ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM DElTIDSSTUDIEr I BErgEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN"

Transkript

1 ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM DElTIDSSTUDIEr I BErgEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION

2 Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg

3 velkommen UTVID DIN KOMPETANSE med deltidsstudier på! I dagens kunnskapssamfunn er kompetanse et nøkkelord. Arbeidslivet preges av raske endringer, økende konkurranse og krav til effektivitet og omstillingsevne. Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg. Du kan velge å ta ett kurs, gå videre mot et delfag eller gjennomføre et lengre studieforløp. har lang erfaring innenfor etter- og videreutdanning, og tilbyr både åpne og bedriftsinterne studier rettet mot privatpersoner, næringsliv og offentlig forvaltning. er det ledende økonomisk-administrative fagmiljøet i Norge, og alle NHHs kurs og studier tar utgangspunkt i den forskning og formidling som foregår ved høyskolen. Velkvalifiserte og erfarne forelesere sørger for en god læringsarena, for at du som deltidsstudent skal få høyt faglig utbytte av studiene. Vi ønsker deg velkommen som deltids student ved NHH! Professor William Brochs-Haukedal Dekan NHH Executive Side 3

4 Kursoversikt kursoversikt Se beskrivelser på: NHHs kurs har brede anvendelsesmuligheter og er relevante for ansatte i de fleste bransjer og sektorer innenfor offentlig og privat virksomhet. En fleksibel studiemodell gjør at du kan utvide kompetansen din steg for steg. Du kan velge å ta ett kurs, eller sette sammen flere kurs til et delfag (fire kurs), et årsstudium (to delfag), eller studere mot graden som høgskolekandidat eller bachelor i økonomi og administrasjon. Hvert kurs har et omfang på 7,5 studiepoeng. Faglig påfyll, egenutvikling og den sosiale delen av studiene betyr mye for meg. Elin Therese Paulsen (42) Jobber med regnskap og økonomi i Bergen Næringsråd ØKONOMI OG REGNSKAP Bedriftsøkonomi handler om verdiskapning i private og offentlige bedrifter med vekt på hvordan denne verdiskapningen kan oppnås, måles og analyseres på best mulig måte. Investering fokuserer blant annet på hvilke aktiva bedriften bør anskaffe/selge, mens en i finans er mer opptatt av hvordan be driftens aktiva bør finansieres og hvordan bedriftens risiko kan håndteres. Beslutninger står sentralt både her og i problemstillinger knyttet til best mulig ressursbruk når bedriften må holde seg innenfor gitte rammer. Et hovedmål med regnskapet er å kartlegge økonomiske konse kvenser for bedriften. Et vesentlig element i den forbindelse er informa sjon. Internregnskapet fremskaffer interne data tilpasset ulike analyseog styringsbehov i bedriften, mens finansregnskapet rapporterer økonomisk resultat og stilling til eksterne interessenter, inkludert aksjonærer, kreditorer og offentlige myndigheter. BED 100D BED 102D BED 107D BED 108D REG 101D REG 102D REG 103D SAM 101D SAM 102D SAM 103D Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap Investering Finans og beslutningsanalyse Personlig økonomi Finansregnskap Internregnskap Regnskapslovgivning og -praksis Makroøkonomi (konjunkturanalyse og stabiliseringspolitikk) Mikroøkonomi (markedsanalyse og konkurransestrategi) Offentlig økonomi (effektivitet, fordeling og beskatning) Se kursbeskrivelser på: Samfunnsøkonomi er nyttig støtte til de bedriftsøkonomiske problemstillingene og har fokus på de prosesser som skaper og fordeler økonomiske goder i samfunnet. Utforming og evaluering av økonomisk politikk står sentralt. Samfunnsøkonomi representerer verdifull bakgrunn for forståelse av den økonomiskpolitiske debatten. Side 4

5 kursoversikt Organisasjon, ledelse og marked Ledelse og organisasjonsutvikling handler om hvordan virksomheter organiseres og styres for å bli mest mulig effektiv i sin måloppnåelse. Sentrale teorier innen organisasjonsteori og organisasjonspsykologi legges til grunn for bedre å forstå hvorfor virksomheter kan velge ulike former for organisasjon og ledelse, avhengig av virksomhetens egenart og målsetting. Sentrale emner er endringsprosesser og endringsledelse, som viser hvordan virksomheter kontinuerlig må tilpasse seg endrede rammebetingelser og konkurranseforhold. Forståelse for den betydning menneskelig kapital har for verdiskapning, og for de konkurransefortrinn menneskelige ressurser og kompetanse kan utgjøre i et moderne arbeidsliv, er viktig for å kunne fatte gode beslutninger. Strategi og ledelse omhandler hvordan bedriften skal forstå og lede prosesser for å skape kundeverdi. Disse prosessene defineres med utgangspunkt i markedsinformasjon som deretter danner grunnlag for utforming av virkemiddelbruk fra bedriftens side. Aktivitetene fra bedriftens side kan sammenfattes i følgende tre prosesser: 1) Verdidefineringsprosesser, 2) Verdiskapingsprosesser og 3) Verdileveringsprosesser. Verdidefineringsprosesser omhandler markeds- og konkurranseanalyse (kundebehov, preferanser og kjøpsatferd, konkurrenter) og segmentering/posisjonering. Verdiskapingsprosessene inkluderer tema som produktutvikling, utforming av distribusjonskanaler, prisstrategier og salgsledelse. Eksempler på verdileveringsprosesser kan være logistikk, ledelse av distribusjonskanal, bruk av promosjoner og service. Fagområdet tar sikte på å gi studentene økt evne til å analysere marked samt en økt forståelse for strategier og prosesser fra bedriftens side med det formål å skape kundeverdi. ORG 101D Organisasjonspsykologi ORG 102D Organisasjonsteori ORG 103D Personalledelse og kompetanseutvikling ORG 104D Ledelse ORG 105D Strategi ORG 106D Endringsledelse ORG 108D Prosjektadministrasjon ORG 109D Logistikk ORG 111D Innkjøp ORG 118D Iverksetting av strategi ORG 119D Kommunikasjon og dialog MAR 101D Markedsføring MAR 103D Markedskommunikasjon MAR 104D Kjøpsatferd MAR 106D Merkevareledelse Se kursbeskrivelser på: Metode, språk, etikk Innsikt i relevante matematiske og statistiske metoder er en forutsetning for å kunne følge undervisningen i andre fag. Skal man kunne gjennomføre selvstendige undersøkelser, trengs også innsikt i forsknings- og utredningsmetode, samt kunnskaper om datainnsamling og -analyse. Metodefagene representerer verktøy av stor verdi i de økonomisk-administrative fagene, og oppøver i tillegg studentens evne til logisk og analytisk tenkning. Etikk er en integrert del av all praksis i organisasjoner ved at det dreier seg om begrunnelsene for de verdiprioriteringer som ligger implisitt eller eksplisitt i enhver beslutning. Således bør etisk refleksjon og argumentasjon være grunnleggende elementer i alle organisasjoners kompetanse. MET 102D Matematikk MET 103D Statistikk MET 105D Samfunnsvitenskapelig metode ORG120D Etikk SPR101D Business Communication Se kursbeskrivelser på: Juridiske fag Rettsregler er viktige både for hvordan staten skal styre hver enkelt innbygger, og for å regulere eller ikke regulere det innbyrdes forholdet mellom borgerne. Det er verken mulig eller ønskelig at enhver lov har en slik presisjon at tvil ikke kan oppstå. Det er derfor viktig å ha grunnleggende kjennskap til juridisk tenkemåte og metode. Et hovedformål med kursene er at deltakerne skal identifisere juridiske problemstillinger, samt vise hvordan disse kan løses. RET 101D Jus I RET 102D Jus II RET 103D Skatterett I RET 104D Skatterett II RET 105D Arbeidsrett Se kursbeskrivelser på: Side 5

6 DElfAg DElfAg Og ÅrSSTUDIUM Delfag og årsstudium kan være gode alternativer for deg som ønsker fordypning innenfor et bestemt fagområde. Et delfag har et omfang på 30 studiepoeng og består av fire kurs. Hvert delfag består av obligatoriske kurs og valgfrie kurs. Ønsker du et lengre studieforløp, eller å oppnå større bredde i utdanningen, kan to delfag settes sammen til et årsstudium i økonomi og administrasjon, 60 studiepoeng. Det utstedes vitnemål for hvert avsluttet delfag og diplom for fullført årsstudium. Avsluttet delfag kan inngå i en høgskolekandidat eller bachelorgrad. Delfag kan også brukes som del av grad ved annen høgskole eller universitet. 4 ENKELT- KURS DELFAG 30 studiep. DELFAG 30 studiep. ÅRSSTUDIUM 60 studiep. delfag I ØKONOMIStYRING OG finans Formål: Vise hvordan bedriftsøkonomisk analyse kan brukes som be slutningsgrunnlag i en bedrift. Deltakerne får øve seg i å ta gode beslutninger for bedriftens ulike funksjonsområder. Delfaget er satt sammen av fire obligatoriske kurs: REG 102D Internregnskap BED 102D Investering BED 107D Finans og beslutningsanalyse REG 101D Finansregnskap Se kursbeskrivelser på: delfag I ledelse OG ORGANISASjONSutvIKlING Formål: Videreutviklingsprogram for personer som ønsker å styrke sin kompetanse innenfor organisasjons og ledelsesfag. Delfaget er satt sammen av to obligatoriske kurs: ORG 101D Organisasjonspsykologi ORG 102D Organisasjonsteori Ett valgfritt kurs fra fagområdet: ORG 103D Personalledelse og kompetanseutvikling ORG 104D Ledelse ORG 106D Endringsledelse ORG 119D Kommunikasjon og dialog Samt ett valgfritt kurs fra gjeldende kurstilbud. Les mer om valgfrie kurs og anbefalte kombinasjoner på Side 6

7 delfag Jeg har hatt en morsom videreutdanning i et kjempebra miljø på NHH. Mange valgmuligheter har gitt meg bred faglig kompetanse som jeg bruker daglig. Tryggvi Magnusson (45) Innkjøpsansvarlig Haraldsplass Diakonale Sykehus Delfag i strategi og marked Formål: Gi kunnskap om strategi- og markedsfunksjonen på konsern- og foretaksnivå, strategisk analyse, samt ledelse og iverksetting av strategiske endringer. Delfaget settes sammen av to obligatoriske kurs: MAR101D Markedsføring ORG105D Strategi Ett valgfritt kurs fra fagområdet: MAR103D Markedskommunikasjon MAR104D Kjøpsatferd MAR106D Merkevareledelse ORG 108D Prosjektadministrasjon ORG109D Logistikk ORG111D Innkjøp ORG118D Iverksetting av strategi Samt ett valgfritt kurs fra gjeldende kurstilbud. Les mer om valgfrie kurs og anbefalte kombinasjoner på Delfag i jus Formål: Gi innføring i relevante juridiske emner for offentlig og privat virksomhet, så vel som for det private dagligliv. Øve opp vurderingsevnen for å kunne løse ulike rettslige problemer. Delfaget settes sammen av tre obligatoriske kurs: Tre kurs fra juridiske fag (RET 101D - RET 105D) Samt ett valgfritt kurs fra gjeldende kurstilbud. Les mer om valgfrie kurs og anbefalte kombinasjoner på Fleksibelt delfag Du kan komponere et eget delfag ved å velge fire kurs fra gjeldende kurstilbud. ÅRSSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON To delfag settes sammen til et årsstudium i økonomi og administrasjon. Side 7

8 bachelorstudium BACHELORSTUDIUM i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet er en lengre yrkesrettet utdanning som kan kvalifisere deg for spesialist- og rådgivningsoppgaver innen økonomi og administrasjon i privat og offentlig virksomhet. Studiet kan også danne grunnlag for videre studier mot en mastergrad. Bachelorstudiet har et totalt omfang på 180 studiepoeng. Studiemodellen er bygd opp som en trinnvis modell, hvor hvert studietrinn er et selvstendig og avsluttet studium som det utstedes vitnemål for. Årsstudium i bedriftsøkonomi (60 studiepoeng) utgjør første studietrinn. Etter andre studietrinn (120 studiepoeng) oppnås graden Høgskolekandidat i økonomi og administrasjon, og etter tredje studietrinn (180 studiepoeng) oppnås graden Bachelor i økonomi og administrasjon. Bachelorstudiet, tilrettelagt for deltidsstudenter, er en fleksibel modell der du selv velger antall kurs i semesteret. 1. studietrinn Årsstudium i bedriftsøkonomi (60 sp) Fagsammensetning: 1. studietrinn består av åtte obligatoriske kurs. BED102D MET 102D MET103D MAR101D REG102D SAM102D SAM102D ORG101D Investering () Matematikk () Statistikk () Markedsføring () Internregnskap () Makroøkonomi () Mikroøkonomi () Organisasjonspsykologi () 2. studietrinn Høgskolekandidat i økonomi og administrasjon (120 sp) Fagsammensetning: BED107D Finans og beslutningsanalyse () 2. studietrinn består av fire obligatoriske kurs og fire valgfrie REG101D Finansregnskap () kurs. MET105D Samfunnsvitenskapelig metode () ORG102D Organisasjonsteori () Fire valgfrie kurs (til sammen 30 sp) 3. studietrinn Bachelor i økonomi og administrasjon (180 sp) Fagsammensetning: 3. studietrinn i bachelorstudiet er en spesialiseringsdel sammensatt av åtte valgfrie kurs fra NHH deltidsstudiers gjeldende kurstilbud. Utdanning fra andre høgskoler eller universitet kan også utgjøre hele eller deler av spesialiseringsdelen i bachelorgraden. Kandidaten må i slike tilfeller søke om innpassing av ekstern utdanning i NHHs bachelorgrad. Etter fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon kan du søke om opptak til mastergradsstudier. For opptakskrav til mastergradsstudier ved NHH, se For opptakskrav til Executive MBA-programmer ved NHH, se Side 8

9 bachelorstudium Bachelorstudium i økonomi og administrasjon oversikt over fagsammensetning og forslag til gjennomføringsplan. Høst Vår Høst Vår Trinn 1 ORG101D Organisasjonspsykologi MAR101D Markedsføring REG102D Internregnskap BED102D Investering MET 102D Matematikk MET103D Statistikk SAM101D Makroøkonomi SAM102D Mikroøkonomi Trinn 2 BED107D Finans og beslutningsanalyse REG101D Finansregnskap MET105D Samfunnsvitenskapelig metode ORG102D Organisasjonsteori Valgfritt kurs Valgfritt kurs Valgfritt kurs Valgfritt kurs Trinn 3 Profilering/spesialisering Valgfri enhet på 60 sp 8 valgfrie kurs Valgfrie kurs velges fra gjeldende kurstilbud. Les mer om valgfrie kurs på Autorisasjon som regnskapsfører Nye studenter fra høsten 2006 må forholde seg til nye krav for autorisasjon som regnskapsfører. Utdanningskravet for autorisa sjon er at søker har Bachelor i økonomi og administrasjon på til sammen 180 studiepoeng, med fordypning innenfor finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og juridiske emner. Autorisasjonsordningen administreres av Kredittilsynet. Forskriften finnes på Kredittilsynets nettsider: De som har startet utdanningen før høsten 2006, kan fullføre etter tidligere bestemmelse fram til 31. desember For denne gruppen gjelder følgende: For å søke autorisasjon som regnskapsfører stilles det krav om økonomisk-administrativ utdanning tilsvarende 120 studiepoeng og to års relevant praksis. Utdanningskravet samsvarer med høgskolekandidatutdanningen, med spesiell fordypning i regnskap og skatterett. For å få den rette fagkombinasjonen, må du velge følgende valgfrie kurs på andre studietrinn: REG 103D RET 101D RET 103D RET 104D Regnskapslovgivning og -praksis Jus I Skatterett I Skatterett II Side 9

10 Gode forelesere og relevant pensum har gitt kunnskap og kompetanse med direkte relevans i jobbhverdagen. Kjetil Sudmann Larssen, 29 år nhh studieadministrasjonen

11 Praktisk Informasjon Praktisk INFORMASJON OPPTAKSKRAV/FORKUNNSKAPER Dersom du ønsker å gjennomføre et avsluttende studium (delfag, årsstudier, høyskolekandidat eller bachelorgrad) må generell studiekompetanse dokumenteres. For søkere eldre enn 25 år, kan opptak også foretas på bakgrunn av realkompetanse. Ved opptak til enkeltkurs kreves ikke dokumentasjon på generell studiekompetanse. Til noen kurs kreves bestemte forkunnskaper. Dette er angitt under den enkelte kursbeskrivelse, se: PÅMELDING/AVMELDING Kurspåmelding skjer fortløpende frem til kursstart. Eget påmeldingsskjema sendes inn før hvert semester. Påmelding er bindende. Kursavgiften faktureres ved kursstart. Kurs påmeldingen gjelder også som oppmelding til eksamen. For påmeldingsskjema og utfyllende bestemmelser, se: UNDERVISNING OG EKSAMEN Kursene har et omfang på 7,5 studiepoeng. Antall undervisningstimer kan på de ulike kursene variere fra 36 til 45 undervisningstimer, vanligvis fordelt med tre undervisningstimer en kveld pr. uke. Undervisningstid er normalt fra kl Noen kurs blir gjennomført som intensivkurs, med undervisning fredager/lørdager. Undervisningen skjer gjennom forelesninger, men også gruppearbeid og diskusjoner inngår som viktige arbeidsformer. Fremmøte til forelesningene er frivillig, men deltakere som ikke ønsker å følge forelesninger, er selv ansvarlig for å holde seg orientert om fremdriften og de emner som er tatt opp under forelesningene. De fleste kurs avsluttes med en fire timers skriftlig eksamen. I enkelte kurs benyttes alternative eksamensformer. FRITAK Fritak for kurs kan søkes av deltakere som har avlagt eksamen i tilsvarende fag ved andre høgskoler eller universitet. Fritak kan maksimalt innvilges for inntil 50 % av et studieprogram der NHH utsteder vitnemål. I delfagene er fritaksmulighetene begrenset til ett kurs (7,5 studiepoeng). Ved søknad om fritak må dokumentasjon (vitnemål og fagbeskrivelser) vedlegges. STUDIEFINANSIERING Statens Lånekasse kan gi støtte til utdanning dersom man tar minimum 15 studiepoeng pr. semester. For informasjon og søknadsskjema se Lånekassen, NHH ble etablert i 1936 og er landets ledende økonomiske fagmiljø med cirka bachelor-, master- og doktorgradsstudenter på fulltid og rundt deltakere på de ulike deltidsstudiene. Med sine lange tradisjoner og sans for kvalitet og faglig stolthet, er skolen høyt respektert av studenter, forskningsmiljøer, næringsliv og politikere. NHH har lange tradisjoner innen etter- og videreutdanning. Programmene og spesialstudiene er utviklet i samarbeid med andre institusjoner i Norge og utlandet. Internasjonalt holder NHH et svært høyt faglig nivå, og tilbyr noen av de viktigste etter- og videreutdanningsprogrammene i Skandinavia. NHH er akkreditert av EQUIS (European Quality Improvement System), og deltar i formelle internasjonale nettverk gjennom medlemskap i CEMS (Community of European Management Schools) og PIM (Partnership in International Manage ment). Side 11

12 Norges Handelshøyskole Norwegian School of Economics and Business Administration NHH Executive Helleveien Bergen Telefon: Fax: Foto: David Zadig Trykk: Molvik

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER Handelshøyskolen BI har vedtatt å revidere Bachelorstudiene. Bakgrunnen for dette er bl.a. Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ny revidert

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Executive MBA MERKEVARELEDELSE

Executive MBA MERKEVARELEDELSE Executive MBA MERKEVARELEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Executive MBA i merkevareledelse program for studiet Program for studiet 2008-2009 Dato Dag Sted Tema MERKEVARELEDELSE

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM FOR STUDIET Program for studiet 2008-2010 Dato Dag Sted Tema Strategiske lønnsomhetsanalyser

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Notat. Innledning. Nye emner

Notat. Innledning. Nye emner Notat Dato: 13.02.2012 Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen 67235000, postmottak@hioa.no ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Gjennomsiktige markeder, mobil arbeidskraft,

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Studieprogram B-SOSIOL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009

EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009 EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009 1 1. Innledning... 3 2. Mål... 4 3. Målgrupper... 4 4. Opptakskrav... 4 5. Arbeidsformer og organisering... 4 6. Arbeidskrav... 5 7. Eksamen...

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Årsstudium i statsvitenskap

Årsstudium i statsvitenskap Årsstudium i statsvitenskap Studienavn Årsstudium i statsvitenskap 60 Varighet 1 år Organisering Nettstudier Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative

Detaljer

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag Rektorprogrammet Det kommer langt mer utfordrende dager enn første skoledag Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite leder utdanning er ofte hverdagen for en rektor. For noen kan hverdagen

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Innhold 1 Innledning... 3 2. Læringsmål for programmet...

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:25 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Agenda 0830-0850 Velkommen og om FLIBA-prosjektet v/ arrangører og

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Institutt for Helse og samfunn Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Samarbeidsmøte med Oslo kommune 1. febr 2013 Professor Grete Botten Ledelsesfokuset

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse

Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse Vedtatt Instituttstyremøte 22.10.2012 (Sak SAM-S 48/12). 1. Innledning NHH har innført et system for utarbeiding av belastningsregnskap for undervisning og veiledning.

Detaljer