Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge"

Transkript

1 Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge 1 Innledning Disse vilkår ( Vilkårene ) gjelder for alle produkter, programvare og/eller tjenester som kjøpes av eller på vegne av kunden (den juridiske person som avtaler kjøp av produktene, programvaren og/eller tjenestene fra Dell) ( Kunden ) direkte fra Dell AS ( Dell ) kun til internt bruk og med utelukkelse av andre vilkår. Disse vilkår, sammen med Dells ordre- og servicedokumenter (som beskrevet nedenfor) utgjør en juridisk bindende avtale mellom Kunden og Dell vedrørende kjøp av produkter, programvare og tjenester ( Avtalen ). Disse dokumentene vil ha følgende prioritert rekkefølge: (1) Ordredokumentene; (2) Servicedokumentene og (3) disse vilkår. Dersom Kunden og Dell har inngått separat avtale som erstatter kjøp av produkter, programvare og tjenester, skal den avtalen gå foran disse vilkårene. Vilkårene som fremkommer på Dells hjemmeside skal gjelde for produkter, programvare og tjenester som er kjøpt for videresalg av Kunden. 2 Definisjoner Arbeidserklæring betyr gjensidig avtalt arbeidserklæring som beskriver spesielle ytelser og/eller levering som er avtalt mellom Kunden og Dell. Dell-merket Produkt betyr IT hardware, programvare og tilhørende produkter og tjenester merket med Dells logo eller som selges under Dell -merket og tilhørende komponenter, unntatt (1) produkter fra tredjemann og (2) eventuell deler eller komponenter som er tilsatt etter levering av produktene eller gjennom Dells spesialproduserte integrasjonstjeneste (CFI). Fortrolig informasjon betyr samlet informasjon om den avgivende part som ikke er allment kjent for publikum, for eksempel programvare, planlagte produkter, markeds- og salgsinformasjon, kunderegister, know-how eller forretningshemmeligheter som kan betegnes som fortrolig eller som, under omstendigheter som omfatter avgivelse av informasjon, burde bli behandlet som fortrolige. Immaterielle rettigheter betyr patenter, opphavsrett, databaserettigheter, etiske rettigheter, designrettigheter, registrert design, varemerke, servicemerke, domenenavn, metatags, bruksmønster, uregistrert design eller, dersom aktuelt, eventuell søknad om slik rettighet, eller andre industrielle eller immaterielle rettigheter som eksisterer hvor som helst rundt i verden og eventuelle immaterielle rettigheter innen know-how, dokumentasjon, og teknikker forbundet med Leveranse eller Materiale. Leveranse betyr materielle og immaterielle produkter, herunder rapporter, studier, case studies, tegninger, funn, håndbøker, prosedyrer og anbefalinger utarbeidet av Dell eller deres leverandører, lisenshavere som skal yte Tjenester. Materiale betyr alt innhold og andre elementer som er inkludert eller utgjør en del av Produktet, Tjenestene, Programvaren eller Leveransen, herunder tekst, grafikk, logo, knappeikoner, bilder, lydfiler, opplysninger, data, fotografier, grafer, videoer, skrifttype, musikk, lyder og programvare. Ordredokumenter betyr den pris- og/eller ordrebekreftelse og/eller faktura sendt fra Dell til Kunden som beskriver Produktene, Programvarene og Tjenestene som Kunden har kjøpt i henhold til Avtalen så vel som Pris, betalingsbestemmelser og andre vilkår. Priser betyr bruttopris som skal betales for Produktet, Programvaren og/eller Tjenesten og omfatter omkostninger som angitt i pkt Produkter betyr datahardware og tilhørende produkter levert av Dell i henhold til Avtalen. Programvare betyr all programvare, bibliotek, tilbehør, verktøy eller annen datamaskin eller programkode, i objekt- (binær) eller kildekodeformat, så vel som tilhørende dokumentasjon levert fra Dell til Kunden. Programvare omfatter programvare (1) levert av Dell og som er lokalt installert på Kundens hardware og/eller utstyr, eller (2) gjort tilgjengelig

2 av Dell og som Kunden har fått adgang til via internett eller via andre fjernløsning (f.eks. hjemmesider, portaler eller sky-baserte løsninger). Tjenester betyr de tjenester som ytes av Dell og som beskrives i eventuelt Tjenestedokument. Tjenestebeskrivelse betyr beskrivelse av tjenester som angitt på Tjenestedokumenter betyr Tjenestebeskrivelser som er tilgjengelig på Arbeidserklæringer eller eventuelle andre gjensidig avtaledokumenter som beskriver Tjenestene, Programvaren eller Leveransen. Tredjemannsprodukter betyr alle produkter, programvare og tjenester som ikke bærer Dell-merket, og som ikke er Dell-merkede Produkter. 3 Ordre, priser og betaling 3.1 Alle pristilbud utstedt av Dell skal gjelde i 15 dager dersom ikke annet er angitt i pristilbudet. 3.2 Priser på Produkter, Programvare og Tjenester angis i Ordredokumentene eller Tjenestedokumentene utstedt av Dell. Dersom levering skjer i avdrag eller faser kan Dell ha behov for å endre Prisene for Produkter, Programvare og Tjenester på grunn av kursendringer, skatter, avgifter, frakt, pålegg eller kjøpskostnader. Pristilbud gitt av Dell skal være uten mva. eller andre skatter, pålegg og fraktkostnader dersom ikke annet uttrykkelig er angitt i pristilbudet. Disse omkostningene skal betales av Kunden i tillegg til tilbudspris og kan angis separat på Ordredokumentet. 3.3 Dell må ha mottatt betaling for Produkter, Programvare og Tjenester før Dell sender Produktene fra seg eller leverer Programvare eller Tjenester til Kunden eller, dersom dette er skriftlig avtalt, innen den tidsfrist som er angitt i Ordredokumentene, eller dersom dette ikke er angitt, innen 30 dager fra fakturadato. Betaling skal skje til den konto som Dell har angitt (og som kan endres fra tid til annen). Betalingstidspunkt skal ha avgjørende betydning. Dell skal ha rett til å foreta kredittvurdering av Kunden. Dell har rett til å kreve forsinkelsesrente på forfalt betaling med 2 % pr måned beregnet daglig (både før og etter dom) inntil faktisk betaling har funnet sted i sin helhet. Dersom skyldig beløp fra Kunden til Dell i henhold til avtale ikke er betalt ved forfall, så har Dell (uten at dette har negativ innvirkning på andre rettigheter eller rettsmidler som er tilgjengelig for Dell) rett til å kansellere eller utsette oppfyllelsen av Avtalen eller eventuell ordre, herunder utsettelse av levering av Produktene, Programvaren og/eller Tjenesteytelser inntil det har blitt etablert betalings- eller kredittordning som Dell finner tilfredsstillende. 3.4 Betalinger fra eller som skal betales av Kunden til Dell i henhold til denne Avtale skal være uten restriksjoner eller vilkår og skal være uten fradrag eller trekk (med mindre dette er påkrevet ved lov) for annet beløp, ved motregning eller på annen måte. 4 Endringer i Produkter, Programvare eller Tjenester Endringer i Produkter, Programvare eller Tjenester kan forekomme etter at Kunden har foretatt bestilling, men før Dell sender ut Produktet eller Programvaren eller utfører Tjenesten, og Produktet, Programvaren eller Tjenesten som Kunden mottar kan vise små variasjoner fra det Produktet, den Programvaren eller den Tjenesten som Kunden bestiller, men vil tilfredsstille eller overstige alle materielle funksjonaliteter og ytelser ved Produktet, Programvaren eller Tjenesten som ble bestilt i utgangspunktet. 5 Produkter 5.1 Dell skal levere Produkter til Kundens adresse slik det fremgår av Ordredokumentene. Leveringsdato er ikke bindende og tid for levering skal ikke være av avgjørende betydning. Dersom det ikke er angitt noen leveringsdato, vil levering skje innen rimelig tid. Dellevering av Produkter kan finne sted. 5.2 Kunden eller dennes representant bærer risikoen for Produktene fra leveringsdatoen. Dell har eiendomsrett til Produktene frem til Dell har mottatt fullstendig betaling for Produktene fra Kunden. Inntil Dell har mottatt full betaling, vil Kunden (1) ha Produktene i forvaring på vegne av Dell, (2) lagre Produktene (uten kostnad for Dell) separat fra Kundens eller tredjemanns varer og på en slik måte at de er lett gjenkjennelige som Dells eiendom, (3) ikke ødelegge, skjemme eller skjule identitetsmerker eller 2

3 innpakning på eller som gjelder Produktene, (4) holde Produktene i forsvarlig stand og forsikre dem på Dells vegne for Produktenes fulle pris mot enhver risiko og på en måte som er tilfredsstillende for Dell. Kunden skal på anmodning fremlegge forsikringspolisen for Dell. Kunden gir Dell, deres agenter og ansatte en ugjenkallelig rett til når som helst og uten restriksjoner og uten forhåndsvarsel å få adgang til området hvor Produktene er eller vil bli oppbevart for å inspisere dem, eller dersom Kundens rett til å besitte Produktene har opphørt, til å hente dem. Dell har rett til å fastholde tiltak overfor Kunden tilsvarende Produktenes pris uansett om eiendomsretten til Produktet ikke har gått over på Kunden. 5.3 Kunden skal inspisere Produktene for å avdekke eventuelle mangler, feil eller skader på Produktene eller innpakningen, og varsle Dell dersom det skulle være slike som ville være åpenbare ved rimelig ettersyn og testing av Produktene innen 7 dager etter levering av Produktene. Dersom feil eller mangel ikke er så åpenbare innen 7 dager etter levering, skal Kunden varsle Dell skriftlig om eventuelle feil eller mangler ved Produktene innen rimelig tid. Dersom Kunden ikke imøtekommer varslingsbestemmelsene i dette punkt, har ikke Kunden rett til å avslå Produktet; Dell har ikke noe ansvar for slike feil eller mangler, og Kunden er forpliktet til å betale for Produktene som om de hadde vært levert i henhold til Avtalen. Dell skal etter eget skjønn reparere eller erstatte Produkter som er avslått i henhold til dette punkt. 5.4 Dersom Kunden av en eller annen grunn, uten lovmessig berettigelse, ikke godtar levering av noen av Produktene når de er klar for levering, eller dersom Dell ikke kan levere Produktene i tide fordi Kunden ikke har gitt tilstrekkelige instrukser, dokumenter, tillatelser eller fullmakter, så vil Produktene anses levert, og risikoen gått over på Kunden (herunder tap eller skade som skyldes uaktsomhet fra Dells side) og Dell kan: Oppbevare Produktene frem til faktisk levering og Kunden skal holdes ansvarlig for alle tilknyttede kostnader og utgifter (uten begrensning for oppbevaring og forsikring); eller Selge Produktene til best mulig pris og (etter fradrag for eventuelle lagrings- og salgsutgifter) kreve Kunden dersom inntekt ved salg er lavere enn Prisen for Produktene. 6 Tjenester, Programvare som Dell har levert i forbindelse med levering av Tjenester og Leveranser 6.1 Dell skal levere Tjenester, Programvare eller Leveranser til Kunden i henhold til Tjenestedokumentene. Dell kan, dersom de velger det, foreslå fornyelse av Tjenesten og Programvare-lisensen ved å sende Kunden ny faktura eller, i henhold til forhåndsvarsel, fortsette å yte Tjenestene eller gjøre Programvaren tilgjengelig for Kunden. Kunden anses å ha godtatt slik fornyelse av Tjenesten og Programvare-lisensen ved betaling av fakturaen ved forfall eller ved å fortsette å bestille Tjenester eller å benytte Programvaren. 6.2 Alle Immaterielle Rettigheter inkludert i Materiale og Leveranser tilhører kun Dell, deres leverandører eller deres lisensgivere dersom ikke annet er uttrykkelig angitt i Avtalen. 6.3 Forutsatt full betaling for gjeldende Tjenester, gir Dell Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og avgiftsfri rett til å bruke Materialene og Leveransen kun: (1) i det eller de land hvor Dell leverer Tjenestene, (2) til internt bruk, og (3) i det omfang det er nødvendig for Kunden å nyte fordelen av Tjenestene som angitt i gjeldende Tjenestedokumenter. 6.4 Dell kan kansellere eller utsette levering av Tjenester eller Kundens adgang eller brukeradgang til Programvaren gitt av Dell i forbindelse med levering av Tjenester når Dell er anmodet om å gjøre det: (1) i henhold til lov, (2) ved påkrav fra kompetent domstol, eller (3) når Dell har rimelig grunn til å tro at Kunden (eller Kundens brukere) er involvert i straffbar handling i forbindelse med Avtalen. 6.5 Dell kan ha behov for å utføre planlagte eller ikke planlagte utbedringer eller vedlikehold eller fjernutbedringer eller oppgradinger av Programvaren som er levert av Dell i forbindelse med utførelse av Tjenester og som er installert på Kundens datasystem(er) ( Vedlikehold ), og som midlertidig kan forringe kvaliteten på ytelsen eller resultere i delvis eller hel driftsstans i Programvaren. Enhver forringelse eller avbrytelse av Programvaren eller Tjenesten i forbindelse med Vedlikeholdet gir ikke grunnlag for refusjon eller kreditt for noe beløp som Kunden har betalt. 6.6 Kunden er innforstått med at driften og tilgjengeligheten på systemet som benyttes for å gå inn på og bruke Programvaren levert av Dell i forbindelse med Tjenesten (herunder telefon, datanettverk og internett) eller for overføring av informasjon, kan være uforutsigbar og kan innimellom forstyrre eller hindre tilgang til, bruk eller drift av Programvaren. Dell er ikke ansvarlig for slike forstyrrelser eller hindringer i Kundens adgang til, bruk eller drift av Programvaren. 6.7 Ved utføring av Tjenestene eller i forbindelse med Kundens bruk av Programvaren levert av Dell, kan Dell ha behov for å få, motta eller innhente data eller informasjon, herunder system-spesifikke data (samlet kalt Data ). Kunden gir Dell en ikke eksklusiv og verdensomfattende, avgiftsfri, evig og ugjenkallelig lisens til: 3

4 6.7.1 å bruke, samle, distribuere, vise, lagre, prosessere eller opprette avledede arbeider av Dataene kun for det formål som er beskrevet i pkt 6.7; en lisens til å forene Dataene med andre data til anonym bruk i forbindelse med Dells markedsførings- og salgsaktivitet; og en rett til å kopiere og vedlikeholde slike Data på Dells servere (eller leverandørers servere) i den periode denne Avtale gjelder. 6.8 Kunden innestår for og garanterer at han har fått alle nødvendige rettigheter, tillatelser og godkjennelser til å bruke og overføre Data i og utenfor det land hvor Kunden befinner seg i forbindelse med Dells utføring av Tjenestene eller Kundens bruk av Programvaren. 7 Tjenester 7.1 Der de kjøpte Tjenester består av reparasjon av Dell-merkede Produkter, skal Tjenestene utgjøre de reparasjonstjenester som er nødvendige for å fikse feil i materiale eller konstruksjon av ethvert Produkt som dekkes av denne Avtalen. Forebyggende vedlikehold omfattes ikke og Dell er ikke ansvarlig for reparasjon på Dell-merkede Produkter som skyldes problemer i Programvaren eller Produkter levert av tredjemann til Kunden. Dersom ikke annet er uttrykkelig angitt i Tjenestedokumentet, omfatter Tjenesten ikke reparasjon av Produkter eller Produkt-komponenter som har blitt ødelagt på grunn av: (1) arbeid utført av andre enn Dell eller deres representant, (2) uhell, feilaktig anvendelse eller misbruk av Produktet eller Produktkomponenter (herunder, men ikke begrenset til, bruk av feil nettspenning eller sikringer, bruk av inkompatible innretninger eller tilbehør, uriktig eller utilstrekkelig ventilasjon, eller unnlatelse av å følge bruksanvisning) av andre enn Dell eller deres representant; (3) flytting av Produkter fra ett geografisk område eller virksomhet til et annet; eller (4) naturkatastrofer, herunder men ikke begrenset til lynnedslag, oversvømmelser, tornadoer, jordskjelv eller storm. Deler som benyttes til reparasjon eller service på Produkter kan være nye, nesten nye eller satt i stand. 7.2 Kunden gir Dell fullmakt til å bruke eller gi tilgang til Produkter levert av tredjemann til Kunden, dersom nødvendig, eller på anmodning fra Kunden ved Dells utførelse av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til kopiering, lagring og reinstallering av backup-system eller data. Kunden skal beskytte, erstatte og holde Dell skadesløs for eventuelle krav fra tredjemann eller handling som oppstår på grunn av Kundens unnlatelse av å skaffe slik fullmakt (herunder men ikke begrenset til innhenting av nødvendige lisenser, Immaterielle Rettigheter eller eventuelt andre tillatelser, myndighetspålagte sertifikater eller godkjennelser forbundet med teknologi, programvare eller andre komponenter). 8 Programvare 8.1 Programvare er underlagt separat programvarelisens som følger programmets media- og produktveiledning, håndbok eller annen dokumentasjon som fremlegges for Kunden ved installering eller bruk av Programvaren. 8.2 Dersom lisensbestemmelser ikke følger Programvaren, gir Dell Kunden en ikke-eksklusiv rett til å gå inn på eller bruke Programvaren som er levert av Dell. Programvare som er levert eller gjort tilgjengelig for Kunden av Dell i forbindelse med Tjenesteytelsen skal kun benyttes ved gjennomføring av Tjenesten og kun slik at Kunden kan nyte fordelen av Tjenesten. 8.3 For Programvare levert av Dell i forbindelse med levering av Tjenesten, gjelder følgende: Kunden kan ikke: (1) kopiere (lagre for å lage backup), tilpasse, lisensiere, selge, overlate, sublisensiere eller på annen måte overføre eller behefte Programvaren; (2) benytte Programvaren i et managed services - program; eller (3) benytte Programvaren utover det tillatte antall lisenser for samtidige bruker, steder eller andre kriterier som angitt i gjeldende Tjenestedokument Kunden er hindret fra (1) å forsøke å bruke eller gi uberettiget tilgang til Dell eller tredjemanns nettverk eller utstyr; (2) å forsøke å sondere, skanne eller teste ut sårbarheten ved Programvaren eller et system, konto eller nettverk hos Dell eller deres kunder og leverandører; (3) å gripe inn eller forsøke å gripe inn i service til annen bruker, host eller nettverk; (4) å overføre spontane gruppe eller kommersielle meldinger; (5) å begrense, umuliggjøre eller på annen måte gripe inn i en annen persons mulighet uansett hensikt, formål eller kunnskap til 4

5 å kunne benytte Programvaren (unntatt verktøy med sikkerhetsfunksjoner); eller (6) å begrense, umuliggjøre eller på annen måte avbryte eller medvirke til degradering av utstyr som Dell bruker (eller noen av Dells leverandører) i forbindelse med leveringen av Tjenesteytelsen. 8.4 Kunden gir Dell, eller agent utpekt av Dell, rett til å utføre revisjon av Programvaren i løpet av vanlig arbeidstid. Kunden aksepter å samarbeid med Dell ved slik revisjon og til å gi nødvendig tilgang til alle registre forbundet med bruk av Programvaren. Revisjonen er begrenset til verifisering av Kundens overholdelse av brukervilkårene for slik Programvare i henhold til denne Avtale. 9 Produsentens garanti 9.1 I henhold til punkt 9.3 garanter Dell at Dell-merkede Produkter: (1) skal være i overensstemmelse med produktspesifikasjonen og (2) skal være fri for materielle feil i en periode på 12 måneder fra fakturadato ( Garantiperioden ), og (3) at Dell-merkede reservedeler skal være feilfrie i 90 dager fra levering eller resten av Garantiperioden, dersom den er lenger. Utførelse av ett av valgene under punkt 9.3 nedenfor utgjør full oppfyllelse av Dells forpliktelser i forbindelse med de garantier som er gitt i punkt Alle garantier, betingelser og andre vilkår i henhold til gjeldende regler, herunder men ikke begrenset til den 2-årige reklamasjonsrett etter kjøpsloven utelukkes så langt det er tillatt ved denne Aftale. 9.3 Dell skal etter eget skjønn reparere eller erstatte Dell-merkede Produkter som ikke er i samsvar med garantien fremsatt i punkt 9.1, forutsatt at Dell er varslet om den påståtte mangelen innen 7 dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget feilen og under enhver omstendighet innenfor Garantiperioden. Dersom Dell velger å erstatte et Dell-merket Produkt eller deler av dette i samsvar med garantien fremsatt i punkt 9.1, skal Dell levere erstatningsprodukt eller delene til Kunden for Dells regning til den adressen hvor det Dell-merkede Produkt ble levert og eiendomsrett til det mangelfulle Produktet eller deler som erstattes skal (dersom det var overdratt til Kunden) overføres til Dell. Kunden skal gjøre de nødvendige tiltak for levering til Dell av det mangelfulle Produktet som skal erstattes og Dell skal ha rett til å kreve Kunden dersom slikt mangelfullt Produkt eller del ikke returneres ved forespørsel. 9.4 Dell garanterer: (1) at Tjenesten eller Leveransen skal være i overensstemmelse med Tjenestedokumentene og (2) at Tjenesten skal utføres med nødvendig omhu og dyktighet i løpet av gjeldende Tjeneste-periode. 9.5 Dell garanterer at Dell-merket Programvare levert av Dell i en periode på 90 dager fra dato for levering skal fungere på alle materielle måter i henhold til relevant fremlagt spesifikasjon, forutsatt at: (1) Kunden varsler Dell om eventuelle feil og mangler ved Programvaren innen 14 dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen, eller (2) Kunden skaffer Dell dokumenterte eksempler på slike feil eller mangler. Dell gir ingen forsikring eller garanti for at Programvaren er fri for små feil. Dells eneste ansvar i henhold til garantien som gis i punkt 9.5 og Kundens eneste rettsmiddel skal være utbedringen av eventuelle feil på Dell-merkede Programvarer slik at den materielt fungerer godt og i henhold til relevant spesifikasjon. 9.6 Dell er ikke ansvarlig i henhold til garantien gitt i dette punkt 9 når det gjelder: Eventuelle feil som oppstår på grunn av slit og elde, forsettlig skade, uaktsomhet, unormale arbeidsforhold, manglende oppfølging av Dells instrukser (muntlig eller skriftlig), feilaktig anvendelse eller endringer, modifikasjoner, tilpasninger eller rettelser i produktet og/eller Programvaren uten godkjennelse fra Dell; Produkter og/eller Programvare som Kunden ikke har betalt ved forfall inntil betaling skjer; For eventuelle Produkter, Programvare, Leveranse deler, materiell eller utstyr som ikke er tilvirket eller produsert av Dell, hvoretter Kunden kun har rett til fordel av slik garanti som gis av tilvirkeren eller Dells leverandør i den grad de kan anvises av Dell til Kunden; Eventuell Programvare, Leveranse eller Produkt tilvirket, produsert eller skaffet av Dell i henhold til Avtalen og i samsvar med design, spesifikasjon, instruks eller anbefaling gitt til Dell av Kunden; Alle typer feil, skader og slitasje som spesifikt er unntatt fra Dell ved skriftlig varsel; og/eller Dersom Kunden gjør ytterligere bruk av Produktet og/eller Programvaren etter at varsel er gitt som angitt punkt Dell garanterer ikke for at Produktet, Programvaren, Leveransen eller Tjenesten vil fungere: (1) sammen med konfigurasjoner som ikke er levert av Dell eller (2) yte spesifikt resultat selv om konfigurasjonen eller resultatet har blitt diskutert med Dell. 5

6 10 Ansvar 10.1 Ingen av partene kan unntas ansvar eller ha begrenset ansvar overfor den annen part i tilfelle: (1) død eller personlig skade på grunn av uaktsomhet, (2) bedrageri eller (3) bedragerske opplysninger eller (4) andre forpliktelser som i henhold til lov ikke kan utelukkes Ingen av partene er ansvarlig for Indirekte eller følgestap eller skader; Tapt fortjeneste, inntekt eller omsetning; Kundens tapte bruk av system(er) eller nettverk; Tapt goodwill eller omdømme; Tap av, forfalskning av eller ødelagte data eller programvare; eller Gjenvinning av data eller programmer Bortsett fra ansvar i henhold til punkt 10.1 skal Dells fulle og hele ansvar overfor Kunden i henhold til Avtalen, uansett om det gjelder uaktsomhet eller avtalebrudd eller på annen måte, ikke overstige 125% av den pris Kunden skal betale for Produktene, Programvaren, Leveranse og/eller Tjenestene i henhold til Avtalen. 11 Høyrisikovirksomhet Kunden er innforstått med at Produktene, Programvaren, Leveransen og Tjenestene ikke utformet eller tenkt til bruk i risikofylte områder som krever sikkerhetsanordning, herunder men ikke begrenset til, ved drift i kjernefysisk virksomhet, luftfart eller kommunikasjonssystemer, luftfartskontroll, våpensystemer, hjerte-lungemaskin eller andre innretninger hvor eventuell feil i Produkter, Programvare, Leveranse eller Tjenester direkte kan medføre død, personskade eller alvorlig fysisk skade eller skade på eiendom ( Høyrisikovirksomhet ). Dell frasier seg uttrykkelig alle uttrykkelige eller implisitte funksjonsgarantier i relasjon til Høyrisikovirksomhet. 12 Taushetsplikt Hver av partene har taushetsplikt om opplysninger de mottar fra den annen part på samme måte som de ville behandle egne konfidensielle opplysninger, men ikke uten rimelig grad av skjønn. 13 Skadesløsholdelse 13.1 Dell skal forsvare og holde Kunden skadesløs for eventuell tredjemanns krav eller handling hvor Dellmerkede Produkter, Programvare, Leveranser eller Tjenester som er utarbeidet og produsert av Dell og levert i henhold til Avtalen bryter eller misbruker tredjemanns Immaterielle Rettigheter som gjelder i det land hvor Dell leverer og hvor Kunden har fullmakt til å motta slike Produkter, Programvare eller Tjenester ( Krav ). Dersom Dell mottar melding om et Krav som etter Dells rimelige skjønn kan resultere i en ugunstig avgjørelse, så skal Dell etter eget valg: (1) innhente rett for Kunden til å fortsette å bruke disse Produktene, Leveransen eller Programvaren eller tillate at Dell fortsetter utføre Tjenester; (2) modifisere slike Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester slik at de ikke krenker slike tredjemannsrettigheter; (3) erstatte slike Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester med tilsvarende som ikke krenker tredjemannsrettighetene; eller (4) refundere eventuelt forhåndsbetalte gebyrer for den påståtte krenkende Tjenesten som ikke er utført eller innvilge en rimelig avskrevet eller proratarisk refusjon for påståtte krenkende Produkter, Leveranser eller Programvare Uansett hva som fremgår av punkt 13.1 så har Dell ingen forpliktelse i henhold til punkt 13.1 for eventuelle Krav som oppstår på grunn av: (1) modifikasjoner i Dell-merkede Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester som ikke var utført av eller på vegne av Dell; (2) kombinasjon av, drift eller bruk av slike Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester sammen med det Tredjemannsprodukter, Programvare eller Tjenester (en kombinasjon som medfører den påståtte krenkelsen); eller (3) Dells overholdelse av Kundens 6

7 skriftlig spesifikasjoner eller instrukser, herunder innlemmelse av eventuell programvare eller annet materiell eller prosesser som er skaffet eller krevet av Kunden Punkt 13.1 og 13.2 fastsetter Kundens eneste rettsmiddel for eventuelle Krav Kunden skal forsvare og holde Dell skadesløs overfor eventuell tredjemannskrav eller handling som oppstår på grunn av (1) Kundens unnlatelse av å innhente nødvendige lisenser, Immaterielle Rettigheter eller andre tillatelser, myndighetspålagte sertifikater eller godkjennelser forbundet med teknologi eller data fremskaffet av Kunden; eller (2) forbundet med programvare eller andre komponenter som Kunden har spesifisert eller krevet installert som del av Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten; (3) Kundens brudd på Dells eiendomsrett som angitt i denne Avtale; eller (4) eventuell unøyaktig fremstilling med hensyn til om det foreligger en eksportlisens; eller (5) eventuelle anklager mot Dell på grunn av Kundens brudd eller påstått brudd på gjeldende eksportregler, forskrifter eller ordre. 14 Opphør 14.1 Hver av partene kan (uten at dette har negativ innvirkning på andre rettigheter eller rettsmidler som vedkommende har mot den annen part) si opp Avtalen skriftlig og umiddelbart dersom den annen part: Begår et vesentlig brudd på Avtalen og unnlater å godtgjøre slikt brudd innen 30 dager etter skriftlig varsel; eller Opphører, eller truer med å opphøre, med sin forretningsvirksomhet eller blir insolvent Dell kan si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved skriftlig varsel dersom Kunden: Unnlater å betale uomtvistet beløp som han er skyldig Dell i henhold til Avtalen; Kunden bryter eller Dell har rimelig grunn til å anta at Kunden har brutt eksportkontrollreglene; Kunden bryter eventuelle forpliktelser relatert til Immaterielle Rettigheter, garantier og erstatninger som fremgår av Avtalen Ved opphør av Avtalen skal partenes forpliktelser i forbindelse med Produktene, Tjenesten og/eller Programvaren i henhold til Ordredokumentene i henhold til Avtalen automatisk opphøre unntatt søksmålsrett som oppstår før opphør Følgende punkter vil gjelde også etter opphør av Avtalen og vil fortsatt være bindende for partene, deres etterkommere og oppdragstakere: 1 (Innledning); 2 (Forklaringer); 3.3 (Betaling); 5 (Produkter); 6 (Tjeneste, Programvare & Leveranser); 7 (Tjenester); 9 (Garantier); 10 (Ansvar); 11 (Høyrisikofrasigelse); 12 (Taushetsplikt); 14 (Opphør); 15 (Force majeure); 16 (Oppfyllelse av eksportkrav); 17 (Datafortrolighet); 18 (WEEE oppfyllelse); og 19 (Annet). 15 Force majeure Ingen av partene skal være ansvarlig overfor den annen part i tilfelle av manglende evne til å oppfylle sine forpliktelser (unntatt betalingsforpliktelser) i henhold til denne Avtale i perioder hvor slik ytelse blir forsinket på grunn av hendelser som er utenfor partenes kontroll, herunder men ikke begrenset til brann, oversvømmelser, handelsforbud, streik, opprør eller eventuelle statskupp ( Force Majeure hendelse ), forutsatt at den part som blir forsinket umiddelbart skriftlig meddeler den annen part om slik hendelse. Den forsinkede part skal fritas for levering så lenge Force Majeure-hendelsen varer, men dersom Force Majeurehendelsen varer mer enn 30 dager kan den annen part umiddelbart si opp Avtalen, helt eller delvis, ved å sende skriftlig melding til den forsinkede part. 16 Eksportsamtykke 16.1 Kunden godtar at Produktene, Leveransen, Programvaren og Tjenestene i henhold til denne Avtale (som kan omfatte teknologi og kryptering): (1) er underlagt amerikansk så vel som europeisk toll- og eksportkontrollregler, (2) kan gjøres og utøves i land utenfor USA og Europa, eller utenfor landegrensene i det land hvor Kunden eller Kundens produkter befinner seg, og (3) kan også være underlagt de toll- og eksportregler i det land hvor Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenestene ytes eller mottas. I henhold til disse regler kan Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten omfattet av denne 7

8 Avtale, ikke selges, leies ut eller på annen måte overføres til begrensede sluttbrukere eller begrensede land. I tillegg kan Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten ikke selges, leies ut eller på annen måte overføres til, benyttes av sluttbruker som deltar i virksomhet forbundet med masseødeleggelsesvåpen, herunder, men ikke nødvendigvis begrenset til, design, utvikling, produksjon og bruk av kjernefysiske materialer, kjernefysiske innretninger eller kjernefysiske våpen, missiler eller støtte av missilprosjekter, kjemiske eller biologiske våpen. Kunden aksepterer å følge disse lover og forskrifter Kunden innestår for at eventuell programvare som de har skaffet og som er brukt som en del av Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten ikke inneholder noen kryptering eller, i den grad de inneholder kryptering, at Programvaren er godkjent for eksport uten lisens. Dersom Kunden ikke kan innestå for det forannevnte, aksepterer Kunden å gi Dell de nødvendige opplysninger for at Dell skal kunne oppnå eksportlisens fra de amerikanske myndigheter eller andre gjeldende nasjonale myndigheter og å gi Dell den bistand som kreves for å oppnå dette. Uansett foranstående så har Kunden eneansvar for å innhente nødvendige lisenser vedrørende eksport av programvaren. Dell kan også kreve eksportgodkjennelse for programvaren fra Kunden Dells ordrebekreftelse for Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester er betinget av utstedelse av eksportlisens som kreves av amerikanske myndigheter eller andre gjeldende nasjonale myndigheter. Dell er ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering av Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten på grunn av Kundens unnlatelse av å innhente slik lisens eller å skaffe slik godkjennelse Kunden aksepterer å forsvare og holde Dell skadesløs for eventuell tredjemanns krav eller saksanlegg på grunn av Kundens brudd eller påståtte brudd på gjeldende eksportregler. 17 Personvern I dette punkt 17 skal uttrykkene dataansvarlig, databehandler, personlige opplysninger og behandling innebære det som er beskrevet i EU direktiv 95/46/EC om personvern med hensyn til behandling av personlige opplysninger og om fri flyt av slike opplysninger ( Direktivet ) slik denne lyder til enhver tid I den grad Kunden og Dell er dataansvarlige for eventuelle personlige opplysninger som behandles i forbindelse med denne Avtale, skal hver av partene etterkomme de bestemmelser og forpliktelser som Direktivet pålegger, i den grad det er påkrevet i den enkelte parts lovgivning. Som dataansvarlig bekrefter Kunden at de har innhentet alle nødvendige fullmakter for lovlig behandling før overføringen av personlige opplysninger til Dell I den grad Dell behandler personlige opplysninger på vegne av Kunden i henhold til denne Avtale, skal Dell påse at nødvendig sikring er på plass for å verne om personopplysningene. Dell skal bruke nødvendige ressurser på å bistå Kunden i å imøtekomme disse forpliktelsene som dataansvarlig, å besvare forespørsler om tilgang til Kundens register fra de personer som opplysningene gjelder, i henhold til Kundens betaling av Dells rimelige krav for den tid Dells personale bruker på å gjøre dette Kunden gir Dell fullmakt til å innhente, bruke, lagre og overføre de personopplysninger som Kunden gir til Dell for å oppfylle Dells forpliktelser i henhold til denne Avtale og for eventuelle tilleggsformål som angis i henhold til Avtalen Dell kan i daglig forretningsvirksomhet overføre personlige opplysninger gjennom sine konsernsystemer verden over, til andre selskaper, agenter eller underleverandører i samme konsern, eller til andre relevante forretningsforbindelser som kan ha tilfeldig tilgang til personlige opplysninger. Ved slik overføring skal Dell påse at det er tilstrekkelig beskyttelse for å verne om de personlige opplysninger som overføres i henhold til denne Avtale Dell er ikke ansvarlig for eventuelle krav fra Kunden eller den registrerte som oppstår fra eventuell handling eller utelatelse av Dell i den grad denne handlingen eller utelatelsen inntrådte ved Dells oppfyllelse av Kundens instrukser. 18 WEEE oppfyllelse Dell påtar seg ansvar for oppfyllelse av EU direktiv 2002/96/EC om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall), herunder, men ikke begrenset til, rapportering av utstyr levert til markedet, betaling av ØKO-gebyrer til riktig myndighet når dette kreves og mottakelse av returprodukter på oppsamlingssteder 8

9 fremskaffet av Dell i henhold til direktivet og slik det er omdannet til lokal lovgivning. Produkter deponert på returpunkter vil bli gjenvunnet av Dell i henhold til direktivet. Kunden er ansvarlig for retur av produktene for egen regning til Dells angitte returpunkt i henhold til Dells gjenvinningsprogram i samsvar med direktivet 19 Annet 19.1 Meddelelser gitt i henhold til Avtalen skal være skriftlige og skal tre i kraft når den er levert til den annen parts rettmessige juridiske representant på den adressen som er angitt på Dells faktura Ingen av partene kan tildele eller overføre denne Avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra den annen part, unntatt når: (1) godkjennelse ikke kreves av Dell for tildeling til tilknyttede selskaper og (2) Dell kan subkontrahere sine forpliktelser i henhold til Avtalen, men skal fortsatt være ansvarlig overfor Kunden for slike forpliktelser Denne Avtalen utgjør en fullstendig avtale mellom partene og hver av partene godkjenner at ved å inngå denne Avtalen har de ikke vært avhengig av, og har ingen rettigheter eller rettsmiddel med hensyn til eventuell erklæring, fremstilling, forsikring eller garanti (enten dette er gjort uaktsomt eller i god tro) annet enn det som uttrykkelig fremgår av denne Avtale. Intet i Avtalen skal begrense eller utelukke eventuelt ansvar for bedrageri eller bedragerske opplysninger Eventuelle endringer i Avtalen eller i fremsatt ordre i henhold til Avtalen vil ikke være gyldig eller bindende hvis de ikke er skriftlige og godkjent av partene. Dersom en bestemmelse i Avtalen skulle vise seg å være ugyldig eller ugjennomførbar, vil bestemmelsen bli strøket eller endret dersom dette er nødvendig for å være lovmessig korrekt, og resten av Avtalen vil gjelde fullt ut En parts kravsfrafall ved avtalebrudd eller forsinkelse med å utøve en rettighet i henhold til Avtalen skal ikke utgjøre et kravsfrafall for eventuelt etterfølgende brudd på Avtalen Avtalen og eventuelle ikke-kontraktsmessige forpliktelser skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett og hver av partene vedtar herved de norske domstoler, herunder Oslo tingrett som eksklusivt verneting for slike søksmål Wien-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer skal ikke gjelde for denne Avtale. 9

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004)

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004) Alminnelige vilkår ved anskaffelser Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Bl 5002 (revidert des 2004) 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Helse Stavanger HFs alminnelige

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser KONKURRANSEGRUNNLAG 1018/12 VEDLEGG 3 DEN NORSKE KIRKE Alminnelige vilkår ved anskaffelser Den Norske Kirke Sandnes Kirkelig Fellesråd 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Det inneholder Sandnes Kirkelige

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. IKM-I-K-01N Standard innkjøpsbetingelser IKM Gruppen Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. SaaS-avtale Bilag 1 Omforenet spesifikasjon

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Definisjoner Aksept Avtalen Kunden Kundespesifikke Prosjekter Konfidensiell Informasjon Leveranse Opphavsrettigheter Skatt Syndikerte Prosjekter Tilbud Tjeneste

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden.

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden. 1. Generelt a. Avtalens gyldighet Denne bruksrettsavtalen gjelder mellom Kommunalbanken (heretter KBN), og bruker av KBN Finans (heretter Kunden). Gjennom innlogging i KBN Finans aksepterer Kunden denne

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 1 Generelt 1.1 Med mindre annet er avtalt, er følgende generelle betingelser og vilkår for levering som er kunngjort for Kjøper,

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold Denne avtale om Tjenester unntatt vedlikehold (Avtalen) regulerer transaksjoner der Kunden bestiller tjenester fra International Business Machines AS ( IBM ). 1. Definisjoner Konsern er en juridisk enhet,

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG.. FOR PROSJEKTET: UTREDNING LUFTSPORT Samferdselsdepartementets referanse: 09/1744 AVTALE OM UTREDNINGSOPPDRAG MELLOM: (heretter kalt Oppdragstaker) og Samferdselsdepartementet

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Sør-Norge Aluminium AS

Sør-Norge Aluminium AS 1 - Innkjøpsbetingelser Emne Spesifikasjon 1.1 Alminnelige innkjøpsbetingelser Utgiver enhet MAT Dato: 21.08.2015 av Knut Årthun Utarbeidet MAT av Knut Årthun Dokument nr.: 1.1 Rev.nr. 3.7 Gjelder fra:

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer