FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4564 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/14 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 076/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET Vedlegg: 1. Eksisterende kulturstøtereglement 2. Høringsforslag utsendt til lag/foreninger 15. november 3. Forslag fra administrasjonen til møte januar 4. Høringsuttalelser 5. Forslag fra administrasjonen etter første gangs behandling Saksopplysninger: Driftsutvalget har etter tildeling av kulturstøtte i 2012 bedt om en utredning og en revisjon av kulturstøttereglementet for Fauske kommune. Administrasjonen nedsatte da et utvalg bestående av Enhetsleder kultur, idrettskonsulent og leder for friviligsentralen som har jobbet konket med saken. Denne gruppas arbeid og tanegods ble lagt frem i Driftsutvalgsmøte 22. september som orientering basert på følgende hovedpilarer:. Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses.. Større forskjell på tilskudds-størrelser for dyr drift/bilig drift. Kommunens egne ønsker og mål skal ivaretas gjennom støtteordningen. Dette skal fortrinnsvis gjøres gjennom et dialogbasert Parnerskap, hvor kommunen og frivilige virksomheter drøfter oppgaveløsning sammen om felles utfordringer. Signalene administrasjonen ga i dette møtet fikk gode tilbakemeldinger og administrasjonen har da jobbet med et konket forslag til kulturstøttereglement (Vedlegg 2 - høringsforslag). Dette ble sendt ut til alle lag og foreninger på epost, og samtidig innalt til dialogmøte rundt dette. Dialogmøtet ble avholdt 28. november. Her var det tett på 20 organisasjoner som møtte. Endelig høringsfrist har vært 15. desember 2012 for skriftige tilbakemeldinger ut over de som ble gitt i møte. Hovedtrekkene i revisjonen (som både er innbefattet i høringsforslag og endelig forslag fra administrasjonen) er: a) Kulturstøtte kun til lag og foreninger (Gjelder 4 og siste kulepunt S) Tidligere har privatpersoner også kunnet søke. I den tiårsperioden kulturstøttereglementet har eksistert, har det vært relativt få søknader om kulturstøtte

2 tilskudd grunnet dette. e) Festivaltilskudd (ny ls) Fauske kommune har tidligere år gitt festivalene i kommunen eget tiskudd uten at dette har vært definert som egen paragraf i kulturstøttereglementet. Det er viktig at festivalene har egne tiltak rettet mot barn og unge, og det er et kriterium for å kunne motta støtte. Saksbehandlers vurdering: Det endelige forslaget til kulturstøttereglement for Fauske kommune framstår som et moderne og framtidsretta reglement. Satsninga på barn og unge, og folkehelseperspektivet er vesentlig ivaretatt. Partnerskap som arbeidsform vil gjøre kommunen rustet for en enda bedre dialog med friviligheta, og gjør at foreningslivet også får mulighet til å være nyskapende i sin drift. Konsensusen om at det bør være objektive kriterier som er utgangspunkt for størrelsene i kulturtilskuddene som har vært mellom kommune og friviligheta rundt dette tema, i de dialogmøter som har vært og høringsuttalelser tilsier at vi ((snakker samme språk)), og gjør at reglementet er lett å forstå. Med de foreslåtte ordningene vil arbeidet rundt kulturstøtten endres. Det blir mindre vurdering i saksbehandlingen, da det stort sett er objektive kriterier som slår inn, og mer arbeid i partnerskapsarbeidet. Men dette arbeidet vil virke toneangivende og skape enda bedre relasjoner mellom kommune og friviligheta. INNSTILLING: 1) ((Kulturstøttereglement for Fauske kommune)) (vedlegg 3) vedtas. Ordningene iverksettes umiddelbar. DRIF-005/13 VEDTAK Anne Grethe Lund (AP) foreslo: 1. Kulturstøtten for 2013 deles ut i hht gjeldende retningslinjer. 2. Saken returneres rådmanen, som bes utrede følgende tileggsmomenter i saken: a. Vurdere om sertifisering som ((rent idrettslag)) kan stiles som krav til idrettslag for å få tilskudd. b. Vurdere om grunntilskudd til kor/korps/friluftsliv/allmenne kulturorganisasjoner kun skal tildeles aktiviteter knyttet til barn og unge under 18 år. c. Se på en modell for grunntilskudd der grunnbeløp og beløp pr medlem avhenger av det totale beløpet som er avsatt i budsjettet, og at det er forholdstall som tildeling. d. Vurdere om kun hovedlaget i et idrettslag/forening skal kunne søke grunntilskudd, eller om undergrupper skal kunne søke selvstendig.

3 e. Vurdere om kor/korps/idrett/friluftsliv/allmenne kulturorganisasjoners kan behandles likt ved tildeling av grunntilskudd. f. Beholde om om tilskudd til særskilte tiltak. Vurdere om en fast % av den totale potten til kulturstøtte holdes av til slike søknader. Egne søknader som behandles i driftsutvalget. g. Vurdere konsekvenser av å fjerne 13 og Saken tas opp til endelig behandling senest i driftsutvalgets junimøte. AP's forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Kulturstøtten for 2013 deles ut i hht gjeldende retningslinjer. 2. Saken returneres rådmannen, som bes utrede følgende tileggsmomenter i saken: a. Vurdere om sertifisering som ((rent idrettslag)) kan stiles som krav til idrettslag for å få tilskudd. b. Vurdere om grunntilskudd til kor/korps/friluftsliv/allmenne kulturorganisasjoner kun skal tildeles aktiviteter knyttet til barn og unge under 18 år. c. Se på en modell for grunntilskudd der grunbeløp og beløp pr medlem avhenger av det totale beløpet som er avsatt i budsjettet, og at det er forholdstall som tildeling. d. Vurdere om kun hovedlaget i et idrettslag/forening skal kunne søke grunntilskudd, eller om undergrupper skal kune søke selvstendig. e. Vurdere om kor/korps/idrett/friluftsliv/allmenne kulturorganisasjoners kan behandles likt ved tildeling av grunntilskudd. f. Beholde om om tilskudd til særskilte tiltak. Vurdere om en fast % av den totale potten til kulturstøtte holdes av til slike søknader. Egne søknader som behandles i driftsutvalget. g. Vurdere konsekvenser av å fjerne 13 og Saken tas opp til endelig behandling senest i driftsutvalgets junimøte. NYE VURDERINGER I SAKEN Ad : Vurdere om sertifsering som ((rent idrettslag)) kan stiles som krav ti idrettslag for å få tiskudd. Rådmannen mener det er et viktig prinsipp at all idrett skal være ((ren idrett)). Det foreslås derfor at alle idrettsorganisasjoner må være ((sertifisert som rent idrettslag)) gjennom Norges Idrettsforbunds/Antidoping Norges ordning. Idrettslagene må også resertifiseres annet hvert år. Ordningen tas inn i 5 med følgende setning: ((Alle idrettslag som mottar tilskuddfra Fauske kommune skal være sertifisert gjennom Norges Idrettsforbunds/Andtidoping ordning som et ((rent idrettslag)), Sertifseringspapirer må følge søknaden.

4 Ad: Vurdere om grunntilskudd ti kor/korps/friluftsliv/allmenne kulturorganisasjoner kun skal tildeles aktiviteter knyttet ti barn og unge under 18 år. Rådmanen er klar på at hele Fauske må ha et levende kulturliv. Kulturorganisasjoner for voksne er en viktig inspirasjonskilde for barne- og ungdomsorganisasjonene. Etter gjennomgang foreslår rådmannen at det blir en differensiering mellom barne- og ungdomsorganisasjonene og kulturorganisasjoner for voksne ved at alle mottar grunnbeløpet, men at kun barne- og ungdomsorganisasjoner mottar et støttebeløp for antall medlemmer. Endringen vises i tabellene i 9 i dokumentet som heter ((Etter første gangs behandling)) Ad: Se på en modell for grunntilskudd der grunnbeløp og beløp pr medlem avhenger av det totale beløpet som er avsatt i budsjettet, og at det er forholdstall som tildeling. Rådmannen har sett på utallge varianter for å kunne få fram forholdstall uten at en slik endring vil kunne virke rettferdig. Det foreslås heller at det kommer inn en setning som oppfyller ønsket, som også rådmannen støtter i 9 som heter: Beløpene i tabellene for alle ordninger kan endres med basis i de totale årlige bevilgninger gitt av Kommunestyret. Da gjør rådmannen en skjønnsmessig vurdering med basis i bevilgningen og de erfaringstall som finnes. Dette gir en ordning som er oversiktlig og også tar med endringer i de økonomiske forutsetninger. Ad: Vurdere om kun hoved laget i et idrettslag/forening skal kunne søke grunntilskudd, eller om undergrupper skal kunne søke selvstendig. Valnesfjord IL, Fauske IL og Idrettslaget Malm er det som kalles Allanseidrettslag. I prinsippet fungerer da hver undergruppe som et selvstendig lag, men for å utnytte synergier mellom de ulike idrettsformene dannes det allanser. Rådmanen mener at det er undergruppene som skaper aktiviteten og at det er der det skapes tiltak. Men samtidig er det opp til organisasjonen selv hvordan de ønsker å organisere seg. Rådmannen foreslår derfor følgende nytt punkt i 9: Fauske kommune yter tilskudd til allanse idrettslag kun gjennom undergrupper, ikke til hovedlaget. Ad: Vurdere om kor/korps/idrett/friluftsliv/allmenne kulturorganisasjoners kan behandles likt ved tideling av grunntilskudd. Kulturorganisasjoner er forskjellge og har ulike behov. I tilegg finnes det ulike støtteordninger innenfor de ulike nasjonale forbund. Idrettslag trenger mye tilrettelegging til treningsfasiliteter. Dette gjøres ved å utnytte tippemiddelordningen, og kommunale bidrag. Mens de har mindre utgifter til aktivitetsretta tilbud Korps har store utgifter til ikke-personlige instrumenter, og det trengs et profesjonelt dirigent-tilbud for å skape gode og attraktive tilbud. Det finnes svært få tilskuddsordninger som har fast ordning som korps og kor kan få til tilrettelegging, selv om det signaliseres fra statlig hold om at det jobbes med en dirigentordning, og en fast ordning på instrumenttilskudd. Allmenne/sosiale foreninger har et veldig lavt utgiftsnivå.

5 Tradisjonelt har Fauske kommune, på lik linje med andre kommuner, beholdt en gradering mellom de ulike variantene av foreninger og rådmanen foreslår at det fortsetter. Ad: Beholde om om tilskudd ti særskilte tiltak. Vurdere om en fast % av den totale potten ti kulturstøtte holdes av ti slike søknader. Egne søknader som behandles i driftsutvalget. Driftsutvalget har bedt om å få gjennomført prinsippet med partnerskap mellom kommune og forening som mottar støtte. Dette vil innebære at hver enkelt forening og kommune forhandler fram hva partnerskapet skal innebære. Enhet kultur har ikke egne saksbehandlerstilinger. Alle saksbehandlingsoppgaver gjøres avenhetslederen, i tilegg til å drifte enhetens kjerneoppgaver og personal! økonomi/administrasj on. Rådmanen er klar på at hvis ((særskilte tiltak)) fortsatt skal være innlemmet i kulturstøttereglementet må enheten tilføres saksbehandlingsressurser. Rådmannen signaliserer at dette ikke er aktuelt med den økonomiske situasjonen kommunen er i. Det anbefales derfor at 12 tas ut av ordningen, og kommunen legger alt fokus på å få til et godt partnerskapsarbeid som også vil være tidkrevende. Ad: Vurdere konsekvenser av å fjerne 13 og 14. Alle foreninger kan søke om grunntilskudd. Dette tilskuddet bestemmer foreningen over selv, og trenger ikke gjennomføre rapportering/regnskap i etterkant. Foreningene vil få et mindre byråkratisk system. Det er flere grendehus i Fauske kommune som bygdene/velforeningerl1ag eier. Det er en erkjennelse at disse husene er i privat eie. Rådmanen ønsker derfor et prinsipp om at Fauske kommune skal støtte aktivitet og ikke fast eiendom. Det er aktiviteten som skal verdsettes. Tradisjonelt er størrelsene på disse tilskuddene ((småpengef)). Konsekvensen er at lagene/foreningene må finne andre finansiører gjennom sponsing, samtidig som at selve kulturstøttereglementet gjør at lagene vil kunne ytes mer grunntilskudd som også vil gi laget selv mulighet til å bestemme hva disse midlene skal gå til. Alle endringsforslag i forhold til forrige behandling er i eget dokument framlagt med navn: heter ((Etter første gangs behandling)) Alle endringer i denne behandlingsrunden er markert med gult. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1) ((Kulturstøttereglement for Fauske kommune)) (vedlegg 4) vedtas. Ordningene iverksettes fra ) Ordningen evalueres etter ett år. Even Ediassen Rådmann Utskrift sendes:

6 , 1l:F V(:dte-~~ 1 'l v ~ Fauske kommune,1.".. ';,..'.''' ~i' ;~.. '~i _,:;(,,;.;, i,jretningslinjer, fotk()minti'nal~kulturstøætte "';)!, "rt ~ )f, i 1 Generelt De frivillige organisasjciner, og privatpersoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. (( Historie, tradisjoner og kulturelt mangfold skal være basis for kommunens utvikling inn i framtida, Den enkelte innbyggers evner, forutsetninger og kreativitet skal ha rom for utvikling og utfoldelse individuelt og i fellesskap, både i arbeid og fritid," 2 Støtte til kulturarbeid har som målsetting:. å styrke fellesskapet og kvaliteten i lokalmiljøet. å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet,. å gialle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre: profesjonelle/ikke-profesjonelle 3 Aktiviteter og samarbeidsprosjekt som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre i frivilige organisasjoner vil bli prioritert ved tildeling av kulturstøtte. 4 Kommunal støtte til frivilige organisasjoner og enkeltpersoner tildeles innen programområdene:. Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, private idrettsanlegg. Kunst- og kulturformidling. Grendehus S For å være berettiget støtte må de frivilige organisasjoners og enkeltpersoners målsetting være:. at et hvert tiltak/arrangement i utgangspunktet er åpent for ALLE.å drive utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid eller ha tilsvarende kulturtiltak på sitt program i Fauske kommune (sesongbetont). å yte vederlagsfritt bidrag innenfor sine spesialområder på landets nasjonaldag 17. mai, f.eks, flaggheising,korpsspilling, 0,1.. å praktisere ordningen med ledsagerbevis, Det innebærer at funksjonshemmede med utstedt ledsagerbevis får ta med sin ledsager gratis på arrangement i regi av de som mottar kulturstøtte. Det gjelder også ved alle typer arrangement i kommunens bygg eller i bygg som mottar kulturstøtte,. å gi et spesielt tilbud til ungdommer som har Kulturkortet Regionale/fylkesorganisasjoner kan innvilges tilskudd dersom midlene øremerkes virksomhet i Fauske kommune, og det ikke finnes lokallag her til å ivareta denne aktiviteten, I 6 Saksbehandling Ved søknad om tilskudd fra flere av støtteordningene må det fremmes separate søknader, Tilskudd er avhengig av de årlige kommunale budsjetter, og kan derfor ikke forventes å følge prisstigninger, eller på annen måte oppfattes som en fast inntektskilde noen har krav på, Tilskuddsrammen vedtas i kommunens budsjett hvert år av Kommunestyret. Driftsutvalget foretar tildeling av kommunal kulturstøtte, med unntak av støtteordning til kor og korps. Tildeling av kulturmidlene blir kunngjort i dagspressen, Retningslinjer og søknadsskjema blir lagt ut på kommunens hjemmeside: SØKNADSFRISTEN MÅ OVERHOLDES. Resultatenhetene Kultur (Kunst og kulturformidling, Grendehus) og Park/idrett (Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, private idrettsanlegg) saksbehandler de innkomne søknader, i h.h,t, vedtatte kulturpolitiske målsettinger og herværende retningslinjer, Dersom en organisasjon eller enkeltperson(er) mangler forutsetninger for støtte etter disse regler, vil støtten bli inndratt. Ved mislighold vii rettigheten til støtte bli inndratt for minst ett år. De konkrete saksbehandlingsrutiner er beskrevet under de ulike ordninger.

7 TILSKUDDSTYPER 7 Kulturpris Fauske kommune kan årlig gi kommunens kulturpris. Kulturprisen tideles personer, lag eller foreninger som har utført en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, Prisen tildeles enkeltpersoner, eller foreninger som har sin klare tilknytning til kommunen. Pris-vinneren/vinnerne bør være bosatt i kommunen. Det innleveres forslag til kandidater som må være kulturkontoret i hende innenfor de frister som fastsettes. Forslaget skal være begrunnet. Kandidater skal vurderes innenfor det hele og utvidete kulturbegrep, Alle innbyggere i kommunen har rett til å komme med forslag til kandidater. Kulturprisen består aven pengesum, for tiden kr ,-, samt diplom. Kandidater som blir foreslått vil bli vurdert over en 3-årsperiode. Driftsstyret i Fauske kommune avgjør hvem som skal få prisen. Leder av Driftsstyret står for prisoverekkelsen. I 8 Kulturstipend Fauske kommune kan årlig gi to kulturstipendier. Stipendiene kan søkes av personer som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor det utvidete kulturområdet. Den som søker kulturstipend skal foruten å gi opplysninger om vanlige personalia, opplyse om hvordan stipendet er tenkt brukt, og gjøre rede for vedkommendes plass i kulturlivet i kommunen. Kulturstipendene er på kr ,- Søknad om kulturstipend kunngjøres i pressen, Søknadsfristen skal være en måned etter utlysning, Stipendene tildeles enkeltpersoner. Stipendiaten skal innen 4 uker etter at stipendet er brukt, gi en skriftlg rapport om hvordan stipendet er brukt. Stipendet må tas i bruk innen 12 måneder etter tildelingen. Det er Driftsstyret i Fauske kommune som avgjør hvem som skal få stipend og deler ut stipend. 9 Kor og korps Fauske kommune legger om sin tilskuddsordning for korps og kor slik at den kommunale støtten til drift og dirigenttjeneste fordeles gjennom en tredelt fordelingsnøkkel al medlemstall bl grunnebeløp cl behov for dirigent. Det skilles om foreningen har barn og unge som målgruppe, der barn og unge skal være forfordelt. Beløpene er I IIBarne/skole korps livoksenkorps IIBarnekor livoksenkor I I Beløp pr medlem I IGrunnbeløp I ITilskudd til dirigent Søknader om tilskudd skal leveres til kulturkontoret innen 1. Desember (foregående år) slik at tilskudd betales ut i januar. Det settes samme krav til søknadene som i dag med hensyn til regnskap, medlemslister og aktivitetsrapport. I 10 Driftstilskudd - lag og foreninger Støtte til generell drift av organisasjonens faste tiltak - kontinuerlig drift, Det stiles krav til egeninnsats i form av medlemskontingent e.l.. Den må være i samsvar med omfanget og typen av aktiviteter organisasjonen driver. Støtten gis som en grunnstøtte til alle søkere som over tid driver tilskuddsberettiget virksomhet i kommunen Jfr. 2, 3 og 4 og fordeles som et flatt tilskudd til lag og foreninger - hvor foreninger ti barn og unge får et høyere beløp em rene voksenorganisasjoner. Kriterier som medlemstall og aktivitet teller med ved saksbehandlingen. Skjønn kan også nyttes ved tildeling. Støtten utbetales i sin helhet ved tideling. Foreninger som har til hensikt å ivareta medlemmenes yrkesmessige interesser, og lag/foreninger som mottar årlige bevilgningerfra andre kommunale organer ekskluderes fra ordningen Nystartede tilskuddsberettgede organisasjoner gis oppstartingsstøtte på inntil kr 2.500,. Krav ti søknaden: Separat søknad på eget søknadsskjema. Søknad skal ha følgende vedlegg:. Siste årsmelding/siste årsregnskap. Handlingsplan og budsjett for kommende år. Ajourført medlemsliste med navn på aktive, betalende medlemmer fordelt på evt, undergrupper.

8 11 Støtte/underskuddsgaranti til kulturarrangement på lokalt/regionalt/nasjonalt plan Arrangementet må foregå i Fauske kommune. Etter en vurdering kan det gis bidrag til frivillige organisasjoner/enkeltpersoner som har påtatt seg, eller har blitt pålagt, å stå ansvarlig for et nasjonalt -, regionalt - eller lokalt arrangement. Organisasjonen/personen som søker må være registrert som tilhørende i Fauske kommune og oppfylle de kommunale kriterier for å være støtteberettiget. Støtte/underskuddsgaranti kan gis med 25% av arrangementets kostnad, oppad begrenset ti: kr 2,000 ved lokalt arrangement, kr 3,500 ved regionalt arrangement og kr ved et nasjonalt arrangement. SØKNADSFRIST Senest 8 uker før arrangementet skal avholdes, Tildelte tilskudd utbetales i etterkant, og etter framlagt regnskap for arrangementet. Regnskap må legges fram senest 15. november i samme kalenderår som tildelingen er foretatt. I 12 Tilskudd til særskilte tiltak Støtte gis til lag/foreninger/enkeltpersoner som igangsetter tiltak som er av kostnadsmessig karakter og kommer utenfor de ulike øvrige tilskuddstyper. Dette være seg investeringer i utstyr e.l. Ikke søknadsskjema, Det kan gis inntil 25% av de totale kostnader. Søknader behandles av Driftsstyret, Søknaden må inneholde:. Beskrivelse av tiltaket/prosjektet. Budsjettforslag og finansieringplan for prosjektet/aktiviteten. Søknaden må foreligge på forhånd. Tiltakene/prosjektene må være avsluttet innen utgangen av søknadsåret. Tildelte tilskudd utbetales i etterkant, og etter framlagt regnskap og rapport for arrangementet. Regnskap må legges fram senest 15. november i samme kalenderår som tildelingen er foretatt. SØKNADSFRIST: INGEN, men tiltaket kan ikke være på begynt før tilskudd er gitt. I 13 Tilskudd til Grendehus. Separat søknad på eget skjema. Støtte gis som tilskudd til grendehus i tilknytning ti et lokalmiljø/nærmiljø for å styrke og videreutvikle lokalmiljøet. Søknaden må inneholde beskrivelse av planlagte tiltak med budsjett- og finansieringsplan. Støtte kan gis med inntil 50% av kostnadene og utbetales i sin helhet ved tildeling. Midlene skal primært brukes i søknadsåret eller etter spesiell avtale med Resultatenheten kultur. Når tiltaket er gjennomført sendes rapport til Resultatenheten kultur, innen 15. November i tildelingsåret, I 14 Tilskudd til private anlegg. Separat søknad på eget skjema. Søknaden må inneholde beskrivelse av planlagte titak med budsjett- og finansieringsplan. Når tiltaket er gjennomført sendes rapport til Resultatenheten Park/idrett, innen 15. November i tildelingsåret 15 Disse retningslinjene og kriteriene ble vedtatt av Driftsstyret i Fauske kommune i møte og trådte i kraft fra denne dato. Råd, veiledning og adresse for søknad er: Fauske kommune Resultatenhet Kultur Resultatenhet park/idrett Boks Fauske E -postad resse: postmòttaklbfauske.kommune.no Besøksad resse: Adm in istrasjonsbygget,fa uske Telefon 7S Telefax 7S S i:\kommunale kulturmidler\retningslinjer og skjemaer\forslag retningslinjer for kulturstøtte i fauske kommune.rtf

9 V(.ol lecli L e FAUSKE KOMMUNE F(Ji~eliise~(JW'h'MJt der- ~ Ue -tr-~ves Jf WiJ'f:ø'ri ngsforsla~g ti trgtmi ~'gšl ih'jer 'fö"r.ik'ørrn- u'oá i ;kbltu (støtte fi1, ',' 'l!' '~\; ~\l;..,li,. :'.' " íit ~",l.:.~'...,,.-1:. n :~ ywi ~ ~tiiia 1 Generelt De frivillige organisasjoner, og privatpersoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske nå de kulturpolitiske mål. kommunes viktigste ressurser for å "Historie, tradisjoner og kulturelt mangfold skal være basis for kommunens utvikling inn i framtida, Den enkelte innbyggers evner, forutsetninger og kreativitet skal ha rom for utvikling og utfoldelse individuelt og i fellesskap, både i arbeid og fritid," 2 Støtte til kulturarbeid har som målsetting:. å styrke fellesskapet og kvaliteten i lokalmiljøet. å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet..å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre: profesjonelle/ikke-profesjonelle 3 Aktiviteter og samarbeidsprosjekt som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre i frivilige organisasjoner vil bli prioritert ved tildeling av kulturstøtte. 4 Kommunal støtte til frivillge organisasjoner og eakeltpersoaer tildeles innen programområdene:. Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, private idrettsanlegg. Kunst- og kulturformidling. Grendehus S For å være berettiget støtte må de frivilige organisasjoners og eakeltpersoaers målsetting være:. at et hvert tiltak/arrangement i utgangspunktet er åpent for ALLE. å drive utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid eller ha tilsvarende kulturtiltak på sitt program i Fauske kommune (sesongbetont). å yte vederlagsfritt bidrag innenfor sine spesialområder på landets nasjonaldag 17, mai, f,eks, flaggheising, korpsspilling, 0,1.. Alle som mottar tilskudd skal skrive partnerskapsavtale med Fauske kommune hvor partene haret felles mål eller strategier for aktivitet før mottak av tilskuddet. Partnerskapsavtalen skal inneholde mål, ansvar og oppgavefordeling for et spesifikt tilbud/aktivitet. I utgangspunktet er det foreningens formål som er utgangspunkt for hva partnerskapet innebærer, men skjer i dialog med kommunen og kommunens ulike behov.. å praktisere ordningen med ledsagerbevis, Det innebærer at funksjonshemmede med utstedt ledsagerbevis får ta med sin ledsager gratis på arrangement i regi av de som mottar kulturstøtte, Det gjelder også ved alle typer arrangement i kommunens bygg eller i bygg som mottar kulturstøtte.. å gi et spesielt tilbud til ungdommer som har Kulturkortet. være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, med eget organisasjonsnummer, Regionale/fylkesorganisasjoner kan innvilges tilskudd dersom midlene øremerkes virksomhet i Fauske kommune, og det ikke finnes lokallag her til å ivareta denne aktiviteten, I 6 Saksbehandling Ved søknad om tilskudd fra flere av støtteordningene må det fremmes separate søknader. Tilskudd er avhengig av de årlige kommunale budsjetter, og kan derfor ikke forventes å følge prisstigninger, eller på annen måte oppfattes som en fast inntektskilde noen har krav på. Tilskuddsrammen vedtas i kommunens budsjett hvert år av Kommunestyret, Driftsutvalget foretar tildeling av kommunal kulturstøtte, med unntak av støtteordning til kor og korps. Tildeling av kulturmidlene blir kunngjort i dagspressen. Retningslinjer og søknadsskjema blir lagt ut på kommunens hjemmeside: SØKNADSFRISTEN MÅ OVERHOLDES, Resultatenhetene Kultur (Kunst og kulturformidling, Grendehus) og Park/idrett (Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, private idrettsanlegg) saksbehandler de innkomne søknader, i h,h.t, vedtatte kulturpolitiske målsettinger og herværende retningslinjer,

10 Dersom en organisasjon eller enkeltperson(er) mangler forutsetninger for støtte etter disse regler, vil støtten bli inndratt, Ved mislighold vil rettgheten til støtte bli inndratt for minst ett år. De konkrete saksbehandlingsrutiner er beskrevet under de ulike ordninger. TILSKUDDSTYPER I 7 Kulturpris Fauske kommune kan årlig gi kommunens kulturpris, Kulturprisen tildeles personer, lag eller foreninger som har utført en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, Prisen tildeles enkeltpersoner, eller foreninger som har sin klare tilknytning til kommunen. Pris-vinneren/vinnerne bør være bosatt i kommunen. Det innleveres forslag til kandidater som må være kulturkontoret i hende innenfor de frister som fastsettes. Forslaget skal være begrunnet, Kandidater skal vurderes innenfor det hele og utvidete kulturbegrep, Alle innbyggere i kommunen har rett til å komme med forslag til kandidater. Kulturprisen består aven pengesum, for tiden kr ,-, samt diplom, Kandidater som blir foreslått vil bli vurdert over en 3-årsperiode, Driftsutvalget, eller utvalg nedsatt av Driftsutvalget, i Leder av Driftsstyret står for prisoverekkelsen, Fauske kommune avgjør hvem som skal få prisen, 8 Kulturstipend Fauske kommune kan årlig gi to kulturstipend, Stipendene kan søkes av personer som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor det utvidete kulturområdet, Den som søker kulturstipend skal foruten å gi opplysninger om vanlige personalia, opplyse om hvordan stipendet er tenkt brukt, og gjøre rede for vedkommendes plass i kulturlivet i kommunen, Kulturstipendene er på kr. 5000,- Søknad om kulturstipend kunngjøresi pressen. Søknadsfristen skal være en måned etter utlysning, Stipendene tildeles enkeltpersoner, Stipendiaten skal innen 4 uker etter at stipendet er brukt, gi en skriftlig rapport om hvordan stipendet er brukt. Stipendet må tas i bruk innen 12 måneder etter tildelingen, Det er Driftsutvalget, eller utvalg nedsatt av Driftsutvalget; i Fauske kommune som avgjør hvem som skal få stipend og deler ut stipend, 9 Kor og korps Fauske kommune legger om sin tilskuddsordning for korps og kor slik at den kommunale støtten til drift og dirigenttjeneste fordeles gjennom en tredelt fordelingsnøkkel al medlemstall bl grunnebeløp c) behov for dirigent. Det skilles om foreningen har barn og unge som målgruppe, der barn og unge skal være forfordelt. Beløpene er I IIBame/skole korps livoksenkorps IIBamekor. livoksenkor I I Beløp pr medlem I IGrunnbeiøp I Tilskudd til dirigent I Søknader om tilskudd skal leveres til kulturkontoret innen 1. Desember (foregående år) slil( at tilskudd betales ut i januar. Det settes samme krav til søknadene som i dag med hensyn til regnskap, medlemslister og aktivitetsrapport. 10 GrunnlHtiiskudd - lag og foreninger Støtte til generell drift av organisasjonens faste tiltak - kontinuerlig drift, Det stilles krav til egeninnsats i form av medlemskontingente,l., Den må være i samsvar med omfanget og typen av aktiviteter organisasjonen driver, Støtten gis som en grunnstøtte til alle søkere som over tid driver tilskuddsberettiget virksomhet i kommunen Jfr. 2-6 og fordeles som et flatt tilskudd til lag og foreninger - hvor foreninger til barn og unge får et høyere beløp enn rene voksenorganisasjoner. Kriterier som medlemstall og aktivitet teller med ved saksbehandlingen. Skjønn kan også nyttes ved tildeling, Støtten utbetales etter underskrevet partnerskapsavtale, Foreninger som har til hensikt å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller religiøse interesser, og lag/foreninger som mottar årlige bevilgninger fra andre kommunale organer ekskluderes fra ordningen. Fauske kommune yter også gjennom utleie av kommunale bygg og anlegg stor grad av kulturstøtte gjennom subsidierte priser. Dette skal også hensyntas i saksbehandling og partnerskapsavtaler,

11 Nystartede tilskuddsberettigede organisasjoner gis oppstartingsstøtte på inntil kr 2.500,- Krav til søknaden om : Separat søknad på eget søknadsskjema, Søknad skal ha følgende vedlegg:. Siste årsmelding/siste årsregnskap. Handlingsplan og budsjett for kommende år. Ajourført medlemsliste med navn på aktive, betalende medlemmer fordelt på evt. undergrupper. I 11 Støtte/YREIerskyElEIsgaraRti til kyltyrarrargemert fjå lekaltlregieraltlrasjeralt fjlar Arrangementet må foregå i Fauske kommune. Etter en vurdering kan det gis bidrag til frivillige organisasjoner/enkeltpersoner som har påtatt seg, eller har blitt pålagt, å stå ansvarlig for et nasjonalt, regionalt eller lokalt arrangement. Organisasjonen/personen som søker må være registrert som tilhørende i Fauske kommune og oppfylle de kommunale kriterier for å være støtteberettiget. Støtte/underskuddsgaranti kan gis med 25% av arrangementets kostnad, oppad begrenset til: kr 2,000 ved lokalt arrangement, kr ',ed regionalt arrangement og kr 5,000 ved et nasjonalt arrangement. SØKNADSFRIST Senest 8 wker før arrangementet skal a,.ihel~es, Tildelte tiskudd utbetales i etterkant, og etter framlagt regnskap for arrangementet. Regnskap må legges fram senest 15, no',ember i samme kalenderår som tildelingen er foretatt, i 12 TilskyElEI til særskilte tiltak Støtte gis tillag/foreninger/enkeltpersoner som igangsetter tiltak som er av kostnadsmessig karakter og kommer utenfor de ulike øvrige tilskuddstyper,. Dette være seg investeringer i utstyr e.l. Ikke søknadsskjema. Det kan gis inntil 25% av de totale kostnader. Søknader behandles av Driftsstyret, Søknaden må inneholde:. Beskrivelse av tiltaket/prosjektet. Budsjettforslag og finansieringplan for prosjektet/aktiviteten, Søknaden må foreligge på forhånd, Tiltakene/prosjektene må være avsluttet innen utgangen av søknadsåret, Tildelte tilskudd utbetales i etterkant, og etter framlagt regnskap og rapport for arrangementet. Regnskap må legges fram senest 15, november i samme kalenderår som tildelingen er foretatt, SØKNADSFRIST: INGEN, men tiltaket kan ikke være på begynt før tilskudd er gitt. I U TilskyElEI til c;rereiehysi Separat søknad på eget skjema, Støtte gis som tilskudd til grendehus i tilknytning til et lokalmiljø/nærmiljø for å styrke og videreutvikle lokalmiljøet. Søknaden må inneholde besl(rivelse av planlagte tiltak med budsjett og finansieringsplan, SØKNADSFRIST: 15, mars Støtte kan gis med inntil 50% av kostnadene og utbetales i sin helhet ved tildeling. Midlene skal primært brukes i søknadsåret eller etter spesiell avtale med Resultatenheten kultur. ~Jår tiltaket er gjennomført sendes rapport til Resultatenheten kultur, innen 15, November i tildelingsåret, 14 TilskyElEI til fjrilfate arleggi Separat søknad på eget skjema, Søknaden må inneholde beskrivelse av planlagte tiltak med budsjett og finansieringsplan. Når tiltaket er gjennomført sendes rapport til Resultatenheten Park/idrett, innen 15, November i tildelingsåret SØKNADSFRIST: 15. mars i 11 Festivaltilskudd Fauske kommune kan tildele tilskudd ti festivaler som har sin aktivitet i Fauske kommune. For å yte tilskudd må festivalene har egne tiltak rettet mot barn og unge på programmet, samt fremheve også lokale lag og foreninger, samt at 2-6overholdes. kulturutøvere, Det stilles samme krav til søknadene som til 12 Disse retningslinjene og kriteriene ble vedtatt av Driftsutvalget i Fauske kommune i møte xx.xx.xx og trådte i kraft fra denne dato.

12 Råd, veiledning og adresse for søknad er: Fauske kommune Resultatenhet Kultur Boks Fauske E-posta cl resse:. pdstrtóttak~fauske.k(jmmune;no Bèsøksadressé:AdministrášJönsbygget,. Fa tiske.. Telefön'756Ö 400C) Epost: postmottak( fauske.kommune.no

13 \J eilt -e~ ~ ~ ~ FAUSKE KOMMUNE F(rike~iseJurlrJ1Mf1 rur ~ Ue -trives Il') ~,..,_ ~o; ",!3 -~ ~l' _ ',;) :.:-'k fl; '" y... ~ Fôrslag. til ;'RètoingslinJer for komn1únal" kcli~d'rstø't:te:.'" Etter høringsrunden". ';,. 0'0.tl. " ::":,.-.' '~ I 1 Generelt De frivillige organisasjoner, og privatpersoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. "Historie, tradisjoner og kulturelt mangfold skal være basis for kommunens utvikling inn i framtida. Den enkelte innbyggers evner, forutsetninger og kreativitet skal ha rom for utvikling og utfoldelse individuelt og i fellesskap, både i arbeid og fritid." 2 Støtte til kulturarbeid har som målsetting:. å styrke fellesskapet og kvaliteten i lokalmiljøet. å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet,. å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre: profesjonelle/ikke-profesjonelle 3 Aktiviteter og samarbeidsprosjekt som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre i frivillige organisasjoner vil bli prioritert ved tildeling av kulturstøtte. 4 Kommunal støtte til frivilige organisasjoner eg eakeltperseaer tildeles innen programområdene:. Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, private idrettsanlegg. Kunst- og kulturformidling. Grendeh~s 5 For å være berettiget støtte må de frivilige organisasjoners eg eai(eltperseaers målsetting være:. at et hvert tiltak/arrangement i utgangspunktet er åpent for ALLE. å drive utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid eller ha tilsvarende kulturtiltak på sitt program i Fauske kommune (sesongbetont). å yte vederlagsfritt bidrag innenfor sine spesialområder på landets nasjonaldag 17, mai, f.eks. flaggheising, korpsspilling, o.l.. Alle som mottar tilskudd skal skrive partnerskapsavtale med Fauske kcimmune hvor partene har et felles mål eller strategier for aktivitet før mottak av tilskuddet. Partnerskapsavtalen skal inneholde mål, ansvar og oppgavefordeling for et spesifikt men skjer tilbud/aktivitet. i utgangspunktet er det foreningens formål somer utgangspunkt for hva partnerskapet innebærer, i dialog med kommunen og kommunens ulike behov,. å praktisere ordningen med ledsagerbevis. Det innebærer at funksjonshemmede med utstedt ledsagerbevis får ta med sin ledsager gratis på arrangement i regi av de som mottar kulturstøtte, Det gjelder også ved alle typer arrangement i kommunens bygg eller i bygg som mottar kulturstøtte,. å gi et spesielt tilbud til ungdommer som har Kulturkortet. være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, med eget organisasjonsnummer, Regionale/fylkesorganisasjoner kan innvilges tilskudd dersom midlene øremerkes virksomhet i Fauske kommune, og det ikke finnes lokallag her til å ivareta denne aktiviteten. I 6 Saksbehandling Ved søknad om tilskudd fra flere av støtteordningene må det fremmes separate søknader. Tilskudd er avhengig av de årlige kommunale budsjetter, og kan derfor ikke forventes å følge prisstigninger, eller på annen måte oppfattes som en fast inntektskilde noen har krav på, Tilskuddsrammen vedtas i kommunens budsjett hvert år av Kommunestyret. Driftsutvalget foretar tildeling av kommunal kulturstøtte, med unntak av støtteordning til kor og korps, Tildeling av kulturmidlene blir kunngjort i dagspressen. Retningslinjer og søknadsskjema blir lagt ut på kommunens hjemmeside: SØKNADSFRISTEN MÅ OVERHOLDES. Res~ltatenhetene K~lt~r (K~nst og k~lt~rformidling, Grendeh~s) og Park/idrett (Fysisk aktivitet, idrett og fril~ftsliv, private idrettsanlegg) saksbehandler de innkomne søknader, i h.h,t. vedtatte k~lt~rpolitiske målsettinger og herværende retningslinjer. Dersom en organisasjon eller enkeltperson(er) mangler forutsetninger for støtte etter disse regler, vil støtten bli inndratt, Ved

14 mislighold vil rettigheten til støtte bli inndratt for minst ett år. De konkrete saksbehandlingsrutiner er beskrevet under de ulike ordninger, TILSKUDDSTYPER 7 Kulturpris Fauske kommune kan årlig gi kommunens kulturpris. Kulturprisen tildeles personer, lag eller foreninger som har utført en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, Prisen tildeles enkeltpersoner, eller foreninger som har sin klare tilknytning til kommunen, Pris-vinneren/vinnerne bør være bosatt i kommunen, Det innleveres forslag til kandidater som må være kulturkontoret i hende innenfor de frister som fastsettes, Forslaget skal være begrunnet, Kandidater skal vurderes innenfor det hele og utvidete kulturbegrep. Alle innbyggere i kommunen har rett til å komme med forslag til kandidater. Kulturprisen består aven pengesum, for tiden kr ,-, samt diplom, Kandidater som blir foreslått vil bli vurdert over en 3-årsperiode. Driftsutvalget, eller utvalg nedsatt av Driftsutvalget, i Fauske kommune avgjør hvem som skal få prisen. Leder av Driftsstyret står for prisoverekkelsen, 8 Kulturstipend Fauske kommune kan årlig gi to kulturstipend, Stipendene kan søkes av personer som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor det utvidete kulturområdet, Den som søker kulturstipend skal foruten å gi opplysninger om vanlige personalia, opplyse om hvordan stipendet er tenkt brukt, og gjøre rede for vedkommendes plass i kulturlivet i kommunen, Kulturstipendene er på kr. 5000,- Søknad om kulturstipend kunngjøres i pressen, Søknadsfristen skal 'lære en måned etter utlysning. Stipendene tildeles enkeltpersoner. Stipendiaten skal innen 4 uker etter at stipendet er brukt, gi en skriftlig rapport om hvordan stipendet er brukt. Stipendet må tas i bruk innen 12 måneder etter tildelingen, Det er Driftsutvalget, eller utvalg nedsatt av Driftsutvalget; i Fauske kommune som avgjør hvem som skal få stipend og deler ut stipend, I 9 Grunntilskudd Støtte til generell drift av organisasjonens faste tiltak - kontinuerlig drift. Det stilles krav til egeninnsats i form av medlemskontingent e,l.. Den må være i samsvar med omfanget og typen av aktiviteter organisasjonen driver. Støtten gis som en grunnstøtte til alle søkere som over tid driver tilskuddsberettget virksomhet i kommunen Jfr. 2-6 KOR/KORPS Fauske kommune legger om sin tilskuddsordning for korps og kor slik at den kommunale støtten til drift og dirigenttjeneste fordeles gjennom en tredelt fordelingsnøkkel a) medlemstall bl grunnebeløp c) behov for dirigent, Det skilles om foreningen har barn og unge som målgruppe, der barn og unge skal være forfordelt, Beløpene er I IIBarne/skole korps livoksenkorps IIBarnekor livoksenkor I IBeløp pr medlem I IGrunnbeiøp I Tilskudd til dirigent Søknader om tilskudd skal I.. leveres til kulturkontoret innen 1. Desember (foregående år) slik at tilslhjdd betales ut i Januar. Det settes samme krav til søknadene som i dag med hensyn til regnskap, medlemslister og aktivitetsrapport. IOREn/FRILUFTSLlV Klubb m/barn u/50 medlem Klubb m/barn o/50 medlem Voksen medlem A) Beløp pr medlem 150,- 100,- 50,- B) Grunnbeløp 3000,- 3000,- 1000,- Søknader om tilskudd skal leveres til kulturkontoret innen 31. mars, Det settes samme krav til søknadene som i dag med hensyn

15 til regnskap, medlemslister og aktivitetsrapport, ALLMENNE KULTURORGANISASJONER Barn Voksne A) Beløp pr medlem 100,- 50,- B) Grunnbeløp 2000,- 2000,- Foreninger som har til hensikt å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller religiøse interesser, og lag/foreninger som mottar årlige bevilgninger fra andre kommunale organer ekskluderes fra ordningen, Fauske kommune yter også gjennom utleie av kommunale bygg og anlegg stor grad av kulturstøtte gjennom subsidierte priser. Dette skal også hensyntas i saksbehandling og partnerskapsavtaler. Nystartede tilskuddsberettgede organisasjoner gis oppstartingsstøtte på inntil kr 2.500,- ig GnmnDrif.stiiskyElEI lag eg lereninger Støtte til generell drift av organisasjonens faste tiltak kontinuerlig drift, Det stilles krav til egeninnsatsi form av medlemskontingent e,l.. Den må være i samsvar med omfanget og typen av aktiviteter organisasjonen driver. Støtten gis som en grunnstøtte til alle søkere som over tid driver tilsl(uddsberettget virksomhet i kommunen Jfr. 2 Ei og fordeles som et flatt tilskudd til lag og foreninger hvor foreninger til barn og unge får et høyere beløp enn rene voksenorganisasjoner, Kriterier som medlemstall og aktivitet tellermed ved saksbehandlingen. Skjønn kan også nyttes ved tildeling. Støtten utbetales etter underskrevet partnerskapsavtale. Foreninger som har til hensikt å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller religiøse interesser, og lag/foreninger som mottar årlige bevilgninger fra andre kommunale organer ekskluderes fra ordningen, Fauske kommune yter også gjennom utleie av kommunale bygg og anlegg stor grad av kulturstøtte gjennom subsidierte priser. Dette skal ogsåhensyntas i saksbehandling og partnerskapsavtaler. Nystartede tilskuddsberettigede organisasjoner gis oppstartingsstøtte på inntil kr ;UQQ, Krav til søknaden om : Separat søknad på eget søknadsskjema, Søknad skal ha følgende vedlegg:. Siste årsmelding/siste årsregnskap. l1andlingsplan og budsjett for kommende år. Ajourført medlemsliste med navn på aktive, betalende medlemmer fordelt på evt, undergrupper. ii StøttelynEierskyElEIsgaranti til kyltyrarrangement på lekaltlregienaltlnasjenalt plan Arrangementet må foregå i Fauske kommune, Etter en vurdering kan det gis bidrag til frivillige organisasjoner/enkeltpersoner som har påtatt seg, eller har blitt pålagt, å stå ansvarlig for et nasjonalt, regionalt eller lokalt arrangement, Organisasjonen/personen som søker må være registrert som tilhørende i Fauske kommune og oppfylle de kommunale kriterier for å ','ære støtteberettiget. Støtte/underskuddsgaranti kan gis med 25% av arrangementets kostnad, oppad begrenset til: kr 2,000 ved lokalt arrangement, kr 3,500 ved regionalt arrangement og kr 5,000 ved et nasjonalt arrangement. SØKN!\QSFRIST Se Rest 8 uker før arrargeffertet sl~al a'''r91e1es, Tildelte tilskudd utbetales i etterkant, og etter framlagt regnskap for arrangementet. Regnskap må legges fram senest 15, november isamme kalenderår som tildelingen er foretatt, i; TilSkyElEI til særskilte tiltak Støtte gis til lag/foreninger/enkeltpersoner som igangsetter tiltak som er av kostnadsmessig karakter og kommer utenfor de ulike øvrige tilskuddstyper. Dette være seg investeringer i utstyr e.l. Ikke søknadsskjema. Det kan gis inntil 25% av de totale kostnader. SØknader behandles av Driftsstyret, Søknaden må inneholde:. Beskrivelse av tiltaket/prosjektet. Budsjettforslag og finansieringplan for prosjektet/aktiviteten, Søknaden må foreligge på forhånd, Tiltakene/prosjektene må være avsluttet innen utgangen av søknadsåret. Tildelte tilskudd utbetales i etterkant, og etter framlagt regnskap og rapport for arrangementet, Regnskap må legges fram senest 15, november i samme kalenderår som tildelingen er foretatt, SØKNADSFRIST: IN'iI\N, men tiltaket kan iklw være på begynt før tilskudd er gitt.

16 I li TilskwElEI til C;reRElehws. Separat søknad på eget skjema. Støtte gis som tilskudd til grendehus i tilknytning til et lokalmiljø/nærmiljø for å styrke og videreutvikle lokalmiljøet. Søknaden må inneholde beskrivelse av planlagte tiltak med budsjett og finansieringsplan, SØKNAQSFRIST lsi FRars Støtte kan gis med inntil 50% av kostnadene og utbetales i sin helhet ved tildeling. Midlene skal primært brukes i søknadsåret eller etter spesiell a1t'ale med Resultatenheten kultur. Når tiltaket er gjennomført sendes rapport til Resultatenheten kultur, innen 15. November i tildelingsåret, i 14 TilskwElEI til pri\iate arlegg. Separat søknad på eget skjema, Søknaden må inneholde beskrivelse av planlagte tiltak med budsjett og finansieringsplan, Når tiltaket er gjennomført sendes rapport til Resultatenheten Park/idrett, innen 15. November i tildelingsåret SØKNADSFRIST: 15. mars I 11 Festivaltilskudd Fauske kommune kan tildele tilskudd til festivaler som har sin aktivitet i Fauske kommune. For å yte tilskudd må festivalene har egne tiltak rettet mot barn og unge på programmet, samt fremheve også lokale kulturutøvere. Det stilles samme krav til søknadene som til lag og foreninger, samt at 2-6 overholdes. 12 Disse retningslinjene og kriteriene ble vedtatt av Driftsutvalget i Fauske kommune i møte xx.xx.xx og trådte ikraft fra denne dato. Råd, veiledning og adresse for søknad er: Fauske kommune Resultatenhet Kultur Boks Fauske 1-,' E -posta dresse: postmottakcgfauske.kommune.no, Besøksadresse:Administrasjonsbygget, Fauske " Telefon " Ep()st: postmottakêfauske~kommune.no

17 VeJle\~ i. Høringsuttalelser, i skriftig form (i tilegg til de 20-talls som var på dialogmøtet) FINNEID IL Styret i Finneid Idrettslag (FIL) har diskutert lagets syn på forslag til nye "retningslinjer for kommunal kulturstøtte". FIL støtter forsalget til at barne- og ungdomsorganisasjonen skal forfordeles framfor voksenorganisasjonen samt kun lag og foreninger får kulturstøtte og den gis som grunnstøtte. FIL er noe skeptisk til partnerskapsavtale uten at laget har fått presentert hvilke bindinger som dette vil medføre. For at FIL skal kunne akseptere en partnerskapsavtale må dette skje ut ifra lagets formål og innenfor vårt nærområde. Laget utfører mange oppgaver som alle innbyggere i Fauske kommune nyter godt av. Her kan bl.a. nevnes vedlikehold av gapahuk på Finneid fjellet og ovenfor tidligere ved vannkummen på Finneid. Vi slalåmbakke/hoppbakke. Laget har lagt til rette for rekreasjon til og kjører opp skispor i lysløypa på Finneid og legger skøyteis ved Finneid skole som benyttes bl.a. av elver ved Finneid nærmiljøsenter på dagtid. Det bør utarbeides en fordelingsnøkkel som regulerer hvor mye lag og foreninger skal motta i tilskudd beregnet ut ifra driftsresultat/kostnader og antall medlemmer. FIL ønsker forutsigbarhet i årlige tilskudd fra kommunen. Mvh Ken-André Johansen leder Finneid Idrettslag FAUSKE IDRETTRÅD: Her er Fauske Idrettsråds forslag etter å ha forhørt seg med sine medlemslag. Fauske kommune har et mål om å være en Folkehelsekommune som ønsker å sette frivilig arbeid innen idrett og friluftsliv i fokus. For å gi disse lagene/klubbene og foreningene størst mulig forutsigbarhet er det ønskelig at støtten gis etter en fordelingsnøkkel basert på medlemstall i idrettsregistreingen. Idretten ønsker en objektiv fordelingsnøkkel, slik at vi kan ha forutsigbarhet ved tildeling av de kommunale kulturmidler. Lagene/klubbene vil på den måten få en god forutsetning for å planlegge drift og utvikling. Fauske Idrettsråds forslag til tildeling: Klubb m/barn Klubbm/bam Voksenmedlem u/so medlem o/50 medlem A) Beløp pr medlem 150,- 100,- 50,- B) Grunnbeløp 3000,- 3000, ,- Søknader om tilskudd skal leveres til kulturkontoret innen 31. mars. Det settes samme krav til søknadene som i dag med hensyn til regnskap, medlemslister og aktivitetsrapport.

18 Fauske kommune yter også gjennom utleie av kommunale bygg og anlegg stor grad av kulturstøte gjennom subsidierte priser til bade kor, korps lag og foreninger. Dette er også en viktig støte, som kommer i tilegg til kulturmidlene. PARTNERSKAPSAVTALE: Nyt i forslaget til nye retningslinjer er at kommunen ønsker at de som får tildelt kulturstøtte skriver under en Partnerskapsavtale med kommunen, som formaliserer et visst samarbeid. De ulike Partnerskapsavtalene går i hovedsak ut på at idrettslagene skal tilby åpen aktivitet rettet mot befolkningen i kommunen. I tilegg kan kommunen lagene/klubbene om å stile opp på ulike aktiviteter til beste for enkeltgrupper. Slike tileggspunter diskuteres og avtales mellom kommunen og den enkelte klubb/lag. mvh Fauske Idrettsråd v/line M Bergli DIABETESFORBUNDET INDRE SAL TEN: Under retningslinjenes paragraf 10 om tildeling av driftstilskudd til lag og foreninger heter et av punktene for nødvendige opplysninger "Ajourført medlemsliste med navn på aktive, betalende medlemmer fordelt på evt. undergrupper". Funksjonshemmedes foreninger har ikke lov til å opplyse om navn på medlemmer - kun om antall og evt. aldersgrupperinger. Forannevnte punkt under retningslinjene bes strøket. Mvh Arne Mordal Nestleder Diabetesforbundet Indre Salten

19 \r d1\t-cf ~ e i FAUSKE K.OM UNE Fcrite/iiseJurWvW\lVrv ler ~ Ut -tr~ves ;D ~.; Dl,.:'. li _ 'ill ~.'r':: _ fil" j~ _ " 1,li ':,: ~;-' _ ~oo,-:,. - a ; ;.d-x -," ~ ;,' J. _~~'1 :.11 ;FoJslag',~tiil"'Ret..nings,linjer f,orkommunal,kulturstøt.te:: ~"h' Etter første gangs behandling I 1 Generelt De frivillige organisasjoner, og privatpersoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. IIHistorie, tradisjoner og kulturelt mangfold skal være basis for kommunens utvikling inn i framtida, Den enkelte innbyggers evner, forutsetninger og kreativitet skal ha rom for utvikling og utfoldelse individuelt og i fellesskap, både i arbeid og fritid,li 2 Støtte til kulturarbeid har som målsetting:. å styrke fellesskapet og kvaliteten i lokalmiljøet. å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet,. å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre: profesjonelle/ikke-profesjonelle 3 Aktiviteter og samarbeidsprosjekt som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede,barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre i frivillige organisasjoner vii bli prioritert ved tildeling av kulturstøtte. 4 Kommunal støtte til frivillge organisasjoner eg eakeltper5eaer tildeles innen programområdene:. Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, private idrettsanlegg. Kunst- og kulturformidling. Grendehus 5 For å være berettiget støtte må de frivilige organisasjoners eg eai~eltper5eaer5 målsetting være:. at et hvert tiltak/arrangement i utgangspunktet er åpent for ALLE. å drive utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid eller ha tilsvarende kulturtiltak på sitt program i Fauske kommune (sesongbetont). å yte vederlagsfritt bidrag innenfor sine spesialområder på landets nasjonaldag 17. mai, f,eks, flaggheising, korpsspilling, 0,1.. Alle som mottar tilskudd skal skrive partnerskapsavtale med Fauske kommune hvor partene har et felles mål eller strategier for aktivitet før mottak av tilskuddet. Partnerskapsavtalen skal inneholde mål, ansvar og oppgavefordeling for et spesifikt tilbud/aktivitet. I utgangspunktet er det foreningens formål som er utgangspunkt for hvapartnerskapet innebærer, men skjer i dialog med kommunen og kommunens ulike behov,.å praktisere ordningen med ledsagerbevis. Det innebærer at funksjonshemmede med utstedt ledsagerbevis får ta med sin ledsager gratis på arrangement i regi av de som mottar kulturstøtte. Det gjelder også ved alle typer arrangement i kommunens bygg eller i bygg som mottar kulturstøtte,. å gi et spesielt tilbud til ungdommer som har Kulturkortet. være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, med eget organisasjonsnummer. l-aiie idrettslag som mottasiwdd fra Fauske kommuñeai ii sërifisert gjennom Norges..drettsf ujiun.!slandtidol2ing ordning_~m et ((rent idc...ts1ag!). Sertif5.i,!ig~P.P.i:er mqtøg~øknade.l Regionale/fylkesorganisasjoner kan innvilges tilskudd dersom midlene øremerkes virksomhet i Fauske kommune, og det ikke finnes lokallag her til å ivareta denne aktiviteten, I 6 Saksbehandling Ved søknad om tilskudd fra flere av støtteordningene må det fremmes separate søknader. Tilskudd er avhengig av de årlige kommunale budsjetter, og kan derfor ikke forventes å følge prisstigninger, eller på annen måte oppfattes som en fast inntektskilde noen har krav på. Tilskuddsrammen vedtas i kommunens budsjett hvert år av Kommunestyret, Driftsutvalget foretar tildeling av kommunal kulturstøtte, med unntak av støtteordning til kor og korps, Tildeling av kulturmidlene blir kunngjort i dagspressen, Retningslinjer og søknadsskjema blir lagt ut på kommunens hjemmeside: SØKNADSFRISTEN MÅ OVERHOLDES. idrett og friluftsliv, private Resultatenhetene Kultur (Kunst og kulturformidling, Grendehus) og Park/idrett (Fysisk aktivitet,

20 idrettsanlegg) saksbehandler de innkomne søknader, i h.h.t. vedtatte kulturpolitiske målsettinger og herværende retningslinjer. Dersom en organisasjon eller enkeltperson(er) mangler forutsetninger for støtte etter disse regler, vil støtten bli inndratt, Ved mislighold vil rettigheten til støtte bli inndratt for minst ett år, De konkrete saksbehandlingsrutiner er beskrevet under de ulike ordninger. TILSKUDDSTYPER 7 Kulturpris Fauske kommune kan årlig gi kommunens kulturpris. Kulturprisen tildeles personer, lag eller foreninger som har utført en særlig innsats for kulturlivet i kommunen. Prisen tildeles enkeltpersoner, eller foreninger som har sin klare tilknytning til kommunen. Pris-vinneren/vinnerne bør være bosatt i kommunen. Det innleveres forslag til kandidater som må være kulturkontoret i hende innenfor de frister som fastsettes. Forslaget skal være begrunnet, Kandidater skal vurderes innenfor det hele og utvidete kulturbegrep, Alle innbyggere i kommunen har rett til å komme med forslag til kandidater. Kulturprisen består aven pengesum, for tiden kr. 15,000,-, samt diplom. Kandidater som blir foreslått vil bli vurdert over en 3-årsperiode, Driftsutvalget, eller utvalg nedsatt av Driftsutvalget, i Fauske kommune avgjør hvem som skal få prisen, Leder av Driftsstyret står for prisoverekkelsen, 8 Kulturstipend Fauske kommune kan årlig gi tci kulturstipend, Stipendene kan søkes av personer som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor det utvidete kulturområdet, Den som søker kulturstipend skal foruten å gi opplysninger om vanlige personalia, opplyse om hvordan stipendet er tenkt brukt, og gjøre rede for vedkommendes plass i kulturlivet i kommunen. Kulturstipendene er på kr. 5000,- Søknad om kulturstipend kunngjøres i pressen, Søknadsfristen skal være en måned etter utlysning, Stipendene tildeles enkeltpersoner, Stipendiaten skal innen 4 uker etter at stipendet er brukt, gi en skriftlig rapport om hvordan stipendet er brukt. Stipendet må tas i bruk innen 12 måneder etter tildelingen, Det er Driftsutvalget, eller utvalg nedsatt av Driftsutvalget; i Fauske kommune som avgjør hvem som skal få stipend og deler ut stipend. 9 Grunntilskudd Støtte til generell drift av organisasjonens faste tiltak - kontinuerlig drift, Det stilles krav til egeninnsats i form av medlemskontingent e.l., Den må være i samsvar med omfanget og typen av aktiviteter organisasjonen driver. Støtten gis som en grunnstøtte til alle søkere som over tid driver tilskuddsberettget virksomhet i kommunen Jfr. 2-6 KOR/KORPS Fauske kommune legger om sin tilskuddsordning for korps og kor slik at den kommunale støtten til drift og dirigenttjeneste fordeles gjennom en tredelt fordelingsnøkkel al medlemstall b) grunnebeløp cl behov for dirigent. Det skilles om foreningen har barn og unge som målgruppe, der barn og unge skal være forfordelt. Beløpene er I IIBarne/skole korps livoksenkorps IIBarnekor livoksenkor I IBeiøp pr medlem IIO,~ IlDA I IGrunnbeiøp I ITilskudd til dirigent I Søknader om tilskudd skal leveres til kulturkontoret innen 1. Desember (foregående år) slik at tllsl(l:dd betales I:t i jani:ar. Det settes samme krav til søknadene som i dag med hensyn til regnskap, medlemslister og aktivitetsrapport. IOREn/FRILUFTSllV Klubb m/barn u/50 medlem Klubb m/barn o/50 medlem Voksen medlem Al Beløp pr medlem 150,- 100,- õ: Bl Grunnbeløp 3000,- 3000,- 1000,-

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING»

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» «STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» RAPPORT FRA ORGANISASJONSSTØTTEUTVALGET Innhold Oppstart... 3 Utvalgets mandat... 3 Avgrensninger... 4 Organisasjonsstøtteutvalgets arbeid... 4 Sammensetning... 4 Arbeidsmåte...

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 - SÆRSKILTE TILTAK - STIFTELSEN

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 - SÆRSKILTE TILTAK - STIFTELSEN SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 11/2857 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/684 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr. 031/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011 KMMUNALE

Detaljer