Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge"

Transkript

1 Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge 1 Innledning Disse vilkår ( Vilkårene ) gjelder for alle produkter, programvare og/eller tjenester som kjøpes av eller på vegne av kunden (den juridiske person som avtaler kjøp av produktene, programvaren og/eller tjenestene fra Dell) ( Kunden ) direkte fra Dell AS ( Dell ) kun til internt bruk og med utelukkelse av andre vilkår. Disse vilkår, sammen med Dells ordre- og servicedokumenter (som beskrevet nedenfor) utgjør en juridisk bindende avtale mellom Kunden og Dell vedrørende kjøp av produkter, programvare og tjenester ( Avtalen ). Disse dokumentene vil ha følgende prioritert rekkefølge: (1) Ordredokumentene; (2) Servicedokumentene og (3) disse vilkår. Dersom Kunden og Dell har inngått separat avtale som erstatter kjøp av produkter, programvare og tjenester, skal den avtalen gå foran disse vilkårene. Vilkårene som fremkommer på Dells hjemmeside skal gjelde for produkter, programvare og tjenester som er kjøpt for videresalg av Kunden. 2 Definisjoner Arbeidserklæring betyr gjensidig avtalt arbeidserklæring som beskriver spesielle ytelser og/eller levering som er avtalt mellom Kunden og Dell. Dell-merket Produkt betyr IT hardware, programvare og tilhørende produkter og tjenester merket med Dells logo eller som selges under Dell -merket og tilhørende komponenter, unntatt (1) produkter fra tredjemann og (2) eventuell deler eller komponenter som er tilsatt etter levering av produktene eller gjennom Dells spesialproduserte integrasjonstjeneste (CFI). Fortrolig informasjon betyr samlet informasjon om den avgivende part som ikke er allment kjent for publikum, for eksempel programvare, planlagte produkter, markeds- og salgsinformasjon, kunderegister, know-how eller forretningshemmeligheter som kan betegnes som fortrolig eller som, under omstendigheter som omfatter avgivelse av informasjon, burde bli behandlet som fortrolige. Immaterielle rettigheter betyr patenter, opphavsrett, databaserettigheter, etiske rettigheter, designrettigheter, registrert design, varemerke, servicemerke, domenenavn, metatags, bruksmønster, uregistrert design eller, dersom aktuelt, eventuell søknad om slik rettighet, eller andre industrielle eller immaterielle rettigheter som eksisterer hvor som helst rundt i verden og eventuelle immaterielle rettigheter innen know-how, dokumentasjon, og teknikker forbundet med Leveranse eller Materiale. Leveranse betyr materielle og immaterielle produkter, herunder rapporter, studier, case studies, tegninger, funn, håndbøker, prosedyrer og anbefalinger utarbeidet av Dell eller deres leverandører, lisenshavere som skal yte Tjenester. Materiale betyr alt innhold og andre elementer som er inkludert eller utgjør en del av Produktet, Tjenestene, Programvaren eller Leveransen, herunder tekst, grafikk, logo, knappeikoner, bilder, lydfiler, opplysninger, data, fotografier, grafer, videoer, skrifttype, musikk, lyder og programvare. Ordredokumenter betyr den pris- og/eller ordrebekreftelse og/eller faktura sendt fra Dell til Kunden som beskriver Produktene, Programvarene og Tjenestene som Kunden har kjøpt i henhold til Avtalen så vel som Pris, betalingsbestemmelser og andre vilkår. Priser betyr bruttopris som skal betales for Produktet, Programvaren og/eller Tjenesten og omfatter omkostninger som angitt i pkt Produkter betyr datahardware og tilhørende produkter levert av Dell i henhold til Avtalen. Programvare betyr all programvare, bibliotek, tilbehør, verktøy eller annen datamaskin eller programkode, i objekt- (binær) eller kildekodeformat, så vel som tilhørende dokumentasjon levert fra Dell til Kunden. Programvare omfatter programvare (1) levert av Dell og som er lokalt installert på Kundens hardware og/eller utstyr, eller (2) gjort tilgjengelig

2 av Dell og som Kunden har fått adgang til via internett eller via andre fjernløsning (f.eks. hjemmesider, portaler eller sky-baserte løsninger). Tjenester betyr de tjenester som ytes av Dell og som beskrives i eventuelt Tjenestedokument. Tjenestebeskrivelse betyr beskrivelse av tjenester som angitt på Tjenestedokumenter betyr Tjenestebeskrivelser som er tilgjengelig på Arbeidserklæringer eller eventuelle andre gjensidig avtaledokumenter som beskriver Tjenestene, Programvaren eller Leveransen. Tredjemannsprodukter betyr alle produkter, programvare og tjenester som ikke bærer Dell-merket, og som ikke er Dell-merkede Produkter. 3 Ordre, priser og betaling 3.1 Alle pristilbud utstedt av Dell skal gjelde i 15 dager dersom ikke annet er angitt i pristilbudet. 3.2 Priser på Produkter, Programvare og Tjenester angis i Ordredokumentene eller Tjenestedokumentene utstedt av Dell. Dersom levering skjer i avdrag eller faser kan Dell ha behov for å endre Prisene for Produkter, Programvare og Tjenester på grunn av kursendringer, skatter, avgifter, frakt, pålegg eller kjøpskostnader. Pristilbud gitt av Dell skal være uten mva. eller andre skatter, pålegg og fraktkostnader dersom ikke annet uttrykkelig er angitt i pristilbudet. Disse omkostningene skal betales av Kunden i tillegg til tilbudspris og kan angis separat på Ordredokumentet. 3.3 Dell må ha mottatt betaling for Produkter, Programvare og Tjenester før Dell sender Produktene fra seg eller leverer Programvare eller Tjenester til Kunden eller, dersom dette er skriftlig avtalt, innen den tidsfrist som er angitt i Ordredokumentene, eller dersom dette ikke er angitt, innen 30 dager fra fakturadato. Betaling skal skje til den konto som Dell har angitt (og som kan endres fra tid til annen). Betalingstidspunkt skal ha avgjørende betydning. Dell skal ha rett til å foreta kredittvurdering av Kunden. Dell har rett til å kreve forsinkelsesrente på forfalt betaling med 2 % pr måned beregnet daglig (både før og etter dom) inntil faktisk betaling har funnet sted i sin helhet. Dersom skyldig beløp fra Kunden til Dell i henhold til avtale ikke er betalt ved forfall, så har Dell (uten at dette har negativ innvirkning på andre rettigheter eller rettsmidler som er tilgjengelig for Dell) rett til å kansellere eller utsette oppfyllelsen av Avtalen eller eventuell ordre, herunder utsettelse av levering av Produktene, Programvaren og/eller Tjenesteytelser inntil det har blitt etablert betalings- eller kredittordning som Dell finner tilfredsstillende. 3.4 Betalinger fra eller som skal betales av Kunden til Dell i henhold til denne Avtale skal være uten restriksjoner eller vilkår og skal være uten fradrag eller trekk (med mindre dette er påkrevet ved lov) for annet beløp, ved motregning eller på annen måte. 4 Endringer i Produkter, Programvare eller Tjenester Endringer i Produkter, Programvare eller Tjenester kan forekomme etter at Kunden har foretatt bestilling, men før Dell sender ut Produktet eller Programvaren eller utfører Tjenesten, og Produktet, Programvaren eller Tjenesten som Kunden mottar kan vise små variasjoner fra det Produktet, den Programvaren eller den Tjenesten som Kunden bestiller, men vil tilfredsstille eller overstige alle materielle funksjonaliteter og ytelser ved Produktet, Programvaren eller Tjenesten som ble bestilt i utgangspunktet. 5 Produkter 5.1 Dell skal levere Produkter til Kundens adresse slik det fremgår av Ordredokumentene. Leveringsdato er ikke bindende og tid for levering skal ikke være av avgjørende betydning. Dersom det ikke er angitt noen leveringsdato, vil levering skje innen rimelig tid. Dellevering av Produkter kan finne sted. 5.2 Kunden eller dennes representant bærer risikoen for Produktene fra leveringsdatoen. Dell har eiendomsrett til Produktene frem til Dell har mottatt fullstendig betaling for Produktene fra Kunden. Inntil Dell har mottatt full betaling, vil Kunden (1) ha Produktene i forvaring på vegne av Dell, (2) lagre Produktene (uten kostnad for Dell) separat fra Kundens eller tredjemanns varer og på en slik måte at de er lett gjenkjennelige som Dells eiendom, (3) ikke ødelegge, skjemme eller skjule identitetsmerker eller 2

3 innpakning på eller som gjelder Produktene, (4) holde Produktene i forsvarlig stand og forsikre dem på Dells vegne for Produktenes fulle pris mot enhver risiko og på en måte som er tilfredsstillende for Dell. Kunden skal på anmodning fremlegge forsikringspolisen for Dell. Kunden gir Dell, deres agenter og ansatte en ugjenkallelig rett til når som helst og uten restriksjoner og uten forhåndsvarsel å få adgang til området hvor Produktene er eller vil bli oppbevart for å inspisere dem, eller dersom Kundens rett til å besitte Produktene har opphørt, til å hente dem. Dell har rett til å fastholde tiltak overfor Kunden tilsvarende Produktenes pris uansett om eiendomsretten til Produktet ikke har gått over på Kunden. 5.3 Kunden skal inspisere Produktene for å avdekke eventuelle mangler, feil eller skader på Produktene eller innpakningen, og varsle Dell dersom det skulle være slike som ville være åpenbare ved rimelig ettersyn og testing av Produktene innen 7 dager etter levering av Produktene. Dersom feil eller mangel ikke er så åpenbare innen 7 dager etter levering, skal Kunden varsle Dell skriftlig om eventuelle feil eller mangler ved Produktene innen rimelig tid. Dersom Kunden ikke imøtekommer varslingsbestemmelsene i dette punkt, har ikke Kunden rett til å avslå Produktet; Dell har ikke noe ansvar for slike feil eller mangler, og Kunden er forpliktet til å betale for Produktene som om de hadde vært levert i henhold til Avtalen. Dell skal etter eget skjønn reparere eller erstatte Produkter som er avslått i henhold til dette punkt. 5.4 Dersom Kunden av en eller annen grunn, uten lovmessig berettigelse, ikke godtar levering av noen av Produktene når de er klar for levering, eller dersom Dell ikke kan levere Produktene i tide fordi Kunden ikke har gitt tilstrekkelige instrukser, dokumenter, tillatelser eller fullmakter, så vil Produktene anses levert, og risikoen gått over på Kunden (herunder tap eller skade som skyldes uaktsomhet fra Dells side) og Dell kan: Oppbevare Produktene frem til faktisk levering og Kunden skal holdes ansvarlig for alle tilknyttede kostnader og utgifter (uten begrensning for oppbevaring og forsikring); eller Selge Produktene til best mulig pris og (etter fradrag for eventuelle lagrings- og salgsutgifter) kreve Kunden dersom inntekt ved salg er lavere enn Prisen for Produktene. 6 Tjenester, Programvare som Dell har levert i forbindelse med levering av Tjenester og Leveranser 6.1 Dell skal levere Tjenester, Programvare eller Leveranser til Kunden i henhold til Tjenestedokumentene. Dell kan, dersom de velger det, foreslå fornyelse av Tjenesten og Programvare-lisensen ved å sende Kunden ny faktura eller, i henhold til forhåndsvarsel, fortsette å yte Tjenestene eller gjøre Programvaren tilgjengelig for Kunden. Kunden anses å ha godtatt slik fornyelse av Tjenesten og Programvare-lisensen ved betaling av fakturaen ved forfall eller ved å fortsette å bestille Tjenester eller å benytte Programvaren. 6.2 Alle Immaterielle Rettigheter inkludert i Materiale og Leveranser tilhører kun Dell, deres leverandører eller deres lisensgivere dersom ikke annet er uttrykkelig angitt i Avtalen. 6.3 Forutsatt full betaling for gjeldende Tjenester, gir Dell Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og avgiftsfri rett til å bruke Materialene og Leveransen kun: (1) i det eller de land hvor Dell leverer Tjenestene, (2) til internt bruk, og (3) i det omfang det er nødvendig for Kunden å nyte fordelen av Tjenestene som angitt i gjeldende Tjenestedokumenter. 6.4 Dell kan kansellere eller utsette levering av Tjenester eller Kundens adgang eller brukeradgang til Programvaren gitt av Dell i forbindelse med levering av Tjenester når Dell er anmodet om å gjøre det: (1) i henhold til lov, (2) ved påkrav fra kompetent domstol, eller (3) når Dell har rimelig grunn til å tro at Kunden (eller Kundens brukere) er involvert i straffbar handling i forbindelse med Avtalen. 6.5 Dell kan ha behov for å utføre planlagte eller ikke planlagte utbedringer eller vedlikehold eller fjernutbedringer eller oppgradinger av Programvaren som er levert av Dell i forbindelse med utførelse av Tjenester og som er installert på Kundens datasystem(er) ( Vedlikehold ), og som midlertidig kan forringe kvaliteten på ytelsen eller resultere i delvis eller hel driftsstans i Programvaren. Enhver forringelse eller avbrytelse av Programvaren eller Tjenesten i forbindelse med Vedlikeholdet gir ikke grunnlag for refusjon eller kreditt for noe beløp som Kunden har betalt. 6.6 Kunden er innforstått med at driften og tilgjengeligheten på systemet som benyttes for å gå inn på og bruke Programvaren levert av Dell i forbindelse med Tjenesten (herunder telefon, datanettverk og internett) eller for overføring av informasjon, kan være uforutsigbar og kan innimellom forstyrre eller hindre tilgang til, bruk eller drift av Programvaren. Dell er ikke ansvarlig for slike forstyrrelser eller hindringer i Kundens adgang til, bruk eller drift av Programvaren. 6.7 Ved utføring av Tjenestene eller i forbindelse med Kundens bruk av Programvaren levert av Dell, kan Dell ha behov for å få, motta eller innhente data eller informasjon, herunder system-spesifikke data (samlet kalt Data ). Kunden gir Dell en ikke eksklusiv og verdensomfattende, avgiftsfri, evig og ugjenkallelig lisens til: 3

4 6.7.1 å bruke, samle, distribuere, vise, lagre, prosessere eller opprette avledede arbeider av Dataene kun for det formål som er beskrevet i pkt 6.7; en lisens til å forene Dataene med andre data til anonym bruk i forbindelse med Dells markedsførings- og salgsaktivitet; og en rett til å kopiere og vedlikeholde slike Data på Dells servere (eller leverandørers servere) i den periode denne Avtale gjelder. 6.8 Kunden innestår for og garanterer at han har fått alle nødvendige rettigheter, tillatelser og godkjennelser til å bruke og overføre Data i og utenfor det land hvor Kunden befinner seg i forbindelse med Dells utføring av Tjenestene eller Kundens bruk av Programvaren. 7 Tjenester 7.1 Der de kjøpte Tjenester består av reparasjon av Dell-merkede Produkter, skal Tjenestene utgjøre de reparasjonstjenester som er nødvendige for å fikse feil i materiale eller konstruksjon av ethvert Produkt som dekkes av denne Avtalen. Forebyggende vedlikehold omfattes ikke og Dell er ikke ansvarlig for reparasjon på Dell-merkede Produkter som skyldes problemer i Programvaren eller Produkter levert av tredjemann til Kunden. Dersom ikke annet er uttrykkelig angitt i Tjenestedokumentet, omfatter Tjenesten ikke reparasjon av Produkter eller Produkt-komponenter som har blitt ødelagt på grunn av: (1) arbeid utført av andre enn Dell eller deres representant, (2) uhell, feilaktig anvendelse eller misbruk av Produktet eller Produktkomponenter (herunder, men ikke begrenset til, bruk av feil nettspenning eller sikringer, bruk av inkompatible innretninger eller tilbehør, uriktig eller utilstrekkelig ventilasjon, eller unnlatelse av å følge bruksanvisning) av andre enn Dell eller deres representant; (3) flytting av Produkter fra ett geografisk område eller virksomhet til et annet; eller (4) naturkatastrofer, herunder men ikke begrenset til lynnedslag, oversvømmelser, tornadoer, jordskjelv eller storm. Deler som benyttes til reparasjon eller service på Produkter kan være nye, nesten nye eller satt i stand. 7.2 Kunden gir Dell fullmakt til å bruke eller gi tilgang til Produkter levert av tredjemann til Kunden, dersom nødvendig, eller på anmodning fra Kunden ved Dells utførelse av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til kopiering, lagring og reinstallering av backup-system eller data. Kunden skal beskytte, erstatte og holde Dell skadesløs for eventuelle krav fra tredjemann eller handling som oppstår på grunn av Kundens unnlatelse av å skaffe slik fullmakt (herunder men ikke begrenset til innhenting av nødvendige lisenser, Immaterielle Rettigheter eller eventuelt andre tillatelser, myndighetspålagte sertifikater eller godkjennelser forbundet med teknologi, programvare eller andre komponenter). 8 Programvare 8.1 Programvare er underlagt separat programvarelisens som følger programmets media- og produktveiledning, håndbok eller annen dokumentasjon som fremlegges for Kunden ved installering eller bruk av Programvaren. 8.2 Dersom lisensbestemmelser ikke følger Programvaren, gir Dell Kunden en ikke-eksklusiv rett til å gå inn på eller bruke Programvaren som er levert av Dell. Programvare som er levert eller gjort tilgjengelig for Kunden av Dell i forbindelse med Tjenesteytelsen skal kun benyttes ved gjennomføring av Tjenesten og kun slik at Kunden kan nyte fordelen av Tjenesten. 8.3 For Programvare levert av Dell i forbindelse med levering av Tjenesten, gjelder følgende: Kunden kan ikke: (1) kopiere (lagre for å lage backup), tilpasse, lisensiere, selge, overlate, sublisensiere eller på annen måte overføre eller behefte Programvaren; (2) benytte Programvaren i et managed services - program; eller (3) benytte Programvaren utover det tillatte antall lisenser for samtidige bruker, steder eller andre kriterier som angitt i gjeldende Tjenestedokument Kunden er hindret fra (1) å forsøke å bruke eller gi uberettiget tilgang til Dell eller tredjemanns nettverk eller utstyr; (2) å forsøke å sondere, skanne eller teste ut sårbarheten ved Programvaren eller et system, konto eller nettverk hos Dell eller deres kunder og leverandører; (3) å gripe inn eller forsøke å gripe inn i service til annen bruker, host eller nettverk; (4) å overføre spontane gruppe eller kommersielle meldinger; (5) å begrense, umuliggjøre eller på annen måte gripe inn i en annen persons mulighet uansett hensikt, formål eller kunnskap til 4

5 å kunne benytte Programvaren (unntatt verktøy med sikkerhetsfunksjoner); eller (6) å begrense, umuliggjøre eller på annen måte avbryte eller medvirke til degradering av utstyr som Dell bruker (eller noen av Dells leverandører) i forbindelse med leveringen av Tjenesteytelsen. 8.4 Kunden gir Dell, eller agent utpekt av Dell, rett til å utføre revisjon av Programvaren i løpet av vanlig arbeidstid. Kunden aksepter å samarbeid med Dell ved slik revisjon og til å gi nødvendig tilgang til alle registre forbundet med bruk av Programvaren. Revisjonen er begrenset til verifisering av Kundens overholdelse av brukervilkårene for slik Programvare i henhold til denne Avtale. 9 Produsentens garanti 9.1 I henhold til punkt 9.3 garanter Dell at Dell-merkede Produkter: (1) skal være i overensstemmelse med produktspesifikasjonen og (2) skal være fri for materielle feil i en periode på 12 måneder fra fakturadato ( Garantiperioden ), og (3) at Dell-merkede reservedeler skal være feilfrie i 90 dager fra levering eller resten av Garantiperioden, dersom den er lenger. Utførelse av ett av valgene under punkt 9.3 nedenfor utgjør full oppfyllelse av Dells forpliktelser i forbindelse med de garantier som er gitt i punkt Alle garantier, betingelser og andre vilkår i henhold til gjeldende regler, herunder men ikke begrenset til den 2-årige reklamasjonsrett etter kjøpsloven utelukkes så langt det er tillatt ved denne Aftale. 9.3 Dell skal etter eget skjønn reparere eller erstatte Dell-merkede Produkter som ikke er i samsvar med garantien fremsatt i punkt 9.1, forutsatt at Dell er varslet om den påståtte mangelen innen 7 dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget feilen og under enhver omstendighet innenfor Garantiperioden. Dersom Dell velger å erstatte et Dell-merket Produkt eller deler av dette i samsvar med garantien fremsatt i punkt 9.1, skal Dell levere erstatningsprodukt eller delene til Kunden for Dells regning til den adressen hvor det Dell-merkede Produkt ble levert og eiendomsrett til det mangelfulle Produktet eller deler som erstattes skal (dersom det var overdratt til Kunden) overføres til Dell. Kunden skal gjøre de nødvendige tiltak for levering til Dell av det mangelfulle Produktet som skal erstattes og Dell skal ha rett til å kreve Kunden dersom slikt mangelfullt Produkt eller del ikke returneres ved forespørsel. 9.4 Dell garanterer: (1) at Tjenesten eller Leveransen skal være i overensstemmelse med Tjenestedokumentene og (2) at Tjenesten skal utføres med nødvendig omhu og dyktighet i løpet av gjeldende Tjeneste-periode. 9.5 Dell garanterer at Dell-merket Programvare levert av Dell i en periode på 90 dager fra dato for levering skal fungere på alle materielle måter i henhold til relevant fremlagt spesifikasjon, forutsatt at: (1) Kunden varsler Dell om eventuelle feil og mangler ved Programvaren innen 14 dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen, eller (2) Kunden skaffer Dell dokumenterte eksempler på slike feil eller mangler. Dell gir ingen forsikring eller garanti for at Programvaren er fri for små feil. Dells eneste ansvar i henhold til garantien som gis i punkt 9.5 og Kundens eneste rettsmiddel skal være utbedringen av eventuelle feil på Dell-merkede Programvarer slik at den materielt fungerer godt og i henhold til relevant spesifikasjon. 9.6 Dell er ikke ansvarlig i henhold til garantien gitt i dette punkt 9 når det gjelder: Eventuelle feil som oppstår på grunn av slit og elde, forsettlig skade, uaktsomhet, unormale arbeidsforhold, manglende oppfølging av Dells instrukser (muntlig eller skriftlig), feilaktig anvendelse eller endringer, modifikasjoner, tilpasninger eller rettelser i produktet og/eller Programvaren uten godkjennelse fra Dell; Produkter og/eller Programvare som Kunden ikke har betalt ved forfall inntil betaling skjer; For eventuelle Produkter, Programvare, Leveranse deler, materiell eller utstyr som ikke er tilvirket eller produsert av Dell, hvoretter Kunden kun har rett til fordel av slik garanti som gis av tilvirkeren eller Dells leverandør i den grad de kan anvises av Dell til Kunden; Eventuell Programvare, Leveranse eller Produkt tilvirket, produsert eller skaffet av Dell i henhold til Avtalen og i samsvar med design, spesifikasjon, instruks eller anbefaling gitt til Dell av Kunden; Alle typer feil, skader og slitasje som spesifikt er unntatt fra Dell ved skriftlig varsel; og/eller Dersom Kunden gjør ytterligere bruk av Produktet og/eller Programvaren etter at varsel er gitt som angitt punkt Dell garanterer ikke for at Produktet, Programvaren, Leveransen eller Tjenesten vil fungere: (1) sammen med konfigurasjoner som ikke er levert av Dell eller (2) yte spesifikt resultat selv om konfigurasjonen eller resultatet har blitt diskutert med Dell. 5

6 10 Ansvar 10.1 Ingen av partene kan unntas ansvar eller ha begrenset ansvar overfor den annen part i tilfelle: (1) død eller personlig skade på grunn av uaktsomhet, (2) bedrageri eller (3) bedragerske opplysninger eller (4) andre forpliktelser som i henhold til lov ikke kan utelukkes Ingen av partene er ansvarlig for Indirekte eller følgestap eller skader; Tapt fortjeneste, inntekt eller omsetning; Kundens tapte bruk av system(er) eller nettverk; Tapt goodwill eller omdømme; Tap av, forfalskning av eller ødelagte data eller programvare; eller Gjenvinning av data eller programmer Bortsett fra ansvar i henhold til punkt 10.1 skal Dells fulle og hele ansvar overfor Kunden i henhold til Avtalen, uansett om det gjelder uaktsomhet eller avtalebrudd eller på annen måte, ikke overstige 125% av den pris Kunden skal betale for Produktene, Programvaren, Leveranse og/eller Tjenestene i henhold til Avtalen. 11 Høyrisikovirksomhet Kunden er innforstått med at Produktene, Programvaren, Leveransen og Tjenestene ikke utformet eller tenkt til bruk i risikofylte områder som krever sikkerhetsanordning, herunder men ikke begrenset til, ved drift i kjernefysisk virksomhet, luftfart eller kommunikasjonssystemer, luftfartskontroll, våpensystemer, hjerte-lungemaskin eller andre innretninger hvor eventuell feil i Produkter, Programvare, Leveranse eller Tjenester direkte kan medføre død, personskade eller alvorlig fysisk skade eller skade på eiendom ( Høyrisikovirksomhet ). Dell frasier seg uttrykkelig alle uttrykkelige eller implisitte funksjonsgarantier i relasjon til Høyrisikovirksomhet. 12 Taushetsplikt Hver av partene har taushetsplikt om opplysninger de mottar fra den annen part på samme måte som de ville behandle egne konfidensielle opplysninger, men ikke uten rimelig grad av skjønn. 13 Skadesløsholdelse 13.1 Dell skal forsvare og holde Kunden skadesløs for eventuell tredjemanns krav eller handling hvor Dellmerkede Produkter, Programvare, Leveranser eller Tjenester som er utarbeidet og produsert av Dell og levert i henhold til Avtalen bryter eller misbruker tredjemanns Immaterielle Rettigheter som gjelder i det land hvor Dell leverer og hvor Kunden har fullmakt til å motta slike Produkter, Programvare eller Tjenester ( Krav ). Dersom Dell mottar melding om et Krav som etter Dells rimelige skjønn kan resultere i en ugunstig avgjørelse, så skal Dell etter eget valg: (1) innhente rett for Kunden til å fortsette å bruke disse Produktene, Leveransen eller Programvaren eller tillate at Dell fortsetter utføre Tjenester; (2) modifisere slike Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester slik at de ikke krenker slike tredjemannsrettigheter; (3) erstatte slike Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester med tilsvarende som ikke krenker tredjemannsrettighetene; eller (4) refundere eventuelt forhåndsbetalte gebyrer for den påståtte krenkende Tjenesten som ikke er utført eller innvilge en rimelig avskrevet eller proratarisk refusjon for påståtte krenkende Produkter, Leveranser eller Programvare Uansett hva som fremgår av punkt 13.1 så har Dell ingen forpliktelse i henhold til punkt 13.1 for eventuelle Krav som oppstår på grunn av: (1) modifikasjoner i Dell-merkede Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester som ikke var utført av eller på vegne av Dell; (2) kombinasjon av, drift eller bruk av slike Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester sammen med det Tredjemannsprodukter, Programvare eller Tjenester (en kombinasjon som medfører den påståtte krenkelsen); eller (3) Dells overholdelse av Kundens 6

7 skriftlig spesifikasjoner eller instrukser, herunder innlemmelse av eventuell programvare eller annet materiell eller prosesser som er skaffet eller krevet av Kunden Punkt 13.1 og 13.2 fastsetter Kundens eneste rettsmiddel for eventuelle Krav Kunden skal forsvare og holde Dell skadesløs overfor eventuell tredjemannskrav eller handling som oppstår på grunn av (1) Kundens unnlatelse av å innhente nødvendige lisenser, Immaterielle Rettigheter eller andre tillatelser, myndighetspålagte sertifikater eller godkjennelser forbundet med teknologi eller data fremskaffet av Kunden; eller (2) forbundet med programvare eller andre komponenter som Kunden har spesifisert eller krevet installert som del av Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten; (3) Kundens brudd på Dells eiendomsrett som angitt i denne Avtale; eller (4) eventuell unøyaktig fremstilling med hensyn til om det foreligger en eksportlisens; eller (5) eventuelle anklager mot Dell på grunn av Kundens brudd eller påstått brudd på gjeldende eksportregler, forskrifter eller ordre. 14 Opphør 14.1 Hver av partene kan (uten at dette har negativ innvirkning på andre rettigheter eller rettsmidler som vedkommende har mot den annen part) si opp Avtalen skriftlig og umiddelbart dersom den annen part: Begår et vesentlig brudd på Avtalen og unnlater å godtgjøre slikt brudd innen 30 dager etter skriftlig varsel; eller Opphører, eller truer med å opphøre, med sin forretningsvirksomhet eller blir insolvent Dell kan si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved skriftlig varsel dersom Kunden: Unnlater å betale uomtvistet beløp som han er skyldig Dell i henhold til Avtalen; Kunden bryter eller Dell har rimelig grunn til å anta at Kunden har brutt eksportkontrollreglene; Kunden bryter eventuelle forpliktelser relatert til Immaterielle Rettigheter, garantier og erstatninger som fremgår av Avtalen Ved opphør av Avtalen skal partenes forpliktelser i forbindelse med Produktene, Tjenesten og/eller Programvaren i henhold til Ordredokumentene i henhold til Avtalen automatisk opphøre unntatt søksmålsrett som oppstår før opphør Følgende punkter vil gjelde også etter opphør av Avtalen og vil fortsatt være bindende for partene, deres etterkommere og oppdragstakere: 1 (Innledning); 2 (Forklaringer); 3.3 (Betaling); 5 (Produkter); 6 (Tjeneste, Programvare & Leveranser); 7 (Tjenester); 9 (Garantier); 10 (Ansvar); 11 (Høyrisikofrasigelse); 12 (Taushetsplikt); 14 (Opphør); 15 (Force majeure); 16 (Oppfyllelse av eksportkrav); 17 (Datafortrolighet); 18 (WEEE oppfyllelse); og 19 (Annet). 15 Force majeure Ingen av partene skal være ansvarlig overfor den annen part i tilfelle av manglende evne til å oppfylle sine forpliktelser (unntatt betalingsforpliktelser) i henhold til denne Avtale i perioder hvor slik ytelse blir forsinket på grunn av hendelser som er utenfor partenes kontroll, herunder men ikke begrenset til brann, oversvømmelser, handelsforbud, streik, opprør eller eventuelle statskupp ( Force Majeure hendelse ), forutsatt at den part som blir forsinket umiddelbart skriftlig meddeler den annen part om slik hendelse. Den forsinkede part skal fritas for levering så lenge Force Majeure-hendelsen varer, men dersom Force Majeurehendelsen varer mer enn 30 dager kan den annen part umiddelbart si opp Avtalen, helt eller delvis, ved å sende skriftlig melding til den forsinkede part. 16 Eksportsamtykke 16.1 Kunden godtar at Produktene, Leveransen, Programvaren og Tjenestene i henhold til denne Avtale (som kan omfatte teknologi og kryptering): (1) er underlagt amerikansk så vel som europeisk toll- og eksportkontrollregler, (2) kan gjøres og utøves i land utenfor USA og Europa, eller utenfor landegrensene i det land hvor Kunden eller Kundens produkter befinner seg, og (3) kan også være underlagt de toll- og eksportregler i det land hvor Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenestene ytes eller mottas. I henhold til disse regler kan Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten omfattet av denne 7

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG BUSINESS OBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA BUSINESS OBJECTS SOM FULGTE MED DENNE LISENSAVTALEN,

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Generelle kjøpsvilkår

Generelle kjøpsvilkår Parker Hannifin AS 1. Omfang 1.1 Parker Hannifin AS ( Parker ) generelle kjøpsvilkår ("Generelle vilkår") skal eksklusivt gjelde for alle bestillinger med mindre det eksplisitt er avtalt noe annet skriftlig.

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. Omfang 1.1. Disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp ( GVK ) regulerer de kontraktsmessige forholdene mellom: (a) Eurofins, det vil si selskaper som

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Kapittel 1 - Hoveddel

Kapittel 1 - Hoveddel Kapittel 1 - Hoveddel 1. - BAKRGUNN - FORMÅL Denne avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter forbundet med Kundens bruk av tjenesten SMARTDAY, en skybasert tjeneste som hostes for Kunden av epocket

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Vi takker for at du benyttter deg av våre tjenester. Følgende vilkår gjelder for våre tjenester: Tjeneste... 1 Vilkår for bruk av Bill Manager sine tjenester... 1 Endring

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer