Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013"

Transkript

1 Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan Meråker, april 2012

2 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG 3 2. OMSTILLING I MERÅKER 3 3. PROGRAMSTATUSVURDERING BESKRIVELSE AV PROSESSEN SWOT-ANALYSE FRA STRATEGISEMINAR ANDRE DOKUMENTER 5 5. RESULTATER MÅLSETTING OVERORDNA MÅL FOR OMSTILLINGSARBEIDET KONKRETE MÅL RESULTATMÅLING 8 7. STRATEGISKE VALG SATSINGSOMRÅDER INDUSTRI MÅLSETTING STRATEGI ØKONOMI REISELIV & HYTTETURISME MÅLSETTING STRATEGI ØKONOMI HELSE & REHABILITERING MÅLSETTING STRATEGI ØKONOMI ANDRE PROSJEKTER ORGANISERING ØKONOMI OG FINANSIERING VEDLEGG UTVIKLINGSPROSESSER SITUASJONSVURDERING HØST ERFARINGSLÆRING NÆRINGS NM - FORKLARING BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 30.APRIL

3 3 1. Sammendrag Omstillingsarbeidet i Meråker startet opp i Arbeidet er ferdig med sitt 6 år. Programstatusvurdering for 2011 gjennomført i februar 2012 poengterte behov for spissing og konkretisering av strategi- og handlingsplanen. Det ble i mars 2012 gjennomført ei strategisamling som sammen med ulike rapporter og tidligere års strategi- og handlingsplaner, årsrapporter med videre danner grunnlaget for utforming av strategiene for de to siste årene med omstillingsarbeid i Meråker. Arbeidet vil disse to årene, altså i 2012 og 2013, bli konsentrert omkring 3 satsingsområder: Industri Reiseliv og hytteturisme Helse og rehabilitering Målsetting for resterende periode står fast - det skal etableres 88 arbeidsplasser i 2012 og 2013 slik at målet om 200 arbeidsplasser totalt nås. Men det enkelte områdes innvirkning på måloppnåelse er noe endret. Industri tones noe ned, Helse- og rehabilitering oppgraderes og Reiseliv og hytteturisme holdes uforandret. 2. Omstilling i Meråker Omstillingsarbeidet i Meråker startet opp i Nedlegging av Elkem Meråkers smelteverksdrift ble gjort kjent for Meråker kommune i januar 2006, og driften ved smelteverket stanset i juni Meråker kommune initierte prosessen som førte fram mot søknad om statlige omstillingsmidler. Søknaden ble innsendt høsten 2006, og Meråker kommune fikk omstillingsstatus gjennom brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til Nord- Trøndelag fylkeskommune datert 29. juni Omstillingsperioden var i utgangspunktet tenkt til , men er senere utvidet til å vare til Omstillingsstatus medfører at Meråker kommune vil få tilført statlige omstillingsmidler. I tillegg må det framskaffes lokale og regionale virkemidler etter avtalt fordeling. Omstillingsarbeidet i Meråker er nå ferdig med sitt 6 år. Daglig leder i Meråker Utvikling AS er prosjektledelse for omstillingsarbeidet. Omstillingsstyret er oppnevnt av Meråker kommune. 3. Programstatusvurdering 2011 Programstatusvurdering for 2011 ble gjennomført den 7. februar 2012: Hovedkonklusjon Omstillingsarbeidet i Meråker kan synes å ha tatt et lite hvileskjær i Det er bl a ikke utarbeidet en konkret handlingsplan for 2011 som styret har fulgt opp. Utviklingen

4 4 gjenspeiles også i diamanten. På den annen side synes de forberedt til et krafttak i 2012 med nytt og mer operativt styre og ny administrasjon. Det anbefales at styret snarest spisser og konkretiserer strategi- og handlingsplanen for resterende del av omstillingsperioden slik at denne kan være et overordnet styringsinstrument som også følges opp. Programstatusvurderinga gir følgende anbefalinger: Anbefalinger for 2011 Målstruktur og resultatindikatorer er ikke konkretisert/målsatt i handlingsplan for Styret har behandlet saker, men i liten grad drøftet strategi og handlingsplan. Administrasjonen har arbeidet med et godt nok rapporteringssystem, men det synes ikke innført i styrearbeidet. Prosjektlederrapporten er tatt i bruk, og det er utarbeidet en større spørreundersøkelse som vil være viktig som grunnlag for senere vurderinger av måloppnåelse. Videreføring av næringsutviklingsarbeidet etter omstillingsperioden er ikke påbegynt, men Proneo er engasjert med start i mars Arbeidet med registrering og oppfølging av de demografiske faktorer er startet. 4. Beskrivelse av prosessen Revisjon av strategiplanen har tatt utgangspunkt i programstatusvurdering for 2011, gjennomført 7. februar Denne konkluderte med at strategier for resterende omstillingsperiode (2012 og 2013) må spisses og konkretiseres. Arbeidet med videreføring av omstillingsarbeidet etter at omstillingsperioden er over ble vedtatt satt på vent til strategiplan for resterende periode er utarbeidet og vedtatt. Spissing og tydeliggjøring vil kunne bidra til å lette omstillingsledelsens ressursbruk fordi det er lettere å prioritere hvilke aktiviteter og tiltak som skal støttes og hvilke en ikke skal engasjere seg i. Det er grunn til å anta at arbeidet med videreføring av omstillingsarbeidet etter at omstillingsperioden er ferdig blir lettere å håndtere dersom omstillingsarbeidets mål og retning blir tydeliggjort i resterende omstillingsperiode. Som en del av revisjonsprosessen ble det den 16. mars 2012 gjennomført ei strategisamling med Omstillingsstyret. Også deltagere fra Meråker Utvikling AS sitt styre deltok på samlinga.

5 Swot-analyse fra strategiseminar Oppsummert kan SWOT-analysen fra strategisamlinga den 16.mars 2012 gjengis som følger: Styrker Merkevaren Meråker God infrastruktur idrettsanlegg Store muskler Rimelig å etablere Rimelig strøm Nært Trondheim/Sverige/EU Lave boligpriser Muligheter Idrett - toppidrett vinnerkultur Alpinanlegg hyttebygging Livsstil og helse profesjonelle aktører God beliggenhet, nærhet til marked God fart i eksisterende bedrifter Sikker tilgang på strøm og ledig næringsareal Svakheter Ensrettet samfunn, politisk og samfunnsmessig Idrett for alle penga Skjev aldersfordeling Liten kapitaltilgang Lav kulturell kapital Liten verdi på boliger Lite utviklet entreprenørskapskultur Lav selvtillit? Trusler Oppfattes som lettvektere? Oppfattes ikke? (Meråker ubetydelig?) Ungdommen reiser ut, permanent Manglende profesjonalitet For nært Trondheim og Stjørdal Interessekonflikt i utmark 4.2. Andre dokumenter Følgende dokumenter er lagt til grunn for arbeidet med revisjon av strategiplanen: Reiseliv og hytteturisme som fokusert satsing i Meråker. Forstudierapport, Kaizen AS, desember 2008 Helse- og rehabiliteringstjenester i Meråker. Analyse. PTL-rapport oktober 2009 Utviklingen i Meråker kommune i perioden Notat TFoU 2010 Rapport fra strategiseminar 25. og 26. mai Omstillingsarbeidet i Meråker kommune, strategisk plan , januar Faktagrunnlag for programstatusvurdering 2011 Rapport fra Programstatusvurdering 2011, gjennomført 7. februar Omstilling i Meråker Årsrapport for 2011, januar Resultater Pr kan de konkrete resultatene som Omstillingsarbeidet i Meråker har medvirket til oppsummeres som følger: Prosjektportefølje: 1) Godkjente og igangsatte prosjekter: 148 prosjekter 2) Innvilget tilskudd: 34,6 mill kroner

6 6 Det totale antallet innvilgede prosjekt pr 2011 er 167, men etter en gjennomgang har et antall prosjekt blitt trukket. Det gjenstår et antall prosjekt som ble innvilget i Omstillingsprosjektets tidlige år som ikke er avsluttet eller vurdert trukket. Igangsatte utviklingsprosesser: Inkubatorsatsninga «Smeltedigelen» er et viktig element for nyetableringer og bedrifter som ønsker en videreutvikling. Prosjektet er finansiert ut juni 2013 og innehar også andre viktige element. Se for øvrig Vedlegg kap 10.1 Utviklingsprosesser igangsatt av omstillingsarbeidet. Rapportering på antall nye /sikrede arbeidsplasser er gjennomført for perioden. Undersøkelsen (prosjektlederrapporter) baserer seg på svar fra tilskuddsmottakerne og er ikke videre kvalitetssikret. Denne rapporteringen må gjennomføres minst en gang pr år i det videre arbeidet. Resultater nye og sikrede arbeidsplasser: Mål for hele perioden Resultat Industri Reiseliv & 45 5 hytteturisme Helse & rehabilitering Annet SUM Resultatet innen Helse- og rehabilitering kommenteres med at det her er snakk om et stort antall sikrede arbeidsplasser innen de to store virksomhetene Meråker Sanitetsforenings Kurbad og Fossen Rusbehandling. Det vil være avgjørende for resterende omstillingsperiode, og hele omstillingsarbeidets ettermæle, at en er i stand til å både produsere, dokumentere og kommunisere resultat. Viser også til vedlegg her vedrørende tidligere strategier og erfaringer. Se ellers Vedlegg kap 10.2 Situasjonsvurdering og kap 10.3 Erfaringslæring. 6. Målsetting 6.1. Overordna mål for Omstillingsarbeidet Det overordna målet for Omstillingsarbeidet i Meråker er å bidra til å skape lønnsomme arbeidsplasser og til at folk velger å bo i kommunen. Omstillingsarbeidet vil på denne måten styrke næringsgrunnlaget i kommunen og bidra til utviklings av en mer robust og bredere næringsstruktur i kommunen.

7 Konkrete mål Målet for omstillingsarbeidet i Meråker kommune er å sikre og skape attraktive arbeidsplasser til erstatning for de som er gått tapt ved nedleggelsen av smelteverket. Det konkrete målet med omstillingsprosessen er at en gjennom den ekstraordinære satsingen i omstillingsperioden skal bidra til å skape 200 arbeidsplasser innen utgangen av Dette måltallet omfatter både de arbeidsplasser som kommer som nyskaping og utsatte arbeidsplassene som sikres. Måltallet hensyntar forventet bortfall av arbeidsplasser som følge av reduksjon i og nedleggelse av eksisterende virksomheter i omstillingsperioden. Sammenhengen mellom Omstillingsarbeidets arbeid med forstudier og forprosjekter og det konkrete målet om 200 arbeidsplasser i 2013 kan illustreres som følger: De 200 arbeidsplassene er altså effektmål etter at de forstudier og forprosjekter som støttes av omstillingsarbeidet er avsluttet. Resultatmålet er den umiddelbare målingen etter at aktiviteten i omstillingsprosjektet og alle prosjekter er avsluttet. Det legges derfor til grunn at målet om 200 arbeidsplasser ikke er oppfylt før de langsiktige effekter slår inn. Prosjektmål, eller aktivitetsmålet, for omstillingsarbeidet i Meråker vil være antallet og type prosjektet som settes i gang og tildelt tilskudd til disse prosjektene. Revidert mål, nye og sikrede arbeidsplasser, samt rest for siste del av omstillingsperioden: Mål for hele Resultat Revidert Resterende perioden 2011 mål Industri Reiseliv & hytteturisme Helse & rehabilitering Annet SUM

8 8 Denne revisjonen av det enkeltes satsingsområdets betydning for den totale måloppnåelsen hensyntar oppdaterte vurderinger knyttet til allerede leverte resultater, vurdering av potensiale, samt det faktum at området Annet er fjernet Resultatmåling Den direkte resultatmåling av Omstillingsarbeidet i Meråker skal være knytte til måling av nye arbeidsplasser, dokumentert gjennom egen spørreundersøkelse (prosjektlederrapport) samt sikrede arbeidsplasser dokumentert på samme måte Utover dette er det skal Omstillingsarbeidet måles på hvordan en har bidratt til: utvikling av folketall i Meråker. I følge SSB var innbyggertallet den på Meråker plassering i NHOs Nærings NM - hvor Meråker i 2011 var på plass nr 349 Forklaring til Nærings NM finnes i Vedlegg, kap Strategiske valg satsingsområder Generelt: En vil satse på et utviklingsorientert næringsliv som har et betydelig vekstpotensial. I Meråker vil vi spesielt være åpen for de nye næringene som vokser fram som en konsekvens av nasjonal og internasjonal miljøtenkning. På bakgrunn av resultat fra strategiseminaret fortsetter satsningen på de tre hovedsatsningsområdene som tidligere; Industri, Reiseliv og Hytteturisme samt Helse og rehabilitering. Sekkeposten Annet går ut som strategi da omstillingsprosjektet alltid er åpen for gode prosjekter som med enkle midler og med lav risiko kan bidra til måloppnåelse. SWOT-analyse gjennomført viser at det er et solid grunnlag for fortsatt jobbing med de to strategiske satsingsområdene Reiseliv & hytteturisme samt Helse & Rehabilitering. Satsingsområdet Industri vil også fortsatt være aktuelt, men Omstillingsstyret er tydelige på at forutsetningene for, og mulighetene til, industrietableringer i Meråker i denne programperioden (2012 og 2013) er annerledes enn de var ved oppstarten i Området er derfor tonet noe ned. Området Annet utgår som eget satsingsområdet i planperioden Industri Målsetting Det skal for hele perioden etableres 70 arbeidsplasser. Mål for resterende periode, : 44 arbeidsplasser. Begrunnelse for målet: Fortsatt utvikling av industri i Meråker fordrer at en klarer å opprettholde, og videreutvikle, etablerte strukturer og fag- og kompetansemiljø innen industri.

9 Strategi Støtte initiativ som kan bidra til å etablere lokal industri Støtte initiativ som utvikler innovasjon og utvikling i eksisterende industribedrifter Fortsatt utnytte de muligheter som ligger i Meråker Næringspark knyttet til areal, energitilgang og logistikk Stimulere til entreprenørskap gjennom å videreutvikle Smeltedigelen til å bli et viktig redskap innen næringsutvikling, i alle bransjer Økonomi Det forslås disponert kr for 2012 og kr for 2013 til området Industri Reiseliv & hytteturisme Målsetting Det skal for hele perioden etableres 38 nye arbeidsplasser. Mål for resterende periode, : 33 arbeidsplasser. Begrunnelse for målet: Stort, uutnyttet potensiale hos eksisterende aktører og tjenesteytere. Potensiale antas å ligge i å utvikle markedstilpassede produkter gjennom å koble helse-aktivitet- rehabilitering-forebygging-trening-arrangementnaturopplevelser Strategi Stimulere til fortsatt utvikling av hytteturisme og hyttebygging i Fagerlia, Teveldalen og Funnsjøen Stimulere til ytterligere arrangementsutvikling tuftet på idrett og kultur Stimulere til samarbeid og samhandling mellom ulike aktører for å utnytte eksisterende infrastruktur Fortsatt bygging av merkevaren Meråker, felles profilering og bedre tilgjengelighet/synlighet Bidra til kompetansebygging og økt profesjonalitet Økonomi Det forslås disponert kr for 2012 og kr for 2013 til området Reiseliv og hytteturisme Helse & rehabilitering Målsetting Det skal for hele perioden etableres 60 nye arbeidsplasser. Mål for resterende periode, : 11 arbeidsplasser.

10 10 Begrunnelse for målet: Bidra til utvikling av nye arbeidsplasser, samt sikre eksisterende gjennom å arbeide målrettet for adgang til nye markeder Strategi Bidra til å videreutvikle og skape nye produkter og markeder på grunnlag av samarbeid med andre aktører, spesielt innen reiseliv/idrett og Meråker videregående skole Bidra til fortsatt kompetanseutvikling Økonomi Det forslås disponert kr for 2012 og for 2013 til området Helse og Rehabilitering Andre prosjekter Det forslås disponert kr for 2012 og for 2013 til andre prosjekter som med enkle midler og med lav risiko kan bidra til måloppnåelse. 8. Organisering Nytt omstillingsstyre valgt av kommunestyret i Meråker den 30.januar Omstillingsstyret består nå av 5 personer, med personlige varamedlemmer. Omstillingsstyret består av: Bård Langsåvold (leder) Kjersti Kjenes Jon Petter Hernes Åge Kristoffersen Marit Torvik Reppe Vararepresentant Bjørn Aasvold (varaordfører) Vararepresentant Egil Haugbjørg (Formannsk.rep.) Vararepresentant Anne Lise Raaen Vararepresentant Anne Marit Heggem Vararepresentant Marit Øverkil I tillegg møter følgende observatører i Omstillingsstyret: Jan G. Langset, Innovasjon Norge Jorun Braseth N-T fylkeskommune Anne Kathrine Slungård, Meråker Utvikling AS Morten Aursand, Merut/Smeltedigelen Omstillingsarbeidet er underlagt kommunalt saksbehandlingsprinsipp, og skal forholde seg til offentlighetsloven.

11 11 Prosjektledelsen for omstillingsarbeidet skal fortsatt leveres av Meråker Utvikling AS. Det vil si at daglig leder i Meråker Utvikling AS er omstillingsleder og sekretariat/saksbehandler for Omstillingsstyret. Delegasjonsfullmakter er på plass. Rådmannen har innstillingsmyndighet til Omstillingsstyret. Daglig leder i Meråker Utvikling AS er delegert beslutningsmyndighet på bevilling på inntil ,- pr sak. Styret i Meråker Utvikling AS har fortsatt uttalelsesrett til sakene som går til Omstillingsstyret. 9. Økonomi og finansiering Omstillingsarbeidet er i sin helhet finansiert av offentlig kapital. Finansieringen av omstillingsprosjektet er et spleiselag mellom staten, fylket og kommunen. Den økonomiske rammen for hele prosjektperioden ble i utgangspunktet basert på følgende finansieringsmodell: KRD: 25,0 mill Nord-Trøndelag fylkeskommune: 11,0 mill Meråker kommune: 11,0 mill Rentemidler 3,3 mill Total finansieringsramme: 50,3 mill Den enkelte finansiers årlige fordeling er foreslått slik: Budsjett / sum Fylket Staten Kommunen Rentemidler Budsjet pr år Bruk av midlene er foreslått slik: Regnskap/ Budsjett / Regnskap 2008 Regnskap 2009 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 sum Adm Adm. MK Industri Reiseliv Helse og reh Annet Budsjett pr år

12 Vedlegg Utviklingsprosesser Videreutvikling av inkubatorsatsinga Smeltedigelen behovsanpasset Utvikling av Ungt Entreprenørskap i samarbeid med den videregående skolen og elevbedrifter Ungt entreprenørskap som satsing ved Meråker Skole 8:e trinn Nye Gründercamper Videreutvikling av Meråker Næringspark tettere kobling til Omstillingsarbeidet Videre arbeid med kompetansehevingsprogram kurs som dekker foretakenes behov Kursvirksomhet innenfor Smeltedigelens arbeidsfelt Konkurransefortrinnsanalysen innen Helse & Rehabilitering satsing i 2011 med samtlige Meråker-aktører Rammeprosjekt for Reiselivsnæringen (avsluttet 2011) Innflyttingsleder-prosjekt innvilget Bygdefiber Skilting i Meråker Satsing på store arrangement Flere spennende reiselivsrelaterte satsninger, bl a samarbeid med Stjørdal Næringsforum Situasjonsvurdering høst 2011 Industri har tradisjon i Meråker, og er derfor et naturlig satsningsområde i omstillingsarbeidet. Vi hadde i starten et betydelig fokus på å lande store, tunge industrietableringer i Meråker. Satsningen på Meråker Næringspark (MNP) har vi fortsatt stor tro på. De grep som er tatt i administrasjon og drift kan få positive effekter på sikt og det satses også på mindre industrietableringer enn hva som ble gjort tidligere. MNP er knyttet tettere til omstillingsarbeidet. Også koblingen til Muruvik Havn er interessant og kan være en positiv faktor for etableringer i Kopperå. Samtidig vil vi føre diskusjoner med den nye eieren av Fesil Sunergy, Evronik Industri AG, om en etablering I Kopperå. I tidligere møter med administrasjonen i Fesil har vi forstått at forholdene i Kopperå er godt egnet til deres planlagte etablering. Meråkerbanen har vært oppe til diskusjon. Nå ser vi at Sør Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune m fl har stort fokus på dette. Utredning ble presentert i november 2010 og Meråkerbanen er sentral i et Interreg-finansiert prosjekt (NECL II), med prosjektdeltakere fra Norge, Sverige og Finland. Det er nå stiftet et felles AS med sikte på å ruste opp Meråker-banen innen Det ble kun igangsatt kun ett nytt Industri-prosjekt i 2011! Reiseliv og hytteturisme. Konkurransefortrinnsanalysen som ble utført i slutten av 2008 resulterte i et rammeprosjekt for reiselivsnæringen. Prosjektet er nå avsluttet. Prioriteringene, som en samlet reiselivsgruppe stilte seg bakom var; Aktivt arbeid med å få igangsatt rullering av arealplan for området Fagerlia-Grova Satsning på hytteturisme

13 13 Ta tak i mulighetene som ligger i alpin/ vinterturisme og utvikle disse Vi har fått på plass Turist Informasjonen, der det blir et samarbeid mellom Meråker Bibliotek og en lokal bensinstasjon. Meråker har som kjent 26 topper over 1000 meter. Primus motor i dette er Halgeir M Lundemo (HML). HML har vært aktiv i utviklingen av Meråker-kartet og i sitt eget prosjekt Meråker til Topps. Meråker Mountain Challenge ble gjennomført i 2011, og det planlegges for et årlig arrangement. Storlirennet gjennomgår en strategisk prosess. De har høye målsettinger med arrangementet, med 5000 deltaker på sikt. Fjellvukku ble arrangert for første gang sommeren Det ser også ut til å bli en årlig foreteelse. I henhold til strategisamlingens prioriteringer (2010), har vi støttet Meråker Alpinsenter på flere områder, - i kompetanseheving og i strukturforandringen som nå er i full gang. Vi samlet en gruppe som skulle se på mulighetene for å etablere et Arrangørselskap i bygda. Det har resultert i at Meråker Videregående skole har satt i gang et prosjekt; Arrangement og treningssenter. Dette gir oss mulighet til å samle og utvikle arrangementserfaring, og kunne tilby dette til idrettslag m flere som ønsker å gjennomføre større arrangement, som NM Rulleskiskyting i Det er også et samarbeidsprosjekt med Stjørdal Næringsforum om en felles kunnskapsbase i forhold arrangement på gang. Innen Helse og rehabilitering er Kurbadet og Fossen Rusomsorg er de to viktigste aktørene i kommunen. Begge har opplevd en positiv utvikling i 2011, noe som lover godt for kommende år. Begge opplever en positiv utvikling og en økning av antallet ansatte. De satsninger vi har gjort på kompetanseområdet har styrket foretakene. Vi gjennomførte en konkurransefortrinnsanalyse innen Helse & Rehab 2010 på lik linje som innen reiselivet. Anbefalingene har hatt prioritet i 2011, og det er igangsatt et fellesprosjekt innen bransjen samt att Fossen har fått innvilget støtte for egen utredning om utbygging Erfaringslæring Våre erfaringer etter 6 år med omstilling kan oppsummeres som følger: Vi har i dag en vel fungerende struktur for mottak og behandling av søknader til omstillingsfondet. Informasjon og maler er nå tilgjengelig på Meråker Utviklings hjemmeside (www.merut.no) Diskusjonen om bruk av midler til Hovedprosjekt har vært viktig og har også påvirket utviklingen og prioriteringene de seneste tre årene. Prosjektlederrapporten er på plass og det er en forutsetning for siste utbetaling at den fylles ut og sendes inn. Det fungerer godt for de nyere prosjektene. For at vi skal få et helhetsbilde kreves det at samtlige prosjektledere rapporterer inn også de tidlige prosjektene. Dette gir oss en god mulighet til å sammenstille resultat på nyetableringer, sysselsetting (sikrede/ nye arbeidsplasser), produktutvikling, konkurranseevne,/ lønnsomhet, samarbeid, kompetanseheving og økonomi.

14 14 Smeltedigelen skulle i følge planen avsluttes Vi hadde midler til å holde Smeltedigelen i gang til sommeren 2011, og det er innvilget midler for ytterligere en 2-års periode. Smeltedigelen har ansvaret for Ungt Entreprenørskap og Lærlingsituasjonen i Meråker. Både UE og Lærlingsituasjonen er innsatser i samarbeid med Meråker Videregående skole og Meråker Skole. Det planlegges Gründer Camp i Meråker også i 2012 Kvinner er fortsatt underrepresentert som prosjekteiere, -ledere og etablerere i Meråker Nærings NM - forklaring Nærings NM er sammensatt av 4 ulike måleparametre: Nyetableringer. For å opprettholde og videreutvikle et variert næringsliv er det behov for at nye bedrifter etableres. Innovasjon og nyskaping skjer ofte i de små nyetablerte bedrifter slik at disse vokser raskere enn gamle. Den langsiktige virkningen av nyetableringer blir dermed viktig for næringsutviklingen i Meråker. Etableringsfrekvens måles som antall nyregistrerte foretak som andel av eksisterende foretak. Meråker i 2011 på plass nr 393. Lønnsomhet. God lønnsomhet er en betingelse for en sunn næringsutvikling. En bedrift kan ha underskudd enkelte år, men må ha overskudd på lang sikt for å overleve. Kommuner med mange overskuddsbedrifter vil ha færre nedleggelser, mer egenkapital og større vekstkraft. Målt som andel foretak med positivt resultat før skatt. Meråker i 2011 på plass nr 355. Vekst. Det er viktig at verdiskapingen i Meråker vokser minst like raskt som verdiskapingen i resten av samfunnet. For å holde tritt med befolkningsvekst og et økende velferdsbehov har de fleste lokalsamfunn behov for et voksende næringsliv. Måles som andel foretak med omsetningsvekst høyere enn prisstigningen KPI. Meråker i 2011 på plass nr 62. Næringslivets størrelse. Arbeidsplasser i privat sektor er viktig for å opprettholde og videreutvikle et attraktiv lokalsamfunn. En viss andel privat verdiskaping er nødvendig for å skaffe befolkningen ressurser til forbruk og velferd antall arbeidsplasser som andel av befolkning. Mål som antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen. Meråker i 2011 på plass nr Behandling i kommunestyret 30.april 2012 Den strategiske planen for for omstillingsarbeidet i Meråker ble vedtatt med følgende tillegg: Omstillingsarbeidet skal også legge vekt på å arbeide med å Avklare arealdisponeringer i kommunen Arbeide med informasjon og tilrettelegging av kraftutbyggingssaker som (a) Vindkraftpark (b) Utbygging av Gudåa og Reinåa

15 15 Forbedre kommunikasjonsforholdene inn og ut av kommunen mv: (a) Elektrifisering av Meråkerbanen (b) Standardheving på E14 (c) Standardheving og fast dekke på Fersdalsveien Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid mellom omstillingsstyret, formannskapet og kommunestyret.

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2013 Meråker, april 2013 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og hytteturisme... 5 2.3 Helse og rehabilitering...

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Meråker

Omstillingsprogrammet i Meråker Omstillingsprogrammet i Meråker Årsrapport 2012 Januar 2013 1 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRTE PROSESSER... 3 2.1 Revisjon av strategisk plan 2012-13... 3 2.2 Handlingsplan for 2012... 4 2.3 Forstudie

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Meråker

Omstillingsprogrammet i Meråker Omstillingsprogrammet i Meråker Årsrapport 2013 Mars 2014 1 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRTE PROSESSER... 3 2.1 Strategisk plan 2012-13... 3 2.2 Handlingsplan for 2013... 3 2.3 Forprosjekt «Omstilling

Detaljer

Omstilling i Meråker

Omstilling i Meråker Omstilling i Meråker Årsrapport 2011 Januar 2012 1 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL OG RESULTATER... 3 2.1 Overordnet mål for Omstillingsarbeidet... 3 2.2 Prosjektets målsetting... 3 2.3 Resultat og erfaringer...

Detaljer

Omstillingsarbeidet i Meråker: organisering, rolledeling, aktørenes ansvar.

Omstillingsarbeidet i Meråker: organisering, rolledeling, aktørenes ansvar. Omstillingsarbeidet i Meråker: organisering, rolledeling, aktørenes ansvar. Anne Kathrine Slungård Styreleder Merut 28.10.09 Sagt på en annen måte: Næringsutvikling og bygdautvikling handler om åutvikle

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status per 2015...

Detaljer

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4.1 Arbeidsområde 4A - Utvikling og utnyttelse av regionale fortrinn og muligheter IN skal bidra til lokal og regional

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Omstilling - Lierne kommune. Handlingsplan Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft

Omstilling - Lierne kommune. Handlingsplan Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft Omstilling - Lierne kommune Handlingsplan Behandlet av styret i Lierne Utvikling AS: 3. februar Vedtatt av kommunestyret: 16. februar - Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Omstilling i Ringeriksregionen Prosjektbeskrivelse

Omstilling i Ringeriksregionen Prosjektbeskrivelse Omstilling i Ringeriksregionen Prosjektbeskrivelse 1.0 Bakgrunn og organisering Rådet for Ringeriksregionen søkte 17. august 2012 om midler fra Statsbudsjettet 2013 kap 551 post 60 «Ekstraordinære omstillingsutfordringer

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008 Saknr. 2127/08 Ark.nr. 233 X1. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER

Detaljer

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Forslag fra Omstillingsstyret 27.01.2014 Til behandling i formannskap og kommunestyre Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1 Innledning

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling Johannes Skaar Spesialrådgiver Regional omstilling som offentlig virkemiddel Hva er regional omstilling? En nasjonal ekstraordinær innsats for kommuner

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Retningslinjer for Aure næringsfond

Retningslinjer for Aure næringsfond Retningslinjer for Aure næringsfond Innhold RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND... 3 1. Bakgrunn og forankring... 3 2. Formål... 3 3. Kunngjøring... 3 4. Hvem kan søke?... 3 5. Hva kan støtten brukes til?...

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

RINGERIKSVIRKNINGER. REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering. Kongens utsikt, Hole kommune

RINGERIKSVIRKNINGER. REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering. Kongens utsikt, Hole kommune RINGERIKSVIRKNINGER REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering Kongens utsikt, Hole kommune Kjell B. Hansen januar februar 2014 OMSTILLINGSPROGRAM - Ringeriksregionen - prosjektorganisasjon

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010 Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE Strategi og handlingsplan for 2010 2010 Bakgrunn... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 5 2010 Det store investeringsåret... 5 Strategi... 6 Administrasjon... 6 Stedsutvikling...

Detaljer

SAMMENDRAG LANGTIDSEFFEKTER AV OMSTILLINGSPROGRAM. Kompetansesenter for distriktsutvikling. Akersgata 13 0158 Oslo Ogndalsveien 2 7713 Steinkjer

SAMMENDRAG LANGTIDSEFFEKTER AV OMSTILLINGSPROGRAM. Kompetansesenter for distriktsutvikling. Akersgata 13 0158 Oslo Ogndalsveien 2 7713 Steinkjer LANGTIDSEFFEKTER AV OMSTILLINGSPROGRAM SAMMENDRAG Kompetansesenter for distriktsutvikling Akersgata 13 0158 Oslo Ogndalsveien 2 7713 Steinkjer Telefon: 22 00 25 00 Telefon: 48 16 82 80 E-post: post@innovasjonnorge.no

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201500143 Arkivkode: 110 Saksbeh: Hege Schjenken Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 12.02.2015 Bydelsutvalget 26.02.2015 INNOVASJONSARBEID

Detaljer

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan Kommunestyremøte 16. desember 2013 Linda Flaaten-Stokkan Omstillingsprogrammet SPIRE Bakgrunn: Forprosjekt startet mars 2012 etter innspill fra fylkeskommunen Søknad hovedprosjekt sendt Troms fylkeskommune

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Meråker. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Meråker. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Meråker Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av kommunens næringsarbeid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/3272 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstillingsplan for Rollag 2012-2017 Med handlingsplan for 2013 Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstilling og nyskaping

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN - Hasvik i utvikling kf FOTO:EVA HANDLINGSPLAN 2006 INNLEDNING Handlingsplanen er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen skal

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyn - møterommet Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 10.00-12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny

Detaljer

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen INFORMASJON INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE OMSTILLING I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen w HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Den store nedturen I mars 2012 besluttet REC at all produksjon

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

Nyskaping og utvikling i Halden. Handlingsplan 2017

Nyskaping og utvikling i Halden. Handlingsplan 2017 Nyskaping og utvikling i Halden Handlingsplan 2017 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Utviklingsanalysen: kort oppsummert... 3 1.2 Hva sier nyskapings- og utviklingsplanen?... 3 1.3 Status per juni 2016...

Detaljer

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Synleg og stolt! AS og Siva sitt næringshageprogram Bedriftsrådgiver Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft Innen 2020 skal det skapes 1000 flere arbeidsplasser i regionen gjennom å styrke konkurransekraft og vekst i etablerte bedrifter og institusjoner samt øke antall nyetableringer. 1. Klynge og nettverksutvikling

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING, HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING, HANDLINGSPLAN FOR 2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 252/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.11.2014 96/14 Kommunestyret 01.12.2014 STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING,

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Dato: , revidert HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2016

Dato: , revidert HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2016 Dato: 04.01.2016, revidert 02.02.2016 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2016 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 12.01.2016 Kommunestyret 00.00.2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Handlingsplan

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 1 STRATEGI 1: TETT OG GOD DIALOG MELLOM KOMMUNEN OG NÆRINGSAKTØRENE TILTAK 1 Videreutvikle forum for samarbeid på tvers av næringer og kommunen Det

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN MODELL FOR RAMMEBUDSJETT for omstillingsmidlene årlig ramme 3,5 mill STRATEGI FELLES PROSJEKTER BEDRIFTSPROSJEKTER FORSTUDIER OG FOR- PROSJEKTER 350.000 350.000 700.000

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Vedlegg 4b Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Statistikkdelen Statistikkdelen er en standard rapport til departementet. Det skal rapporteres på bruk av midlene på geografi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING Våler kommune og Åsnes kommune Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 3 RAMMER OG FØRINGER

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 Vedtatt av styret 10.desember 2015, og kommunestyret 17.desember2015 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008 Saknr. 3941/08 Løpenr.10737/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Magnor Næringshage

Detaljer

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan SPIRE 4 Handlingsplan 2016 10. mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan Framdrift Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE Revidert omstillingsplan SPIRE vedtatt nov. 2015: Nye måltall for SPIRE

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer