Hendelsesstatistikk 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hendelsesstatistikk 2014"

Transkript

1 Hendelsesstatistikk 214

2 2

3 Innhold Oppsummering... 4 Innledning... 5 Utrykninger i Nedre Romerike... 7 Branner... 9 Bygningsbrann... 9 Pipebranner Tørrkokt kjele og kjøkkenbranner Skog-, mark- og gressbrann Brannhindrende tiltak Ulykker Trafikkulykker og uhell Hjelpetjenester Alarmer

4 Oppsummering Når man ser på oversikten over alarmkategoriene det har blitt rykket ut til har det ikke vært store endringer i rapporterte hendelser fra 213 til 214 på Nedre Romerike. Utrykninger til alarmer (34 prosent begge år) og hjelpetjenester (32 prosent i 213 og 31 prosent i 214) topper statistikken for begge de foregående år. Den tredje største posten er branner som utgjør 14 prosent av utrykningene i 213 og 16 prosent i 214. Innbruddsalarmer ser vi i diagrammene under utgjør 14 og 11 prosent i 213 og 214. Ulykker er den nest laveste med 6 og 8 prosent av utrykningene. Utrykninger til farlig gods ligger på bunn, med kun to utrykninger hvert av årene, noe som tilsvarer under én prosent. Utrykninger etter alarmkategori % 8 % 34 % Alarm Brann Farlig gods Hjelpetjeneste 31 % Innbruddsalarm 16 % Ulykke % Utrykninger etter alarmkategori % 6 % 34 % Alarm Brann Farlig gods Hjelpetjeneste 32 % 14 % Innbruddsalarm Ulykke % 4

5 Når man derimot går mer grundig til verks og ser på detaljene som ligger bak hver av utrykningene finner vi større endringer. Den mest markante er endringen i antall skog-, markog gressbranner, særlig i Aurskog-Høland. Her var det i 213 to skogbranner, mens det var 15 i 214. Sørum kommune har også hatt en skogbrann i 214. I Skedsmo kommune har det vært dobbelt så mange utrykninger til mark- og gressbranner i 214 sammenliknet med 213 med henholdsvis 12 og seks utrykninger. Kjøkkenbranner og særlig tørrkokte kjeler er et annet emne det er interessant å se nærmere på. Skedsmo kommune hadde en dobling her også, fra fem til ti utrykninger. Rælingen gikk fra én til fire tørrkokte kjeler, mens Sørum gikk fra ingen til tre registrerte tørrkokinger. Lørenskog hadde en bedre utvikling fra fire i 213 til ingen i 214. Tallene fra Nittedal og Aurskog- Høland har variert med én hendelse. Fet og Rømskog kommuner har ingen utrykninger til tørrkokte kjeler de siste to årene. Innledning Dette dokumentet presenterer hendelsesstatistikk fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR). Vi har to kilder til data på hendelsesstatistikk i NRBR: Vision Boss-systemet og ROH-rapporter. Vision Boss er det programmet som brukes av 11- sentralen og registrerer alle utrykninger under ulike alarmkoder utfra det nasjonale nødnettet. Når 11-sentralen får inn en melding sendes det ut mannskaper og utrykningen registreres under en alarmkode. Hvis det viser seg at den registrerte alarmkoden ikke stemmer med den faktiske hendelsen blir dette revidert i Vision Boss. All statistikk blir generert utfra disse reviderte alarmkodene. Det er viktig å presisere at de tallene det er tatt utgangspunkt her, er de utrykningene hvor våre egne biler og mannskaper har rykket ut. ROH-rapportene er det utrykningsleder som melder inn til DSB i etterkant av en hendelse. De ROH-rapportene vi har hentet ut i denne sammenheng er registrert under kategorien Brann i bygning. Disse to kildene samsvarer ikke 1 % siden det er ulike retningslinjer for hva som skal rapporteres i ROH og hva som blir registrert under de ulike alarmkodene i Vision Boss. Det som skal rapporteres til DSB gjennom ROH er utrykninger til hendelser hvor det har vært flamme eller glødebrann, mens det rykkes ut til flere hendelser enn disse. Videre vil det alltid oppstå flere branner enn de som brannvesenet rykker ut til. Det kan blant annet være mindre branner som slokkes av folk på stedet eller det som kalles elektriske fenomenskader 1. Finans Norge vil for eksempel 1 Elektriske fenomenskader er branner uten åpen flamme som ødelegger elektrisk utstyr og derfor skaper en forsikringssak, men ofte kreves det ikke innsats av brannvesenet i disse tilfellene. 5

6 ha høyere tall i sine brannstatistikker siden de er basert på innrapporteringer fra forsikringsselskapene. I dette statistikkdokumentet er det ikke blandet tall fra de to kildene. Når det snakkes om antall utrykninger er dataene hentet fra Vision Boss, det vil utover dette bli opplyst om tallene er hentet fra Vision Boss eller ROH. Der det er gjort beregninger på branner per 1 innbygger er data om folketall hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det blir gjennomgått statistikk for hendelser og utrykninger til: Bygningsbranner Pipebranner Tørrkokte kjeler og kjøkkenbranner Skog-, mark- og gressbrann Brannhindrende tiltak Ulykker, trafikkulykker og uhell Hjelpetjenester Alarmer Det er et mål for NRBR å redusere antallet branner og omfanget av branner på Nedre Romerike. 6

7 Utrykninger i Nedre Romerike I 214 var det totale antallet utrykninger 3521, hvorav 67 utrykninger var til hendelser i andre kommuner. Statistikken som er hentet fra Vision Boss er utarbeidet med bakgrunn i alarmkodene som brukes under utrykning. Alarmkodene er delt inn i følgende hovedkategorier: Hendelser (Alarmkode) Forklaring Alarmer (ABA) Falske, unødige og avbrutte alarmer, meldinger og utrykninger til bedrifter, hotell, institusjoner, privat og gjennom vaktselskap. Brann (B) Samtlige branner med åpen varme eller røykutvikling. Farlig gods (FG) Hendelser med farlige gods som er en mulig fare for omgivelsene ved brann eller lekkasje. Hjelpetjenester (H) Bistand til andre brannvesen, politi og helse, innlåsing, oversvømmelse, trygghetsalarm fjerning av is og bygningsdeler fra tak, etc. Innbruddsalarm (I) Innbruddsalarm reelt, uhell, ukjent årsak. Ulykke (U) Trafikkulykker, arbeidsulykker, drukning, arbeidsulykker med mer Tabellen under viser antallet utrykninger innen hver hovedkategori på hendelser i Nedre Romerike i 214, og grafen viser fordelingen av oppdragsmengden fordelt på månedene. Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Alarmer Brann Farlig gods 1 1 Hjelpetjenester Innbruddsalarm Ulykke Total

8 Antall utrykninger Antall utrykninger Juli var den måneden med flest utrykninger i 214 da det ble rykket ut 418 ganger fra NRBRs brannstasjoner hvorav 413 var hendelser innenfor våre kommuner. Flere døgn i juli var det over 2 utrykninger og et gjennomsnittlig antall per døgn på 13,3. Snittet de resterende månedene i 214 lå på mellom 7,5 og 11,3. Det døgnet med flest oppdrag i juli 214 var 29. juli med 29 utrykninger, hvor det blant annet ble rykket ut til fire ulike skog-, mark- og gressbranner. En årsak til et så stort antall hendelser i juli kan være det tørre og varme været som var sommeren 214. Det enkeltdøgnet som topper antall oppdrag i 214 var derimot 4. august med 61 oppdrag, hvorav mange av disse oppdragene var knyttet til vann som følge av mye nedbør på kort tid. Utrykninger etter alarmkategori

9 Branner Som tidligere nevnt utgjorde branner 14 prosent av utrykningene i 213 og 16 prosent i 214. Under alarmkategorien brann finnes det flere underkategorier. Utrykningene for 214 er fordelt som illustrert i sektordiagrammet. Branner % 2 % 8 % 6 % 4 % 6 % 1 % 1 % Bilbrann/bussbrann Bistand annet brannvesen Brann annen Brannhindrende tiltak Bygningsbrann Containerbrann 8 % Skog/Gress/Markbrann Kontroll av branntilfelle 2 % 34 % Mistenkelig røyk/lukt 16 % Pipebrann Røykvarsler Høres Tørrkokt kjele Bygningsbrann NRBR rykket i 214 ut til 9 bygningsbranner (eks. pipebrann og tørrkokte kjeler), dette er 17 flere enn året før ifølge tallene fra Vision Boss. På neste side er utrykningene til bygningsbranner illustrert med tall hentet fra Vision Boss. Sørum kommune er den eneste av kommunene som har færre bygningsbranner i 214 enn i 213, med sju utrykninger til bygningsbranner i 214 mot ti året før. Kommunene Rælingen, Nittedal og Rømskog har samme antall med henholdsvis fire, to og ingen utrykninger til bygningsbranner årlig de siste to årene. Når vi tar hensyn til antallet innbyggere i de ulike kommunene viser det seg at i fjor var det absolutt flest branner per 1 innbygger i Aurskog- Høland. Dette var også en kraftig økning fra året før. Gjennom 214 har antallet bygningsbranner variert fra måned til måned. Mars og oktober var de månedene med færrest utrykninger til bygningsbranner, og april og juli de månedene med flest. 9

10 Bygningsbrann ,2 1,8,6,4,2 Bygningsbranner per 1 innbygger Bygningsbranner 214 Antall 1

11 I ROH-rapportene finner vi 111 registrerte bygningsbranner. Dette inkluderer tørrkokte kjeler og pipebranner i tillegg til andre branner i bygninger. En forutsetning for at det skal sendes inn ROH-rapport er at det ved ankomst er en brann og ikke kun røykutvikling. Fra disse rapportene kan vi si noe om det antatte skadeomfanget for bygningsbranner i vårt område. Antatt materielt skadeomfang: Åtte branner med antatte skader over 5 kr. Fem branner med antatte skader mellom 25 og 5 kr. Ti branner med antatte skader mellom 1 og 25 kr. 28 branner med antatte skader mellom 1 og 1 kr. 6 branner med antatte skader under 1 kr. Vi ser at det er flest tilfeller i den laveste kategorien, og at rundt 8 prosent får antatt materielt skadeomfang på under 1 kr. De 111 bygningsbrannene registrert i ROH-rapportene fordeler seg på ulike typer bygg: 54 branner i eneboliger. 11 branner i rekkehus. Fire branner i 2-mannsboliger. 11 branner i blokk eller leilighet. Tre branner i fritidsboliger. Seks branner i garasjer. To branner i barnehager. To branner i skoler. 1 branner i næringsbygg Åtte branner i andre bygg. 11

12 Branner etter bygningstype 2 % 9 % 2 % 7 % Enebolig Rekkehus Tomannsbolig Blokk/leilighet 3 % 5 % 1 % 49 % Fritidsbolig Garasje Barnehage Skole 3 % 1 % Næringsbygg Andre bygg Brannene har oppstått på ulike tidspunkt. Hvis vi deler døgnet inn i perioder på åtte timer får vi en fordeling som illustrert i sektordiagrammet under. Vi kan se at det i tidsrommet mellom kl 15 og kl. 23 er flest hendelser. 25 % av bygningsbrannene oppstår når de fleste sover. Av disse 28 brannene oppsto 1 natt til lørdag eller søndag. Det var jevnt fordelt med fem bygningsbranner på hver av de to helgenettene i løpet av året. Det samme var tallet for natt til torsdager. Det som derimot er uventet er at det natt til tirsdager oppsto 7 bygningsbranner. Bygningsbranner etter når på døgnet kl % kl % kl % Antall Kl. 23-7: 28 Kl. 7-15: 25 Kl : 57 Sektordiagrammene på de neste sidene viser at branner i Nedre Romerike i hovedsak blir slokket av brannvesenets innsats, men det er også en andel som blir slokket av eier av bygget eller andre som er på stedet. Det er illustrert hvem som slokket de rapporterte brannene i 12

13 214, 212 og 21. Vi ser at det er en svært liten andel av byggene som brenner ned og at selv om andelen er varierende er det brannvesenets innsats, så eier/andres innsats, og deretter bygningsteknisk/slokket av seg selv som har størst andel. Det er viktig å presisere at det er høy usikkerhet knyttet til disse tallene siden rapporteringen kan være av varierende kvalitet. Brannene i 214 ble slokket av 1 % 4 % Brannvesenet innsats 7 % Eier/andre på stedet 21 % 67 % Slokket av seg selv/byggtekniske tiltak Bygningen brant ned Ukjent Brannene i 212 ble slokket av Brannvesenet innsats % 17 % Eier/andre på stedet 17 % 44 % Slokket av seg selv/byggtekniske tiltak Bygningen brant ned 22 % Ukjent 13

14 Brannene i 21 ble slokket av 2 % % Brannvesenet innsats 8 % Eier/andre på stedet 39 % 51 % Slokket av seg selv/byggtekniske tiltak Bygningen brant ned Ukjent Pipebranner Totalt ble det rykket ut til 45 pipebranner i 214, mot 49 året før. Sørum hadde den største endringen fra 213 til 214 med 11 i 213 til 4 i 214 dette er tydelig i diagrammene under. Fet kommune har de siste to årene vært stabilt på 7 utrykninger til pipebranner i året. Gjennomsnittet ligger på rundt en pipebrann per 1 piper for hele Nedre Romerike (1, i 213 og,92 i 214) Når vi ser på antall pipebranner per 1 pipe ser vi at det er de mindre folkerike kommunene som ligger litt over gjennomsnittet. Sett bort fra Rømskog hvor det ikke har vært én utrykning til pipebrann hverken i 213 eller i Pipebrann

15 2,5 Pipebrann per 1 pipe 2 1,5 1, Tørrkokt kjele og kjøkkenbranner Tørrkokt kjele Diagrammet viser antallet utrykninger, registrert i Vision Boss, til tørrkokte kjeler i 214 sammenliknet med året før. Totalt har det vært en oppgang på sju tilfeller fra 14 i 213 til 21 i 214. Skedsmo har hatt en dobling fra fem til ti tilfeller, mens Lørenskog, Fet og Rømskog ikke hadde noen utrykninger til tørrkokte kjeler i

16 ROH-rapportene viser at det i 214 var 2 bygningsbranner som startet på kjøkkenet. Av disse ble det antatt at 11 ble forårsaket av matlaging. Det som er interessant er at tidspunktene er veldig spredt ut over døgnet: Kl. 3:42, 5:26, 11:22, 12:14, 15:5, 16:43, 17:14, 17:51, 19:29, 21:24 i tillegg til én kjøkkenbrann uten registrert tidspunkt. De to tidligste tidspunktene var branner som oppsto natt til lørdag og søndag, og den kl. 17:51 skjedde en søndag. De resterende oppsto på hverdager. Det er altså ikke mulig å si sikkert når kjøkkenbranner i Nedre Romerike oppstår utfra disse tallene. Av de som er registrert med antatt materielt skadeomfang forårsaket sju av brannene skader for under 1 kroner, to mellom 1 og 1, og to mellom 1 og 25. En er registrert skadd, og ingen omkom i kjøkkenbranner i 214. Åtte av brannene knyttet til matlaging oppsto i boliger, mens tre oppsto i næringsbygg. Skog-, mark- og gressbrann Sommeren 214 opplevde vi en periode med påfallende varmt og tørt vær, som førte til flere skog-, mark- og gressbranner på Nedre Romerike. Vi hadde utrykninger til 15 skogbranner og 9 mark- og gressbranner i Aurskog-Høland alene. Totalt rykket NRBR ut til 47 skog-, markog gressbranner i 214. I 213 var dette tallet 34. Totaltallene for hele områdets utrykninger til mark- og gressbranner er relativt stabile med kun én i differanse fra det ene året til det andre. Det er derimot det høye antallet skogbranner i 214 som skiller seg ut på totalen, selv om vi samtidig ser at Skedsmo kommune har en dobling i antallet utrykninger til mark- og gressbrann fra 213 til 214. Sørum skiller seg litt fra de andre ved at det var flere mark- og gressbranner i 213 enn i

17 Skog-, mark- og gressbrann Gress- og markbrann 214 Gress- og markbrann 213 Skogbrann 214 Skogbrann 213 Brannhindrende tiltak En utrykning til en brann blir ofte registrert som en bygningsbrann, røykvarsler høres, mistenkelig røyk/lukt eller noe annet. Hvis mannskapene kommer til stedet, og det viser seg å være røykutvikling uten brann, blir alarmkoden revidert til brannhindrende tiltak. Av de brannrelaterte utrykningene er dette den med flest utrykninger. Totalt ble var det i utrykninger til brannhindrende tiltak, mot 185 i 213. Det er ikke store forskjeller fra 213 til 214. Det kan likevel nevnes at Nittedal og Sørum har gått opp med ti, og Rælingen ned med seks og dermed halverte antallet utrykninger til brannhindrende tiltak Brannhindrende tiltak

18 Ulykker Brann- og redningsvesenet har en viktig rolle for å berge liv og helse etter ulike typer ulykker. På oversikten over andel utrykninger innen hver alarmkategori ser vi at utrykninger til ulykker samlet sett i NRBR utgjorde seks prosent i 213 og 8 prosent i 214. Under denne kategorien finner vi en rekke ulike hendelser som også krever svært forskjellig innsats. Det om fatter blant annet arbeidsulykker, båtulykker, drukning, hjertestans, tauredning, beredskap til flyplass, togulykker, trafikkuhell og ulykker, og andre ulykker. Her er det valgt å se nærmere på trafikkulykker og trafikkuhell. Trafikkulykker og uhell Det har ikke vært store variasjoner i statistikken over trafikkhendelser som NRBR har rykket ut til fra 213 til Trafikkulykke/uhell Det er derimot store variasjoner mellom de ulike månedene i 214. Den måneden med flest utrykninger til trafikkrelaterte ulykker var januar med 26 utrykninger. Det laveste antall hendelser var i november med 9. Grafen viser et mønster med noen topper med to-tre måneders mellomrom hele året gjennom. 18

19 Antall utrykninger til trafikkhendelser 214 Hjelpetjenester Den nest største andelen av alle utrykninger gjennom ett år har bestått av såkalte hjelpetjenester de siste to årene. Dette er utrykninger for å bistå politiet, helse eller andre etater, og det er utrykninger til oversvømmelser/lekkasjer, heisstopp, innlåsing, sokning, restverdiredning, akutt forurensning (som ikke går under farlig gods), og en rekke andre oppdrag. 25 Hjelpetjeneste Når vi ser på antallet utrykninger til hjelpetjenester fordelt på kommunene er det Skedsmo som topper statistikken. Skedsmo er derimot den største av kommunene når det kommer til folketall, og det er kanskje bare å forvente at flest utrykninger går til den mest folkerike 19

20 kommunen. I diagrammet under er det derimot tatt hensyn til antallet innbyggere i kommunene, og den viser antallet utrykninger til hjelpetjenester på 1 innbygger. Her skiller Sørum kommune seg tydelig ut som den med flest utrykninger i hjelpetjeneste kategorien. Bakgrunnen for dette er at Sørum, som eneste av våre kommuner, ut 214 hadde en ordning med trygghetsalarmer som var koblet direkte til NRBR Hjelpetjenester per 1 innbygger Utrykninger til hjelpetjenester 214 På oversikten over utviklingen måned for måned ser vi at det var en økning i antall hjelpetjenester i august. Som nevnt tidligere var det spesielt ett døgn (4.august 214) som utmerket seg ved at det var et stort antall oppdrag knyttet til vann, grunnet mye nedbør. 2

21 Alarmer Vi har utfordringer med at det er mange utrykninger til unødige alarmer. Dette skaper utgifter og binder opp ressursene våre til hendelser som ikke krever innsats fra brann- og redningsvesenet. Det skilles mellom unødige alarmer og falske alarmer med bakgrunn i om det har vært en villet handling som har ført til alarmen (falsk) eller om det har vært et uhell (unødig). Vi har valgt å studere utrykningene til alarmer nærmere for å finne tiltak for å få ned antallet unødige alarmer. Dette skal det bli jobbet med i 215, og det blir spennende å se om det kan få noe utslag på sikt Unødige alarmer Falske alarmer

22 Brann- og redningsvesenet rykker også ut til alarmer som kommer fra vaktselskap. Dette er selskap som leverer alarmanlegg til private boliger. Det er også en del unødige alarmer som kommer gjennom vaktselskapene, men antallet er vesentlig lavere enn det for andre unødige alarmer Vaktselskap unødig

Falsk alarm ABA Unødig ABA Unødig Vaktselskap

Falsk alarm ABA Unødig ABA Unødig Vaktselskap Utrykningsstatistikk for Asker og Bærum brannvesen IKS 2014 2014 Brann Bygning Asker Brann Bygning Bærum 4 1 1 0 3 0 3 4 4 3 2 1 26 6 3 3 3 2 4 2 2 2 1 4 3 35 Falsk alarm 0 1 1 2 5 0 1 2 1 0 7 2 22 ABA

Detaljer

R A P P O R T Oppdrags- statistikk fra BRIS Første halvår 2017

R A P P O R T Oppdrags- statistikk fra BRIS Første halvår 2017 RAPPORT Oppdragsstatistikk fra BRIS Første halvår 2017 INNHOLD 1 Om statistikken 3 2 Om BRIS 3 3 Brannvesentes utrykninger 1. halvår 2017 5 4 Utrykninger til brann 7 5 Trekk ved boligbrannene og brannhindrende

Detaljer

NOTAT. Komfyrbranner. Analyse av DSBs brannstatistikk for perioden 1998-2007. Revisjon 01.

NOTAT. Komfyrbranner. Analyse av DSBs brannstatistikk for perioden 1998-2007. Revisjon 01. NOTAT GJELDER SINTEF NBL as Postadresse: 75 Trondheim Besøksadresse: Tillerbruvegen 22 Telefon: 7 59 1 78 Telefaks: 7 59 1 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no Foretaksregisteret: NO 982 9

Detaljer

110 Sentralen i Salten

110 Sentralen i Salten Salten Brann IKS 110 Sentralen i Salten Lorem Ipsum Dolor Sit Amet Røst 0,6 % Sørfold 1,8 % Steigen 1,4 % 12.01.2011 Meløy 6,7 % Rødøy 0,2 % Saltdal 5,6 % Værøy 0,2 % Hamarøy 1,5 % Gildeskål 1,7 % Fauske

Detaljer

Rapport Brann- og uhellsstatistikk

Rapport Brann- og uhellsstatistikk Rapport Brann- og uhellsstatistikk 2007 1. INNLEDNING FORMÅL Formålet med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin brann- og uhellsstatistikk er å gi et bilde av skadeutviklingen innenfor

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

RAPPORT. Brannstatistikk Tall fra rapporteringsløsningen (BRIS) fra brann- og redningsvesenet til DSB

RAPPORT. Brannstatistikk Tall fra rapporteringsløsningen (BRIS) fra brann- og redningsvesenet til DSB RAPPORT Brannstatistikk 216 Tall fra rapporteringsløsningen (BRIS) fra brann- og redningsvesenet til DSB INNHOLD 1 Om BRIS 3 2 Brann- og redningsvesenets oppgavespekter i tall 3 3 Bygningsbranner historisk

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2012

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2012 11-sentralen i Salten Statistikk fra rapporterte hendelser i 1 Salten Brann IKS Generelt Utarbeidet statistikk er gitt av antallet utrykninger initiert av 11-sentalen i Salten. Det er gjengitt tall og

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 Forventninger fra nabobrannvesen ved RVR bistand Thomas Grue, Alarmsentral brann innlandet Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 17.03.2014 kl. 14:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 58/14 NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN (NRBR) - BUDSJETTENDRING

Detaljer

Branner og regelverk Evaluering av branner i 2008

Branner og regelverk Evaluering av branner i 2008 Branner og regelverk Evaluering av branner i 2008 Sjefingeniør Anders Arnhus Forebyggende samfunnsoppgaver DSB Forkortet versjon for bruk på brannvesenseminar 2009 Antall Antall boligbranner fordelt pr

Detaljer

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune Hurdal kommune Eidsvoll kommune Nannestad kommune Nes kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Brannvesenene før 01.05.2013 ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS Etablert 2013 102 000 innbyggere 2056 km

Detaljer

ANALYSE AV DØDSBRANNER

ANALYSE AV DØDSBRANNER ANALYSE AV DØDSBRANNER Christian Sesseng November 2017 Research Institutes of Sweden RISE Safety and Transport RISE Fire Research Trondheim Bakgrunn NOU 2012:4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte

Detaljer

Resultatrapportering for 2006

Resultatrapportering for 2006 Resultatrapportering for 26 Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Ulykker Branner Kvantitativ rapportering for 26 Ressursbruk Utført tilsyn Funn ved tilsyn Elulykker med personskade Antall

Detaljer

Informasjon om IUA-region 2 Fagtreff hos fylkesmannen 30 oktober

Informasjon om IUA-region 2 Fagtreff hos fylkesmannen 30 oktober Informasjon om IUA-region 2 Fagtreff hos fylkesmannen 30 oktober 2017 IUA i Norge Kystverket har beredskaps/- og aksjonsplikt på vegne av staten (større tilfeller av akutt forurensning som ikke dekkes

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Rom administrasjon, Lørenskog brannstasjon Dato: 12.12.2013 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Eva Bjøreng (nestleder), Unni Skullerud Førrisdahl, Lars Henrik Sundby, Rikart Pettersen.

Eva Bjøreng (nestleder), Unni Skullerud Førrisdahl, Lars Henrik Sundby, Rikart Pettersen. MØTEPROTOKOLL Aurskog-Høland kontrollutvalg Dato: 23.11.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Krepsen Arkivsak: 15/00011 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Eva Bjøreng (nestleder),

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Resultatrapportering for 2007

Resultatrapportering for 2007 Resultatrapportering for 27 Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Kvantitativ rapportering for 27 Ulykker Branner Ressursbruk Utført tilsyn Elulykker med personskade Antall ulykker og omkomne

Detaljer

Document1 PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 107473.25 2010-04-30 Christian Sesseng 10

Document1 PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 107473.25 2010-04-30 Christian Sesseng 10 NOTAT SINTEF NBL as Postadresse: 76 Trondheim Besøksadresse: Tillerbruvegen Telefon: 73 9 78 Telefaks: 73 9 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no Foretaksregisteret: NO 98 93 7 MVA GJELDER

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

Ny rapporteringsløsning for brann- og redningsvesenet og forholdet til RVRrapportering

Ny rapporteringsløsning for brann- og redningsvesenet og forholdet til RVRrapportering Ny rapporteringsløsning for brann- og redningsvesenet og forholdet til RVRrapportering Anne Hjort 1 Arbeidsgruppen i konseptfasen Frode Sandvin Folkedal Ronny Langfjord Anne Hjort Trine Sivertsen Sommerlade

Detaljer

Hvorfor ny rapporteringsløsning?

Hvorfor ny rapporteringsløsning? N YHETSBREV Ny rapporteringsløsning for brannog redningstjenesten Nr. 1 September 2015 Hvorfor ny rapporteringsløsning? Store deler av brann-norge har ventet på en ny rapporteringsløsning siden utrullingen

Detaljer

Rapport. Yrkesskader i politi- og lensmannsetaten 2006. 13. mars 2007

Rapport. Yrkesskader i politi- og lensmannsetaten 2006. 13. mars 2007 Rapport 13. mars 2007 Yrkesskader i politi- og lensmannsetaten 2006 Innledende kommentarer Denne rapporten tar utgangspunkt i de foregående års rapporter, og vil til dels ha samme oppbygning. Årets rapport

Detaljer

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune.

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2008/4061-14 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Resultatrapportering for 2005

Resultatrapportering for 2005 Resultatrapportering for 25 Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Elulykker med personskade antall ulykker og omkomne Antall 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 År Antall

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 13.01.2015 15/3-1 /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Styrets medlemmer: Kurt Orre Bjørg Marit Sollie Torunn

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Møterom administrasjon, Lørenskog brannstasjon Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

REFERANSER... 46 VEDLEGG A:

REFERANSER... 46 VEDLEGG A: 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner...3 1 Mål...7 2 Problemstillinger...7 3 Krav om brannforebyggende tiltak...8 4 Datagrunnlaget...9 4.1 Brannstatistikken fra DSB og FNH...9 4.2 Vurdering

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 1 Vil ny organisering av landets brannvesen sikre bedre vern av kulturarven? Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen

Detaljer

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Son-konferansen 19. november 2015 Kommunereformen Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla NIVI Analyse ved Geir Vinsand Kommuner med rundt 20.000 og færre innbyggere Folkerike kommuner med mikroareal vokser

Detaljer

Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten

Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten Fylkesberedskapsrådet Østfold 06.04.17 Terje Surdal/Daglig leder Alarmsentral Brann Øst AS Dagens agenda Brann- og redningstjenesten

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo 1 Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo For Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Av Oddvar Lindholm 22. februar 2014 2 Innledning og forutsetninger. Fylkesmannen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Innsatser Hamar og Østerdal Sivilforsvarskrets i 1998

Innsatser Hamar og Østerdal Sivilforsvarskrets i 1998 Innsatser Hamar og Østerdal Sivilforsvarskrets i 1998 Tirsdag 240298, FIG Ringsaker (7 personer), ettersøkning etter eldre mann. Torsdag 140598, FIG Alvdal (5 personer), skogbrann. Lørdag 160598, FIG Ringsaker

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Rapport. Brann- og vannskader i asylmottak 2016

Rapport. Brann- og vannskader i asylmottak 2016 Rapport Brann- og vannskader i asylmottak 2016 Sammendrag NHO Service og Drof fører i samarbeid årlig statistikk over brann- og vannskader i asylmottak. Til sammen har 114 mottak med samarbeidsavtale med

Detaljer

Ulykker, drap og selvmord i 150 år

Ulykker, drap og selvmord i 150 år Voldsomme dødsfall 185 24 Historisk helsestatistikk Anne Gro Pedersen Ulykker, drap og selvmord i 15 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene.

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 70 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2014,

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen.

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen. Årsrapport for KOMMUNENS NAVN Rapporteringsår Navn på TL-kontaktperson TELEFon e-post OM RAPPORTERINGSMALEN TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen 1. mars, utarbeide og avlevere en årsrapport i

Detaljer

Statistikk og diagrammer

Statistikk og diagrammer Kapittel statistikk og sannsynlighet SE SIDE, 11, 1, 13 og 1 I grip Statistikk og diagrammer TOLKE og tegne DIAGRAMMER 1 Linjediagrammet viser temperaturforandringene i løpet av en dag. Hvor mange grader

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

NYHETSBREV BRIS. Nr. 2 Desember 2015. 3 To brannvesen i full gang med BRIS. 6 Registrering av brukere 11 Årlig melding om brannvern

NYHETSBREV BRIS. Nr. 2 Desember 2015. 3 To brannvesen i full gang med BRIS. 6 Registrering av brukere 11 Årlig melding om brannvern NYHETSBREV BRIS Nr. 2 Desember 2015 3 To brannvesen i full gang med BRIS 6 Registrering av brukere 11 Årlig melding om brannvern PROSJEKTLEDERS HJØRNE Den nye rapporteringsløsningen, BRIS, har nå vært

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

«Er det størrelsen det kommer an på?» Sammenslåing av brannvesen

«Er det størrelsen det kommer an på?» Sammenslåing av brannvesen Brannvesenkonferansen 2014 «Er det størrelsen det kommer an på?» Sammenslåing av brannvesen Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef Sammenslåing av 4 brannvesen på Nedre Romerike Nye NRBR IKS Bakgrunn

Detaljer

Analyse av drukningsulykker og dykkerberedskap i Østre Agder

Analyse av drukningsulykker og dykkerberedskap i Østre Agder Gjennomgang av behovet for dykkerberedskap / dykkertjeneste i regi av Østre Agder Brannvesen i samarbeid med Grimstad Brannvesen. Bakgrunn: Muligheten for å redde liv er avhengig av rask respons, derfor

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer som møtte:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Versjon 3 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 BOLIG-/LANDBRUKS-/FRITIDSEIENDOMMER...

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Skadde bilførere i aldersgruppen 18 24 år i perioden 1.1.1994 til 31.12.28 fordelt på: - Alder - Kjønn - Alvorlighetsgrad - Skadested/tid - Trafikksituasjon Harstad

Detaljer

Jan Tore Karlsen Brannsjef

Jan Tore Karlsen Brannsjef Brannetterforskning Jan Tore Karlsen Brannsjef 1 Gjøvik - brannstatistikk Bygningsbranner Gjøvik 35 30 25 20 15 10 5 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Årsaksfordeling:2002-2006

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for april 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess!

Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess! Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess! BRANNVESENKONFERANSEN 2017 Terje Surdal/Daglig leder Alarmsentral Brann Øst AS/Leder 110-Forum -et spørsmål om prosess!

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS

Asker og Bærum brannvesen IKS Asker og Bærum brannvesen IKS Eier-dag 2012 Asker kommune ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Presentasjon av ABBV Interkommunalt selskap heleid av Asker og Bærum kommuner. Eierandel etter folketall Formål: Utføre

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

EVALUERING AV VENTETID TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2016 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV VENTETID TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2016 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV VENTETID TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2016 STATISTIKKNOTAT 13.6.2016 Politidistriktene rapporterer månedlig informasjon om avhør gjennomført i forutgående måned. Månedsrapporter fra og med oktober

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

VEILEDNING. Kjennetegn og utviklingstrekk ved dødsbranner og omkomne i brann. En gjennomgang av DSBs statistikk over omkomne i brann 1986-2009

VEILEDNING. Kjennetegn og utviklingstrekk ved dødsbranner og omkomne i brann. En gjennomgang av DSBs statistikk over omkomne i brann 1986-2009 10 RAPPORT VEILEDNING Kjennetegn og utviklingstrekk ved dødsbranner og omkomne i brann En gjennomgang av DSBs statistikk over omkomne i brann 1986-2009 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund Brannstudien Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund 2 Interkommunalt samarbeid 3 Brann og redningstjenesten er dimensjonert etter en: Lokal risiko og sårbarhetsanalyse Minimums standard

Detaljer

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Jan Øistein Kristoffersen, DSB 1 Innhold Om plikten til å melde uhell Oversikt over uhell meldt 2012 Utvikling og trender Jeg har valgt å være forsiktig

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker.

Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker. Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker. Seksjonsleder Tore Kallekleiv Kallis Vært innom de aller fleste fagfelt i brannyrket gjennom 35 år. HMS- Hovedverneombud i 5 år. Utrykningssjef i 5

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

Branner i byggverk hva kan vi lære? l

Branner i byggverk hva kan vi lære? l Branner i byggverk hva kan vi lære? l Kl 1015 Sjefingeniør Anders Arnhus, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hvorfor DSB undersøker branner:

Detaljer

Veiledning til revidert hendelsesliste

Veiledning til revidert hendelsesliste Veiledning til revidert hendelsesliste Unødige alarmer og meldinger med utrykning for brannvesenet (men ikke reell hendelse) ABA feil bruk Falske alarmer og meldinger med utrykning for brannvesenet Alarmer

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Rælingen kommune side 2 RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: M70 / 2017/632-7 Saksframlegg Saksbehandler: Ingvild Rønning Johansen Lokal forskrift om åpen brenning, Rælingen kommune Rådmannen tilrår formannskapet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Formannskapet Drammen kommune. Drammensregionens brannvesen IKS

Formannskapet Drammen kommune. Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet Drammen kommune Drammensregionens brannvesen IKS 07.11.2017 Agenda 1. Kort om DRBV. 2. Kort presentasjon av regnskap og resultater. 3. Angi utfordringer og saker som vil kreve ekstra oppmerksomhet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Brannforebyggende tiltak i hjemmet.

Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Her får du litt informasjon om enkle og viktige tiltak du kan gjøre, og litt om den kommunale feie- og tilsynstjenesten. Ettersom det er førjulstid retter vi oppmerksomheten

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden »

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden » MEDBORGERNOTAT # 5 «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Norske velgeres tilfredshet

Detaljer