og parkeringsregler bli innført. Det gjenstår noen detaljer i dette arbeidet, men vil i hovedsak dreie seg om hvem som kan parkere, og system for oppfølging av parkeringsregler. Området vil bli skiltet med privat parkering for beboere på Vevelstadåsen og Vevelstadskogen. Det vil med stor sannsynlighet bli benyttet parkeringsoblat/-kortkort for å begrense uvedkommendes parkering. Garasjer Mange av garasjeplassene er utstyrt med stikk for motorvarmer. Dette er kun oppsatt for bruk til motorvarmer og er ikke beregnet til strømkrevende utstyr. Stikkene tilhører plassen der de er montert, og lån må avtales med den som disponerer plassen og stikket. De som ønsker det kan for egen regning montere stikk koblet til anlegget, men tiltaket skal meldes til styret. Mange har montert skyveporter i garasjen. Mange av disse er gamle og bærer tydelig preg av det. Dette gir seg bl.a. utslag i at de bråker mye. Denne lyden forplanter seg meget lett i betongen og er til stor sjenanse for flere av bebeoerne. Det påhviler normalt vedlikeholdsansvar for eiere av garasjeporter. Dette innebærer også å påse at portene ikke skaper sjenerende støy for beboere i umiddelbar nærhet. Garasjeplassene er i de fleste tilfeller relativt trange. For at alle skal kunne benytte sine garasjer på best mulig måte er det viktig at de med plass mot betongveggen parkerer så tett inntil veggen som mulig. Det er lite gunstig å parkere med førersiden inn mot veggen da dette medfører at mye garasjeplass går tapt. Styret henstiller derfor til alle om å parkere med passasjersiden inn mot veggen. Som tidligere meddelt i infoskriv er det avsatt plass for motorsykkelparkering i garasjen under blokk 12. Plassene leies ut for kr. 600,- pr. sesong eller kr. 1000,- pr. år samt depositum for nøkkel kr. 500,- ved henvendelse til styreleder. 7

8 Rehabiliteringsprosjektet Arbeidet med betongrehabiliteringen er avsluttet og kontrakten er oppfylt. Det er planlagt ett-års befaring i mai Etter at kontraksarbeidene var avsluttet ble det igangsatt arbeid med utbedring av innmeldte reklamasjoner. Så langt styret er kjent med skal alle reklamasjoner innmeldt før 15 oktober være utbedret. Underveis i prosjektet er det bestilt noen tilleggsarbeider. Som et ledd i styrets HMS arbeid ble det også bestilt og montert snøavvisere på skråtakene. Disse synes å fungere som forutsatt slik at det blir vesentlig mindre snø som raser ned i gangsonen under takene. Til tross for bestilling av tilleggsarbeider er prosjektet gjennomført godt innenfor budsjett. Total kostnad var budsjettert til kr. 20,5 mill, mens byggeregnskapet viser kostnader på kr. 18,5 mill. I forkant av ett-års befaringen vil det bli sendt ut informasjon og beboerne bes melde evt feil/mangler i god tid slik at disse kan bli systematisert i forkant av befaringen. Dette gjelder også feil/mangler som tidligere er innmeldt, men ikke utbedret. Vedlikehold Også i 2012 var det betongrehabiliteringen som ble viet størst oppmerksomhet. Imidlertid er det også gjort noen andre vedlikeholdstiltak i beretningsperioden. I 2012 ble de siste fire avtrekksviftene skiftet. Alle oppganger har nå nye avtrekksvifter etter Sameiet har vedlikeholdsavtale med APM Ventilasjon som gjennomfører kontroll og justeringer 2 ganger pr. år. I tillegg blir evt feil utbedret i forbindelse med disse kontrollene. I forbindelse med rehabiliteringsprosjektet ble det også skiftet takplater på skråtakene. I tillegg ble det montert snøavvisere på skråtakene som en del av HMS arbeidet. Det har ikke vært særlig store snømengder etter at avviserne ble montert, men det som har kommet har vist at de fungerer etter hensikten. Det er også malt overflater ved inngangspartiene, dvs veggplater på siden og murvegger under inngangene. Styret har under befaring av terrassene registrert noen avvik i forhold til fargevalg. Vi minner om at det ikke er opp til den enkelte å velge utvendige farger. Fargene vi skal benytte er avgjort ved avstemming for flere år siden og gjelder fortsatt. Fargen på trepanelet skal være Rosendal - NCS 3360-Y96R. Vinduskarmer/-rammer skal være Egghvit S 0502Y. Andre farger er ikke tillatt. 8

9 Ordinært sameiermøtemøte 2013 Tidligere utført vedlikehold/rehabilitering: 2002 Utskifting av varmtvannsberedere 2003 Rens av ventilasjonskanaler 2004 Ny sklie/rutsjebane blokk 14, ny klatrevegg ved blokk Nye varmelister i oppgangene 2004 Spyling av avløpsledninger (bunnledninger) 2005 Nye innganspartier/-dører 2006 Rehabilitering av garasjer 2007 Oppgradert (felles) sikringsskap i hver blokk 2007 Montert tilbakeslagsventiler på stigerør for varmtvann 2008 Skiftet lysarmaturer i oppgangene 2009 Skiftet gulvbelegg i oppg 20 og Skiftet ventilasjonsvifter i oppg. 2, 6, 14, 20 og Installert vannkran og slange ved gangbruer, én pr blokk Vedlikeholdsplan utarbeidet av OBOS Prosjekt AS 2010 Erstattet bom ved oppkjøring til feltet 2010 Skiftet avtrekksvifter. Det er nå nye vifter i oppg 2, 6, 8, 10, 14, 20 og Innkjøp og montering av fartsdempere på tunet. (Demontert om vinteren) 2010 Rens av avtrekkskanaler 2010 Tilleggsisolert og skiftet plater i skråtak oppg 16 ref vedtak i sameiermøte Installert varmekabler i gangvei til garasjeinnganger i nordenden 2010 Gjennomført betonganalyse for bruk i arbeidet med terrasserehabilitering Innhentet tilbud på inngangsdører til leilighetene. Videreformidlet til seksjonseierne Montert nød-/ledelys i alle oppgangene (bestilt i 2010, utført i 2011) 2011 Rehabilitering av terrassene påbegynt, ferdigstilles i Gjennomført forprosjekt vedr røropplegg og våtrom, utførtt av OPAK Betongrehabilitering avsluttet 2012 Nye takplater på skråtak, inkludert snøavvisere Malt vegger ved inngangspartiene Montert nye avtrekksvifter i 4 oppganger, alle avtrekksvifter er skiftet etter Huskestativ ved oppg 20 og 26 erstattet med nye, inkl. nytt fallunderlag Planlagt parkeringsplass ferdigstilt Anlagt plantevoll ved enden av blokk 11 samt et steinsatt bed ved garasjeinnkjøringen til blokk 11. 9

10 Fremtidige tiltak Styret har planlagt følgende vedlikeholdstiltak for 2013: Isolering, nye plater og ny belysning i undertak ved inngangspartiene (forutsetter godkjennelse fra sameiermøtet) Innkjøp og montering av nye lekeapparater (forutsetter godkjennelse fra sameiermøtet) Nye oppslagstavler, todelt med én låsbar del. Etablering av ny skjermet grillplass i nordenden Avretting/planering og drenering av gressplen på stuesiden av blokk 11 og 12 Montering av varmeovner i underetasjene Utskifting av defekte varmeovner i bodrommene Utskifting av gulvbelegg i noen av oppgangene, vurderes etter behov. Dugnader På den ordinære vårdugnaden i fjor ble det som sedvanlig ryddet opp på friområdene. I tillegg ble det malt noe på fellesområdet bl.a. gjerder og rekkverk, og flere av lekeapparatene fikk et lag eller to med olje. Fremmøtet synes å ha vært økende de senere årene, noe som er meget gledelig. Dugnaden ble avsluttet med servering av mat og drikke til deltagerne. Vannskader Det er ikke registrert vannskader i 2012, og dette er gledelig. De fleste leiligheter har vaskemaskiner stående på rom uten sluk og membran, og styret minner om at det må utvises særlig aktsomhet ved bruk. Den enkelte beboer/seksjonseier vil kunne holdes ansvarlig dersom det ikke benyttes autorisert personell til rørleggerarbeider. Likeledes vil beboer/seksjonseier holdes ansvarlig for skader og følgeskader som følge av arbeider i våtrom som ikke er i henhold til gjeldende våtromsnorm. For øvrig må det utvises stor aktsomhet ved vask av terrassene. Det må ikke spyles på terrassene da dette kan gi vannskader i underliggende seksjoner. Vannskader som skyldes uaktsomhet kan fort bli en stor økonomisk belastning for skadeforvolder. Overdragelser av leiligheter 21 seksjoner har skiftet eier i løpet av beretningsperioden. Styret ønsker nye naboer velkommen. 10

11 Ordinært sameiermøtemøte 2013 Restanser på felleskostnader Det er noen gjengangere på de månedlige restanselister styret mottar, og Hammersborg regnskaps- og innbetalingsservice AS (HBRI) følger opp dette fortløpende. Videre har en del restansesaker blitt løst ved inndrivinging gjennom ordinær inkasso med de ekstrakostnader dette har medført for den enkelte. Manglende innbetaling av fellesutgifter blir meget kostbart for de angjeldende grunnet påløpte salærer, renter og gebyrer. Sameiet har ikke hatt tap på fellesutgifter i beretningsperioden. Styret minner om at husleien forfaller til betaling den første i hver måned. Det kan synes som om noen spekulerer i å betale sent, og styret ønsker derfor å arbeide enda tettere med oppfølging av trege betalere. Husdyrhold Det kan synes som om det er kommet mange flere husdyr på feltet. Styret minner om at det skal søkes om tillatelse før anskaffelse av husdyr, og husdyrerklæring skal leveres. De som har anskaffet husdyr uten å ha levert husdyrerklæring oppfordres til å gjøre dette omgående. For øvrig registreres det at stadig flere av sameiets beboere benytter sameiets område til lufting av hund. Styret minner om at lufting av husdyr på sameiets område ikke er tillatt! Ved uhell er husdyreiere er ansvarlig for fjerning av dyrets avføring fra sameiets område. Det er utplassert mange søppelkurver på sameiets fellesarealer der dette kan kastes. Dessverre må styret nok engang minne om at det på sameiets område gjelder uinnskrenket båndtvang hele året,, uansett type husdyr og størrelse! Husk at det i tettstedene i Ski kommune er innført båndtvang hele året. Velferdstiltak Igjen arrangerte velferdsutvalget en meget vellykket sommerfest. Festen ble holdt lørdag 8. september. Velferden vartet opp med god mat i form av bl.a. helgrillet lam med godt tilbehør og god musikk. Som tidligere år hadde festdeltagerne med seg premier som ble loddet ut i løpet av kvelden. Velferdsutvalget arangerte også julegrantenning 1. søndag i advent. Langhus Brass spilte til gang rundt juletreet, og det ble servert boller og kakao. Velferdsutvalget har også sørget for bevertning til dugnader. Styret takker velferdsutvalget for flott innsats. Generelt Det er registrert flere tilfeller av kjøring i for høy hastighet på feltet, og dette kan skape farlige situasjoner, særlig i forhold til barn. Det minnes om at bilkjøring på feltet og i garasjene skal foregå i lav hastighet, og styret ber alle om å respektere dette. Noen leiligheter opplever tidvis at det tar lang tid før varmtvannet kommer fram til armaturen. Det er sirkulasjon av varmtvannet, men sirkulasjonen gjelder kun nederste nivå, dvs i rørene som ligger i garasjehimling. Med andre ord er det ikke sirkulasjon i 11

12 stigerørene opp til leilighetene, noe som medfører at spesielt høyereliggende leiligheter kan oppleve noe forsinkelse på varmtvannet. I tillegg er det trolig at noen er berørt på grunn av blandebatterier som er slitt eller ikke fagmessig montert. Vaktmesterne og styrets representanter foretar, evt i samarbeid med rørlegger, kontroll av blandebatterier når det oppdages uregelmessigheter i vannforsyningen. Batterier med feil pålegges skiftet umiddelbart, selvsagt for seksjonseiers regning. Det registreres at det fortsatt er noen som har montert parabolantenne. Styret minner om husordensreglenes 5 som definerer at parabolantenner ikke er tillatt. De angjeldende seksjonseiere blir tilskrevet og parabolantennen kreves fjernet. Prosjektet med betongrehabilitering ble gjennomført ca. 2 mill under budsjett. Dette sammen med noen andre forhold gjør at driftsresultatet er bedre enn budsjettert og sameiets disponible midler er derfor større enn budsjettert. Styret har har valgt ikke å foreta ekstraordinær innbetaling på lån nå. Dette med bakgrunn i at en ekstraordinær innbetaling ikke vil ha særlig stor effekt på den enkeltes månedlige fellesutgifter. Styret foreslår i stedet at midlene blir stående på høyrentekonto slik at man har reserve for senere behov, enten i form av vedlikehold eller andre uforutsettee utgifter. ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr ,-. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at rehabiliteringsprosjektetringsprosjektet ble gjennomført under budsjett. I tillegg er en del konsulenthonorar budsjettert Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til konsulenthonorar og andre honorarer skyldes at dette er budsjettert under større vedlikeholdsarbeid. Energi/fyring har et større avvik grunnet for mye betalt i 2011 og lavere priser og forbruk enn budsjettert. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. 12

13 Ordinært sameiermøtemøte 2013 BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med noe lavere energikostnader enn for Lån Sameiet har lån i OBOS. For opplysninger om opprinnelig lånebeløpeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Vevelstad, Styret i Vevelstadåsen Boligsameie Poul Bjarte Eggesbø/s/ Marion Synnøve Kristensen/s/ Bengt Magne Mauland/s/ Rolf Henning Trondsen/s/ 13

14 14

15 Ordinært sameiermøtemøte

16 VEVELSTADÅSEN BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Vevelstadåsen Boligsameie DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader grendelag Energi/fyring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital Udekket tap

17 Ordinært sameiermøtemøte VEVELSTADÅSEN BOLIGSAMEIE BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andel anleggsmidler i fellesanlegg SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekto i OBOS Andel omløpsmidler i fellesanlegg SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar

18 VEVELSTADÅSEN, , STYRET FOR VEVELSTADÅSEN BOLIGSAMEIE Vevelstadåsen Boligsameie POUL BJARTE EGGESBØ/s/ MARION SYNNØVE KRISTENSEN/s/ BENGT MAGNE MAULAND/s/ ROLF HENNING TRONDSEN/s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Opprydning reskontro SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift Andel kollektiv pensjonsforsikring i Vevelstadåsen Grendelag SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. 18

19 Ordinært sameiermøtemøte 2013 NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr Det er også utbetalt totalt kr til byggekomitéen som har bestått av medlemmer fra styret. I tillegg har styret fått dekket styreseminar med Color Line, julearrangement, bevertning og julegaver for kr jfr. note 9. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Prosjekt AS Ødegård & Lund AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD OBOS Prosjekt AS Con-Rehab AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl. Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Driftsmateriell Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Porto Reisekostnader Gaver Bank- og kortgebyr

20 . Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andel renteinntekter, Vevelstadåsen Grendelag SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 FINANSKOSTNADER OBOS, renter lån OBOS, gebyrer lån Andel rentekostnader, Vevelstadåsen Grendelag SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Viderefakturert Vevelstadskogen Sameie Avregning Vevelstadåsen Grendelag Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2013) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Vevelstadåsen Boligsameie NOTE: 13 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs 1 Kolbotn Torg Bs Til beboerne i Kolbotn Torg Bs Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Løvlia Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Løvlia Boligsameie holdes mandag 4. april 2016 kl. 19.00 i Smestadtoppen barnehage. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Åstadtunet Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Åstadtunet Boligsameie avholdes torsdag 26. mars 2015 kl. 18:30 på Billingstad skole, Billingstadveien 58, 1396 Billingstad Til

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 4 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie 1 Suhmsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie 1 Konows Gate 83 Sameie Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note Resultatregnskap pr. 31.12.2005 Note 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Inntekter Fellesutgifter 2 574 200 574 200 574 200 608 652 Annen driftsinntekt 3 12 882 14 312 15 500 13 000 Sum driftsinntekter 587

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 1 Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Sagaveien 13

Til seksjonseierne i Sameiet Sagaveien 13 Til seksjonseierne i Sameiet Sagaveien 13 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 1 Solsiden 7 Boligsameie Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 Vi ønsker velkommen til ordinært sameiermøte 2015 og etterfølgende beboermøte i Solsiden 7 Eierseksjonssameie. Ordinært sameiermøte

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer