Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013"

Transkript

1 Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan Meråker, april 2012

2 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG 3 2. OMSTILLING I MERÅKER 3 3. PROGRAMSTATUSVURDERING BESKRIVELSE AV PROSESSEN SWOT-ANALYSE FRA STRATEGISEMINAR ANDRE DOKUMENTER 5 5. RESULTATER MÅLSETTING OVERORDNA MÅL FOR OMSTILLINGSARBEIDET KONKRETE MÅL RESULTATMÅLING 8 7. STRATEGISKE VALG SATSINGSOMRÅDER INDUSTRI MÅLSETTING STRATEGI ØKONOMI REISELIV & HYTTETURISME MÅLSETTING STRATEGI ØKONOMI HELSE & REHABILITERING MÅLSETTING STRATEGI ØKONOMI ANDRE PROSJEKTER ORGANISERING ØKONOMI OG FINANSIERING VEDLEGG UTVIKLINGSPROSESSER SITUASJONSVURDERING HØST ERFARINGSLÆRING NÆRINGS NM - FORKLARING BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 30.APRIL

3 3 1. Sammendrag Omstillingsarbeidet i Meråker startet opp i Arbeidet er ferdig med sitt 6 år. Programstatusvurdering for 2011 gjennomført i februar 2012 poengterte behov for spissing og konkretisering av strategi- og handlingsplanen. Det ble i mars 2012 gjennomført ei strategisamling som sammen med ulike rapporter og tidligere års strategi- og handlingsplaner, årsrapporter med videre danner grunnlaget for utforming av strategiene for de to siste årene med omstillingsarbeid i Meråker. Arbeidet vil disse to årene, altså i 2012 og 2013, bli konsentrert omkring 3 satsingsområder: Industri Reiseliv og hytteturisme Helse og rehabilitering Målsetting for resterende periode står fast - det skal etableres 88 arbeidsplasser i 2012 og 2013 slik at målet om 200 arbeidsplasser totalt nås. Men det enkelte områdes innvirkning på måloppnåelse er noe endret. Industri tones noe ned, Helse- og rehabilitering oppgraderes og Reiseliv og hytteturisme holdes uforandret. 2. Omstilling i Meråker Omstillingsarbeidet i Meråker startet opp i Nedlegging av Elkem Meråkers smelteverksdrift ble gjort kjent for Meråker kommune i januar 2006, og driften ved smelteverket stanset i juni Meråker kommune initierte prosessen som førte fram mot søknad om statlige omstillingsmidler. Søknaden ble innsendt høsten 2006, og Meråker kommune fikk omstillingsstatus gjennom brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til Nord- Trøndelag fylkeskommune datert 29. juni Omstillingsperioden var i utgangspunktet tenkt til , men er senere utvidet til å vare til Omstillingsstatus medfører at Meråker kommune vil få tilført statlige omstillingsmidler. I tillegg må det framskaffes lokale og regionale virkemidler etter avtalt fordeling. Omstillingsarbeidet i Meråker er nå ferdig med sitt 6 år. Daglig leder i Meråker Utvikling AS er prosjektledelse for omstillingsarbeidet. Omstillingsstyret er oppnevnt av Meråker kommune. 3. Programstatusvurdering 2011 Programstatusvurdering for 2011 ble gjennomført den 7. februar 2012: Hovedkonklusjon Omstillingsarbeidet i Meråker kan synes å ha tatt et lite hvileskjær i Det er bl a ikke utarbeidet en konkret handlingsplan for 2011 som styret har fulgt opp. Utviklingen

4 4 gjenspeiles også i diamanten. På den annen side synes de forberedt til et krafttak i 2012 med nytt og mer operativt styre og ny administrasjon. Det anbefales at styret snarest spisser og konkretiserer strategi- og handlingsplanen for resterende del av omstillingsperioden slik at denne kan være et overordnet styringsinstrument som også følges opp. Programstatusvurderinga gir følgende anbefalinger: Anbefalinger for 2011 Målstruktur og resultatindikatorer er ikke konkretisert/målsatt i handlingsplan for Styret har behandlet saker, men i liten grad drøftet strategi og handlingsplan. Administrasjonen har arbeidet med et godt nok rapporteringssystem, men det synes ikke innført i styrearbeidet. Prosjektlederrapporten er tatt i bruk, og det er utarbeidet en større spørreundersøkelse som vil være viktig som grunnlag for senere vurderinger av måloppnåelse. Videreføring av næringsutviklingsarbeidet etter omstillingsperioden er ikke påbegynt, men Proneo er engasjert med start i mars Arbeidet med registrering og oppfølging av de demografiske faktorer er startet. 4. Beskrivelse av prosessen Revisjon av strategiplanen har tatt utgangspunkt i programstatusvurdering for 2011, gjennomført 7. februar Denne konkluderte med at strategier for resterende omstillingsperiode (2012 og 2013) må spisses og konkretiseres. Arbeidet med videreføring av omstillingsarbeidet etter at omstillingsperioden er over ble vedtatt satt på vent til strategiplan for resterende periode er utarbeidet og vedtatt. Spissing og tydeliggjøring vil kunne bidra til å lette omstillingsledelsens ressursbruk fordi det er lettere å prioritere hvilke aktiviteter og tiltak som skal støttes og hvilke en ikke skal engasjere seg i. Det er grunn til å anta at arbeidet med videreføring av omstillingsarbeidet etter at omstillingsperioden er ferdig blir lettere å håndtere dersom omstillingsarbeidets mål og retning blir tydeliggjort i resterende omstillingsperiode. Som en del av revisjonsprosessen ble det den 16. mars 2012 gjennomført ei strategisamling med Omstillingsstyret. Også deltagere fra Meråker Utvikling AS sitt styre deltok på samlinga.

5 Swot-analyse fra strategiseminar Oppsummert kan SWOT-analysen fra strategisamlinga den 16.mars 2012 gjengis som følger: Styrker Merkevaren Meråker God infrastruktur idrettsanlegg Store muskler Rimelig å etablere Rimelig strøm Nært Trondheim/Sverige/EU Lave boligpriser Muligheter Idrett - toppidrett vinnerkultur Alpinanlegg hyttebygging Livsstil og helse profesjonelle aktører God beliggenhet, nærhet til marked God fart i eksisterende bedrifter Sikker tilgang på strøm og ledig næringsareal Svakheter Ensrettet samfunn, politisk og samfunnsmessig Idrett for alle penga Skjev aldersfordeling Liten kapitaltilgang Lav kulturell kapital Liten verdi på boliger Lite utviklet entreprenørskapskultur Lav selvtillit? Trusler Oppfattes som lettvektere? Oppfattes ikke? (Meråker ubetydelig?) Ungdommen reiser ut, permanent Manglende profesjonalitet For nært Trondheim og Stjørdal Interessekonflikt i utmark 4.2. Andre dokumenter Følgende dokumenter er lagt til grunn for arbeidet med revisjon av strategiplanen: Reiseliv og hytteturisme som fokusert satsing i Meråker. Forstudierapport, Kaizen AS, desember 2008 Helse- og rehabiliteringstjenester i Meråker. Analyse. PTL-rapport oktober 2009 Utviklingen i Meråker kommune i perioden Notat TFoU 2010 Rapport fra strategiseminar 25. og 26. mai Omstillingsarbeidet i Meråker kommune, strategisk plan , januar Faktagrunnlag for programstatusvurdering 2011 Rapport fra Programstatusvurdering 2011, gjennomført 7. februar Omstilling i Meråker Årsrapport for 2011, januar Resultater Pr kan de konkrete resultatene som Omstillingsarbeidet i Meråker har medvirket til oppsummeres som følger: Prosjektportefølje: 1) Godkjente og igangsatte prosjekter: 148 prosjekter 2) Innvilget tilskudd: 34,6 mill kroner

6 6 Det totale antallet innvilgede prosjekt pr 2011 er 167, men etter en gjennomgang har et antall prosjekt blitt trukket. Det gjenstår et antall prosjekt som ble innvilget i Omstillingsprosjektets tidlige år som ikke er avsluttet eller vurdert trukket. Igangsatte utviklingsprosesser: Inkubatorsatsninga «Smeltedigelen» er et viktig element for nyetableringer og bedrifter som ønsker en videreutvikling. Prosjektet er finansiert ut juni 2013 og innehar også andre viktige element. Se for øvrig Vedlegg kap 10.1 Utviklingsprosesser igangsatt av omstillingsarbeidet. Rapportering på antall nye /sikrede arbeidsplasser er gjennomført for perioden. Undersøkelsen (prosjektlederrapporter) baserer seg på svar fra tilskuddsmottakerne og er ikke videre kvalitetssikret. Denne rapporteringen må gjennomføres minst en gang pr år i det videre arbeidet. Resultater nye og sikrede arbeidsplasser: Mål for hele perioden Resultat Industri Reiseliv & 45 5 hytteturisme Helse & rehabilitering Annet SUM Resultatet innen Helse- og rehabilitering kommenteres med at det her er snakk om et stort antall sikrede arbeidsplasser innen de to store virksomhetene Meråker Sanitetsforenings Kurbad og Fossen Rusbehandling. Det vil være avgjørende for resterende omstillingsperiode, og hele omstillingsarbeidets ettermæle, at en er i stand til å både produsere, dokumentere og kommunisere resultat. Viser også til vedlegg her vedrørende tidligere strategier og erfaringer. Se ellers Vedlegg kap 10.2 Situasjonsvurdering og kap 10.3 Erfaringslæring. 6. Målsetting 6.1. Overordna mål for Omstillingsarbeidet Det overordna målet for Omstillingsarbeidet i Meråker er å bidra til å skape lønnsomme arbeidsplasser og til at folk velger å bo i kommunen. Omstillingsarbeidet vil på denne måten styrke næringsgrunnlaget i kommunen og bidra til utviklings av en mer robust og bredere næringsstruktur i kommunen.

7 Konkrete mål Målet for omstillingsarbeidet i Meråker kommune er å sikre og skape attraktive arbeidsplasser til erstatning for de som er gått tapt ved nedleggelsen av smelteverket. Det konkrete målet med omstillingsprosessen er at en gjennom den ekstraordinære satsingen i omstillingsperioden skal bidra til å skape 200 arbeidsplasser innen utgangen av Dette måltallet omfatter både de arbeidsplasser som kommer som nyskaping og utsatte arbeidsplassene som sikres. Måltallet hensyntar forventet bortfall av arbeidsplasser som følge av reduksjon i og nedleggelse av eksisterende virksomheter i omstillingsperioden. Sammenhengen mellom Omstillingsarbeidets arbeid med forstudier og forprosjekter og det konkrete målet om 200 arbeidsplasser i 2013 kan illustreres som følger: De 200 arbeidsplassene er altså effektmål etter at de forstudier og forprosjekter som støttes av omstillingsarbeidet er avsluttet. Resultatmålet er den umiddelbare målingen etter at aktiviteten i omstillingsprosjektet og alle prosjekter er avsluttet. Det legges derfor til grunn at målet om 200 arbeidsplasser ikke er oppfylt før de langsiktige effekter slår inn. Prosjektmål, eller aktivitetsmålet, for omstillingsarbeidet i Meråker vil være antallet og type prosjektet som settes i gang og tildelt tilskudd til disse prosjektene. Revidert mål, nye og sikrede arbeidsplasser, samt rest for siste del av omstillingsperioden: Mål for hele Resultat Revidert Resterende perioden 2011 mål Industri Reiseliv & hytteturisme Helse & rehabilitering Annet SUM

8 8 Denne revisjonen av det enkeltes satsingsområdets betydning for den totale måloppnåelsen hensyntar oppdaterte vurderinger knyttet til allerede leverte resultater, vurdering av potensiale, samt det faktum at området Annet er fjernet Resultatmåling Den direkte resultatmåling av Omstillingsarbeidet i Meråker skal være knytte til måling av nye arbeidsplasser, dokumentert gjennom egen spørreundersøkelse (prosjektlederrapport) samt sikrede arbeidsplasser dokumentert på samme måte Utover dette er det skal Omstillingsarbeidet måles på hvordan en har bidratt til: utvikling av folketall i Meråker. I følge SSB var innbyggertallet den på Meråker plassering i NHOs Nærings NM - hvor Meråker i 2011 var på plass nr 349 Forklaring til Nærings NM finnes i Vedlegg, kap Strategiske valg satsingsområder Generelt: En vil satse på et utviklingsorientert næringsliv som har et betydelig vekstpotensial. I Meråker vil vi spesielt være åpen for de nye næringene som vokser fram som en konsekvens av nasjonal og internasjonal miljøtenkning. På bakgrunn av resultat fra strategiseminaret fortsetter satsningen på de tre hovedsatsningsområdene som tidligere; Industri, Reiseliv og Hytteturisme samt Helse og rehabilitering. Sekkeposten Annet går ut som strategi da omstillingsprosjektet alltid er åpen for gode prosjekter som med enkle midler og med lav risiko kan bidra til måloppnåelse. SWOT-analyse gjennomført viser at det er et solid grunnlag for fortsatt jobbing med de to strategiske satsingsområdene Reiseliv & hytteturisme samt Helse & Rehabilitering. Satsingsområdet Industri vil også fortsatt være aktuelt, men Omstillingsstyret er tydelige på at forutsetningene for, og mulighetene til, industrietableringer i Meråker i denne programperioden (2012 og 2013) er annerledes enn de var ved oppstarten i Området er derfor tonet noe ned. Området Annet utgår som eget satsingsområdet i planperioden Industri Målsetting Det skal for hele perioden etableres 70 arbeidsplasser. Mål for resterende periode, : 44 arbeidsplasser. Begrunnelse for målet: Fortsatt utvikling av industri i Meråker fordrer at en klarer å opprettholde, og videreutvikle, etablerte strukturer og fag- og kompetansemiljø innen industri.

9 Strategi Støtte initiativ som kan bidra til å etablere lokal industri Støtte initiativ som utvikler innovasjon og utvikling i eksisterende industribedrifter Fortsatt utnytte de muligheter som ligger i Meråker Næringspark knyttet til areal, energitilgang og logistikk Stimulere til entreprenørskap gjennom å videreutvikle Smeltedigelen til å bli et viktig redskap innen næringsutvikling, i alle bransjer Økonomi Det forslås disponert kr for 2012 og kr for 2013 til området Industri Reiseliv & hytteturisme Målsetting Det skal for hele perioden etableres 38 nye arbeidsplasser. Mål for resterende periode, : 33 arbeidsplasser. Begrunnelse for målet: Stort, uutnyttet potensiale hos eksisterende aktører og tjenesteytere. Potensiale antas å ligge i å utvikle markedstilpassede produkter gjennom å koble helse-aktivitet- rehabilitering-forebygging-trening-arrangementnaturopplevelser Strategi Stimulere til fortsatt utvikling av hytteturisme og hyttebygging i Fagerlia, Teveldalen og Funnsjøen Stimulere til ytterligere arrangementsutvikling tuftet på idrett og kultur Stimulere til samarbeid og samhandling mellom ulike aktører for å utnytte eksisterende infrastruktur Fortsatt bygging av merkevaren Meråker, felles profilering og bedre tilgjengelighet/synlighet Bidra til kompetansebygging og økt profesjonalitet Økonomi Det forslås disponert kr for 2012 og kr for 2013 til området Reiseliv og hytteturisme Helse & rehabilitering Målsetting Det skal for hele perioden etableres 60 nye arbeidsplasser. Mål for resterende periode, : 11 arbeidsplasser.

10 10 Begrunnelse for målet: Bidra til utvikling av nye arbeidsplasser, samt sikre eksisterende gjennom å arbeide målrettet for adgang til nye markeder Strategi Bidra til å videreutvikle og skape nye produkter og markeder på grunnlag av samarbeid med andre aktører, spesielt innen reiseliv/idrett og Meråker videregående skole Bidra til fortsatt kompetanseutvikling Økonomi Det forslås disponert kr for 2012 og for 2013 til området Helse og Rehabilitering Andre prosjekter Det forslås disponert kr for 2012 og for 2013 til andre prosjekter som med enkle midler og med lav risiko kan bidra til måloppnåelse. 8. Organisering Nytt omstillingsstyre valgt av kommunestyret i Meråker den 30.januar Omstillingsstyret består nå av 5 personer, med personlige varamedlemmer. Omstillingsstyret består av: Bård Langsåvold (leder) Kjersti Kjenes Jon Petter Hernes Åge Kristoffersen Marit Torvik Reppe Vararepresentant Bjørn Aasvold (varaordfører) Vararepresentant Egil Haugbjørg (Formannsk.rep.) Vararepresentant Anne Lise Raaen Vararepresentant Anne Marit Heggem Vararepresentant Marit Øverkil I tillegg møter følgende observatører i Omstillingsstyret: Jan G. Langset, Innovasjon Norge Jorun Braseth N-T fylkeskommune Anne Kathrine Slungård, Meråker Utvikling AS Morten Aursand, Merut/Smeltedigelen Omstillingsarbeidet er underlagt kommunalt saksbehandlingsprinsipp, og skal forholde seg til offentlighetsloven.

11 11 Prosjektledelsen for omstillingsarbeidet skal fortsatt leveres av Meråker Utvikling AS. Det vil si at daglig leder i Meråker Utvikling AS er omstillingsleder og sekretariat/saksbehandler for Omstillingsstyret. Delegasjonsfullmakter er på plass. Rådmannen har innstillingsmyndighet til Omstillingsstyret. Daglig leder i Meråker Utvikling AS er delegert beslutningsmyndighet på bevilling på inntil ,- pr sak. Styret i Meråker Utvikling AS har fortsatt uttalelsesrett til sakene som går til Omstillingsstyret. 9. Økonomi og finansiering Omstillingsarbeidet er i sin helhet finansiert av offentlig kapital. Finansieringen av omstillingsprosjektet er et spleiselag mellom staten, fylket og kommunen. Den økonomiske rammen for hele prosjektperioden ble i utgangspunktet basert på følgende finansieringsmodell: KRD: 25,0 mill Nord-Trøndelag fylkeskommune: 11,0 mill Meråker kommune: 11,0 mill Rentemidler 3,3 mill Total finansieringsramme: 50,3 mill Den enkelte finansiers årlige fordeling er foreslått slik: Budsjett / sum Fylket Staten Kommunen Rentemidler Budsjet pr år Bruk av midlene er foreslått slik: Regnskap/ Budsjett / Regnskap 2008 Regnskap 2009 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 sum Adm Adm. MK Industri Reiseliv Helse og reh Annet Budsjett pr år

12 Vedlegg Utviklingsprosesser Videreutvikling av inkubatorsatsinga Smeltedigelen behovsanpasset Utvikling av Ungt Entreprenørskap i samarbeid med den videregående skolen og elevbedrifter Ungt entreprenørskap som satsing ved Meråker Skole 8:e trinn Nye Gründercamper Videreutvikling av Meråker Næringspark tettere kobling til Omstillingsarbeidet Videre arbeid med kompetansehevingsprogram kurs som dekker foretakenes behov Kursvirksomhet innenfor Smeltedigelens arbeidsfelt Konkurransefortrinnsanalysen innen Helse & Rehabilitering satsing i 2011 med samtlige Meråker-aktører Rammeprosjekt for Reiselivsnæringen (avsluttet 2011) Innflyttingsleder-prosjekt innvilget Bygdefiber Skilting i Meråker Satsing på store arrangement Flere spennende reiselivsrelaterte satsninger, bl a samarbeid med Stjørdal Næringsforum Situasjonsvurdering høst 2011 Industri har tradisjon i Meråker, og er derfor et naturlig satsningsområde i omstillingsarbeidet. Vi hadde i starten et betydelig fokus på å lande store, tunge industrietableringer i Meråker. Satsningen på Meråker Næringspark (MNP) har vi fortsatt stor tro på. De grep som er tatt i administrasjon og drift kan få positive effekter på sikt og det satses også på mindre industrietableringer enn hva som ble gjort tidligere. MNP er knyttet tettere til omstillingsarbeidet. Også koblingen til Muruvik Havn er interessant og kan være en positiv faktor for etableringer i Kopperå. Samtidig vil vi føre diskusjoner med den nye eieren av Fesil Sunergy, Evronik Industri AG, om en etablering I Kopperå. I tidligere møter med administrasjonen i Fesil har vi forstått at forholdene i Kopperå er godt egnet til deres planlagte etablering. Meråkerbanen har vært oppe til diskusjon. Nå ser vi at Sør Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune m fl har stort fokus på dette. Utredning ble presentert i november 2010 og Meråkerbanen er sentral i et Interreg-finansiert prosjekt (NECL II), med prosjektdeltakere fra Norge, Sverige og Finland. Det er nå stiftet et felles AS med sikte på å ruste opp Meråker-banen innen Det ble kun igangsatt kun ett nytt Industri-prosjekt i 2011! Reiseliv og hytteturisme. Konkurransefortrinnsanalysen som ble utført i slutten av 2008 resulterte i et rammeprosjekt for reiselivsnæringen. Prosjektet er nå avsluttet. Prioriteringene, som en samlet reiselivsgruppe stilte seg bakom var; Aktivt arbeid med å få igangsatt rullering av arealplan for området Fagerlia-Grova Satsning på hytteturisme

13 13 Ta tak i mulighetene som ligger i alpin/ vinterturisme og utvikle disse Vi har fått på plass Turist Informasjonen, der det blir et samarbeid mellom Meråker Bibliotek og en lokal bensinstasjon. Meråker har som kjent 26 topper over 1000 meter. Primus motor i dette er Halgeir M Lundemo (HML). HML har vært aktiv i utviklingen av Meråker-kartet og i sitt eget prosjekt Meråker til Topps. Meråker Mountain Challenge ble gjennomført i 2011, og det planlegges for et årlig arrangement. Storlirennet gjennomgår en strategisk prosess. De har høye målsettinger med arrangementet, med 5000 deltaker på sikt. Fjellvukku ble arrangert for første gang sommeren Det ser også ut til å bli en årlig foreteelse. I henhold til strategisamlingens prioriteringer (2010), har vi støttet Meråker Alpinsenter på flere områder, - i kompetanseheving og i strukturforandringen som nå er i full gang. Vi samlet en gruppe som skulle se på mulighetene for å etablere et Arrangørselskap i bygda. Det har resultert i at Meråker Videregående skole har satt i gang et prosjekt; Arrangement og treningssenter. Dette gir oss mulighet til å samle og utvikle arrangementserfaring, og kunne tilby dette til idrettslag m flere som ønsker å gjennomføre større arrangement, som NM Rulleskiskyting i Det er også et samarbeidsprosjekt med Stjørdal Næringsforum om en felles kunnskapsbase i forhold arrangement på gang. Innen Helse og rehabilitering er Kurbadet og Fossen Rusomsorg er de to viktigste aktørene i kommunen. Begge har opplevd en positiv utvikling i 2011, noe som lover godt for kommende år. Begge opplever en positiv utvikling og en økning av antallet ansatte. De satsninger vi har gjort på kompetanseområdet har styrket foretakene. Vi gjennomførte en konkurransefortrinnsanalyse innen Helse & Rehab 2010 på lik linje som innen reiselivet. Anbefalingene har hatt prioritet i 2011, og det er igangsatt et fellesprosjekt innen bransjen samt att Fossen har fått innvilget støtte for egen utredning om utbygging Erfaringslæring Våre erfaringer etter 6 år med omstilling kan oppsummeres som følger: Vi har i dag en vel fungerende struktur for mottak og behandling av søknader til omstillingsfondet. Informasjon og maler er nå tilgjengelig på Meråker Utviklings hjemmeside (www.merut.no) Diskusjonen om bruk av midler til Hovedprosjekt har vært viktig og har også påvirket utviklingen og prioriteringene de seneste tre årene. Prosjektlederrapporten er på plass og det er en forutsetning for siste utbetaling at den fylles ut og sendes inn. Det fungerer godt for de nyere prosjektene. For at vi skal få et helhetsbilde kreves det at samtlige prosjektledere rapporterer inn også de tidlige prosjektene. Dette gir oss en god mulighet til å sammenstille resultat på nyetableringer, sysselsetting (sikrede/ nye arbeidsplasser), produktutvikling, konkurranseevne,/ lønnsomhet, samarbeid, kompetanseheving og økonomi.

14 14 Smeltedigelen skulle i følge planen avsluttes Vi hadde midler til å holde Smeltedigelen i gang til sommeren 2011, og det er innvilget midler for ytterligere en 2-års periode. Smeltedigelen har ansvaret for Ungt Entreprenørskap og Lærlingsituasjonen i Meråker. Både UE og Lærlingsituasjonen er innsatser i samarbeid med Meråker Videregående skole og Meråker Skole. Det planlegges Gründer Camp i Meråker også i 2012 Kvinner er fortsatt underrepresentert som prosjekteiere, -ledere og etablerere i Meråker Nærings NM - forklaring Nærings NM er sammensatt av 4 ulike måleparametre: Nyetableringer. For å opprettholde og videreutvikle et variert næringsliv er det behov for at nye bedrifter etableres. Innovasjon og nyskaping skjer ofte i de små nyetablerte bedrifter slik at disse vokser raskere enn gamle. Den langsiktige virkningen av nyetableringer blir dermed viktig for næringsutviklingen i Meråker. Etableringsfrekvens måles som antall nyregistrerte foretak som andel av eksisterende foretak. Meråker i 2011 på plass nr 393. Lønnsomhet. God lønnsomhet er en betingelse for en sunn næringsutvikling. En bedrift kan ha underskudd enkelte år, men må ha overskudd på lang sikt for å overleve. Kommuner med mange overskuddsbedrifter vil ha færre nedleggelser, mer egenkapital og større vekstkraft. Målt som andel foretak med positivt resultat før skatt. Meråker i 2011 på plass nr 355. Vekst. Det er viktig at verdiskapingen i Meråker vokser minst like raskt som verdiskapingen i resten av samfunnet. For å holde tritt med befolkningsvekst og et økende velferdsbehov har de fleste lokalsamfunn behov for et voksende næringsliv. Måles som andel foretak med omsetningsvekst høyere enn prisstigningen KPI. Meråker i 2011 på plass nr 62. Næringslivets størrelse. Arbeidsplasser i privat sektor er viktig for å opprettholde og videreutvikle et attraktiv lokalsamfunn. En viss andel privat verdiskaping er nødvendig for å skaffe befolkningen ressurser til forbruk og velferd antall arbeidsplasser som andel av befolkning. Mål som antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen. Meråker i 2011 på plass nr Behandling i kommunestyret 30.april 2012 Den strategiske planen for for omstillingsarbeidet i Meråker ble vedtatt med følgende tillegg: Omstillingsarbeidet skal også legge vekt på å arbeide med å Avklare arealdisponeringer i kommunen Arbeide med informasjon og tilrettelegging av kraftutbyggingssaker som (a) Vindkraftpark (b) Utbygging av Gudåa og Reinåa

15 15 Forbedre kommunikasjonsforholdene inn og ut av kommunen mv: (a) Elektrifisering av Meråkerbanen (b) Standardheving på E14 (c) Standardheving og fast dekke på Fersdalsveien Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid mellom omstillingsstyret, formannskapet og kommunestyret.

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

SNF-rapport nr. 28/03

SNF-rapport nr. 28/03 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal av Stig-Erik Jakobsen Grete Rusten SNF-prosjekt nr.: 4293 Sluttevaluering av om omstillingsprogrammet i Vaksdal Prosjektet er finansiert av Vaksdal Næringsselskap

Detaljer

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Side1 2011 Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Omstillingsadministrasjonen Loppa kommune 15.02.2011 1 Strategiplan 2011-2012 Forlengelse av omstillingsprogrammet

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer