RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR"

Transkript

1 RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR 2014 Den største brannen etter 2. verdenskrig Brannaksjon over 3 uker. Brannområde på 15 km2. 64 bygninger gikk tapt på under 12 timer i grendene Hårstad, Hasvåg/Åkvika og Gammelgården/Småværet. 26 personer, 7 hester, 40 sauer og en hund ble evakuert. Kommunal kriseledelse ble satt. Drageid leirskole ble utpekt til evakueringssenter og betjent av kommunalt kriseteam. Innsatspersonell (ca. 500) fra 21 brannstasjoner/kommuner, ambulanse/helse, 10 Fig. grupper fra Sivilforsvaret, politi og forsvaret (to kystvaktfartøy, 5 helikopter og redningsskøyta)

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag;... 2 Flatanger brann- og redningsvesen... 4 Forberedelses fasen... 5 Alarmeringsfasen... 6 Innsatsplan Innsatsplan Innsatsplan Ledelse og ressurstilgang Vedlegg Brannsjefen i Flatanger Side 1

3 Sammendrag; Brannaksjonen hadde en varighet på 3 uker. Startet på Uran den 27. januar 2014 like etter Kl. 22:00. Arnestedet var mellom to feriehus, forårsaket av gnister fra en lavspent linje. Ut-alarmering til Flatanger brannvesen kl. 22:18, til hovedstyrken og depotstyrkene Hasvåg, Jøssund og Utvorda. Depotstyrken fra Hasvåg var i slokkeinnsats fra ca. 22:30. Hovedstyrken var da på veg til Uran og kom fram kl. 23:10. Brannsjefen besluttet på veg til Uran full evakuering av Sørneshalvøya (kl.22:57). Dette etter en vurdering tatt straks etter utrykningen og etter opplysninger fra innringer via 110-sentralen, om at brannen hadde sprett seg til utmarka i retning Hårstad og Hasvåg. Ut fra disse opplysninger, og at det er meget dårlig mobildekning ut til brannstedet, ble det besluttet at en av utrykningslederne skulle bemanne brannstasjonen i kommunesentret på Lauvsnes. Dette for å innhente lokalkunnskaper om brannutviklingen, bemanning, eventuell hjelp i evakuering og være bindeleddet til kriseledelsen. Leder i kommunal kriseledelse ble varslet kl. 22:37. Kriseteam var operativ på Drageid leirskole som var evakueringsplass for berørte, før det var gått tre timer. Evakueringen ble startet pr. telefon fra utrykningsleder, og en fra depotstyrken på Jøssund og brannsjefen inne i området fra kl. 23:10 til 00: personer, 7 hester, 40 sauer og en hund ble evakuert. Dyrene ble evakuert med rekvirerte dyretransportbiler, som ble eskortert av politi og brannvesen bak branngatene til Hårnes/Båsvika. Denne delen av evakueringen ble avsluttet ca. kl. 06:00. Bygningsmassen på Uran (29 stk.) ble berget med unntak av ett uthus. Hele 63 bygninger på Hårstad, Hasvåg/Åkvika og Gammelgården/Småværet gikk tapt i løpet av 12 timer. De fleste bygningene gikk tapt mellom kl. 04:00 06:00. Bilde tatt av utrykningsleder fra Hasvåg kl. 05:12 mot Gammelgården/Småværet. Bilde tatt av utrykningsleder ved Hårnesmoen kl. 06:58 Det ble besluttet at ingen brannmannskap/innsatspersonell skulle være nedenfor Hasvågskaret, men kun overvåke brannen når den rullet utover Hårstadfjellet mot bebyggelsen ytterst på Sørneshalvøya. Dette fordi den eneste fluktvegen var gjennom Hasvågskaret og det var fare for egen sikkerhet dersom man skulle bekjempe brannen i forkant på strekningen Hasvågskaret Hårstad. Planlagt innsats var slokking med brannhelikopter så snart det ble dagslys tirsdag 28.januar. Brannsjefen i Flatanger Side 2

4 Framskutt enhet tok seg ned på Hasvåg med full beskyttelse tirsdag morgen etter at storbrannen hadde rullet utover Hårstadfjellet og rast ut i havet. Det ble da foretatt omfattende slokkeinnsats på restbranner, som berget mange bygninger og begrenset utbredelsen. Det var da brann i to bygninger, 61 var brent ned. Bilde tatt av utrykningsleder ved Gammelgården kl. 10:59 Småværet Kl. 10:41 Flyfoto tatt på tirsdag formiddag over Småværet. Samtidig med slokking med de framskutte enheter, foretok flere innsatsgrupper en kamp mot flammene som truet branngatene ved Uranvannet og FV 492 til Hasvågskaret. Forsamlingslokalet Hårnesmoen ble berget med aktiv slokking tidlig tirsdag morgen. Branngatene var truet med flere brannfronter fra tirsdagsnatt (28.januar) til langt utover onsdagen den 29. januar. Disse ble slokket med store innsatstyrker og med helikopterstøtte i sluttfasen. Brannhelikoptrene var tilgjengelig fra tirsdag morgen, med kom først i slokking onsdag morgen p.g.a værforholdene. De måtte på nytt oppdrag på Frøya onsdag 29.januar kl. 16:04, og det ble ikke tid nok til etterslokking med helikopterstøtte. Manglende etterslokking kan være hovedårsaken til at brannen tok seg opp lørdagskveld den 1. februar. Bebyggelsen på Hasvåg var på nytt truet og det måtte en omfattende slokkeinnsats for å slokke brannen som oppsto bak bygningsmassen. To familier hadde flyttet tilbake. De var innestengt med den nye brannen og ble evakuert fra området. Brannen på Smo (nordvest på Sørneshalvøya ca. 2-3 km2) som ikke har bebyggelse ble ikke prioritert. Sivilforsvaret ble på nytt utkalt for å sette ny branngate fra Hasvågskaret til Sandvika i Jøssundfjorden. Brannen på Smo ble slokket med brannhelikopterstøtte de påfølgende dagene. Ingen bygninger gikk tapt takket være en stor innsats fra brannmannskapet. Det ble rekvirert bistand fra 18 brannstasjoner fra Brønnøysund i nord til Trondheim i sør, og to depotstyrker i nabokommuner. Til sammen utgjorde dette 24 enheter inkludert egen ressurs, og det var ca. 250 brannmenn i aksjon (ca.6200 timer - 3 årsverk) og 25 brannbiler (1100 timer) hvorav 9 tankbiler var i aksjon. Den første tankbilen ble rekvirert fra Namdalseid på veg ut til brannstedet 27.januar (kl. 22:38). I tillegg var det ca. 250 innsatspersonell fra ambulanse/helse, 10 Fig grupper fra Sivilforsvaret, politi og forsvaret (to kystvaktfartøy, 5 helikopter og redningsskøyta). Ingen personskader ble registrert, men tre måtte til legesjekk etter de var utsatt for røyk. Ressurs tilgangen gikk via 110-sentalen i Namsos som utvidet vaktholdet den første natta. De ble avløst med egen logistikkstab tirsdag morgen etter planverket til IUA-Namdal. Brannsjefen i Flatanger Side 3

5 Flatanger brann- og redningsvesen Flatanger brann og redningsvesen har følgende visjon; Alltid beredt til å berge liv og verdier Er organisert med en hovedstyrke på 16 brannmenn hvor 4 er utrykningsledere, brannsjef og varabrannsjef. Normalt utstyrt med brannbil med vanntank (2300 l med skum), 6 røykdykkersett, frigjøringsutstyr, to utrykningsbiler, oljevernutstyr og overflateredningsutstyr. Er utdannet som førstehjelper gjennom prosjektet Mens du venter på ambulansen i regi av luftambulansen og gjennomført TAS 1, 2 og 3. Kursing/opplæring i regi av IUA-Namdal. Har godkjent brannordning fra 1997 og er ikke oppsatt med tankvogn, men har en større og flere mindre brannpumper ut fra en risikovurdering om at vi har rikelig med slokkevann fra åpne vannkilder. I tillegg har vi tre depotstyrker i grendene Hasvåg, Jøssund og Utvorda med 6 førstehjelpere pr.- område (totallt-18 stk.) innen brann, mens du venter på ambulansen, overflateredning, mini politi og kontaktpersoner ved utfall av mobil/telefon (kommunen har tre satellitt-telefoner som vil bli utplassert) Flatangermodellen. Kommunestyret har delegert brannvernmyndigheten til rådmannen den 4.november 2009 i K.sak 62/09, som ble videredelegert til brannsjefen i brev av 6.november Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Brannsjefen i Flatanger Side 4

6 Forberedelses fasen Brannordningen fra 1997 har fastsatt at hovedstyrken skal bestå av brannsjef, varabrannsjef og en hovedstyrke på 16 brannmenn, som er etter dimensjoneringsformskriften. I tillegg er det ut fra at vi har lang utrykningstid til grendene Utvorda, Jøssund og Hasvåg, økt turisttrafikk og utbygging av flere hyttefelt, beholdt og utvidet ordningen med depotstyrker i disse grendene. De er førstehjelpere innen brann, mens du venter på ambulansen, overflateredning, mini politi og kontaktpersoner ved utfall av mobil/telefon (kommunen har tre satellitt-telefoner som vil bli utplassert) Flatangermodellen. Dette er en tilleggsressurs utover minimumskravene, som gir en fordobling av antall utrykningspersonell (3 depot a`6 stk.) og er gjort ut fra en løpende risikovurdering om å nå skadelidte på en rask måte i hele kommunen samt støtte for hovedstyrken. Hele brannstyrken (36 stk.) har gjennomført opplæring i førstehjelp i regi av Luftambulansen og hovedstyrken har gjennomført TAS 1,2 og 3. Det er de siste årene (2011, 2012 og 2014) gjennomført samvirkeøvelser på overflateredning i Flatanger i regi av LRS-øvingsforum hvor alle nødetatene, sivilforsvaret, Kystvakta, Sea-king, redningsskøyta, Røde kors mfl. deltok over to dager med ca deltakere hvert år. ROS 2005 og 2014 (analyse arbeid 2013) har ikke endret risikobildet og har konkludert med at de fleste ulykkestilfellene vil brann og redningsvesenet ha mannskap og utstyr til å håndtere på egen hånd og med inngåtte avtaler med andre brannvesen i fylket. Et aktuelt senario som er beskrevet i ROS-analysene, er større oljeutslipp som truer skjærgården. Dette er en hendelse som er sannsynlig gjennom at vi har havstykket Folla som nabo. Dette er hendelse som vi ikke vil klare å håndtere på egen hånd og vi har et eget planverk i IUA- Namdal for å takle en slik større hendelse. Dette øves det regelmessig på både i egen regi, med andre brannvesen i Namdalen og etter nasjonal plan med Kystverket. Vi hadde en lyngbrann på Aspøya 26. januar 2014 oppvarmingsbrannen som var en god gjennomgang for hovedstyrken. Denne brannen løp også ut i havet og ble slokket på en av flankene og spisset ut i havet, j.fr. bilde og kart; Aspøya Brannsjefen i Flatanger Side 5

7 På formiddagen 27. januar 2014 ble hovedstyrken utkalt på nytt til en brann i bygning med smitte til terreng på Engesdalen like over kommunegrensen til Namdalseid samarbeidsbrannen. Brannstyrken på Namdalseid satte sin styrke på å slokke bygningsbrannen og sikret bolighus. Flatangerstyrken nedkjempet brannen i terrenget og fikk stoppet den før den gikk opp i fjellsiden, j.fr. vedlagt kart og bilde. Engesdalen Denne brannen hadde et større potensiale enn katastrofebrannen på Sørneshalvøya senere på dagen. Dette fordi vi hadde samme kraftige vind og vindretningen var mot kommunesentret Lauvsnes og Sitter i Flatanger kommune, som ligger 12 km fra arnestedet. Alarmeringsfasen Det ble slått full alarm både til hovedstyrken på Lauvsnes og depotstyrkene på Hasvåg, Jøssund og Utvorda kl. 22:18. Dette ble etterfulgt med trippelvarsling til politi (22:45) og helse(amk kl. 22:30). Brannsjefen ble oppdatert av 110-sentralen kl. 22:20 og 22:27. Hovedstyrken rykket ut med 12 brannmenn med tilgjengelig brennmaterialer. En av utrykningslederne ble beordret til å bemanne lokal brannstasjon på Lauvsnes for å innhente informasjon, bistå med koordinering av aksjonen og gi informasjon. Dette fordi vi innså tidlig at dette kunne bli en meget omfattende hendelse og dårlig mobildekning både langs kjøreruta og flere strekninger uten kommunikasjon (ca.50 km) og spesielt området rundt arnestedet for brannen på Uran. Det ble bedt om tankbilstøtte fra nabobrannvesener (kl. 22:33 og 00:36) og gitt melding til politiet med tanke på evakuering (kl. 22:40). På Jøssund er det mobildekning og brannsjefen fikk ny informasjon fra 110-sentralen kl. 22:53. Brannsjefen med myndighet i brannloven besluttet da at hele Sørneshalvøya skulle evakueres og ba om at dette ble startet pr. tlf. fra lokal brannstasjon. Operativ leder i kriseledelsen ble varslet fra lokal brannstasjon kl. 22:32 og kriseledelsen ble satt kl. 23:35. Brannsjefen i Flatanger Side 6

8 D C E B Kun mobildekning i hvite felt. A Evakueringsruta A B C D E 3 km hver veg. Dør til dør og kontroll på alle parkeringsplasser. HRS ble varslet kl. 23:33 og DSB ble varslet på sin vakttelefon kl. 23:45. De ble informert om situasjonen og de opplyste at det ikke var noen begrensninger på bruken av skogbrannhelikopter. Lederstøtten om bruken av skogbrannhelikoptret ble etablert kl. 07:42 og de hadde ingen merknader til valgt strategi og plassering av branngatene. KO etterspør sivilforsvaret kl. 01:10 og politiet bekrefter at de kaller ut etter behov, som ble gjort kl. 02:10. Fig. Steinkjer og Namsos melde sin ankomst på KO kl. 06:31. Innsatsplan 1 Hovedstyrken til Flatanger brann og redningsvesen kom fram til Uran 27. januar kl Depotsyrken fra Hasvåg med fire brannmenn var i innsats med slokking rundt fritidshusene på Uran fra ca. kl. 22:30. En førstehjelper fra samme depot var i kontakt med utrykningsleder på lokal brannstasjon. Hun var i kontakt med flere fastboende i fareområdet og anbefalte at de måtte forlate området. Hun oppdaterte brannsjefen ved ankomst på Uran som ga beskjed om at det var besluttet full evakuering av alle på Sørneshalvøya. Det var storm i en østlig retning, minusgrader og mørkt. Følgende bilder ble tatt fra brannbilen ved ankomst Uran; KL. 23:10 før tunnelen på Uran KL. 23:12 ved kommunal veg på Uran mot vest Brannsjefen i Flatanger Side 7

9 Innsatsplan 1 - Evakuere alle på Sørneshalvøya - Slokkeinnsats på Uran for å hindre brannspredning til bygninger - Sette branngate fra Uranvannet til bebyggelsen på Uran - Etablere fast knutepunkt Det ble besluttet at hovedstyrken skulle deles i to med slokkeinnsats på Uran og sette branngate langs FV 492 ved Uranvannet. Innsatsgruppen forsterket depotstyrken på Hasvåg for å berge bebyggelsen på Uran og avgrense spredningen i bakkant av brannen. Dette med vann fra brannbilen med forsterkning fra to brannpumper. Den andre innsatsgruppen fikk ordre om å avgrense brannen med branngate fra Uranvannet til bebyggelsen på Uran. Dette med slokkevann fra egen pumpe fra Uranvannet. Brannsjefen og en fra depotstyrken på Jøssund utførte evakueringen inne i fareområdet gjennom dørtil-dør varsling og kontroll om det var biler på parkeringsplassene for fritidsbebyggelsen. Lokal ambulanse ble satt til å overvåke kontrollpunktet og førte liste over evakuerte. Uran. KO. Brannspredning. Branngate. Evakueringen ble sluttført kl. 00:30 og Drageid leirskole ble utpekt som evakueringssenter da dette var en trygg plass like utenfor brannområdet, og en av de evakuerte hadde tilgang til skolen. 26 personer ble evakuert fra område og 16 i den siste fasen. Kun et mindre uthus gikk tapt av de 29 bygningene på Uran. Branngata ble truet hele natta, men etter stor innsats klarte innsatspersonalet å holde brannen på riktig side av FV 492. Brannsjefen i Flatanger Side 8

10 Innsatsplan 2 Kommando plass (KO) ble etablert kl. 02:02 i bolighus på Uran hos Gunnar Stamnes, og bemannet av innsatsleder fra politi, fagleder brann og etter hvert fagleder helse og fig. leder. Hele eiendommen med to bolighus, redskapshus og driftsbygning ble tatt i bruk til oppmøteplass for alle innsatspersoner og utstyr. Redskapshuset ble benyttet som forpleiningsstasjon og driftet av sivilforsvaret. Eiendommen ligger like nedenfor FV 492 og ved fastsatt knutepunkt for registrering som ble bemannet av helse (lokal ambulanse) og senere tatt over av sivilforsvaret. Innsatsplan 2 - Evakuere dyr innenfor knutepunktet - Ingen innsatsgrupper nedenfor Hasvågskaret, kun overvåking. - Forsterke og forlenge branngata langs FV 492 fram til Hasvågskaret - Sette en sikringsbranngate fra Uranvannet til Jøssundfjorden I løpet av første natta ble 7 hester, 40 sauer og en hund evakuert fra gårdene Hårnes og Båsvika med dyretransportbiler, som ble eskortert av politi og brann. Beslutningen om ikke å sende innsatsgrupper nedenfor Hasvågskaret før brannene hadde rast utover fjellsidene og ut på stor havet var vanskelig, men helt nødvendig og påkrevd ut fra sikkerhet for eget mannskap. Like over midnatt kjørte politiet mot Hårstad og det var da ikke sikt nok til å kjøre fram, og flammene på fjellet var da synlig. Varabrannsjefen og en utrykningsleder overvåket brannen på fjellet, utviklingen av brannen og ledet innsatsgruppene langs branngata som forberedte anslag og påførte vann langs FV 492. Da brannen kom ned mot forsamlingslokalet på Hårnesmoen ca. kl. 06 ble det foretatt slokking helt inntil bygningen, som ble reddet. Bygninger på Hasvåg hadde da tatt fyr og Småværet/Gammelgården brant, j.fr. bilde side 2 - kl. 05:12. Det antas at ca. 60 bygninger gikk tapt fram til ca. kl Bilde 1 Hasvåg mot Gammelgården/Småværet KRONA Flammer høyer en fjellet Krona (70 m)- Småværet Redningsskøyta var rekvirert for å holde KO oppdatert på utviklingen av brannen sett fra sjøsiden og de meldte kl. 08:04 at det var for mørkt og tett røyk til at de kunne få oversikt. Varabrannsjefen og utrykningsledere tok seg inn på Hasvåg ca. kl. 09:30 og fikk klarsignaler om at de kunne rykke inn sammen med innsatsenhet fra Namsos. De prioriterte slokkeinnsats på og ved bestående bygninger på Hasvåg og deretter Småværet. Brannsjefen i Flatanger Side 9

11 Innsatsen ytterst på Sørneshalvøya ble forsterket med enhet fra Steinkjer som også besto av mannskapsbil og tankvogn, og var i innsats både på Småværet samt slokket et større område ved Ørsnes/Hårstadstranda, som truet bebyggelsen med at lyngbrannen spredte seg bakover i et område som unngikk hoved brannen. Denne innsatsen berget mange bygg og stoppet utbredelsen av brannen i den ytre delen av Sørneshalvøya. Andre innsatsstyrker jobbet med slokking langs FV 492 for å holde branngatene. Fagleder melder 29. januar kl. 05:30 at innsatsstyrkene begynner å få kontroll på situasjonen, men at det fortsatt brenner mellom Eldvika og Sandvika, som må tas med helikopterstøtte. Redningsskøyta bisto med slokking langs Bølefjorden, KV Bergen i Jøssundfjorden fra 28.- kl. 19:40 og KV Njord fra 29. kl. 07:03 i Bølefjorden. Skogbrannhelikoptret landet på Uran om morgenen 28., men kom først i operativ tjeneste sammen med 3 helikoptre fra forsvaret den ca. kl. 09. Hovedinnsatsen var på Smo ved Eldvika og en del etterslokking langs branngata. Helikoptrene og kystvaktskipene ble frigitt den kl. 16:02 for innsats på Frøya. Det var en del mindre oppblussing av brannen som ble slokket fortløpende fram til formiddagen 30. Det ble foretatt overflyvning av kystverket sitt fly med varmesøkende kamera og det ble også brukt varmesøkende kamera av bakkemannskap. Det var ingen tegn på varmegang den 31., og brannsjefen besluttet å trekke ut innsatsgruppene fra kl. 18:00. Det ble organisert vakthold med mannskap fra depotstyrkene på Hasvåg og Jøssund som patruljerte langs FV 492 fra Uran til Hårstad. Brannmannskap fra hovedstyrken fulgte dette opp med varmesøkende kamera i terrenget lørdag ettermiddag og det var ingen tegn til varmegang. Totalt 181 bygninger, hvorav 96 ble berget. Forsamlingslokalet ble berget med aktiv slokking Innsatsplan 3 En i depotstyrken på Hasvåg kjørte fra området ca. en time før det ble alarmert om oppblussing av brannen bak bebyggelsen på Hasvåg og Smo den 1.februar. Det ble slått fullalarm kl. 19:12, og det ble bedt om bistand fra Namsos, Namdalseid og Steinkjer med mannskap og tankvogner (kl. 19:16 og 19:52). Politiet ble varslet kl. 19:55 og sivilforsvaret ble aktivert på samme tidspunkt. HRS ble varslet kl. 20:06 og det ble bedt om helikopterstøtte. Lederstøtte skogbrann ble etablert kl. 20:10. Brannsjefen i Flatanger Side 10

12 Redningsskøyta RS Harald V ble kontaktet kl. 20:26, for bistand til evakuering av to familier, som befant seg innenfor brannområdet. KO ble etablert i bygget til Hasvåg Fritid, som ligger tett opp til brannområdene. Sivilforsvaret fikk Hårnesmoen som sin base, med oppgave å bemanne stoppunkt ved Hasvågskaret, sette branngate ned til Jøssundfjorden og besørge forpleining. 110-sentralen satte stab og ordnet nødvendig resurser på lik linje som den første brannen. Innsatsplan 3 - All slokkeinnsats på Hasvåg for å hindre brannspredning til bygninger. - Ingen slokking på Smo, men overvåke brannen for å sikre retrett langs FV492 - Etablere fast knutepunkt på Hasvågskaret. - Etablere branngate fra Hasvågskaret til Jøssundfjorden (sivilforsvaret) - Evakuere to familier (5 personer), som var innenfor brannområdet. Brannen truet fire bolighus på Hasvåg og det brant mellom fjellet og bebyggelsen i nordlig retning. Vindretningen var mot sør og FV 492 var sperret med røyk, og all innsatspersonell ble satt inn for å slokke denne brannen. Samtidig brant hele Smo -halvøya, j.fr. bilde side 12. Denne brannen krøp sakte tilbake mot FV 492 og det var fare for at brannen kunne stenge returmuligheten. Depotstyrken fra Jøssund ble satt til å overvåke brannen på Smo og rapporterte direkte på KO. Alt innsatspersonell ble satt inn for å slokke brannen bak bebyggelsen som måtte bekjempes delvis mot røykretningen og det var overhengende fare for at mannskapet måtte trekke seg tilbake, men med stor innsats ble den til slutt bekjempet. Innsatspersonell måtte kjøre gjennom røyken for å skaffe oversikt både over utviklingen av brannen fra Åkvika og få oversikt over privatpersonene som befant seg på innsiden av brannområdet. To fra depotstyrken på Sætervika fikk i oppdrag å overvåke brannen og rapportere direkte til KO om utviklingen. Brannsjefen fikk etter kort tid avløsning fra brannsjefen i Namsos som bemannet KO og ledet innsatsstyrkene. Brannsjefen tok seg inn til de evakuerte som var samlet i ett bolighus, som det ikke var overhengende fare for spredning til. Redningsskøyta ble rekvirent for mulig evakuering fra Småværet, men det ble valgt å evakuere de 5 personene pr. bil. Dette etter at brannen var under kontroll og det var mulig å ta seg fram langs FV 492. Brannen på Smo ble slokket dagen etter med helikopterstøtte og det ble organisert omfattende etterslokking i hele brannområdet. Brannsjefen i Flatanger Side 11

13 Det var ingen nedbør av betydning og det ble derfor bestemt å sette egen døgnbrannberedskap med brannbil, tankvogn og personell, som varte helt fram til 17. februar Det var da kommet nedbør av betydning og aksjonen ble avsluttet etter 3 uker. Brannen på Smo ble ikke prioritert. Brannen bak bebyggelsen ble prioritert. Ledelse og ressurstilgang Brannsjefen ledet aksjonen fra starten. Varabrannsjefen og tre av de fire utrykningslederne var tilgjengelig fra første stund. En av utrykningslederne bemannet lokal brannstasjon og var bindeleddet mellom brannsjefen, 110-sentralen og kriseledelsen. På Uran ble hovedstyrken delt i to hvor en utrykningsleder ledet slokkeinnsatsen sammen med depotstyrkene på Hasvåg og Jøssund med varabrannsjefen som fagleder brann. Den andre utrykningslederen ledet innsatsen med å sette branngater. Han sammen med varabrannsjefen ble etter at KO ble satt en framskutt enhet for å sikre branngatene og overvåket brann utviklingen gjennom natta og ledet innsatsen ytterst på Sørneshalvøya tirsdag morgen og utover samme dag. Brannsjefen gjennomførte evakueringen med sin politimyndighet etter brannlovgivningen. KO ble satt etter evakuerings fasen av folk var gjennomført, og politiet overtok som innsatsleder og brannsjefen bemannet KO som fagleder brann. Etterhvert ble KO bemannet av fagleder helse og leder av sivilforsvaret tiltrodde også gruppen. KO på Uran var operativ helt fram kongebesøket 31. januar. Fagleder brann resurs ble innhentet fra de største brannvesen i Trøndelag med Trondheim, Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos og gikk i 12 timers vakter. I startfasen ble ressurstilgangen både på utstyr og bemanning rekvirert via 110-sentralen og fra tirsdag morgen 28. januar- ble det satt logistikkstab etter planverket i IUA-Namdal med innøvd tiltakskort, som besørget tilgangen på ressurser i aksjonen. De har beskrevet dette i brev til DSB den. 15. mai 2014, som følger vedlagt til denne rapporten. Politiet rekvirerte nødvendig ressurs av sivilforsvaret med sine fig. grupper og forsvaret med to kystvaktfartøy, 4 helikopter og politihelikopter. Brannsjefen i Flatanger Side 12

14 Vedlegg - Brev fra Namsos brann- og redningsvesen, dokumentasjon vedrørende arbeid gjort i logistikkstab. Bide fra brannen 28. januar 2014 Bilde av branngata mellom Uranvannet og Jøssundfjorden Brannsjefen i Flatanger Side 13

15 Vedlegg 1. Brannsjefen i Flatanger Side 14

16 Brannsjefen i Flatanger Side 15

17 Brannsjefen i Flatanger Side 16

18 Brannsjefen i Flatanger Side 17

19 Brannsjefen i Flatanger Side 18

FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen

FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Beredskapssamling 9. mai 2014 LOGG; KRISELEDELSEN Kl. 22:18 Fullalarm 10 min Flatanger brannvesen setter resurs på lokal brannstasjon 37 min FB varsler operativ

Detaljer

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27.

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27. Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes Vik Hasvåg Jøssund Utvorda Sitter NORGE FLATANGER I

Detaljer

HVA SKJEDDE I FLATANGER OG HVA BØR VI HA I VERKTØYKASSA

HVA SKJEDDE I FLATANGER OG HVA BØR VI HA I VERKTØYKASSA Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 HVA SKJEDDE I FLATANGER OG HVA BØR VI HA I VERKTØYKASSA GeoKlar - 10. Des.2014 NÆRING, Sundvolden MILJØ & TEKNISK Hotell FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes

Detaljer

VELKOMMEN. Der sjeldne opplevelser er - daglig kost FLATANGER KOMMUNE. Nord-Trøndelag KS. Personalledermedarbeidersamling. Zanzibar Inn 22.

VELKOMMEN. Der sjeldne opplevelser er - daglig kost FLATANGER KOMMUNE. Nord-Trøndelag KS. Personalledermedarbeidersamling. Zanzibar Inn 22. Der sjeldne opplevelser er - daglig kost VELKOMMEN Nord-Trøndelag KS Personalledermedarbeidersamling 2014 Zanzibar Inn 22.Mai 2014 Olav Jørgen Bjørkås ordfører VILLA FYR FOLKET VED HAVET De eldste spor

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Mal innsatsplan. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

Mal innsatsplan. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: Mal innsatsplan Navn på hendelse: Hendelse Bilde fra hendelsen Ukedag: Klokkeslett: Oppdatert: 1 Innsatsplan - Situasjon og føringer Situasjonsbeskrivelse Det har oppstått brann i skogen ved Bestul gård

Detaljer

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Ansvar, stab, ressurser, taktikk Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Skogbrann - ansvar Kommunen har ansvaret for slokkingen Kommunen skal inngå

Detaljer

Betydningen av lokalkunnskap for beredskap og krisehåndtering

Betydningen av lokalkunnskap for beredskap og krisehåndtering Ragnhild Hollingsæter Småsund Betydningen av lokalkunnskap for beredskap og krisehåndtering En studie av brannen på Sørneshalvøya i Flatanger vinteren 2014 Masteroppgave i geografi Veileder: Gunhild Setten

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

Erfaring fra skogbranner på Sørlandet

Erfaring fra skogbranner på Sørlandet Nordisk skogbrannseminar 13. september 2011 Erfaring fra skogbranner på Sørlandet Jon Inge Aasen Brannsjef Brannvesenets organisering i Norge: Kommunalt - avdeling under teknisk drift Interkommunalt selskap

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune.

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2008/4061-14 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Formålet med beredskapsplan? Formålet er å beskrive: Hvem, gjør hva,

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

Hallingdal brann- og redningsteneste iks

Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Hendelser på jernbanen - er vi forberedt? - vil samvirke fungere? - har vi ressursene som trengst? - er det tilstrekkelig kompetanse? - har vi utfordringer? Hallingdal brann- og redningsteneste

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Skogbrann Romedal almenning 2006

Skogbrann Romedal almenning 2006 Skogbrann Romedal almenning 2006 SKOGBRANN ROMEDAL 13.06.2006 Startet ved at et tre blåste på en høyspentledning Sterk vind og meget tørre forhold medførte meget rask spredning. Til sammen ca 2.000 daa

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Lederstøtte og strategisk tilnærming.

Lederstøtte og strategisk tilnærming. Lederstøtte og strategisk tilnærming. CTIF seminar 2016 www.mhbr.no Fakta MHBR 10 eierkommuner 17.700 km2 10.500 km2 produktiv skog 210 Ansatte 300 i skogbrannreserven 11 Stasjoner Skogbranndepot Nytt

Detaljer

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Skredstandard Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Initiativet Skredseminar på Lom 22/2-07 for å diskutere ulik praksis i metodevalg ved snøskredulykker. Deltakere fra NFS, 330, NRH, LT AS, NLA

Detaljer

Vinterbranner/kratt/ lyng/skogbranner

Vinterbranner/kratt/ lyng/skogbranner Vinterbranner/kratt/ lyng/skogbranner - Erfaringer tilsier på hvilken måte brann- og redningsvesenet må endre seg? Heidi Vassbotn Løfqvist Fung. avdelingsleder DSB 16. November 2016 DSBs roller DSB utfører

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014 (Etter) Brannstudien Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Hans Kr. Madsen Avdelingsleder 29. oktober 2014 Brann og redning Brann- og redningsvesenet Litt flere enn 280 brann- og redningsvesen

Detaljer

MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK

MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK Vedtatt av Styret i Alarmsentralen 110 Telemark: 18. mars 2010 Orientert i Årsmøtet i Alarmsentralen 110 Telemark: 28. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Beredskapskonferanse i Florø Hans Kr. Madsen 22. Oktober 2014 Brann og redning er sentrale Brann- og redningsvesenet er kommunalt forankret Litt flere enn

Detaljer

SKOGBRANN I MYKLAND 09. 20. JUNI 2008. Ove Frigstad Konst. Brannsjef Østre Agder Brannvesen

SKOGBRANN I MYKLAND 09. 20. JUNI 2008. Ove Frigstad Konst. Brannsjef Østre Agder Brannvesen SKOGBRANN I MYKLAND 09. 20. JUNI 2008 Ove Frigstad Konst. Brannsjef Østre Agder Brannvesen ØABV FRA 01.01.2008 7 kommuner Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli Areal ca 3.150

Detaljer

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 Forventninger fra nabobrannvesen ved RVR bistand Thomas Grue, Alarmsentral brann innlandet Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten

Detaljer

SKOGBRANN I MYKLAND 09. 20. JUNI 2008

SKOGBRANN I MYKLAND 09. 20. JUNI 2008 SKOGBRANN I MYKLAND 09. 20. JUNI 2008 Ove Frigstad Avd.leder ØABV 27.08.09 ØABV FRA 01.01.2008 7 kommuner Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli Areal ca 3.150 km2 Antall innbyggere

Detaljer

Harbour Ex 15. Øvelse 28. 29. april 2015. Jan-Erik Andersen Brigadesjef / «Fagleder Brann» Oslo Brann og redningsetat

Harbour Ex 15. Øvelse 28. 29. april 2015. Jan-Erik Andersen Brigadesjef / «Fagleder Brann» Oslo Brann og redningsetat Harbour Ex 15 Øvelse 28. 29. april 2015 Jan-Erik Andersen Brigadesjef / «Fagleder Brann» Oslo Brann og redningsetat Nasjonal øvelse 2015 (DSB) DSB vil som et ledd i å styrke beredskapen ved en eventuell

Detaljer

Skogbrann og skogbrannvern tema Slokkemetoder. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Skogbrann og skogbrannvern tema Slokkemetoder. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Skogbrann og skogbrannvern tema Slokkemetoder Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Slokkemetoder Det er to hovedprinsipper for bekjempelse av skogbranner: Offensiv slokking, som er en direkte

Detaljer

Terrorangrepene 22.juli 2011

Terrorangrepene 22.juli 2011 Terrorangrepene 22.juli 2011 Hovedbrannstasjonen rammet Brannsjefens kontor Hovedbrannstasjonen Gjerningsmannen Bomben 950 kg Norsk redningstjeneste Justis- og politidepartementet 65 N Hovedredningssentralen

Detaljer

Etablering av skadested Farlige stoffer

Etablering av skadested Farlige stoffer Etablering av skadested Farlige stoffer Fareklasser og bekledning 8. Etsende 9. Andre 1. Eksplosiver 6.2 Infeksjon 6.1 Giftig 7. Radioaktiv 5.2 organiske peroksider 6. Helseskadelig 5. Brannfrem mende

Detaljer

BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS

BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS Dokumentasjon for Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Mosvik og Verran kommune A. FORMÅL ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet i kommunene Snåsa, Steinkjer,

Detaljer

Hendelsesstatistikk 2014

Hendelsesstatistikk 2014 Hendelsesstatistikk 214 2 Innhold Oppsummering... 4 Innledning... 5 Utrykninger i Nedre Romerike... 7 Branner... 9 Bygningsbrann... 9 Pipebranner... 14 Tørrkokt kjele og kjøkkenbranner... 15 Skog-, mark-

Detaljer

Sivilforsvaret i Vestfold

Sivilforsvaret i Vestfold Sivilforsvaret i Vestfold Beredskapsdagen 18.juni 2014 i regi av Fylkesmannen i Vestfold Hva er Sivilforsvaret? STATENS FORSTERKNINGSRESSURS TIL NØDETATENE I tillegg skal Sivilforsvaret beskytte sivilbefolkningen

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning BEREDSKAPSPLAN SILDAJAZZEN 2013 - Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning - Fortøyningsplan Hensikt: Denne beredskapsplanen

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Framtidig organisering av Flatanger brann og redningstjeneste

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Framtidig organisering av Flatanger brann og redningstjeneste l Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2014/3871-7 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Framtidig organisering av Flatanger brann og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE VAKKER VENNLIG VÅGAL

KVINESDAL KOMMUNE VAKKER VENNLIG VÅGAL KVINESDAL KOMMUNE VAKKER VENNLIG VÅGAL KNABEN SENTRUM og ØYE FEDA BERDSKAPSPLANER OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN I KOMMUNEN BEREDSKAPSPLAN FOR TEKNISK DRIFT, MED TILHØRENDE ÅRLIG REVISJON AV ROS-ANALYSE. TILTAKSKORT,

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Høring Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Høring Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo 17.2.2014 Høring Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk Innspill fra Redningsselskapet

Detaljer

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Oppgavehefte til Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Rettet dato: Rettelærers vurdering: Sign rettelærer: Navn: edrift: dresse: Telefon: Telefaks: -post: 1 Kort informasjon før du starter på teoriprøven: Les

Detaljer

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015 Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland Møte 11.mars 2015 1 Tilbakeblikk - fareid - opprinnelig liste - 38 hendelser Brann i farlig stoff/avfall -Brann i kjemikalielager med påfølgende

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Ellen Dahlberg Avdelingsleder AMK-Tromsø R-AMK forum Bodø 2017 Fjordgård MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

Parametere for vurdering av utstyrsbehov, slokkevannforsyning o.l.

Parametere for vurdering av utstyrsbehov, slokkevannforsyning o.l. Vedlegg 4 Parametere for vurdering av utstyrsbehov, slokkevannforsyning o.l. Innledning Brannvesenets beredskap og slagkraft skal vurderes i forhold til risiko og sårbarhet i innsatsområdet og hvilke brannforebyggende

Detaljer

Tunnelberedskap veitunneler OBRE. Trond H. Hansen Brannmester, beredskap

Tunnelberedskap veitunneler OBRE. Trond H. Hansen Brannmester, beredskap Trond H. Hansen Brannmester, beredskap Oslo brann- og redningsetat har 8 brannstasjoner, av disse har 3 stasjoner Operatunnelen i sitt distrikt med et særskilt ansvar. St.1 Briskeby (vest), 1 slokkeenhet,

Detaljer

Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker.

Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker. Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker. Seksjonsleder Tore Kallekleiv Kallis Vært innom de aller fleste fagfelt i brannyrket gjennom 35 år. HMS- Hovedverneombud i 5 år. Utrykningssjef i 5

Detaljer

ELS Enhetlig ledelsessystem

ELS Enhetlig ledelsessystem ELS Enhetlig ledelsessystem Behovet for samordning i funksjonalitet i beredskapsorganisasjoner 1 Enhetlig ledelsessystem ELS enhetlig ledelsessystem har bakgrunn i det amerikanske Incident Command System

Detaljer

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder Erfaring fra øvelse Sør-Vestlandet 2014 IUA Vest Agder Øvelse Sør-Vestlandet 2014 NOFO IUA Vest-Agder Sør-Rogaland Haugesund region 1. og 2. april 2014 Mål/delmål for øvelsen Overordnet målsetting: Øvelsen

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Skogbrann

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Skogbrann Skogbrann Innledning Tørt og varmt vær øker faren for skogbrann. Den mest brannfarlige tiden på året er våren og forsommeren. De fleste og større skogbrannene skjer normalt fra slutten av april og til

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Brekstad 19.06.14 Johan Uthus Brannsjef Fosen brann- og redningstjeneste IKS 1. Formål ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet

Detaljer

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested Tverrfaglig samvirke på skadested Den norske redningstjenesten Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad, hvor den grunnleggende ide er at alle ressurser i Norge som er egnet for å redde liv, skal kunne

Detaljer

Forskrift om organisering mm. av brannvesen

Forskrift om organisering mm. av brannvesen Forskrift om organisering mm. av brannvesen FOR-1995-05-03 nr 0405 Opphevet Tittel: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ble

Detaljer

Brannen i Lærdal 18.01.2014

Brannen i Lærdal 18.01.2014 Brannen i Lærdal 18.01.2014 Lærdal brann og redning 16 mannskap deltid, 1 på vakt. Status kl 22: 54, 10 mannskap og 1 befal møter på stasjonen. Dimensjonert for husbrann(mindre stor brann ved 1 dimf),

Detaljer

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Trygghet og beredskap på høyfjellet Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Jernbaneverkets rolle og ansvar Sikkerhets- og beredskapskoordinerende myndighet på det nasjonale jernbanenettet.

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Ann Christin Olsen-Haines Avdelingsleder Kompetanse og rapportering 2 Behov for å peke ut en retning Kompetanse Evalueringer

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Definisjon

Detaljer

Totalt sett gir dette betydelige utfrodringer for beredskapen i området.

Totalt sett gir dette betydelige utfrodringer for beredskapen i området. 1 KORT BAKGRUNN. Organisering av politiet i midtre og indre Sogn. Sogn og Fjordane politidistrikt har de siste 3 årene vært organisert i 3 driftsenheter. Hver driftsenhetsleder har resultat og budsjettansvar

Detaljer

Evaluering øvelse Birken. Lillehammer kommune. Foto Ole Jacob Reichelt

Evaluering øvelse Birken. Lillehammer kommune. Foto Ole Jacob Reichelt Evaluering øvelse Birken Lillehammer kommune Foto Ole Jacob Reichelt Øvelse Birken var svært relevant. - Mange arrangementer og tilreisende i Lillehammer og regionen hele året - Store og små, internasjonale

Detaljer

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS), av 18.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Organiseringen av Enhetlig innsatsledelsessystem

Detaljer

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 20.02.2017 KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Kort

Detaljer

Jan Tore Karlsen Brannsjef

Jan Tore Karlsen Brannsjef Brannetterforskning Jan Tore Karlsen Brannsjef 1 Gjøvik - brannstatistikk Bygningsbranner Gjøvik 35 30 25 20 15 10 5 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Årsaksfordeling:2002-2006

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samarbeid med lokalt brannvesen

Samarbeid med lokalt brannvesen Samarbeid med lokalt brannvesen Bergen lufthavn Flesland Einar Hermansen Fagkoordinator brann og redningstjenesten CTIF konferanse Gardermoen 27.01.2011 Innledning Bergen brannvesen en naturlig samarbeidspartner

Detaljer

RAPPORT. Rapport fra NSB Driftsoperativt senter og samtaler med togpersonalet, samt HSLBs egne undersøkelser

RAPPORT. Rapport fra NSB Driftsoperativt senter og samtaler med togpersonalet, samt HSLBs egne undersøkelser RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 JB RAP: 2/2003 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 17. november 2003 Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB)

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs fokusområder Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets aktører i bred forstand

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

I dette nummeret finner du mer om disse sakene:

I dette nummeret finner du mer om disse sakene: Infobrev juni 2008 Nr 06/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik Otto.Laukvik(a) (a)redcross.no (a) = @ I dette

Detaljer

Aurland kommune Det naturlege valet

Aurland kommune Det naturlege valet Aurland kommune Det naturlege valet Generelt om Aurland kommune 1 791 innbyggjarar 1 489 km 2 Kraftproduksjon: 3 000 GWh/år Turisme i rask vekst: - Flåmsbana 900 000 reisande/år - Cruisetrafikk 170 skip/år

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN, HVORDAN ØVE PÅ PSYKOSOSIAL BEREDSKAP?

BEREDSKAPSPLAN, HVORDAN ØVE PÅ PSYKOSOSIAL BEREDSKAP? BEREDSKAPSPLAN, HVORDAN ØVE PÅ PSYKOSOSIAL BEREDSKAP? Innhold: Øvelsestyper og rollespill Erfaringer fra LRS øvelsen i Bykle Varsling og etablering av EPS Veiledningsmateriale 28. og 29. september 2016

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Reidar

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer