RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR"

Transkript

1 RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR 2014 Den største brannen etter 2. verdenskrig Brannaksjon over 3 uker. Brannområde på 15 km2. 64 bygninger gikk tapt på under 12 timer i grendene Hårstad, Hasvåg/Åkvika og Gammelgården/Småværet. 26 personer, 7 hester, 40 sauer og en hund ble evakuert. Kommunal kriseledelse ble satt. Drageid leirskole ble utpekt til evakueringssenter og betjent av kommunalt kriseteam. Innsatspersonell (ca. 500) fra 21 brannstasjoner/kommuner, ambulanse/helse, 10 Fig. grupper fra Sivilforsvaret, politi og forsvaret (to kystvaktfartøy, 5 helikopter og redningsskøyta)

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag;... 2 Flatanger brann- og redningsvesen... 4 Forberedelses fasen... 5 Alarmeringsfasen... 6 Innsatsplan Innsatsplan Innsatsplan Ledelse og ressurstilgang Vedlegg Brannsjefen i Flatanger Side 1

3 Sammendrag; Brannaksjonen hadde en varighet på 3 uker. Startet på Uran den 27. januar 2014 like etter Kl. 22:00. Arnestedet var mellom to feriehus, forårsaket av gnister fra en lavspent linje. Ut-alarmering til Flatanger brannvesen kl. 22:18, til hovedstyrken og depotstyrkene Hasvåg, Jøssund og Utvorda. Depotstyrken fra Hasvåg var i slokkeinnsats fra ca. 22:30. Hovedstyrken var da på veg til Uran og kom fram kl. 23:10. Brannsjefen besluttet på veg til Uran full evakuering av Sørneshalvøya (kl.22:57). Dette etter en vurdering tatt straks etter utrykningen og etter opplysninger fra innringer via 110-sentralen, om at brannen hadde sprett seg til utmarka i retning Hårstad og Hasvåg. Ut fra disse opplysninger, og at det er meget dårlig mobildekning ut til brannstedet, ble det besluttet at en av utrykningslederne skulle bemanne brannstasjonen i kommunesentret på Lauvsnes. Dette for å innhente lokalkunnskaper om brannutviklingen, bemanning, eventuell hjelp i evakuering og være bindeleddet til kriseledelsen. Leder i kommunal kriseledelse ble varslet kl. 22:37. Kriseteam var operativ på Drageid leirskole som var evakueringsplass for berørte, før det var gått tre timer. Evakueringen ble startet pr. telefon fra utrykningsleder, og en fra depotstyrken på Jøssund og brannsjefen inne i området fra kl. 23:10 til 00: personer, 7 hester, 40 sauer og en hund ble evakuert. Dyrene ble evakuert med rekvirerte dyretransportbiler, som ble eskortert av politi og brannvesen bak branngatene til Hårnes/Båsvika. Denne delen av evakueringen ble avsluttet ca. kl. 06:00. Bygningsmassen på Uran (29 stk.) ble berget med unntak av ett uthus. Hele 63 bygninger på Hårstad, Hasvåg/Åkvika og Gammelgården/Småværet gikk tapt i løpet av 12 timer. De fleste bygningene gikk tapt mellom kl. 04:00 06:00. Bilde tatt av utrykningsleder fra Hasvåg kl. 05:12 mot Gammelgården/Småværet. Bilde tatt av utrykningsleder ved Hårnesmoen kl. 06:58 Det ble besluttet at ingen brannmannskap/innsatspersonell skulle være nedenfor Hasvågskaret, men kun overvåke brannen når den rullet utover Hårstadfjellet mot bebyggelsen ytterst på Sørneshalvøya. Dette fordi den eneste fluktvegen var gjennom Hasvågskaret og det var fare for egen sikkerhet dersom man skulle bekjempe brannen i forkant på strekningen Hasvågskaret Hårstad. Planlagt innsats var slokking med brannhelikopter så snart det ble dagslys tirsdag 28.januar. Brannsjefen i Flatanger Side 2

4 Framskutt enhet tok seg ned på Hasvåg med full beskyttelse tirsdag morgen etter at storbrannen hadde rullet utover Hårstadfjellet og rast ut i havet. Det ble da foretatt omfattende slokkeinnsats på restbranner, som berget mange bygninger og begrenset utbredelsen. Det var da brann i to bygninger, 61 var brent ned. Bilde tatt av utrykningsleder ved Gammelgården kl. 10:59 Småværet Kl. 10:41 Flyfoto tatt på tirsdag formiddag over Småværet. Samtidig med slokking med de framskutte enheter, foretok flere innsatsgrupper en kamp mot flammene som truet branngatene ved Uranvannet og FV 492 til Hasvågskaret. Forsamlingslokalet Hårnesmoen ble berget med aktiv slokking tidlig tirsdag morgen. Branngatene var truet med flere brannfronter fra tirsdagsnatt (28.januar) til langt utover onsdagen den 29. januar. Disse ble slokket med store innsatstyrker og med helikopterstøtte i sluttfasen. Brannhelikoptrene var tilgjengelig fra tirsdag morgen, med kom først i slokking onsdag morgen p.g.a værforholdene. De måtte på nytt oppdrag på Frøya onsdag 29.januar kl. 16:04, og det ble ikke tid nok til etterslokking med helikopterstøtte. Manglende etterslokking kan være hovedårsaken til at brannen tok seg opp lørdagskveld den 1. februar. Bebyggelsen på Hasvåg var på nytt truet og det måtte en omfattende slokkeinnsats for å slokke brannen som oppsto bak bygningsmassen. To familier hadde flyttet tilbake. De var innestengt med den nye brannen og ble evakuert fra området. Brannen på Smo (nordvest på Sørneshalvøya ca. 2-3 km2) som ikke har bebyggelse ble ikke prioritert. Sivilforsvaret ble på nytt utkalt for å sette ny branngate fra Hasvågskaret til Sandvika i Jøssundfjorden. Brannen på Smo ble slokket med brannhelikopterstøtte de påfølgende dagene. Ingen bygninger gikk tapt takket være en stor innsats fra brannmannskapet. Det ble rekvirert bistand fra 18 brannstasjoner fra Brønnøysund i nord til Trondheim i sør, og to depotstyrker i nabokommuner. Til sammen utgjorde dette 24 enheter inkludert egen ressurs, og det var ca. 250 brannmenn i aksjon (ca.6200 timer - 3 årsverk) og 25 brannbiler (1100 timer) hvorav 9 tankbiler var i aksjon. Den første tankbilen ble rekvirert fra Namdalseid på veg ut til brannstedet 27.januar (kl. 22:38). I tillegg var det ca. 250 innsatspersonell fra ambulanse/helse, 10 Fig grupper fra Sivilforsvaret, politi og forsvaret (to kystvaktfartøy, 5 helikopter og redningsskøyta). Ingen personskader ble registrert, men tre måtte til legesjekk etter de var utsatt for røyk. Ressurs tilgangen gikk via 110-sentalen i Namsos som utvidet vaktholdet den første natta. De ble avløst med egen logistikkstab tirsdag morgen etter planverket til IUA-Namdal. Brannsjefen i Flatanger Side 3

5 Flatanger brann- og redningsvesen Flatanger brann og redningsvesen har følgende visjon; Alltid beredt til å berge liv og verdier Er organisert med en hovedstyrke på 16 brannmenn hvor 4 er utrykningsledere, brannsjef og varabrannsjef. Normalt utstyrt med brannbil med vanntank (2300 l med skum), 6 røykdykkersett, frigjøringsutstyr, to utrykningsbiler, oljevernutstyr og overflateredningsutstyr. Er utdannet som førstehjelper gjennom prosjektet Mens du venter på ambulansen i regi av luftambulansen og gjennomført TAS 1, 2 og 3. Kursing/opplæring i regi av IUA-Namdal. Har godkjent brannordning fra 1997 og er ikke oppsatt med tankvogn, men har en større og flere mindre brannpumper ut fra en risikovurdering om at vi har rikelig med slokkevann fra åpne vannkilder. I tillegg har vi tre depotstyrker i grendene Hasvåg, Jøssund og Utvorda med 6 førstehjelpere pr.- område (totallt-18 stk.) innen brann, mens du venter på ambulansen, overflateredning, mini politi og kontaktpersoner ved utfall av mobil/telefon (kommunen har tre satellitt-telefoner som vil bli utplassert) Flatangermodellen. Kommunestyret har delegert brannvernmyndigheten til rådmannen den 4.november 2009 i K.sak 62/09, som ble videredelegert til brannsjefen i brev av 6.november Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Brannsjefen i Flatanger Side 4

6 Forberedelses fasen Brannordningen fra 1997 har fastsatt at hovedstyrken skal bestå av brannsjef, varabrannsjef og en hovedstyrke på 16 brannmenn, som er etter dimensjoneringsformskriften. I tillegg er det ut fra at vi har lang utrykningstid til grendene Utvorda, Jøssund og Hasvåg, økt turisttrafikk og utbygging av flere hyttefelt, beholdt og utvidet ordningen med depotstyrker i disse grendene. De er førstehjelpere innen brann, mens du venter på ambulansen, overflateredning, mini politi og kontaktpersoner ved utfall av mobil/telefon (kommunen har tre satellitt-telefoner som vil bli utplassert) Flatangermodellen. Dette er en tilleggsressurs utover minimumskravene, som gir en fordobling av antall utrykningspersonell (3 depot a`6 stk.) og er gjort ut fra en løpende risikovurdering om å nå skadelidte på en rask måte i hele kommunen samt støtte for hovedstyrken. Hele brannstyrken (36 stk.) har gjennomført opplæring i førstehjelp i regi av Luftambulansen og hovedstyrken har gjennomført TAS 1,2 og 3. Det er de siste årene (2011, 2012 og 2014) gjennomført samvirkeøvelser på overflateredning i Flatanger i regi av LRS-øvingsforum hvor alle nødetatene, sivilforsvaret, Kystvakta, Sea-king, redningsskøyta, Røde kors mfl. deltok over to dager med ca deltakere hvert år. ROS 2005 og 2014 (analyse arbeid 2013) har ikke endret risikobildet og har konkludert med at de fleste ulykkestilfellene vil brann og redningsvesenet ha mannskap og utstyr til å håndtere på egen hånd og med inngåtte avtaler med andre brannvesen i fylket. Et aktuelt senario som er beskrevet i ROS-analysene, er større oljeutslipp som truer skjærgården. Dette er en hendelse som er sannsynlig gjennom at vi har havstykket Folla som nabo. Dette er hendelse som vi ikke vil klare å håndtere på egen hånd og vi har et eget planverk i IUA- Namdal for å takle en slik større hendelse. Dette øves det regelmessig på både i egen regi, med andre brannvesen i Namdalen og etter nasjonal plan med Kystverket. Vi hadde en lyngbrann på Aspøya 26. januar 2014 oppvarmingsbrannen som var en god gjennomgang for hovedstyrken. Denne brannen løp også ut i havet og ble slokket på en av flankene og spisset ut i havet, j.fr. bilde og kart; Aspøya Brannsjefen i Flatanger Side 5

7 På formiddagen 27. januar 2014 ble hovedstyrken utkalt på nytt til en brann i bygning med smitte til terreng på Engesdalen like over kommunegrensen til Namdalseid samarbeidsbrannen. Brannstyrken på Namdalseid satte sin styrke på å slokke bygningsbrannen og sikret bolighus. Flatangerstyrken nedkjempet brannen i terrenget og fikk stoppet den før den gikk opp i fjellsiden, j.fr. vedlagt kart og bilde. Engesdalen Denne brannen hadde et større potensiale enn katastrofebrannen på Sørneshalvøya senere på dagen. Dette fordi vi hadde samme kraftige vind og vindretningen var mot kommunesentret Lauvsnes og Sitter i Flatanger kommune, som ligger 12 km fra arnestedet. Alarmeringsfasen Det ble slått full alarm både til hovedstyrken på Lauvsnes og depotstyrkene på Hasvåg, Jøssund og Utvorda kl. 22:18. Dette ble etterfulgt med trippelvarsling til politi (22:45) og helse(amk kl. 22:30). Brannsjefen ble oppdatert av 110-sentralen kl. 22:20 og 22:27. Hovedstyrken rykket ut med 12 brannmenn med tilgjengelig brennmaterialer. En av utrykningslederne ble beordret til å bemanne lokal brannstasjon på Lauvsnes for å innhente informasjon, bistå med koordinering av aksjonen og gi informasjon. Dette fordi vi innså tidlig at dette kunne bli en meget omfattende hendelse og dårlig mobildekning både langs kjøreruta og flere strekninger uten kommunikasjon (ca.50 km) og spesielt området rundt arnestedet for brannen på Uran. Det ble bedt om tankbilstøtte fra nabobrannvesener (kl. 22:33 og 00:36) og gitt melding til politiet med tanke på evakuering (kl. 22:40). På Jøssund er det mobildekning og brannsjefen fikk ny informasjon fra 110-sentralen kl. 22:53. Brannsjefen med myndighet i brannloven besluttet da at hele Sørneshalvøya skulle evakueres og ba om at dette ble startet pr. tlf. fra lokal brannstasjon. Operativ leder i kriseledelsen ble varslet fra lokal brannstasjon kl. 22:32 og kriseledelsen ble satt kl. 23:35. Brannsjefen i Flatanger Side 6

8 D C E B Kun mobildekning i hvite felt. A Evakueringsruta A B C D E 3 km hver veg. Dør til dør og kontroll på alle parkeringsplasser. HRS ble varslet kl. 23:33 og DSB ble varslet på sin vakttelefon kl. 23:45. De ble informert om situasjonen og de opplyste at det ikke var noen begrensninger på bruken av skogbrannhelikopter. Lederstøtten om bruken av skogbrannhelikoptret ble etablert kl. 07:42 og de hadde ingen merknader til valgt strategi og plassering av branngatene. KO etterspør sivilforsvaret kl. 01:10 og politiet bekrefter at de kaller ut etter behov, som ble gjort kl. 02:10. Fig. Steinkjer og Namsos melde sin ankomst på KO kl. 06:31. Innsatsplan 1 Hovedstyrken til Flatanger brann og redningsvesen kom fram til Uran 27. januar kl Depotsyrken fra Hasvåg med fire brannmenn var i innsats med slokking rundt fritidshusene på Uran fra ca. kl. 22:30. En førstehjelper fra samme depot var i kontakt med utrykningsleder på lokal brannstasjon. Hun var i kontakt med flere fastboende i fareområdet og anbefalte at de måtte forlate området. Hun oppdaterte brannsjefen ved ankomst på Uran som ga beskjed om at det var besluttet full evakuering av alle på Sørneshalvøya. Det var storm i en østlig retning, minusgrader og mørkt. Følgende bilder ble tatt fra brannbilen ved ankomst Uran; KL. 23:10 før tunnelen på Uran KL. 23:12 ved kommunal veg på Uran mot vest Brannsjefen i Flatanger Side 7

9 Innsatsplan 1 - Evakuere alle på Sørneshalvøya - Slokkeinnsats på Uran for å hindre brannspredning til bygninger - Sette branngate fra Uranvannet til bebyggelsen på Uran - Etablere fast knutepunkt Det ble besluttet at hovedstyrken skulle deles i to med slokkeinnsats på Uran og sette branngate langs FV 492 ved Uranvannet. Innsatsgruppen forsterket depotstyrken på Hasvåg for å berge bebyggelsen på Uran og avgrense spredningen i bakkant av brannen. Dette med vann fra brannbilen med forsterkning fra to brannpumper. Den andre innsatsgruppen fikk ordre om å avgrense brannen med branngate fra Uranvannet til bebyggelsen på Uran. Dette med slokkevann fra egen pumpe fra Uranvannet. Brannsjefen og en fra depotstyrken på Jøssund utførte evakueringen inne i fareområdet gjennom dørtil-dør varsling og kontroll om det var biler på parkeringsplassene for fritidsbebyggelsen. Lokal ambulanse ble satt til å overvåke kontrollpunktet og førte liste over evakuerte. Uran. KO. Brannspredning. Branngate. Evakueringen ble sluttført kl. 00:30 og Drageid leirskole ble utpekt som evakueringssenter da dette var en trygg plass like utenfor brannområdet, og en av de evakuerte hadde tilgang til skolen. 26 personer ble evakuert fra område og 16 i den siste fasen. Kun et mindre uthus gikk tapt av de 29 bygningene på Uran. Branngata ble truet hele natta, men etter stor innsats klarte innsatspersonalet å holde brannen på riktig side av FV 492. Brannsjefen i Flatanger Side 8

10 Innsatsplan 2 Kommando plass (KO) ble etablert kl. 02:02 i bolighus på Uran hos Gunnar Stamnes, og bemannet av innsatsleder fra politi, fagleder brann og etter hvert fagleder helse og fig. leder. Hele eiendommen med to bolighus, redskapshus og driftsbygning ble tatt i bruk til oppmøteplass for alle innsatspersoner og utstyr. Redskapshuset ble benyttet som forpleiningsstasjon og driftet av sivilforsvaret. Eiendommen ligger like nedenfor FV 492 og ved fastsatt knutepunkt for registrering som ble bemannet av helse (lokal ambulanse) og senere tatt over av sivilforsvaret. Innsatsplan 2 - Evakuere dyr innenfor knutepunktet - Ingen innsatsgrupper nedenfor Hasvågskaret, kun overvåking. - Forsterke og forlenge branngata langs FV 492 fram til Hasvågskaret - Sette en sikringsbranngate fra Uranvannet til Jøssundfjorden I løpet av første natta ble 7 hester, 40 sauer og en hund evakuert fra gårdene Hårnes og Båsvika med dyretransportbiler, som ble eskortert av politi og brann. Beslutningen om ikke å sende innsatsgrupper nedenfor Hasvågskaret før brannene hadde rast utover fjellsidene og ut på stor havet var vanskelig, men helt nødvendig og påkrevd ut fra sikkerhet for eget mannskap. Like over midnatt kjørte politiet mot Hårstad og det var da ikke sikt nok til å kjøre fram, og flammene på fjellet var da synlig. Varabrannsjefen og en utrykningsleder overvåket brannen på fjellet, utviklingen av brannen og ledet innsatsgruppene langs branngata som forberedte anslag og påførte vann langs FV 492. Da brannen kom ned mot forsamlingslokalet på Hårnesmoen ca. kl. 06 ble det foretatt slokking helt inntil bygningen, som ble reddet. Bygninger på Hasvåg hadde da tatt fyr og Småværet/Gammelgården brant, j.fr. bilde side 2 - kl. 05:12. Det antas at ca. 60 bygninger gikk tapt fram til ca. kl Bilde 1 Hasvåg mot Gammelgården/Småværet KRONA Flammer høyer en fjellet Krona (70 m)- Småværet Redningsskøyta var rekvirert for å holde KO oppdatert på utviklingen av brannen sett fra sjøsiden og de meldte kl. 08:04 at det var for mørkt og tett røyk til at de kunne få oversikt. Varabrannsjefen og utrykningsledere tok seg inn på Hasvåg ca. kl. 09:30 og fikk klarsignaler om at de kunne rykke inn sammen med innsatsenhet fra Namsos. De prioriterte slokkeinnsats på og ved bestående bygninger på Hasvåg og deretter Småværet. Brannsjefen i Flatanger Side 9

11 Innsatsen ytterst på Sørneshalvøya ble forsterket med enhet fra Steinkjer som også besto av mannskapsbil og tankvogn, og var i innsats både på Småværet samt slokket et større område ved Ørsnes/Hårstadstranda, som truet bebyggelsen med at lyngbrannen spredte seg bakover i et område som unngikk hoved brannen. Denne innsatsen berget mange bygg og stoppet utbredelsen av brannen i den ytre delen av Sørneshalvøya. Andre innsatsstyrker jobbet med slokking langs FV 492 for å holde branngatene. Fagleder melder 29. januar kl. 05:30 at innsatsstyrkene begynner å få kontroll på situasjonen, men at det fortsatt brenner mellom Eldvika og Sandvika, som må tas med helikopterstøtte. Redningsskøyta bisto med slokking langs Bølefjorden, KV Bergen i Jøssundfjorden fra 28.- kl. 19:40 og KV Njord fra 29. kl. 07:03 i Bølefjorden. Skogbrannhelikoptret landet på Uran om morgenen 28., men kom først i operativ tjeneste sammen med 3 helikoptre fra forsvaret den ca. kl. 09. Hovedinnsatsen var på Smo ved Eldvika og en del etterslokking langs branngata. Helikoptrene og kystvaktskipene ble frigitt den kl. 16:02 for innsats på Frøya. Det var en del mindre oppblussing av brannen som ble slokket fortløpende fram til formiddagen 30. Det ble foretatt overflyvning av kystverket sitt fly med varmesøkende kamera og det ble også brukt varmesøkende kamera av bakkemannskap. Det var ingen tegn på varmegang den 31., og brannsjefen besluttet å trekke ut innsatsgruppene fra kl. 18:00. Det ble organisert vakthold med mannskap fra depotstyrkene på Hasvåg og Jøssund som patruljerte langs FV 492 fra Uran til Hårstad. Brannmannskap fra hovedstyrken fulgte dette opp med varmesøkende kamera i terrenget lørdag ettermiddag og det var ingen tegn til varmegang. Totalt 181 bygninger, hvorav 96 ble berget. Forsamlingslokalet ble berget med aktiv slokking Innsatsplan 3 En i depotstyrken på Hasvåg kjørte fra området ca. en time før det ble alarmert om oppblussing av brannen bak bebyggelsen på Hasvåg og Smo den 1.februar. Det ble slått fullalarm kl. 19:12, og det ble bedt om bistand fra Namsos, Namdalseid og Steinkjer med mannskap og tankvogner (kl. 19:16 og 19:52). Politiet ble varslet kl. 19:55 og sivilforsvaret ble aktivert på samme tidspunkt. HRS ble varslet kl. 20:06 og det ble bedt om helikopterstøtte. Lederstøtte skogbrann ble etablert kl. 20:10. Brannsjefen i Flatanger Side 10

12 Redningsskøyta RS Harald V ble kontaktet kl. 20:26, for bistand til evakuering av to familier, som befant seg innenfor brannområdet. KO ble etablert i bygget til Hasvåg Fritid, som ligger tett opp til brannområdene. Sivilforsvaret fikk Hårnesmoen som sin base, med oppgave å bemanne stoppunkt ved Hasvågskaret, sette branngate ned til Jøssundfjorden og besørge forpleining. 110-sentralen satte stab og ordnet nødvendig resurser på lik linje som den første brannen. Innsatsplan 3 - All slokkeinnsats på Hasvåg for å hindre brannspredning til bygninger. - Ingen slokking på Smo, men overvåke brannen for å sikre retrett langs FV492 - Etablere fast knutepunkt på Hasvågskaret. - Etablere branngate fra Hasvågskaret til Jøssundfjorden (sivilforsvaret) - Evakuere to familier (5 personer), som var innenfor brannområdet. Brannen truet fire bolighus på Hasvåg og det brant mellom fjellet og bebyggelsen i nordlig retning. Vindretningen var mot sør og FV 492 var sperret med røyk, og all innsatspersonell ble satt inn for å slokke denne brannen. Samtidig brant hele Smo -halvøya, j.fr. bilde side 12. Denne brannen krøp sakte tilbake mot FV 492 og det var fare for at brannen kunne stenge returmuligheten. Depotstyrken fra Jøssund ble satt til å overvåke brannen på Smo og rapporterte direkte på KO. Alt innsatspersonell ble satt inn for å slokke brannen bak bebyggelsen som måtte bekjempes delvis mot røykretningen og det var overhengende fare for at mannskapet måtte trekke seg tilbake, men med stor innsats ble den til slutt bekjempet. Innsatspersonell måtte kjøre gjennom røyken for å skaffe oversikt både over utviklingen av brannen fra Åkvika og få oversikt over privatpersonene som befant seg på innsiden av brannområdet. To fra depotstyrken på Sætervika fikk i oppdrag å overvåke brannen og rapportere direkte til KO om utviklingen. Brannsjefen fikk etter kort tid avløsning fra brannsjefen i Namsos som bemannet KO og ledet innsatsstyrkene. Brannsjefen tok seg inn til de evakuerte som var samlet i ett bolighus, som det ikke var overhengende fare for spredning til. Redningsskøyta ble rekvirent for mulig evakuering fra Småværet, men det ble valgt å evakuere de 5 personene pr. bil. Dette etter at brannen var under kontroll og det var mulig å ta seg fram langs FV 492. Brannen på Smo ble slokket dagen etter med helikopterstøtte og det ble organisert omfattende etterslokking i hele brannområdet. Brannsjefen i Flatanger Side 11

13 Det var ingen nedbør av betydning og det ble derfor bestemt å sette egen døgnbrannberedskap med brannbil, tankvogn og personell, som varte helt fram til 17. februar Det var da kommet nedbør av betydning og aksjonen ble avsluttet etter 3 uker. Brannen på Smo ble ikke prioritert. Brannen bak bebyggelsen ble prioritert. Ledelse og ressurstilgang Brannsjefen ledet aksjonen fra starten. Varabrannsjefen og tre av de fire utrykningslederne var tilgjengelig fra første stund. En av utrykningslederne bemannet lokal brannstasjon og var bindeleddet mellom brannsjefen, 110-sentralen og kriseledelsen. På Uran ble hovedstyrken delt i to hvor en utrykningsleder ledet slokkeinnsatsen sammen med depotstyrkene på Hasvåg og Jøssund med varabrannsjefen som fagleder brann. Den andre utrykningslederen ledet innsatsen med å sette branngater. Han sammen med varabrannsjefen ble etter at KO ble satt en framskutt enhet for å sikre branngatene og overvåket brann utviklingen gjennom natta og ledet innsatsen ytterst på Sørneshalvøya tirsdag morgen og utover samme dag. Brannsjefen gjennomførte evakueringen med sin politimyndighet etter brannlovgivningen. KO ble satt etter evakuerings fasen av folk var gjennomført, og politiet overtok som innsatsleder og brannsjefen bemannet KO som fagleder brann. Etterhvert ble KO bemannet av fagleder helse og leder av sivilforsvaret tiltrodde også gruppen. KO på Uran var operativ helt fram kongebesøket 31. januar. Fagleder brann resurs ble innhentet fra de største brannvesen i Trøndelag med Trondheim, Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos og gikk i 12 timers vakter. I startfasen ble ressurstilgangen både på utstyr og bemanning rekvirert via 110-sentralen og fra tirsdag morgen 28. januar- ble det satt logistikkstab etter planverket i IUA-Namdal med innøvd tiltakskort, som besørget tilgangen på ressurser i aksjonen. De har beskrevet dette i brev til DSB den. 15. mai 2014, som følger vedlagt til denne rapporten. Politiet rekvirerte nødvendig ressurs av sivilforsvaret med sine fig. grupper og forsvaret med to kystvaktfartøy, 4 helikopter og politihelikopter. Brannsjefen i Flatanger Side 12

14 Vedlegg - Brev fra Namsos brann- og redningsvesen, dokumentasjon vedrørende arbeid gjort i logistikkstab. Bide fra brannen 28. januar 2014 Bilde av branngata mellom Uranvannet og Jøssundfjorden Brannsjefen i Flatanger Side 13

15 Vedlegg 1. Brannsjefen i Flatanger Side 14

16 Brannsjefen i Flatanger Side 15

17 Brannsjefen i Flatanger Side 16

18 Brannsjefen i Flatanger Side 17

19 Brannsjefen i Flatanger Side 18

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27.

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27. Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes Vik Hasvåg Jøssund Utvorda Sitter NORGE FLATANGER I

Detaljer

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS), av 18.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Organiseringen av Enhetlig innsatsledelsessystem

Detaljer

Beredskapsplan - skogbrann

Beredskapsplan - skogbrann Beredskapsplan - skogbrann Aftenposten 11.6.2008 Foto: Anders Martinsen Skoglyng brann- og redningsteneste iks 01.06.2011 Brant Skogen brannsjef Innhold 1. INNLEDNING 1.1 Generelt 1.2 Skogen som brannobjekt

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Rapport. Rapport. Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse

Rapport. Rapport. Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Rapport Rapport Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Innhold Forord........................................................................................

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Sammendrag og konklusjoner... 3 3 Innledning... 4 3.1 Begrepet risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 3.2 Definisjon... 4 3.3 Fremgangsmåte... 4 4 Kartlegging og vurdering av risiko...

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Helse og redning. Kapittel 9. 9.1 Introduksjon. 9.2 Helse- og redningstjenestens akutte innsats. Regjeringskvartalet

Helse og redning. Kapittel 9. 9.1 Introduksjon. 9.2 Helse- og redningstjenestens akutte innsats. Regjeringskvartalet NOU 2012: 14 171 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Helse og redning 9.1 Introduksjon Terrorangrepene 22/7 utløste en omfattende, krevende og kompleks redningsaksjon. Hendelsene var ulike med ulikt skadeomfang

Detaljer

Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011

Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011 Foto: Andrea Gjestvang/VG Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011 Utarbeidet av Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder

Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder 2014 Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder Dato:23.04.2014 Revisjon: 03 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Autorisasjon og opplæring... 5 1.2 Taushetsplikt... 5 1.3 Lydlogging...

Detaljer

Årsrapport 2012 Longyearbyen brannvesen

Årsrapport 2012 Longyearbyen brannvesen Årsrapport 2012 Longyearbyen brannvesen Jan Olav Sæter Brannsjef Side 1 av 22 Longyearbyen Lokalstyre Bydrift KF viser til Forskrift om brannvern for Svalbard av 20. august 1993, hvor det i 2-2 stilles

Detaljer

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Oppgavehefte til Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Rettet dato: Rettelærers vurdering: Sign rettelærer: Navn: edrift: dresse: Telefon: Telefaks: -post: 1 Kort informasjon før du starter på teoriprøven: Les

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet:

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet: Agenda: 22. julikommisjonen 4 25 år med skogbrannhelikopteret 32 HÅNDTERer GJØDSEL MED SUNT BONDEVETT 44 DSB gjennomførte om lag 169 000 el-tilsyn i fjor. 94 000 av disse var bolig- og hyttekontroller.

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Tre bedrifter ett industrivern

Tre bedrifter ett industrivern Foto: Karoline K. Åbyholm Nr. 2 2013 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Tre bedrifter ett industrivern Dynea, Cytec og Life Technologies

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 28.10.2013 K-069/13 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet 8 4. Målsetting 10 5.

Detaljer

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya.

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. 22. juli 2011 Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. Innledning Rapporten - Bakgrunn og hensikt Terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya 22.juli

Detaljer

Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida 6. 7. august 2012

Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida 6. 7. august 2012 Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida 6. 7. august 2012 Forord 6. og 7. august 2012 rammet ekstremværet Frida kommunen hardt. Uoffisielle målinger viste at det i løpet av noen timer

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer