Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid"

Transkript

1 Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid

2 INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11 Bemanning 12 Likestilling 13 Sjukefråvær 13 VERKSEMDA I Sentraladministrasjonen 15 Servicekontor og arkivteneste 15 Organisasjon / løn 15 Kommunekassa 16 IKT 16 Kultur og oppvekst 17 Barnehagane 17 Skulane 20 Helse, Sosial og Omsorg 24 Pleie og omsorg 24 Helse 31 Næring og teknikk 35 Næring og utvikling 35 Drift og Utbygging 38 UTVALDE KOSTRA TALL

3 Innleiing Rådmannen sin kommentar Når vi ser tilbake på året som gjekk, kan vi slå fast at det har vore eit godt år for Hjartdal kommune på mange måtar. Folketalet auka riktignok ikkje, men blei uendra på Økonomisk sett var 2007 eit bra år. Saman med dei to føregåande åra har 2007 vore med på å gje kommunen ein sunn økonomi med ein viss økonomisk buffer. Samstundes er det viktig å streke under at marginane er små og kan gje raske svingingar i økonomien. Det økonomiske resultatet er nærare omtalt under punkt 2, men nokre hovudelement er likevel verd å nemne i oppsummeringa. Rekneskapen for 2007 viser eit overskot i driftsbudsjettet på kr som kan setjast av til disposisjonsfond etter at ein i budsjettet 2007 allereie har avsett 3,3 mill.kr. Netto driftsresultat for 2007 er på 5,5%. Hovudmålsettinga er minimum 3%. For 2006 var netto driftsresultat 9%. (Budsjett 2008 er tilsvarande tal 0,4%). Resultatet i 2007 skuldast m.a. at den endelege avrekning viser at pensjonsutgiftene er blitt mindre enn opprinneleg forutsett, brukerbetaling/sal- og leieinntekter og refunderte utgifter frå trygdekontoret er også blitt høgre. Kommunen si langsiktige gjeld til investeringar er på 33,4 mill kr og har ikkje auka gjennom året, da låneopptaket i 2007 var litt lågare enn betalte avdrag. Gjennom avsetning til disposisjonsfondet i 2007 (overskot 2005/2006 pluss budsjetterte avsetningar i budsjett 2007), har disposisjonsfondet blitt på vel 11 mill kr. Saman med god økonomistyring og lojalitet innanfor alle sektorar, har ein fått eit økonomisk resultat som gir moglegheit for å skaffe seg ein nødvendig, økonomisk buffer. Kommunen står framfor store investeringar i ny barnehage og investeringar innan eldreomsorga dei nærmaste åra. De er derfor gledeleg at kommunen igjen har fått bygd opp litt eigenkapital. Gjennom 2007 har tenestetilbodet som tidlegare vore godt med noko større handlingsrom enn tidlegare. Dette handlingsrommet er det viktig å ta vare på for åra som kjem. Det har vori/er ein stor utfordring å få søkerar til enkelte ledige stillingar i kommunen. Dette gjør at det blir ein ekstra utfordring på dei som er att. Innanfor kultur- og oppvekstsektoren er mottoet ein god stad å vere er ein god stad å lære, og sektoren har hatt eit aktivt år innanfor grunnskule, vaksenopplæring, barnehage, kultur- og musikkskule, bibliotek og kultur og idrett. Det er ingen strukturendringar kva gjeld skule og barnehage; det inneber skule og banehage i alle tre bygdene. I Sauland har ein som mellombels løysing måtte ty til brakkeløysing for å gje plass til alle sjølv om ein samla sett hadde full barnehagedekning. Frå barnehageåret 2009/2010 vil ein vere i nygygd barnehage på Øvstebø. Pleie- og omsorgssektoren som er den største sektoren, blir stadig stilt overfor nye forventningar frå helseforetaka, pårørande og pasientane sjølv. Sjukeheimen har hatt eit gjennomsnittsbelegg på 28,80 pasientar i 2007 ( 26.8 pasientar i 2006) ; heimetenestene har gitt heimesjukepleietenester til 111 personar ( 86 personar i fjor). Dette viser ein auka aktivitet i Heimehjelpsteneste gav hjelp til 59 personar i 2007, ein reduksjon frå 2006 med 5 personar. Avdeling for funksjonshemma gir tenester for totalt 13 brukarar. Av desse er det 9 personar som får heildøgnsomsorg. Sosialtenesta har i tillegg til ordinært arbeid brukt mykje tid på førebuing av NAV-kontor i kommunen. Ei stabil legedekning i kommunen syter for at kontoret servar om lag 2000 pasientar. Antal listepasientar blei redusert med 87 frå Antal konsultasjonar var nær i 2007, og for å ha ein akseptabel ventetid har kontoret hatt kveldspraksis i dei mest travle periodane. Blefjell sjukehus har ansvaret for legevakta. Det er få pasientar frå Hjartdal samanlikna med Notodden. Aktiv jobbing frå kommunen si side har ført til at ein har klart å forhandle seg fram til at tannlegen forlenge kontrakten med ytterlegare to år. 3

4 Gjennom interkommunalt samarbeid med Notodden har vi også i 2007 ytt gode tenester innanfor fysioterapi, helsestasjon- og skulehelseteneste og miljøhygienisk arbeid. Innanfor plan- og byggjesak har det på grunn av stor aktivitet innanfor hyttebygging vore svært mange saker til handsaming, noko som gjer at vi i nokre tilfelle gjerne skulle hatt kortare sakshandsamingstid. Kapasiteten har også blitt forsøkt styrka gjennom auka bemanning også i Drift- og utbyggingsseksjonen har hatt stabil bemanning i uteavdelinga. For å sikre eit best mogleg tenestetilbod er rådmannen ansvarleg for å syte for at organisasjonen til ei kvar tid fungerer best mogleg, og han er ansvarleg for samordning og effektivisering. Dette har vori svært utfordrande i Samarbeidet regionalt med Vest-Telemark regionen er vidareført på politisk og administrativt nivå i Interkommunalt samarbeid med Notodden fortsett gjennom felles møter for rådmannen si leiargruppe i Notodden og Hjartdal. Eit aktivt næringsliv innan primærnæringane og øvrige næringar er ein føresetnad for vekst i kommunen; det er i så måte hyggeleg å sjå stor aktivitet innan hyttebygging, handel, turisme og småskalaproduksjon i tillegg til tradisjonelt landbruk. Sauland, 8. mars 2008 Jan Sebjørnsen Rådmann 4

5 Økonomisk resultat Skatt og rammetilskot Hjartdal kommune var pr oppført med 1619 innbyggjarar, dette var inga endring frå Totalt rammetilskott i 2007: 38,69 millionar kroner. Budsjettet for skatteinntektene i Hjartdal kommune 2007 var basert på framlegget til kommuneopplegg i Nasjonalbudsjettet Kommunen fekk ei auke i rammetilskotet på 13,86% frå rekneskapet i Dette har samanheng med svikten i skatteinntektene, som blir kompensert med auka rammetilskot. Veksten på landsbasis blei justera fleire gonger i 2007 og var på det høgaste ca 2,25%, men endeleg resultat blei på 1,65%. For Hjartdal kommune blei det ein nedgang på 6,60% frå rekneskap i Tabellen nedanfor syner skatt på inntekt og formue inkl. natur ressursskatt 2007 i millionar kroner. Opprinneleg Regulert Endring Rekneskap budsjett budsjett etter oppr.budsj Skatt 33,5 34,73 32,39-1,11 Rammetilskot 38,14 36,54 38,69 + 0,55 Overføringar med krav om motytingar Totalt mottok Hjartdal kommune 14 millionar kroner i overføringar med krav om motytingar. Budsjettet var på 9,6 millionar kroner. Ein stor del av auken skyldast auke i overføringar frå NAV Trygd og refundert meirverdiavgift som var budsjettert lågt. Skatt på verk og bruk I 2007 mottok Hjartdal kommune 8,64 millionar kroner i skatt på verk og bruk, dette er ein auke frå 2006 på 1,8 millioner kroner. Auken skuldast auke i takstgrunnlaget. Sal av konsesjonskraft og avgift Den samla salsum for konsesjonskraft og avgift blei 4,3 millionar kroner. 1,1 millionar kroner i avgift og 3,2 millionar i sal av kraft. Dette er i underkant av det som var budsjettert. Lønsutgifter Kommunen hadde i 2007 lønsutgifter på 59,3 millionar kroner, dette er 2,2 millionar kroner over budsjett. Sosiale utgifter er her halden utenfor. Sosiale utgifter Vi hadde i 2007 budsjettert og avsett ein KLP prosent på 16,5% (delen til arbeidsgjevaren) og SPK 11,25%. Totalt hadde Hjartdal kommune sosiale utgiftar på 14,6 millionar kroner, mens det var budsjettert med 17,23 millionar kroner. Mindreforbruk: 2,6 millionar kroner. Utgiftene til KLP/SPK blei lågare enn forutsett i det endelege oppgjer. Kjøp av varer og tenester (kommunen sin tjenesteproduksjon) Hjartdal kommune fekk eit forbruk på 17,8 millionar kroner i Det er eit meirforbruk på 1,4 millionar kroner frå budsjettet. Totalt sett har det ikkje medført meirforbruk innanfor rammeområda. Det er dekt av meirinntekter. 5

6 Renteinntekter Kommunen fekk 1,08 millionar kroner i renteinntekter, dette er 0,5 millionar kroner meir enn budsjett, og skuldast mellom anna eit godt rekneskapsresultatet i 2006 og at det er firhandla fram høgare innskotsrente. Renteutgifter Renteutgiftene blei høgare enn budsjettert. Totalt betalte Hjartdal kommune 1,61 millionar kroner i renter, men budsjettet var ca lågare. Ein hadde ikkje tatt tilstrekkeleg høgde for renteauken i Disposisjonsfond Vi avsette 8,7 millioner kroner til disposisjon i 2007 etter vedtak. Av overskotet i 2006 på 5,7 millionar kroner blei 5,4 millionar kroneravsett til disposisjonsfond og resterande beløp avsett i budsjett for Kassakreditt Kassakreditt har ikkje blitt bruka i Overføring til investeringsbudsjettet Etter vedtak i kommunestyret blei det overført kroner til dekking av tidlegare års overforbruk på investering, og til å finansiere investeringar og KLP innskot i Rekneskapsmessig mindreforbruk Det totale rekneskapsmessige mindreforbruket blei i 2007 på kroner. Sektorvis fordeling av brutto driftskostnader Politisk arbeid (1,5%) Sentraladministrasjonen (9,2%) Kultur og oppvekst (34,6%) Helse, omsorg og sosial (44,3%) Næring og utvikling (2,8%) Kyrkja og andre trusamfunn (2,5%) Seksjon for drift og utbygging (5,1%) 6

7 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

8 Økonomisk oversikt på rammeommråde Regnskap 2007 Regulert budsjett 2007 Avvik Område 1.0 Politisk arbeid Område 1.1 Sentraladm Område 1.2 Kultur/oppvekst Område 1.3 Helse/sosial/omsorg Område 1.4 Næring/utvikling Område 1.5 Kyrkja/trusamfunn Område 1.6 Drift/ utbygging Totalt Investeringar 2007 Kommunen har totalt investert 2,2 mill. kr i nybygg/anlegg/utstyr i Dette er finansiert med 39% lån (66% i fjor) og resten av eigne midlar og refusjon frå andre. Når den gjelda investeringane, vil ein vise til eigen note over investeringane i 2007, men ein vil kommentere somme prosjekt her. Sauland barnehage Ein har hatt vel to hundre tusen i utgifter til ny barnehage Sauland. Dette er planleggingskostnader som er gått med i Byggjekostnader kjem i 2008 og 2009, når prosjektet blir gjennomført. Gvammen skule Kostnadene som er bokførde i 2007 er restkostnader etter brannen i Totale kostnader blei 3,9 mill. kr. Kart- og oppmåling Dette prosjektet (Geovekstprosjektet- kartprogram) er no ferdig, som har vert eit samarbeid mellom Statens kartverk, Statens vegstell, Telenor mfl. og som har vart over fleire år. Totalkostnadene blei nær det som var planlagt. Totalkostnadene på 1,5 mill. kr som kjem fram i nota til investeringane, inneheld forutan Geovekstprosjektet også kjøp av nytt og oppdatert måleutstyr, som var nødvendig i staden for å leige oppmålingsutstyr. Gvammen vassverk Dette er utskifting av leidningar som er ei etappevis i utskifting, som blei starta i 2007og blir ferdig i Sauland vassverk ringleidning/ brønn 2 Dette prosjektet starta opp i 2007 og blir ferdig i fyrste halvår Elgvad slamanlegg Prosjektet starta opp i 2007 og blir ferdig våren Det ser ut til den løyvinga på er tilstrekkeleg. 8

9 Folketal Folketal pr. 1. Jan Figuren syner folketalet i Hjartdal kommune per 1. Januar det aktuelle året. Talet for 1. Januar 2007 var 1619 innbyggarar Folketalet vil avhenge av to forhold: fødselsoverskot, dvs. talet på nyfødde samanlikna med talet på døde i ein periode netto innflyttinga, dvs. skilnaden mellom talet på innflytta samanlikna med utflytta. I 2007 hadde Hjartdal kommune 13 nyfødde og 12 døde gjev eit fødselsoverskot på 1 personar fødslar dødsfall Frå 1999 og fram til 2007 har vi hatt ein nedgang i folketalet med 72 innbyggarar. Døds- og fødselsraten har eit underskot på 47. Netto utflytting blir derfor 25 personar i perioden 1999 fram til innflytting utflytting 9

10 Organisasjonen Politisk organisering Kommunestyret er kommunen sitt øvste politiske organ og treff vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna fylgjer av lov eller vedtak om delegasjon. Kommunestyret består av 17 medlemmar frå tre politiske parti. Etter valet i september 2007 blei mandatfordelinga i kommunestyret slik: - 6 Senterpartiet - 7 Arbeiderpartiet - 4 Kristeleg Folkeparti Ordførar Olav Tho (Sp) og Varaordførar Jørgen Lia (KrF). Kraftutbyggingssaka, kommuneplanen og dei planlagde turistutbyggingsprosjekta i Sauland, Tuddal og Heksfjell blir nok nokre av dei viktigaste sakene i den komande perioden. Barnehageutbygging i Sauland, Omsorgsboligar og reinseanlegg på Kovstulheia står og på den politiske dagsordenen. Utvala i Hjartdal kommune blir leiar av: - Utval for Helse, Sosial og Omsorg: Borghild Brennekåsa (Sp) - Utval for Kultur og Oppvekst: Håvard Kaasa (Sp) - Utval for Næring og Teknikk: Thomas Timland (Sp) - Utval for Plan og Bygg: Audun Solberg (KrF) Oversyn over aktivitet i dei ulike utvala: Utval: Tal på møte 2006 Saker som vart handsama Tal på møte 2007 Saker som vart handsama Administrasjonsutval: Kommunestyret: Formannskapet: Arbeidsmiljøutvalet: Tilsettingsutvalet: Eldreråd: Utval for Helse, Sosial og Omsorg: Utval for Kultur og Oppvekst: Utval for Næring og Teknikk: Utval for Plan og Byggesaker: Valnemnd: Totalt: 68 møter 296 saker 63 møter 300 saker 10

11 Norsk Kulturarvs kulturlandskapspris 2007 tildelt Hjartdal kommune Norsk Kulturarvs nasjonale kulturlandskapspris 2007 vart tildelt Hjartdal kommune under Slåttefestivalen i Hjartdal 16. juni. Det var landbruks og matminister Terje Riis Johansen som overrekte prisen saman med styreleiar i Norsk Kulturarv, Inger Lise Skarstein. Kulturlandskapsprisen er eit grafisk blad i tresnitt av Hans Normann Dahl, i tillegg til kroner. Det er første gongen kulturlandskapsprisen blir utdelt, og Hjartdal kommune hadde sterk konkurranse av mange andre gode kandidatar frå heile landet. Administrativ organisering Hjartdal kommune har innanfor sektoren for Helse, Sosial og Omsorg ein to-nivå modell. Det betyr at einingane har rammestyring med totalansvar for den daglege drifta, økonomi og personalansvar. Dette skal leggje grunnlaget for effektiv drift med brukaren i sentrum. Avgjerd skal kunne takast nær brukaren, utan å gå gjennom mange unødige ledd i organisasjonen. Innanfor sektorane Kultur og Oppvekst og Næring og Teknikk har ein valt å oppretthalde tre-nivå modellen kor einingsleiarar rapporterer til kommunalsjefar, men har likevel ansvar for dagleg drift av si eining med økonomi og personalansvar. På grunn av sjukefråvær har Næring og Utvikling rapportert direkte til Rådmannen i Leiargruppa har og med stab og støttefunksjon ved økonomisjef og organisasjonssjef. Leiargruppa har hatt følgjande samansetning i 2007: Jan Sebjørnsen Rådmann Egil Birkrem Avd.ing Drift og Utbygging Bjørn Rugaas Kommunalsjef Kultur og Oppvekst Kristin I.Wåle Organisasjonssjef Guro Vibeto / Per Sommerstad Økonomisjef Rådmann har med seg to kommunalsjefar, økonomisjef og organisasjonssjef i leiargruppa. Rådmannen er formelt ansvarleg overfor kommunestyret for heile den kommunale administrasjonen. Rådmann er og kommunen sin næringsjef. Leiargruppa arbeider som eit team og utgjer ei einskapleg leiing i høve til resten av den kommunale administrasjonen og det politiske nivået. I 2007 har Egil Birkrem hatt plass i leiargruppa på grunn av sjukefråvær. Per Sommerstad gjekk inn som vikar for Guro Vibeto i september 2007 då ho gjekk ut i permisjon. 11

12 Organisasjonen har hatt ei slik inndeling i 2007: Leiargruppa Næring og Teknikk Kultur og Oppvekst Helse, Sosial og Omsorg Sentraladministrasjon Der graset er grønare Hjartdal kommune står overfor stadig nye utfordringar. Teknologisk utvikling vil gå framover i høgt tempo, og vil føre til nye vegval og nye utfordringar. For å møte desse utfordringane har leiargruppa i Hjartdal kommune laga eit strategidokument for 2007/2008 kor det er valt å fokusere på fire innsatsområde: - folketalsutviklinga - kampen om arbeidskrafta - næringsutvekling - planarbeid Rådmannen har med dette ynskt å sette strategisk arbeid på dagsorden nettopp fordi vi ser at kvardagen for rådmannen og leiarane i rådmannen si leiargruppe i stor grad blir knytt opp til operasjonelt arbeid i ein travel kvardag. Ved årets slutt vil vi summere opp status i forhold til dei målsettingane vi har laga. Bemanning Talet på stillingar omfattar arbeidstakarar som er tilsette i kommunen. Den faktiske bemanninga ved utgangen av 2007 er 145 årsverk og 210 tilsette. Det er ei auke på eit årsverk frå i fjor. Årsverk kan variere noko frå år til år ut frå korleis einingane nyttar årsverk innanfor ramma. Årsaken til auka i 2007 skuldast blant anna auke i årsverk ved Sauland Barnehage på grunn av auka barnetall og organisering med brakkeriggar. Det har likevel vært ein reduksjon i årsverk dei siste 5 åra. Oversynet inkluderar ei auke i stillingar innanfor psykriatrien, jf. statlege psykriatrimidlar. Den reelle nedbemanninga er difor noko større enn tabellen syner Frå 2006 har administrasjonen 1 05 samman med tillitsvalde hatt fokus på å jobbe med å redusere uønskt 7 5 deltid. Det vil seie at ein har fokusert på å gje større stillingar til dei som allereie er fast tilsette i kommunen istaden for å lyse ut stillingar som har blitt ledige. 12

13 Lang og tru teneste Markering av trufast teneste er ei årleg hending i Hjartdal kommune. I 2007 var det Thoralf Sletta som hadde 25 års jubileum. Sletta har jobba som vaktmeister i heile perioden i tillegg til å være aktiv i Fagforbundet i Hjartdal. Rådmann Jan Sebjørnsen takka Sletta for tenesta så langt - og overrekte gåva frå kommunen ved ei markering for dei tilsette på kommunehuset. Likestilling Administrasjonsutvalet er likestillingsråd i kommunen. Det har ikkje vore handsama saker i dette året som har tilknyting til tema likestilling. Det er for tida 210 arbeidstakarar i Hjartdal kommune, av desse er 82% kvinner og 17% menn. Av kommunen si administrative leiing (leiargruppe og einingsleiarar) er det 8 menn (45%) og 10 kvinner (55%). Sjukefråvær Kommunen teikna IA. avtale 1. september 2003, og har sidan den gong hatt fokus på tiltak for å redusere sjukefråværet. Tabellen under visar NAV trygd sin statistikk for legemeld sjukefråvær i Hjartdal kommune, og ein kan sjå at ein klar positiv trend for utviklinga av sjukefråværet i 2006 når ein jobba mykje i forhold til redusert sjukefråvær. I 2007 derimot kan ein sjå at sjukefråværet har auka i perioder av året istaden for å fortsette same trend. Utvikling legemeldt sykefravær (NAV Trygd statistikk): 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv ,70 % 10,40 % 9,00 % 10,00 % ,50 % 9,40 % 9,40 % 10,10 % ,60 % 8,30 % 8,40 % 8,60% ,80 % 11,40 % 12,20 % 8,70% Totalt sjukefråvær var for heile 2005 på 13,30%, mens det for 2006 var redusert til 9,49%. For 2007 er det totale sjukefråværet på 10,77%. Kommunen ligg for høgt i forhold til mål som er sett for landet og for IA bedrifter og utviklinga det siste året syner at ein igjen må sette full fokus på arbeidet. Det har vore ein tendens over fleire år at andelen av langtid sjukefråvære er redusert. Dette kan ein velje å tolke på ein positiv måte, med at arbeidet som er sett i gang i forhold til inkluderande arbeidsliv fører til at dei sjukemelde kjem i aktivitet/attende i arbeid tidlegare enn før og at det er enklare å nytte eigenmelding når man er blitt vant til at man har fleire dagar tilgjegeleg gjennom IA avtala. På grunn av mange små einingar er vald å ikkje kommentere desse enkeltvis. Men det er likevel viktig å trekkje fram nokre einingar som har lukkast i nærværsarbeidet sitt. Alle skulane i kommunen ligg langt under landsgjennomsnittet, det same gjer kjøkken og reinhald, driftsavdelinga og heimehjelpstenesta. Vi ser vi framleis har store utfordringar innanfor pleie og omsorg der vi samtidig ser at det er gruppa mellom år som har størst sjukefråvær det siste året. Gjennom dialog med dei tilsette kjenner vi til at det er fleire med typiske slitasjeskadar. Vi har også hatt ein relativt stor auke i sjukefråværet innanfor administrative stillingar. 13

14 Sjukefråværet er ikkje på eit akseptabelt nivå enda, ein ser at ein har store utfordringar innanfor flere felt, men samstundes kan ein sjå ei positiv trend for at tala er på veg ned innanfor nokre einingar. Ein må halde fram med fokus på nærvær og ha tilgang på ressursar både internt og ekstern til å jobbe med problemstillingar rundt sjukefråvær. Samarbeidet med NAV Arbeidslivsenter og bedriftshelsesetenesta er framleis viktig for Hjartdal kommune i dette arbeidet. Best i klassa Hilde Dahl, leiar ved kjøkken- og reinhaldsavdelinga, har nesten ikkje hatt sjukefråvær i si avdeling i heile Ho meiner at alle tilsette skal meistre alle typar arbeid i avdelinga, det betyr blant anna at alle må få opplæring i nye maskiner. Alle får vere med å fastsetje korleis vi skal organisere arbeidet, og det har resultert i stor variasjon i arbeidet for den einskilde. Medarbeidarane er flinke til å seie frå når ein begynnande slitasje melder seg og ofte er det enkle greip som skal til for å tilretteleggje arbeidet, meiner Dahl. Vi gir mykje av oss sjølv i arbeidet og er stolte av det vi får til, seier (frå v. bak) Gro Bjørndalen, einingsleiar ved Hjartdal sjukeheim, Hilde Dahl, leier Kjøkken- og reinhaldsavdelinga og Bjørg Inger Flatland, fagsjukepleiar og tillitsvald for sjukepleiarane. Her saman med ein av bebuarane. 14

15 Verksemda i 2007 Samandrag av einingane sine årsmeldingar Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen totalt hadde i 2007 eit mindreforbruk på 0,8 millioner kr i forhold til budsjett. Mindreforbruket skuldast blant anna at KLP prosenten blei lågare enn forventa. Omlag 9,6% av Hjartdal kommune sine driftsutgifter går til administrasjon (rådmannen sin stab og administrasjon i etatane). Servicekontor og arkivteneste Hjartdal kommune sitt servicekontor skal vere eit kontaktpunkt for innbyggjarar, tilreisande og andre som har behov for informasjon om eller hjelp til å få utført kommunale tenester Servicekontoret utfører: - daglege arbeidsoppgåver knytt til politisk aktivitet, lønn, personal, økonomi, administrasjon, innkjøp, teknisk drift, sosial kontor,skule og barnehage - informasjonsarbeid både internt og eksternt som inneber kontinuerleg oppdatering av heimeside. - fyrsteteneste/bindeleddet mellom eksternt og internt - koordinator for div. sosiale/etiske tilhøve internt i kommunen - avlastar andre einingar med oppgåver - hjelper publikum via telefon og personleg kontakt - alt innan skjemainformasjon og utdeling av desse - alt innan arkiv teneste og post Kommunen har vidareført avtalen med IKA Kongsberg om deponering av arkiv materiale. Organisasjon / løn I eininga arbeider det ein person i 0,8 årsverk for å syte for avløning av tilsette som inneber registrering av timelister og reiserekningar, rapportering av pensjon, forsikring, ferie, fråvær, permisjonar, skatt og andre trekk, arbeidsgjevar register osv. Overordna personalansvar, som ligg til rådmannen å ivareta, er i Hjartdal tillagt organisasjonssjefen. Til ansvaret ligg også eit fagleg ansvar for lønskontor. Til personal ligg ansvar for kompetanse på avtaleverk/lovverk, ansvar for gjennomføring av forhandlingar, tilsettingar, drøftingar og annan kontakt med tillitsvalde mv. Her ligg også ansvaret for pensjon, forsikring, ferie, fråvær, permisjonar osv. Ansvaret er og knytt til arbeidsmiljø/hms, sekretærfunksjon for AMU og kompetanseplanlegging/-utvikling. Hjartdal Kommune valde i 2007 å gi julegåva til dei tilsette til Flyktninghjelpen som eit bidrag til nokon som treng meir enn oss - menneske på flukt. Vi kjøpte ein geiteflokk som gir både mjølk, kjøt og skinn og er eit viktig husdyr i mange land. Det å gi ei gåve med meining gir rom for ettertanke og solidaritet mellom den som gir gåva, den du gir den på vegne av og den som får hjelp. 15

16 Kommunekassa På kommunekassa arbeider det 4 personer fordelt på 3,1 årsverk (Økonomisjefen er tatt med her.) Det overordna ansvaret for å vareta plan og økonomi, som ligg til rådmann, er i Hjartdal tillagt rolla som økonomisjef. Kommunekassa/økonomi utarbeider budsjett og er ansvarleg for føring av rekneskap. Staben krev også inn kommunale gebyr, avgifter og skattar. Gjennom 2007 har ein hatt ein person som skatteoppkrevjar. Rådmannen er den administrative leiar, og har ansvaret for at kommunen har ein skatteavdeling som fungerer etter dei krav som er sett. Skatteoppkrevjaren rapporterer direkte til staten Skattekontoret, Tønsberg og Regional kontrolleining Sør, Skien og er direkte ansvarleg for dei mål og resultat som ein oppnår overfor dei. Det har i 2007 vori 3 saker i skatteutvalet i 2007 og 5 rekneskapskontroller av arbeidsgjevarar i kommunen. Hausten 2007 tok ein i bruk nytt skatterekneskap Sofie, som vert bestemt av Skattedirektoratet. Dette har vert og er ein krevjande overgang som krev mykje ressursar også ut over i 2008.Skatteavdelinga har i all hovudsak nådd dei mål som vart sett. Dette sjølv om dei totale restansar ved utgangen av året hadde auka litt. Dette har samanheng med overgangen til nytt rekneskapsprogram samt at det er ein større restanse, kor kravet truleg vil bli sett mykje ned av likninga. Rekneskapsavdelinga er vel gjennom 2007 ikkje 100% i mål med dei målsetjingar ein hadde med restansene på kommunale krav og dei fristar som er sett opp omkring rekneskapen. Det er sett i gang arbeid med fleire tiltak for mellom anna å forbetre rutinar, desse fortsett utover i 2008 og kan bidra til mindre restansar på kommunale krav og ei generell betre utnytting av ressursane. IKT Året 2007 var i utgangspunktet tenkt at skulle bli eit år i det jamne, utan dei store nyanskaffelsane eller endringane innan IKT området. Det skulle vise seg ikkje heilt å halde stikk, på godt og vondt. Av gode ting som skjedde var at vi fekk fiberkabel fram til kommunehuset, sjukeheimen og Sauland skule. Dette var eit kvantesprang kva kommunikasjonskapasitet gjeld. Frå å dele eit samband på snaue 2 MB kan vi nå boltre oss i ein kapasitet på mellom 15 og 20 MB på Internett, og 100 MB mellom institusjonane og til samarbeidskommunane i Vest-Telemark. Ei gjensidig avtale mellom samarbeidskommunane i Vest-Telemark og Hjartdal og elverka i denne regionen har gjort dette mogleg. På slutten av året kom det også på plass ny telekabel mellom kommunehuset og sjukeheimen/legekontoret. Dette gjer at vi kan utvide med fleire telefonar på desse institusjonane. Mot slutten av året kjøpte vi inn ny hovudserver. Dette var eigentleg planlagt i 2008, men på grunn av kapasitet og kompatibilitet med nye programvarer, klarte vi ikkje å tyne meir ut av dei to gamle NT serverane. Nyinvesteringar innan kart og oppmåling var blant dei tinga som gjorde dette naudsynt. Også på legekontoret blei det kjøpt inn nytt data utstyr på slutten av året, og vedteke å legge serverdrifta av legejournalsystemet ut til aspit AS i Seljord. På grunn av uforutsette hendingar hos dei, starta ikkje omlegginga før i januar 08. Desse ikkje planlagte anskaffelsane er årsaken til eventuell overskriding av budsjettet på ansvar 124. Elles har konsulent IKT vore involvert i arbeid som elverket har gjort for å leggje til rette for at kundane sjølve skal kunne administrere abonementa sine over nettet. Han gjer også ein del rutine prega oppgåver for elverket, samt at han har fyrsteline supporten i den daglege drifta av IKT. Dette blir godtgjort ved slutten av året ved at kommunen sender refusjonskrav til elverket. 16

17 Kultur og oppvekst Kultur og oppvekst sitt driftsrekneskap for 2007 viser eit netto driftsresultat på 27 millioner kr, som er ei auke fra regnskap 2006 på 0,75%. Det vil seie eit mindre forbruk på kroner. Utvalet for Kultur og oppvekst har halde 5 møte og behandla 25 saker i Barnehagane Tuddal Tuddal barnehage har i 2007 hatt eit stabilt år. Barnehagen har i år vore open 5 dagar i veka, frå Ved førre årsskifte var det 13 barn i Tuddal barnehage, og ved oppstart 1. august bestod barnegruppa av 14 barn (7 gutar og 7 jenter). Fokusområder som språk, natur og friluftsliv er element som alltid vil prege Tuddal barnehage. I 2007 var det særleg likestillingsprosjektet som hadde fokus. Barns medbestemming og barns moglegheit til å påverke eigen kvardag stod også sentralt. Kommunens felles pedagogiske plattform Mange intelligensar, er naturleg nok basisen i vårt arbeid. Frå hausten 2007 har vi starta opp eit felles entrepenørskapsprosjekt med skulen. Arbeidet med å rydde og ruste opp gamle stiar og veger i bygda vil arbeidast med i tre år framover. Tuddal barnehage har eit godt samarbeid med brukarane av barnehagen. Det har i 2007 vore gjennomført eit møte i SU Det leggast opp til 2 foreldremøte og 2 foreldresamtalar i løpet av året. Ein open dialog med brukarane i garderoben er ofte den beste møteplassen vi har i barnehagen. I tillegg har det vore gjennomført fleire arrangement kor foreldra har deltatt og satt sitt preg på barnehagen. Personalet har i 2007 bestått av Bengt Halvard Odden (styrar), Rannveig Haukås (pedagogisk leiar), Anne Nirisrud Skårdal (assistent), Gunn Tove Larsen (assistent frå 1. august) og Marianne Rinde (assistent, reinhaldar). Personalet har deltatt på studietur, samt felles personalmøte med dei skuletilsette i Tuddal og barnehagepersonalet elles i kommunen. Barnehagen gjennomførar personalmøte kvar månad og har 5 planleggingsdagar i året. Ein felles planleggingsdag med dei andre barnehagane i kommunen i november var eit godt døme på samarbeid. Førskulelærarnettverk er også ein god start på eit tettare samarbeid barnehagane i mellom. Tuddal barnehage har eit greitt anlegg til barnehagedrift. I sommar la personalet ned eit solid stykke arbeid for å pusse opp barnehagen innvendig. Store delar av barnehagen ble malt, golvet fikk ein nødvendig oppskuring og noko nytt møblement ble kjøpt inn. Vi kunne derfor presentere ein nesten ny barnehage 1. august. Utvendig har barnehagen og skulen fått fullført leikeplassen ved parkeringsplassen og alle sandbasseng er etterfylt med ny sand. Det har blitt sett opp nytt gjerde mot naboen og delar av det gamle gjerde blei målt i sommar. Tuddal barnehage er ein liten barnehage som kan vere sårbar med tanke på personal, sjukdom, antall barn osv. Pr. i dag har vi god drift og vi legg godt til rette for at brukarane skal nytte så mykje tilbod som mogleg. Likevel er det dramatisk å sjå litt fram i tid. Allereie hausten 2008 mistar barnehagen 5 brukarar og vil ha (om ikkje noko spesielt skulle skje ) ni barn fordelt på forskjellige dagar og antall timar. Året etter vil ein miste enda 4 barn. Ein håpar sjølvsagt at barnetalet skal gå opp, men det er viktig å vere klar over situasjonen i tida som kjem. Det store fokuset på barnehage i Storting, regjering og media gjer oss utfordringar som er spanande. Personalet vil være den største og beste ressursen i arbeidet for ein kvalitetsmessig god barnehage i Tuddal. 17

18 Hjartdal I Hjartdal Barnehage var det 23 barn som hadde plass i 2007, 6 gutar og 17 jenter. 4 barn slutta til sumarferien p.g.a. skulestart. Ved oppstart 1. august fekk vi 5 nye barn, og etter det har det totale barnetalet vore 24. Dei fleste barna går 3 dager pr. veke, måndag, onsdag og fredag. Personalressursane i 2007 har vore fordela slik: Styrar: 60 % Pedagogisk leiar : 80 % Pedagogisk leiar 60 % f.o.m Assistent: 100 % Assistent : 100 % Assistent : 40 % Reinhalder: 33 % Vårhalvåret -07 var det ein pedagogisk leiar i 80 % stilling, og f.o.m. 1. august kom den andre ped. leiaren attende frå svangerskapspermisjon. Assistent i 40 % stilling vart ein nyoppretta stilling f.o.m. april 2007 dette p.g.a. at vi fekk 5 nye barn, og nokre av dei var ganske små og treng tettare oppfølging av vaksne. Vi er glade og takksam for at det var så greitt å få det på plass. På vårparten hadde vi ei brukarundersøking som seier noko om kva inntrykk foreldra har av barnehagen og om dei er tilfreds med opplegget vi gir. Spørsmåla gjekk ut på om dei er tilfreds med korleis barn og foreldre blir teken imot, om dei er nøgde med påkleding ved uteleik m.m. og om vi har passe frileik / vaksenstyrt leik. Det vart sendt ut 18 eksemplar, og vi fekk 12 stk i retur. Det viser seg at dei fleste er tilfreds, men dette med påkleding er eit vanskeleg tema. Personalet må taka omsyn til at barna har ulike behov og foreldra har ulike ynskjer. Ein har svart at dei misliker mykje utskifting av personalet. Ein er klar over at det er viktig med stabilitet for små barn, men nokre ganger er det nødvendig med forandring i personalgruppa p.g.a. naturleg utskifting. Barnehagen sin visjon er: Tryggleik, Kjærleik, Omsorg. Akkurat dette ynskjer vi skal gjennomsyre heile dagen i barnehagen, og det er grunnlaget for at barna skal fungere godt, og ta til seg av det pedagogiske arbeidet vi legg opp til her. Slik kan barna få ei positiv sjølvkjensle og ein trygg barnehagedag. Det synast som om dei fleste barna kjenner seg trygge - i alle fall leikar dei godt og det er mykje latter og glede i kvardagen. Vi oppfordrar foreldra til å ta det opp med dei tilsette om det er noko dei vil ta fram. Vi har hatt to foreldremøte der vi tek opp aktuelle ting som skjer i kvardagen. Vidare har vi hatt to foreldresamtaler der dei kan ta opp ting som gjeld det aktuelle barnet. I barnehagen kan vi glede oss over at det er godt med utstyr av alle slag. Vi prøver å tilføre nye leiker kvart år, slik at barna kan finne glede i å bruke det vi har. Sjølvsagt er det alltid ting vi kan ynskje oss, men stort sett kan vi kjøpe leiker og utstyr vi har lyst på og meiner er bra for barna sin utvikling. Sauland Sauland barnehage har i 2007 hatt eit hektisk år med fleire utfordringar. Det har vori ei stor auke i barnetalet dei siste 2 åra noko som førar til endringar på ulike plan. Fokusområdene til barnehagen har i 2007 vore: Språk- og språkstimulering, Mange Intelligensar (MI), Kosthald i barnehagen, Barns medverknad og Værprosjekt kor vi har fått kr frå Fylkesmannen i Telemark. Barna/ barnegruppa i Sauland barnehage: Pr barn Pr barn 18

19 Sauland Barnehage, består i dag av 3 bygg; 22 barn i Midtimellom 6 barn i Nordigard 16 barn Sørigard (frå ) Det er ei særleg auke i søkarar for barn under 3 år. Barn under 3 år krev større leike- og opphaldsareal enn barn over 3 år samstundes som bemanninga skal vere tilstrekkeleg, jf. forskriftene til barnehagelova. Vi ser og ein tendens til at færre vel halvdagstilbod (6 timar pr. dag) og går over til fulle dagar. Ved utgangen av desember 2007 er det berre 6 halvdagsbarn i Sauland Barnehage. Barnehagen er open 5 dagar/ veke og har halvdagstilbod (6 timar).. Opningstida i barnehagen er endra frå til etter ønske frå brukarar. Barnehagen er fleksible på kva for dagar foreldra ynskjer, noko som vert ei større utfordring i takt med auka barnetal. Kjøp av dagar/ timar i barnehagen kan vi gjennomføre på enkelte dagar. Personalet i barnhagen i 2007 har vore følgjande: Desember juli 2007 August desember 2007 Reinhaldar: Astrid Moland Assistentar: Irene Groven (100%) Anne Kleppen (80%) Susanne Moen (100%) Anita Erichsrud (50%) Pedagogisk leiar: Kristin Sanni (100%) Heidi Bjørndalen,(100%) Styrar: Wenche Haugland Moen (50%) Heidi S. Bjørndalen, styrarvikar for Wenche, 50% Reinhaldar: Astrid Moland Lærling: Christine Caroliussen Vaa Assistentar: Irene Groven (100%) Anne Kleppen (80%) Susanne Moen (100%) Anita Erichsrud (50%) Bente Hoppestad (50%) Helga Schia (100%) Førskulelærar: Karianne Haugan Pedagogisk leiar: Kristin Sanni (100%) Hilde Busk (100%) Styrar: Heidi S. Bjørndalen (100%), Wenche Haugland Moen (50%, styrarassistent) Å skulle organisere barn og personalet i 3 bygg har vore ei stor utfordring. Samstundes har det vore ein haust prega av omstillingar, både for barn, foreldre og personalet; nye tilsette, nytt bygg, endringar i barnas opphaldstider og igjen personalet sine arbeidstider samt flytting av barnegrupper i mellom bygningane, er noko av det vi har mått forhalde oss til. Det positive i alt er vedtaket om eit nytt barnehagebygg i Sauland der både styrar og verneombod har vore delaktige gjennom heile Personalet har deltatt på felles planleggingstur og ein felles planleggingsdag med alle dei tre barnehagane i kommunen ved oppstart av nytt barnehageår, samt i november Samarbeid mellom dei tre barnehagane i kommunen (førskulenettverk) har vore gjennomført og som vi må jobbe vidare med. Hausten 07 gjekk vi over til å ha avdelingsmøter og pedagogmøter kvar 14. dag. Personalmøter vart gjennomført kvar 6. veke. Etter desse endringar i høve til møtevirksomhet, vart det behov for å revurdere den avsette samarbeidstida kontra arbeidet i barnegruppa. Behovet for vaksne i lag med barna auka og det vart i desember gjort ei endring i måten å gjennomføre den avsette samarbeidstida på. 19

20 Hjartdal kommune Årsmelding 2007 Våren 2007 deltok Heidi S. Bjørndalen på vidareutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB-studiet) som vart sett i gang av Fylkesmannen i Telemark. Karianne Haugan og Heidi Bjørndalen har hausten 2007 deltatt på Fagnettverksmøte for tilsette i barnehagar og skoler i Notodden og Hjartdal kommune. Personalet har tatt i eit tak for å betre det fysiske miljøet på personalavdelinga. Det har vorte rydda og malt slik at det ser betre ut. Det har vori eit sterkt press i høve til arbeidsmiljøet i Sauland Barnehage. Barnehagen slit med eit høgt korttidsfråvær, noko som det er gjort forsøk på å ta tak i. Vi har sett av tid på personalmøta til HMSarbeidet, men dette arbeidet må det jobbast vidare med. Det er sett av tid til 2 foreldremøte og tilbod om 2 foreldresamtaler i løpet av året. Vi har hatt 2 SUmøte i Det var særleg muggsopp-problematikken som vart tema på det første møtet. I forkant av endringane hausten 2007 hadde vi møte i SU der barnehagen informera om kva som skulle skje. Det vert delt ut månadsinformasjon og vekeplanar til foreldra. Vi legg opp til ein open dialog med foreldra og oppfordrar til å ta kontakt med barnehagen dersom det skulle vere noko. Foreldre vert invitert til foreldrekaffe og har ansvar for innhaldet på sommaravslutninga. Barnehagen sin økonomiske rammer har stort avvik. Dette har samanheng med ny brakkerigg og auke i barnetalet samt fleire tilsette. Det å skulle administrere 3 bygg krev naturleg nok meir inventar, utstyr og materiell. Den ulike aldersamansetninga i barnegruppa (frå 1-6 år) har ulike behov med tanke på læringsmiljøet i barnehagen. Med fleire barn/ vaksne i barnehagen fører dette også med seg større slitasje på bygg, inventar, utstyr og materiell. Det vert også behov for meir hjelp frå andre etatar. Skulane Tuddal Det har vore eit år med mykje positivt glød og iver. Det har vore eit roleg og godt arbeidsår for både elevar og lærarar. Alle har gjort ein god innsats for Tuddal skule. Etter flytting og omrokering av rom har det tatt bortimot eit skuleår å komme i orden at. Basen til 1.-4.trinn + SFO er blitt veldig bra. Det var eit løft for skulen å få nye møblar og oppussing + kjøkkenkrok på småskule rommet. Det har og blitt kjøpt inn nye pultar og stoler til elevane i 5.-7.trinn. Sjølv om dei først kom på plass etter påske. Nye vindauge i gang er og komme på plass, og var intakt til skulestart i august. Personalavdeling med arbeidsrom, kontor, garderobe, toalett og personalrom er alle svært fornøyde med. Dette har vore eit etterlengta behov. Litt tal: 27 elevar våren 2007 \ frå august nedgong til 23 elevar, 5 lærarar, 1 assistent i skule og sfo, reinhaldar og rektor. 20

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Gjeld for avdelingane Vesterhuset barnehage inklusiv tidlegare Fagerlund barnehage Breidokk barnehage og Hallingmo barnehage, felles leiing, men blir rapport

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 03.12.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer