Utdrag fra "Tommy" Alle rettigheter. Kolofon Forlag AS. og Kjell Horn. Kapittel 2 Slik har det alltid vært hos oss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdrag fra "Tommy" Alle rettigheter. Kolofon Forlag AS. og Kjell Horn. Kapittel 2 Slik har det alltid vært hos oss"

Transkript

1 Kapittel 2 Slik har det alltid vært hos oss Rektor Riise følte seg lite til pass. Samtalen med Tommy i forrige uke hadde ikke vært noen overraskelse for ham, mer en bekreftelse på forhold som han lenge hadde vurdert som uverdige og som slett ikke var begrenset til Gladeng, en tvers igjennom og på alle vis representativ skole for byungdom med rundt tohundreogfemti elever og cirka tretti ansatte flest lærere, selvsagt, men også mange med spesialfunksjoner. Gladeng besto av i alt tre skittengule bygninger i sin tid monumentale, oppført ved forrige århundreskifte da skole og nasjonsbygging nærmest var synonymer; en hovedbygning med brede kor- ridorer der dype huller i murpussen vitnet om at elevene en gang i en fjern fortid hadde hatt knagger å henge yttertøyet på, kontorer for skolens ledelse, rådgiver og sosiallærer (de to siste et ommøblert og avdelt tidligere klasserom), personalrom (eller lærerværelse, som lærerne fortsatt insisterte på å kalle det), arbeidsrom for lærerne og klasserom som knapt egnet seg for de pedagogiske metodene og oppleggene som læreplanen foreskrev. I et forsøk på å myke opp det dystre inntrykket noe, hadde en kreativ formingslærer for en del år siden inspirert elevene til å male noen frescomalerier direkte på veggene. Interessant for de elevene som hadde deltatt i prosjektet, men nokså likegyldig for dagens elever. Derfor ble da også kunstverkene til stadighet utsatt for mildt hærverk. Helhetsinntrykket kunne altså oppsummeres i ett eneste ord: forfall. En stor sidebygning hadde spesialrom for kunst- og håndverk og kroppsøving og var dessuten utstyrt med rom for lege, helsesøster og tannlege, men på grunn av nedskjæringer i kommunale budsjetter var disse helserelaterte avdelingene så sjelden bemannet, at elevene eller foreldrene som kunder knapt visste at tilbudet fantes. Den siste bygningen var opprinnelig en vaktmesterbolig, men for noen år siden var kommunen kommet til at det ble for dyrt med en vakt- 22

2 mester ved hver skole som kunne ha oppsyn med bygningene nærmest døgnet rundt. Derfor ordnet man seg med ambulerende vaktmestere eller flying carpenters som en kollega av det slagferdige slaget kalte dem, folk som kunne slukke branner og reagere når skader og hærverk hadde oppstått, og det gjorde det adskillig hyppigere nå. Om det var noen sammenheng mellom fraværet av fast vaktmester som følte ansvar for sin skole, og de økte utgiftene til vedlikehold, var det ingen ansvarlige som tenkte på. De frigjorte rommene ble brukt fortrinnsvis til data og bibliotek, men det siste var av økonomiske grunner oftest stengt. Det var lenge siden de økonomisk blomstrende tidene da hver skole kunne se seg råd til å ha fagutdannet bibliotekar i det minste noen timer i uken. Selvsagt fantes det skoler av mer moderne type hva arkitektur angikk, men like fullt viste de undersøkelsene Ivar Riise hadde oppsummert for seg selv, og de erfaringene han hadde gjort fra andre skoler, at Tommys hovedinntrykk fra Gladeng var tragisk allment. Elever og da spesielt gutter med hans bakgrunn og problemer ble ikke godt nok ivaretatt innenfor det normale skolesystemet, og om de i tillegg hadde innvandrerbakgrunn, så var resultatet gitt; faglig katastrofe, sosial utstøting og innlemmelse i en eller annen gjeng. Og om noen av dem tross alt opponerte mot det de opplevde som urettferdighet, var skolens evne og vilje til å analysere seg selv og gjøre forandringer i tilbud og opplegg tragisk svak. Problemet nå var bare at han var usikker på hvordan han skulle gripe saken an ved denne skolen som han hadde fått ansvaret for å lede. At han måtte gjøre noe, var han helt overbevist om, men hva og hvordan? Et forsøk på å involvere sin nærmeste medarbeider og kollega i det som skulle være et lederteam, undervisningsinspektør Otto Bull som han hadde arvet fra sin forgjenger, hadde falt fullstendig i fisk. Om det skyldtes lojalitet overfor forgjengeren i rektorstolen, det totalt uvante ved å tenke høyt om pedagogikk eller skuffelse over at det var nettopp han Ivar Riise som hadde etterfulgt Johannes Dahl, var ikke lett å si. Men det triste faktum var uansett at den sekstito år gamle og dermed snart pensjonerte medarbeideren intet hadde å yte som sparring partner. Men som teknisk administrator av en tradisjonell skole med faste timeplaner, inspeksjonsplaner og andre mer eller mindre nødvendige rutiner fungerte den ti år eldre kollegen utmerket bortsett fra at Riise etter kort tids samarbeid hadde oppdaget at den 23

3 andres millimeternøyaktige byråkratiske lojalitet overfor alle gamle regler nok kunne være et hinder mot pedagogisk eksperimentering og dermed utvikling. Så når det gjaldt det umiddelbare problemet; å ta opp elevenes vurdering av skolen, måtte han med beklagelse innse at han sto alene. Men han var som sagt usikker på veien videre. En mulighet var å kalle den enkelte lærer, som så til de grader hadde misforstått rollen sin, inn på teppet og konfrontere vedkommende med hva lov, forskrift, læreplan, pedagogisk forskning- og teori, og til slutt generell yrkesetikk sa om lærerrollen og forholdet mellom elev og lærer. En annen var å gjøre det hele til en prinsippsak, til en anonymisert case som utgangspunkt for felles drøftinger i personalet om lærerrollen før og nå og på den måten starte en egen evaluering av elevenes læringsmiljø. Etter å ha gått noen runder med seg selv, var han kommet til at den første varianten kunne oppfattes som en overreaksjon og en inngripen i det som tradisjonelt ble betraktet som den enkelte lærers pedagogiske frihet. (Eller var det ren feighet som avholdt ham fra å gripe inn en tilbøyelighet til å vike unna for konfrontasjoner mann mot mann eller enda verre: mann mot kvinne, for om lag to tredeler av personalet var kvinner, og det å snakke hardt til en dame, det bød ham imot. Kanskje gammeldags og lite profesjonelt. Men sånn var det?) Uansett motiv han hadde bestemt seg for den andre angrepsvinkelen, og nå var stunden kommet. Klokka hadde passert to godt og vel, og lærerne begynte gradvis å innfinne seg til den ukentlige totimers samrådingen på personalrommet, eller altså lærerværelset, en samlingsstund som alltid ble innledet med en kortere eller lengre sekvens som var rektors. Alle var ikke like begeistret for denne ordningen, for mange ville heller benytte tiden til mer matnyttige ting som retting og forberedelse av neste dags undervisning. (Og en del lærere benyttet da også samrådings tiden til i smug å pusle med rettebunkene sine!) Hver og en fant imidlertid sin faste plass innefor den uformelle grupperingen der hun eller han hadde befunnet seg siden tidenes morgen. (Forsøk fra Ivar Ri ises side på å bryte dette mønsteret, hadde vært totalt mislykket. Men her visste han at han var i godt selskap, for ingen rektorkolleger han kjente, hadde lyktes i å bryte opp fastlåste sosiale strukturer i sine personal er.) Selv om han ikke kunne rose seg av å være særlig velutstyrt når det gjaldt sosiale antenner, hadde han allerede de første dagene som rek- 24

4 tor merket seg at personalet grupperte seg rundt bord som han for seg selv ga ulike betegnelser; noen var nokså innlysende og gikk igjen fra skole til skole, som for eksempel kvinnebordet med stort engasjement og betydelig støynivå, mens andre var mer stedstypiske. Til de siste hørte fiskebordet der det utelukkende satt mannfolk som brukte pausene fredagene på å planlegge helgens fisketur, enten det var med flue om høsten eller på isen om vinteren, og mandagene ble så brukt til å utveksle søndagens erfaringer med gode fiskehistorier. Pedagogikk som tema var fraværende ved dette bordet, om en da ikke la sjikanøs omtale av enkeltelever av det utagerende slaget (og hjemmene deres) inn under dette begrepet. Et tredje bord, også det en gjenganger ved de fleste skoler Ivar Riise hadde hatt kontakt med, besto av sindige, rolige lærere av begge kjønn, folk med stort engasjement, men med små ambisjoner på skolens vegne ut over det å gjøre en god jobb for egen del. Til slutt var det en del libroer, lærere med kort fartstid ved Gladeng, som nok trengte noe tid på å finne sin plass innen en av disse subkulturene, som rektor Riise for seg selv pleide å kalle dem uten å legge noe odiøst i det, grupperinger som han både av erfaring og på grunnlag av teoretiske studier visste det var uomgjengelig nødvendig å bryte opp om en skulle komme noen vei med å utvikle en fastgrodd skolekultur. At han også ved et par anledninger hadde brukt uttrykket subkultur overfor personalet og høstet en smule storm, var en annen sak! Noen gruppering som kunne karakteriseres som spesielt utviklingsorientert, hadde Ivar Riise ikke oppdaget. Men de kunne jo være der enkeltvis og uten å markere seg så tydelig at han hadde kunnet oppdage dem. Janteloven var nok mer virksom enn skoleloven, her som de fleste andre steder! Da alle var kommet, kremtet rektor, og den joviale samtalen rundt bordene stilnet. Med utgangspunkt i en del konkrete henvendelser, er det noe prinsipielt jeg gjerne vil begynne en drøfting av med dere i dag, begynte han og anstrengte seg for å virke rolig, avslappet og hyggelig, noe som selvsagt ikke lyktes, siden det er en selvmotsigelse å skulle anstrenge seg for å være uanstrengt! Og bedre ble det ikke da han merket motstand og kulde fra en del grupperinger straks han hadde kommet med denne innledningen, for mange av lærerne likte aldeles ikke hans tilbøyelighet til å gå inn i prinsipielle drøftinger. De ønsket å få være fred med undervisningen 25

5 sin og syntes, som sagt, det var en utidig inngripen i deres pedagogiske frihet å måtte underkaste seg mer eller mindre tydelig uttalte krav om forandringer. For det var (med rette) det de følte lå i lufta hver gang den nye rektoren innledet slik han nå gjorde. Når det skjedde, rykket alltid Mads Vold, tillitsvalgt for Undervisningsforbundet, ut og minnet om at drøftinger, ifølge Hovedavtalen, skulle foregå i medbestemmelsesmøte, ikke i samlet personalmøte, og i hans forståelse av virkeligheten var enhver samtale om pedagogiske spørsmål som kunne få betydning for lærernes måte å gjøre jobben på, en drøfting som altså skulle foregå mellom ham og kollega Arne Kolbein på den ene siden av bordet og rektor på den andre. Fra andre derimot, især en del av kvinnene og de få yngre av begge kjønn, merket han en oppmerksom nyfikenhet på hva han ville komme med i dag. Så bildet var ikke helt svart. For ikke helt å miste motet allerede i starten, festet han derfor blikket på en del av disse, samtidig som han bevisst unnlot å søke øyekontakt med Mads Vold og kretsen rundt bordet hans. Saken er den, fortsatte han, at jeg ikke så sjelden får sendt ned til meg elever som en del av dere ikke ønsker å ha i undervisningen. Dette er på den ene siden en rolle som jeg i utgangspunktet misliker, men det er ikke hovedsaken nå. For det jeg vil ta opp med dere, er det inntrykket av skolen vår disse elevene formidler til meg. Hva slag skole tilbud er det egentlig vi gir dem? Legger vi opp undervisningen slik at den passer for et veltilpasset, relativt skoleflinkt skikt, og glemmer de elevene som av ulike grunner trenger andre tilnærmingsmåter til fagene? Rektor Riise tok en pause og fant fram et håndskrevet plastikkark, mens han fryktsomt ventet på dolkestøtet fra den tillitsvalgte. Her, fortsatte han, har jeg notert ned de temaene eller ankepunktene mot oss som oftest har gått igjen fra de la oss kalle dem mistilpassede elevene som en del av dere har sendt ned til meg. Han tente overheaden og la på denne foilen: Undervisning per forelesning Stoffvalg som ikke angår ham Sarkastiske lærere Passivisering av elevene. Karakterer som disiplineringsmiddel og som negativ motivasjon. 26

6 Forskjellsbehandling ut fra sosial klasse. A- og B-lag blant elevene; de som har, og de som ikke har, fremmedspråk som tilvalgsfag. Nei til reell elevmedvirkning. Det er læreren som vet best. L97 og fagplandelen som pensum- eller minstekrav. Ja, sa han. Dette er altså oppsummeringen av mine inntrykk av en del slike elevsamtaler, inntrykk som vel best kan samles i begrepet mistrivsel, og som faller sammen med en rekke undersøkelser som dere sikkert kjenner til. Han så seg rundt i rommet og følte alvorlig uro i personalet, noe som blant annet skyldtes at bare de færreste kjente til slike undersøkelser, men at de ikke ville røpe det, fordi de innerst inne hadde en følelse av at de nok burde bruke noe mer tid på å holde seg oppdatert på det rent skolefaglige. Selv om det i oppsiktsvekkende grad faller sammen med egne inntrykk, sier jeg ikke at elevenes tilbakemeldinger er objektivt sanne eller at det gir et fullstendig bilde av skolen vår, fortsatte han. Men jeg har på den annen side vondt for å avvise elevenes påstander eller vurderingen som rent oppspinn. For faktum er jo at disse elevene blir sendt ut av timene fordi det skjærer seg mellom dem og en del av dere. Og da er det i alle tilfelle noe som ikke stemmer. Og så er det jo påfallende hvordan de samme tingene går igjen som dyptfølte opplevelser fra elev til elev. Han lot fingeren gli opp og ned langs rekka av momenter mens han snakket videre: Noen elementer nevnes med større tyngde enn andre. Men fellesinntrykket er likevel sterkt. Og hvis det er slik, så er det etter min mening behov for en kritisk gjennomgang av praksisen vår. Ny pause. Trykkende stemning. Så var kanskje heller ikke denne måten å angripe problemet på den aller beste. Men hva var lurest? Ivar Riise bannet lavt for seg selv. Bare å la tingene skure og gå som de hadde gjort i alle år? La lærerne ha sin pedagogiske frihet i behold? Selvsagt kunne han det. Han kunne velge å please lærerne og begrense lederjobben til å være en flink administrator. Men var det det han hadde villet med å søke en rektorstilling? Nei, det var ikke det. Da han hadde vært ekstern søker til jobben i konkurranse med flere kolleger som kjente Gladeng skole fra før, blant andre Mads Vold, gladenglærer og tillitsvalgt som for all verden hadde 27

7 oppnevnt seg selv som kronprins, var han blitt kalt inn til intervju. Og i samtalen med skoleinspektøren, som også var personalsjef, og den kommunalt tillitsvalgte for Undervisningsforbundet hadde han lagt fram sitt program for skoleledelse og skoleutvikling uten å ta taktiske hensyn. Dette, sammen med det han kunne vise til av egen praksis, førte til at han til sin egen store overraskelse fikk jobben, og dermed følte han at han hadde fått et mandat og var blitt vist tillit. Derfor fortsatte han, rett nok i en smule tilkjempet ro: Men nå foreslår jeg at dere bruker et kvarters tid på å summe rundt bordene med utgangspunkt i denne momentlisten. Og da ber jeg dere ikke gruble over sannhetsgehalten. For dere må tro meg når jeg sier at dette faktisk er elevinntrykkene. Så det vi må gjøre, er for det første å ta standpunkt til om det er uunngåelig at en del elever få eller mange skal mistrives hos oss, og hvis vi ikke er fornøyd med situasjonen, hvilke grep kan vi ta for å endre den? Fra bordet til Vold og Lund kunne han høre mumlende protester, men etter en tid kom samtalen i gang, riktig nok noe nølende, og etter noen minutter virket det som også de konsentrerte seg om oppgaven hvis det da ikke var den nye rektoren de okket seg over. I mellomtiden ryddet Ivar Rise i noen papirer, tilsynelatende rolig, men egentlig var han ganske opprørt og temmelig spent opprørt over at det over hodet var nødvendig å bruke så mye tid på ting som for ham var så selvsagt, og spent på hva dette utspillet hans ville føre til i fortsettelsen. Ville det sette i gang en god prosess, eller hadde han vært for brå slik at de toneangivende i personalet gikk i vranglås og bare ville forsvare seg? Sjansene var store for at det siste ville skje, og han forbannet allerede seg selv for sin egen utålmodighet. Men samtidig orket han ikke bare å være mer eller mindre passiv tilskuer til at kull etter kull av elever skulle få en unødig stusslig tid i ungdomsskolen fordi de voksne trengte så mye tid på å omstille seg. Hvis de da i det hele tatt var villige til å starte prosessen. Og det var jo problemet. For Ivar Riise hadde startet i skolen den gang Normalplanen av 1939 rådde grunnen med sin glimrende generelle del i innledningen. Men så vidt han hadde kunnet se hos sine eldre kolleger den gangen, var det ingen som hadde lest denne delen av planen. Og slik hadde det fortsatt fra den ene planrevisjonen til den andre. Fagre formuleringer om arbeidsmåter og læreres holdninger til elever hadde gått sporløst hen over generasjon etter generasjon med lærere, mens de som svamper 28

8 hadde sugd til seg de ulykksalige delene med detaljerte planer for det enkelte fag! Nå, sa Riise da kvarteret var gått. Vi kan ikke regne med å komme med de helt geniale løsningsforslagene på så kort tid. Men noe kom vel fram i gruppene? Han så spørrende ut over forsamlingen, men behøvde ikke vente lenge. Jeg må si, kom det sint fra Mads Vold, norsk- og engelsklærer (og som sagt tillitsvalgt for Undervisningsforbundet og hans rival til rektorstillingen). Han satt i samme gruppe som Reidar Lund og valgte åpenbart å gå offensivt ut allerede fra starten. Jeg må si, gjentok han, og fortsatte, at de metodene du bruker er nokså underlige. For her sender vi elever ned til deg, slamper som ødelegger undervisningen og som vi forventer at du gir en skikkelig oppstrammer, og så bruker du anledningen til å jatte med dem! Ja, du nærmest fritter dem ut om vår undervisning! Det er uhørt! Og det undergraver vår autoritet fullstendig! Han så seg triumferende omkring, men fikk ikke den massive tilslutningen han hadde håpet, selv om mange av hoffet gjorde mine til å ville klappe! Derfor fortsatte han, oppmuntret av den støtten han tross alt fikk, og drevet fram av den lederposisjonen formell så vel som uformell som han hadde i personalet: Nei, da var det en annen stil og struktur over kulturen vår i rektor Dahls tid da! Mads Vold visste utmerket vel at gamlerektoren, Johannes Dahl, som hadde sittet til han ble sytti, hadde vært en usedvanlig respektert rektor, og svært godt likt av de fleste lærerne. At elevene hadde hatt et mer distansert forhold til ham og han til dem bekymret ikke klubbl ederen fra Undervisningsforbundet noe særlig. Nå vet jeg jo at du ikke kan bli noen kloning av rektor Dahl, Riise. Men enkelte av hans gode egenskaper kunne det vel vært en idé om du førte videre som rektor. Jeg skal bare nevne en del forhold som ville skape nødvendig stabilitet og trygghet, som ville gi oss tilbake det gode arbeidsmiljøet som vi engang hadde: For det første hadde Dahl sikker kunnskap om regelverket. Der snublet han aldri, og han konsentrerte seg om dette i stedet for å beskjeftige seg med mer luftige og høytflyvende idealer og teorier om skoleutvikling slik enkelte av oss nå mener du gjør. For det andre var vi aldri i tvil om hvilken 29

9 side han valgte hvis det skulle oppstå tilløp til konflikt mellom en av oss og elever eller foreldre. Han visste hvilken forferdelig krevende og vanskelig jobb det er å være lærer, derfor tok han alltid vårt parti og satte den annen part på plass med de metoder han til enhver tid fant tjenlig. Videre hadde vi, og der tror jeg nok jeg kan snakke på alles vegne, en klar opplevelse av at han ikke på noen måte kvalitetssorterte oss ut fra hvilken holdning vi hadde til skolearbeidet. Men viktigst av alt var kanskje de kravene til hevdvunne verdier som disiplin, orden, punktlighet, nøyaktighet, flid og utholdenhet som han hadde til elevene, krav som gjorde det trygt å sende elever til ham fordi vi visste at vi ville få full støtte i ønsket om å stramme opp de slaskene vi ikke kunne takle selv, midt i en stresset undervisningssituasjon! Stillhet. Ingen stilte foreløpig spørsmål om hva disse holdningene hos en rektor hadde hatt å si for elevenes arbeidsmiljø. Mads Vold fikk mumlende tilslutning fra flere hold, spesielt dem som hørte til hans bord. Rektor Riise ventet på at noen skulle imøte gå den tillitsvalgte, men forgjeves. Derfor måtte han, skuffet men ikke overrasket ta ordet selv: Jeg kjenner det synspunktet godt fra før, Mads, og jeg har selvsagt stor respekt for min forgjenger, sa han og håpet han virket over bevisende men uten engang å overbevise seg selv. Men tidene forandrer seg og med dem kravene til oss skolefolk. For om jeg i mine første år som lærer med kraft og autoritet kunne stille ganske bestemte krav til hvordan elevene skulle oppføre seg, så er ikke en slik holdning fra vår side gangbar i dag heldigvis. Derfor kan jeg ikke gjøre annet nå enn å lytte når jeg blir stilt overfor en ungdom som er i opprør, som er dypt fortvilet og føler at han, eller også av og til hun, er satt i en helt uholdbar tvangssituasjon. Så beklager, men det er du som representerer makten, og eleven som er den underlegne og som faktisk trenger noe hjelp og støtte til å rydde opp i følelsene og tankene sine når han eller hun er i opprør. Ja, ikke bare det. De trenger faktisk oppmuntring når de drister seg til å forholde seg aktivt til det som skjer med dem og rundt dem i stedet for passivt å la seg forme og dirigere å la seg tilpasse vårt system. Eller, sagt med andre ord: Det er bra at elever stiller seg konstruktivt kritiske til det som skjer med dem, at de er subjekter i egne liv, og tilsvarende farlig om de altfor villig blir veltilpasset, om de reduserer seg selv til objekter selv om det på kort sikt er det mest behagelige for oss! 30

10 Dyster stemning fortsatt. På tross av kort fartstid ved Gladeng visste Ivar Riise at de i personalet som støttet ham på tomannshånd, bare sjelden hadde mot til å utfordre haukene i plenum. Men kanskje denne dagen ville bli annerledes, bli en av de gode? Ved et av bordene i den motsatte enden av rommet rakte en av lærerne handa i været. Det var formingslæreren, Ove Ask, havarert som kunstner i den beinharde kampen om stipendier og prosjektmidler, men med mye livserfaring, som meldte seg. Ja, Ove. Rektor var tydelig lettet da han kunne gi ordet til en av de andre. Bare synd at han utdanningsmessig ikke var ordentlig lærer og at det var knyttet så lite prestisje til det faget han underviste i. Vær så god. Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det for at det ikke skal bli for amper stemning, begynte Ask. Men det var vel ikke rektors metoder vi skulle diskutere. Det hører vel mer hjemme i andre fora, for eksempel medbestemmelsesmøtet, dersom noen har noe å klage på som går på personalpolitikken hans, eller kanskje i medarbeidersamtalene som han har invitert til i løpet av høsten. Nei, det var vel heller den oppsummeringen han gjorde selve saken som var interessant. Og da vil jeg si, ja vi var vel stort sett enige rundt bordet vårt, at han nok har fått med seg mye vesentlig, og at vi vel må se på egen praksis, som han sier, og finne ut om vi kan jobbe slik at alle elevene trives hos oss. Det der kan du bare glemme! Utbruddet kom fra Reidar Lund. For det fins en del elever som er så luta late og så uoppdragne at det bare er real tvang og trussel om straff som nytter. Ta den slampen Tommy Kristoffersen, for eksempel, som jeg sendte ned til rektor for et par dager siden. Ukonsentrert, gjør aldri lekser, frekk, vaser omkring i klasserommet og forstyrrer dem som tross alt vil lære. Om han er tjukk i hue, eller bare tverr, er ikke mulig å si. Men mye håp for ham eller hans likesinnede er det uansett ikke. Og så skal en oppsum mering av slike elevers inntrykk av skolen være med og danne grunnlaget for eventuelle strukturelle endringer, som rektor sier! Ha! Nei, disse slaskene får være glad til at vi har dem her! I gamle dager hadde vi diverse typer institusjoner som kunne ta seg av sånne slabbedasker, og kanskje var det idé å få tilbake dem eller i det minste gjenopprette den gamle OBS-klassen, så kan vi vanlige lærere få gjøre den jobben 31

11 vi skal gjøre sammen med de skikkelige elevene som tross alt er i stort flertall! Nei, hør her! Denne gangen ba ikke Ove Ask om ordet. Han bare tok det. Hva i huleste er det for et menneskesyn du forfekter, Reidar? Er du ikke klar over at vi har en obligatorisk grunnskole, og at det er vår forbannede plikt å legge forholdene til rette slik at ideelt sett alle elevene skal oppleve å bli tatt vare på og få en undervisnings- og læringssituasjon som er tilpasset deres spesielle forutsetninger? Sånn som du prater, skulle en tro du ønsket å blåse liv i de gamle såkalte skolehjemmene igjen, som for eksempel Bastøy, der guttunger med livstruende vanskelige oppvekstvilkår ble plassert nærmest som i konsentrasjonsleire, plassert uten lov og dom eller mulighet for å anke vergerådets avgjørelse! En annen sak er for øvrig at de samme ungene som du gir en så vakker karakteristikk av, de opplever jeg som både kreative og gøyale å ha med å gjøre i mine timer, selv om de nok av og til både i språk og ellers kan virke noe upolerte, for å si det sånn. Men det er jo de samme elevene som du opplever som så håpløse, så da må det være noe i tilbudene som spriker, eller hva? Før Mads Vold rakk å samle seg til et motinnlegg, registrerte Ivar Riise med stor tilfredshet at Else Wang Nilsen, den omtrent førtiårige sosiallæreren, fra sin plass ved kvinnebordet blandet seg i diskusjonen: Hallo! Kan jeg får ordet? Selv om også jeg har all mulig aktelse for gamlerektoren, er det uhyggelig å høre Mads innlegg, nærmest som et gufs fra fortiden, som vel var det Ove pekte på. Og når det gjelder elevene og behandlingen av dem, så er det ikke i så rent få tilfeller jeg i løpet av de fire årene jeg har jobbet sammen med dere, har måttet rake kastanjene ut av ilden, på den måten at jeg på den ene siden har måttet ta en del av dere i forsvar overfor fortvilte elever, samtidig som jeg har sett det som min oppgave å prøve å stable dem følelsesmessig på beina etter de faglige og emosjonelle trøkkene de har fått i timene deres, og det med full støtte fra rektor Dahl! Ja, dere får ha meg unnskyldt, dere som her bare ser svart og hvitt. Derfor vil jeg selv om noen selvsagt vil kalle det spyttslikking gi ros til vår nye rektor fordi han har tatt opp denne saken. Den vakre sosiallæreren jo, Ivar Riise måtte innrømme for seg selv at han ikke var helt blind for eller upåvirket av kvinners utseende hadde fått lett hektiske roser i kinnene som resultat av sitt eget engasjement. Og pulsen hadde åpenbart steget mange 32

12 hakk. Men hun hadde mer på hjertet: Og de forsknings rapportene han snakket om i sted, viser med all ønskelig tydelighet at det er behov for forandringer, forandringer som ikke vil skje med mindre vi har en ledelse som vil noe annet enn å administrere på gamlemåten. Det er ellers slik at en del av oss lærere faktisk syns det er spennende ikke bare å tenke nytt, men også å handle i samsvar med ny tenkning og ny innsikt! Sint og engasjert stirret hun oppover mot fiskebordet og prøvde å få øyekontakt med Mads Vold. Men han stirret bare demonstrativt opp i taket, som for øvrig trengte en vask, skjoldet og flekkete som det var av mangel på renhold og vedlikehold. Men Else Wang Nilsen lot seg ikke vippe av pinnen av kollegens primitive bruk av hersketeknikk, så hun fortsatte, vel vitende om at hun var en av de ganske få som uten å be om å bli betalt for det holdt seg oppdatert på pedagogisk fag litteratur. Så hun fortsatte: Men det er kanskje galt å snakke om at dette er nye tanker. For hva sa ikke den finske nevrologen Matti Bergstrøm alledere omkring 1980 i boka Eleven den siste slaven, etter at han hadde fått hospitere i skandinaviske skoleklasser noen uker? Dette var sikkert min mest interessante skoledag førti år etter at jeg forlot skolen som student, sier han. Hva hadde jeg opp- levd? Mye. Slikt som jeg aldri kunne ha ventet. Og han fortsetter: Her kan jeg sammenfatte dagens sterkeste inntrykk i en eneste setning: Sammenlignet med skolen for et halvt hundreår siden var lærerne de samme, mens elevene hadde utviklet seg til en helt ny art. Eller ta Philip Jackson som i det gylne året 1968 oppdaget det han kalte Den skjulte læreplanen, den fossile, imaginære planen som er prentet inn i ryggmargen vår og som vi derfor faktisk følger, i stedte for den planen politikerne har vedtatt etter grundige forarbeider av fagpedagoger. Ha! Det er lett for deg å snakke! Reidar Lund fnyste foraktelig. Du som har eget kontor og sjelden eller aldri møter elevene i samlet klasse, bare som klienter nede hos deg eller når du har dem i enetimer i spesialundervisning. I slike situasjoner kunne vel jeg også vært snill onkel og strøket selv typer som Tommy Kristoffersen med hårene. Men neimen om en slik linje fører fram når du har full klasse og skal prøve å lære elevene noe. For skole handler da til syvende og sist om nettopp dette å lære fag! Og de som verken kan eller vil rette seg etter det systemet for orden og arbeidsrutiner jeg vil ha i klassen, de får heller finne seg andre steder å utfolde initiativ og kreativitet hvis de har noe slikt da! 33

13 Reidar Lund så seg triumferende omkring, men høstet heller ikke denne gangen den grad av beundring og støtte som han hadde forventet, noe som ergret ham overmåte. Sosiallæreren så spørrende bort på rektor, som nikket bekreftende og viste at han mer enn gjerne så at hun fortsatte: Ja, for en del av dere er det tilstrekkelig at det finnes avlastningsmuligheter, slik at dere slipper å ha noe med de vanskeligste elevene å gjøre. Men det sier seg selv at opplevelsen av daglig å bli betraktet som hår i suppa gjør noe med selvbildet til unge mennesker, derfor er jeg nesten på gråten hver gang jeg etter press fra dere tvinges til å overtale en av elevene våre til å søke overføring til Skogen alternative skole. Hadde vi fått bukt med de gammeldagse, realskolepregede og til dels elevfiendtlige holdningene som fremdeles står sterkt hos oss, og jeg vil tro en dominerende del av personalene ved svært mange, kanskje de fleste, ungdomsskolene, ja, så ville det ikke lenger vært behov for disse skolene. Sosiallærer Else Wang Nilsen hadde snakket seg skikkelig varm nå, og med om mulig enda mer flammende og røde kinn boret hun øynene hardt i Reidar Lund som satt ved fiskebordet helt i den andre enden av lærerværelset. Og for øvrig, fortsatte hun, snakker du om arbeidsrutiner som du ønsker å ha i klassen. Men har det da helt forbigått deg at vi nå heldigvis har en skole der elevene skal være med og bestemme slike rutiner, være med og forme ut sitt eget arbeidsmiljø? Nei, stopp en halv! Det var representanten for Undervisningsforbundet som meldte seg igjen. Det er vel og bra at elevene skal diskutere saker som angår dem. Men når det gjelder selve undervisningen, så er selvsagt vi lærere suverene. For ingen kan vel i fullt alvor mene at barn skal ha noen kvalifisert mening om stoffvalg, arbeidsmåter og slikt noe, eller forhold som i høy grad går på vårt, på lærernes arbeidsmiljø løs! Diskret klapping fra kollegene rundt bordet hans. Ellers pinlig taushet også fra dem som antydningsvis tidligere hadde støttet ham.. Helst skulle jeg vel forbigått dette innlegget i taushet. Det var Ivar Riise som igjen meldte seg på i diskusjonen, vel vitende at det ikke var særlig god personalpolitikk å nærmest ydmyke en lærer i alles påhør. Men hva skulle han gjøre? Det gikk jo ikke an å la slike uttalelser gå upåtalt, og sikker på at en annen av lærerne ville ta til motmæle kunne han jo ikke være, selv om både sosiallæreren og Ove Ask hadde gjort 34

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

«Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade

«Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade «Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade Illustrasjoner av Eldbjørg Ribe Kirsten Sæther (red.) KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Hefter

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Revidert utgave av Mot og tillit. Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort.

Revidert utgave av Mot og tillit. Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort. Revidert utgave av Mot og tillit Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort. Forord Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres

Detaljer

Den voksne er sine erfaringer. Hanne Guri Brønstad

Den voksne er sine erfaringer. Hanne Guri Brønstad Den voksne er sine erfaringer Hanne Guri Brønstad Masteroppgave i voksenpedagogikk Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2009 Forord

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Jan Nordstrøm ) Artikkelen og innleggene er klippet fra Utdannings nettside: www.utdanningsnytt.no

Jan Nordstrøm ) Artikkelen og innleggene er klippet fra Utdannings nettside: www.utdanningsnytt.no Artikkelen og innleggene er klippet fra Utdannings nettside: www.utdanningsnytt.no ( Dessverre er ikke alle innleggene i kronologisk rekkefølge og jeg har fjernet alle som ikke står med fullt navn. Jeg

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole Fredrik Hasler Innledning Det er ikke alltid slik med nytilsatte ledere at de faktisk bidrar til den type

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Er det beste godt nok?

Er det beste godt nok? 1 leder Det blir en konkurranse i dag. Spiselig belønning ved løst "oppgave" Madeleine Mysen Holm Er det beste godt nok? Tenk på fremtiden! Lev i nuet! Jobb med lekser! Rydd rommet! Gjør det bedre! Det

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer